Het slachtoffer. Jhr. mr. M. Wladimiroff Advocaat te s-gravenhage AI AI7oo 3. AI7oo Beledigde partij. AI7oo 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het slachtoffer. Jhr. mr. M. Wladimiroff Advocaat te s-gravenhage AI700 3. AI7oo 3. AI7oo 5. 3. Beledigde partij. AI7oo 6"

Transcriptie

1 Het slachtoffer Ai 7oo i Het slachtoffer Jhr. mr. M. Wladimiroff Advocaat te s-gravenhage i. De advocaat van de verdachte 2. De advocaat van het slachtoffer 3. Beledigde partij 4. Andere vergoeding van de schade 5. Schadefonds geweldsmisdrijven 6. Behandeling door de commissie 7. Beroep 8. Waarborgfonds motorverkeer 9. Hulpverlenende instanties AI700 3 AI7oo 3 AI7oo 5 AI7oo 6 Ai7oo 6 Ai700 7 AI700 8 Ai7oo 8 AI7oo 9 Adv. Pr. november 1979

2 Q i. De advocaat van de verdachte ligt er een taak voor de advocatuur. slachtoffers van strafbare feiten ook behartigd te worden. Ook op dit terrein In de strafpraktijk treedt de advocaat op als raadsman van de verdachte. Hij behartigt als zodanig diens belangen. Niettemin dienen de belangen van Ad. Pr. november 1979 ins tellingen. 2 Daarbij kan hulp worden geboden door het Fonds Slachtoffers van delicten van de Vereniging van Reclasserings Een sleutelvoorziening. Uitg. Humanitas (serie van mens tnt mens, nr. 3) 1979., Literatuur: drs. Y Baudoin In het belang van de benadeelde. Intermediair i september De advocaat van een door een strafbaar feit benadeelde staan verschillende mogelijkheden open de belangen van zijn cliënt te behartigen. 2. De advocaat van het slachtoffer Volstrekt duidelijk is dat het optreden van de raadsman op dit terrein opdracht en een zodanig optreden zal in strijd komen met de belangen van In het model, waarin het strafproces wordt beschouwd als een methode van positie van het slachtoffer. Behartiging van de belangen van het slachtoffer is voor de raadsman van een verdachte niet mogelijk. Daarvoor heeft hij geen zijn cliënt, de verdachte. optreedt, zal bij die belangenbehartiging tevens oog moeten hebben voor de verbinding stellen met het slachtoffer. In alle gevallen dient er evenwel voor te bemiddelen tussen het slachtoffer en de verdachte, indien een van beiden spijt betuigt of het slachtoffer vraagt of deze de verdachte wil zien of spreken. uitermate behoedzaam en terughoudend zal moeten zijn. Naast het zoeken van direct of indirect contact kan de verdachte ook bijdragen tot de oplossing van het conflict door vergoeding van de schade, daartoe de wens te kennen geeft. De raadsman kan zich schriftelijk in althans een regeling daarvan.2 De verdachte kan via zijn raadsman wellicht positie van het slachtoffer. De advocaat, die in een strafzaak als raadsman van zijn cliënt, de verdachte, conflictsoplossing, past het streven van de raadsman het conflict tussen zijn cliënt en het slachtoffer of diens nabestaanden of directe omgeving te ver kleinen, zo mogelijk op te lossen. De raadsman zal met zijn cliënt bespreken op welke wijze er iets gedaan kan worden. De verdachte kan het slachtoffer een brief schrijven waarin hij zijn De reclassering of het algemeen maatschappelijk werk kan gevraagd worden kleine attentie bij tot een verbetering van de ontstane situatie. gewaakt te worden dat een en ander niet leidt tot een verslechtering van de bevorderen dat gestolen voorwerpen weer terugkomen. Soms draagt een Het slachtoffer AI7oo 3

3 het belang van de cliënt en/of diens gezin of familie moet worden geacht Bij de klachtdelicten zal de advocaat met zijn cliënt overleggen of het wel in van het strafbare feit, bij de politie of Officier van Justitie (zie de artt. klachtdelicten bestaat de klacht uit een aangifte met verzoek tot vervolging. i6o-i66 Sv.), of zijn cliënt behulpzaam zijn bij het doen van de aangifte. Bij In voorkomende gevallen kan de advocaat namens zijn cliënt aangifte doen 2.1. Aangifte Adv. Pr. novembrr 1979 In alle gevallen staat het slachtoffer en de nabestaanden, die door de arbeid belediging, artikel 1408 e.v. BW. plichtigheid. en de medeschuld van derden in verband met mededaderschap en mede van de overledene werden onderhouden, de mogelijkheid open op grond van () smartegeld (immateriële schade) in geval van letsel, artikel 1407 BW en elementen van de artikel 1401 e.v. BW. Hier zij slechts gewezen op de kwestie onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter een vordering tegen de dader van de eigen schuld bij de benadeelde partij, risico-aanvaarding door deze, In het bestek van dit hoofdstuk zal niet nader worden ingegaan op de in te stellen tot vergoeding van de gehele (materiële) schade en eventueel 2.2. Het instellen van een vordering informeren en daarbij zonodig te wijzen op artikel 12 Sv., als de klager daar uitdrukkelijk om gevraagd heeft. Bij de aangifte zal de klager er dus goed aan dan niet instellen van een vervolging. is bij de afdoening van de aangifte gebonden uitvoering te geven aan de hof (zie hoofdstuk: klachten over politie enjustitie). De Officier van Justitie voor een klager over een naar aanleiding van de klacht genomen beslissing te beklag te doen. Voor het geval de advocaat namens zijn cliënt met inachtneming van het van een strafbaar feit, de cliënt aangedaan, dient de cliënt er rekening mee te () houden, dat de politie een nadere verklaring van het slachtoffer zelf kan verlangen. Voor het geval op de aangifte geen vervolging volgt, kan het slachtoffer Voor zoveel nodig dient de advocaat zijn cliënt te wijzen op de mogelijkheid vervolging hetzij een ander bij wiens vervolging de cliënt zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen (vgl. art. i 6o, tweede lid ministeriële circulaire van 21 mei Deze circulaire schrijft de officier doen de officier te verzoeken, hem klager te informeren omtrent het al Sv.). bepaalde in de artikelen 163 resp. 164 Sv., aangifte of beklag heeft gedaan dat bij aangifte, het slachtoffer hetzij zichzelf blootstelt aan een mogelijke daarover op voet van het bepaalde in artikel i 2 Sv. klagen bij het Gerechts Ai Het slachtoffer

4 slachtoffer zijn vordering in het geding brengen, door zijn vordering bij de,,beledigde partij zijn schade vergoed wil hebben. Ook later kan het aangifte van het strafbare feit tevens te kennen kunnen geven dat hij als civiele partij stellen (artt Sv.). Daartoe zal het slachtoffer bij zijn Naast een vordering in civilibus kan het slachtoffer zich in het strafproces 3. Belcdigde partij Adv. Pr. november 1979, HR 20 oktober 1941, NJ 1942, nr 59. en/of diens advocaat kunnen afschrift krijgen van het dossier, zonodig aan getuigen en deskundigen vragen, voorzover betrekking hebbend op de kosteloos (een verklaring ex 857 Rv. overleggen). Ter terechtzitting kunnen Daarna is het niet meer mogelijk een civiele vordering in het strafproces in te overlegt. De beledigde partij, zoals het slachtoffer in de wettelijke regeling wordt v66rdat de Officier van Justitie zijn vordering ingevolge artikel 3 i Sv. strafzaak bijvoorbeeld als hij als getuige ter zitting aanwezig is, doch uiterlijk aangeduid, kan zich doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een advocaat (die zonodig aan hem kan worden toegevoegd). De beledigde partij veroorzaakt door het aan de verdachte telastegelegde feit n de verdachte verdachte (art. 255 Sv.), niet ontvankelijk verklaring van het Openbaar Indien de strafzaak in eerste aanleg door de kantonrechter wordt behandeld kan er niet meer gevorderd worden danf6oo, (art. 44, derde lid RO). In vordering van de officier kan de civiele vordering worden toegelicht (be terzake daarvan een straf of maatregel wordt opgelegd. In de navolgende vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of buiten vervolgingstelling van de strafzaken die in eerste instantie door de rechtbank (of politierechter, danwel kinderrechter) worden gevonnist, kan niet meer gevorderd worden danf 1500, (art. 5, vijfde lid RO). Wordt de vordering vordering instellen voor de overige schade. economische niet. Officier van Justitie in te dienen of zelfs nog ter terechtzitting van de Ministerie, nietigverklaring van de dagvaarding of niet bevoegd verklaring stellen, ook niet in hoger beroep of cassatie (vg. 332, 421 en 435 Sv.). geleden schade of het bedrag daarvan, worden gesteld. Na het requisitoir en pleit). Op de vordering wordt gelijktijdig beslist met de einduitspraak. De vordering zal alleen ontvankelijk zijn, indien de vordering schade betreft, gevallen is de beledigde partij niet ontvankelijk in zijn civiele vordering: geleden schade of het bedrag daarvan bewezen is. Daartoe kan de beledigde toegewezen, dan kan het slachtoffer bij de burgerlijke recht niet nog eens een door de rechter. De vordering zal alleen toegewezen worden, indien de partij zonodig stukken overleggen; getuigen of deskundigen aanbrengen kan Het slachtoffer AI7oo 5

5 eenvoudige niet tijdrovende wijze op te vorderen zijn. behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken (vgl. art. 56 Rv.). Van de Bij toewijzing van de vordering kan de rechter de verdachte geheel of Een nauwkeurige afweging van de te kiezen rechtsgang is geboden. Het voordeel van de regeling ex artikel Sv. is dat kleine bedragen op gedeeltelijk veroordelen in de kosten door de beledigde partij gemaakt én ten Adv Pr. nneniber i979 misdrijven. geweldsmisdrijven en nader uitgewerkt in het Besluit schadefonds gewelds in te dienen. Dit fonds is ingesteld bij de Wet voorlopige regeling schadefonds Het slachtoffer van geweldsdelicten heeft de mogelijkheid een beroep te doen dat fonds (Postbus 20302, 2500 EH s-gravenhage) een verzoek tot uitkering op het schadefonds geweldsdelicten, door bij de Commissie van beheer van 5. Schadefonds geweldsmisdrijven dergelijk partij in het strafgeding te doen voegen. De rechter staat het vrij aan een (J buiten rechte gedaan verzoek te voldoen. zo n voorwaarde op te leggen, zonder overigens een vordering als civiele vorderen. De advocaat van het slachtoffer kan de rechter verzoeken de dader strafbare feit veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden binnen bij een voorwaardelijke veroordeling, de verplichting opleggen de door het of op vordering van het Openbare Ministerie) aan de dader als voorwaarde de beledigde partij, gevoegd in de strafzaak, kan de rechter zelf (ambtshalve een bepaalde termijn (art. i 4C Sr.). Bij slechts gedeeltelijke vergoeding van de schade behoudt het slachtoffer het recht de overige schade in civilibus te In plaats van een vergoeding van de toegebrachte schade op vordering van 4. Andere vergoeding van de schade beoordeeld (art. 421 Sv.). In cassatie kan het slachtoffer zich voorzien van cassatiemiddelen met betrekking tot de vordering (art. 435 Sv.). Bij de behandeling in hoger beroep wordt ook de civiele vordering opnieuw niet zelf appelleren van een uitspraak waarbij hij niet ontvankelijk werd vonnis, kan de beledigde partij mee in hoger beroep. De beledigde partij kan Indien de verdachte of de Officier van Justitie in hoger beroep komt van het verklaard danwel zijn vordering niet of slechts gedeeltelijk werd toegewezen. laten (art. 585, ten 70 Rv.). digde partij verkregen, is zonodig tegen de veroordeelde lijfsdwang toege Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van vonnissen of arresten, als bele leggen op de wijze bepaald voor vonnissen in burgerlijke zaken (art. 554 Sv.) beslissing ontvangt de beledigde partij een grosse, welke hij ten uitvoer kan AI700 6 Het slachtoffer

6 Aan het slachtoffer wordt alleen een uitkering gedaan indien er sprake was i. een misdrijf dat opzettelijk werd gepleegd; van: zal worden vervolgd of reeds is veroordeeld (art. 7 van bovengenoemde Wet). nadat het misdrijf werd begaan, los van de vraag of de dader van dat misdrijf Het verzoek door het slachtoffer moet worden gedaan binnen zes maanden Adv. Pr. november 1979 Zij kan getuigen en deskundigen oproepen en ondervragen, waarbij de (art. 12 wet juncto art. 5 besluit). winnen welke zij nodig oordeelt. doet (art. 13 wet). De (sub-)commissie is bevoegd alle inlichtingen in te de commissie, vooruitlopend op haar beslissing, een voorlopige uitkering De beslissing van de commissie is met redenen omkleed. Het is mogelijk dat De commissie bestaat uit vijf leden en een secretaris. De commissie kan subcommissies instellen, die het voorbereidend onderzoek kunnen doen 0 6. Behandeling door de commissie De nabestaanden van een overleden slachtoffer moeten het verzoek om. Deze nabestaanden kunnen slechts vermogensschade vragen, tot een bedrag in Nederland opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf ten gevolge waarvan het jaar na het misdrijf (art. 7 wet). Ook in dit gevai. moet er sprake zijn van een van smartegeld tot ten hoogstef i o.ooo,. Schade wegens vernielde, bescha staanden, die voor hun levensonderhoud van het slachtoffer afhankelijk gensschade wegens gederfd inkomen tot ten hoogstef digde of ontvreemde goederen wordt niet vergoed (art. 4 wet juncto art. 2 besluit). waren , en terzake wel in staat zijn de vermogensschade te dragen (bijv. door erfenis) komen zij Het slachtoffer kan een uitkering uit het fonds vragen terzake van vermo slachtoffer is overleden. Voor uitkering komen slechts in aanmerking nabe niet of slechts in zeer geringe mate voor uitkering uit het fonds in aanmerking Geen uitkering wordt toegekend ter zake van schade, die langs burgerrech terlijke weg is of kan worden verhaald of schade in de vergoeding waarvan op (art. 4 wet juncto art. 2 besluit). uitkering doen binnen zes maanden na overlijden, doch niet later dan twee van ten hoogste f ,, geen smartegeld. Indien de nabestaanden zeer andere wijze is of kan worden voorzien (art. 6 wet). vliegtuig) werd gepleegd (art. 3 Wet). 2. ten gevolge waarvan het slachtoffer zwaar letsel heeft opgelopen, en 3. welk misdrijf in Nederland (of aan boord van een nederlands vaartuig of Ht slachtoffcr Ai 7 7oo

7 7. Beroep een raadsman (art. 9 Wet). 1-let slachtoffer is bevoegd zich te doen bijstaan of vertegenwoordigen door zelf horen. In die gevallen kunnen de reis- en verblijfkosten worden vergoed (art. 12 besluit). benadeelde desgewenst aanwezig kan zijn. De commissie kan het slachtoffer Adv. Pr. nnvcrnber 1979 gehouden met de stand en fortuin der aansprakelijke personen. heid danwel in het geval het om een gestolen motorrijtuig ging, de moge lijkheid een beroep te doen op het waarborgfonds motorverkeer. kelijkheidsverzekering motorrijtuigen regelt het recht op uitkering in de overlijden of letsel van een slachtoffer van een ongeval, wordt geen rekening Bij de vaststelling van de schadevergoeding ten laste van het fonds wegens Tenslotte heeft het slachtoffer van een verkeersdelict ingeval het motorvoer houd afhankelijk waren van het overleden slachtoffer kunnen een beroep op artikelen WAM. Voor vergoeding komt in aanmerking materiële schade en in geval van letsel het fonds doen terzake van de geleden materiële schade. De Wet aanspra tevens immateriële schade. Ook nabestaanden die voor hun levensonder tuig waarin de dader reed niet verzekerd was voor wettelijke aansprakelijk 8. Waarborgfonds motorverkeer die dan met in achtneming van het oordeel van het Hof een nieuwe beslissing danwel zijn beroep prima vista ongegrond is, kan het Hof de zaak direct met bijstand van een advocaat of vertegenwoordiging door een gemachtigde. (zonder zitting) afdoen (art. 15 wet). Als het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard wordt de zaak naar de commissie terugverwezen, Het Hof behandelt het beroep op een zitting waarvoor de appellant(en) veerd bezwaarschrift (art. 14 Wet). moet nemen (art. i8 wet). wordt ingesteld binnen dertig dagen na de verzending van de aangetekend verzonden beslissing van de commissie, door het indienen van een gemoti word(t)(en) opgeroepen. Ter zitting kan de zaak bepleit worden, al dan niet Indien de appellant niet ontvankelijk is (bijv. overschrijding termijnen) belanghebbende in beroep komen bij het gerechtshof te s-gravenhage. Het Van de beslissingen van de commissie van beheer van het schadefonds kan de 7oo 8 Het slachtoffer Ai

8 komen; zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig heeft ver wanneer wanneer wanneer niet kan worden vastgesteld, wie dc aansprakelijke persoon is; de verplichting tot verzekering door de bestuurder niet is nage de schade voortvloeit uit een handelen of nalaten van degene die Het slachtoffer A O 8AcIv. Pr. april 1983 Wijster. De commissie heeft tot taak te bemiddelen in de nazorg voor exgegijzelden, voornamelijk door hen te verwijzen naar de bestaande kaders ex-gegijzelden. menten. De commissie zal ook in de toekomst optreden voor de nazorg van gijzelingen ene rol, bijv. door de gegijzelden te voorzien van eten en medica van medische en psycho-sociale zorg. Ook speelt de cornmisie reeds tijdens Justitie en WVC die in januari 1976 werd ingesteld na de treinkaping bij Het gaat hier om een interdepartementale commissie (de Ministeries van 2. De,,Centrale beleids- en ondersteuningsgroep t.b.v. de nazorg van ex-gegijzelden 5 1. De sociale verzekeringswetten mende gevallen een beroep kan worden gedaan. Ter oriëntatie volgt hieronder een overzicht van instanties op wie in voorko 9. Hulpverlenende instanties s-gravenhage, Groot Hertoginnelaan 8, 2517 EG, telefoon: (070) ongevallen van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren te tie), doch van die pogingen niet meer te verwachten hebben; schade vergoed te krijgen en de dader(s) te achterhalen (aangifte bij de poli de de de schade moet f200, of meer bedragen; gedupeerde moet al het mogelijke en nodige gedaan hebben om de gedupeerde moet niet zelfverzekerd zijn tegen de opgelopen schade. Zie verder ook het boekje,,schade lijden en schade vergoeden bij verkeers bewezen bewezen moet worden, dat de tegenpartij schuldig is; moet worden, dat de tegenpartij met een motorrijtuig reed; De voornaamste voorwaarden zijn: Het fonds vergoedt zowel materiële als immateriële (smartegeld) schade. wanneer de benadeelde op grond van een vrijstelling als gemoedsbe wanneer de verzekeringsmaatschappij niet in staat is tot uitbetaling; zwaarde geen verzekering heeft afgesloten. schaft; Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door slachtoffers van motorrij tuigbestuurders:

9 misdrijven (zie hierboven A1700 6). Het,,onverplicht wijst er al op, dat de regering zich voor toekomstige gijzelingen niet aan een uitkering voor slacht voor betrokkenen ook nog een beroep te doen op het Schadefonds Gewelds De Punt en Bovensmilde,,onverplicht eenmalige uitkeringen verstrekt aan De regering heeft in het verleden n.a.v. de gijzelingen in Wijster, Amsterdam, de gegijzelden voor het door hen ondergane leed; onverlet de mogeiljkheid 3. Incidentele voorzieningen 8 Adv. Pr. april 1983 laatste streepjes kunnen eventueel worden nagezonden. Als de schade min nis draagt van de schade, worden ingediend. De gegevens achter de twee Een verzoek moet binnen 30 dagen na de dag, sedert welke de verzoeker ken een Dit fonds is bestemd voor ieder, die ten gevolge van boven Nederlands grond lijkerwijze niet te zijnen laste behoort te blijven. Wanneer het fonds uitbe opgave van het bedrag der verlangde schadevergoeding. gebied optredende luchtverontreiniging schade heeft geleden, welke rede Een verzoek dient te bevatten: het fonds. schade; omvang van de schade; bewerkstelligen dat uit anderen hoofde in een tegemoetkoming in de schade dergelijke voorziening al dan niet aanwezig is; de een de vermelding van naam en adres van de verzoeker; gegevens die nodig zijn om een inzicht te verschaffen in de aard en de beschrijving van hetgeen de verzoeker heeft ondernomen teneinde te opgave van het tijdstip en de oorzaken van het ontstaan van de die ermee gemoeid zouden zijn om vast te stellen, of de mogelijkheid tot een de taalt, gaan eventuele aanpsraken van de belanghebbende op derden over op wordt voorzien, dan wel een aanduiding van de vertraging of van de kosten, 4. Het Fonds Luchtverontreiniging lijk zijn, omdat in zo n geval de loketambtenaar niet heeft onderkend, dat er geïnd. Volgens sommigen zou de PCGD dan zelfs civielrechtelijk aansprake Doorgaans zal moeten worden aangetoond, dat girobetaalkaarten en giropas kaarten kunnen eveneens,,onverplicht, door het staatsbedrijf der Postcheque- en Girodienst schadeloos worden gesteld; geheel of gedeeltelijk. afzonderlijk waren opgeborgen. De meeste kans op uitbetaling heeft men, betaalkaarten met een vals of een ander toebehorend legitimatiebewijs zijn wanneer het geval zich voordoet en men ook kan aantonen, dat de gestolen sprake was van een vals of vreemd legitimatiebewijs. Bien étonné de se trquver ensemble: slachtoffers van diefstal van girobetaal offers wil binden. A1700 1O Het slachtoffer

10 huisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van Alkemadelaan 85, postbus 20951, 2500 EZ s-gravenhage. adres, tel. (070) , toestel 3232 of zende beschikking kan men in beroep gaan bij dc Kroon. Verzoeken dienen in drievoud te worden gericht aan de Minister van Volks Voor nadere inlichtingen kan men bij betreffend ministerie terecht, zelfde der bedraagt dan f 250, wordt geen vergoeding toegekend. Tegen een afwij 8 Adv. Pr. april 1983 den; ling om zo uiteindelijk te kunnen komen tot een algemeen preventief optre het het verzamelen van gegevens omtrent het verschijnsel kindermishande het bureau niet zelf op als hulpverlener, behalve in acute noodsituaties; ling. Dit bureau bestaat als regel uit twee parttime artsen, een maatschap geven van adviezen met betrekking tot de hulpverlening en zonodig het op gang brengen en begeleiden van de hulpverlening; in beginsel treedt De bureaus hebben tot taak: pelijk werker en een administratieve kracht. kan zich wenden tot een,,bureau vertrouwensarts inzake kindermishande Ieder die met een vermoeden van kindermishandeling wordt geconfronteerd, 9. De vertrouwensartsen inzake kindermishandeling Adres van de Stichting: Postbus 40, 2501 CA s-gravenhage. fen van een gehele of gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in de opgelopen schade. ring van de doelstelling der Stichting: het betuigen van een blijk van medeleven aan slachtoffers van misdrijven en daar, waar dat nodig is, het verschaf ernstige) misdrijven. De Stichting beschikt over een groep van pim. 20 con aandacht te besteden aan degenen, die het slachtoffer werden van (vooral belichaamt hier te lande het eerste initiatief van een groep vrijwilligers om tactpersonen, verspreid over het hele land, die zich inzetten voor de uitvoe De in 1967 opgerichte Stichting Medeleven Gedupeerden van Misdrijven 8. De Stichting Medeleven Gedupeerden van Misdrijven 7. Particuliere verzekeringsmaatschappijen de geestelijke gezondheidszorg 6. Huipverleningsinstellingen op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening en overbodig lijkt. Deze voorzieningen zijn zo algemeen bekend, dat een nadere toelichting hier 5. Medische, paramedische en ambulance- voorzieningen Het slachtoffer A1700 ii

11 A Het slachtoffer het behartigen van de organisatorische nazorg, d.w.z. dat men in het oog houdt, of hulpverlening werkelijk op de goede wijze plaatsvindt. 10. De Stichtingen Blijf van m n Lijf Vrouwen, die door man of vriend worden mishandeld of bedreigd met licha melijk geweld, kunnen zich tot één der stichtingen wenden. De stichtingen, die in zeven gemeenten in Nederland zijn gevestigd, beschikken daar over een geheim opvangadres, waar vrouwen, die in bovenomschreven zin slacht offer zijn, (eventueel met hun kinderen) tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Hulpverlening vindt plaats door vrijwilligsters, die zich in hun benadering bewust losgemaakt hebben van de geijkte mening, dat,,het gezin heilig is en dat derhalve ten koste van alles de harmonie in het gezin of de relatie moet worden hersteld. 11. Cha ritatieve fondsen Er moeten in ons land vele charitatieve fondsen bestaan, waar mensen die in nood verkeren, om financiële steun kunnen aankloppen. Een aantal hiervan zijn: Deken Niekel-Stichting (v/h Stichting Stille Armen), Postbus 70, 3000 AB Rotterdam, tel. (010) Verleent bemiddeling aan die gevallen, die tijdelijk in financiële nood verke ren. Deze hulp wordt beperkt tot Rotterdamse gevallen. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Stichting Ondersteuningsfonds, Tussenlanen 23, 2861 CB Bergambacht, tel. (01825) Verleent financiële hulp aan artsen en weduwen resp. wezen van artsen. Stichting Andries de la Fontaine Verwey fonds, Jareinckenstraat 9, 7412 DT Deventer, tel. (05700) Schriftelijke aanvragen dienen te worden voorzien van een duidelijk rapport. Stichting Bevordering van Volkskracht, Weena 750, 3014 DA Rotterdam, tel. (010) Verstrekt alleen bijdragen aan Rotterdamse organisaties. Stichting Comite Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland, Ampèrelaan 35, 2014 TX Haarlem, tel. (023) n.m. Verstrekt bijdragen in bijzondere noodsituaties, waarvoor geen wettelijke voorzieningen bestaan. 8 Adv. Pr. april 1983

12 Uraniumweg 23, 3812 RJ Amersfoort, tel. (033) Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden, Biedt in bepaalde gevallen hulp aan inwoners van de gemeente Amsterdam. Nes 57A, 1012 KD Amsterdam, tel. (020) Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam, 8 Adv. Pr. april 1983 bekend geworden zijn. Indien betrokkenen voor wat betreft hun wettelijke WA-verzekerd. Indien verkeersdelicten leiden tot schade of letsel bij derden, schade, indien de ouders WA verzekerd zijn. Er zijn ook andere gevallen ding ongelukken veroorzaakt. Ook deze mogelijkheid kan alleen worden benut, indien verdachten/daders ring kunnen doen, wanneer het gaat om schadevergoeding aan gedupeerden. Bijvoorbeeld, wanneer een fietser door het maken van een verkeersovertre denkbaar, waarin WA-verzekerde delictplegers een beroep op die verzeke offers van minderjarige delictplegers hebben kans op vergoeding van hun mogelijk zijn, behalve wanneer er sprake is van een opzettelijk delict. Slacht zal een beroep op de WA-verzekering van de schadeveroorzaker doorgaans Het gros van de motorrjtuigbestuurders is volgens wettelijke verplichting slachtoffers wordt gedekt. aansprakelijkheid zijn verzekerd, is het mogelijk dat daardoor de schade van 13. Wettelijke aansprakeljkheidsverzekeringen ledig) terugbetalen, dan zal dit verder geen gevolgen hebben voor de gedu bepaald van f 2.000, per lening. Indien achteraf mocht blijken, dat verdachten/daders het geleende niet (vol kunnen zij renteloos een lening afsluiten. Er is echter een maximum-bedrag peerden die inmiddels hun schade kregen vergoed. Nadere inlichtingen bij genoemd Fonds, Zuiderparkweg 280, 5216 HE spoord. Indien betrokkenen de veroorzaakte schade aan gedupeerden willen vergoeden, doch niet in staat zijn hetreffend bedrag meteen op tafel te leggen, Dit Fonds kan alleen een rol spelen, wanneer verdachten/daders zijn opge s-hertogenbosch, tel. (073) Het Fonds Slachtoffers van Delicten van de J7ereniging van Reclasseringsinstel tingen kinderen, die in Amsterdam en omgeving wonen. Verstrekt slechts uitkeringen aan alleenstaande vrouwen met minderjarige Schubertstraat 41, 1077 GR Amsterdam, tel. (020) (secretariaat) Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van het Protestantsch Wedu wen- en Wezenfonds, Het slachtoffer A

13 2585 BG s-gravenhage, tel. (070) Momenteel zijn er de volgende projecten die zich met slachtofferhulp bezig houden. Gemeentepolitie te s-gravenhage, Burgemeester Patijniaan 35, Project hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, 14. Huipverleningsprojecten voor slachtoffers van misdrijven 8 Adv. Pr. april 983 Secretaris: Anton Kneuman. (S] De Kluiskamp 14 49, 6545 JE Nijmegen, tel. (080) Stichting Hulpverlening Slachtoffers Geweld (in ontwikkeling) Coördinator: Gerrit van Heusden. tel. (072) Project Hulpverlening aan Slachtoffers van misdrijven (in ontwikkeling) Rijkspolitie Alkmaar, Kennemerstraatweg 128, 1815 LD Alkmaar, Coördinator: Jacques v.d. Bijl. Pels Rijckenstraat 1, 6814 DK Arnhem, tel. (085) Project Slachtofferhulp, Reclassering Arnhem, Coördinator: Henk Vlaming. Klein Gartmanplantsoen 10-T, 1017 RR Amsterdam, tel. (020) Stichting Slachtofferhulp, Oude Ebbingestraat 57a, 9712 MC Groningen, tel. (050) Huipverleningscentrum voor slachtoffers van misdrijven, Coördinatrice: Elly Vreeburg. Schiekade 105, 3033 BM Rotterdam, tel. ( Project,,Benadeelden van misdrijven, A Het slachtoffer

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

Klachten over politie en justitie

Klachten over politie en justitie Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari 1987 4.4. 4.8. 4.2. 4.3. 4.5. 4.6. 4.7. 4.. 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL mr. Marijn Heemskerk Eline Willemsen (FairWork) MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT 2 - Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Onderzoek naar de verbetering van de ondersteuning van de werknemers in het verhalen van de schade na een geweldsdelict.

Onderzoek naar de verbetering van de ondersteuning van de werknemers in het verhalen van de schade na een geweldsdelict. Onderzoek naar de verbetering van de ondersteuning van de werknemers in het verhalen van de schade na een geweldsdelict. Naam: Gaby Koekkoek Studentnummer: 2006941 Organisatie: Arriva Personenvervoer Nederland

Nadere informatie

V) 1: 1 )JI35 9. Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard

V) 1: 1 )JI35 9. Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard V) 1: 1 )JI35 9 Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard Aanschrijving Ministerie van /erker en.vaters-taat DirectoTaat-Gefleraaj RijkswateTstaat HootOkantoor Jan j e 'Natestaat

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

Schadevergoeding binnen het

Schadevergoeding binnen het M. Junger T. van Hecke M.M.V. M. Zeilstra V. van Grinsven Deze reeks omvat de rapporten van door het WODC verricht onderzoek. Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het stand-.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie Handreiking Colofon Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING 34257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 295 Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de

Nadere informatie

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inleiding

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inleiding 33 295 Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 12 februari 2014 Inhoudsopgave Introductie...6 1. Wettelijke vereisten...7 1.1 Geweldsmisdrijf...7 1.1.1 Opzet...8 1.1.2 In Nederland...8 1.1.3 Aannemelijkheid...8

Nadere informatie

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel.

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. De uitgeklede dader Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. Sandro Botticelli (1445-1510), Il regresso di Judite Galeria

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.4 SCHADE VERHALEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, beleidsmedewerker, afdeling Juridische Zaken, leidinggevende

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Dwaragmiddellen. Rechtsmiddelen. n7 HI. RuG. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) onderzneksproject Strafvemate r_ rims" derde KLUWER 7

Dwaragmiddellen. Rechtsmiddelen. n7 HI. RuG. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) onderzneksproject Strafvemate r_ rims derde KLUWER 7 Dwaragmiddellen en Rechtsmiddelen M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) Katholieke Universiteit Brabant onderzneksproject Strafvemate r_ rims" derde n7 HI GELIEVE DIT F,XEMPLAAR NIET MEENEMEN DIT RAPPORT

Nadere informatie

Leidraad ambtenaar en strafrecht

Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Opgesteld door mr. drs. A. Divis-Stein, werkzaam als advocaat bij RWS Advocaten te Utrecht. 2 Rijkswaterstaat Leidraad ambtenaar en strafrecht

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie