Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg AL Amersfoort. Inschrijfnummer K.v.K.: Toepasselijkheid, definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort. Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294. Toepasselijkheid, definities"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg AL Amersfoort Inschrijfnummer K.v.K.: Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van maatwerk software en zaken dan wel het leveren van diensten alsmede alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of huur en verhuur van LedGo B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen LedGo. 2. De opdrachtgever, koper respectievelijk huurder zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. 3. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per , per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 4. Onder documenten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door LedGo te vervaardigen of te verstrekken en/of door de opdrachtgever verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd s, USB-sticks e.d. of als digitaal bestand opgeslagen op of verzonden naar een laptop-, tablet- of andere computer of geplaatst worden in de cloud. 5. Onder informatie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) informatie die door LedGo en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt. 6. Onder zaken wordt in het navolgende verstaan: alle door LedGo te leveren software, apparatuur e.d. alsmede alle door LedGo in het kader van verhuur aan de wederpartij ter beschikking gestelde apparatuur en overige zaken. Waar in deze algemene voorwaarden een bepaling specifiek ziet op één van de genoemde zaken, zal de specifieke term voor deze zaak gebruikt worden. 7. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en werkzaamheden van LedGo, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt. 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst. 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en vervolg- of deelopdrachten. 11. Indien LedGo deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. LedGo hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. Artikel 2: Aanbod, offerte 1. Ieder aanbod en elke offerte van LedGo is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft LedGo het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht LedGo niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief. 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft LedGo het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen. 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten. 5. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde en/of te leveren zaken, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van LedGo zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 6. De in het vorige lid genoemde modellen en voorbeelden blijven eigendom van LedGo en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan LedGo worden geretourneerd. 7. LedGo heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen. 8. Indien de wederpartij een aanbieding of offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van LedGo, alle bij de aanbieding of offerte geleverde documenten, catalogi etc. aan LedGo te retourneren. Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van LedGo heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien LedGo schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 2. LedGo is pas gebonden aan: a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra LedGo - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen. 3. Opdrachten moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht. 4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht vinden schriftelijk plaats en moeten vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. LedGo zal de wederpartij informeren over de eventuele gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen. Deze wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst. 5. LedGo noch de wederpartij is gerechtigd haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald. Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, transportkosten, reis- en verblijfskosten, parkeerkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Verblijfkosten zullen op basis van eenpersoonskamers berekend worden. LedGo zal verblijven in accommodaties met een voor haar acceptabel voorzieningen niveau.

3 2. Tenzij partijen voor de te verrichten werkzaamheden een vast honorarium zijn overeengekomen, zal LedGo haar honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van LedGo. 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. 4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft LedGo het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief. Voor tijdens het weekend te verrichten werkzaamheden geldt een toeslag van 25% bovenop het gebruikelijke uurtarief, voor tijdens erkende nationale feestdagen te verrichten werkzaamheden geldt een toeslag van 100% op dit tarief. 5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van LedGo bindend. 6. LedGo heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan LedGo, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de prestatie te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor LedGo (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- en/of tariefwijzigingen bij de door LedGo ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de zaken, is LedGo gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. Artikel 5: Inschakeling derden Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens LedGo vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door LedGo gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan LedGo verstrekte beeld- en geluidsdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. LedGo op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht (de werklocatie). Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en aan de overige door LedGo hieraan in redelijkheid te stellen aanvullende eisen; d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat LedGo hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. opgegeven tijdschema s waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden niet in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet (ATW); f. de werklocatie in zodanige staat is dat LedGo ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en voortzetten; g. LedGo op de werklocatie kosteloos of op kosten van de wederpartij kan beschikken over voldoende parkeergelegenheid voor haar voertuigen;

4 h. LedGo tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; i. LedGo op de werklocatie kosteloos kan beschikken over goed werklicht en aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom) gas en water welke in ieder geval geschikt zijn voor door LedGo benodigde aggregaten en generatoren. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of (kracht)stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; j. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar de zaken, gereedschappen, hulpmiddelen e.d. van LedGo opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden; k. op de werklocatie de door LedGo en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; l. derden die - al dan niet voor het verrichten van werkzaamheden - aanwezig zijn op de werklocatie geen schade kunnen toebrengen aan zaken van LedGo; m. LedGo vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van inpandige kabels, leidingen e.d. op de werklocatie; n. er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico s. 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart LedGo voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn. 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies of diefstal van en overige schade aan de zaken, gereedschappen, hulpmiddelen e.d. die LedGo tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie en/of veroorzaakt door derden die zich om welke reden dan ook op de werklocatie bevinden. 4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft LedGo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en LedGo nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van LedGo om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. Artikel 7: Vertrouwelijke informatie 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat diens werknemers en andere personen die onder diens verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden. 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid. 4. Het is LedGo te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden, leveringen en diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te

5 hergebruiken, mits daarbij de privacy van de opdrachtgever gewaarborgd blijft of LedGo hiervoor toestemming heeft Artikel 8: Opslag van informatie en zaken 1. LedGo zal alle van de wederpartij ontvangen en/of door haar voor de wederpartij vervaardigde documenten en/of zaken gedurende de looptijd van de overeenkomst, of zoveel langer als overeengekomen is, op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang tot de informatie, documenten of zaken te voorkomen. 2. LedGo is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van zaken of informatie - al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van LedGo of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan LedGo verstrekte informatie en bestanden. 3. Voor opslag en bewaring van documenten en zaken kan LedGo een nader overeen te komen vergoeding aan de wederpartij in rekening brengen. Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien LedGo haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen. 2. LedGo is gerechtigd tot levering en uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd. 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van LedGo verlaten of het moment waarop LedGo aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door LedGo te bepalen wijze. LedGo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport. 5. Indien LedGo de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan. 6. Bij het installeren van zaken op locatie, wordt ten aanzien van deze zaken onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken ter plaatse aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft LedGo het recht deze zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet LedGo binnen een door LedGo te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen. 8. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. LedGo heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor LedGo een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande

6 laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van LedGo alsnog nakoming te vorderen. Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: a. LedGo niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen; b. LedGo niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft LedGo recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft LedGo het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij. 3. LedGo spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft LedGo het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. 4. LedGo is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. LedGo moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal LedGo met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. LedGo zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft LedGo in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen. 6. De wederpartij zal iedere conceptversie van door LedGo te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan LedGo kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door LedGo aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. LedGo kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat LedGo de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen. 7. Indien LedGo in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft LedGo het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 8. Indien de wederpartij wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de wederpartij verplicht eerst LedGo in staat te stellen het ontwerp op kosten van de wederpartij te wijzigen. LedGo zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien LedGo de wijzigingen niet zelf wenst aan te brengen, zal LedGo de wederpartij

7 toestemming verlenen het ontwerp te wijzigen, tenzij het verlenen van toestemming in redelijkheid niet van LedGo kan worden verlangd. Artikel 11: Ontwikkelen van maatwerk software 1. De wederpartij moet alle voor de ontwikkeling van de software benodigde informatie tijdig en in de door LedGo gewenste vorm aan LedGo ter beschikking stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. 2. De functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van LedGo wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij LedGo, maar kan de wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie van deze software, indien en voor zover de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens LedGo heeft voldaan. Artikel 12: Oplevering en acceptatie van de ontwikkelde software 1. LedGo moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de software afgerond zijn en de software gebruiksklaar is. 2. De software wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij de werking hiervan en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend. 3. De software wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een hiervoor tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij LedGo. Indien partijen geen testperiode zijn overeengekomen, wordt de software tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd indien de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in lid 1 bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij LedGo. 4. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en de wederpartij daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, moet de wederpartij LedGo hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren. LedGo zal in dat geval de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Een dergelijk herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij dan wel andere niet aan LedGo toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane informatie is niet kosteloos inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de software, hebben geen invloed op de oplevering van de software. 6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de software, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. LedGo is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen. 7. Ingeval de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de software constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

8 Artikel 13: Meer- en minderwerk 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht. 2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen LedGo en de wederpartij overeengekomen worden. LedGo is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra LedGo - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Artikel 14: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is LedGo gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is. 2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend of dit per aan LedGo heeft gemeld. 3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij LedGo of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat/het voertuig waarin of waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering hiervan. 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. LedGo moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor haar rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen. 6. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing. Artikel 15: Klachten 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan LedGo melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

9 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan LedGo te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen een door LedGo gestelde (garantie)termijn na oplevering - aan LedGo worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan LedGo is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij. 5. Ten aanzien van door LedGo geleverde gebruikte ( tweede hands ) zaken zijn geen klachten mogelijk, tenzij nog een beroep gedaan kan worden op de door de fabrikant of leverancier van de zaak gegeven garantie. 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 7. De wederpartij moet LedGo in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan LedGo verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat LedGo ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij. 8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door LedGo te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage. 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. Artikel 16: Garanties 1. LedGo zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 2. LedGo staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en materialen baseert LedGo zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken of materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. LedGo zal de wederpartij hierover informeren. 4. LedGo hanteert een pixelgarantie van 999 promille. 5. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert LedGo slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of het voor de werkzaamheden overeengekomen honorarium nog niet heeft voldaan. 7. Bij een terecht beroep op de garantie zal LedGo - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer (AS 115-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen (AS 115-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland:

Nadere informatie

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13)

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13) Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland (AS 227-13) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Reclame. Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven. K.v.K.: 59503645. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Reclame. Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven. K.v.K.: 59503645. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Reclame Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven K.v.K.: 59503645 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht

Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht (AS 129-13) Inschrijfnummer K.v.K.: 230923460000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder

Nadere informatie

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden van: Intervisors h.o.d.n. Intervisors Internet Zeeweg 119 1971 HA IJmuiden (AS 116-12) Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341101840000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: most frankly t.h.o.d.n. WebAffairs t.h.o.d.n. De Lekkerste Dingen t.h.o.d.n. PHEOS Keyserswey 57 2201 CX Noordwijk Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 273787210000 (AS 116-11)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage. Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12)

Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage. Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12) Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773 A l g e m e n e v o o r w a a r d e n T r o u w b o r s t H o u t 3284 XJ Zuid-Beijerland (AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Algemene voorwaarden van: Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft (AS 116-09) Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 301510400000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:

Nadere informatie