Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013"

Transcriptie

1 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

2

3 3 Voorwoord Raad van Bestuur Anticiperen dat was het thema van Anticiperen op veranderingen in de zorg om zo te kunnen bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis. Een ziekenhuis waar kwalitatief goede en veilige zorg geboden wordt en dat ook door onze patiënten wordt herkend. Daaraan is en wordt door alle medewerkers hard gewerkt. Onderzoek, onderwijs en innovatie is daarvoor van groot belang. Onderdeel van dit toekomstbestendige ziekenhuis is onze nieuwe ziekenhuislocatie in Utrecht. We zijn trots dat in september 2013 deze nieuwe locatie in gebruik is genomen. Prinses Beatrix heeft in een feestelijke ambiance op 15 november de officiële opening verricht. De ingebruikname van dit nieuwe gebouw is gepaard gegaan met een herverdeling van zorg tussen onze locaties. Het voornaamste voorbeeld hiervan is de concentratie van de oncologische zorg op de nieuwe locatie in Utrecht. Het gebouw faciliteert teamwork tussen medisch specialisten die nauw met elkaar samenwerken rondom specifieke patiëntenzorg; de zorg is rondom specifieke thema s, zoals oncologie en beweging, geconcentreerd. Op deze nieuwe locatie worden spoedpatiënten gezien door de huisartsen op de Huisartsenpost of door de SEH-artsen van het ziekenhuis. Verder hebben wetenschappelijk onderzoek, innovatie en opleiding een voorname plaats binnen het nieuwe ziekenhuishuis. Daarnaast is een geheel nieuwe polikliniek in Overvecht in gebruik genomen. Onze patiënten in Utrecht Noord kunnen zo dichtbij huis een groot deel van de ziekenhuiszorg ontvangen. Ook zijn er in 2013 diverse acties ondernomen om onze speerpunten (oncologie, cardiovasculaire aandoeningen en longziekten) verder te versterken. Voor oncologische zorg is het van groot belang de gehele regionale keten van oncologische zorg goed in te richten. Het St. Antonius Ziekenhuis en het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel hebben daarom een verdere samenwerking op dit gebied vormgegeven. Ook in Santeon-verband hebben we in 2013 een mijlpaal bereikt voor de oncologische zorg door de kwaliteit van zorg voor patiënten met longkanker en prostaatkanker inzichtelijk te maken met behulp van uitkomstindicatoren. Op basis van onderlinge verschillen tussen de ziekenhuizen kunnen we van elkaar leren en continu verbeteringen doorvoeren. De implementatie van het Santeon-zorgpad met veertig best practices voor de behandeling van borst-, long- en prostaatkanker is ook in 2013 gestart. Als laatste is de cardiovasculaire zorg verder verstevigd door een meer intensievere bovenregionale samenwerking. Met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden is een intentieovereenkomst tot fusie gesloten. Het St. Antonius en Zuwe Hofpoort werken al nauw samen op een aantal terreinen en zijn samen beter in staat te voldoen aan de eisen die aan de ziekenhuizen gesteld worden op het gebied van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Medio 2014 zal er meer duidelijk moeten zijn over de haalbaarheid van dit voornemen tot fusie, nadat zowel interne als externe stakeholders zijn geconsulteerd. Een belangrijke rol is weggelegd voor de verzekeraars en de banken. Hun medewerking en steun is noodzakelijk om het een en ander te realiseren. Dit jaar heeft ook in het teken gestaan van reageren. Een financieel gezond ziekenhuis is essentieel om verbeteringen en innovaties in de zorg te kunnen blijven bekostigen. De meeste ziekenhuizen hebben, evenals het St. Antonius Ziekenhuis, te maken met een afname van het aantal patiënten na vele jaren van onafgebroken groei. Voor ons ziekenhuis wordt het dan ook steeds belangrijker om te sturen op doelmatigheid en efficiency in de dagelijkse bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om te blijven investeren zodat we toekomstbestendig zijn. Om hieraan invulling te geven is het programma Antonius Financieel Gezond gestart. Zorg- en ondersteunend management hebben hierop slagvaardig gereageerd, er zijn vele bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt en inmiddels ook geëffectueerd. We hebben als ziekenhuis proactief gereageerd op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft in april 2013 een onderzoek gestart vanwege signalen van mogelijk niet correct declareren door ons ziekenhuis. Als Raad van Bestuur hebben we samen met het Stafbestuur direct een extern onderzoek laten doen naar het gehele declaratieproces. Hoewel er geen sprake is van opzet, erkent het St. Antonius Ziekenhuis dat het declaratiefouten heeft gemaakt. Regels zijn niet juist geïnterpreteerd of toegepast. We hebben schoon schip gemaakt door maatregelen te nemen waarmee onjuist registreren en declareren in de toekomst wordt voorkomen. Ook betalen we het teveel gedeclareerde bedrag, over de periode , terug aan de zorgverzekeraars. Van de NZa hebben we in verband hiermee een boete van 2,5 miljoen euro gekregen. Na de publicatie van het NZa boetebesluit is een landelijke discussie op gang gekomen over de complexiteit van de declaratiesystemen en declaratieregels. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. In 2013 is ook veel aandacht uitgegaan naar kwaliteit en veiligheid. De interne controlemechanismen zijn versterkt om de kwaliteit van de zorgverlening te kunnen waarborgen. Diverse interne audits op kritieke processen zijn uitgevoerd. Dit ook als voorbereiding op de NIAZ-heraccreditatie in mei De tien VMS-thema s maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Er zijn opnieuw ziekenhuisbreed verbeterinitiatieven geïmplementeerd op deze thema s. De specifieke aandacht is uitgegaan naar het naleven van hygiënemaatregelen en het optimaliseren van de zorgprocessen op de OK s. Mede daardoor maakt het continu verbeteren van zorg steeds meer onderdeel uit van

4 4 onze cultuur. Ook zijn onze initiatieven ten aanzien van het sturen op uitkomstindicatoren voortgezet. Daarmee is de basis gelegd om ook in de toekomst de zorg aan onze patiënten goed, en telkens beter, te kunnen leveren. Het moge duidelijk zijn, op grond van al het voorgaande, dat 2013 een intensief jaar is geweest voor ons ziekenhuis. Veel van de extra activiteiten hebben plaatsgevonden naast de reguliere werkzaamheden. Wij willen derhalve nadrukkelijk alle vrijwilligers, medewerkers en medisch specialisten bedanken voor hun grote inzet en betrokkenheid zowel bij de zorgverlening aan onze patiënten, alsook bij de diverse extra activiteiten van Hun bijzondere en professionele inzet heeft ervoor gezorgd dat de zorg voor patiënten op alle locaties van het St. Antonius Ziekenhuis in 2013 in goede handen is geweest. Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Prof. Dr. D.H. Biesma drs W.J. Adema RA, MBA Ir. D.M. Schraven Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur

5 5 INHOUD 1. Verslag van de Raad van Toezicht 7 2. Verslag van de Medische Staf Profiel en kerncijfers van het ziekenhuis Algemene identificatiegegevens Kerngegevens Structuur van de organisatie Raad van Bestuur Zorgeenheden, medisch-ondersteunende en algemeen ondersteunende eenheden Medische Staf Ondernemingsraad Cliëntenberaad Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Kwaliteitsbeleid Patiëntenzorg, onderzoek en opleiding Excellente zorg Wetenschappelijk onderzoek en innovatie 23

6 6 5.3 Antonius Academie Belanghebbenden en samenwerkingspartners Personeelsbeleid Bedrijfsvoering Informatiemanagement en ICT Bouw, energie en milieu Crisis- & Continuïteitsmanagement Bijlagen Samenstelling OR Samenstelling Cliëntenberaad Samenstelling VAR Overzicht van medisch specialisten Wetenschappelijke Publicaties Opleidingen Santeon jaaroverzicht

7 7 1. Verslag van de Raad van Toezicht In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. De Raad van Toezicht heeft zich afgelopen jaar gerealiseerd dat het St. Antonius Ziekenhuis een intensief jaar achter de rug heeft. Een jaar waarin de aandacht is uitgegaan naar het onderzoek van de NZa, de samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de afname van de productie door het teruglopen van de zorgvraag. Kwaliteit De Raad van Toezicht geeft op een systematische wijze aandacht aan het onderwerp kwaliteit & veiligheid. Dit onderwerp wordt periodiek besproken in de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. In 2013 is extra aandacht uitgegaan naar de voorbereidingen van de NIAZ accreditatie in 2014, het vergroten van de patiëntveiligheid op de OK en het voldoen aan de IGZ-indicatoren. Daarnaast is het innovatieve project uitkomstindicatoren aan de orde geweest inclusief de eerste resultaten. Het verslag van de commissie wordt als vast agendapunt besproken binnen de Raad van Toezichtvergadering. Onderzoek NZa Het onderzoek van de NZa naar onjuiste declaraties was voor het St. Antonius Ziekenhuis een ingrijpende gebeurtenis, waarbij de Raad van Toezicht intensief betrokken is geweest. De Raad van Toezicht heeft een duidelijke positie ingenomen bij het presenteren van de resultaten van het geïnitieerde externe onderzoek en bij de communicatie naar de omgeving over de uitkomsten. Strategie en regionale samenwerking In 2013 is de intentieovereenkomst tot fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis ondertekend. Er is een meerwaarde-onderzoek van start gegaan naar de potentiële fusie met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Het meerwaarde onderzoek bestaat uit een medisch meerwaarde-onderzoek, due diligence onderzoek op financiën en kwaliteit, meerwaardeonderzoek naar de samenwerking met de Maartenskliniek en een back-office onderzoek. De samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft de Raad van Toezicht nauw gevolgd door de aandacht te vestigen op de voortgang, onderlinge verhoudingen en de inrichting van de potentiële nieuwe fusieorganisatie van beide ziekenhuizen. Een fusie met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is voor de Raad van Toezicht belangrijk voor de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis maar vraagt ook om goede afwegingen in termen van draagvlak, financiën en interne beheersing. De Raad van Toezicht is nadrukkelijk betrokken bij de in dit kader te maken afwegingen. Daarnaast is de intensieve samenwerking met Rivierenland Tiel besproken; ook zijn de initiatieven om de samenwerking met de eerstelijnszorg te verbeteren gedeeld met de Raad van Toezicht. Nieuwbouw Utrecht De voorbereidingen van de verhuizing naar locatie Utrecht heeft van de organisatie veel gevraagd. In diverse vergaderingen heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan dit onderwerp; de voorbereiding van de verhuizing, veranderingen in de telefonie, de financiële gevolgen van de nieuwbouw en de opening van de nieuwe locatie zijn aan de orde geweest. De Raad van Toezicht heeft ook een bezoek gebracht aan de toen nog in aanbouw zijnde nieuwe locatie. Deelname aan overleggen en werkbezoeken Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tevens een aantal werkbezoeken gedaan in het ziekenhuis. Zo heeft er een werkbezoek plaatsgevonden bij het oncologiecentrum. Daarbij is het gehele zorgproces bekeken van diagnostiek tot behandeling. Specifieke aandacht is er geweest voor de dagbehandeling en de daarbij behorende faciliteiten. Daarnaast hebben enkele leden van de Raad van Toezicht vergaderingen bijgewoond van de Ondernemingsraad en het Cliëntenberaad, waarin zij in gesprek gingen over de huidige ontwikkelingen en vragen die leefden vanuit beide organen. Samenstelling De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit zes leden (zie pagina 8 en 9). De leden beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden: financieel-economisch, juridisch, bestuurlijk, sociale zaken en arbeidsverhoudingen, gezondheidszorg, kwaliteit en veiligheid en ervaring uit het bedrijfsleven. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke binding met het St. Antonius Ziekenhuis en zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. De Raad van Toezicht kent enkele specifieke commissies: de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast is sprake van collegiaal toezicht vanuit de specifieke maatschappelijke achtergrond van eenieder.

8 8 Naam Jaar van RvT Commissie Hoofdfuncties (Neven) functies benoeming Mr. B. Staal 2011 Remuneratie-commissie Gepensioneerd Voorzitter Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Vereniging van Banken Lid Raad van Commissarissen Vitens (halftime) tot 1 mei 2013 Voormalig commissaris van de Koningin Utrecht President-commissaris ONVZzorgverzekeraar (laatste termijn) voorzitter RvA Twynstra Gudde (laatste termijn) lid Raad van Toezicht TROS lid Nationaal Comité 4 en 5 mei Voorzitter Nationale Veteranendag lid Bestuur Nationaal Restauratie Fonds (aflopend) Voormalig lid Eerste Kamer J.L.M. Bartelds RA 2011 Auditcommissie Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Fortis N.V./S.A. Voorzitter Bestuur Carel Nengermanfonds Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgspectrum Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Beheer Onroerend Goed Hospice Nieuwegein Lid Bestuur van het VSB Vermogensfonds Voorzitter Raad van Toezicht VSB Donatiefonds Voorzitter Bestuur R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol Lid Raad van Toezicht Coöp. Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein U.A. Ir. B.F. Dessing 2007 Remuneratiecommissie Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Voormalig: Voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgverzekeraar VGZ-IZA-Trias-Univé Lid Bestuur Prof. dr. Jaap Swieringa Stichting Lid Audit Committee Algemene Rekenkamer Lid Raad van Toezicht NOS Voorzitter Bestuur Stichting Benchmark GGZ Lid Raad van Advies Deerns Groep BV Lid Raad van Advies MC Groep Bussum Adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Lid Bestuur Walter Maas Huis Lid Raad van Toezicht Ned.Ver. voor Cardiologie Voorzitter College Deskundigen NHG-Praktijkaccreditering

9 9 Naam Jaar van RvT Commissie Hoofdfuncties (Neven) functies benoeming Lid Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat Lid Raad van Commissarissen SPF-Beheer BV Lid Raad van Commissarissen Acta Holding Lid Raad van Toezicht Nierstichting Nederland Lid Vereniging AEGON Lid Raad van Commissarissen Leyden Academy BV Mw. Mr. M.M. Jonk 2011 Commissie Kwaliteit en Partner CMS Derks Lid Raad van Toezicht Veiligheid Star Busmann St. Antonius Ziekenhuis Lid Raad van Commissarissen Gasunie Prof. dr. R. Grol 2012 Commissie Kwaliteit en Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht Veiligheid St. Antonius Ziekenhuis Emeritus hoogleraar Lid Raad van Commissarissen Pantein Radboud Universiteit Adviseur bestuur Nederlandse Federatie Nijmegen en Universitair Medische Centra ( NFU) Universiteit Maastricht Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Meetbaar Beter Lid selectiecommissie harkness fellowship commonwealth fund Voormalig directeur en nu adviseur IQ HealthCare Nijmegen M.W.J. Hinssen 2012 Auditcommissie Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Voormalig lid Penningmeester Nationaal Raad van Bestuur Restauratiefonds te Hoevelaken SNS Reaal Lid Raad van Toezicht Woningstichting Kleine Meijerij te Den Bosch/Rosmalen (tot 1 februari 2014) De Raad van Toezicht heeft ook in 2013 geconstateerd dat de (neven)functies van haar leden niet leiden tot belangenverstrengeling tussen de Raad van Toezicht en de organisatie. Reglement In het reglement van de Raad van Toezicht zijn haar taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het reglement en de statuten van de stichting geven inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad van Bestuur, en het functioneren van de Raad van Toezicht zelf. De werkwijze van de Raad van Toezicht week voorheen op één punt af van de Zorgbrede Governance Code, namelijk wat betreft de maximale zittingsduur van leden van de Raad van Toezicht. Motivatie hiervoor is dat het St. Antonius Ziekenhuis en haar rechtsvoorgangers in tijden van fusies het belang van continuïteit van bestuurders van groot belang vonden. Per 2013 is dit punt vervallen. De facto houdt de Raad van Toezicht zich nu aan de Zorgbrede Governance Code. In 2014 zullen de documenten waarin de toezichtfunctie is uitgewerkt, waaronder het reglement, worden geactualiseerd. Zelfevaluatie De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en de samenwerking met de Raad van Bestuur. Eens per drie jaar wordt de evaluatie begeleid door een externe begeleider, zoals in De evaluatie in 2013 heeft op 25 maart plaatsgevonden. Het centrale gespreksonderwerp van de evaluatie was de vertrouwensrelatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De evaluatie heeft geresulteerd in een verdere optimalisatie van de samenwerking. Bezoldiging Raad van Toezicht De vastgestelde bezoldiging in 2012 is in 2013 niet aangepast. Deze bedraagt euro voor de voorzitter en euro voor de leden. Dit is binnen de grenzen van de WNT.

10 10 Jaarverslag en jaarrekening/overleg met externe accountant Het jaardocument 2012 is in aanwezigheid van de externe accountant besproken, goedgekeurd en vastgesteld op 6 mei De management-letter van de accountant met onder meer zijn bevindingen over het financiële beheer, de planning & control, de administratieve gegevens en de geautomatiseerde gegevensverwerking, is in de Auditcommissie en in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht besproken. Interne beheersing- en controlesystemen door middel van beleidsrapportages Per kwartaal worden beleidsrapportages opgesteld voor de Raad van Toezicht vanuit de Raad van Bestuur. De beleidsrapportages bevatten de volgende aspecten: Productie en financiën Kwaliteit en veiligheid Medisch specialistisch handelen (relatie medische staf, cohesie en samenwerking binnen medische staf) Medewerkers Beleidsuitingen op basis van het meerjarenbeleidsplan , zoals samenwerking, fusie, nieuwbouw en verbouw Informatiebronnen en aantallen vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar 2013 negen keer in vergadering bijeen. Op een enkele vergadering na was de voltallige Raad van Toezicht bij de vergaderingen aanwezig (zie overzicht). Naast de reguliere vergaderingen heeft er ook extra informatie-uitwisseling plaatsgevonden per mail en enkele conference calls. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast frequent overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Jaarplan Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergadert conform een jaarplan. Naast de onderwerpen uit de Planning & Control Cyclus is in 2013 een jaarkalender gehanteerd, waarin de hoofdthema s uit de beleidsvorming terugkomen op de vergaderingen. De onderwerpen worden gepresenteerd door de portefeuillehouders vanuit de Raad van Bestuur, al dan niet ondersteund door betrokken medisch specialisten en/of managers. De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen waren: Samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis w.o. voorgenomen besluit tot bestuurlijke fusie, governance structuur, medisch meerwaarde onderzoek, concept statuten van de holding en zusterondernemingen na fusie. Update nieuwe locatie Utrecht. Leidende principes uit het meerjarenbeleidsplan ; Jaarlaag investeringen. Afstemming werkbezoeken Raad van Toezicht. Management letter. Indicatief resultaat en balans Grondtransacties gemeenten. Evaluatierapport VRE-uitbraak. Overzicht kwaliteitsinitiatieven (w.o. uitkomstindicatoren). Update radiotherapie op locatie Utrecht. Productiedaling en maatregelen in het programma Financieel Gezond. Onderzoek NZa. Accountantsverslag 2012 in aanwezigheid van de accountant EY. St. Antonius Onderzoeksfonds. Financieel (accountantsverslag 2012, geconsolideerde jaarrekening 2012, private entiteiten en jaardocument 2012). Update research ontwikkelingen. Jaarlijks gesprek met een delegatie van het stafbestuur over het medisch inhoudelijk beleid (onderzoek naar de samenwerking met Woerden, financiële ombuiging en het NZa onderzoek). Financieel (kaderbrief inclusief toelichting financieel kader, half jaarcijfers: concernrapportage en balansrapportage, programma financieel gezond). Rapportage IGZ-indicatoren St. Antonius Ziekenhuis. Beleid medewerkerstevredenheid. Rol en positie medisch specialist Jaarplan en begroting 2014, private activiteiten, treasuryplan Naast de bovengenoemde agendapunten kent de agenda ook vaste thema s namelijk: Bouw/verbouw ICT/logistiek Kwaliteit/veiligheid Personeelsmanagement Governance Samenwerking/Ondernemerschap De thema s worden flexibel geagendeerd afhankelijk van de actualiteit. Door middel van een schriftelijke adstructie worden de actuele onderwerpen besproken. Organisatie De Raad van Toezicht kent een Remuneratiecommissie en een Auditcommissie en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Remuneratiecommissie fungeert als selectie- en benoemingscommissie en doet voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. De conclusies en aanbevelingen worden in de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht behandeld. De Remuneratiecommissie is in 2013 niet gewijzigd en bestond uit de volgende leden van de Raad van Toezicht: de heer Mr. B. Staal en de heer ir. B.F. Dessing. De Remuneratiecommissie heeft in 2013 na het aangekondigde vertrek van de heer F.A.M. Spijkers het nieuwe bestuurslid de heer W.J. Adema geworven en aangesteld. De heer Adema zal per 1 maart 2014 in dienst treden. De Auditcommissie ziet toe op het financieel-economisch beleid (financiële informatieverschaffing, begroting, jaarrekening, belangrijke investeringen en leningen, systeem van risicobeheersing en controle, keuze van de accountant) en adviseert de Raad

11 11 van Toezicht hierin. De Auditcommissie kwam acht keer bijeen. De conclusies en aanbevelingen zijn vervolgens in de plenaire vergaderingen van de Raad van Bestuur behandeld aan de hand van het verslag van de commissie. De Auditcommissie is in 2013 niet gewijzigd en bestond uit de volgende leden: de heer J.L.M Bartelds, lid Raad van Toezicht, de heer M.W.J. Hinssen, lid Raad van Toezicht. De Auditcommissie vergaderde in aanwezigheid van de heer F.A.M. Spijkers, lid Raad van Bestuur en de heer J.P.J. van den Broek, manager Financiën en Informatievoorziening. Waar nodig nam tevens de externe accountant deel aan de vergadering. De commissie Kwaliteit en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid. De leden van de Raad van Toezicht in de commissie waren mevrouw M.M. Jonk, de heer R. Grol. De commissie vergadert in aanwezigheid van de heer D.M. Schraven, lid Raad van Bestuur, de heer E. Scholten medisch manager KVV en mevrouw L. Pijnenborg, manager Kwaliteit, Veiligheid & Verantwoording. Dankwoord De medewerkers, Raad van Bestuur en de Medische Staf hebben in het afgelopen jaar veel energie en inzet getoond. De contacten met de adviesorganen Ondernemingsraad, Cliëntenberaad en Stafbestuur zijn constructief geweest. De Raad van Toezicht wil graag zijn erkentelijkheid uitspreken naar de Raad van Bestuur, Medische Staf, alle medewerkers en vrijwilligers van het ziekenhuis voor de door hen getoonde inzet. Daarnaast spreekt de Raad van Toezicht zijn vertrouwen uit over de koers van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het jaardocument 2013 goedgekeurd op 19 mei De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan de (neven) functies van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat van belangenverstrengeling geen sprake is. Vooruitblik De Raad van Toezicht heeft voor 2014 een aantal te agenderen onderwerpen benoemd: de samenwerking in de regio en in het bijzonder met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, de positie medisch specialist per 2015, de radiotherapie op locatie Utrecht en meer in het algemeen de kwaliteit van de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Namens de Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis, Mr. B. Staal Voorzitter

12 12 2. Verslag van de Medische Staf Het jaar 2013 is voor de Medische Staf van het St. Antonius Ziekenhuis een dynamisch jaar geweest. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen vanuit de Medische Staf toegelicht. Topreferente zorg en onderzoek In 2012 heeft VWS een onderzoek uitgevoerd naar de financiering van academische zorg. Hierbij heeft VWS zich ook georiënteerd op topreferente zorg en onderzoek buiten de UMC s. Als gevolg hiervan is door VWS het Experiment Topzorg gestart waarin het St. Antonius Ziekenhuis, het Elisabeth Ziekenhuis en het Oogziekenhuis voor een periode van vier jaar financiering krijgen voor topreferente zorg en onderzoek. Voor ons is in totaal 12,7 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het Hartcentrum en het Longcentrum. Vanuit beide domeinen wordt gewerkt aan een aanvraag, waarin wordt aangegeven aan welke zorg en onderzoek dit zal worden besteed. Op basis van de resultaten van dit experiment wordt na vier jaar besloten hoe en of structureel deze financiering voor topklinische ziekenhuizen beschikbaar wordt gesteld. Verhuizing naar nieuwbouwlocatie Utrecht In september is de nieuwbouwlocatie in Utrecht geopend. De verhuizing en de opening van het nieuwe ziekenhuis heeft onder grote belangstelling plaatsgevonden en is goed verlopen. Een belangrijke mijlpaal waar we als ziekenhuis trots op mogen zijn! Vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg en herkenbaarheid van het oncologisch profiel van de locatie Utrecht is de oncologische zorg binnen één multidisciplinaire poli gerealiseerd. Samenwerking Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Begin 2013 is de intentieovereenkomst tot fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis ondertekend. In 2013 is vervolgens een meerwaardeonderzoek uitgevoerd op o.a. medisch inhoudelijke gronden en doelmatigheid. Er zijn verschillende scenario s opgesteld die in 2014 met de maatschappen/vakgroepen besproken worden. In 2014 zal verdere besluitvorming over de samenwerking met Woerden plaatsvinden. Uitkomstindicatoren van zorg Om het resultaat van onze medische zorg inzichtelijk te maken voor patiënten en om de zorg verder te kunnen verbeteren wordt door de Medische Staf gewerkt aan het bepalen van uitkomstindicatoren van de door de maatschappen benoemde speerpunten. Een tiental maatschappen en vakgroepen is in 2013 actief betrokken bij projecten om uitkomstindicatoren te bepalen, via Meetbaar Beter, Santeon (Zorg voor Uitkomst) of via het interne project Uitkomstindicatoren. In 2014 zal dit verder uitgebreid worden. Aan alle maatschappen en vakgroepen is gevraagd om vanaf 2014 de voortgang bij te houden ten aanzien van het bepalen van uitkomstindicatoren, de meetresultaten en de verbeteracties. Deze verbetercyclus, gericht op het verbeteren van de uitkomsten van zorg, zal vast onderwerp van gesprek zijn in de jaarplangesprekken met de maatschappen en de kwartaalgesprekken met de eenheden. Bij de interstitiële longziekte is een ZonMW-subsidie verkregen voor de toepassing van rituximab. Daarnaast is een netwerk op het gebied van interstitiële longziekten opgericht door ons ziekenhuis; het Martini Ziekenhuis Groningen was de eerste satelliet, al snel gevolgd door het Haaglanden Ziekenhuis. In 2013 is veel medisch wetenschappelijk onderzoek verricht in het ziekenhuis. Belangrijke studies waren onder andere de Santeon-CAP-studie en de Woest-studie. De Santeon-CAP-studie is de eerste officiële Santeon studie die definitief antwoord moet gaan geven op de vraag of adjuvante therapie met corticosteroïden bij een ziekenhuispatiënt met community-acquired pneumonie moet worden opgenomen in richtlijnen. De WOEST-studie is een eerste studie naar de veiligheid van het weglaten van aspirine in de antitrombotische behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en coronaire stenting moeten ondergaan. Deze studie heeft geresulteerd in een publicatie in het toonaangevende tijdschrift The Lancet en wordt onder andere gesubsidieerd vanuit het St. Antonius Onderzoeksfonds. Kwaliteitscriteria 2013 In 2013 zijn voor de maatschappen en vakgroepen kwaliteitscriteria geformuleerd waarop intern werd toegezien door de commissie kwaliteitscriteria. Deze kwaliteitscriteria hadden ook consequenties voor het variabele deel van het honorarium van vrijgevestigde specialisten. Voor het jaar 2013 waren de volgende vier kwaliteitscriteria vastgesteld: Deelname aan IFMS (100%); De aanwezigheid van een actieve complicatieregistratie of equivalent daarvan, bespreking en analyse; Een aangewezen kwaliteitscoördinator per maatschap/ vakgroep, met aantoonbaar beleid op onder andere hygiëne; De borging van aanbevelingen uit de kwaliteitsvisitatie binnen de maatschap/vakgroep.

13 13 De commissie (bestaande uit een delegatie van de Raad van Bestuur, Stafbestuur en de Stafmaatschap) heeft met groot genoegen gezien dat een grote meerderheid van de maatschappen/vakgroepen de kwaliteitscriteria goed hebben uitgewerkt. Dankwoord Hierbij willen wij graag alle medisch specialisten en medewerkers bedanken voor hun inspanningen in 2013, maar bovenal voor het realiseren van de goede zorg voor en behandeling van onze patiënten. Onderzoek NZa In april 2013 is de NZa een onderzoek gestart bij het St. Antonius Ziekenhuis over het mogelijk onjuist declareren van zorg. Hoewel er geen sprake was van opzet, heeft het ziekenhuis en de medische staf erkent dat er declaratiefouten zijn gemaakt en is intern schoon schip gemaakt. Duidelijk werd wel dat de onjuiste declaraties voor een deel een sectorprobleem zijn. Onduidelijkheid in de regelgeving, niet of laat beantwoorden van vragen door de NZa en DBC-Onderhoud spelen hierin ook een rol. Desondanks heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een boete van 2,5 miljoen euro. Het teveel gedeclareerde bedrag wordt terugbetaald, dit geldt ook voor het honorariumdeel van de vrijgevestigde specialisten die dit bedrag als een collectief terugbetalen. Samenstelling De Medische Staf wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de Medische Staf. De bestuurssamenstelling met de verdeling van functies was ultimo 2013 als volgt: R.J. Snijder, longarts, voorzitter Stafbestuur L.J. Bras, anesthesioloog-intensivist, vice-voorzitter Stafbestuur en penningmeester a.i. P.M.N.Y.H. Go, chirurg M.F.J. Stolk, MDL-arts B.J.M. Vlaminckx, medisch microbioloog V.H.M. Deneer, ziekenhuisapotheker Namens het bestuur van de Medische Staf R.J. Snijder, Voorzitter bestuur Medische Staf De functie van adviseur werd vervuld door mw. N.J. Polman. Het secretariaat werd in 2013 gevoerd door mw. C.A.E. van Schaik. Vooruitblik: de positie medisch specialist na 2015 Vanaf 2015 zal er in de ziekenhuiszorg nog maar één tarief gelden voor elke zorgprestatie. In dat ene integrale tarief zitten alle kosten die het ziekenhuis maakt, dus ook het honorarium van de medisch specialist. Wij zullen ons moeten voorbereiden op deze verandering en een passend model moeten vinden voor het ziekenhuis. Daarom ontwikkelen we momenteel samen met de Raad van Bestuur een visie over de positie van de vrijgevestigde medisch specialist in het St. Antonius Ziekenhuis na Samen met onze Medische Staf zullen verschillende scenario s worden verkend en worden besproken. Een toekomstbestendige relatie tussen het ziekenhuis en de Medische Staf met gelijkgerichte belangen is het doel. Hierbij is ook de verbondenheid binnen de Medische Staf en het gevoel deel uit te maken van het collectief belangrijk én nodig (cohesie Medische Staf).

14 14 3. Profiel en kerncijfers van het ziekenhuis 3.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting St. Antonius Ziekenhuis Adres Koekoekslaan 1 Postcode 3435 CM Plaats Nieuwegein Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2006 academische, algemene, categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Het St. Antonius Ziekenhuis is een IMSZ: alle voorkomende zorg wordt geleverd.

15 Kerngegevens Nadere kerngegevens Spoedeisende Hulp 7x24 uur beschikbaar (locaties Nieuwegein en Utrecht) ja ja ja Capaciteit Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinisch en dag/deeltijdbeh.) op 31 dec., waarvan feitelijk beschikbare PAAZ- en PACZ-bedden Personeel Aantal personeelsleden in loondienst excl. Med. Spec Aantal fte personeelsleden in loondienst excl. Med. Spec Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) Aantal fte Med. Spec. (loondienst + inhuur + vrij beroep) 273 n.b. 260

16 Structuur van de organisatie Het St. Antonius Ziekenhuis heeft per 16 september 2013 twee ziekenhuislocaties, te weten in Nieuwegein en Utrecht. Daarnaast beschikt het St. Antonius Ziekenhuis over verschillende buitenpoliklinieken, waaronder Polikliniek Utrecht Overvecht, Polikliniek Houten en St. Antonius Spatadercentrum De Meern. 3.4 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis bestaat uit drie bestuursleden met elk een eigen aandachtsgebied dat op hoofdlijnen te verdelen is naar (1) strategie en externe contacten, (2) patiëntenzorg en kwaliteit en veiligheid en (3) financiën, vastgoed en ICT. In het reglement voor de Raad van Bestuur zijn de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur geëxpliciteerd. Kernelementen zijn de verhouding tot de Raad van Toezicht, verantwoording, taakverdeling, functioneren, besluitvorming en (het niet aanwezig zijn van) belangenverstrengeling. In onderstaande tabel zijn alleen de (neven) functies opgenomen welke niet uit hoofde van de hoofdfunctie worden vervuld. Prof. dr. D.H. Biesma Voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Hoogleraar Interne Geneeskunde van UMC Utrecht Bestuurslid van St. Antonius Onderzoeksfonds Lid Raad van Toezicht Julius Gezondheidscentrum Leidsche Rijn. Ir. F.A.M. Spijkers Lid Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Voorzitter Raad van Commissarissen Antonius Apotheek B.V. Lid Raad van Toezicht Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) Lid Raad van Toezicht Hospice Nieuwegein Lid Bestuur Okura Executive Circle Ir. D.M. Schraven Lid Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Lid Raad van Commissarissen Antonius Apotheek B.V. Lid Raad van Toezicht Stichting Meetbaar Beter

17 Zorgeenheden, medisch-ondersteunende en algemeen ondersteunende eenheden Op tactisch niveau functioneren zorgeenheden, medisch-ondersteunende eenheden en algemeen ondersteunende eenheden. De zorgeenheden worden aangestuurd door een managementteam, in het algemeen bestaande uit een manager Zorg en Bedrijfsvoering en een medisch manager. In 2013 is de organisatie bestuurd vanuit een aantal hoofdprincipes, namelijk: Oriëntatie op de patiënt staat centraal. De organisatie is gericht op meerwaarde van de kwaliteit van en afstemming tussen zorgprocessen. De Medische Staf en Ondernemingsraad zijn nauw betrokken bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis. De leiding van de zorgeenheden draagt integrale managementverantwoordelijkheid en is daarbij verantwoordelijk voor en geeft sturing aan zowel zorginhoudelijke als bedrijfsvoeringaspecten. De zorgeenheden en medisch ondersteunende eenheden worden aangestuurd door een manager Zorg & Bedrijfsvoering en medisch manager. De organisatie wordt in beginsel gekenmerkt door een platte organisatiestructuur, met drie echelons: Raad van Bestuur, management en medewerkers. Binnen de zorgeenheden en medisch ondersteunende eenheden blijven specialismen geclusterd op grond van de volgende criteria: de mate van multidisciplinaire samenwerking, de samenhang in processen, omvang in termen van budget en aantal fte, het aantal specialismen binnen een eenheid. Uitgangspunt in de besturing is decentrale verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de (zorg)eenheden. De leiding van de (zorg)eenheden is resultaatverantwoordelijk. Onder resultaatverantwoordelijk wordt daarbij verstaan het realiseren van (jaarlijks) overeengekomen doelstellingen op het gebied van marketing/groei, kwaliteit en veiligheid, patiëntlogistiek en service, productie en financiën en personeel. De besturingsinstrumenten die worden gebruikt zijn: Een gezamenlijke Planning en Control cyclus van de Raad van Bestuur en het Stafbestuur (beleidskader, jaarplan en begroting), kwartaalgesprekken met (zorg)eenheden en het jaardocument. De maandelijkse concernrapportage, met maandelijkse verantwoordingsinformatie over kwaliteit en logistiek, productie en financiën, personele ontwikkelingen en ontwikkelingen ten opzichte van verwijzers, zorgverzekeraars etc. Ontwikkeling van het kwaliteitsdashboard voor maatschappen/vakgroepen. Dit nieuwe dashboard gaat vanaf 2014 gebruikt worden in de jaargesprekken van de maatschappen en vakgroepen en de kwartaalgesprekken van de eenheden met de Raad van Bestuur. 3.6 Medische Staf Alle (medisch) specialisten, die werkzaam zijn in het ziekenhuis, zijn lid van de Vereniging Medische Staf. Naast een Stafbestuur is er sprake van een Stafraad, waarin gemandateerde afgevaardigden per maatschap of vakgroep zitting hebben. De Stafraad komt maandelijks bijeen. De Algemene Ledenvergadering komt daarnaast tenminste één maal per jaar bijeen. Verder zijn de vrijgevestigde medische specialisten verenigd in de Stafmaatschap. Een groot aantal medisch specialisten verleent actieve medewerking aan diverse commissies en werkgroepen. Ook zijn medisch specialisten actief als medisch manager op tactisch niveau of als medisch coördinator op operationeel niveau. 3.7 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit 19 leden en kent drie vaste commissies, te weten: algemeen beleid, sociaal- en zorgbeleid, financieel beleid en beleid op het gebied van bouw en logistiek. De Ondernemingsraad geeft invulling aan zijn medezeggenschapstaak vanuit de visie dat er een balans moet zijn tussen het medewerkersbelang en het bedrijfsbelang, waardoor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van zorg, dienst en product wordt bereikt. De Ondernemingsraad functioneert op strategisch niveau als gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad bevordert het belang van de medewerkers en van de organisatie (werkklimaat), arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. In 2013 heeft de Ondernemingsraad, naast de reguliere voorgenomen besluiten, actief deelgenomen aan verschillende projecten werkgroepen in het kader van de voorbereiding en verhuizing naar de nieuwbouw in Utrecht. Deze groepen hielden zich bezig met de bouw en inrichting van het nieuwe ziekenhuis, maar ook met de zorgstructuur en zorgprocessen. Er is ook meegedacht met de voorbereidingen als het gaat om scholing en teambuilding. Daarnaast was er een commissie die zich bezighield met het herplaatsen van medewerkers. Tot slot heeft de Ondernemingsraad meegedacht in de commissies die het afscheid van de oude gebouwen en de opening van het nieuwe ziekenhuis organiseerden. Na de verhuizing heeft deondernemingsraad op beide locaties werkbezoeken afgelegd op die afdelingen die als gevolg van de verhuizing met veel veranderingen te maken hadden. De Ondernemingsraad heeft zich constructief opgesteld ten aanzien van de bezuinigingen middels actieve deelname aan de informatiebijeenkomsten voor de medewerkers, deelname aan het Programma St. Antonius Financieel Gezond, de vacaturecommissie en de herplaatsingscommissie. Tenslotte is de Ondernemingsraad vroegtijdig door de Raad van Bestuur geïnformeerd over het meerwaardeonderzoek ten aanzien van de eventuele samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. De Ondernemingsraad heeft, onder opschortende voorwaarde, een akkoord gegeven op een eventuele fusie.

18 18 Er is in het najaar een aantal keren overleg geweest tussen de dagelijks besturen van de ondernemingsraden van het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. In december heeft er een gezamenlijke ontmoeting met een informatief karakter plaatsgevonden tussen de beide voltallige ondernemingsraden. In 2013 is een aantal onderwerpen uitgebreid besproken: Programma Antonius Financieel Gezond Samenwerking met Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Onderzoek NZa Verhuizing naar de locatie Utrecht De Ondernemingsraad heeft ook diverse instemmingsaanvragen en adviezen uitgebracht op voorgenomen besluiten en heeft bijgedragen aan een besluitvorming die goed aansluit bij de organisatie (zie het overzicht in de bijlagen). 3.5 Cliëntenberaad Het Cliëntenberaad heeft als doel de ontwikkelingen van het St. Antonius Ziekenhuis te beïnvloeden vanuit het patiëntenperspectief. Het is een advies- en medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur. Het Cliëntenberaad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten. Daarbij richt het Cliëntenberaad zich vooral op de aspecten van de zorg zoals patiënten die direct ervaren. Bijvoorbeeld: kwaliteit van zorg, bejegening, positie van de patiënt, toegankelijkheid, veiligheid, tijd en aandacht voor patiënten, privacy, beleid inzake klachten en klachtenbehandeling. n 2014 zal verder worden gekeken naar modellen van cliëntenraden van andere ziekenhuizen en zal gekeken worden in overleg tussen het ziekenhuis en het Cliëntenberaad welk model hierin de voorkeur heeft. 3.6 Verpleegkundige Adviesraad (VAR) De Verpleegkundige Adviesraad initieert projecten en geeft advies aan de Raad van Bestuur over beleidszaken die betrekking hebben op de verpleegkundige professie. Sinds 1 april 2012 heeft de Verpleegkundige Adviesraad een Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur vergadert elke twee weken; het complete bestuur één keer per maand. In 2013 heeft de Verpleegkundige Adviesraad een aantal adviezen gegeven over een aantal onderwerpen. Naar aanleiding van het advies van de Verpleegkundige Adviesraad is besloten om de tolkentelefoon volledig te vergoeden. Daarnaast is advies gegeven over hygiënesancties, vlinderen van verpleegkundigen over verschillende afdelingen, inzet warmtejassen (kleding uitgifte automaat), en kledingvoorschriften. De Verpleegkundige Adviesraad is actief betrokken geweest bij diverse projecten, zoals het project rondom het aanspreekgedrag en het hygiënespel Wie is de mol?. De Verpleegkundige Adviesraad heeft een onderzoek geïnitieerd naar de werkdruk en het verloop van verpleegkundigen. Ook zijn themabijeenkomsten georganiseerd over Ongewenst Gedrag, Verpleegkundig café en Kijk op Kwaliteit. Tot slot is met succes de Dag van de Verpleging georganiseerd ( Leef! ). Tijdens deze dag hebben leden van de Raad van Bestuur en managers meegewerkt op de afdelingen. Leden van het Cliëntenberaad zijn benoemd per vergadering. Dat maakt het mogelijk om aanwezig te zijn als expert voor een bepaald thema. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat er een compacte kern van dragers is die experts uitnodigen in de werkbijeenkomsten om gezamenlijk het advies op te stellen. Deze experts zijn ervaringsdeskundigen, patiëntenorganisaties en kennisinstituten. Het Cliëntenberaad is een groot voorstander van co-productie. Het Cliëntenberaad zet zich graag in om vroegtijdig betrokken te zijn bij de ontwikkeling van visies en/of projecten. Zo maakt deze wijze van participatie dat de visie van het Cliëntenberaad vroegtijdig wordt ingebed en daarmee is het formele advies in feite een bekrachtiging van datgene wat gezamenlijk is ontwikkeld. In 2013 is deze aanpak verder in praktijk gebracht. Bij nieuwe onderwerpen die dicht bij de expertise en thema s van het Cliëntenberaad liggen, zoals gezamenlijke besluitvorming en informed consent, is het Cliëntenberaad in de vroege fasen van het project betrokken. Het Cliëntenberaad heeft in 2013 advies uitgebracht over de nieuwbouw in Utrecht en de samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. I

19 19 4. Kwaliteitsbeleid Het St. Antonius Ziekenhuis heeft in haar Visiedocument Kwaliteit, Veiligheid & Verantwoording vijf prioriteiten gesteld. Achtereenvolgens worden deze prioriteiten besproken en wordt aangegeven wat bereikt is in Het jaar 2013 heeft in ieder geval ook in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de NIAZ-accreditatie, die in mei 2014 zal plaatsvinden. Prioriteit 1: Proactief sturen op kwaliteit, gericht op uitkomsten van zorg Visiedocument : Uitkomst van deze prioriteit moet in ieder geval zijn dat eenheden en vakgroepen in gezamenlijkheid op jaarbasis een scan uitvoeren van de kwaliteitsprioriteiten, en een geïntegreerd plan ontwikkelen hoe deze aan te pakken. Hierin heeft een set van uitkomstindicatoren waarop gefocust gaat worden een centrale plaats. In 2013 zijn de volgende activiteiten verricht: In navolging op het succes van het project Meetbaar Beter is in samenwerking met andere Santeon Ziekenhuizen het project Zorg voor Uitkomst opgezet, waarin uitkomstindicatoren op het gebied van long- en prostaatcarcinoom ontwikkeld zijn. Intern zijn zes maatschappen aan de slag gegaan met het ontwikkelen dan wel selecteren van eigen uitkomstindicatoren met de methodiek als eerst ontwikkeld voor Meetbaar Beter op basis van het value based healthcare gedachtegoed van Porter. Zowel eenheden als maatschappen/vakgroepen hebben een kwaliteitsdashboard ontwikkeld, met daarin veel ruimte voor uitkomstindicatoren. Dit nieuwe dashboard gaat vanaf 2014 gebruikt worden in de jaargesprekken van de maatschappen en vakgroepen en de kwartaalgesprekken van de eenheden met de Raad van Bestuur. Veel indicatoren, zoals IGZ-indicatoren, DICA-indicatoren, en indicatoren rond de 10 VMS-thema s kunnen inmiddels automatisch uit het EPD gehaald worden, waardoor sturen op deze indicatoren vereenvoudigd is. De IGZ-kwaliteitsindicatoren functioneren als signalen op grond waarvan men een indruk kan krijgen van de geleverde kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het sinds 2003 jaarlijks rapporteren van de indicatoren maakt de zorg transparanter; een ontwikkeling die het St. Antonius Ziekenhuis van harte toejuicht. Hiermee wordt de maatschappelijk gewenste openheid aan de patiënt geboden. Naast deze externe verantwoording is met name het stimuleren van interne kwaliteitsverbetering een belangrijk doel. In is vanuit de afdeling Kwaliteit, Veiligheid & Verantwoording in samenwerking met de ICT-afdeling een enorme slag gemaakt in het automatisch uit het EPD halen van kwaliteitsindicatoren. Inmiddels is de kwaliteitsrapportage van het St. Antonius Ziekenhuis rond IGZ-indicatoren voor veel onderdelen geautomatiseerd. Bij 88% van de IGZ-indicatoren scoort het St. Antonius Ziekenhuis in 2013 op of beter dan het landelijk gemiddelde 1. De IGZ-indicatoren zijn verdeeld in 6 hoofdgroepen, te weten: Operatief proces Verpleegkunde Indicatoren Oncologische indicatoren Hart en vaten Infecties Overige indicatoren Bij de hoofdgroepen Operatief Proces, Oncologische indicatoren, Hart en Vaten en Overige indicatoren zijn de scores van het St. Antonius Ziekenhuis over het algemeen beter dan het landelijk gemiddelde. Wat betreft de hoofdgroep Verpleegkundige Indicatoren, met name op het gebied van decubitus en ondervoeding kan het St. Antonius Ziekenhuis nog verder verbeteren. In is hier middels het Programma Excellente Zorg door de verpleegkundigen veel energie in gestoken. In 2014 zal dit thema blijvend aandacht houden. Wat betreft het onderwerp Infecties registreert het St. Antonius Ziekenhuis bij vijf aandoeningen via de Registratiemodule van PREZIES 2. Het betreft de registraties voor Thoraxchirurgie, Algemene Chirurgie (mamma chirurgie), en Gynaecologie (abdominale uterusextirpatie). Bij de meeste ingrepen is over de jaren een positieve tendens te bespeuren. Dit hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de geïmplementeerde POWI-bundel : het niet preoperatief ontharen, antibioticaprofylaxe minuten voor de ingreep, perioperatieve normothermie en het hygiëneprotocol. Activiteiten zoals de in gang gezette scholing van OK personeel, de introductie van een luchtbeheersplan op de OK, frequente metingen van luchtkwaliteit en het regelmatig uitvoeren van audits op de OK, met terugkoppeling van bevindingen, dragen bij aan het behalen van de POWI-doelstelling uit het VMS veiligheidsprogramma (www.vmszorg.nl). Prioriteit 2: Inzicht en sturen op ziekenhuisbrede risico s Visiedocument : Uitkomst van deze prioriteit moet zijn dat de risicogebieden worden geïdentificeerd, dat hiervoor krachtige indicatoren worden ontwikkeld, meldings- en rapportageprocedures worden vastgesteld, afspraken over interventies duidelijk zijn, en waar nodig verantwoording kan worden afgelegd aan patiënten en toezichthouders. In 2013 zijn de volgende activiteiten verricht: Risicomanagement algemeen Bij prospectief risico-inventarisaties ligt de nadruk op wat er in de toekomst mis kan gaan. Bij retrospectief risico-inventarisaties ligt de nadruk op het analyseren van reeds gemelde incidenten. In 2013 zijn er in het ziekenhuis elf prospectieve risico-inventa-

20 20 risaties uitgevoerd. De belangrijkste was een inventarisatie die is uitgevoerd naar risico s in de verhuizingprocessen. Dit heeft geleid tot een aantal bijstellingen in de gemaakte plannen. De retrospectieve inventarisaties hebben in veel gevallen tot verbeteringen geleid in navolging op klachten, incidenten, claims, onderzoek naar sterfte en calamiteiten (zie toelichting). Het identificeren van risicogebieden inclusief rapportages, zoals in het visiedocument is gesteld, zal in 2014 verder vorm krijgen. VMS-veiligheidsprogramma Vier van de elf VMS-thema s bevinden zich in fase 5 Doelstelling gerealiseerd, te weten de thema s vitaal bedreigde patiënt, kwetsbare ouderen, verwisseling en pijn. Dit betekent dat het St. Antonius Ziekenhuis op die thema s in staat is om een Plan- Do-Check-Act (PDCA)-cyclus te doorlopen en dat de doelstelling gerealiseerd is. De overige thema s bevinden zich in fase 4 Geïmplementeerd en meetbaar, omdat de thema s op alle relevante afdelingen geïmplementeerd zijn en ook gemeten worden middels steekproeven, handmatige of automatische tellingen (zie figuur). De moeilijkheidsgraad van de implementatie van deze thema s heeft te maken met de beschikbaarheid van de benodigde, vaak complexe, ICT-toepassingen om real time data te kunnen genereren. Figuur 1: Fases van Implementatie VMS-thema s bloedproducten 2% (1%) overig 38% (36%) Klachten Voor het indienen van klachten biedt het ziekenhuis twee mogelijkheden: bemiddeling via de klachtenfunctionaris en behandeling door de klachtencommissie voor patiënten. Klachtenbemiddeling In 2013 hebben de klachtenfunctionarissen in totaal 1091 klachten in bemiddeling genomen, bestaande uit 1302 deelklachten. In vergelijking met 2012 (respectievelijk 818 klachten en 966 deelklachten) is het aantal klachten met 33% gestegen. In was er nauwelijks sprake van een stijging (7%). De verhouding tussen het aantal klachten en het aantal deelklachten (een klacht kan meerdere deelklachten hebben) is niet veranderd. De klachtentoename heeft deels te maken met de verhuizing die in september 2013 plaatsvond. Verder is er ook sprake van een landelijke tendens, waarin patiënten eerder geneigd zijn hun klachten te uiten. Tenslotte is het denkbaar dat de toegenomen bekendheid in huis van de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris geleid heeft tot het vaker doorverwijzen van een klacht naar centraal in plaats van een decentrale afhandeling zonder bemiddeling van een klachtenfunctionaris. POWI Ernstige sepsis Lijnsepsis Vitaal bedreigde patient Medicatieveiligheid High Risk medicatie Kwetsbare ouderen Nierinsufficiëntie Verwisseling Fase van implementatie VMS Soort (deel) klachten n % n % Methodisch/technisch % % Relationeel % % Voorlichting % % Organisatorisch % % Financieel 35 4% 66 5% Overig 3 -% 14 1% Totaal Tabel 1a soort deelklachten bemiddeling Pijn Acute Coronaire Syndromen Veilige zorg kinderen De mate van implementatie is in vijf fasen weergegeven: Fase 1: Nog niet actief Fase 2: Pilotfase Fase 3: Implementatie op alle relevante afdelingen Fase 4: Geïmplementeerd en meetbaar Fase 5: Doelstelling gerealiseerd Incidenten In 2013 zijn er 4606 incidenten gemeld via het Veilig-Incident Melden-systeem. In 2012 was dit aantal vergelijkbaar. De aard van de meldingen is als volgt verdeeld (tussen haakjes % in 2012): behandeling, verzorging 22% (21%) medicatie/transfusie 31% (33%) valincidenten 7% (9%) Qua type medewerker wordt er net als in 2012 het meest geklaagd over specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen. Het aantal klachten is bij deze groep wel gestegen (respectievelijk 4%, 19% en 10%), maar binnen totale groep van type medewerkers wordt erin 2013 minder over voorgenoemde groepen geklaagd. Het aantal klachten dat betrekking heeft op de administratief assistenten die werkzaam zijn op de poli s is het meest toegenomen. In 2013 gaven patiënten met een klacht vaker aan dat zij een klacht indienen om herhaling te voorkomen en wat betreft afspraak regelen (ten opzichte van 2012 een toename van 34% en 62%). Daarnaast zijn twee stijgingen opvallend, die beide betrekking lijken te hebben op een zekere verzakelijking van het doel van de klacht. Het betreft de doelen correctie beklaagde, en correctie rekening (respectievelijke stijging van 124% en 69%). Patiënten zijn over het algemeen tevreden over de klachtafhandeling door de klachtenfunctionarissen; in 2012 en 2013 respectievelijk 92% en 91%. Vele bemiddelingen hebben bijgedragen

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013. Anticiperen

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013. Anticiperen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Anticiperen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman, mw. B.TH. Heemskerk en dhr. P.B. van der Nat in samenwerking met eenheid Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM Inleiding en doelstelling Missie Het is de statutaire missie van de stichting Vrienden van Zorgspectrum om middelen in te zamelen en in te zetten voor

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum Inhoud Inleiding en doelstelling... 1 Stichtingsbestuur per 31 december 2012... 2 Raad van Toezicht... 3 Geselecteerde projecten... 4 De Plataan... 4 Het Houtens

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Inleiding. Taken en activiteiten. Samenstelling Raad van Toezicht. Zorgbrede Governancecode 2010

Inleiding. Taken en activiteiten. Samenstelling Raad van Toezicht. Zorgbrede Governancecode 2010 Verslag Raad van Toezicht 2016 Inleiding Op grond van de Zorgbrede Governancecode en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. In 2016 heeft de Raad

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Kiezen voor Kwaliteit

Kiezen voor Kwaliteit Kiezen voor Kwaliteit Meerjarenbeleidsplan 2012 2016 Raad van Bestuur en Stafbestuur St. Antonius Ziekenhuis Welke ontwikkelingen komen op ons af? (1/2) De zorguitgaven blijven stijgen en kostenbeheersing

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Geen verbouwing zonder PRI

Geen verbouwing zonder PRI Geen verbouwing zonder PRI Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer Drs. G. Gerritsen Manager Kwaliteit Rijnstate Arnhem Risicomanagement = Welke risico s heeft het totale ziekenhuis op schade? (= risicoprofiel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk www.embraze.net Aanleiding Toename kanker patiënten, complexe behandelingen, maatwerk. Toename van kwaliteitseisen/normen, krimpend budget, wijziging rol

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 13 januari 2010. 1 lnleiding

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

JAARPLAN PATIENTENADVIESRAAD MAASSTAD 2015-2017

JAARPLAN PATIENTENADVIESRAAD MAASSTAD 2015-2017 6 oktober 2015 Status Concept Referentie - 1/13 Auteur(s) Patientenadviesraad JAARPLAN PATIENTENADVIESRAAD MAASSTAD 2015-2017 Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Groningen Het activiteitenplan 2015 van de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis Groningen is een afgeleide van het Beleidsplan van de Cliëntenraad

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie