Jaarverslag samen een stap vooruit. Sociaal Juridisch Informatiepunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. samen een stap vooruit. Sociaal Juridisch Informatiepunt"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Sociaal Juridisch Informatiepunt: samen een stap vooruit S Sociaal Juridisch Informatiepunt

2 Het Sociaal Juridisch Informatiepunt (SJI) in Soest is een initiatief van de gemeente Soest. Voor de concretisering en uitvoering is samenwerking gezocht met Stadsring51, specialist in sociaal juridische dienstverlening en financiële hulpverlening in Amersfoort. Stadsring51 is sinds de oprichting in 2006 verantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en continuïteit van het SJI. Jacques van Gent is als senior sociaal raadsman vanuit Stadsring51 de eerst verantwoordelijke voor het SJI, dat verder draait op de inzet van vrijwilligers. In haar zevenjarig bestaan heeft het SJI in Soest een eigen plek verworven. Inwoners van de gemeente Soest kunnen er terecht voor vragen en advies op sociaal juridisch gebied. Inhoud Iedere dinsdag- en donderdagochtend houdt het SJI een open spreekuur in Breed Educatief Centrum De Plantage aan de Smitsweg in Soest. SJI na zeven jaar nog steeds hard nodig 3 Werkwijze SJI: wat kunt u zelf doen? 4 Wat motiveert de medewerkers? Een vrijwilliger over zijn ervaringen 6 Externe contacten 7 Vooruitblik 7 Samenwerking met Balans Buro Vrijwilligerswerk 8 Financiële verantwoording 9 Kerncijfers 9 2

3 SJI na zeven jaar nog steeds hard nodig In onze complexe en veeleisende samenleving moeten mensen steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijk welzijn zodat zij minder een beroep doen op gemeenschapsvoorzieningen. De gevolgen van de economische crisis versterken dat proces nog eens door ingrijpende bezuinigingen op diezelfde voorzieningen, stijgende werkloosheid en aantasting van de bestaanszekerheden. Ook de steeds voortgaande digitalisering maakt het er voor veel mensen niet gemakkelijker op. Als je weinig opleiding hebt, een laag inkomen, een hoge leeftijd of onvoldoende thuis bent in de Nederlandse cultuur is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie geen sinecure. Het zijn deze mensen die - terecht - de weg naar het SJI beter weten te vinden. Maar ook de mensen die het tijdelijk moeilijk hebben door echtscheiding, ziekte of verlies van een partner doen een beroep op de dienstverlening van het SJI. Het SJI biedt al bijna zeven jaar succesvol hulp bij het oplossen van problemen die te maken hebben met bestaanszekerheid: sociale zekerheid, inkomensvoorzieningen, belastingen, arbeid, huisvesting, vreemdelingenzaken, personen- en familierecht, consumenten- en onderwijszaken en persoonlijk welzijn. Samen een stap vooruit De overheid maakt het kwetsbare mensen niet gemakkelijk en geeft tegelijkertijd aan dat zij wel moeten blijven meedoen. Deze mensen hebben immers dezelfde rechten en plichten als zij die het beter getroffen hebben. De gemeente Soest erkent haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van kwetsbare groepen. De betrokkenheid van de gemeente uit zich op vele manieren, en niet in de laatste plaats door financiering van het sociaal raadsliedenwerk van het SJI. We zijn er trots op dat wij al bijna zeven jaar met succes deze kerntaak uitvoeren en mensen aan de onderkant van de samenleving een stap vooruit helpen. Stijgende bezoekersaantallen Vanaf de start in de nazomer van 2006 haalde het SJI de afgesproken doelen. Het aantal cliëntcontacten en -vragen steeg ieder jaar. In 2009 werd voor het eerst de grens van duizend cliëntcontacten binnen één jaar overschreden. Deze trend zette zich voort. In de loop van 2012 werd het vijfduizendste cliëntcontact sinds de start van het SJI vastgelegd. Aan het eind van 2012 heeft het SJI ruim vragen en problemen behandeld sinds de start. Het SJI is gevestigd in Breed Educatief Centrum De Plantage aan de Smitsweg in Soest. In dit jaarverslag leest u meer over het werk van het SJI in Jacques van Gent, senior sociaal raadsman mei

4 Werkwijze SJI: wat kunt u zelf doen? Eén van de kernen van de inzet van het SJI is het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen. In ieder contact wordt bekeken welke bijdrage een cliënt zelf aan een oplossing van het probleem kan leveren en welke aanvullende hulp daarbij nodig is van de kant van het SJI. Professionaliteit Het SJI staat voor professionaliteit en kwaliteit. De gemeente garandeert dit door de samenwerkingsovereenkomst met Stadsring51. Deze stichting beschikt over jarenlange deskundigheid op het gebied van sociaaljuridische dienstverlening. In Soest is Stadsring51 vanaf de start van het SJI verantwoordelijk voor de dienstverlening. Het SJI beschikt over Regelingen & Voorzieningen, een uitgebreid digitaal toegankelijk documentatiesysteem van Stimulansz, een faciliterende organisatie voor de dienstverlening van de overheid op het terrein van werk, inkomen, zorg en welzijn. Dit documentatiesysteem is voortgekomen uit en toegesneden op de uitvoeringspraktijk van het sociaal raadsliedenwerk in Nederland. Van het cursusaanbod van Stimulansz wordt gebruikgemaakt om de deskundigheid van de senior sociaal raadsman te handhaven en vergroten. En uiteraard beschikt het SJI over de nodige hardware en software die het digitaal invullen van de diverse in omloop zijnde formulieren mogelijk maakt. De dienstverlening wordt systematisch vastgelegd in een speciaal voor Stadsring51 ontwikkeld cliëntregistratiesysteem. Uiteraard voldoet deze registratie aan alle wettelijke eisen van privacy en veiligheid. De senior sociaal raadsman besteedt permanent aandacht aan de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers en begeleidt hen in hun werkzaamheden. Uiteraard geldt er een strikte geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers. Inloopspreekuren De dienstverlening van het SJI is georganiseerd in inloopspreekuren. Deze vinden plaats op dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur. Tijdens de spreekuren zijn altijd twee vrijwilligers en de senior sociaal raadsman aanwezig. Waar mogelijk wordt de cliënt direct een oplossing geboden, met daarin duidelijke afspraken over de eigen inzet van de cliënt. Als de kennis en de vaardigheid van de senior sociaal raadsman daarbij nodig is, wordt deze ingezet. Als een oplossing niet tijdens het spreekuur kan worden gegeven, onderzoekt de raadsman de kwestie nader en volgt een afspraak met hem. 4

5 Praktische dienstverlening Veel van het werk van de vrijwilligers bestaat uit het invullen van formuleren, maar in de praktijk beperkt hun werk zich daar zeker niet toe. Ook schrijven zij eenvoudige brieven en winnen zijn nadere noodzakelijke inlichtingen in - na verkregen toestemming van de cliënt - bij instanties. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de problematiek en kan daarop adequaat worden gereageerd. Dit alles gebeurt onder supervisie van de senior sociaal raadsman. Complexer zaken worden door hem afgehandeld. Medewerkers In 2012 waren de volgende vrijwillige medewerkers aan het SJI verbonden: Marja Bouman Ton van der Hoeven Loekie Nassuth Gerrit-Jan de Vos (sinds mei) Gisem Zinhi (sinds september) Met Balans Buro Vrijwilligerswerk Soest is de samenwerking hernieuwd zodat twee vacatures konden worden ingevuld. Betaalde medewerker Jacques van Gent is als senior sociaal raadsman in dienst van Stadsring51 en hij is de eerst verantwoordelijke voor het functioneren van het SJI. Hij bewaakt onder meer de kwaliteit van de dienstverlening en coacht de vrijwilligers. Tijdens zijn afwezigheid wegens ziekte of verlof wordt de begeleiding overgenomen door collega s van Stadsring51. Continuïteit en kwaliteit worden op deze wijze gegarandeerd. 5

6 Vrijwilliger Gerrit Jan de Vos: Ik ben geen socialist, wel sociaal denkend. Het zijn harde tijden. Twee jaar geleden raakte de heer De Vos zijn baan kwijt. Na 35 jaar zijn sporen verdiend te hebben in de financiële wereld, stond hij op straat. Bijna 60 jaar, met weinig kans om nog ergens als manager aan de bak te komen. Maar De Vos heeft geleerd zich niet meer zo druk te maken. Hij heeft een zinvolle dagbesteding gevonden en daarmee hernieuwde structuur in zijn leven. Hij is vrijwilliger bij het SJI en het Steunpunt Besturen en is mantelzorger voor zijn moeder. Er is weer kwaliteit van leven, zegt hij. De huiskamer is ingericht als een klassiek kantoor met een antiek bureau en comfortabele stoelen voor de gasten. De Vos heeft zijn CV klaar liggen en zit ontspannen achter zijn bureau. Het is overduidelijk dat hij daar op zijn plek zit. Een baan krijg ik niet meer en uit sociale overwegingen wil ik ook geen plek innemen van een 30-jarige die nog een hele carrière voor zich heeft. Als oud bankman ben ik geen socialist, maar wel sociaal denkend. De ervaring die ik in de afgelopen 35 jaar heb opgebouwd kan ik kwijt in deze vrijwilligersfunctie. Het is geen gemakkelijk werk. Het gaat om laag of niet opgeleide mensen met een taalprobleem. De cultuurverschillen waren bij mij bekend, maar ik heb ze nu wel in de praktijk gezien. Er is inderdaad een hele nieuwe wereld voor mij opengegaan. Ik ben gewend om te werken met financiële targets van miljoenen en nu rafel ik problemen met regelgeving uiteen en zoek een oplossing voor situaties waar mensen zelf niet uitkomen. Ik wil er mede zorg voor dragen dat zij niet tussen wal en schip belanden dus is het belangrijk ze de juiste weg te wijzen. Daarin mag ik graag wat belerend zijn. Koop eens een mapje om uw papieren in op te bergen, zeg ik dan. Of: Heeft u de brief al gelezen? En dan blijkt het vaak om een reclamebrief te gaan die mensen angstvallig ongeopend hebben bewaard omdat ze dachten dat het een belangrijke brief was. Ik geef ze graag structuur mee zoals het systematisch opbergen van papieren. Dat helpt ook in de samenwerking met de schuldhulpverlening. Het geeft me voldoening als ik voor iemand 75 euro belastingteruggave heb kunnen regelen. Toen die persoon vervolgens een zelfgebakken cake kwam brengen, was mijn dag helemaal goed. Het zou een goed idee zijn om een keer een workshop te geven over het herkennen van documenten. Wat is reclame, hoe ziet een formele brief eruit, de WOZ-aanslag en noem maar op. We moeten mensen daarin ondersteunen en verder helpen. Het vangnet dat wij bieden is nodig, het geeft de mensen kwaliteit van leven. Wij maken de gevolgen van de ondoordachte beslissingen in Den Haag zo draaglijk mogelijk voor de mensen. Het is prettig om in deze pessimistische tijd daar een steentje aan bij te dragen. 6

7 Externe contacten De samenwerking met de medewerkers van De Plantage is voortgezet. Als gevolg van de reorganisatie van Stichting Balans ontbrak dit jaar voor het eerst de receptiefunctie en is de wachtruimte voor cliënten van het SJI verplaatst. Dat houdt voor het SJI in dat het nu zelf zijn cliënten moet verwelkomen en toezicht moet houden op de wachtruimte. Met de Sociale Dienst BBS en het Loket Schulden werken we prettig en goed samen. Dat leidt tot onder meer verwijzingen naar het SJI. De belangrijke plaats die de gemeente Soest aan het SJI toekent in de keten van instellingen rondom schuldhulpverlening blijft gehandhaafd. Het checken van de juistheid en aanvragen van inkomensvoorzieningen voor cliënten van het Loket Schulden en de Sociale Dienst BBS is bij uitstek een taak van het SJI. Ook het UWV Werkbedrijf verwijst veel naar het SJI. Er is overleg geweest met Vluchtelingenwerk Soest. Naast kennismaking met de nieuwe leidinggevende kwamen de praktische grenzen van het werk van deze organisatie aan de orde. De begeleiding van vluchtelingen beperkt zich tot een jaar na vestiging in Soest, uitzonderingen daargelaten. Dat behoeft afstemming op elkaar en heeft ertoe geleid dat Vluchtelingenwerk bij het afsluiten van het begeleidingstraject de cliënt voor hulp bij het oplossen van problemen verwijst naar het SJI. Vooruitblik 2013 Maatjesproject Het Maatjesproject is een initiatief van de kerken ondersteund door de gemeente Soest. In januari 2013 had het SJI voor het eerst contact met de projectleider. We ondersteunen dit initiatief van harte, omdat het voorziet in een behoefte. In 2013 gaat het project van start en het SJI stuurt aan op samenwerking. Grens bereikt Met de voortgaande stijging van het beroep op het SJI komen de grenzen van de huidige capaciteit aan professionals en vrijwilligers in zicht. De groei van het aantal cliëntcontacten heeft ons doen besluiten om in 2012 relatief weinig tijd te investeren in het vergroten van onze naamsbekendheid. Zo zijn maandelijkse publicaties in de Soester Courant achterwege gebleven. Overigens vertrouwt het SJI erop dat de gemeente Soest zijn betrokkenheid ook op dit aspect positief zal blijven invullen. 7

8 Vrijwilligerswerk bij SJI Het is een soort erebaantje De zeven jaren Sociaal Juridisch Informatiepunt zouden nooit zijn bereikt zonder de vrijwilligers die de spreekuren draaien. En zonder Balans Buro Vrijwilligerswerk zou het SJI niet zulke fantastische mensen achter de bureaus hebben zitten. Marian Foppele van Balans Buro Vrijwilligerswerk is vanaf de allereerste zoektocht naar vrijwilligers bij het SJI betrokken: Er zijn vrijwilligers die vanaf dag één bij het SJI werken. Vrijwilligers die ermee ophielden deden dat vanwege ziekte, zwangerschap of een betaalde baan. Die trouw betekent dat het SJI goed voor zijn mensen zorgt en een prettige organisatie is om voor te werken. Het is een soort erebaantje. Weten waar je aan begint Het SJI en het Balans Buro Vrijwilligerswerk zijn ongeveer tegelijk gestart in Ik denk dat het mijn eerste opdracht was: zoek vrijwilligers voor het SJI, vertelt Marian. Ze zochten ongeveer zes mensen, als ik het me goed herinner. Hoe ik het in die tijd precies gedaan heb weet ik niet meer, maar het is gelukt. En het gaat zeker niet om zomaar een vrijwilligersbaantje. Je moet echt wel wat in huis hebben voor het SJI, en overdag beschikbaar zijn. Het grote voordeel is dat we met het SJI in één gebouw zitten. Hierdoor hebben we een realistisch beeld van de organisatie en weten we wat ze doen. Mensen die voor het SJI gaan werken, moeten heel goed weten waar ze aan beginnen. Er komen bijvoorbeeld veel allochtonen bij het SJI en je moet wel begrip hebben voor hun situatie en culturele gewoonten. Dat moet je kunnen anders gaat het je niet lukken. Je moet het leuk vinden om dingen uit te zoeken die knap ingewikkeld zijn. En je moet voor ogen houden dat je kortdurend met een klant bezig bent. Je moet nare situaties - want die kom je echt tegen - naast je neer kunnen leggen en grenzen durven stellen. Als je dat allemaal kunt, is het ontzettend dankbaar werk. Je brengt namelijk mensen een stap verder. Dat is kicken, want zonder hulp komen deze mensen er echt niet uit. Werven via krant en netwerken Het werven van vrijwilligers in Soest gebeurt vooral via allerlei netwerkorganisaties en promotie in de Soester Courant. Soest is een dorp, stelt Marian. De Soester Courant wordt heel goed gelezen en dat is voor ons prettig. Ik ga veel naar netwerkbijeenkomsten en ken inmiddels in Soest meer mensen dan in Amersfoort, waar ik woon. We plaatsen gericht vacatures zodat we mensen aan kunnen spreken op hun kwaliteiten. Mensen die hier komen bemiddelen we direct; je moet mensen niet laten wachten. We hebben altijd werk in de zorg en bestuurswerk voor bijvoorbeeld sportverenigingen. De laatste tijd merk ik dat er een nieuwe groep mensen bij ons komt. Het zijn de mensen met voorheen een goeie baan. Voor hen is de situatie niet rooskleurig op het moment. Zij kunnen wel goed werk verrichten in bestuursfuncties. Penningmeesters en secretarissen zijn altijd zeer welkom bij clubs en verenigingen. Zo breng je toch mensen en organisaties bij elkaar. Van Marian mogen de vrijwilligers in Soest wel een keer flink in het zonnetje worden gezet. Een lintje? Van mij mag het want jeetje, wat is het fijn dat ze er zijn. Ze hebben het hart op de goeie plaats en zijn zeer betrokken. Dat mag in de krant! 8

9 Financiële verantwoording Kostenplaatje De gemeente Soest heeft een overeenkomst met Stadsring51 over de financiering van de dienstverlening van het SJI. Deze is gekoppeld aan de prestatie van minimaal 720 cliëntcontacten per jaar. Stichting Balans brengt kosten van koffie/thee, telefoon, internet, kopiëren en geleverde kantoormaterialen bij Stadsring51 in rekening. De kosten voor huisvesting worden door Stichting Balans in rekening gebracht bij de gemeente Soest. De kosten van het SJI in 2012 Kosten Stadsring51 inzet sociaal raadsman. documentatie, abonnementen, etc. Kosten stichting Balans koffie/thee, telefoon, etc. huisvesting Kerncijfers Aantal contacten In 2012 werden 1234 cliëntcontacten vastgelegd. Dat is wederom een stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit keer met 3,1 procent (2,8 procent in 2011). Het aantal behandelde vragen en problemen nam wat af tot 1574, een daling van ruim 3 procent. Het nieuwe cliëntregistratiesysteem vraagt nog steeds extra aandacht. De drukte tijdens de spreekuren heeft er soms toe geleid dat niet alle gegevens werden ingevoerd. Dit verschijnsel verklaart een deel van de daling van het aantal vragen en problemen. Voorkoming ervan heeft inmiddels extra aandacht gekregen. Nieuw registratiesysteem Binnen de eigenschappen van cliënten zijn weinig opvallende verschuivingen ten opzichte van Een deel wordt verklaard door de invoering van een nieuw registratiesysteem halverwege het jaar De indeling in onderwerpen is toen gewijzigd en in de vergelijking tussen de resultaten van de jaren 2011 en het verslagjaar is dat nog merkbaar. Zo zijn de aantallen in beide jaren op het terrein van consumentenzaken gedaald en die van juridische zaken gestegen als gevolg van een andere indeling. Tezamen blijft het aantal problemen op hetzelfde niveau. Dit feit doet zich ook voor bij vragen en problemen rond de aanslagen en invordering van de inkomstenbelasting, die verder zijn uitgesplitst in vier categorieën, en bij aanslagen en kwijtschelding van gemeente en waterschap. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat het gemeentelijke beleid, dat automatisch kwijtschelding toekent aan burgers die langdurig van een minimuminkomen moeten leven, in de vraag zichtbaar wordt. Afkomst De trend in de afkomst van de cliënten zet zich voort. Er is een stijging van het aantal niet-westerse allochtonen. Dat houdt in dat veel voormalig vluchtelingen het SJI weten te vinden. Omdat mede-europeanen van Poolse en Russische afkomst het SJI ook weten te vinden is een stijging te zien in het aantal westerse allochtonen. Onderwerpen De economische crisis vertaalt zich deels in wijzigingen in de vragen en problemen van cliënten: vragen op het terrein van sociale verzekeringen en voorzieningen nemen toe. Zo is de werkloosheidswet in de top tien gekomen. Vragen en problemen op het terrein van de fiscus zijn afgenomen. Dat is deels te verklaren uit de inhaalslag van de Belastingdienst Toeslagen in voorgaande jaren. 9

10 1. cliëntcontacten soort contact spreekuren , ,0 telefoon 33 2,7 28 2,3 , huisbezoek, brief 4 0,3 8 0,7 totaal , ,0 2. cliëntcontacten naar sociaal-culturele herkomst Nederland , ,4 Suriname / Nederlandse Antillen 20 1,6 21 1,8 westerse allochtoon 52 4,2 23 1,9 Turkije , ,5 Marokko , ,5 niet-westerse allochtoon , ,9 onbekend 5 0,4 12 1,0 totaal , ,0 3. cliëntcontacten naar leeftijd tot 25 jaar 60 4,9 62 5,2 25 tot 35 jaar , ,6 35 tot 45 jaar , ,1 45 tot 55 jaar , ,3 55 tot 65 jaar , ,0 65 jaar en ouder 107 8, ,8 onbekend / n.v.t. 28 2,3 60 5,0 totaal , ,0 4. cliëntcontacten naar geslacht man , ,9 vrouw , ,6 groep/meerdere personen en instellingen 28 2,5 30 2,5 totaal , ,0 5. hoofdcategorieën vragen en problemen abs % abs. % sociale zekerheid , ,2 arbeidszaken 66 4,2 68 4,2 fiscale zaken , ,8 woonzaken 60 3,8 51 3,1 consumentenzaken , ,5 jurische zaken 123 7,8 69 4,2 personen-en familierecht 68 4,3 50 3,1 onderwijszaken 37 2,4 43 2,6 gezondheid en welzijn 21 1,3 55 3,4 totaal , ,0 6. vragen en problemen per hoofdcategorie uitkeringen werkloosheidswet 50 15,0 23 8,6 ziektewet 25 7,5 19 7,1 aaw/waz/wajong 14 4,2 14 5,2 WIJ 0 0,0 1 0,4 zorgverzekeringswet (ZVW) (vh ZFW) 52 15, ,4 wtcg 3 0,9 3 1,1 AWBZ 5 1,5 2 0,7 persoonsgebonden budget 1 0,3 1 0,4 AOW 12 3,6 18 6,7 aio 4 1,2 0 0,0 pensioenen 9 2,7 23 8,6 wet werk en bijstand 87 26, ,4 langdurigheidstoeslag 5 1,5 5 1,9 bijzondere bijstand 19 5,7 23 8,6 kinderbijslag 7 2,1 10 3,7 toeslagenwet 6 1,8 1 0,4 bbz 1 0,3 0 0,0 remigratie / emigratie 1 0,3 0 0,0 wmo 9 2,7 7 2,6 voorzieningen t.b.v. minima 14 4,2 6 2,2 voorzieningencheck 10 3,0 0 0,0 totaal , ,0 arbeidszaken arbeidsovereenkomst 18 27, ,6 loon/vakantiegeld/wulbz 8 12, ,2 ontslag 34 51, ,9 arbeidsomstandigheden 2 3,0 4 5,9 ondernemingszaken 3 4,5 3 4,4 rea 1 1,5 0 0,0 totaal , ,0 belastingzaken DigiD-inlogcode 84 11, ,0 Awir / toetsingsinkomen 8 1,1 1 0,1 aangifte inkomstenbelasting , ,3 heffingskorting 9 1,3 7 0,9 voorlopige aanslag inkomstenbelasting 30 4,3 33 4,1 definitieve aanslag inkomstenbelasting 9 1,3 15 1,8 invordering inkomstenbelasting 10 1,4 0 0,0 betalingsregeling/kwijtschelding inkomstenbelasting 11 1,6 24 3,0 huurtoeslag , ,1 zorgtoeslag 59 8,4 60 7,4 kinderopvangtoeslag 41 5,8 61 7,5 kindgebonden budget 6 0,9 16 2,0 betalingsregeling toeslagen 9 1,3 0 0,0 teruggave specifieke ziektekosten 0 0,0 1 0,1 aanslag Zorgverzekeringswet 1 0,1 1 0,1 motorrijtuigenbelasting 1 0,1 3 0,4 successierecht 0 0,0 1 0,1 aanslag gemeentelijke belastingen 21 3,0 10 1,2 aanslag zuiveringsheffing Tricijn 42 6,0 2 0,2 kwijtschelding belasting lagere overheden 19 2,7 54 6,7 kwijtschelding belasting gemeente 14 2,0 40 4,9 totaal , ,0 10

11 woonzaken huurovereenkomst 27 45, ,1 huurprijzen 7 11,9 3 5,9 onderhoud aan woning 11 18, ,5 hypotheken 1 1,7 1 2,0 woninginschrijving/urgentie 13 22, ,5 totaal , ,0 consumentenzaken consumentenkoop 11 6, ,6 energiebedrijven 46 28, ,6 waterleveringsbedrijven 8 5,0 8 3,7 overeenkomst telefonie/internet/televisie 22 13, ,5 overige consumentenzaken 10 6,3 0 0,0 krediet / geld lenen 3 1,9 7 3,2 schulden/budget/wsnp 33 20, ,8 incassokosten 2 1,3 13 6,0 verzekeringen 25 15,6 25 2,8 totaal , ,0 juridische zaken rechtsbijstand (toevoeging) 23 18, ,6 GBA en reisdocumenten 2 1,6 4 5,9 letselschade 2 1,6 2 2,9 burenrecht 1 0,8 6 8,8 burgerlijk recht 10 8,1 6 8,8 beslag inkomen/bank/inboedel 9 7,3 3 4,4 vonnis rechtbank 4 3,2 9 13,2 strafrecht 14 11,3 4 5,9 CJIB-transacties 22 17,7 0 0,0 vreemdelingenrecht 27 21, ,9 naturalisatie 10 8,1 3 4,4 totaal , ,0 personen- en familierecht ouderlijk gezag / voogd 4 5,9 5 10,2 beëindiging samenwonen 6 8,8 5 10,2 echtscheiding 31 45, ,7 onderhoudsplicht/ alimentatie 18 26, ,6 bewindvoering / curatele / mentorschap 4 5,9 3 6,1 erfrecht 5 7,4 1 2,0 totaal , ,0 onderwijszaken wet studiefinanciering 21 56, ,8 tegemoetkoming studiekosten (Wtos) 5 13, ,6 les- en collegegeld 11 29,7 4 9,3 vrijwillige ouderbijdrage 0 0,0 1 2,3 totaal , ,0 gezondheid en welzijn lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg 9 42, ,9 persoonlijke immateriële problemen 0 0,0 4 10,8 vakantie en vrije tijd 0 0,0 1 2,7 overige maatsch onderwerpen 12 57, ,5 totaal , ,0 Top tien van vragen en problemen aantal rangnr. aantal rangnr. aangifte inkomstenbelasting huurtoeslag digid wet werk en bijstand zorgtoeslag zorgverzekeringswet werkloosheidswet energiebedrijven kwijtschelding waterschapsheffing kinderopvangtoeslag Top vijf van themagebieden van vragen en problemen rangnr. aantal rangnr. aantal inkomstenbelasting huur-, zorg- en kindertoeslagen bijstandszaken levering water/energie/internet/telefonie/ televisie kwijtschelding aanslagen lagere overheden Colofon Het jaarverslag 2012 is een uitgave van het Sociaal Juridisch Informatiepunt in Soest. Tekst en samenstelling: Jacques van Gent & Studio4p, bureau voor tekst en communicatie Foto s: Jacques van Gent Vormgeving: DRUK concept & design Drukwerk: Drukkerij Practicum, Soest Oplage: 150 juni

12 S Sociaal Juridisch Informatiepunt Breed Educatief Centrum De Plantage Smitsweg CJ Soest Inloopspreekuren Iedere dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur. Sociaal Juridisch Informatiepunt

jaarverslag Sociale Verzekeringsbank 2009 jaarverslag 2009 Sociale Verzekeringsbank zicht op zekerheid

jaarverslag Sociale Verzekeringsbank 2009 jaarverslag 2009 Sociale Verzekeringsbank zicht op zekerheid jaarverslag 2009 Sociale Verzekeringsbank jaarverslag Sociale Verzekeringsbank 2009 zicht op zekerheid Voor het leven Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Jaarverslag 2014 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2014 2. Verwachte ontwikkelingen in 2015 3. Het werk van het Bureau Sociaal Raadslieden 4. Personeel

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2012 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 5. Organisatie en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.

INHOUDSOPGAVE COLOFOON. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12. COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) REDACTIE Wim van Oosterom..Ria Teunissen. RESEARS/FOTO S Jan Admiraal

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005 Nieuwe wegen in de delta 005 Raden voor Rechtsbijstand Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Voorwoord,, De Raden voor Rechtsbijstand zorgen gezamenlijk voor de organisatie en uitvoering van het stelsel van

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie