PrivaZorg. magazine. ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg. De Cliëntenraad anno Thuiszorg bij letselschade. Uitbouw 27A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PrivaZorg. magazine. ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg. De Cliëntenraad anno 2011. Thuiszorg bij letselschade. Uitbouw 27A"

Transcriptie

1 Jaargang nummer 1 PrivaZorg magazine ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg De Cliëntenraad anno 2011 Thuiszorg bij letselschade Uitbouw 27A

2 PrivaZorg blijft in beweging 2 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

3 Voorwoord Nieuwe lente, nieuwe loten aan de stam Wanneer u dit blad leest is het al weer volop lente. En we zijn blij u te kunnen laten weten dat het landelijk netwerk van PrivaZorg-steunpunten is uitgebreid. Een paar nieuwe loten aan de stam zullen zich in dit Magazine aan u voorstellen. De andere nieuwkomers doen dat in het volgende nummer. IIn zorgland nemen de geluiden toe. De AWBZ moet worden afgeslankt, maar tegelijkertijd worstelen we met de dubbele vergrijzing; en hoe gaat het nu verder met de WMO. Dat een organisatie als Priva- Zorg wel licht blijft zien, heeft te maken met het feit dat ZZP-ers onmisbaar zijn voor de thuiszorg. De stabiele, waardevolle bijdrage die zij kunnen blijven leveren (het verhaal over Senna Hunze spreekt wat dat betreft boekdelen!!) en de doelmatigheid die daarmee verband houdt, is maatschappelijk gezien van groot belang. Vreemd dat dit maatschappelijk belang niet onderkend wordt en er eerder sprake is van een ontmoedigingsbeleid dan van een stimuleringsbeleid. Reden voor PrivaZorg om aan dit maatschappelijk belang meer publiciteit te geven. Via onze website (www.privazorg.nl) kunt u de documentaire zien die wij hebben laten maken. Verder is er in dit magazine aandacht voor het CQ-onderzoek, omdat het zo belangrijk is dat u uw stem laat horen. En een bericht van de Cliëntenraad die heel actief uw belangen behartigt en daarvoor een digitaal cliëntenpannel heeft opgezet; een idee dat ongetwijfeld bij andere cliëntenraden navolging krijgt. Een nieuw geluid is ook dat het experiment met schadeverzekeraar Delta Lloyd geslaagd is, zodat wij met ingang van dit jaar op structurele basis huishoudelijke zorg gaan bieden aan mensen die slachtoffer zijn van een ongeluk en als gevolg daarvan niet in staat zijn om het huishouden helemaal zelf te doen. Rob Verzijl financieel directeur PrivaZorg Inhoud ZZP'ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg Hoe vind je de weg in zorgland? De cliëntenraad anno 2011 Even voorstellen Thuiszorg bij letselschade van pilot naar structureel Uitbouw 27A: een nieuwe manier van wonen en zorg Hoe wordt een mens directeur van een PrivaZorg-steunpunt? Colofon PrivaZorg Magazine 1 april 2011 Privazorg Magazine is een uitgave van PrivaZorg en wordt gratis verspreid onder cliënten en werkrelaties. Overname van informatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever: PrivaZorg Hoofdredacteur: Bertien Vries Medewerkers: Mirjam Hunze, Anita Schimmel, Csaba Balint, Bert Hinsenveld en Christoph Marthaler. Redactieraad: Bertien Vries en Inèz Huizing van Stein Callenfels Lay-out en druk: Drukkerij De Gans Advertenties Voor plaatsing van advertenties en tarieven kunt u contact opnemen met PrivaZorg. PrivaZorg Hardwareweg BM Amersfoort tel PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 3

4 ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg door Bertien Vries Het is al lang bekend en in 2009 ook door onderzoek vastgesteld dat zelfstandige zorgverleners (afgekort met ZZP-er ) heel goed werk leveren. Thuiszorgcliënten geven ZZP-ers een hoger rapportcijfer dan hun collega s die in loondienst werken. Niet dat zorgverleners in loondienst slechter zouden presteren. Maar het komt gewoon doordat ZZP-ers echt de gelegenheid hebben om volledig met de wensen en behoeften van de cliënten rekening te houden. ZZP-ers krijgen immers niet van een leidinggevende (die hebben ze namelijk helemaal niet) de opdracht om een lijst met cliënten langs te gaan. Neen, ZZP-ers maken zelf afspraken met de cliënten. Wat echter nog lang niet overal bekend is, is dat ZZP-ers onmisbaar zijn om de toenemende zorgvraag aan te kunnen. Nederland is niet alleen aan het vergrijzen, maar de senioren worden ook steeds ouder. Daardoor hebben we te maken met dubbele vergrijzing. Om aan de sterk toenemende zorgvraag die op ons afkomt te kunnen blijven voldoen spelen er twee zaken. Er moeten voldoende zorgverleners zijn die de zorg kunnen leveren en de financiële middelen die voor de zorg beschikbaar zijn moeten doelmatiger worden besteed. 4 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

5 De unieke combinatie van passie voor de zorg en het eigen ondernemerschap van de ZZP-er leidt tot extra betrokkenheid vanuit de zorgverlener naar de cliënt toe. IVoldoende zorgcapaciteit In de zorg gaat het erom dat de zorgvrager tot het laatst toe zoveel mogelijk zijn/haar leven kan blijven leven en daar zeggenschap over heeft. Dat betekent zorg dichtbij en rondom de cliënt georganiseerd; uitgaande van de mogelijkheden en de wensen van de cliënt. Kleinschalig, vraaggericht, overzichtelijk en rekening houdend met de mogelijkheden van de mantelzorg en waar mogelijk aangevuld met hulp vanuit de vrijwilligershoek. PrivaZorg kan, omdat wij ruim 10 jaar en van begin af aan als AWBZ-thuiszorginstelling de cliënt altijd daadwerkelijk centraal hebben gesteld, met recht stellen dat jarenlange praktijkervaring heeft uitgewezen dat met ZZP-ers deze zorgvisie bij uitstek is te realiseren. Met als resultaat cliënten die duidelijk tevreden zijn over hun zorgverleners. En cliënten hebben zeer zeker en onweerlegbaar recht van spreken; al was het alleen maar omdat zij doorgaans zelf al hun leven lang een aanzienlijk percentage van hun inkomen daarvoor hebben moeten inleveren en vervolgens nog weer een eigen bijdrage over de ontvangen zorg moeten betalen. Er speelt echter meer dan tevreden cliënten. De ZZP-er vindt veel voldoening in het werk door de band die met cliënten wordt opgebouwd. Bovendien kan een ZZP-er het werken goed combineren met het privéleven, omdat de ZZP-er zelf aangeeft wanneer zij/hij beschikbaar is. Dit heeft tot gevolg dat zorgverleners met een kinderwens of andere privéomstandigheden, toch door kunnen blijven gaan met hun beroep uit te oefenen. Daardoor kunnen ze hun bevoegdheid en bekwaamheid goed op peil houden en dreigen ze dus niet onnodig voor de zorg verloren te gaan. Werken met ZZP-ers biedt dus de mogelijkheid om zoveel mogelijk zorgcapaciteit te scheppen en te behouden. Doelmatigheid ZZP-ers zijn onmisbaar om de toenemende zorgvraag aan te kunnen. Door met ZZP-ers te werken is het mogelijk om doelmatiger te werken. Dit is een paar jaar geleden al kenbaar gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit naar aanleiding van een onderzoek dat zij had verricht en waaraan PrivaZorg heeft meegewerkt. Het is op zich ook niet zo verwonderlijk. De ZZPers maken zelf afspraken met cliënten. In eenvoudige situaties kunnen dat 1-op-1-relaties zijn en bij complexe(re) zorgsituaties formeren de ZZP-ers zelfregulerende zorgteams. Door de korte, directe communicatielijnen en de platte organisatiestructuur van PrivaZorg - waarbinnen omwille van de menselijke maat geen sprake is van grootschaligheid - is het mogelijk om bureaucratische overhead te vermijden en daardoor wordt er doelmatig gewerkt. Bovendien leidt de unieke combinatie van passie voor de zorg en het eigen ondernemerschap van de ZZP-er tot extra betrokkenheid vanuit de zorgverlener naar de cliënt toe. De toekomstbestendigheid van de thuiszorg zou er in alle opzichten dus beter op worden wanneer er door de overheid ten aanzien van de ZZP-er een stimuleringsbeleid in plaats van een ontmoedigingsbeleid gevoerd zou worden. ZZP-ers in de thuiszorg betekent immers: doelmatige zorg, geleverd door vertrouwde handen en een zo groot mogelijke zorgcapaciteit. PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 5

6 Hoe vind je de weg in zorgland? door Bertien Vries Waarom een CQ-onderzoek? en overgang van Begeleiding naar WMO nog niet helemaal duidelijk. Elke zorgaanbieder vraagt aan haar cliënten naar hun ervaringen met de zorg die zij ontvangen. Bij PrivaZorg gebeurt dat tijdens de evaluatiegesprekken die gedurende de zorgperiode en bij de zorgbeëindiging worden gehouden. En cliënten kunnen vanzelfsprekend ook tussentijds hun bevindingen kenbaar maken. Uw mening doet er in elk geval toe en is voor ons aanleiding om onder het motto het kan altijd beter onze dienstverlening te verbeteren en ons kwaliteitssysteem waar nodig aan te passen. Los van de eigen cliëntwaarderingsmetingen die een zorgaanbieder dus al doet, zijn toegelaten instellingen verplicht om 1 keer in de 2 jaar een extern onderzoeksbureau de opdracht te geven om een onafhankelijk cliëntwaarderingsonderzoek uit te voeren. In dit artikel wordt ingegaan op het hoe en waarom van dit zogenaamde CQ-onderzoek. Verder wordt er kort stil gestaan bij de stand van zaken van de overheveling van de zorgfunctie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO. CQ-onderzoek: zinvolle meetlat E Elke thuiszorgaanbieder is verplicht om eens in de twee jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau een cliëntwaarderingsonderzoek te laten verrichten volgens de zogenaamde CQ-index. De afkorting CQ staat voor Consumer Quality ; letterlijk betekent dat Cliënt Kwaliteit. Een dergelijk onderzoek kan niet door elk willekeurig onderzoeksbureau verricht 6 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

7 worden; het moet gebeuren door een daartoe erkend onderzoeksbureau. Dat heeft te maken met het feit dat dit CQ-onderzoek gebeurt via een bepaalde methode die strikt gevolgd moet worden. Dit is nodig omdat de resultaten van de onderzoeken bij de zorgaanbieders anders niet onderling met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo wordt het onderzoek overal gedaan met dezelfde vragenlijst en wordt er geen onderzoek verricht bij cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, korter dan 6 maanden zorg hebben en geen verzorging/verpleging ontvangen. Toen wij 2 jaar geleden dit onderzoek lieten doen, was er nog geen vragenlijst voor de WMO beschikbaar. In 2009 zijn dus cliënten die alleen WMO-zorg kregen niet onderzocht kunnen worden. Dit jaar kan er echter wel een CQ-onderzoek onder WMO-cliënten gehouden worden. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de AWBZ-thuiszorg: 18 jaar en ouder en langer Naast een onderzoek onder de cliënten zal er eveneens een onderzoek gehouden worden onder de zorgverleners, omdat ook hun ervaringen van belang zijn en kunnen leiden tot verbetering van het zorgproces. Begeleiding van AWBZ naar WMO PrivaZorg ziet het CQ-onderzoek als een belangrijke aanvulling op onze eigen cliënttevredeheidsmetingen. Om de AWBZ-zorg nog te kunnen financieren, wordt deze uitgedund tot die zorg waarvoor de AWBZ oorspronkelijk was bedoeld: de zorg die buiten het verzekerbare risico van de verzekeraars valt. Vanaf 2007 is dit afslankingsproces in gang gezet. Eerst ging de Huishoudelijke Hulp naar de WMO en daarna volgde het gedeelte van de Begeleiding dat cliënten in staat stelt om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. En onderdelen van de Verpleging die samenhangen met herstel (cure) zijn, hoewel de administratieve afhandeling daarvan nog niet vlekkeloos geregeld is, overgebracht naar de Zorgverzekeringswet. Bij Begeleiding doet zich echter het probleem voor dat daar inhoudelijk gezien een heel breed scala aan zorg dan 6 maanden in zorg. PrivaZorg heeft het onderzoeksbureau Kiwa Prismant te Utrecht opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. PrivaZorg ziet het CQ-onderzoek als een belangrijke aanvulling op onze eigen cliënttevredenheidsmetingen. Niet alleen omdat het de mogelijkheid biedt onder valt. Zorgsituaties waarin naast persoonlijke om een vergelijking te maken met voorgaande jaren verzorging/verpleging ook begeleiding nodig is. En (CQ-onderzoeken in 2007 en 2009) en ons te spiegelen aan andere thuiszorgaanbieders, maar ook zijn dat het uit oogpunt van verantwoorde en doel- waarbij deze functies zo nauw met elkaar verweven omdat de resultaten voor iedereen zichtbaar op matige zorgverlening niet te verdedigen zou zijn om geplaatst worden; dat maakt het deze Begeleiding los te koppelen van de AWBZ en voor zorgvragers makkelijker om te bepalen van over te hevelen naar de WMO. Dit geldt bijvoorbeeld welke zorgaanbieder zij zorg willen ontvangen. Verder zullen er op basis van de onderzoeksresultaten zorg. in complexe zorgsituaties en bij palliatief terminale met de Cliëntenraad van PrivaZorg aandachts- en/of Daarnaast zijn er ook situaties denkbaar waarbij verbeterpunten worden afgesproken, zodat de resultaten ook daadwerkelijk kunnen leiden tot verbeteheid vergt, zoals bij mensen met Niet Aangeboren de Begeleiding een dusdanig specifieke deskundigring van de zorg die cliënten ontvangen. Hersenletsel (de zogenaamde NAH-zorg), dat niet verondersteld mag worden dat dit binnen de WMO Het is niet verplicht om deel te nemen aan het onderzoek, maar zoals u hebt kunnen lezen is het echt haalbaar is. zinvol om mee te doen, omdat uw mening wel degelijk telt. Het spreekt vanzelf dat alle onderzoeksvelen van (delen van) de Begeleiding behoedzaam- Laten we daarom hopen dat bij het verder overhegegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden, heid wordt betracht en de tijd die daarvoor nodig is, zodat deelname aan het onderzoek anoniem is. wordt gerespecteerd. PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 7

8 De Cliëntenraad anno 2011 door Anita Schimmel In 2009 is de cliëntenraad, onder de bezielende leiding van Freek Dorhout, gestart met een wervingsoffensief en sindsdien zijn er gelukkig weer diverse leden bijgekomen. Het team is snel en goed ingewerkt en door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden ( LOC ) geschoold. In 2009 werd gezamenlijk de basiscursus gevolgd en in 2010 vond er een professionalisering plaats in de vorm van een opfriscursus. De huidige raad telt op dit moment 5 leden. De Cliëntenraad is echter van mening dat om voldoende daad- en slagkrachtig te zijn zij dient uit te groeien tot 10 deelnemers. De Cliëntenraad kan niet vaak genoeg voor het voetlicht brengen welk belang zij vertegenwoordigt en roept cliënten en mantelzorgers dan ook op om deel te nemen aan de raad of aan het digitale cliëntenpanel. derwerpen uitgewerkt. Daarnaast neemt de Cliëntenraad deel aan bijeenkomsten van het Zorgkantoor en de LOC. Contact De huidige raad telt op dit moment 5 leden. Als landelijke cliëntenraad behartigt zij de belangen De Cliëntenraad bestaat uit een enthousiaste groep van alle PrivaZorg- cliënten, wat een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Aan het begin komen op het Centraal Kantoor van PrivaZorg te mensen die vier tot zesmaal per jaar bij elkaar van ieder jaar wordt een werkplan opgesteld en Amersfoort. Minimaal tweemaal per jaar vindt er worden de taken onderling verdeeld. In teams van overleg plaats met de directie van PrivaZorg. 2 CR-leden worden on- Door middel van een zelf ontwikkelde nieuwsbrief en een in het leven geroepen digitaal cliëntenpanel zorgt de Cliëntenraad ervoor dat er contact onderhouden wordt met de ach- met de steunpunten van PrivaZorg vindt plaats door terban. Deelname aan het panel is zeer eenvoudig. deelname aan PrivaZorg-bijeenkomsten die door het Viermaal per jaar ontvangt een panellid per Centraal Kantoor van PrivaZorg voor de steunpuntdirecteuren worden georganiseerd. op de website van maximaal 5 vragen die eenvoudig in te vullen zijn PrivaZorg. 8 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

9 Korte introductie door leden van de Cliëntenraad Freek Dorhout, voorzitter In mijn werkzame leven werkte ik in de hotellerie en reisindustrie, en ben zo een mensen-mens geworden en gebleven. Verder bemoeide ik mij met de kwaliteit van de dienstverlening en leerde zorg kennen. Als lid van een regionaal indicatieorgaan nam ik deel aan het opstellen van een regiovisie. De opgedane kennis en ervaring zet ik in mijn functie van voorzitter Cliëntenraad graag in. Tineke Visser Tineke Visser is mijn naam, ik ben 34 jaar werkzaam geweest in de intramurale gezondheidszorg. Daar heb ik alle sectoren doorlopen, van bed tot aan directie-niveau. Ik mag me helaas ook ervaringsdeskundige noemen. Ik heb 2 keer gebruik moeten maken van thuiszorg en heb dus aan den lijve ervaren hoe zorg in de praktijk optimaal ingezet kan worden. Deze ervaringen kan ik nu goed inzetten in mijn rol als lid van de Cliëntenraad. Anita Schimmel, secretaris Ik wil maatschappelijk betrokken zijn en proberen iets voor anderen te betekenen. In mijn werkzame leven richt ik mij op het verbeteren van ouderenhuisvesting. Ik hoop dat mijn ouders, familie, vrienden en kennissen een zorgvraag bespaard blijft en als zij er toch mee te maken krijgen, ik er dan aan heb kunnen bijdragen dat de zorg die zij mogen ontvangen, warm, persoonlijk, niet betuttelend en deskundig is. Renée van den Berg Sinds december 2009 ben ik lid van de Cliëntenraad. Ik ben de enige mantelzorgster van mijn hoogbejaarde thuiswonende moeder. Dit vergt heel wat inzet en geregel, want ik heb een fulltime baan bij het Ministerie van Financiën. Dankzij faciliteiten van mijn werkgever en veel goede en flexibele thuiszorg is dat te combineren. Ik ben betrokken bij mijn werk- en leefomgeving. Onlangs sloot ik een langdurige periode als plaatsvervangend voorzitter van de Ondernemingsraad af. In de Cliëntenraad van PrivaZorg wil ik graag samenwerken met het enthousiaste team om onder meer de kwaliteit van de zorg nog verder te verbeteren en het contact met de achterban op te bouwen en uit te breiden. Miep Tijssen Ik ben sinds 2003 cliënt van PrivaZorg. Uit ervaring weet ik hoe het gaat in de thuiszorg. Voor de Cliëntenraad ben ik gevraagd door de personen die mij de zorg geven. Ik ben bestuurslid van de ANBO. Wij zetten ons ervoor in dat ouderen met zorg zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Met mijn bestuurservaring én mijn persoonlijke ervaring denk ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de Cliëntenraad. Tineke Visser en Freek Dorhout Van links naar rechts Miep Tijssen, Anita Schimmel en Renée van den Berg PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 9

10 Cliëntenraad is op zoek naar Cliëntenraadsleden (m/v) De cliëntenraad van PrivaZorg is op zoek naar nieuwe leden! Vaak wordt ten onrechte gedacht dat een cliëntenraad alleen uit cliënten mag bestaan. Maar niets is minder waar. Een partner, familielid, kennis of vriend(in) die dicht bij de zorgontvanger staat, kan ook in een cliëntenraad plaatsnemen. De Cliëntenraad (CR) van PrivaZorg behartigt de belangen van alle PrivaZorg- cliënten die thuiszorg ontvangen. De cliëntenraad van PrivaZorg is met spoed op zoek naar cliëntenraadsleden (m/v). Voor cliënten die langdurig ondersteuning en zorg van PrivaZorg ontvangen, is het vaak niet mogelijk om deel te nemen maar voor een partner, familielid of directe naaste biedt deze functie de mogelijkheid om mee te denken over zorg en welzijn van PrivaZorg-cliënten. Voor uw inzet ontvangt u een onkostenvergoeding. Het profiel van een cliëntenraadslid ziet er als volgt uit: U hebt belangstelling, al dan niet uit eigen ervaring, voor mensen die gebruik maken van thuiszorg en afhankelijk zijn van de PrivaZorg dienst- en/of zorgverlening. U hebt gemiddeld 6 uur per maand tijd voor het werk van de cliëntenraad. U kunt daarbij denken aan het contact onderhouden met de achterban, het lezen van stukken, het uitdenken van ideeën. U hebt minimaal 4x per jaar tijd voor het bijwonen van een CR-vergadering in Amersfoort, waarbij tijdens minimaal twee van deze vergaderingen ook de directie van PrivaZorg aanschuift. U beschikt over en u vindt het leuk om in een team te werken. Geïnteresseerd? Stuur een naar Cliëntenpanel-leden De cliëntenraad van PrivaZorg is op zoek naar cliëntenpanel-leden! Bent u al langere tijd cliënt van PrivaZorg? Laat uw stem horen! En doe mee aan het digitale cliëntenpanel. Wij vragen de deelnemers per kwartaal enkele vragen te beantwoorden. Het liefst digitaal, maar het kan ook op papier. Wij maken het u zo eenvoudig mogelijk en sturen u een link toe waarmee u automatisch op de vragenlijst komt. Deelname is anoniem. Wilt u meedoen? Stuur uw adres naar (per post meedoen kan ook). Uw partner of andere naaste kan u helpen bij het invullen van de vragen, indien nodig, maar mag ook zelf deelnemen. U hoeft dus niet per se zelf cliënt te zijn om te mogen deelnemen. We hebben de meningen en ervaringen van voldoende cliënten nodig om hun belangen nog beter te kunnen behartigen. Kunnen wij op uw deelname rekenen? 10 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

11 Jacqueline Boon Csaba Balint Even voorstellen Privazorg Gelderse Vallei door Csaba Balint Wij zijn Jacqueline Boon en Csaba Balint van het steunpunt Privazorg Gelderse Vallei. Bij elkaar hebben we meer dan een halve eeuw ervaring in de zorg. Jacqueline komt uit Amsterdam en Csaba uit het pittoreske Veenendaal. Csaba is een Hongaarse naam en dient te worden uitgesproken als Tsjabbie. Het is niet anders.. Wij hebben elkaar leren kennen in het dialysecentrum van Hilversum. Ons verhaal lijkt op een doktersroman maar dan zonder dokter. Het e.e.a. heeft geresulteerd in 2 zonen, nu 6 en 7 jaar oud. De laatste 2 jaar van ons noeste werkleven hebben we als ZZP-ers de gezondheidszorg verrijkt en dit beviel ons erg goed, vooral vanwege de vrijheid. Daarnaast viel het ons op dat een zzp-er gemotiveerder werkt dan iemand in loondienst. Omdat ons contract in Dialyse-Rijnstate afliep en er minder werk in dialyseland voor zzp-ers is, zijn we op zoek gegaan naar iets anders. We wilden alleen nog maar met zelfstandigen werken. Al googlend kwamen we op de site van Priva- Zorg en hebben onze stinkende best gedaan om goed voor de dag te komen bij de directie van het Centraal Kantoor van PrivaZorg in Amersfoort. Zij hebben ons de prachtige en bosrijke regio Veenendaal-Ede-Wageningen als werkgebied toebedeeld. En nu maar zorgvragen zien binnen te krijgen! Aan de ondersteuning vanuit het Centraal Kantoor zal het niet liggen. Iedereen is uitermate behulpzaam en toegankelijk. Ook vanuit andere steunpunten krijgen we de nodige hulp en tips, waarvoor onze hartelijke dank. Al zijn we dan ervaren verpleegkundigen, thuiszorg is voor ons een nieuwe tak van sport en we maken dan ook dankbaar gebruik van de ervaring binnen de PrivaZorg-organisatie. Het is boeiend, afwisselend en dankbaar werk, nu al. Met hulp van anderen, ons nimmer aflatend doorzettingsvermogen en enthousiasme wordt ons steunpunt vast een succes! PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 11

12 Vanessa van der Does (Directeur Letsel Service Center Delta Lloyd) en Barend van Leeuwen (Directeur PrivaZorg) tekenen het contract voor 2011 Thuiszorg bij letselschade van pilot naar structureel door Christoph Marthaler 12 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

13 Na een geslaagde pilot in 2010 heeft PrivaZorg voor 2011 met schadeverzekeraar Delta Lloyd op landelijk niveau een contract gesloten voor het leveren van thuiszorg bij letselschade. Daarmee wordt deze nieuwe vorm van thuiszorg een vast onderdeel van het zorgproductenpalet van PrivaZorg. Stel u wordt op de fiets door een auto geraakt en geleiding. Persoonlijke Verzorging en/of Verpleging breekt een been. Met een been in het gips kunt u worden niet geleverd in het kader van deze letselschadezorg. Daarvoor moet desgewenst een AWBZ- misschien wel snel naar huis maar daar kunt u weinig tot niets aan het huishouden doen: schoonmaken, koken, kinderen naar school brengen, de hond financiering lopen bij Thuiszorg bij letselschade indicatie worden aangevraagd. De procedure en de uitlaten etc. Dan kan het heel handig zijn dat de wezenlijk anders (vooral sneller); het is voor alle autobestuurder die u heeft geraakt WA-verzekerd is bij Delta Lloyd. Deze schadeverzekeraar biedt het slachtoffer gedurende maximaal twee maanden thuiszorg van PrivaZorg aan om de ontregelde thuissituatie snel weer in Thuiszorg bij letselschade is qua zorghandelingen een combinatie van Hulp bij het huishouden en Begeleiding. betrokkenen een nieuwe vorm van thuiszorg. Gedurende de testfase in 2010 kon worden vastgesteld dat veel verzekerden behoefte hebben aan deze letselschadezorg in natura, naast of in plaats van een financiële schadevergoe- het gareel te brengen. Of om met het slachtoffer ding. Als ervaren en landelijk opererende thuiszorgaanbieder kon PrivaZorg aan alle uitvoerings- voor controle naar het ziekenhuis heen en weer te rijden. Een indicatie zoals in de AWBZ of de Wmo verzoeken tot volle tevredenheid van de cliënten is hiervoor niet nodig; een uitvoeringsverzoek van voldoen. Ook de administratieve en financiële de verzekeraar is voldoende. De zorgverlening kan samenwerking met de verzekeraar kon tot ieders snel en onbureaucratisch worden opgestart en geleverd, waar ook in Nederland. En wanneer gaande- verfijnd. Reden voor Delta Lloyd om op basis van tevredenheid worden ingericht en gaandeweg weg blijkt dat deze thuiszorg bij letselschade niet de evaluaties van de pilotfase in het najaar 2010 voldoende is gezien de zorgbehoefte van de cliënt, aan PrivaZorg een nieuw contract voor 2011 aan kan PrivaZorg behulpzaam zijn bij het aanvragen te bieden met het voornemen om van Thuiszorg van een Wmo- of AWBZ-indicatie. bij letselschade een structurele dienstverlening Thuiszorg bij letselschade is qua zorghandelingen te maken. Een uitdaging die PrivaZorg gaarne is een combinatie van Hulp bij het Huishouden en Be- aangegaan. PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 13

14 Uitbouw 27A: een nieuwe manier van wonen en zorg onder je eigen dak door Mirjam Hunze Woongedeelte uitbouw 14 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

15 Mensen die zorg nodig hebben, worden zich steeds bewuster van het feit dat ze zelf invloed kunnen hebben op de manier waarop de zorg geleverd wordt. Dit heeft onder andere tot gevolg dat ouders van kinderen met een beperking vaker zelf op zoek gaan naar mogelijkheden om de nodige zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij datgene wat hun kind nodig heeft. En als dat lukt, is het goed om dat met anderen te delen; het kan immers nuttige informatie opleveren voor mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren. MMidden in een woonwijk ergens op de Veluwe woont de familie Hunze. Het gezin Hunze bestaat uit vader JaapJan (37), Moeder Mirjam (38), zoon Senna (bijna 15), dochter Indra (8) en dochter Kaya (3,5). In 2005 werd bij Senna de diagnose LVG (licht verstandelijke handicap) alsmede Autisme en ADHD geconstateerd wat zich uit in moeilijk verstaanbaar gedrag. Na een lange zoektocht van 7 jaar kwam deze diagnose eruit. Een grijs gebied vindt moeder Mirjam, want het valt deels onder de Psychiatrie en deels in de Gehandicaptensector. Het advies Het regelen van de uitbouw Omdat de tijd begon te dringen als er voor Senna geen oplossing gevonden zou worden, bedacht moeder Mirjam het volgende project. Hun bestaande hoekwoning via een WMO indicatie (WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning en wordt uitgevoerd door de gemeenten) laten verbouwen. Om dan in die uitbouw 1 op 1 zorginzet voor haar zoon Senna te Na een lange zoektocht van 7 jaar werd in 2005 bij Senna de diagnose LVG, Autisme en ADHD geconstateerd. kunnen krijgen. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe pak je zakelijk als huisvrouw zoiets aan? Als eerste probeerde Mirjam de financiering rond te krijgen en te begroten middels een makelaar en een bouwkundig tekenaar. De uitbouw zoals Mirjam het noemde diende functioneel te zijn en daar moest goed over nagedacht worden. Met welk doel beoogde je de uitbouw? Al gauw kwam Mirjam erachter dat je met een bestemmingsplan te maken had en met regels van de Gemeente. Via de WMO kon je een financiële vergoeding aanvra- van de kinderpsychiaters die Senna onderzochten gen voor een thuiswonend kind met een beperking was duidelijk. Een gedragsmoeilijke jongen die niet om daarmee kosten te dekken. De begroting werd thuis kon blijven, maar opgenomen moest worden in gemaakt. Via de Gemeente vroeg Mirjam een vergoeding in de kosten voor de uitbouw aan, wat ze voor een Residentiële Instelling. Maar dat wilden JaapJan en Mirjam niet. Mede omdat zij door de jaren heen een deel voor elkaar kreeg. De overige kosten kreeg reeds alle vormen van hulpverlening met Senna ze vergoed via particuliere fondsen die ze aanschreef in Nederland met de leus laat Senna thuis doorlopen hadden; tot en met een crisisopname van bijna een jaar. Senna uit huis was voor hen dus nog wonen. Met als gevolg dat er 10 fondsen die dit project een warm hart toe droegen positief zeker geen optie! reageerden. De uitbouw kon op die manier gefinancierd worden en nadat de bouwvergunning bij de gemeente was aangevraagd, kon er met bouwen begonnen worden. Het regelen van de zorg Om de zorginzet te realiseren vroeg Mirjam bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een zorg op maat plaatje voor Senna aan. De 24-uurs indicatie Residentieel liet ze omzetten naar thuisbasis. Er PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 15

16 werd gekeken naar Begeleiding Individueel en Persoonlijke Verzorging, Verblijf tijdelijk voor vakantie die de klus wilden klaren, maar totaal niet op de tegenaan liep was dat er wel zorgaanbieders waren en weekendopvang. Mirjam rekende per week uit hoogte waren hoe deze manier van wonen en zorg wat zij als ouders zelf qua zorginzet voor Senna wilden doen en wat zij bij hun thuis uit handen wilden veel zorgaanbieders deze manier van wonen en zorg ingevuld diende te worden. Mirjam ontdekte dat geven aan professionals. Op deze manier van wonen bedreigend vonden. Je doet namelijk iets zelf thuis en zorg zou je als ouders minder opgebrand raken. wat doorgaans bij hun op de instelling gebeurt. Je deelt zorg en op die Een mini-instelling onder manier kun je eindeloos combineren. Mirjam kreeg voor Senna een indicatie voor 5 jaar lang vast; een zorg op maat plaatje voor al deze functies van in totaal 19,5 uur per week; gefinancierd op basis van Na elke zorg wordt er gerapporteerd in de zorgmap en worden bijzonderheden genoteerd. je eigen dak realiseren. Na een paar jaar liep het spaak met de zorgaanbieder en moesten JaapJan en Mirjam op zoek naar een nieuwe. In 2009 vonden JaapJan en Mirjam PrivaZorg Eemland. De slogan, met name dat de AWBZ-zorg in natura. Op de dag bezoekt Senna een cliënt bepaalt en de wensen dicht bij thuis liggen, ZMLK-school cluster 3. Dat staat voor zeer moeilijk sprak JaapJan en Mirjam erg aan. Want dat is waar lerende kinderen en dagbesteding. Na school mocht het uiteindelijk om draaide: Senna nog een tijd deel er dus 19,5 uur thuis zorginzet gerealiseerd worden. De uitbouw kwam er en werd in 2006 gebouwd 1 zorg bieden binnen zijn eigen leefruimte. En zo uit laten maken van het gezin, maar tevens ook 1 op en gerealiseerd. Het probleem, waar Mirjam toen kwam ZZP-er Marrigje (bij PrivaZorg wordt de zorg Werkgedeelte uitbouw 16 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond Jaargang 3 2006 nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek"

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan

PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Jaargang 2 2005 nummer 3 PrivaZorg magazine Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Vacuümtherapie voor wondgenezing

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking INHOUD

Nadere informatie

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer!

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer! 04 12-2014 extra: Veranderingen in de pgb-zorg 2015, special voor leden van Per Saldo het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Ik heb geleerd dat ik er mag zijn

Ik heb geleerd dat ik er mag zijn SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG - APR 2014 NR. 1 Diaconale kansen Fusie met Timon Familienetwerkberaad Ik heb geleerd dat ik er mag zijn Laura, ex-bewoner van de behandelgroep in Zwolle en het is steeds weer

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie