OVERZICHT. De Ronde Aanvang: 21:15. Tijd. Molendijkzaal Raadzaal :15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT. De Ronde 31-03-2009 Aanvang: 21:15. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02 21:15"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Ronde Aanvang: 21:15 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal :15 UITGESTELD (naar 7 april 2009): Presentatie concept-ontwikkelingsvisie NV Utrecht (Eindbalans Informatie Onderzoek 213a: programma Economie+Bereikbaarheid Informatie 1

2 De Ronde Datum: dinsdag 31 maart 2009 Aanvang: 21:15 UITGESTELD (naar 7 april 2009): Presentatie concept-ontwikkelingsvisie NV Utrecht (Eindbalans Informatie

3 UITGESTELD (naar 7 april 2009): Presentatie concept-ontwikkelingsvisie NV Utrecht (Eindbalans Informatie

4 De Ronde Datum: dinsdag 31 maart 2009 Aanvang: 21:15 Onderzoek 213a: programma Economie+Bereikbaarheid Informatie

5 Onderzoek 213a: programma Economie+Bereikbaarheid Informatie Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Jutte ( ) Portefeuillehouder: Hekman, Luchtenveld, Boeve Opsteller: Jutte Samenvatting: Bij het programma Economie en Bereikbaarheid is onderzoek gedaan naar de doelstellingen, indicatoren, mogelijkheden voor heroverwegingen en risico s. Daarbij zijn sommige doelstellingen geherformuleerd of toegevoegd, zijn meer effectindicatoren geformuleerd en is inzicht gegeven in de risico s en mogelijkheden voor heroverwegingen. De belangrijkste conclusies én aanbevelingen voor concrete doelstellingen en indicatoren staan in de oplegnotitie Reden van aanbieding: In 2007 is besloten om de cyclus van doelmatigheid en doeltreffenheidsonderzoeken (op grond van de verordening 213a) de komende jaren in te vullen door elk programma in de begroting door te lichten met als aandachtspunten : keuzemogelijkheden, formulering doelstellingen, prestatie-indicatoren, risico s. De onderzoekers hebben het tweede onderzoek in de reeks 213a-onderzoeken afgerond, namelijk programma Economie en Bereikbaarheid. Het eerste onderzoek naar Werk en Inkomen is in oktober 2008 met de raad besproken. Van de raad wordt gevraagd: Het bijgevoegde rapport te bespreken aan de hand van de vragen die in de oplegnotitie zijn genoemd. Op welke punten wilt u een inhoudelijke toelichting? Wat vindt u van de doelstellingen en indicatoren?voldoende sturingsinformatie? Op welke doelstellingen ligt bij Economie, gezien de teruglopende inkomsten de prioriteit? Welke geschetste (beperkte) bezuinigingsmogelijkheden zou u willen inzetten om zo ruimte te maken voor nieuw beleid? Vervolgtraject: De uitkomsten van het rondetafelgesprek over dit onderzoek worden vertaald in het programma Economie en Bereikbaarheid van de eerstvolgende programmabegroting, namelijk de programmabegroting Doel activiteit: Informatie Soort activiteit: Rondetafelgesprek Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Rondetafelgesprek Doorlichting programma Economie en Bereikbaarheid (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=204081)

6 : Eindrapportage Doorlichting programma Economie en Bereikbaarheid van KplusV (pdf)

7 Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) Fax (026) Eindrapportage Doorlichting programma Economie en Bereikbaarheid Opdrachtgever Gemeente Amersfoort Arnhem, 4 februari 2009

8 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling en resultaat Verantwoording Leeswijzer 2 2 Economie Beleidsuitgangspunten Voorstel doelstellingen en indicatoren Risico's Financiële ruimte Heroverwegingsmogelijkheden 9 3 Bereikbaarheid Beleidsuitgangspunten Huidige doelstellingen en indicatoren Voorstel doelstellingen en indicatoren Risico's Financiële ruimte Heroverwegingsmogelijkheden 21 Bijlagen 1 Keuzes in het uitvoeringsprogramma 2 Geraadpleegde documenten 3 Geïnterviewde medewerkers

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet moet het college van Burgemeester & Wethouders onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. De gemeente Amersfoort heeft in 2007 een vierjarige cyclus van 213a onderzoeken afgerond. De onderzoeken stonden in het teken van doelmatigheid. De komende drie à vier jaar wil de gemeente de programma's in de programmabegroting doorlichten op doelstellingen, indicatoren en mogelijkheden voor beleidskeuzes. De overwegingen die hier aan ten grondslag liggen zijn de volgende: naar aanleiding van de peiling 'permanente heroverwegingen' (najaar 2007) heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 2008 over te gaan tot een cyclisch proces van permanent heroverwegen en daartoe de verschillende programma's een keer per vier jaar door te lichten; uit de rapportage 'Alles w(m)eten maakt (niet) gelukkig(?)' komt naar voren dat raadsleden behoefte hebben aan concreet geformuleerde programmadoelstellingen en bruikbare indicatoren met zeggingskracht; het streven van de gemeente naar het verder stroomlijnen van de planning & control cyclus en dunnere verantwoordingsdocumenten; de wens tot verdere implementatie van risicomanagement. De gemeente wil hierbij meer zicht op de onzekerheden die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan. De gemeente heeft KplusV organisatieadvies gevraagd de uitvoering van de doorlichting, van de twaalf programma's, voor de komende vierjarige cyclus van 213a te onderzoeken. Voor u ligt het eindresultaat van de tweede doorlichting: het programma Economie en Bereikbaarheid. 1.2 Doelstelling en resultaat De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 'Licht het programma Economie en Bereikbaarheid door op doelstellingen, indicatoren en mogelijkheden voor beleidskeuzes.' De vragen die in de doorlichting aan de orde komen, zijn: Welke wettelijke verplichtingen kent het programma en wat is eigen beleid? Welke langdurige contractuele verplichtingen zijn er? Waar liggen, vanuit taken en budgetten, de keuzemogelijkheden voor eigen beleid? Wat zijn de doelstellingen en in hoeverre zijn die expliciet/concreet genoeg? Welke indicatoren kent het programma? In hoeverre zijn deze gekoppeld aan de doelstellingen en beleid? Welke informatie is nodig om indicatoren daadwerkelijk meetbaar te maken? Welke onzekerheden/risico's staat het bereik van de doelstelling in de weg? Pagina 1

10 Het eindrapport levert het volgende op: inzicht voor de raad in wat het programma omvat en daarmee de mogelijkheid om het programma periodiek diepgaander te behandelen; voorstel voor een set van heldere, concreet geformuleerde doelstellingen (op basis van bestaand beleid); inzicht in de risico's die het behalen van de programmadoelstellingen in de weg staan; voorstel voor indicatoren gekoppeld aan doelstellingen; inzicht in keuzemogelijkheden binnen het programma in het kader van heroverwegingen. 1.3 Verantwoording Bij de doorlichting is een algemeen format gehanteerd, dat wordt gebruikt voor de doorlichting van alle twaalf de programma's. Dit format is ingevuld voor het programma Economie en Bereikbaarheid. Hiertoe zijn documenten geanalyseerd en zijn medewerkers van de gemeente geïnterviewd. In de bijlage is een overzicht opgenomen van bestudeerde documenten en de geïnterviewde medewerkers. Het tussentijdse resultaat is inhoudelijk besproken in de projectgroep en de stuurgroep. In de rapportage wordt per programmaonderdeel een voorstel gedaan voor een nieuwe set van doelstellingen en indicatoren. Hierbij wordt iedere keer dezelfde tabel gehanteerd. De begrippen die in de tabel voorkomen worden hieronder kort toegelicht. Doelstelling Inzet Effectindicator Prestatieindicator Ambitie Actie Het beoogde resultaat. Hierin staan de belangrijkste instrumenten en regelingen die de gemeente Amersfoort inzet om de doelstelling te realiseren. Een effectindicator geeft een indicatie of de beoogde doelstelling is gerealiseerd. Bij een aantal doelstellingen is het niet mogelijk om het beoogde effect betrouwbaar te meten. In dat geval zijn indicatoren geselecteerd die een indicatie geven van het resultaat van de gemeentelijke inspanningen. Om het inzicht te vergroten zijn bij enkele doelstellingen zowel effect- als prestatie-indicatoren opgenomen. Voor zover de gemeente in de begroting reeds een ambitieniveau heeft geformuleerd ten aanzien van de voorgestelde indicatoren dan worden deze hier vermeld. De acties die de gemeente moet uitvoeren om ook daadwerkelijk de indicatoren te kunnen hanteren als sturingsmiddel staan hier vermeld. 1.4 Leeswijzer Het programma Economie en Bereikbaarheid bestaat uit het deelprogramma Economie en het deelprogramma Bereikbaarheid. Beide deelprogramma's worden in de navolgende hoofdstukken doorgelicht. De doorlichting kent per deelprogramma een vaste indeling: 1. beleidsuitgangspunten; 2. huidige doelstellingen en indicatoren; 3. voorstel doelstellingen en indicatoren; 4. risico's; 5. financiële ruimte; 6. heroverwegingsmogelijkheden. Pagina 2

11 2 Economie Een sterke economie is voor een gemeente van wezenlijk belang. De gemeente heeft hierbij vooral een stimulerende, randvoorwaardenscheppende rol en aanjaagfunctie. Een specifieke wettelijke bevoegdheid ligt hier niet aan ten grondslag. Desondanks (of juist daardoor?) wordt het economisch beleidsveld in het algemeen als een gemeentelijke kerntaak beschouwd. Binnen de uitvoering van deze taak is dus sprake van een grote mate van beleidsvrijheid. Typerend voor het beleidsveld is verder dat de directe sturingsmogelijkheden van de gemeente beperkt zijn en dat de afhankelijkheid van de conjunctuurontwikkeling groot is. 2.1 Beleidsuitgangspunten Het vigerende beleid is vastgelegd in het Plan van Aanpak Economie 'Amersfoort Werkt' (november 2004) en in deelnota's zoals het Innovatieprogramma Amersfoort en de Nota Detailhandel. In 'Amersfoort Werkt' zijn de volgende prioriteiten benoemd: ontwikkeling nieuwe werklocaties; herstructurering verouderde werklocaties; versterken positie van de binnenstad; vergroten innovatief vermogen; actievere dienstverlening/marketing en acquisitie; vergroten veiligheid van ondernemen. Een overkoepelende, economische doelstelling is in 'Amersfoort Werkt' niet expliciet geformuleerd. Wel worden de volgende 'doelelementen' benoemd: stimuleren van economische groei (streven naar een bovengemiddelde economische groei), versterken van het ondernemingsklimaat en de juiste randvoorwaarden creëren. Dit sluit aan bij de geformuleerde missie in de programmabegroting waarin het volgende is aangegeven: 'het creëren van een uitnodigend investeringsklimaat dat bijdraagt aan het creëren van werkgelegenheid en goede commerciële voorzieningen.' Elementen uit deze missie komen (deels) terug in de programmabegroting geformuleerde doelstellingen. De gemeente beseft in het Plan van Aanpak Economie al dat een accentverschuiving nodig is: 'Voor de toekomst betekent dit een accentverschuiving in de economische focus: naast volumegroei zal economische groei meer door een stijging van de arbeidsproductiviteit bereikt worden. Van toenemend belang zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande bedrijven, het vergroten van het innovatief vermogen van met name het MKB en het toenemen van het aantal kenniswerkers. Voor dit laatste is de verdere uitbouw van kennisintensieve bedrijvigheid vereist'. In de programmabegroting wordt het thema innovatie met nadruk genoemd, waarbij gewezen wordt op de samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten in de Noordvleugel en op de subsidiekansen vanuit Pieken in de Delta en EFRO. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie op de Amersfoortse economie. Daartoe is een externe commissie opgericht. Op basis van het advies van deze commissie wordt de toekomstvisie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2009 aan het College van B&W voorgelegd, waarna deze aan de Raad zal worden aangeboden. Pagina 3

12 Huidige doelstellingen en indicatoren In de programmabegroting van 2009 zijn de volgende doelstellingen opgenomen voor het programmaonderdeel Economie: 'We streven naar een gezonde economie, met: ruimte voor bedrijvigheid: aanbieden van voldoende en gevarieerde vestigingsruimte op diverse locaties; goede commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca e.d.): versterken van de stadsbrede functie van de binnenstad; goede dienstverlening en acquisitie, zodat bedrijven zich welkom voelen in Amersfoort.' De bijbehorende indicatoren, kengetallen en streefwaarden zijn weergeven in onderstaande tabel. Effectindicatoren Actueel kengetal Streefwaarden Realisatie Jaar Aantal arbeidsplaatsen in Amersfoort % + 1-2% + 1-2% + 1-2% Bezoek stadscentrum door Amersfoorters Minimaal eens per week Minimaal eens per maand Prestatie-indicatoren Direct uitgeefbaar bedrijventerrein (minimum) Amersfoort Creatieve Stad aantal bezoeken website aantal netwerkbijeenkomsten aantal verschillende deelnemers Innovatie (cumulatief) aantal broedplaatsen aantal gevestigde bedrijven in broedplaatsen BreedNet Amersfoort 35% 89% % 89% 5 ha ha 5 ha 5 ha 5 ha aantal aansluitingen Samenwerkingsaanpak Veilig Ondernemen Bestuurlijk overleg bedrijfsleven (VAB, MKB, Horeca) x x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 Aantal bedrijfsbezoeken Voorstel doelstellingen en indicatoren De toekomstvisie op de Amersfoortse economie, die momenteel in voorbereiding is, biedt een uitstekend kader voor het aanscherpen van de economische doelstellingen en indicatoren. Vanuit het huidige beleid geredeneerd zouden de volgende kernbegrippen daarin een plek moeten krijgen: het versterken van de locale economie; welvaartsgroei van de Amersfoortse inwoners; behoud/groei van werkgelegenheid. Pagina 4

13 Op basis van deze kernbegrippen en rekening houdend met de aanjaagfunctie van de gemeente wordt voorgesteld om (op basis van het huidige beleid) de volgende overkoepelende doelstelling in de programmabegroting op te nemen. 'Het stimuleren van een uitnodigend ondernemersklimaat, zodat de lokale economie wordt versterkt.' De huidige drie doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting zijn de 'instrumenten' waarmee de gemeente de bovenstaande hoofddoelstelling wil bereiken. Hierbij is ook de inzet van de gemeente bij het stimuleren van innovatie van belang. In de onderstaande figuur is de samenhang weergegeven. Doel Stimuleren uitnodigend ondernemersklimaat Inzet Ruimte voor bedrijvigheid Goede commerciële voorzieningen Innovatie en Creativiteit Dienstverlening Om te kunnen meten of de gemeente het doel bereikt, wordt voorgesteld een drietal effectindicatoren op te nemen: de ontwikkeling van het bruto 'Amersfoorts' product (BBP), de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen en de waardering van het ondernemersklimaat door ondernemers. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven heeft de gemeente in dit veld vooral een aanjaagfunctie en is de directe beïnvloedingsmogelijkheid van de gemeente beperkt. Om zicht te houden op de inzet en keuzes van de gemeente, wordt voorgesteld om voor de vier 'inzet' gebieden een aantal prestatie-indicatoren op te nemen. In de onderstaande tabel is ten aanzien van ruimte voor bedrijvigheid, naast het aantal hectare direct uitgeefbaar bedrijventerrein, ook herstructurering van bestaande werklocaties als item toegevoegd. Op dit moment kent de gemeente nog weinig herstructureringsprojecten, maar dit thema zal de komende jaren naar verwachting in belang groeien. Ten aanzien van dienstverlening en goede commerciële voorzieningen wordt voorgesteld een waarderingscijfer op te nemen. Alhoewel dit feitelijk een effectindicator betreft, heeft deze meer zeggingskracht dan het opnemen van enkele prestatie-indicatoren. Om het resultaat van de inspanningen op het gebied van innovatie te meten, wordt voorgesteld om naast het percentage bedrijven dat is aangesloten op breednet, het aantal duurzame arbeidsplaatsen en bedrijven dat is gecreëerd met de innovatieprojecten als indicator op te nemen. Met het bovenstaande voorstel is gekozen voor indicatoren die zeggingskracht bieden ten aanzien van de resultaten die de gemeente wil bereiken in het economisch veld. In de huidige programmabegroting zijn enkele indicatoren opgenomen die inzicht geven in processtappen en concrete activiteiten. Deze geven niet direct inzicht in het resultaat dat de gemeente bereikt. Vandaar dat wordt voorgesteld om indicatoren, zoals het aantal bedrijfsbezoeken, niet als indicator in de programmabegroting op te nemen. Pagina 5

14 Vanzelfsprekend is het wel van belang om de voortgang van dit soort uitvoeringsactiviteiten te volgen. De huidige sectorplannen bieden hiervoor een uistekend kader. Doelstelling Inzet Effectindicatoren Prestatieindicatoren Ambitie Actie Het stimuleren van een uitnodigend ondernemersklimaat, zodat de lokale economie wordt versterkt. Aanbieden van voldoende en gevarieerde vestigingsruimte voor bedrijven. Stimuleren van een eigentijdse en gevarieerde, commerciële voorzieningenstructuur in het stadscentrum en op wijkniveau. Stimuleren van innovatieve bedrijvigheid. Goede dienstverlening en professioneel relatiebeheer de ontwikkeling van het bruto 'Amersfoorts' product (BBP); de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in Amersfoort; algemene waardering van het ondernemersklimaat door ondernemers. Ruimte voor bedrijvigheid aantal hectare direct uitgeefbaar bedrijventerrein; aantal hectare gerevitaliseerd bedrijventerrein. Goede commerciële voorzieningen bezoekfrequentie van Amersfoorters van de commerciële voorzieningen in het centrum en in de eigen wijk. Innovatie aantal nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen met door de gemeente (mede) ondersteunde innovatieprojecten (definitie EFRO); aantal gevestigde bedrijven in broedplaatsen; % bedrijven dat is aangesloten op breedband. Dienstverlening waardering gemeentelijke dienstverlening door ondernemers. In de programmabegroting 2009 is als ambitie een groei van het aantal arbeidsplaatsen opgenomen van 1 à 2 procent per jaar. Ook wil de gemeente jaarlijks minimaal 5 hectare bedrijventerrein direct kunnen uitgeven. Voor de overige indicatoren zal de gemeente nog een ambitieniveau moeten formuleren. Belangrijk bij de formulering van het ambitieniveau is dat het effect van de (landelijke) conjunctuurontwikkeling wordt uitgevlakt. Door het ambitieniveau relatief te maken, bijvoorbeeld door de Amersfoortse cijfers af te zetten tegen het gemiddelde van andere grote gemeenten, kan dit worden bereikt. De meeste indicatoren zijn redelijk gemakkelijk te meten of direct voorhanden. Zo wordt het ondernemersklimaat gemeten in het kader van het GSB-beleid. Aandachtspunt is wel dat het GSB in 2009 afloopt. Formuleren van een gedragen definitie omtrent gerevitaliseerd bedrijventerrein. In de praktijk bestaan hier namelijk verschillende beelden bij. De stadspeiling biedt een goed instrument om inwoners te vragen naar de bezoekfrequentie van commerciële voorzieningen. Voor de ontwikkeling van het bruto Amersfoorts product zal een aparte systematiek moeten worden ontwikkeld. Het CBS publiceert cijfers het BBP voor het stadsgewest Amersfoort. Het nadeel van deze cijfers is dat deze 2 jaar achterlopen. De cijfers van 2007 zijn in oktober 2009 bekend. Een grove indicatie van de cijfers is in een eerdere stadium te berekenen door de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak te vermenigvuldigen met de gemiddelde toegevoegde waarde per arbeidsplaats in die bedrijfstak. De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen is na 11 maanden beschikbaar bij het CBS. Over de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in een bedrijfstak is op basis van landelijke cijfers een inschatting te maken. Pagina 6

15 2.3 Risico's De belangrijkste risico's die mogelijk een belemmering vormen voor het behalen van de doelstellingen zijn de volgende: diverse economische projecten worden gefinancierd vanuit GSB-middelen (tot en met 2009). Hiermee worden projecten onder andere op het gebied van innovatie, veilig ondernemen en breednetaansluitingen gefinancierd. Voor de periode daarna moeten voor dit soort projecten middelen worden gereserveerd of het ambitieniveau worden bijgesteld; Amersfoort is een stad met relatief veel zakelijke dienstverlening en ZZP'ers. Deze groepen zijn conjunctuurgevoelig en redelijk kwetsbaar in tijden van een economische recessie; de afdeling Economische Zaken vervult een rol als aanjager, zowel intern in de organisatie als naar buiten toe. De mate waarin zij met deze aanjagersrol ook daadwerkelijk verandering en effect kan realiseren hangt ook af van de bereidheid van haar partners om mee te veranderen. De directe invloed van de afdeling Economische Zaken is beperkt. 2.4 Financiële ruimte Op basis van de meerjarenbegroting 2009 is in de onderstaande tabel in kaart gebracht hoeveel budget de gemeente Amersfoort uitgeeft aan het deelprogramma Economie Lasten Markt en haven Beleid en ontwikkeling Totaal lasten Baten Markt en haven Beleid en ontwikkeling Totaal baten Netto lasten Het budget van het deelprogramma Economie valt uiteen in twee onderdelen. Eén deel heeft betrekking op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Het andere deel heeft betrekking op het in stand houden van de markt en de haven. De taken binnen markt en haven sluiten maar beperkt aan op de doelstellingen binnen het deelprogramma Economie. Budget markt en haven Gemeenten zijn niet wettelijk verplicht om een markt of een haven te onderhouden. Instandhouding van beide voorzieningen is een autonome keuze. Zoals uit de tabel is op te maken, dekken de opbrengsten voor bijna 90% de lasten van de gemeente. Dit betreft aan marktgelden en aan leges voor de haven. De lasten hebben allen betrekking op de instandhouding van de voorzieningen. Het grootste deel van de kosten ( in 2009) betreft 4,37 fte personele inzet. De overige kosten hebben te maken met de organisatie van de markt ( in 2009) en kleine onderhoudsuitgaven ( in 2009) voor de haven. Er drukken geen investeringslasten van de haven op dit programmaonderdeel. Pagina 7

16 Binnen de budgetten voor markt en haven is er één meerjarige verplichting aangegaan. Met de RWA (Eemfors) is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan, waar het schoonmaken van de marktpleinen onderdeel van uitmaakt. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2007 en kent een looptijd van 5 jaar. Budget beleid en ontwikkeling Bij analyse van de budgetten voor beleid en ontwikkeling valt op dat de gemeente in 2009 meer uitgeeft, maar ook meer inkomsten verwacht dan in de jaren 2010, 2011 en De gemeente ontvangt komend jaar vanuit het Rijk voor het Meerjarenontwikkelprogramma GSB Het geld is bedoeld voor projecten gericht op het (digitaal) bedrijvenloket, kennis en innovatie en veiligheid. De GSB-gelden zijn 'geoormerkt' geld. Dit betekent dat de gemeenteraad niet kan besluiten dit geld voor andere doeleinden aan te wenden. Op dit moment is nog onduidelijk of er voor de periode vanaf 2010 ook gelden vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. De verwachting is in ieder geval dat de omvang van de middelen zal worden beperkt. Indien er geen middelen beschikbaar worden gesteld, dan is een daling van het budget voorzien van circa 25%. Dit heeft hiermee ook consequenties voor het aantal projecten en de gemeentelijke aanjaagfunctie op economisch terrein. De geraamde lasten zijn uit te splitsen in 3 categorieën. Deze staan in de onderstaande grafiek weergegeven. Onderverdeling lasten begroting 2009 voor beleid en ontwikkeling Storting voorziening Uitvoeringskosten Aankoop niet-duurzame goederen 34% 52% 14% Storting voorziening Dit betreft de storting van de rijksbijdrage voor de GSB-projecten in een voorziening. Zoals hiervoor reeds aangegeven is dit geld niet vrij aanwendbaar. Ook bij de projecten die worden gefinancierd vanuit de voorziening zijn meerjarige verplichtingen aangegaan, die doorlopen tot de afronding van de projecten. Aankoop niet duurzame goederen Binnen het programma Economie heeft de gemeente in gereserveerd voor de aankoop van niet duurzame goederen. Hiermee worden de projecten uitgevoerd, die niet vanuit de GSB-gelden worden betaald. Het budget loopt na 2009 op tot in 2010 en voor de jaren erna is een budget gereserveerd van Pagina 8

17 Zoals reeds hiervoor is aangegeven, ligt er geen wettelijke plicht aan de uitgaven ten grondslag. Wel zijn er enkele meerjarige verplichtingen aangegaan. Deze zijn hieronder weergegeven. Verplichtingen die alleen voor 2009 zijn aangegaan of worden betaald uit de voorziening GSBprojecten zijn hierbij niet opgenomen. Product Omschrijving Detailhandel Abonnement verkooppunten Bijdrage binnenstadmanagement Dienstverlening Ondernemersacademie Ondernemersplein UIA Overige 'kleine' verplichtingen ICT Participatie immovator Totaal Daarnaast zijn ten aanzien van het budget toezeggingen gedaan. Deze 'zachte' meerjarige verplichtingen hebben betrekking op de volgende activiteiten. Product Omschrijving ACS Innovatie Taskforce innovatie Dienstverlening Trendrapportage vastgoed Rode loper dagen Starters Uitvoeringsplan Totaal Uitvoeringskosten Voor beleid en ontwikkeling op het gebied van economische zaken heeft de gemeente Amersfoort 6,84 fte beschikbaar. De doorberekende kosten zijn in De loonkosten en direct toe te rekenen overhead 1 is Hiervan wordt 0,2 fte ( ) gefinancierd uit de samenwerking met Solna. Solna is een Zweedse gemeente die initiatiefnemer is voor het Growth Cities Netwerk. Het netwerk brengt steden met een gelijksoortig economisch profiel bijeen. De samenwerking kent een looptijd tot en met Ten behoeve van de samenwerking is 0,2 fte ingezet. Tot het einde van 2010 is de formatie aan te merken als 'geoormerkt geld'. De overige formatie wordt niet ingezet voor (wettelijke) vastgelegde taken. De gemeente heeft hierbij bestedingsvrijheid. 2.5 Heroverwegingsmogelijkheden Het versterken van de economische structuur is van oudsher een taak die in alle gemeenten wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van deze taak is de gemeente niet gebonden aan wettelijke bepalingen. Dit betekent dat binnen het programmaonderdeel Economie er ruimte is om de ingezette middelen te heroverwegen. 1 Hiervoor zijn de standaardbedragen gehanteerd die de gemeente Amersfoort gebruikt bij de begroting voor het berekenen van de kosten voor personeelsuitbreiding. Deze bedragen verschillen per functieschaal en worden verhoogd met een vaste opslag voor facilitaire voorzieningen en personeel en bureaukosten. Pagina 9

18 De bestedingsvrijheid van de gemeente heeft betrekking op de volgende productonderdelen: Markt en haven Kostendekkende tarieven Beleid en ontwikkeling Aankoop niet duurzame goederen Uitvoeringskosten Totaal De bestedingsvrijheid bij markt en haven is berekend door uit te gaan van kostendekkende tarieven. De lasten zijn in 2010, de opbrengsten Het verschil is in Het budget voor aankoop van niet duurzame goederen, in 2010, is verminderd met de budgetten die zijn bestemd voor de financiering van 'harde' meerjarige verplichtingen, in De bestedingsvrijheid bij de uitvoeringskosten is berekend door de loonkosten en direct toe te rekenen overhead, te verminderen met de inzet ten behoeve van de samenwerking met Solna. Voor 2010 is dit: = De overeenkomst met Solna kent een looptijd tot en met Uit de tabel komt naar voren dat in de jaren 2010 tot en met 2012 mogelijkheden tot heroverweging toenemen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat na 2009 het budget vanuit het Rijk voor GSB gelden vervalt. De ruimte om economische projecten op te zetten, neemt in de praktijk ten opzichte van 2009 dan ook af. Daarnaast is het budget voor de aankoop van niet duurzame goederen inmiddels grotendeels geclaimd, doordat de gemeente 'zachte' verplichtingen is aangegaan. Wel kan de raad deze 'zachte' verplichtingen heroverwegen. In de onderstaande tabel zijn de heroverwegingsmogelijkheden uitgedrukt in percentage van de totale financiële omvang van het programmaonderdeel Economie Bestedingsvrijheid Netto lasten Economie Percentage 67% 77% 77% Pagina 10

19 3 Bereikbaarheid Bereikbaarheid is voor een stad als Amersfoort een kernthema waar vanuit de gemeentelijke organisatie veel aandacht naar uitgaat. Eigenlijk gaat het er vooral om Amersfoort bereikbaar te houden en om dat op zodanige wijze te doen dat: alternatieven voor de auto beter worden benut (fiets en OV), de verkeersveiligheid verbeterd, de leefbaarheid intact blijft (of liever nog verbeterd) en de parkeerproblematiek beheersbaar kan worden gehouden. Mobiliteit raakt veel andere beleidsterreinen. Mobiliteit staat enerzijds voor bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden maar anderzijds ook voor ruimtebeslag en aantasting van de leefomgeving. Op het gebied van de bereikbaarheid heeft de gemeente een belangrijke rol en een grote mate van beleidsvrijheid 2. In de Planwet Verkeer en Vervoer is bepaald dat het Rijk en de Provincies hun verkeers- en vervoersbeleid vast moeten leggen in een plan. Voor gemeenten geldt deze planverplichting niet, maar gemeenten worden wel geacht hun beleid op het terrein van verkeer en vervoer structuur te geven. Een verkeers- en vervoersplan is daarvoor een geëigend middel, waar veel gemeenten gebruik van maken. In de randvoorwaardelijke sfeer zijn er wel wettelijke regels en bepalingen waar in het verkeers- en vervoersbeleid rekening mee moet worden gehouden. Daarbij gaat het om regels ten aanzien van de verkeersveiligheid, geluidhinder (Wet milieubeheer) en luchtkwaliteit (besluit Luchtkwaliteit). Op het gebied van het stadsvervoer (bus, regiotaxi) is de provincie de concessieverlener. De gemeente heeft daarbij in de praktijk een belangrijke adviserende rol. 3.1 Beleidsuitgangspunten De gemeente Amersfoort volgt de centrale boodschap uit de Nota Mobiliteit: 'mobiliteit mag, maar wel veilig en leefbaar'. De mobiliteit groeit en de Rijksoverheid wil deze groei faciliteren. Het streven van het Rijk daarbij is de betrouwbaarheid van deur tot deur te verbeteren, zodat reizigers weten hoe laat zij aankomen. Dit betekent dat de nationale, regionale en locale netwerken meer in samenhang bezien dienen te worden. De regio(s) krijgen steeds meer verantwoordelijkheden doorgeschoven op het gebied van verkeer en vervoer. De Wet Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) speelt daarop in en dwingt gemeenten tot samenwerking 3. In de programmabegroting van de gemeente Amersfoort wordt deze sterkere focus op regionale samenwerking als volgt omschreven: 'In de provincie Utrecht worden de gebruikers en het bedrijfsleven via NV Utrecht, de pakketstudies en platform Amersfoort bereikbaar nadrukkelijk betrokken bij het benoemen van de (oorzaken van) knelpunten, aandragen van oplossingen en participeren in de implementatie daarvan.' De gemeente Amersfoort investeert nadrukkelijk in deze regionale samenwerking en is trekker van de Pakketstudie Driehoek A1-A27-A28. De gemeentelijke bijdrage in de komende 10 jaar is 15 tot 20 miljoen. De totale regiobijdrage is circa 500 miljoen en het Rijk investeert 2,6 miljard. 2 Als beheerder van gemeentelijke wegen en infrastructuur heeft de gemeente ook een wettelijke zorgplicht. De uitgaven die samenhangen met deze zorgplicht worden verantwoord in het programma Stedelijk beheer en milieu. 3 De BRU gelden worden door de provincie ingezet voor de pakketstudie. Pagina 11

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 19:00

De Ronde Aanvang: 19:00 De Ronde 01-02-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Amersfoort Vernieuwt 2011-2014: "om de kaart bijeenkomst" Besloten Podiumbeleid en risicomanagement exploitatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Ruimteconferentie 2011 Bijdrage parkeerbeleid aan duurzame mobiliteit

Ruimteconferentie 2011 Bijdrage parkeerbeleid aan duurzame mobiliteit Ruimteconferentie 2011 Bijdrage parkeerbeleid aan duurzame mobiliteit Bram van Luipen Hans Voerknecht Ons beeld van parkeren 2 3 Rol parkeerbeleid - Instrument om keuzes te beïnvloeden - Essentieel onderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 2 oktober 2008 Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

R E K E N K A M E R C O M M I S S I E. Contactpersoon: B. Buis Ons kenmerk:

R E K E N K A M E R C O M M I S S I E. Contactpersoon: B. Buis Ons kenmerk: R E K E N K A M E R C O M M I S S I E Gemeenteraad van Heerhugowaard T.a.v. de raadsgriffier, de heer J.M. Hoogland Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard Contactpersoon: B. Buis Ons kenmerk: 2007-05-02 Doorkiesnummer:

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030. Stad met een hart

Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030. Stad met een hart Verkeer- en vervoerplan 2030: visie op verkeer en vervoer tot 2030 Stad met een hart 2012 2020 2030 autonoom Amersfoort 2012 huidige situatie Amersfoort 2020 na voltooiing VERDER Wanneer we niets doen,

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond RAADSVOORSTEL 16R.00355 gemeente WOERDEN 16R.00355 Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 30 augustus 2016 Portefeuillehouder(s): de Weger Portefeuille(s): Parkeren Contactpersoon: M.

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu, Raadsnummer 09. R3434. OOI Inboeknummer o9bstoasa8 Beslisdatum B&W 8 december 2009 Dossiernummer 950.554 Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Nadere informatie

PARKEERBELEID ANNO 2007

PARKEERBELEID ANNO 2007 PARKEERBELEID ANNO 2007 Dag van Verkeer en Mobiliteit 12.00-12.45 uur WWW.XTNT.NL 1 november 2007 INHOUD 1. Parkeerdrukte in woonwijken: parkeercapaciteit uitbreiden of andere maatregelen toepassen? 2.

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van januari 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00012 Onderwerp: Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt om, naar aanleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39807] Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39807] Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Aantal bijlagen:. 1 Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren Voorgesteld besluit 1. Een rendabel krediet voteren van 300.000,- voor de benodigde investeringen voortvloeiend

Nadere informatie