CHARTA MAGAZINE [ # ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ]"

Transcriptie

1 AGNA CHARTA MAGAZINE [ # ] PERSONENSCHADE Mr. J.G. Keizer, advocaat SAP Letselschade Advocaten Deelgeschil: Wat is het, en wat kan ik er mee?

2 SAP Letselschade Advocaten is een toonaangevend advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de aansprakelijkheid op het gebied van personen- en letselschade. SAP Letselschade Advocaten - Stadsring Postbus AT Amersfoort - T F

3 VOORWOORD TOT JULI 2010 WAS HET VOOR EEN SLACHTOFFER MET LETSELSCHADE VAAK FEITELIJK ONMOGELIJK OM ZIJN RECHT BIJ DE RECHTER TE HALEN. DAT SLACHTOFFER ZAT DOOR EEN ONGEVAL VAAK AL IN EEN ONZEKERE FINANCIËLE SITUATIE EN ZAG VAAK TERECHT OP TEGEN DE HOGE PROCESKOSTEN VAN EEN PROCEDURE, DIE IN HET OUDE SYSTEEM MAAR DEELS EN ALLEEN BIJ WINST - VERHAALD KONDEN WORDEN OP DE VERZEKERAAR. DIT BETEKENDE IN DE PRAKTIJK DAT SLACHTOFFERS NOG TE VAAK EIEREN VOOR HUN GELD KOZEN, EN DUS MAAR GENOEGEN NAMEN MET EEN IN HUN OGEN TE LAGE DOOR DE VERZEKERAAR AANGEBODEN SCHADEVERGOEDING. ER WAS DUS FEITELIJK SPRAKE VAN EEN ONEVENWICHTIGE MACHTS - BALANS IN DE LETSELSCHADE. DIE MACHTSBALANS IS DOOR DE INVOERING VAN DE WET DEELGESCHILLEN IN JULI 2010 WEER HERSTELD. DE BELANGRIJKSTE PIJLER ONDER DEZE WETTELIJKE REGELING DIE DEEL UITMAAKT VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS - VORDERING IS DE BEPALING DAT DE INTEGRALE PROCESKOSTEN VAN HET SLACHTOFFER DOOR DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ MOETEN WORDEN VERGOED. DE FINANCIËLE DREMPEL VOOR HET SLACHTOFFER OM ZIJN RECHT TE HALEN (WAT NIET NOODZAKELIJK HETZELFDE IS ALS GELIJK KRIJGEN) IS DAARMEE WEGGENOMEN. DE OVERGROTE MEERDERHEID VAN LETSELSCHADEZAKEN WORDT IN GOED OVERLEG BUITENGERECHTELIJK AFGEWIKKELD. HET KOMT ECHTER VOOR DAT DE BUITENGERECHTELIJKE ONDERHANDELINGEN VASTLOPEN OP BEPAALDE DISCUSSIE PUNTEN. DENK BIJVOORBEELD AAN DISCUSSIES OVER DE VRAAG OF HET SLACHTOFFER OOK ZELF (EIGEN) SCHULD HEEFT AAN HET ONTSTAAN VAN HET ONGEVAL (ART. 6:101 BW), DE VRAAG OF DE KLACHTEN VAN HET SLACHTOFFER NU WEL OF NIET DOOR HET ONGEVAL ZIJN ONTSTAAN (CAUSAAL VERBAND), OF DE VRAAG HOE DE CARRIÈRE VAN HET SLACHTOFFER ZOU ZIJN VERLOPEN ALS HIJ GEEN ONGEVAL ZOU HEBBEN GEHAD. OOK DE VRAAG OF DE VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL ÜBERHAUPT VERPLICHT IS OM DE SCHADE TE VERGOEDEN (AANSPRAKELIJKHEIDSVRAAG) KAN AAN DE DEELGESCHILRECHTER WORDEN VOORGELEGD. VERDER KAN GEDACHT WORDEN AAN DE VRAAG OF DE VERZEKERAAR WEL OF GEEN AANVULLEND VOORSCHOT MOET UITKEREN EN WEL OF NIET DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN MOET BETALEN. DE DEEL - GESCHILPROCEDURE IS BEDOELD ALS INSTRUMENT OM OVER DIE GESCHILPUNTEN EEN OORDEEL TE KRIJGEN, WAARNA PARTIJEN MET INACHTNEMING VAN HET OORDEEL VAN DE DEELGESCHILRECHTER WEER VERDER KUNNEN ONDERHANDELEN OVER DE SCHADE. VASTGELOPEN ONDER HANDELINGEN KUNNEN VIA EEN DEELGESCHILPROCE DURE DUS WEER WORDEN VLOT GETROKKEN. UIT HET FEIT DAT ER INMIDDELS MEER DAN 400-DEELGESCHIL UITSPRAKEN ZIJN GEPUBLICEERD BLIJKT DAT DE DEEL GESCHIL PROCEDURE IN EEN DUIDELIJKE BEHOEFTE VOORZIET. ER IS OOK EEN ONDERZOEK WAARUIT BLIJKT DAT ALLEEN AL HET AANKONDIGEN VAN EEN DEELGESCHILPROCEDURE VOLSTAAT OM TOCH EEN DOORBRAAK TE FORCEREN IN VASTGELOPEN BUITENGERECHTELIJKE ONDERHAND - ELINGEN. BOVENDIEN WIJST INTERNATIONAAL ONDERZOEK UIT DAT SLACHTOFFERS VAN LETSELSCHADE HET VOEREN VAN EEN PROCEDURE NIET ALS TE BELASTEND ERVAREN, MAAR ZELFS HET WELZIJN VAN HET SLACHTOFFER KAN BEVORDEREN. BELANGRIJK IS DAN WEL DAT DE PROCEDURE MET RESPECT VOOR HET SLACHTOFFER WORDT GEVOERD EN DAT HET SLACHTOFFER OOK DE RUIMTE KRIJGT OM ZELF OOK ZIJN ZEGJE TE DOEN. DIE RUIMTE WORDT IN EEN DEELGESCHILPROCEDURE ZEKER GEBODEN. HET IS DAN OOK NIET VREEMD DAT OOK HET PERSONENSCHADE INSTITUUT VOOR VERZEKERAARS (PIV) HAAR LEDEN OPROEPT OM MINDER TERUGHOUDEND GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DEELGESCHILPROCEDURE. PARTIJEN MOETEN ALTIJD VOOR OGEN BLIJVEN HOUDEN DAT ZE NA DE UITSPRAAK VAN DE DEELGESCHILPROCEDURE WEER VERDER MET ELKAAR GAAN ONDERHANDELEN. DE PROCEDURE MOET PARTIJEN NIET VERDER UIT ELKAAR DRIJVEN, MAAR EEN OPLOSSING JUIST DICHTERBIJ BRENGEN. DAT SCHEPT DUS VERPLICHTINGEN VOOR ZOWEL HET SLACHTOFFER ALS DE VERZEKERAAR. 04 EVEN VOORSTELLEN 06 FOUR THINGS 07 NEWSROOM 08 ARTIKEL 22 BIBLIOTHEEK 23 LEUKE INTERACTIE 32 EDITOR S LETTER GROOT VOORDEEL IS DAT DE PROCEDURE KORT DUURT. NA HET INDIENEN VAN EEN VERZOEKSCHRIFT WORDT ER AL DAN NIET VERWEER GEVOERD EN KOMT ER EEN MONDELINGE BEHANDELING. BINNEN 6 WEKEN DAARNA IS ER EEN UITSPRAAK. MISBRUIK VAN DE PROCEDURE HET ONNODIG OF ONTERECHT AANHANGIG MAKEN DAARVAN WORDT OOK BESTRAFT, DOORDAT DE VERZEKERAAR IN DAT GEVAL DE PROCESKOSTEN VAN HET SLACHTOFFER NIET HOEFT TE VERGOEDEN. U MOET ALS BELANGENBEHARTIGER (OF SLACHTOFFER) DUS GOED WETEN WAAROVER EN WANNEER EEN DEELGESCHILPROCEDURE GESTART KAN WORDEN. DE OUDE VOOROORDELEN DAT PROCEDEREN VOOR HET SLACHTOFFER TE DUUR EN TE BELASTEND IS GAAN IN LETSELSCHADEZAKEN NIET (MEER) OP. MOCHT U ALS BELANGENBEHARTIGER (OF SLACHTOFFER) IN EEN BEPAALDE ZAAK TEGEN EEN DISCUSSIEPUNT AANLOPEN WAARDOOR DE SCHADEAFWIKKELING NIET MEER GOED VERLOOPT, DAN KUNT U ALTIJD VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN MET SAP LETSELSCHADE ADVOCATEN. SAMEN KIJKEN WIJ DAN OF DIT RECHTSMIDDEL UW CLIËNT VERDER HELPT. HET VOEREN VAN EEN PROCEDURE HOEFT U EN HET SLACHTOFFER NIETS TE KOSTEN, EN U KUNT ALS BELANGENBEHARTIGER NA AFLOOP VAN DE PROCEDURE WEER SAMEN MET UW CLIËNT VERDER ONDERHANDELEN. WANT DAT IS DUIDELIJK: HET IS EN BLIJFT OOK DE NA PROCEDURE UW CLIËNT, EN U KUNT SAMEN WEER VERDER. MAGNA CHARTA MAGAZINE 3

4 EVEN VOORSTELLEN PERSONEN Even voorstellen 4 MAGNA CHARTA MAGAZINE

5 EVEN VOORSTELLEN SCHADE Mr. J.G. Keizer, advocaat SAP Letselschade Advocaten Jasper Keizer heeft in Groningen gestudeerd, en is daarna als advocaat werkzaam geweest in Amsterdam en inmiddels al geruime tijd werkzaam bij SAP Letselschade Advocaten in Amersfoort. Hij is een zeer ervaren letselschade advocaat. De Grotius opleiding Letselschade heeft hij (cum laude) afgerond en hij is lid van de LSA, ASP, WAA en VASR. Niet alleen gaat zijn hart sneller kloppen van het geven van cursussen en webinars, en het schrijven van artikelen voor Letsel & Schade, maar ook van procederen op het grensverleggende terrein van het letselschaderecht. Zo heeft hij met succes tot aan de Hoge Raad geprocedeerd voor zzp-er Davelaar, die een ernstig bedrijfsongeval heeft gehad in het buitenland. Dit arrest heeft duidelijk gemaakt dat ook zelfstandigen beschermd worden via artikel 7:658 BW. Recent zorgde hij nog voor belangwekkende jurisprudentie door een rechter een ongezond, slecht geventileerd huis als gebrekkig te laten betitelen, waardoor de basis is gelegd om een compensatie te vragen voor de gezondheidsschade van de bewoners. Voor Jasper staat het belang van het slachtoffer voorop. Zij moeten krijgen waar zij recht op hebben. Dat doet hij op een inhoudelijk grondige, en op het persoonlijk vlak humoristische en nuchtere wijze. MAGNA CHARTA MAGAZINE 5

6 FOUR THINGS FOUR THINGS ONE TWO THREE FOUR Welke uitspraak en wettelijke regeling heeft de meeste impact op jouw praktijk en waarom? DHet arrest London/Drenth van 3 april 1987 (NJ 1988/275). De Hoge Raad bepaalde daarin dat de kosten van juridische bijstand die een slachtoffer maakt om zijn schade vast te stellen en te verhalen, als afzonderlijke schadepost door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. Hierdoor werd het voor slachtoffers van letselschade ook daadwerkelijk mogelijk om tegenover de professionele verzekeraar zelf adequate rechtshulp in te schakelen. Door de invoering van de Wet Deelgeschillen is deze regeling nu ook uitgebreid tot de proceskosten (artikel 1019aa Rv), waardoor er voor een slachtoffer nu ook geen grote obstakels meer zijn om zijn recht voor de rechter te halen. Wat zou je aan nog aan de wettelijke regelingen willen wijzigen en waarom? Er is nog teveel onduidelijkheid over de verhouding tussen de deelgeschilprocedure en de verzoekschriftprocedure tot benoeming van medisch deskundigen. Sommige rechtbanken hanteren een strikt onderscheid tussen beide procedures, terwijl andere rechtbanken erg ruimhartig zijn. Wat mij betreft moet het onderscheid tussen beide procedures geheel worden weggenomen, en moet het ook in een deelgeschilprocedure mogelijk worden om deskundigen te laten benoemen. De rechter kan zich dan ook actiever bemoeien met de wijze waarop de deskundige te werk moet gaan. Bovendien is dan duidelijk dat de proceskosten dus ook voor de verzekeraar zijn, wat weer een extra stimulans voor hen zal zijn om buitengerechtelijk mee te werken aan de totstandkoming van medische onderzoeken. Wat inspireert je in het vak? Je kunt echt een verschil maken voor mensen die door een ongeval in een buitengewoon kwetsbare situatie zijn geraakt. Jij kunt ervoor zorgen dat ze ondanks het letsel toch zoveel mogelijk hun oude leven kunnen blijven leiden. Tip or Trap? Denken dat een procedure altijd voorkomen moet worden, omdat een procedure te belastbaar zou zijn voor het slacht - offer. Een minnelijke regeling kan ook tot stand komen na een deelgeschilprocedure- dat is ook de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever - en kan daardoor de acceptatie van het slachtoffer van die regeling vergroten. 6 MAGNA CHARTA MAGAZINE

7 WEBINARS NEWSROOM Interactive and flexibel Bekijk hier de uitzending. Scan deze QR code met uw smartphone: MAGNA CHARTA MAGAZINE 7

8 ARTIKEL STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letselen overlijdensschade) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan te passen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letselen overlijdensschade; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten- Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ARTIKEL I In het Derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt na titel 16 een nieuwe titel ingevoegd, luidende: TITEL 17 VAN RECHTSPLEGING IN DEELGESCHILLEN BETREFFENDE LETSEL- EN OVERLIJDENSSCHADE Artikel 1019w 1. Indien een persoon een ander aansprakelijk houdt voor schade die hij lijdt door dood of letsel, kan ieder van hen of kunnen zij gezamenlijk, ook voordat de zaak ten principale aanhangig is, de rechter verzoeken te beslissen over een geschil omtrent of in verband met een deel van hetgeen ter zake tussen hen rechtens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering als bedoeld in artikel 1019x, derde lid, onder a. 2. Onder een persoon die schade door dood of letsel lijdt, wordt mede begrepen de persoon die een vordering ter zake van deze schade onder algemene titel heeft verkregen, alsmede de persoon die een vordering op grond van artikel 107 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft. 3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gedaan in het geval dat een benadeelde ingevolge artikel 954 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel uit hoofde van een aan hem door de wet toegekend eigen recht op schadevergoeding, betaling van een verzekeraar verlangt. Artikel 1019x 1. Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak, indien deze ten principale aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen. Indien de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist, wordt het verzoek gedaan aan de kantonrechter. De rechter beoordeelt summierlijk of hij absoluut bevoegd is en of de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist. 2. Indien een der partijen reeds eerder een verzoek als bedoeld in artikel 1019w, eerste lid, heeft gedaan, wordt het verzoek gedaan aan de rechter die het eerdere verzoek behandelt of laatstelijk behandeld heeft. Onver-minderd artikel 71 is deze rechter tevens bevoegd kennis te nemen van de zaak ten principale indien deze wordt aangebracht. Indien de zaak ten principale reeds aanhangig is, wordt het verzoek gedaan aan de rechter voor wie de zaak ten principale aanhangig is. 3. Het verzoekschrift vermeldt naast de in artikel 278, eerste lid, bedoelde gegevens: a. de aard en het vermoedelijke beloop van de vordering; b. een omschrijving van het deelgeschil; c. een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhan-delingen over de vordering; d. de naam en de woonplaats van de wederpartij. 4. Indien over de vordering reeds eerder een verzoek als bedoeld in artikel 1019w, eerste lid, is gedaan, wordt daarvan melding gemaakt en worden de processtukken en, indien gegeven, de beschikking bij het verzoekschrift gevoegd. Artikel 1019ij 1. De rechter kan, op verzoek van partijen of van een van hen dan wel ambtshalve, een verschijning van partijen bevelen teneinde een schikking te beproeven of tot het geven van inlichtingen aan de rechter. Artikel 87, tweede en derde lid, en artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste, tweede en derde zin, en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 2. Bij een verschijning van partijen ter terechtzitting kan ook de vraag hoe partijen verder zullen trachten een vaststellingsovereenkomst te bereiken, of de verdere wijze van behandeling van geschillen over de vordering, worden besproken. Artikel 191, tweede lid, tweede en derde zin, is van toepassing. 8 MAGNA CHARTA MAGAZINE

9 ARTIKEL Artikel 1019z De rechter wijst het verzoek af voor zover de verzochte beslissing naar zijn oordeel onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Artikel 1019aa 1. De rechter begroot de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt in de beschikking en neemt daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking. 2. De in het eerste lid bedoelde kosten gelden als kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat in afwijking van het slot van die bepaling de regels betreffende de proceskosten niet van toepassing zijn in het geval de vordering ten principale aanhangig is gemaakt. 3. Artikel 289 is niet van toepassing. Artikel 1019bb Tegen de beschikking op het verzoek staat geen voorziening open, onverminderd artikel 1019cc, derde lid. Artikel 1019cc 1. Voor zover in de beschikking uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is beslist op een of meer geschilpunten tussen partijen betreffende hun materiële rechtsverhouding, is de rechter daaraan in de procedure ten principale op dezelfde wijze gebonden als wanneer de beslissing zou zijn opgenomen in een tussenvonnis in die procedure. 2. Indien de beschikking tevens een veroordeling van een der partijen inhoudt, komt aan die veroordeling in de procedure ten principale geen verdergaande betekenis toe dan wanneer zij zou zijn opgenomen in een tussen partijen gewezen vonnis in kort geding. 3. In de procedure ten principale kan van de beschikking, voor zover zij beslissingen als bedoeld in het eerste lid bevat, bij het gerechtshof hoger beroep worden ingesteld als van een tussenvonnis: a. binnen drie maanden, te rekenen van de eerste roldatum, dan wel, indien de beschikking nadien is gegeven, binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak van de beschikking, met dien verstande dat de appellant, binnen de grenzen van artikel 332, in het hoger beroep slechts ontvankelijk zal zijn, indien de rechter in eerste aanleg deze mogelijkheid heeft geopend op een daartoe binnen dezelfde termijn door een der partijen gedaan verzoek, waarover de wederpartij is gehoord; b. tegelijk met het hoger beroep van het eindvonnis. ARTIKEL II In artikel 191, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-dering wordt de zinsnede «artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste en tweede zin, en vierde lid» vervangen door: artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste, tweede en derde zin, en vierde lid. ARTIKEL III Artikel 942 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: a. De tweede zin van lid 1 vervalt. b. Na lid 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 4. Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint in afwijking van lid 2, tweede zin, en lid 3 een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig aan degene met wie hij onder-handelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde kennis geeft dat hij de onderhandelingen afbreekt. ARTIKEL IV Na lid 9 van artikel 221 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt een lid toegevoegd, luidende: 10. Indien vóór het tijdstip van het in werking treden van de wet tegen een verzekeraar een rechtsvordering tot het doen van een uitkering is ontstaan, is artikel 942 lid 4 van Boek 7 slechts van toepassing indien na dat tijdstip een daad van onderhandeling plaatsvindt. ARTIKEL V Onze Minister van Justitie zendt binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltref-fendheid en de effecten van artikel I van deze wet in de praktijk. ARTIKEL VI Deze wet wordt aangehaald als: Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade. ARTIKEL VII Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te s-gravenhage, 17 december 2009 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin Beatrix Uitgegeven de dertigste juni 2010 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballinc MAGNA CHARTA MAGAZINE 9

10 ARTIKEL BESCHIKKING 14 maart MAGNA CHARTA MAGAZINE

11 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 11

12 ARTIKEL 12 MAGNA CHARTA MAGAZINE

13 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 13

14 ARTIKEL BESCHIKKING 21 november MAGNA CHARTA MAGAZINE

15 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 15

16 ARTIKEL 16 MAGNA CHARTA MAGAZINE

17 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 17

18 ARTIKEL 18 MAGNA CHARTA MAGAZINE

19 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 19

20 ADVERTENTIE Roundtable Webinar Arbeidsrecht 18 september uur GRATIS 1 PO én kans op een fiets! Wet Werk en zekerheid zal aan de hand van 4 stellingen uit de praktijk en onder leiding van Wouter Kuppershoek besproken door de volgende sprekers: Prof. mr. G.C. Boot, hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, vice-president Rechtbank Amsterdam Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, hoogleraar Sociaal Recht Universiteit Leiden Prof. mr. R.A.A. Duk, bijzonder hoogleraar Bijzondere Arbeidsverhoudingen, advocaat Barentskrans N.V. Mr. M.A. de Blecourt-Wouterse, advocaat Baker & Mckenzie Amsterdam N.V. GRATIS! Wanneer u het enquêteformulier heeft ingevuld ontvangt u het certificaat met daarop 1 PO. En de leukste quote wint de fiets! INSCHRIJVEN

21 AV DR

22 BIBLIOTHEEK Het Magna Charta Magazine......Wanneer maken wij jouw persoonlijke editie?! Mr. F.M.M. Rasenberg, advocaat Boekel De Nerée Mr. M.L.M. van de Laar, advocaat Capra Mr. A.M. Nijboer, advocaat Ekelmans&Meijer Advocaten Mr. D. Rijpma, cassatieadvocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten 22 MAGNA CHARTA MAGAZINE

23 INTERACTIE Leuke Interactie "De Webinars van AVDR zijn niet alleen van hoogstaande kwaliteit, maar tevens uitermate efficiënt." wordt beloond! Mr. D. van Kampen Mr. D. van Kampen, advocaat Vorstman advocaten ontvangt van Ariën een fles wijn. Mr. van Kampen was de eerste deelnemer die op een zeer leuke en interactieve wijze input leverde aan het webinar Onrechtmatig beslag van 10 maart jl. verzorgd door mr. G.J.P. Molkenboer, senior adviseur juridische Zaken SNS Reaal. MAGNA CHARTA MAGAZINE 23

24 ADVERTENTIE 24

25 STUDIEREIS NEW YORK 22 november - 29 november 2014 Procederen, zekerheden, arbeidsrecht en contracteren 20 PO punten 25

26 ADVERTENTIE

27 Praktische informatie De eerste BARONS krant met Toon van Mierlo in de hoofdrol Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Stuur een mail naar

28 ADVERTENTIE Leergang Erfrecht Start > oktober 2014 Leergang Verzekeringsrecht Start > november 2014 Leergang Contractenrecht Start > september 2015

29 MEER INFO MEER INFO MEER INFO

30 ADVERTENTIE WEBINARS LEERGANG CONTRACTENRECHT , Jaargang 2 Sprekers: mr. G.J. Visser, senior raadsheer Hof Amsterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland mr. E.J. Zippro, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. mr. G.J. Rijken, senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden prof. mr. K.F. Haak, emeritus hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam mr. dr. H. Wammes, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden mr. K.J.O. Jansen, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. prof. mr. J.H.M. van Erp, hoogleraar Vermogensrecht en Europees Privaatrecht Maastricht University mr. P. Glazener, advocaat Allen & Overy LLP mr. W.L. Valk, vice-president Hof Arnhem-Leeuwarden, redacteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek en Vermogensrecht, bestuurslid Vereniging Burgerlijk Recht prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem- Leeuwarden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, verbonden aan ACIS mr. drs. J.H.M. Spanjaard, advocaat La Gro Advocaten prof. mr. J.B. Spath, hoogleraar Burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen mr. A.P. Groen, advocaat Hofhuis Alkema Groen Advocaten prof. dr. F.J.M. De Ly, hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus Universiteit Rotterdam mr. J.J. Dammingh, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen H. Swaffield, barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag mr. dr. T.J. de Graaf, advocaat NautaDutilh N.V., onderzoeker en universitair docent Universiteit Leiden INSCHRIJVEN

31

32 COLOFON EDITOR S LETTER REDACTIEADRES KASTEEL WAARDENBURG G.E.H. TUTEIN NOLTHENIUSLAAN GH WAARENBURG TEL ADVERTENTIES Pieter (Regisseur) en Ariën (Projectmanager) WEBINARS Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen? De Academie voor de Rechtspraktijk is in het najaar van 2011 van start gegaan met webinars. De term webinar is afgeleid van internet (web) en seminar (cursus). Een webinar is een online variant op een seminar, te volgen via internet vanachter uw computer. Een spreker doet live zijn/haar verhaal. De webinars duren minimaal 1 uur en maximaal 3 uur met tussendoor 15 minuten pauze. Onze standaardwebinars duren 2 uur lang. U ontvangt voor het volgen van een webinar 1 PO-punt per uur. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 ja/nee vragen. Bij een voldoende (minimaal 3 goede antwoorden) ontvangt u een certificaat en de PO-punten. Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk. Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze professionele studio vanwaar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen. Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd en last van files en wel zeer effectief en efficiënt vergaren van kennis. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs. Onze webinars kunt u ook ON DEMAND volgen indien u zich ingeschreven heeft voor een webinar vóór de live uitzending. Tijdens de live uitzending kunt vragen aan de spreker stellen. Gang van zaken U registreert zich op onze site(s), dat is, u maakt een account aan met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor Magna Charta Webinars gaat u naar Voor AvdR Webinars gaat u naar Daarna schrijft u zich in voor een webinar, leergang of webinarabonnement en krijgt van ons een inschrijvingsbevestiging. Een dag voor de aanvang van het webinar ontvangt u een herinneringsmail met daarin de koppeling naar het gekozen webinar. AvdR geeft u de mogelijkheid om een cursus, gegeven door topdocenten, te volgen zonder daarbij uw bureau te verlaten. Hiermee bespaart u zowel waardevolle tijd alsook reiskosten. VOOR HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIES IN HET MAGNA CHARTA DIGITAL LAW MAGAZINE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ETIENNE VAN BLADEL, ABONNEMENTEN HET MAGNA CHARTA LAW MAGAZINE IS GRATIS. SCHRIJF IN VIA DE WEBSITE U KRIJGT DAN OOK DE UITNODIGINGEN OM DE MAGNA CHARTA NEWS ROOMS GRATIS TE VOLGEN. HET TEAM REGISSEUR: PIETER VAN LEER GELUIDSTECHNICUS: HAKIM ZAMBIB PROJECTMANAGER: ARIËN PONS PLANNER: SUSAN VAN MALDEGEM ADMIN. MEDEW.: KARIN KUIPER NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MAGNA CHARTA OPENBAAR WORDEN GEMAAKT OF VERVEELVULDIGD. 32 MAGNA CHARTA MAGAZINE

33

34 THIS IS MAGNA CHARTA

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT

SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT WWW.AVDR.NL SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT Euro 1.000,-- D'Aubigny stayed neutral at the beginning of the troubles of King John's reign, only joining the rebels after the early success in taking London in

Nadere informatie

SERIE WERKCOLLEGES AANBESTEDINGSRECHT. Euro 1.300,--

SERIE WERKCOLLEGES AANBESTEDINGSRECHT. Euro 1.300,-- W W W. A V D R. N L SERIE WERKCOLLEGES AANBESTEDINGSRECHT Euro 1.300,-- Arms used by Hugh Bigod, as heir to the earldoms of Norfolk and Suffolk, and as recorded during the signing of Magna Charta. SERIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 509 Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 521 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter,

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven 32 038 Wijziging van het urgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 589 Wet van 22 november 2006 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 108 Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 40 Wet van 22 januari 2014 tot wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 487 Wet van 26 september 1996 tot wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE LEERGANG ARBEIDSRECHT II THE SIMPLY BEST LEERGANG ARBEIDSRECHT 64 PO EURO 3.500,-- EXCL. BTW START NAJAAR 2015 # JAARGANG 2 LEERGANG ARBEIDSRECHT NAJAAR 2015 VOORWOORD Magna Charta start op 31 augustus

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 430 Wet van 5 november 2014 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 119 Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 274 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 38 Wet van 23 januari 1997 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 075 Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945, het urgerlijk Wetboek en enkele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2013-2014 33 757 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 238 Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 50 Wet van 24 januari 2008, houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940 1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers,

Nadere informatie

Artikel I Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende

Nadere informatie

Deelgeschillen: de ins & outs na 400 zaken

Deelgeschillen: de ins & outs na 400 zaken 28 maart 2014 Deelgeschillen: de ins & outs na 400 zaken Esther Pans esther.pans@kvdl.nl Deelgeschillen 1. Wat was het oogmerk van de deelgeschilprocedure? 2. Waar staan wij nu? 3. Welke zaken zijn niet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 556 Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Deelgeschillen: de ins & outs na 400 zaken

Deelgeschillen: de ins & outs na 400 zaken Deelgeschillen: de ins & outs na 400 zaken Esther Pans Vrijdag 28 maart 2014 Deelgeschillen 1. Wat was het oogmerk van de deelgeschilprocedure? 2. Waar staan wij nu? 3. Welke zaken zijn niet geschikt?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 851 Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 192 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 321 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 383 Wet van 28 augustus 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 741 Wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 10 oktober 2011) 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 305 Wet van 19 juni 2003 tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 299 Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 444 Wet van 6 november 2003 tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 607 Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de samenloop van de vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en de

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 222 Wet van 25 mei 2009 tot wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien; Wet van. tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 215 Wet van 18 april 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 33 Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van de positie van de deskundige

Nadere informatie

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 466 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TENEINDE DE AFWIKKELING VAN MASSASCHADE IN EEN COLLECTIEVE ACTIE MOGELIJK TE MAKEN VOORONTWERP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 484 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 480 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige andere wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 500 Wet van 27 november 2008 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 567 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 551 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 475 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 070 Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en

Nadere informatie