PrivaZorg. magazine. ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg. De Cliëntenraad anno Thuiszorg bij letselschade. Uitbouw 27A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PrivaZorg. magazine. ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg. De Cliëntenraad anno 2011. Thuiszorg bij letselschade. Uitbouw 27A"

Transcriptie

1 Jaargang nummer 1 PrivaZorg magazine ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg De Cliëntenraad anno 2011 Thuiszorg bij letselschade Uitbouw 27A

2 PrivaZorg blijft in beweging 2 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

3 Voorwoord Nieuwe lente, nieuwe loten aan de stam Wanneer u dit blad leest is het al weer volop lente. En we zijn blij u te kunnen laten weten dat het landelijk netwerk van PrivaZorg-steunpunten is uitgebreid. Een paar nieuwe loten aan de stam zullen zich in dit Magazine aan u voorstellen. De andere nieuwkomers doen dat in het volgende nummer. IIn zorgland nemen de geluiden toe. De AWBZ moet worden afgeslankt, maar tegelijkertijd worstelen we met de dubbele vergrijzing; en hoe gaat het nu verder met de WMO. Dat een organisatie als Priva- Zorg wel licht blijft zien, heeft te maken met het feit dat ZZP-ers onmisbaar zijn voor de thuiszorg. De stabiele, waardevolle bijdrage die zij kunnen blijven leveren (het verhaal over Senna Hunze spreekt wat dat betreft boekdelen!!) en de doelmatigheid die daarmee verband houdt, is maatschappelijk gezien van groot belang. Vreemd dat dit maatschappelijk belang niet onderkend wordt en er eerder sprake is van een ontmoedigingsbeleid dan van een stimuleringsbeleid. Reden voor PrivaZorg om aan dit maatschappelijk belang meer publiciteit te geven. Via onze website (www.privazorg.nl) kunt u de documentaire zien die wij hebben laten maken. Verder is er in dit magazine aandacht voor het CQ-onderzoek, omdat het zo belangrijk is dat u uw stem laat horen. En een bericht van de Cliëntenraad die heel actief uw belangen behartigt en daarvoor een digitaal cliëntenpannel heeft opgezet; een idee dat ongetwijfeld bij andere cliëntenraden navolging krijgt. Een nieuw geluid is ook dat het experiment met schadeverzekeraar Delta Lloyd geslaagd is, zodat wij met ingang van dit jaar op structurele basis huishoudelijke zorg gaan bieden aan mensen die slachtoffer zijn van een ongeluk en als gevolg daarvan niet in staat zijn om het huishouden helemaal zelf te doen. Rob Verzijl financieel directeur PrivaZorg Inhoud ZZP'ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg Hoe vind je de weg in zorgland? De cliëntenraad anno 2011 Even voorstellen Thuiszorg bij letselschade van pilot naar structureel Uitbouw 27A: een nieuwe manier van wonen en zorg Hoe wordt een mens directeur van een PrivaZorg-steunpunt? Colofon PrivaZorg Magazine 1 april 2011 Privazorg Magazine is een uitgave van PrivaZorg en wordt gratis verspreid onder cliënten en werkrelaties. Overname van informatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever: PrivaZorg Hoofdredacteur: Bertien Vries Medewerkers: Mirjam Hunze, Anita Schimmel, Csaba Balint, Bert Hinsenveld en Christoph Marthaler. Redactieraad: Bertien Vries en Inèz Huizing van Stein Callenfels Lay-out en druk: Drukkerij De Gans Advertenties Voor plaatsing van advertenties en tarieven kunt u contact opnemen met PrivaZorg. PrivaZorg Hardwareweg BM Amersfoort tel PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 3

4 ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg door Bertien Vries Het is al lang bekend en in 2009 ook door onderzoek vastgesteld dat zelfstandige zorgverleners (afgekort met ZZP-er ) heel goed werk leveren. Thuiszorgcliënten geven ZZP-ers een hoger rapportcijfer dan hun collega s die in loondienst werken. Niet dat zorgverleners in loondienst slechter zouden presteren. Maar het komt gewoon doordat ZZP-ers echt de gelegenheid hebben om volledig met de wensen en behoeften van de cliënten rekening te houden. ZZP-ers krijgen immers niet van een leidinggevende (die hebben ze namelijk helemaal niet) de opdracht om een lijst met cliënten langs te gaan. Neen, ZZP-ers maken zelf afspraken met de cliënten. Wat echter nog lang niet overal bekend is, is dat ZZP-ers onmisbaar zijn om de toenemende zorgvraag aan te kunnen. Nederland is niet alleen aan het vergrijzen, maar de senioren worden ook steeds ouder. Daardoor hebben we te maken met dubbele vergrijzing. Om aan de sterk toenemende zorgvraag die op ons afkomt te kunnen blijven voldoen spelen er twee zaken. Er moeten voldoende zorgverleners zijn die de zorg kunnen leveren en de financiële middelen die voor de zorg beschikbaar zijn moeten doelmatiger worden besteed. 4 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

5 De unieke combinatie van passie voor de zorg en het eigen ondernemerschap van de ZZP-er leidt tot extra betrokkenheid vanuit de zorgverlener naar de cliënt toe. IVoldoende zorgcapaciteit In de zorg gaat het erom dat de zorgvrager tot het laatst toe zoveel mogelijk zijn/haar leven kan blijven leven en daar zeggenschap over heeft. Dat betekent zorg dichtbij en rondom de cliënt georganiseerd; uitgaande van de mogelijkheden en de wensen van de cliënt. Kleinschalig, vraaggericht, overzichtelijk en rekening houdend met de mogelijkheden van de mantelzorg en waar mogelijk aangevuld met hulp vanuit de vrijwilligershoek. PrivaZorg kan, omdat wij ruim 10 jaar en van begin af aan als AWBZ-thuiszorginstelling de cliënt altijd daadwerkelijk centraal hebben gesteld, met recht stellen dat jarenlange praktijkervaring heeft uitgewezen dat met ZZP-ers deze zorgvisie bij uitstek is te realiseren. Met als resultaat cliënten die duidelijk tevreden zijn over hun zorgverleners. En cliënten hebben zeer zeker en onweerlegbaar recht van spreken; al was het alleen maar omdat zij doorgaans zelf al hun leven lang een aanzienlijk percentage van hun inkomen daarvoor hebben moeten inleveren en vervolgens nog weer een eigen bijdrage over de ontvangen zorg moeten betalen. Er speelt echter meer dan tevreden cliënten. De ZZP-er vindt veel voldoening in het werk door de band die met cliënten wordt opgebouwd. Bovendien kan een ZZP-er het werken goed combineren met het privéleven, omdat de ZZP-er zelf aangeeft wanneer zij/hij beschikbaar is. Dit heeft tot gevolg dat zorgverleners met een kinderwens of andere privéomstandigheden, toch door kunnen blijven gaan met hun beroep uit te oefenen. Daardoor kunnen ze hun bevoegdheid en bekwaamheid goed op peil houden en dreigen ze dus niet onnodig voor de zorg verloren te gaan. Werken met ZZP-ers biedt dus de mogelijkheid om zoveel mogelijk zorgcapaciteit te scheppen en te behouden. Doelmatigheid ZZP-ers zijn onmisbaar om de toenemende zorgvraag aan te kunnen. Door met ZZP-ers te werken is het mogelijk om doelmatiger te werken. Dit is een paar jaar geleden al kenbaar gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit naar aanleiding van een onderzoek dat zij had verricht en waaraan PrivaZorg heeft meegewerkt. Het is op zich ook niet zo verwonderlijk. De ZZPers maken zelf afspraken met cliënten. In eenvoudige situaties kunnen dat 1-op-1-relaties zijn en bij complexe(re) zorgsituaties formeren de ZZP-ers zelfregulerende zorgteams. Door de korte, directe communicatielijnen en de platte organisatiestructuur van PrivaZorg - waarbinnen omwille van de menselijke maat geen sprake is van grootschaligheid - is het mogelijk om bureaucratische overhead te vermijden en daardoor wordt er doelmatig gewerkt. Bovendien leidt de unieke combinatie van passie voor de zorg en het eigen ondernemerschap van de ZZP-er tot extra betrokkenheid vanuit de zorgverlener naar de cliënt toe. De toekomstbestendigheid van de thuiszorg zou er in alle opzichten dus beter op worden wanneer er door de overheid ten aanzien van de ZZP-er een stimuleringsbeleid in plaats van een ontmoedigingsbeleid gevoerd zou worden. ZZP-ers in de thuiszorg betekent immers: doelmatige zorg, geleverd door vertrouwde handen en een zo groot mogelijke zorgcapaciteit. PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 5

6 Hoe vind je de weg in zorgland? door Bertien Vries Waarom een CQ-onderzoek? en overgang van Begeleiding naar WMO nog niet helemaal duidelijk. Elke zorgaanbieder vraagt aan haar cliënten naar hun ervaringen met de zorg die zij ontvangen. Bij PrivaZorg gebeurt dat tijdens de evaluatiegesprekken die gedurende de zorgperiode en bij de zorgbeëindiging worden gehouden. En cliënten kunnen vanzelfsprekend ook tussentijds hun bevindingen kenbaar maken. Uw mening doet er in elk geval toe en is voor ons aanleiding om onder het motto het kan altijd beter onze dienstverlening te verbeteren en ons kwaliteitssysteem waar nodig aan te passen. Los van de eigen cliëntwaarderingsmetingen die een zorgaanbieder dus al doet, zijn toegelaten instellingen verplicht om 1 keer in de 2 jaar een extern onderzoeksbureau de opdracht te geven om een onafhankelijk cliëntwaarderingsonderzoek uit te voeren. In dit artikel wordt ingegaan op het hoe en waarom van dit zogenaamde CQ-onderzoek. Verder wordt er kort stil gestaan bij de stand van zaken van de overheveling van de zorgfunctie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO. CQ-onderzoek: zinvolle meetlat E Elke thuiszorgaanbieder is verplicht om eens in de twee jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau een cliëntwaarderingsonderzoek te laten verrichten volgens de zogenaamde CQ-index. De afkorting CQ staat voor Consumer Quality ; letterlijk betekent dat Cliënt Kwaliteit. Een dergelijk onderzoek kan niet door elk willekeurig onderzoeksbureau verricht 6 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

7 worden; het moet gebeuren door een daartoe erkend onderzoeksbureau. Dat heeft te maken met het feit dat dit CQ-onderzoek gebeurt via een bepaalde methode die strikt gevolgd moet worden. Dit is nodig omdat de resultaten van de onderzoeken bij de zorgaanbieders anders niet onderling met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo wordt het onderzoek overal gedaan met dezelfde vragenlijst en wordt er geen onderzoek verricht bij cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, korter dan 6 maanden zorg hebben en geen verzorging/verpleging ontvangen. Toen wij 2 jaar geleden dit onderzoek lieten doen, was er nog geen vragenlijst voor de WMO beschikbaar. In 2009 zijn dus cliënten die alleen WMO-zorg kregen niet onderzocht kunnen worden. Dit jaar kan er echter wel een CQ-onderzoek onder WMO-cliënten gehouden worden. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de AWBZ-thuiszorg: 18 jaar en ouder en langer Naast een onderzoek onder de cliënten zal er eveneens een onderzoek gehouden worden onder de zorgverleners, omdat ook hun ervaringen van belang zijn en kunnen leiden tot verbetering van het zorgproces. Begeleiding van AWBZ naar WMO PrivaZorg ziet het CQ-onderzoek als een belangrijke aanvulling op onze eigen cliënttevredeheidsmetingen. Om de AWBZ-zorg nog te kunnen financieren, wordt deze uitgedund tot die zorg waarvoor de AWBZ oorspronkelijk was bedoeld: de zorg die buiten het verzekerbare risico van de verzekeraars valt. Vanaf 2007 is dit afslankingsproces in gang gezet. Eerst ging de Huishoudelijke Hulp naar de WMO en daarna volgde het gedeelte van de Begeleiding dat cliënten in staat stelt om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. En onderdelen van de Verpleging die samenhangen met herstel (cure) zijn, hoewel de administratieve afhandeling daarvan nog niet vlekkeloos geregeld is, overgebracht naar de Zorgverzekeringswet. Bij Begeleiding doet zich echter het probleem voor dat daar inhoudelijk gezien een heel breed scala aan zorg dan 6 maanden in zorg. PrivaZorg heeft het onderzoeksbureau Kiwa Prismant te Utrecht opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. PrivaZorg ziet het CQ-onderzoek als een belangrijke aanvulling op onze eigen cliënttevredenheidsmetingen. Niet alleen omdat het de mogelijkheid biedt onder valt. Zorgsituaties waarin naast persoonlijke om een vergelijking te maken met voorgaande jaren verzorging/verpleging ook begeleiding nodig is. En (CQ-onderzoeken in 2007 en 2009) en ons te spiegelen aan andere thuiszorgaanbieders, maar ook zijn dat het uit oogpunt van verantwoorde en doel- waarbij deze functies zo nauw met elkaar verweven omdat de resultaten voor iedereen zichtbaar op matige zorgverlening niet te verdedigen zou zijn om geplaatst worden; dat maakt het deze Begeleiding los te koppelen van de AWBZ en voor zorgvragers makkelijker om te bepalen van over te hevelen naar de WMO. Dit geldt bijvoorbeeld welke zorgaanbieder zij zorg willen ontvangen. Verder zullen er op basis van de onderzoeksresultaten zorg. in complexe zorgsituaties en bij palliatief terminale met de Cliëntenraad van PrivaZorg aandachts- en/of Daarnaast zijn er ook situaties denkbaar waarbij verbeterpunten worden afgesproken, zodat de resultaten ook daadwerkelijk kunnen leiden tot verbeteheid vergt, zoals bij mensen met Niet Aangeboren de Begeleiding een dusdanig specifieke deskundigring van de zorg die cliënten ontvangen. Hersenletsel (de zogenaamde NAH-zorg), dat niet verondersteld mag worden dat dit binnen de WMO Het is niet verplicht om deel te nemen aan het onderzoek, maar zoals u hebt kunnen lezen is het echt haalbaar is. zinvol om mee te doen, omdat uw mening wel degelijk telt. Het spreekt vanzelf dat alle onderzoeksvelen van (delen van) de Begeleiding behoedzaam- Laten we daarom hopen dat bij het verder overhegegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden, heid wordt betracht en de tijd die daarvoor nodig is, zodat deelname aan het onderzoek anoniem is. wordt gerespecteerd. PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 7

8 De Cliëntenraad anno 2011 door Anita Schimmel In 2009 is de cliëntenraad, onder de bezielende leiding van Freek Dorhout, gestart met een wervingsoffensief en sindsdien zijn er gelukkig weer diverse leden bijgekomen. Het team is snel en goed ingewerkt en door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden ( LOC ) geschoold. In 2009 werd gezamenlijk de basiscursus gevolgd en in 2010 vond er een professionalisering plaats in de vorm van een opfriscursus. De huidige raad telt op dit moment 5 leden. De Cliëntenraad is echter van mening dat om voldoende daad- en slagkrachtig te zijn zij dient uit te groeien tot 10 deelnemers. De Cliëntenraad kan niet vaak genoeg voor het voetlicht brengen welk belang zij vertegenwoordigt en roept cliënten en mantelzorgers dan ook op om deel te nemen aan de raad of aan het digitale cliëntenpanel. derwerpen uitgewerkt. Daarnaast neemt de Cliëntenraad deel aan bijeenkomsten van het Zorgkantoor en de LOC. Contact De huidige raad telt op dit moment 5 leden. Als landelijke cliëntenraad behartigt zij de belangen De Cliëntenraad bestaat uit een enthousiaste groep van alle PrivaZorg- cliënten, wat een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Aan het begin komen op het Centraal Kantoor van PrivaZorg te mensen die vier tot zesmaal per jaar bij elkaar van ieder jaar wordt een werkplan opgesteld en Amersfoort. Minimaal tweemaal per jaar vindt er worden de taken onderling verdeeld. In teams van overleg plaats met de directie van PrivaZorg. 2 CR-leden worden on- Door middel van een zelf ontwikkelde nieuwsbrief en een in het leven geroepen digitaal cliëntenpanel zorgt de Cliëntenraad ervoor dat er contact onderhouden wordt met de ach- met de steunpunten van PrivaZorg vindt plaats door terban. Deelname aan het panel is zeer eenvoudig. deelname aan PrivaZorg-bijeenkomsten die door het Viermaal per jaar ontvangt een panellid per Centraal Kantoor van PrivaZorg voor de steunpuntdirecteuren worden georganiseerd. op de website van maximaal 5 vragen die eenvoudig in te vullen zijn PrivaZorg. 8 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

9 Korte introductie door leden van de Cliëntenraad Freek Dorhout, voorzitter In mijn werkzame leven werkte ik in de hotellerie en reisindustrie, en ben zo een mensen-mens geworden en gebleven. Verder bemoeide ik mij met de kwaliteit van de dienstverlening en leerde zorg kennen. Als lid van een regionaal indicatieorgaan nam ik deel aan het opstellen van een regiovisie. De opgedane kennis en ervaring zet ik in mijn functie van voorzitter Cliëntenraad graag in. Tineke Visser Tineke Visser is mijn naam, ik ben 34 jaar werkzaam geweest in de intramurale gezondheidszorg. Daar heb ik alle sectoren doorlopen, van bed tot aan directie-niveau. Ik mag me helaas ook ervaringsdeskundige noemen. Ik heb 2 keer gebruik moeten maken van thuiszorg en heb dus aan den lijve ervaren hoe zorg in de praktijk optimaal ingezet kan worden. Deze ervaringen kan ik nu goed inzetten in mijn rol als lid van de Cliëntenraad. Anita Schimmel, secretaris Ik wil maatschappelijk betrokken zijn en proberen iets voor anderen te betekenen. In mijn werkzame leven richt ik mij op het verbeteren van ouderenhuisvesting. Ik hoop dat mijn ouders, familie, vrienden en kennissen een zorgvraag bespaard blijft en als zij er toch mee te maken krijgen, ik er dan aan heb kunnen bijdragen dat de zorg die zij mogen ontvangen, warm, persoonlijk, niet betuttelend en deskundig is. Renée van den Berg Sinds december 2009 ben ik lid van de Cliëntenraad. Ik ben de enige mantelzorgster van mijn hoogbejaarde thuiswonende moeder. Dit vergt heel wat inzet en geregel, want ik heb een fulltime baan bij het Ministerie van Financiën. Dankzij faciliteiten van mijn werkgever en veel goede en flexibele thuiszorg is dat te combineren. Ik ben betrokken bij mijn werk- en leefomgeving. Onlangs sloot ik een langdurige periode als plaatsvervangend voorzitter van de Ondernemingsraad af. In de Cliëntenraad van PrivaZorg wil ik graag samenwerken met het enthousiaste team om onder meer de kwaliteit van de zorg nog verder te verbeteren en het contact met de achterban op te bouwen en uit te breiden. Miep Tijssen Ik ben sinds 2003 cliënt van PrivaZorg. Uit ervaring weet ik hoe het gaat in de thuiszorg. Voor de Cliëntenraad ben ik gevraagd door de personen die mij de zorg geven. Ik ben bestuurslid van de ANBO. Wij zetten ons ervoor in dat ouderen met zorg zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Met mijn bestuurservaring én mijn persoonlijke ervaring denk ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de Cliëntenraad. Tineke Visser en Freek Dorhout Van links naar rechts Miep Tijssen, Anita Schimmel en Renée van den Berg PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 9

10 Cliëntenraad is op zoek naar Cliëntenraadsleden (m/v) De cliëntenraad van PrivaZorg is op zoek naar nieuwe leden! Vaak wordt ten onrechte gedacht dat een cliëntenraad alleen uit cliënten mag bestaan. Maar niets is minder waar. Een partner, familielid, kennis of vriend(in) die dicht bij de zorgontvanger staat, kan ook in een cliëntenraad plaatsnemen. De Cliëntenraad (CR) van PrivaZorg behartigt de belangen van alle PrivaZorg- cliënten die thuiszorg ontvangen. De cliëntenraad van PrivaZorg is met spoed op zoek naar cliëntenraadsleden (m/v). Voor cliënten die langdurig ondersteuning en zorg van PrivaZorg ontvangen, is het vaak niet mogelijk om deel te nemen maar voor een partner, familielid of directe naaste biedt deze functie de mogelijkheid om mee te denken over zorg en welzijn van PrivaZorg-cliënten. Voor uw inzet ontvangt u een onkostenvergoeding. Het profiel van een cliëntenraadslid ziet er als volgt uit: U hebt belangstelling, al dan niet uit eigen ervaring, voor mensen die gebruik maken van thuiszorg en afhankelijk zijn van de PrivaZorg dienst- en/of zorgverlening. U hebt gemiddeld 6 uur per maand tijd voor het werk van de cliëntenraad. U kunt daarbij denken aan het contact onderhouden met de achterban, het lezen van stukken, het uitdenken van ideeën. U hebt minimaal 4x per jaar tijd voor het bijwonen van een CR-vergadering in Amersfoort, waarbij tijdens minimaal twee van deze vergaderingen ook de directie van PrivaZorg aanschuift. U beschikt over en u vindt het leuk om in een team te werken. Geïnteresseerd? Stuur een naar Cliëntenpanel-leden De cliëntenraad van PrivaZorg is op zoek naar cliëntenpanel-leden! Bent u al langere tijd cliënt van PrivaZorg? Laat uw stem horen! En doe mee aan het digitale cliëntenpanel. Wij vragen de deelnemers per kwartaal enkele vragen te beantwoorden. Het liefst digitaal, maar het kan ook op papier. Wij maken het u zo eenvoudig mogelijk en sturen u een link toe waarmee u automatisch op de vragenlijst komt. Deelname is anoniem. Wilt u meedoen? Stuur uw adres naar (per post meedoen kan ook). Uw partner of andere naaste kan u helpen bij het invullen van de vragen, indien nodig, maar mag ook zelf deelnemen. U hoeft dus niet per se zelf cliënt te zijn om te mogen deelnemen. We hebben de meningen en ervaringen van voldoende cliënten nodig om hun belangen nog beter te kunnen behartigen. Kunnen wij op uw deelname rekenen? 10 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

11 Jacqueline Boon Csaba Balint Even voorstellen Privazorg Gelderse Vallei door Csaba Balint Wij zijn Jacqueline Boon en Csaba Balint van het steunpunt Privazorg Gelderse Vallei. Bij elkaar hebben we meer dan een halve eeuw ervaring in de zorg. Jacqueline komt uit Amsterdam en Csaba uit het pittoreske Veenendaal. Csaba is een Hongaarse naam en dient te worden uitgesproken als Tsjabbie. Het is niet anders.. Wij hebben elkaar leren kennen in het dialysecentrum van Hilversum. Ons verhaal lijkt op een doktersroman maar dan zonder dokter. Het e.e.a. heeft geresulteerd in 2 zonen, nu 6 en 7 jaar oud. De laatste 2 jaar van ons noeste werkleven hebben we als ZZP-ers de gezondheidszorg verrijkt en dit beviel ons erg goed, vooral vanwege de vrijheid. Daarnaast viel het ons op dat een zzp-er gemotiveerder werkt dan iemand in loondienst. Omdat ons contract in Dialyse-Rijnstate afliep en er minder werk in dialyseland voor zzp-ers is, zijn we op zoek gegaan naar iets anders. We wilden alleen nog maar met zelfstandigen werken. Al googlend kwamen we op de site van Priva- Zorg en hebben onze stinkende best gedaan om goed voor de dag te komen bij de directie van het Centraal Kantoor van PrivaZorg in Amersfoort. Zij hebben ons de prachtige en bosrijke regio Veenendaal-Ede-Wageningen als werkgebied toebedeeld. En nu maar zorgvragen zien binnen te krijgen! Aan de ondersteuning vanuit het Centraal Kantoor zal het niet liggen. Iedereen is uitermate behulpzaam en toegankelijk. Ook vanuit andere steunpunten krijgen we de nodige hulp en tips, waarvoor onze hartelijke dank. Al zijn we dan ervaren verpleegkundigen, thuiszorg is voor ons een nieuwe tak van sport en we maken dan ook dankbaar gebruik van de ervaring binnen de PrivaZorg-organisatie. Het is boeiend, afwisselend en dankbaar werk, nu al. Met hulp van anderen, ons nimmer aflatend doorzettingsvermogen en enthousiasme wordt ons steunpunt vast een succes! PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 11

12 Vanessa van der Does (Directeur Letsel Service Center Delta Lloyd) en Barend van Leeuwen (Directeur PrivaZorg) tekenen het contract voor 2011 Thuiszorg bij letselschade van pilot naar structureel door Christoph Marthaler 12 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

13 Na een geslaagde pilot in 2010 heeft PrivaZorg voor 2011 met schadeverzekeraar Delta Lloyd op landelijk niveau een contract gesloten voor het leveren van thuiszorg bij letselschade. Daarmee wordt deze nieuwe vorm van thuiszorg een vast onderdeel van het zorgproductenpalet van PrivaZorg. Stel u wordt op de fiets door een auto geraakt en geleiding. Persoonlijke Verzorging en/of Verpleging breekt een been. Met een been in het gips kunt u worden niet geleverd in het kader van deze letselschadezorg. Daarvoor moet desgewenst een AWBZ- misschien wel snel naar huis maar daar kunt u weinig tot niets aan het huishouden doen: schoonmaken, koken, kinderen naar school brengen, de hond financiering lopen bij Thuiszorg bij letselschade indicatie worden aangevraagd. De procedure en de uitlaten etc. Dan kan het heel handig zijn dat de wezenlijk anders (vooral sneller); het is voor alle autobestuurder die u heeft geraakt WA-verzekerd is bij Delta Lloyd. Deze schadeverzekeraar biedt het slachtoffer gedurende maximaal twee maanden thuiszorg van PrivaZorg aan om de ontregelde thuissituatie snel weer in Thuiszorg bij letselschade is qua zorghandelingen een combinatie van Hulp bij het huishouden en Begeleiding. betrokkenen een nieuwe vorm van thuiszorg. Gedurende de testfase in 2010 kon worden vastgesteld dat veel verzekerden behoefte hebben aan deze letselschadezorg in natura, naast of in plaats van een financiële schadevergoe- het gareel te brengen. Of om met het slachtoffer ding. Als ervaren en landelijk opererende thuiszorgaanbieder kon PrivaZorg aan alle uitvoerings- voor controle naar het ziekenhuis heen en weer te rijden. Een indicatie zoals in de AWBZ of de Wmo verzoeken tot volle tevredenheid van de cliënten is hiervoor niet nodig; een uitvoeringsverzoek van voldoen. Ook de administratieve en financiële de verzekeraar is voldoende. De zorgverlening kan samenwerking met de verzekeraar kon tot ieders snel en onbureaucratisch worden opgestart en geleverd, waar ook in Nederland. En wanneer gaande- verfijnd. Reden voor Delta Lloyd om op basis van tevredenheid worden ingericht en gaandeweg weg blijkt dat deze thuiszorg bij letselschade niet de evaluaties van de pilotfase in het najaar 2010 voldoende is gezien de zorgbehoefte van de cliënt, aan PrivaZorg een nieuw contract voor 2011 aan kan PrivaZorg behulpzaam zijn bij het aanvragen te bieden met het voornemen om van Thuiszorg van een Wmo- of AWBZ-indicatie. bij letselschade een structurele dienstverlening Thuiszorg bij letselschade is qua zorghandelingen te maken. Een uitdaging die PrivaZorg gaarne is een combinatie van Hulp bij het Huishouden en Be- aangegaan. PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 13

14 Uitbouw 27A: een nieuwe manier van wonen en zorg onder je eigen dak door Mirjam Hunze Woongedeelte uitbouw 14 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

15 Mensen die zorg nodig hebben, worden zich steeds bewuster van het feit dat ze zelf invloed kunnen hebben op de manier waarop de zorg geleverd wordt. Dit heeft onder andere tot gevolg dat ouders van kinderen met een beperking vaker zelf op zoek gaan naar mogelijkheden om de nodige zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij datgene wat hun kind nodig heeft. En als dat lukt, is het goed om dat met anderen te delen; het kan immers nuttige informatie opleveren voor mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren. MMidden in een woonwijk ergens op de Veluwe woont de familie Hunze. Het gezin Hunze bestaat uit vader JaapJan (37), Moeder Mirjam (38), zoon Senna (bijna 15), dochter Indra (8) en dochter Kaya (3,5). In 2005 werd bij Senna de diagnose LVG (licht verstandelijke handicap) alsmede Autisme en ADHD geconstateerd wat zich uit in moeilijk verstaanbaar gedrag. Na een lange zoektocht van 7 jaar kwam deze diagnose eruit. Een grijs gebied vindt moeder Mirjam, want het valt deels onder de Psychiatrie en deels in de Gehandicaptensector. Het advies Het regelen van de uitbouw Omdat de tijd begon te dringen als er voor Senna geen oplossing gevonden zou worden, bedacht moeder Mirjam het volgende project. Hun bestaande hoekwoning via een WMO indicatie (WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning en wordt uitgevoerd door de gemeenten) laten verbouwen. Om dan in die uitbouw 1 op 1 zorginzet voor haar zoon Senna te Na een lange zoektocht van 7 jaar werd in 2005 bij Senna de diagnose LVG, Autisme en ADHD geconstateerd. kunnen krijgen. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe pak je zakelijk als huisvrouw zoiets aan? Als eerste probeerde Mirjam de financiering rond te krijgen en te begroten middels een makelaar en een bouwkundig tekenaar. De uitbouw zoals Mirjam het noemde diende functioneel te zijn en daar moest goed over nagedacht worden. Met welk doel beoogde je de uitbouw? Al gauw kwam Mirjam erachter dat je met een bestemmingsplan te maken had en met regels van de Gemeente. Via de WMO kon je een financiële vergoeding aanvra- van de kinderpsychiaters die Senna onderzochten gen voor een thuiswonend kind met een beperking was duidelijk. Een gedragsmoeilijke jongen die niet om daarmee kosten te dekken. De begroting werd thuis kon blijven, maar opgenomen moest worden in gemaakt. Via de Gemeente vroeg Mirjam een vergoeding in de kosten voor de uitbouw aan, wat ze voor een Residentiële Instelling. Maar dat wilden JaapJan en Mirjam niet. Mede omdat zij door de jaren heen een deel voor elkaar kreeg. De overige kosten kreeg reeds alle vormen van hulpverlening met Senna ze vergoed via particuliere fondsen die ze aanschreef in Nederland met de leus laat Senna thuis doorlopen hadden; tot en met een crisisopname van bijna een jaar. Senna uit huis was voor hen dus nog wonen. Met als gevolg dat er 10 fondsen die dit project een warm hart toe droegen positief zeker geen optie! reageerden. De uitbouw kon op die manier gefinancierd worden en nadat de bouwvergunning bij de gemeente was aangevraagd, kon er met bouwen begonnen worden. Het regelen van de zorg Om de zorginzet te realiseren vroeg Mirjam bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een zorg op maat plaatje voor Senna aan. De 24-uurs indicatie Residentieel liet ze omzetten naar thuisbasis. Er PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1 15

16 werd gekeken naar Begeleiding Individueel en Persoonlijke Verzorging, Verblijf tijdelijk voor vakantie die de klus wilden klaren, maar totaal niet op de tegenaan liep was dat er wel zorgaanbieders waren en weekendopvang. Mirjam rekende per week uit hoogte waren hoe deze manier van wonen en zorg wat zij als ouders zelf qua zorginzet voor Senna wilden doen en wat zij bij hun thuis uit handen wilden veel zorgaanbieders deze manier van wonen en zorg ingevuld diende te worden. Mirjam ontdekte dat geven aan professionals. Op deze manier van wonen bedreigend vonden. Je doet namelijk iets zelf thuis en zorg zou je als ouders minder opgebrand raken. wat doorgaans bij hun op de instelling gebeurt. Je deelt zorg en op die Een mini-instelling onder manier kun je eindeloos combineren. Mirjam kreeg voor Senna een indicatie voor 5 jaar lang vast; een zorg op maat plaatje voor al deze functies van in totaal 19,5 uur per week; gefinancierd op basis van Na elke zorg wordt er gerapporteerd in de zorgmap en worden bijzonderheden genoteerd. je eigen dak realiseren. Na een paar jaar liep het spaak met de zorgaanbieder en moesten JaapJan en Mirjam op zoek naar een nieuwe. In 2009 vonden JaapJan en Mirjam PrivaZorg Eemland. De slogan, met name dat de AWBZ-zorg in natura. Op de dag bezoekt Senna een cliënt bepaalt en de wensen dicht bij thuis liggen, ZMLK-school cluster 3. Dat staat voor zeer moeilijk sprak JaapJan en Mirjam erg aan. Want dat is waar lerende kinderen en dagbesteding. Na school mocht het uiteindelijk om draaide: Senna nog een tijd deel er dus 19,5 uur thuis zorginzet gerealiseerd worden. De uitbouw kwam er en werd in 2006 gebouwd 1 zorg bieden binnen zijn eigen leefruimte. En zo uit laten maken van het gezin, maar tevens ook 1 op en gerealiseerd. Het probleem, waar Mirjam toen kwam ZZP-er Marrigje (bij PrivaZorg wordt de zorg Werkgedeelte uitbouw 16 PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. PrivaZorg en Q Care gaan samen de strijd tegen decubitus aan. NAH vraagt om aangeboren inlevingsvermogen

PrivaZorg. magazine. PrivaZorg en Q Care gaan samen de strijd tegen decubitus aan. NAH vraagt om aangeboren inlevingsvermogen Jaargang 7 2011 nummer 2 PrivaZorg magazine PrivaZorg en Q Care gaan samen de strijd tegen decubitus aan NAH vraagt om aangeboren inlevingsvermogen Aanbesteding AWBZ 2012 bijna allemaal digitaal Blik achteruit!

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Thuiszorg in de laatste levensfase

Priva. PrivaZorg. Thuiszorg in de laatste levensfase Priva PrivaZorg Thuiszorg in de laatste levensfase De laatste levensfase PrivaZorg (naam steunpunt) is een steunpunt van de landelijk AWBZ-toegelaten thuiszorginstelling PrivaZorg en biedt cliënten met

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES ACTIEF ZORG Postbus 317 5000 AH Tilburg T 013-467 28 30 F 013-750 82 10 E info@actiefzorg.nl www.actiefzorg.nl REGIO TILBURG Nimrodstraat 27 5042 WX Tilburg REGIO S-HERTOGENBOSCH Tolbrugstraat 8 5211 RW

Nadere informatie

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

Jaargang 8 2012 nummer 1. PrivaZorg. magazine. Wijkgerichte zorg bevordert zelfredzaamheid. Met de deurknop in de hand. De gaande en de komende man

Jaargang 8 2012 nummer 1. PrivaZorg. magazine. Wijkgerichte zorg bevordert zelfredzaamheid. Met de deurknop in de hand. De gaande en de komende man Jaargang 8 2012 nummer 1 PrivaZorg magazine Wijkgerichte zorg bevordert zelfredzaamheid Met de deurknop in de hand De gaande en de komende man Van HKZ 2006 naar HKZ 2010 Toon Hermans Huizen zijn gevestigd

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Thuiszorg in de laatste levensfase. PrivaZorg

Thuiszorg in de laatste levensfase. PrivaZorg Thuiszorg in de laatste levensfase PrivaZorg De laatste levensfase PrivaZorg is een steunpunt van de landelijk AWBZ-toegelaten thuiszorginstelling PrivaZorg en biedt cliënten met AWBZ-indicatie voor palliatief

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Persoonlijk plan voor PGB-houders

Persoonlijk plan voor PGB-houders Persoonlijk plan voor PGB-houders Versie 1.0 Datum: 17 juli 2014 Status: Definitieve versie 1 Ontwikkeld door: Janneke Haan, Sabine Timmer, Marjolein Herps 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens...

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

zorgaanbieders naar keuze

zorgaanbieders naar keuze 11 zorgaanbieders naar keuze Huishoudelijke hulp in Walcheren 2009 / 2010 In deze folder maakt u kennis met de 11 zorgaanbieders op Walcheren die u hulp in de huishouding kunnen bieden. U hebt hiervoor

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie

Uw ZorgCompaan. Aupairzorg in uw eigen huis, veilig en vertrouwd!

Uw ZorgCompaan. Aupairzorg in uw eigen huis, veilig en vertrouwd! Aupairzorg in uw eigen huis, veilig en vertrouwd! 24 uur per dag, 7 dagen in de week persoonlijke zorg en begeleiding in uw eigen vertrouwde huis en omgeving. Onmogelijk? Integendeel. Met ons aupairzorgconcept

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren Na haar beroerte wilden we niet dat mijn

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland MEE Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons:

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons: KLEURRIJK IN THUISZORG Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Goede, betrouwbare zorg verlenen waarbij zaken als persoonlijke achtergrond, situatie, wensen en behoeften geen drempel vormen.

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo!

Kom op cursus bij Per Saldo! Kom op cursus bij Per Saldo! Wilt u precies weten wat u nu wel of niet aan begeleiding mag inkopen? Of wilt u zich goed voorbereiden op uw (her)indicatie? Of hebt u net een persoonsgebonden budget en wilt

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 26 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beleidsdebat 30-9-2008

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie