Het slachtoffer. Jhr. mr. M. Wladimiroff Advocaat te s-gravenhage AI AI7oo 3. AI7oo Beledigde partij. AI7oo 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het slachtoffer. Jhr. mr. M. Wladimiroff Advocaat te s-gravenhage AI700 3. AI7oo 3. AI7oo 5. 3. Beledigde partij. AI7oo 6"

Transcriptie

1 Het slachtoffer Ai 7oo i Het slachtoffer Jhr. mr. M. Wladimiroff Advocaat te s-gravenhage i. De advocaat van de verdachte 2. De advocaat van het slachtoffer 3. Beledigde partij 4. Andere vergoeding van de schade 5. Schadefonds geweldsmisdrijven 6. Behandeling door de commissie 7. Beroep 8. Waarborgfonds motorverkeer 9. Hulpverlenende instanties AI700 3 AI7oo 3 AI7oo 5 AI7oo 6 Ai7oo 6 Ai700 7 AI700 8 Ai7oo 8 AI7oo 9 Adv. Pr. november 1979

2 Q i. De advocaat van de verdachte ligt er een taak voor de advocatuur. slachtoffers van strafbare feiten ook behartigd te worden. Ook op dit terrein In de strafpraktijk treedt de advocaat op als raadsman van de verdachte. Hij behartigt als zodanig diens belangen. Niettemin dienen de belangen van Ad. Pr. november 1979 ins tellingen. 2 Daarbij kan hulp worden geboden door het Fonds Slachtoffers van delicten van de Vereniging van Reclasserings Een sleutelvoorziening. Uitg. Humanitas (serie van mens tnt mens, nr. 3) 1979., Literatuur: drs. Y Baudoin In het belang van de benadeelde. Intermediair i september De advocaat van een door een strafbaar feit benadeelde staan verschillende mogelijkheden open de belangen van zijn cliënt te behartigen. 2. De advocaat van het slachtoffer Volstrekt duidelijk is dat het optreden van de raadsman op dit terrein opdracht en een zodanig optreden zal in strijd komen met de belangen van In het model, waarin het strafproces wordt beschouwd als een methode van positie van het slachtoffer. Behartiging van de belangen van het slachtoffer is voor de raadsman van een verdachte niet mogelijk. Daarvoor heeft hij geen zijn cliënt, de verdachte. optreedt, zal bij die belangenbehartiging tevens oog moeten hebben voor de verbinding stellen met het slachtoffer. In alle gevallen dient er evenwel voor te bemiddelen tussen het slachtoffer en de verdachte, indien een van beiden spijt betuigt of het slachtoffer vraagt of deze de verdachte wil zien of spreken. uitermate behoedzaam en terughoudend zal moeten zijn. Naast het zoeken van direct of indirect contact kan de verdachte ook bijdragen tot de oplossing van het conflict door vergoeding van de schade, daartoe de wens te kennen geeft. De raadsman kan zich schriftelijk in althans een regeling daarvan.2 De verdachte kan via zijn raadsman wellicht positie van het slachtoffer. De advocaat, die in een strafzaak als raadsman van zijn cliënt, de verdachte, conflictsoplossing, past het streven van de raadsman het conflict tussen zijn cliënt en het slachtoffer of diens nabestaanden of directe omgeving te ver kleinen, zo mogelijk op te lossen. De raadsman zal met zijn cliënt bespreken op welke wijze er iets gedaan kan worden. De verdachte kan het slachtoffer een brief schrijven waarin hij zijn De reclassering of het algemeen maatschappelijk werk kan gevraagd worden kleine attentie bij tot een verbetering van de ontstane situatie. gewaakt te worden dat een en ander niet leidt tot een verslechtering van de bevorderen dat gestolen voorwerpen weer terugkomen. Soms draagt een Het slachtoffer AI7oo 3

3 het belang van de cliënt en/of diens gezin of familie moet worden geacht Bij de klachtdelicten zal de advocaat met zijn cliënt overleggen of het wel in van het strafbare feit, bij de politie of Officier van Justitie (zie de artt. klachtdelicten bestaat de klacht uit een aangifte met verzoek tot vervolging. i6o-i66 Sv.), of zijn cliënt behulpzaam zijn bij het doen van de aangifte. Bij In voorkomende gevallen kan de advocaat namens zijn cliënt aangifte doen 2.1. Aangifte Adv. Pr. novembrr 1979 In alle gevallen staat het slachtoffer en de nabestaanden, die door de arbeid belediging, artikel 1408 e.v. BW. plichtigheid. en de medeschuld van derden in verband met mededaderschap en mede van de overledene werden onderhouden, de mogelijkheid open op grond van () smartegeld (immateriële schade) in geval van letsel, artikel 1407 BW en elementen van de artikel 1401 e.v. BW. Hier zij slechts gewezen op de kwestie onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter een vordering tegen de dader van de eigen schuld bij de benadeelde partij, risico-aanvaarding door deze, In het bestek van dit hoofdstuk zal niet nader worden ingegaan op de in te stellen tot vergoeding van de gehele (materiële) schade en eventueel 2.2. Het instellen van een vordering informeren en daarbij zonodig te wijzen op artikel 12 Sv., als de klager daar uitdrukkelijk om gevraagd heeft. Bij de aangifte zal de klager er dus goed aan dan niet instellen van een vervolging. is bij de afdoening van de aangifte gebonden uitvoering te geven aan de hof (zie hoofdstuk: klachten over politie enjustitie). De Officier van Justitie voor een klager over een naar aanleiding van de klacht genomen beslissing te beklag te doen. Voor het geval de advocaat namens zijn cliënt met inachtneming van het van een strafbaar feit, de cliënt aangedaan, dient de cliënt er rekening mee te () houden, dat de politie een nadere verklaring van het slachtoffer zelf kan verlangen. Voor het geval op de aangifte geen vervolging volgt, kan het slachtoffer Voor zoveel nodig dient de advocaat zijn cliënt te wijzen op de mogelijkheid vervolging hetzij een ander bij wiens vervolging de cliënt zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen (vgl. art. i 6o, tweede lid ministeriële circulaire van 21 mei Deze circulaire schrijft de officier doen de officier te verzoeken, hem klager te informeren omtrent het al Sv.). bepaalde in de artikelen 163 resp. 164 Sv., aangifte of beklag heeft gedaan dat bij aangifte, het slachtoffer hetzij zichzelf blootstelt aan een mogelijke daarover op voet van het bepaalde in artikel i 2 Sv. klagen bij het Gerechts Ai Het slachtoffer

4 slachtoffer zijn vordering in het geding brengen, door zijn vordering bij de,,beledigde partij zijn schade vergoed wil hebben. Ook later kan het aangifte van het strafbare feit tevens te kennen kunnen geven dat hij als civiele partij stellen (artt Sv.). Daartoe zal het slachtoffer bij zijn Naast een vordering in civilibus kan het slachtoffer zich in het strafproces 3. Belcdigde partij Adv. Pr. november 1979, HR 20 oktober 1941, NJ 1942, nr 59. en/of diens advocaat kunnen afschrift krijgen van het dossier, zonodig aan getuigen en deskundigen vragen, voorzover betrekking hebbend op de kosteloos (een verklaring ex 857 Rv. overleggen). Ter terechtzitting kunnen Daarna is het niet meer mogelijk een civiele vordering in het strafproces in te overlegt. De beledigde partij, zoals het slachtoffer in de wettelijke regeling wordt v66rdat de Officier van Justitie zijn vordering ingevolge artikel 3 i Sv. strafzaak bijvoorbeeld als hij als getuige ter zitting aanwezig is, doch uiterlijk aangeduid, kan zich doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een advocaat (die zonodig aan hem kan worden toegevoegd). De beledigde partij veroorzaakt door het aan de verdachte telastegelegde feit n de verdachte verdachte (art. 255 Sv.), niet ontvankelijk verklaring van het Openbaar Indien de strafzaak in eerste aanleg door de kantonrechter wordt behandeld kan er niet meer gevorderd worden danf6oo, (art. 44, derde lid RO). In vordering van de officier kan de civiele vordering worden toegelicht (be terzake daarvan een straf of maatregel wordt opgelegd. In de navolgende vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of buiten vervolgingstelling van de strafzaken die in eerste instantie door de rechtbank (of politierechter, danwel kinderrechter) worden gevonnist, kan niet meer gevorderd worden danf 1500, (art. 5, vijfde lid RO). Wordt de vordering vordering instellen voor de overige schade. economische niet. Officier van Justitie in te dienen of zelfs nog ter terechtzitting van de Ministerie, nietigverklaring van de dagvaarding of niet bevoegd verklaring stellen, ook niet in hoger beroep of cassatie (vg. 332, 421 en 435 Sv.). geleden schade of het bedrag daarvan, worden gesteld. Na het requisitoir en pleit). Op de vordering wordt gelijktijdig beslist met de einduitspraak. De vordering zal alleen ontvankelijk zijn, indien de vordering schade betreft, gevallen is de beledigde partij niet ontvankelijk in zijn civiele vordering: geleden schade of het bedrag daarvan bewezen is. Daartoe kan de beledigde toegewezen, dan kan het slachtoffer bij de burgerlijke recht niet nog eens een door de rechter. De vordering zal alleen toegewezen worden, indien de partij zonodig stukken overleggen; getuigen of deskundigen aanbrengen kan Het slachtoffer AI7oo 5

5 eenvoudige niet tijdrovende wijze op te vorderen zijn. behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken (vgl. art. 56 Rv.). Van de Bij toewijzing van de vordering kan de rechter de verdachte geheel of Een nauwkeurige afweging van de te kiezen rechtsgang is geboden. Het voordeel van de regeling ex artikel Sv. is dat kleine bedragen op gedeeltelijk veroordelen in de kosten door de beledigde partij gemaakt én ten Adv Pr. nneniber i979 misdrijven. geweldsmisdrijven en nader uitgewerkt in het Besluit schadefonds gewelds in te dienen. Dit fonds is ingesteld bij de Wet voorlopige regeling schadefonds Het slachtoffer van geweldsdelicten heeft de mogelijkheid een beroep te doen dat fonds (Postbus 20302, 2500 EH s-gravenhage) een verzoek tot uitkering op het schadefonds geweldsdelicten, door bij de Commissie van beheer van 5. Schadefonds geweldsmisdrijven dergelijk partij in het strafgeding te doen voegen. De rechter staat het vrij aan een (J buiten rechte gedaan verzoek te voldoen. zo n voorwaarde op te leggen, zonder overigens een vordering als civiele vorderen. De advocaat van het slachtoffer kan de rechter verzoeken de dader strafbare feit veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden binnen bij een voorwaardelijke veroordeling, de verplichting opleggen de door het of op vordering van het Openbare Ministerie) aan de dader als voorwaarde de beledigde partij, gevoegd in de strafzaak, kan de rechter zelf (ambtshalve een bepaalde termijn (art. i 4C Sr.). Bij slechts gedeeltelijke vergoeding van de schade behoudt het slachtoffer het recht de overige schade in civilibus te In plaats van een vergoeding van de toegebrachte schade op vordering van 4. Andere vergoeding van de schade beoordeeld (art. 421 Sv.). In cassatie kan het slachtoffer zich voorzien van cassatiemiddelen met betrekking tot de vordering (art. 435 Sv.). Bij de behandeling in hoger beroep wordt ook de civiele vordering opnieuw niet zelf appelleren van een uitspraak waarbij hij niet ontvankelijk werd vonnis, kan de beledigde partij mee in hoger beroep. De beledigde partij kan Indien de verdachte of de Officier van Justitie in hoger beroep komt van het verklaard danwel zijn vordering niet of slechts gedeeltelijk werd toegewezen. laten (art. 585, ten 70 Rv.). digde partij verkregen, is zonodig tegen de veroordeelde lijfsdwang toege Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van vonnissen of arresten, als bele leggen op de wijze bepaald voor vonnissen in burgerlijke zaken (art. 554 Sv.) beslissing ontvangt de beledigde partij een grosse, welke hij ten uitvoer kan AI700 6 Het slachtoffer

6 Aan het slachtoffer wordt alleen een uitkering gedaan indien er sprake was i. een misdrijf dat opzettelijk werd gepleegd; van: zal worden vervolgd of reeds is veroordeeld (art. 7 van bovengenoemde Wet). nadat het misdrijf werd begaan, los van de vraag of de dader van dat misdrijf Het verzoek door het slachtoffer moet worden gedaan binnen zes maanden Adv. Pr. november 1979 Zij kan getuigen en deskundigen oproepen en ondervragen, waarbij de (art. 12 wet juncto art. 5 besluit). winnen welke zij nodig oordeelt. doet (art. 13 wet). De (sub-)commissie is bevoegd alle inlichtingen in te de commissie, vooruitlopend op haar beslissing, een voorlopige uitkering De beslissing van de commissie is met redenen omkleed. Het is mogelijk dat De commissie bestaat uit vijf leden en een secretaris. De commissie kan subcommissies instellen, die het voorbereidend onderzoek kunnen doen 0 6. Behandeling door de commissie De nabestaanden van een overleden slachtoffer moeten het verzoek om. Deze nabestaanden kunnen slechts vermogensschade vragen, tot een bedrag in Nederland opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf ten gevolge waarvan het jaar na het misdrijf (art. 7 wet). Ook in dit gevai. moet er sprake zijn van een van smartegeld tot ten hoogstef i o.ooo,. Schade wegens vernielde, bescha staanden, die voor hun levensonderhoud van het slachtoffer afhankelijk gensschade wegens gederfd inkomen tot ten hoogstef digde of ontvreemde goederen wordt niet vergoed (art. 4 wet juncto art. 2 besluit). waren , en terzake wel in staat zijn de vermogensschade te dragen (bijv. door erfenis) komen zij Het slachtoffer kan een uitkering uit het fonds vragen terzake van vermo slachtoffer is overleden. Voor uitkering komen slechts in aanmerking nabe niet of slechts in zeer geringe mate voor uitkering uit het fonds in aanmerking Geen uitkering wordt toegekend ter zake van schade, die langs burgerrech terlijke weg is of kan worden verhaald of schade in de vergoeding waarvan op (art. 4 wet juncto art. 2 besluit). uitkering doen binnen zes maanden na overlijden, doch niet later dan twee van ten hoogste f ,, geen smartegeld. Indien de nabestaanden zeer andere wijze is of kan worden voorzien (art. 6 wet). vliegtuig) werd gepleegd (art. 3 Wet). 2. ten gevolge waarvan het slachtoffer zwaar letsel heeft opgelopen, en 3. welk misdrijf in Nederland (of aan boord van een nederlands vaartuig of Ht slachtoffcr Ai 7 7oo

7 7. Beroep een raadsman (art. 9 Wet). 1-let slachtoffer is bevoegd zich te doen bijstaan of vertegenwoordigen door zelf horen. In die gevallen kunnen de reis- en verblijfkosten worden vergoed (art. 12 besluit). benadeelde desgewenst aanwezig kan zijn. De commissie kan het slachtoffer Adv. Pr. nnvcrnber 1979 gehouden met de stand en fortuin der aansprakelijke personen. heid danwel in het geval het om een gestolen motorrijtuig ging, de moge lijkheid een beroep te doen op het waarborgfonds motorverkeer. kelijkheidsverzekering motorrijtuigen regelt het recht op uitkering in de overlijden of letsel van een slachtoffer van een ongeval, wordt geen rekening Bij de vaststelling van de schadevergoeding ten laste van het fonds wegens Tenslotte heeft het slachtoffer van een verkeersdelict ingeval het motorvoer houd afhankelijk waren van het overleden slachtoffer kunnen een beroep op artikelen WAM. Voor vergoeding komt in aanmerking materiële schade en in geval van letsel het fonds doen terzake van de geleden materiële schade. De Wet aanspra tevens immateriële schade. Ook nabestaanden die voor hun levensonder tuig waarin de dader reed niet verzekerd was voor wettelijke aansprakelijk 8. Waarborgfonds motorverkeer die dan met in achtneming van het oordeel van het Hof een nieuwe beslissing danwel zijn beroep prima vista ongegrond is, kan het Hof de zaak direct met bijstand van een advocaat of vertegenwoordiging door een gemachtigde. (zonder zitting) afdoen (art. 15 wet). Als het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard wordt de zaak naar de commissie terugverwezen, Het Hof behandelt het beroep op een zitting waarvoor de appellant(en) veerd bezwaarschrift (art. 14 Wet). moet nemen (art. i8 wet). wordt ingesteld binnen dertig dagen na de verzending van de aangetekend verzonden beslissing van de commissie, door het indienen van een gemoti word(t)(en) opgeroepen. Ter zitting kan de zaak bepleit worden, al dan niet Indien de appellant niet ontvankelijk is (bijv. overschrijding termijnen) belanghebbende in beroep komen bij het gerechtshof te s-gravenhage. Het Van de beslissingen van de commissie van beheer van het schadefonds kan de 7oo 8 Het slachtoffer Ai

8 komen; zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig heeft ver wanneer wanneer wanneer niet kan worden vastgesteld, wie dc aansprakelijke persoon is; de verplichting tot verzekering door de bestuurder niet is nage de schade voortvloeit uit een handelen of nalaten van degene die Het slachtoffer A O 8AcIv. Pr. april 1983 Wijster. De commissie heeft tot taak te bemiddelen in de nazorg voor exgegijzelden, voornamelijk door hen te verwijzen naar de bestaande kaders ex-gegijzelden. menten. De commissie zal ook in de toekomst optreden voor de nazorg van gijzelingen ene rol, bijv. door de gegijzelden te voorzien van eten en medica van medische en psycho-sociale zorg. Ook speelt de cornmisie reeds tijdens Justitie en WVC die in januari 1976 werd ingesteld na de treinkaping bij Het gaat hier om een interdepartementale commissie (de Ministeries van 2. De,,Centrale beleids- en ondersteuningsgroep t.b.v. de nazorg van ex-gegijzelden 5 1. De sociale verzekeringswetten mende gevallen een beroep kan worden gedaan. Ter oriëntatie volgt hieronder een overzicht van instanties op wie in voorko 9. Hulpverlenende instanties s-gravenhage, Groot Hertoginnelaan 8, 2517 EG, telefoon: (070) ongevallen van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren te tie), doch van die pogingen niet meer te verwachten hebben; schade vergoed te krijgen en de dader(s) te achterhalen (aangifte bij de poli de de de schade moet f200, of meer bedragen; gedupeerde moet al het mogelijke en nodige gedaan hebben om de gedupeerde moet niet zelfverzekerd zijn tegen de opgelopen schade. Zie verder ook het boekje,,schade lijden en schade vergoeden bij verkeers bewezen bewezen moet worden, dat de tegenpartij schuldig is; moet worden, dat de tegenpartij met een motorrijtuig reed; De voornaamste voorwaarden zijn: Het fonds vergoedt zowel materiële als immateriële (smartegeld) schade. wanneer de benadeelde op grond van een vrijstelling als gemoedsbe wanneer de verzekeringsmaatschappij niet in staat is tot uitbetaling; zwaarde geen verzekering heeft afgesloten. schaft; Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door slachtoffers van motorrij tuigbestuurders:

9 misdrijven (zie hierboven A1700 6). Het,,onverplicht wijst er al op, dat de regering zich voor toekomstige gijzelingen niet aan een uitkering voor slacht voor betrokkenen ook nog een beroep te doen op het Schadefonds Gewelds De Punt en Bovensmilde,,onverplicht eenmalige uitkeringen verstrekt aan De regering heeft in het verleden n.a.v. de gijzelingen in Wijster, Amsterdam, de gegijzelden voor het door hen ondergane leed; onverlet de mogeiljkheid 3. Incidentele voorzieningen 8 Adv. Pr. april 1983 laatste streepjes kunnen eventueel worden nagezonden. Als de schade min nis draagt van de schade, worden ingediend. De gegevens achter de twee Een verzoek moet binnen 30 dagen na de dag, sedert welke de verzoeker ken een Dit fonds is bestemd voor ieder, die ten gevolge van boven Nederlands grond lijkerwijze niet te zijnen laste behoort te blijven. Wanneer het fonds uitbe opgave van het bedrag der verlangde schadevergoeding. gebied optredende luchtverontreiniging schade heeft geleden, welke rede Een verzoek dient te bevatten: het fonds. schade; omvang van de schade; bewerkstelligen dat uit anderen hoofde in een tegemoetkoming in de schade dergelijke voorziening al dan niet aanwezig is; de een de vermelding van naam en adres van de verzoeker; gegevens die nodig zijn om een inzicht te verschaffen in de aard en de beschrijving van hetgeen de verzoeker heeft ondernomen teneinde te opgave van het tijdstip en de oorzaken van het ontstaan van de die ermee gemoeid zouden zijn om vast te stellen, of de mogelijkheid tot een de taalt, gaan eventuele aanpsraken van de belanghebbende op derden over op wordt voorzien, dan wel een aanduiding van de vertraging of van de kosten, 4. Het Fonds Luchtverontreiniging lijk zijn, omdat in zo n geval de loketambtenaar niet heeft onderkend, dat er geïnd. Volgens sommigen zou de PCGD dan zelfs civielrechtelijk aansprake Doorgaans zal moeten worden aangetoond, dat girobetaalkaarten en giropas kaarten kunnen eveneens,,onverplicht, door het staatsbedrijf der Postcheque- en Girodienst schadeloos worden gesteld; geheel of gedeeltelijk. afzonderlijk waren opgeborgen. De meeste kans op uitbetaling heeft men, betaalkaarten met een vals of een ander toebehorend legitimatiebewijs zijn wanneer het geval zich voordoet en men ook kan aantonen, dat de gestolen sprake was van een vals of vreemd legitimatiebewijs. Bien étonné de se trquver ensemble: slachtoffers van diefstal van girobetaal offers wil binden. A1700 1O Het slachtoffer

10 huisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van Alkemadelaan 85, postbus 20951, 2500 EZ s-gravenhage. adres, tel. (070) , toestel 3232 of zende beschikking kan men in beroep gaan bij dc Kroon. Verzoeken dienen in drievoud te worden gericht aan de Minister van Volks Voor nadere inlichtingen kan men bij betreffend ministerie terecht, zelfde der bedraagt dan f 250, wordt geen vergoeding toegekend. Tegen een afwij 8 Adv. Pr. april 1983 den; ling om zo uiteindelijk te kunnen komen tot een algemeen preventief optre het het verzamelen van gegevens omtrent het verschijnsel kindermishande het bureau niet zelf op als hulpverlener, behalve in acute noodsituaties; ling. Dit bureau bestaat als regel uit twee parttime artsen, een maatschap geven van adviezen met betrekking tot de hulpverlening en zonodig het op gang brengen en begeleiden van de hulpverlening; in beginsel treedt De bureaus hebben tot taak: pelijk werker en een administratieve kracht. kan zich wenden tot een,,bureau vertrouwensarts inzake kindermishande Ieder die met een vermoeden van kindermishandeling wordt geconfronteerd, 9. De vertrouwensartsen inzake kindermishandeling Adres van de Stichting: Postbus 40, 2501 CA s-gravenhage. fen van een gehele of gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in de opgelopen schade. ring van de doelstelling der Stichting: het betuigen van een blijk van medeleven aan slachtoffers van misdrijven en daar, waar dat nodig is, het verschaf ernstige) misdrijven. De Stichting beschikt over een groep van pim. 20 con aandacht te besteden aan degenen, die het slachtoffer werden van (vooral belichaamt hier te lande het eerste initiatief van een groep vrijwilligers om tactpersonen, verspreid over het hele land, die zich inzetten voor de uitvoe De in 1967 opgerichte Stichting Medeleven Gedupeerden van Misdrijven 8. De Stichting Medeleven Gedupeerden van Misdrijven 7. Particuliere verzekeringsmaatschappijen de geestelijke gezondheidszorg 6. Huipverleningsinstellingen op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening en overbodig lijkt. Deze voorzieningen zijn zo algemeen bekend, dat een nadere toelichting hier 5. Medische, paramedische en ambulance- voorzieningen Het slachtoffer A1700 ii

11 A Het slachtoffer het behartigen van de organisatorische nazorg, d.w.z. dat men in het oog houdt, of hulpverlening werkelijk op de goede wijze plaatsvindt. 10. De Stichtingen Blijf van m n Lijf Vrouwen, die door man of vriend worden mishandeld of bedreigd met licha melijk geweld, kunnen zich tot één der stichtingen wenden. De stichtingen, die in zeven gemeenten in Nederland zijn gevestigd, beschikken daar over een geheim opvangadres, waar vrouwen, die in bovenomschreven zin slacht offer zijn, (eventueel met hun kinderen) tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Hulpverlening vindt plaats door vrijwilligsters, die zich in hun benadering bewust losgemaakt hebben van de geijkte mening, dat,,het gezin heilig is en dat derhalve ten koste van alles de harmonie in het gezin of de relatie moet worden hersteld. 11. Cha ritatieve fondsen Er moeten in ons land vele charitatieve fondsen bestaan, waar mensen die in nood verkeren, om financiële steun kunnen aankloppen. Een aantal hiervan zijn: Deken Niekel-Stichting (v/h Stichting Stille Armen), Postbus 70, 3000 AB Rotterdam, tel. (010) Verleent bemiddeling aan die gevallen, die tijdelijk in financiële nood verke ren. Deze hulp wordt beperkt tot Rotterdamse gevallen. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Stichting Ondersteuningsfonds, Tussenlanen 23, 2861 CB Bergambacht, tel. (01825) Verleent financiële hulp aan artsen en weduwen resp. wezen van artsen. Stichting Andries de la Fontaine Verwey fonds, Jareinckenstraat 9, 7412 DT Deventer, tel. (05700) Schriftelijke aanvragen dienen te worden voorzien van een duidelijk rapport. Stichting Bevordering van Volkskracht, Weena 750, 3014 DA Rotterdam, tel. (010) Verstrekt alleen bijdragen aan Rotterdamse organisaties. Stichting Comite Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland, Ampèrelaan 35, 2014 TX Haarlem, tel. (023) n.m. Verstrekt bijdragen in bijzondere noodsituaties, waarvoor geen wettelijke voorzieningen bestaan. 8 Adv. Pr. april 1983

12 Uraniumweg 23, 3812 RJ Amersfoort, tel. (033) Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden, Biedt in bepaalde gevallen hulp aan inwoners van de gemeente Amsterdam. Nes 57A, 1012 KD Amsterdam, tel. (020) Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam, 8 Adv. Pr. april 1983 bekend geworden zijn. Indien betrokkenen voor wat betreft hun wettelijke WA-verzekerd. Indien verkeersdelicten leiden tot schade of letsel bij derden, schade, indien de ouders WA verzekerd zijn. Er zijn ook andere gevallen ding ongelukken veroorzaakt. Ook deze mogelijkheid kan alleen worden benut, indien verdachten/daders ring kunnen doen, wanneer het gaat om schadevergoeding aan gedupeerden. Bijvoorbeeld, wanneer een fietser door het maken van een verkeersovertre denkbaar, waarin WA-verzekerde delictplegers een beroep op die verzeke offers van minderjarige delictplegers hebben kans op vergoeding van hun mogelijk zijn, behalve wanneer er sprake is van een opzettelijk delict. Slacht zal een beroep op de WA-verzekering van de schadeveroorzaker doorgaans Het gros van de motorrjtuigbestuurders is volgens wettelijke verplichting slachtoffers wordt gedekt. aansprakelijkheid zijn verzekerd, is het mogelijk dat daardoor de schade van 13. Wettelijke aansprakeljkheidsverzekeringen ledig) terugbetalen, dan zal dit verder geen gevolgen hebben voor de gedu bepaald van f 2.000, per lening. Indien achteraf mocht blijken, dat verdachten/daders het geleende niet (vol kunnen zij renteloos een lening afsluiten. Er is echter een maximum-bedrag peerden die inmiddels hun schade kregen vergoed. Nadere inlichtingen bij genoemd Fonds, Zuiderparkweg 280, 5216 HE spoord. Indien betrokkenen de veroorzaakte schade aan gedupeerden willen vergoeden, doch niet in staat zijn hetreffend bedrag meteen op tafel te leggen, Dit Fonds kan alleen een rol spelen, wanneer verdachten/daders zijn opge s-hertogenbosch, tel. (073) Het Fonds Slachtoffers van Delicten van de J7ereniging van Reclasseringsinstel tingen kinderen, die in Amsterdam en omgeving wonen. Verstrekt slechts uitkeringen aan alleenstaande vrouwen met minderjarige Schubertstraat 41, 1077 GR Amsterdam, tel. (020) (secretariaat) Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van het Protestantsch Wedu wen- en Wezenfonds, Het slachtoffer A

13 2585 BG s-gravenhage, tel. (070) Momenteel zijn er de volgende projecten die zich met slachtofferhulp bezig houden. Gemeentepolitie te s-gravenhage, Burgemeester Patijniaan 35, Project hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, 14. Huipverleningsprojecten voor slachtoffers van misdrijven 8 Adv. Pr. april 983 Secretaris: Anton Kneuman. (S] De Kluiskamp 14 49, 6545 JE Nijmegen, tel. (080) Stichting Hulpverlening Slachtoffers Geweld (in ontwikkeling) Coördinator: Gerrit van Heusden. tel. (072) Project Hulpverlening aan Slachtoffers van misdrijven (in ontwikkeling) Rijkspolitie Alkmaar, Kennemerstraatweg 128, 1815 LD Alkmaar, Coördinator: Jacques v.d. Bijl. Pels Rijckenstraat 1, 6814 DK Arnhem, tel. (085) Project Slachtofferhulp, Reclassering Arnhem, Coördinator: Henk Vlaming. Klein Gartmanplantsoen 10-T, 1017 RR Amsterdam, tel. (020) Stichting Slachtofferhulp, Oude Ebbingestraat 57a, 9712 MC Groningen, tel. (050) Huipverleningscentrum voor slachtoffers van misdrijven, Coördinatrice: Elly Vreeburg. Schiekade 105, 3033 BM Rotterdam, tel. ( Project,,Benadeelden van misdrijven, A Het slachtoffer

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd ECLI:NL:HR:2014:381 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-02-2014 Datum publicatie 19-02-2014 Zaaknummer 13/02084 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556,

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde 3. Schadevergoeding (voegen) 3.2. De benadeelde Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal

Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal Inleiding Na de wetwijziging van artikel 365 Sv (bij Wet van 30 juni 2004, Stb. 315 welke wet in werking is getreden op 1 september

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483 ECLI:NL:HR:2014:2652 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer 13/01257 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Het opschrift van de Eerste afdeling van Titel IIIA van het Eerste Boek komt te luiden: EERSTE AFDELING Definities

Het opschrift van de Eerste afdeling van Titel IIIA van het Eerste Boek komt te luiden: EERSTE AFDELING Definities [2 juni 2015] Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN

REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN als bedoeld in artikel 27.3 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna SPV ), betreffende het in beroep komen bij de Commissie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Klachtenreglement / Reglement van orde van de klachtencommissie

Klachtenreglement / Reglement van orde van de klachtencommissie Klachtenreglement / Reglement van orde van de klachtencommissie (definitief vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Reclassering Nederland op 15 februari 1995) Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2004:AQ5960

ECLI:NL:GHARN:2004:AQ5960 ECLI:NL:GHARN:2004:AQ5960 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 20-07-2004 Datum publicatie 03-08-2004 Zaaknummer 21-005715-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:208

ECLI:NL:GHARN:2007:208 ECLI:NL:GHARN:2007:208 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-05-2007 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer 21-004591-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 Rapport Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de gegevens van het arrest van het gerechtshof Arnhem van 20

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee)

Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee) Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee) Verantwoording... 1 Geen voegingsformulier... 1... 2 Afwijzen of niet ontvankelijk verklaren... 2... 2 Civiele vordering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 De

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 853 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten C

Nadere informatie

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven.

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven. ~,tl~ 3 / Nootailfafiltoor 7: ~.,1 e d 1ff 0 Postbus 14208 3508 SH Utrecht Pallas Athertedreef 27 3561 PE Utrecht 03023401 16 F 030 231 76 55 info@s~achtofferhuip.fli w www.s}achtofferhulp.ni / Ministerie

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006, gelet op de Gemeentewet en de artikelen 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 7, 31 en 34 van de Wet werk en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10161

ECLI:NL:RBROT:2016:10161 ECLI:NL:RBROT:2016:10161 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-11-2016 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer 10/710336-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Verruiming spreekrecht in rechtszaal van kracht

Verruiming spreekrecht in rechtszaal van kracht Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.28 Verruiming spreekrecht in rechtszaal 1.9.2012 van kracht tekst bronnen Nieuwsbericht ministerie van Veiligheid en Justitie 10.7.2012; www.rijksoverheid.nl Wet

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING Reglement van orde van de landelijke Klachtencommissie Reclassering (Definitief vastgesteld op 20 december 2012) De Klachtencommissie Reclassering, gelet op hoofdstuk 5 van

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Pagina 31 Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Artikel 1. Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

De Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven

De Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven De Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens de wet bepaalde wordt verstaan onder: het fonds: het schadefonds geweldsmisdrijven, bedoeld in artikel 2; Onze

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:411

ECLI:NL:OGEAA:2016:411 ECLI:NL:OGEAA:2016:411 Instantie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Datum uitspraak 05-02-2016 Datum publicatie 22-06-2016 Zaaknummer 426 van 2015, P-2015/06927 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad.

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad. Reglement van Tucht Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:7744

ECLI:NL:RBMNE:2016:7744 ECLI:NL:RBMNE:2016:7744 Instantie Datum uitspraak 22-11-2016 Datum publicatie 07-08-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 16.705352.15 en 16.702009.13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012

Rapport. Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012 Rapport Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012 Rapportnummer: 2012/197 2 Klacht Verzoeker is in 2005 het

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman) ECLI:NL:GHAMS:2016:5673 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-11-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-003159-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 september 2001 Rapportnummer: 2001/271

Rapport. Datum: 7 september 2001 Rapportnummer: 2001/271 Rapport Datum: 7 september 2001 Rapportnummer: 2001/271 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de (hoofd-)officier van justitie van het arrondissementsparket te Zwolle zijn verzoek om een gesprek naar aanleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:3495

ECLI:NL:GHDHA:2016:3495 ECLI:NL:GHDHA:2016:3495 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 08-03-2017 Zaaknummer 200.179.055 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Begripsomschrijving Artikel 1 In deze beroepsregeling wordt verstaan onder: Gedragscode: De gedragscode die de VBO, VSO en MOA hebben vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC2556

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC2556 ECLI:NL:RBBRE:2008:BC2556 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 23-01-2008 Datum publicatie 23-01-2008 Zaaknummer 4817-02, 4379-03 en 1144-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Preambule Het Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden is het geheel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5 REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN Pagina 1 van 5 Voor de Commissie van Beroep is door het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht, laatstelijk in zijn

Nadere informatie

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG per 11 oktober 2017

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG per 11 oktober 2017 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG per 11 oktober 2017 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 Instantie Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 16-05-2012 Zaaknummer 20-002733-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie