CHARTA MAGAZINE [ # ]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ]"

Transcriptie

1 AGNA CHARTA MAGAZINE [ # ] PERSONENSCHADE Mr. J.G. Keizer, advocaat SAP Letselschade Advocaten Deelgeschil: Wat is het, en wat kan ik er mee?

2 SAP Letselschade Advocaten is een toonaangevend advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de aansprakelijkheid op het gebied van personen- en letselschade. SAP Letselschade Advocaten - Stadsring Postbus AT Amersfoort - T F

3 VOORWOORD TOT JULI 2010 WAS HET VOOR EEN SLACHTOFFER MET LETSELSCHADE VAAK FEITELIJK ONMOGELIJK OM ZIJN RECHT BIJ DE RECHTER TE HALEN. DAT SLACHTOFFER ZAT DOOR EEN ONGEVAL VAAK AL IN EEN ONZEKERE FINANCIËLE SITUATIE EN ZAG VAAK TERECHT OP TEGEN DE HOGE PROCESKOSTEN VAN EEN PROCEDURE, DIE IN HET OUDE SYSTEEM MAAR DEELS EN ALLEEN BIJ WINST - VERHAALD KONDEN WORDEN OP DE VERZEKERAAR. DIT BETEKENDE IN DE PRAKTIJK DAT SLACHTOFFERS NOG TE VAAK EIEREN VOOR HUN GELD KOZEN, EN DUS MAAR GENOEGEN NAMEN MET EEN IN HUN OGEN TE LAGE DOOR DE VERZEKERAAR AANGEBODEN SCHADEVERGOEDING. ER WAS DUS FEITELIJK SPRAKE VAN EEN ONEVENWICHTIGE MACHTS - BALANS IN DE LETSELSCHADE. DIE MACHTSBALANS IS DOOR DE INVOERING VAN DE WET DEELGESCHILLEN IN JULI 2010 WEER HERSTELD. DE BELANGRIJKSTE PIJLER ONDER DEZE WETTELIJKE REGELING DIE DEEL UITMAAKT VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS - VORDERING IS DE BEPALING DAT DE INTEGRALE PROCESKOSTEN VAN HET SLACHTOFFER DOOR DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ MOETEN WORDEN VERGOED. DE FINANCIËLE DREMPEL VOOR HET SLACHTOFFER OM ZIJN RECHT TE HALEN (WAT NIET NOODZAKELIJK HETZELFDE IS ALS GELIJK KRIJGEN) IS DAARMEE WEGGENOMEN. DE OVERGROTE MEERDERHEID VAN LETSELSCHADEZAKEN WORDT IN GOED OVERLEG BUITENGERECHTELIJK AFGEWIKKELD. HET KOMT ECHTER VOOR DAT DE BUITENGERECHTELIJKE ONDERHANDELINGEN VASTLOPEN OP BEPAALDE DISCUSSIE PUNTEN. DENK BIJVOORBEELD AAN DISCUSSIES OVER DE VRAAG OF HET SLACHTOFFER OOK ZELF (EIGEN) SCHULD HEEFT AAN HET ONTSTAAN VAN HET ONGEVAL (ART. 6:101 BW), DE VRAAG OF DE KLACHTEN VAN HET SLACHTOFFER NU WEL OF NIET DOOR HET ONGEVAL ZIJN ONTSTAAN (CAUSAAL VERBAND), OF DE VRAAG HOE DE CARRIÈRE VAN HET SLACHTOFFER ZOU ZIJN VERLOPEN ALS HIJ GEEN ONGEVAL ZOU HEBBEN GEHAD. OOK DE VRAAG OF DE VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL ÜBERHAUPT VERPLICHT IS OM DE SCHADE TE VERGOEDEN (AANSPRAKELIJKHEIDSVRAAG) KAN AAN DE DEELGESCHILRECHTER WORDEN VOORGELEGD. VERDER KAN GEDACHT WORDEN AAN DE VRAAG OF DE VERZEKERAAR WEL OF GEEN AANVULLEND VOORSCHOT MOET UITKEREN EN WEL OF NIET DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN MOET BETALEN. DE DEEL - GESCHILPROCEDURE IS BEDOELD ALS INSTRUMENT OM OVER DIE GESCHILPUNTEN EEN OORDEEL TE KRIJGEN, WAARNA PARTIJEN MET INACHTNEMING VAN HET OORDEEL VAN DE DEELGESCHILRECHTER WEER VERDER KUNNEN ONDERHANDELEN OVER DE SCHADE. VASTGELOPEN ONDER HANDELINGEN KUNNEN VIA EEN DEELGESCHILPROCE DURE DUS WEER WORDEN VLOT GETROKKEN. UIT HET FEIT DAT ER INMIDDELS MEER DAN 400-DEELGESCHIL UITSPRAKEN ZIJN GEPUBLICEERD BLIJKT DAT DE DEEL GESCHIL PROCEDURE IN EEN DUIDELIJKE BEHOEFTE VOORZIET. ER IS OOK EEN ONDERZOEK WAARUIT BLIJKT DAT ALLEEN AL HET AANKONDIGEN VAN EEN DEELGESCHILPROCEDURE VOLSTAAT OM TOCH EEN DOORBRAAK TE FORCEREN IN VASTGELOPEN BUITENGERECHTELIJKE ONDERHAND - ELINGEN. BOVENDIEN WIJST INTERNATIONAAL ONDERZOEK UIT DAT SLACHTOFFERS VAN LETSELSCHADE HET VOEREN VAN EEN PROCEDURE NIET ALS TE BELASTEND ERVAREN, MAAR ZELFS HET WELZIJN VAN HET SLACHTOFFER KAN BEVORDEREN. BELANGRIJK IS DAN WEL DAT DE PROCEDURE MET RESPECT VOOR HET SLACHTOFFER WORDT GEVOERD EN DAT HET SLACHTOFFER OOK DE RUIMTE KRIJGT OM ZELF OOK ZIJN ZEGJE TE DOEN. DIE RUIMTE WORDT IN EEN DEELGESCHILPROCEDURE ZEKER GEBODEN. HET IS DAN OOK NIET VREEMD DAT OOK HET PERSONENSCHADE INSTITUUT VOOR VERZEKERAARS (PIV) HAAR LEDEN OPROEPT OM MINDER TERUGHOUDEND GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DEELGESCHILPROCEDURE. PARTIJEN MOETEN ALTIJD VOOR OGEN BLIJVEN HOUDEN DAT ZE NA DE UITSPRAAK VAN DE DEELGESCHILPROCEDURE WEER VERDER MET ELKAAR GAAN ONDERHANDELEN. DE PROCEDURE MOET PARTIJEN NIET VERDER UIT ELKAAR DRIJVEN, MAAR EEN OPLOSSING JUIST DICHTERBIJ BRENGEN. DAT SCHEPT DUS VERPLICHTINGEN VOOR ZOWEL HET SLACHTOFFER ALS DE VERZEKERAAR. 04 EVEN VOORSTELLEN 06 FOUR THINGS 07 NEWSROOM 08 ARTIKEL 22 BIBLIOTHEEK 23 LEUKE INTERACTIE 32 EDITOR S LETTER GROOT VOORDEEL IS DAT DE PROCEDURE KORT DUURT. NA HET INDIENEN VAN EEN VERZOEKSCHRIFT WORDT ER AL DAN NIET VERWEER GEVOERD EN KOMT ER EEN MONDELINGE BEHANDELING. BINNEN 6 WEKEN DAARNA IS ER EEN UITSPRAAK. MISBRUIK VAN DE PROCEDURE HET ONNODIG OF ONTERECHT AANHANGIG MAKEN DAARVAN WORDT OOK BESTRAFT, DOORDAT DE VERZEKERAAR IN DAT GEVAL DE PROCESKOSTEN VAN HET SLACHTOFFER NIET HOEFT TE VERGOEDEN. U MOET ALS BELANGENBEHARTIGER (OF SLACHTOFFER) DUS GOED WETEN WAAROVER EN WANNEER EEN DEELGESCHILPROCEDURE GESTART KAN WORDEN. DE OUDE VOOROORDELEN DAT PROCEDEREN VOOR HET SLACHTOFFER TE DUUR EN TE BELASTEND IS GAAN IN LETSELSCHADEZAKEN NIET (MEER) OP. MOCHT U ALS BELANGENBEHARTIGER (OF SLACHTOFFER) IN EEN BEPAALDE ZAAK TEGEN EEN DISCUSSIEPUNT AANLOPEN WAARDOOR DE SCHADEAFWIKKELING NIET MEER GOED VERLOOPT, DAN KUNT U ALTIJD VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN MET SAP LETSELSCHADE ADVOCATEN. SAMEN KIJKEN WIJ DAN OF DIT RECHTSMIDDEL UW CLIËNT VERDER HELPT. HET VOEREN VAN EEN PROCEDURE HOEFT U EN HET SLACHTOFFER NIETS TE KOSTEN, EN U KUNT ALS BELANGENBEHARTIGER NA AFLOOP VAN DE PROCEDURE WEER SAMEN MET UW CLIËNT VERDER ONDERHANDELEN. WANT DAT IS DUIDELIJK: HET IS EN BLIJFT OOK DE NA PROCEDURE UW CLIËNT, EN U KUNT SAMEN WEER VERDER. MAGNA CHARTA MAGAZINE 3

4 EVEN VOORSTELLEN PERSONEN Even voorstellen 4 MAGNA CHARTA MAGAZINE

5 EVEN VOORSTELLEN SCHADE Mr. J.G. Keizer, advocaat SAP Letselschade Advocaten Jasper Keizer heeft in Groningen gestudeerd, en is daarna als advocaat werkzaam geweest in Amsterdam en inmiddels al geruime tijd werkzaam bij SAP Letselschade Advocaten in Amersfoort. Hij is een zeer ervaren letselschade advocaat. De Grotius opleiding Letselschade heeft hij (cum laude) afgerond en hij is lid van de LSA, ASP, WAA en VASR. Niet alleen gaat zijn hart sneller kloppen van het geven van cursussen en webinars, en het schrijven van artikelen voor Letsel & Schade, maar ook van procederen op het grensverleggende terrein van het letselschaderecht. Zo heeft hij met succes tot aan de Hoge Raad geprocedeerd voor zzp-er Davelaar, die een ernstig bedrijfsongeval heeft gehad in het buitenland. Dit arrest heeft duidelijk gemaakt dat ook zelfstandigen beschermd worden via artikel 7:658 BW. Recent zorgde hij nog voor belangwekkende jurisprudentie door een rechter een ongezond, slecht geventileerd huis als gebrekkig te laten betitelen, waardoor de basis is gelegd om een compensatie te vragen voor de gezondheidsschade van de bewoners. Voor Jasper staat het belang van het slachtoffer voorop. Zij moeten krijgen waar zij recht op hebben. Dat doet hij op een inhoudelijk grondige, en op het persoonlijk vlak humoristische en nuchtere wijze. MAGNA CHARTA MAGAZINE 5

6 FOUR THINGS FOUR THINGS ONE TWO THREE FOUR Welke uitspraak en wettelijke regeling heeft de meeste impact op jouw praktijk en waarom? DHet arrest London/Drenth van 3 april 1987 (NJ 1988/275). De Hoge Raad bepaalde daarin dat de kosten van juridische bijstand die een slachtoffer maakt om zijn schade vast te stellen en te verhalen, als afzonderlijke schadepost door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. Hierdoor werd het voor slachtoffers van letselschade ook daadwerkelijk mogelijk om tegenover de professionele verzekeraar zelf adequate rechtshulp in te schakelen. Door de invoering van de Wet Deelgeschillen is deze regeling nu ook uitgebreid tot de proceskosten (artikel 1019aa Rv), waardoor er voor een slachtoffer nu ook geen grote obstakels meer zijn om zijn recht voor de rechter te halen. Wat zou je aan nog aan de wettelijke regelingen willen wijzigen en waarom? Er is nog teveel onduidelijkheid over de verhouding tussen de deelgeschilprocedure en de verzoekschriftprocedure tot benoeming van medisch deskundigen. Sommige rechtbanken hanteren een strikt onderscheid tussen beide procedures, terwijl andere rechtbanken erg ruimhartig zijn. Wat mij betreft moet het onderscheid tussen beide procedures geheel worden weggenomen, en moet het ook in een deelgeschilprocedure mogelijk worden om deskundigen te laten benoemen. De rechter kan zich dan ook actiever bemoeien met de wijze waarop de deskundige te werk moet gaan. Bovendien is dan duidelijk dat de proceskosten dus ook voor de verzekeraar zijn, wat weer een extra stimulans voor hen zal zijn om buitengerechtelijk mee te werken aan de totstandkoming van medische onderzoeken. Wat inspireert je in het vak? Je kunt echt een verschil maken voor mensen die door een ongeval in een buitengewoon kwetsbare situatie zijn geraakt. Jij kunt ervoor zorgen dat ze ondanks het letsel toch zoveel mogelijk hun oude leven kunnen blijven leiden. Tip or Trap? Denken dat een procedure altijd voorkomen moet worden, omdat een procedure te belastbaar zou zijn voor het slacht - offer. Een minnelijke regeling kan ook tot stand komen na een deelgeschilprocedure- dat is ook de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever - en kan daardoor de acceptatie van het slachtoffer van die regeling vergroten. 6 MAGNA CHARTA MAGAZINE

7 WEBINARS NEWSROOM Interactive and flexibel Bekijk hier de uitzending. Scan deze QR code met uw smartphone: MAGNA CHARTA MAGAZINE 7

8 ARTIKEL STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letselen overlijdensschade) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan te passen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letselen overlijdensschade; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten- Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ARTIKEL I In het Derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt na titel 16 een nieuwe titel ingevoegd, luidende: TITEL 17 VAN RECHTSPLEGING IN DEELGESCHILLEN BETREFFENDE LETSEL- EN OVERLIJDENSSCHADE Artikel 1019w 1. Indien een persoon een ander aansprakelijk houdt voor schade die hij lijdt door dood of letsel, kan ieder van hen of kunnen zij gezamenlijk, ook voordat de zaak ten principale aanhangig is, de rechter verzoeken te beslissen over een geschil omtrent of in verband met een deel van hetgeen ter zake tussen hen rechtens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering als bedoeld in artikel 1019x, derde lid, onder a. 2. Onder een persoon die schade door dood of letsel lijdt, wordt mede begrepen de persoon die een vordering ter zake van deze schade onder algemene titel heeft verkregen, alsmede de persoon die een vordering op grond van artikel 107 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft. 3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gedaan in het geval dat een benadeelde ingevolge artikel 954 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel uit hoofde van een aan hem door de wet toegekend eigen recht op schadevergoeding, betaling van een verzekeraar verlangt. Artikel 1019x 1. Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak, indien deze ten principale aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen. Indien de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist, wordt het verzoek gedaan aan de kantonrechter. De rechter beoordeelt summierlijk of hij absoluut bevoegd is en of de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist. 2. Indien een der partijen reeds eerder een verzoek als bedoeld in artikel 1019w, eerste lid, heeft gedaan, wordt het verzoek gedaan aan de rechter die het eerdere verzoek behandelt of laatstelijk behandeld heeft. Onver-minderd artikel 71 is deze rechter tevens bevoegd kennis te nemen van de zaak ten principale indien deze wordt aangebracht. Indien de zaak ten principale reeds aanhangig is, wordt het verzoek gedaan aan de rechter voor wie de zaak ten principale aanhangig is. 3. Het verzoekschrift vermeldt naast de in artikel 278, eerste lid, bedoelde gegevens: a. de aard en het vermoedelijke beloop van de vordering; b. een omschrijving van het deelgeschil; c. een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhan-delingen over de vordering; d. de naam en de woonplaats van de wederpartij. 4. Indien over de vordering reeds eerder een verzoek als bedoeld in artikel 1019w, eerste lid, is gedaan, wordt daarvan melding gemaakt en worden de processtukken en, indien gegeven, de beschikking bij het verzoekschrift gevoegd. Artikel 1019ij 1. De rechter kan, op verzoek van partijen of van een van hen dan wel ambtshalve, een verschijning van partijen bevelen teneinde een schikking te beproeven of tot het geven van inlichtingen aan de rechter. Artikel 87, tweede en derde lid, en artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste, tweede en derde zin, en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 2. Bij een verschijning van partijen ter terechtzitting kan ook de vraag hoe partijen verder zullen trachten een vaststellingsovereenkomst te bereiken, of de verdere wijze van behandeling van geschillen over de vordering, worden besproken. Artikel 191, tweede lid, tweede en derde zin, is van toepassing. 8 MAGNA CHARTA MAGAZINE

9 ARTIKEL Artikel 1019z De rechter wijst het verzoek af voor zover de verzochte beslissing naar zijn oordeel onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Artikel 1019aa 1. De rechter begroot de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt in de beschikking en neemt daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking. 2. De in het eerste lid bedoelde kosten gelden als kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat in afwijking van het slot van die bepaling de regels betreffende de proceskosten niet van toepassing zijn in het geval de vordering ten principale aanhangig is gemaakt. 3. Artikel 289 is niet van toepassing. Artikel 1019bb Tegen de beschikking op het verzoek staat geen voorziening open, onverminderd artikel 1019cc, derde lid. Artikel 1019cc 1. Voor zover in de beschikking uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is beslist op een of meer geschilpunten tussen partijen betreffende hun materiële rechtsverhouding, is de rechter daaraan in de procedure ten principale op dezelfde wijze gebonden als wanneer de beslissing zou zijn opgenomen in een tussenvonnis in die procedure. 2. Indien de beschikking tevens een veroordeling van een der partijen inhoudt, komt aan die veroordeling in de procedure ten principale geen verdergaande betekenis toe dan wanneer zij zou zijn opgenomen in een tussen partijen gewezen vonnis in kort geding. 3. In de procedure ten principale kan van de beschikking, voor zover zij beslissingen als bedoeld in het eerste lid bevat, bij het gerechtshof hoger beroep worden ingesteld als van een tussenvonnis: a. binnen drie maanden, te rekenen van de eerste roldatum, dan wel, indien de beschikking nadien is gegeven, binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak van de beschikking, met dien verstande dat de appellant, binnen de grenzen van artikel 332, in het hoger beroep slechts ontvankelijk zal zijn, indien de rechter in eerste aanleg deze mogelijkheid heeft geopend op een daartoe binnen dezelfde termijn door een der partijen gedaan verzoek, waarover de wederpartij is gehoord; b. tegelijk met het hoger beroep van het eindvonnis. ARTIKEL II In artikel 191, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-dering wordt de zinsnede «artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste en tweede zin, en vierde lid» vervangen door: artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste, tweede en derde zin, en vierde lid. ARTIKEL III Artikel 942 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: a. De tweede zin van lid 1 vervalt. b. Na lid 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 4. Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint in afwijking van lid 2, tweede zin, en lid 3 een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig aan degene met wie hij onder-handelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde kennis geeft dat hij de onderhandelingen afbreekt. ARTIKEL IV Na lid 9 van artikel 221 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt een lid toegevoegd, luidende: 10. Indien vóór het tijdstip van het in werking treden van de wet tegen een verzekeraar een rechtsvordering tot het doen van een uitkering is ontstaan, is artikel 942 lid 4 van Boek 7 slechts van toepassing indien na dat tijdstip een daad van onderhandeling plaatsvindt. ARTIKEL V Onze Minister van Justitie zendt binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltref-fendheid en de effecten van artikel I van deze wet in de praktijk. ARTIKEL VI Deze wet wordt aangehaald als: Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade. ARTIKEL VII Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te s-gravenhage, 17 december 2009 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin Beatrix Uitgegeven de dertigste juni 2010 De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballinc MAGNA CHARTA MAGAZINE 9

10 ARTIKEL BESCHIKKING 14 maart MAGNA CHARTA MAGAZINE

11 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 11

12 ARTIKEL 12 MAGNA CHARTA MAGAZINE

13 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 13

14 ARTIKEL BESCHIKKING 21 november MAGNA CHARTA MAGAZINE

15 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 15

16 ARTIKEL 16 MAGNA CHARTA MAGAZINE

17 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 17

18 ARTIKEL 18 MAGNA CHARTA MAGAZINE

19 ARTIKEL MAGNA CHARTA MAGAZINE 19

20 ADVERTENTIE Roundtable Webinar Arbeidsrecht 18 september uur GRATIS 1 PO én kans op een fiets! Wet Werk en zekerheid zal aan de hand van 4 stellingen uit de praktijk en onder leiding van Wouter Kuppershoek besproken door de volgende sprekers: Prof. mr. G.C. Boot, hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, vice-president Rechtbank Amsterdam Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, hoogleraar Sociaal Recht Universiteit Leiden Prof. mr. R.A.A. Duk, bijzonder hoogleraar Bijzondere Arbeidsverhoudingen, advocaat Barentskrans N.V. Mr. M.A. de Blecourt-Wouterse, advocaat Baker & Mckenzie Amsterdam N.V. GRATIS! Wanneer u het enquêteformulier heeft ingevuld ontvangt u het certificaat met daarop 1 PO. En de leukste quote wint de fiets! INSCHRIJVEN

21 AV DR

22 BIBLIOTHEEK Het Magna Charta Magazine......Wanneer maken wij jouw persoonlijke editie?! Mr. F.M.M. Rasenberg, advocaat Boekel De Nerée Mr. M.L.M. van de Laar, advocaat Capra Mr. A.M. Nijboer, advocaat Ekelmans&Meijer Advocaten Mr. D. Rijpma, cassatieadvocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten 22 MAGNA CHARTA MAGAZINE

23 INTERACTIE Leuke Interactie "De Webinars van AVDR zijn niet alleen van hoogstaande kwaliteit, maar tevens uitermate efficiënt." wordt beloond! Mr. D. van Kampen Mr. D. van Kampen, advocaat Vorstman advocaten ontvangt van Ariën een fles wijn. Mr. van Kampen was de eerste deelnemer die op een zeer leuke en interactieve wijze input leverde aan het webinar Onrechtmatig beslag van 10 maart jl. verzorgd door mr. G.J.P. Molkenboer, senior adviseur juridische Zaken SNS Reaal. MAGNA CHARTA MAGAZINE 23

24 ADVERTENTIE 24

25 STUDIEREIS NEW YORK 22 november - 29 november 2014 Procederen, zekerheden, arbeidsrecht en contracteren 20 PO punten 25

26 ADVERTENTIE

27 Praktische informatie De eerste BARONS krant met Toon van Mierlo in de hoofdrol Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Stuur een mail naar

28 ADVERTENTIE Leergang Erfrecht Start > oktober 2014 Leergang Verzekeringsrecht Start > november 2014 Leergang Contractenrecht Start > september 2015

29 MEER INFO MEER INFO MEER INFO

30 ADVERTENTIE WEBINARS LEERGANG CONTRACTENRECHT , Jaargang 2 Sprekers: mr. G.J. Visser, senior raadsheer Hof Amsterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland mr. E.J. Zippro, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. mr. G.J. Rijken, senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden prof. mr. K.F. Haak, emeritus hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam mr. dr. H. Wammes, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden mr. K.J.O. Jansen, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. prof. mr. J.H.M. van Erp, hoogleraar Vermogensrecht en Europees Privaatrecht Maastricht University mr. P. Glazener, advocaat Allen & Overy LLP mr. W.L. Valk, vice-president Hof Arnhem-Leeuwarden, redacteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek en Vermogensrecht, bestuurslid Vereniging Burgerlijk Recht prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem- Leeuwarden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, verbonden aan ACIS mr. drs. J.H.M. Spanjaard, advocaat La Gro Advocaten prof. mr. J.B. Spath, hoogleraar Burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen mr. A.P. Groen, advocaat Hofhuis Alkema Groen Advocaten prof. dr. F.J.M. De Ly, hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus Universiteit Rotterdam mr. J.J. Dammingh, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen H. Swaffield, barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag mr. dr. T.J. de Graaf, advocaat NautaDutilh N.V., onderzoeker en universitair docent Universiteit Leiden INSCHRIJVEN

31

32 COLOFON EDITOR S LETTER REDACTIEADRES KASTEEL WAARDENBURG G.E.H. TUTEIN NOLTHENIUSLAAN GH WAARENBURG TEL ADVERTENTIES Pieter (Regisseur) en Ariën (Projectmanager) WEBINARS Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen? De Academie voor de Rechtspraktijk is in het najaar van 2011 van start gegaan met webinars. De term webinar is afgeleid van internet (web) en seminar (cursus). Een webinar is een online variant op een seminar, te volgen via internet vanachter uw computer. Een spreker doet live zijn/haar verhaal. De webinars duren minimaal 1 uur en maximaal 3 uur met tussendoor 15 minuten pauze. Onze standaardwebinars duren 2 uur lang. U ontvangt voor het volgen van een webinar 1 PO-punt per uur. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 ja/nee vragen. Bij een voldoende (minimaal 3 goede antwoorden) ontvangt u een certificaat en de PO-punten. Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk. Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze professionele studio vanwaar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen. Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd en last van files en wel zeer effectief en efficiënt vergaren van kennis. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs. Onze webinars kunt u ook ON DEMAND volgen indien u zich ingeschreven heeft voor een webinar vóór de live uitzending. Tijdens de live uitzending kunt vragen aan de spreker stellen. Gang van zaken U registreert zich op onze site(s), dat is, u maakt een account aan met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor Magna Charta Webinars gaat u naar Voor AvdR Webinars gaat u naar Daarna schrijft u zich in voor een webinar, leergang of webinarabonnement en krijgt van ons een inschrijvingsbevestiging. Een dag voor de aanvang van het webinar ontvangt u een herinneringsmail met daarin de koppeling naar het gekozen webinar. AvdR geeft u de mogelijkheid om een cursus, gegeven door topdocenten, te volgen zonder daarbij uw bureau te verlaten. Hiermee bespaart u zowel waardevolle tijd alsook reiskosten. VOOR HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIES IN HET MAGNA CHARTA DIGITAL LAW MAGAZINE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ETIENNE VAN BLADEL, ABONNEMENTEN HET MAGNA CHARTA LAW MAGAZINE IS GRATIS. SCHRIJF IN VIA DE WEBSITE U KRIJGT DAN OOK DE UITNODIGINGEN OM DE MAGNA CHARTA NEWS ROOMS GRATIS TE VOLGEN. HET TEAM REGISSEUR: PIETER VAN LEER GELUIDSTECHNICUS: HAKIM ZAMBIB PROJECTMANAGER: ARIËN PONS PLANNER: SUSAN VAN MALDEGEM ADMIN. MEDEW.: KARIN KUIPER NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MAGNA CHARTA OPENBAAR WORDEN GEMAAKT OF VERVEELVULDIGD. 32 MAGNA CHARTA MAGAZINE

33

34 THIS IS MAGNA CHARTA

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85079

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist

De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist Bron: ArbeidsRecht 2012/44 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel. +31 30 259 55

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders?

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders? piv Bulletin 7/8 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 4 Wetsvoorstel deelgeschillenprocedure Pagina 10 A/N/P Conges 06-10-2006 Pagina 12 OPS en RSI - HR arresten juni 2006 Pagina 21 Overstap Pagina 24 Agenda

Nadere informatie

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure MASTERSCRIPTIE PRIVAATRECHT, OPEN UNIVERSITEIT, SCRIPTIEBEGELEIDER: A.L.H. ERNES Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Nadere informatie

I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst

I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst mr. S.J. de Groot 1 Inleiding Op 1 juli 2010 trad de Wet deelgeschilprocedure in letselen overlijdenszaken 2 in werking. Deze nieuwe wet heeft als

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K ADVIES

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K ADVIES Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ADVIES inzake het ontwerpwetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Deeltjesversneller in het recht?

Deeltjesversneller in het recht? Deeltjesversneller in het recht? Onderzoek naar de mogelijk versnellende factoren van de gerechtelijke deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade op de buitengerechtelijke onderhandelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES

VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES NEDERLANDS JURISTENBLAD VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof Pluk-ze nu ook via de geldboete? Meer over de kwetsbare verzorgingsstaat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 123 Besluit van 9 maart 2005, houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding Ruud Hermans 1 Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding De vraag die ik in deze bijdrage probeer te beantwoorden, is of het kort geding nog een toekomst heeft als zelfstandige

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS?

Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS? Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS? Introductie De Vereniging OPS ziet het als een van haar taken de leden bij te staan in het opvangen

Nadere informatie