Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0"

Transcriptie

1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

2 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst taxonomie s.pdf'. Die verwijzen naar dit document. De s horen bij een bepaalde versie van een XBRL taxonomie, hiervoor aangegeven op het titelvel. Het kan voorkomen dat s wijzigen zonder dat de XBRL taxonomie gewijzigd is. Daarom staat op het titelvel ook nog de versie van de lijst, om hem te kunnen onderscheiden van een vorige versie. Een XBRL reference duidt verder een hoofdstuk en een nummer aan. De hoofdstukken komen in dit document voor, en binnen elk hoofdstuk vindt u het unieke nummer van de XBRL reference. Het hoofdstuk 'gsp s' bevat nummers die identiek zijn aan de nummers die in de zogenaamde Belastingdienst Gegevensspecificatie voorkomen. Die keuze is gemaakt omdat veel condities nog niet in de taxonomie tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Nu de nummers overeen komen is men in staat de condities te vinden in de Belastingdienst gegevensspecificatie. Daarbij zijn de gegevenselementen van de condities uitgedrukt in nummers die dan weer overeenkomen met de nummers in de genoemde XBRL references. De Belastingdienst werkt aan een publicatie van de condities die beter aansluit bij de XBRL taxonomie. Die is echter nog niet gereed. Tot die tijd zullen de nummers van de XBRL references en de nummers van de Belastingdienst Gegevensspecificatie op elkaar blijven afgestemd.

3 Hoofdstuk: MDA s Paragraaf: 2 Definitie Naam uitkerende instantie of uitkerende verzekeraar. Paragraaf: 4 Definitie Het nummer van een pand in een straat. Paragraaf: 5 Definitie De toevoeging van een nummer van een pand in een straat. Paragraaf: 6 Definitie De naam van een straat. Paragraaf: 7 Definitie De plaats waar een natuurlijk persoon is ingeschreven is in het bevolkingsregister, dan wel de plaats waar een bedrijf van een rechtspersoon gevestigd is. Paragraaf: 8 Definitie Een postcode Paragraaf: 9 Definitie De voorletters van naam van een natuurlijk persoon.

4 Paragraaf: 10 Definitie De voorvoegsels van de naam van een natuurlijk persoon Paragraaf: 11 Definitie De familienaam van een natuurlijk persoon Paragraaf: 12 Definitie Het nummer waaronder iemand telefonisch voor gesprekken bereikbaar is. Paragraaf: 19 Definitie Gegevens over de onttrekking ivm overbrenging van -cultuur-grond bij een agrarisch ondernemer of een agrarisch gerelateerde ondernemer naar prive. Paragraaf: 20 Definitie Gegevens over de vervreemding of onttrekking van grond uit een onderneming Paragraaf: 22 Definitie Gegevens over een in de fiscale eenheid VPB gevoegde dochtermaatschappij. Paragraaf: 23 Definitie Gegevens over een uit de fiscale eenheid VPB ontvoegde dochtermaatschappij Paragraaf: 24

5 Definitie Gegevens over een vanwege ontbinding en vereffening uit de fiscale eenheid VPB ontvoegde dochtermaatschappij. Paragraaf: 26 Definitie Gegevens over tegoeden op bankrekeningen, spaarbewijzen en dergelijke in Nederland Paragraaf: 29 Definitie Gegevens over vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties. Paragraaf: 30 Definitie Gegevens over overige onroerende zaken. Paragraaf: 33 Definitie Gegevens over inkomsten uit eigen woning als hoofdverblijf. Paragraaf: 34 Definitie Gegevens over afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen. Paragraaf: 36 Definitie Gegevens over wonen in het buitenland Paragraaf: 37

6 Definitie Gegevens over een eigen woning die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat Paragraaf: 38 Definitie Gegevens over het buitenlandse (netto) inkomen uit dividend/rente en royalties als onderdeel van de winst van een binnenlands onderneming waarvoor de verrekeningsmethode geldt. Paragraaf: 44 Definitie Gegevens over het buitenlandse overige (netto) inkomen van een binnenlands belastingplichtige waarvoor de vrijstellingsmethode geldt. Paragraaf: 45 Definitie Gegevens over het buitenlandse (netto) inkomen als sporter en/of artiest van een binnenlands belastingplichtige waarvoor de verrekeningsmethode geldt. Paragraaf: 46 Definitie Gegevens over het buitenlandse (netto) inkomen uit loon en pensioen van een binnenlands belastingplichtige waarvoor de vrijstellingsmethode en bij uitzondering de verrekeningsmethode geldt (dan zal de bronbelasting moeten zijn gevuld). Paragraaf: 47 Definitie Gegevens over de inkomsten uit box 2 die dubbel zijn belast of waar Nederland geen belasting over mag heffen. Dit geldt voor de periode dat de belastingplichtige in het buitenland woonde en koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting d.m.v. toepassing van de evenredigheidsmethode. Paragraaf: 50 Definitie Gegevens over de bezittingen, zoals spaartegoeden en aandelen, maar exclusief

7 onroerende zaken, waarvoor vermindering van belasting wordt gevraagd, verminderd met eventuele schulden voor dit bezit. Dit geldt voor de periode dat de belastingplichtige in het buitenland woonde en koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Paragraaf: 51 Definitie Gegevens over de onroerende zaak waarvoor vermindering van belasting wordt gevraagd, verminderd met de eventuele schulden voor deze bezitting. Dit geldt voor de periode dat de belastingplichtige in het buitenland woonde en koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Paragraaf: 52 Definitie Gegevens over de onroerende zaak waarvoor vermindering van belasting wordt gevraagd, verminderd met de eventuele schulden voor deze bezitting. Dit geldt voor de periode dat de belastingplichtige in Nederland woonde. Paragraaf: 53 Definitie Gegevens over de persoon die, of het lichaam dat, aandeelhouder is van de vennootschap die aangifte doet, voor zover het een besloten vennootschap betreft; - een naamloze vennootschap waarvan de aandelen niet op de Beurs zijn genoteerd; - een naamloze vennootschap waarvan aandeelhouders met aandelenpakketten groter dan 5% bekend zijn. De opgave is naar de toestand per einde van dit boekjaar. Paragraaf: 54 Definitie De formele naam van een rechtspersoon Paragraaf: 65 Definitie De gemeentelijke aanduiding van het perceel zoals dat kadastraal is vastgelegd. Paragraaf: 66

8 Definitie De sectie en het nummer van het perceel zoals dat kadastraal is vastgelegd. Paragraaf: 68 Definitie De naam van de dochtermaatschappij. Paragraaf: 83 Definitie Gegevens over intracommunautaire diensten Paragraaf: 84 Definitie Gegevens over correcties op intracommunautaire diensten Paragraaf: 88 Definitie Gegevens over intracommunautaire ABC leveringen Paragraaf: 89 Definitie Gegevens over correcties op intracommunautaire ABC leveringen Paragraaf: 90 Definitie Gegevens over intracommunautaire leveringen Paragraaf: 91 Definitie Gegevens over correcties op intracommunautaire leveringen

9 Paragraaf: 92 Definitie Het bedrag waarmee het eerder opgegeven bedrag van de leveringen gecorrigeerd moet worden. Paragraaf: 93 Definitie Het bedrag van de intracommunautaire leveringen Paragraaf: 95 Definitie De landcode van de lidstaat. Paragraaf: 97 Definitie Het belastingconsulentennummer van het kantoor waarmee over de inhoud van het ingezonden bericht contact kan worden opgenomen. Paragraaf: 99 Definitie Identificatie van het bericht door de aangever respectievelijk verzender. Paragraaf: 100 Definitie Het btw-identificatienummer is het nummer waaronder u goederen hebt geleverd aan ondernemers in andere landen van de EU. Onder dit nummer worden uw gegevens met de andere EU-landen uitgewisseld. Paragraaf: 101 Definitie Het BTW-identificatienummer van afnemer van de prestatie.

10 Paragraaf: 106 Definitie Het bedrag van de intracommunautaire diensten Paragraaf: 107 Definitie Het aandeel in de belastbare inkomsten uit eigen woning Paragraaf: 108 Definitie Het aandeel in de aftrek geen of geringe eigenwoningschuld Paragraaf: 112 Definitie Specificatie van de aanwijsposten. Paragraaf: 113 Definitie Het belastingjaar waarover aangifte voor de inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of aangifte voor de Vennootschapsbelasting wordt gedaan. Voor uitstelverzoeken, het belastingjaar waarop het uitstel betrekking heeft Paragraaf: 114 Definitie Gegevens over onttrekking onroerende zaken Paragraaf: 115 Definitie Gegevens over objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten Paragraaf: 116

11 Definitie Gegevens over overgangsregeling vrijstelling wegens buitenlandse winst Paragraaf: 117 Definitie Gegevens over premies particuliere verzekeringen Paragraaf: 163 Definitie De geboortedatum Paragraaf: 164 Definitie Gegevens over wonen in buitenland en nationaliteit Paragraaf: 166 Definitie Gegevens over inkomsten uit tegenwoordige arbeid Paragraaf: 167 Definitie Gegevens over inkomsten uit vroegere arbeid Paragraaf: 200 Definitie Formuliercode verwerkend systeem Belastingdienst. Paragraaf: 200 Toelichting In de BD-FRIS staat beschreven welke formuliercode gebruikt moet worden. Voor de serviceberichten Toeslagen zijn de volgende codes van toepassing: TL103 = Beslissing op bezwaar TL114 = Compacte mededeling eerste aanvraag en compacte mededeling

12 wijziging TL115 = Compacte mededeling automatisch continueren TL135 = Compacte mededeling (herziene) ve berekening Paragraaf: 201 Definitie Gegevens van de medebewoners Paragraaf: 300 Definitie Het relatienummer (SWOxxxxx), dat door OSWO is uitgegeven aan de ontwikkelaar die de programmatuur heeft ontwikkeld, waarmee de gegevens in het elektronische bericht zijn samengesteld. Paragraaf: 301 Definitie De naam van het sofwarepakket waarmee het elektronische bericht is aangemaakt. Paragraaf: 302 Definitie De versie van het softwarepakket waarmee het elektronische bericht is aangemaakt. Paragraaf: 303 Definitie Specificatie van persoons- of kantoorgeoriënteerde koepelorganisatie van fiscaal dienstverleners die de belangen van de aangesloten leden behartigt. Paragraaf: 304 Definitie De winst uit en buiten Nederland die de (partner van de) belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling Paragraaf: 305

13 Definitie Het totaal van loon en ziektewetuitkeringen uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 306 Definitie Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige die niet onder de loonheffing vallen. Paragraaf: 307 Definitie Het totaal van de inkomsten uit vroegere arbeid uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 308 Definitie Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen ter zake van een afkoop van een lijfrente of periodieke uitkering uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige. Afkoopsommen van lijfrenten of periodieke uitkeringen waarvan de waarde in het economisch verkeer van de aanspraak van deze lijfrente of periodieke uitkering meer bedraagt dan het bedrag dat is genoemd in art 3.133, lid 2, sub d Wet IB Paragraaf: 309 Definitie Totaal van de vrijgestelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid van internationale organisaties van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 310 Definitie Totaal van de vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 311

14 Definitie Het resultaat uit werkzaamheden uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige dat met arbeid wordt behaald. Paragraaf: 312 Definitie Het netto resultaat uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming, aan een werkzaamheid of aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden. Het betreft vermogensbestanddelen van de (partner van de) belastingplichtige uit en buiten Nederland. Paragraaf: 313 Definitie Het saldo van de ontvangen periodieke uitkeringen voor alimentatie en afkoopsommen daarvan verminderd met de aftrekbare kosten. Het betreft periodieke uitkeringen en aftrekbare kosten van de (partner van de) belastingplichtige uit en buiten Nederland. Paragraaf: 314 Definitie Het totaalbedrag van belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen, verminderd met de daarop drukkende kosten. Het betreft periodieke uitkeringen, verstrekkingen en aftrekbare kosten van de (partner van de) belastingplichtige uit en buiten Nederland. Paragraaf: 315 Definitie Inkomsten uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2001 en die op grond van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 worden belast. Paragraaf: 316 Definitie Het saldobedrag van de reisaftrek uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 317

15 Definitie Het aandeel in het totaal van de reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang en vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang voordat dit is verminderd met de persoonsgebonden aftrek, dat op grond van de gezamenlijke keuze van de aangever en zijn fiscale partner geacht wordt op te komen bij de (partner van de) aangever. Het betreft reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen uit en buiten Nederland. Het resultaat kan ook negatief zijn. Paragraaf: 318 Definitie Het forfaitair rendement van het aandeel van de (partner van de) aangever van het totaal van de bezittingen en de aftrekbare schulden uit en buiten Nederland. Paragraaf: 319 Definitie Elders belast inkomen box 1 buitenlandse belastingplichtige spec Paragraaf: 320 Definitie Elders belast inkomen box 2 buitenlandse belastingplichtige spec Paragraaf: 321 Definitie Elders belast beperkt tarief buitenlandse belastingplichtige Paragraaf: 322 Definitie Elders belast box 1 dividend en rente en royalties spec Paragraaf: 323 Definitie Elders belast box 1 overige inkomsten spec

16 Paragraaf: 324 Definitie Elders belast inkomen box 1 sporters en artiesten Paragraaf: 325 Definitie Elders belast box 1 loon en pensioen spec Paragraaf: 326 Definitie Elders belast inkomen box 2 spec Paragraaf: 327 Definitie Elders belast onroerende zaken box 3 - vermindering spec Paragraaf: 328 Definitie Elders belast inkomen box 3 - verrekening spec Paragraaf: 329 Definitie De persoonsgebonden aftrek van de (partner van de) belastingplichtige uit en buiten Nederland. Paragraaf: 330 Definitie Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie titel Paragraaf: 331

17 Definitie Datum van overlijden Paragraaf: 332 Definitie Begin- en eind saldi van de schulden op de bankrekening in euro's Paragraaf: 333 Definitie Het (begin- eind-) saldo van de schulden op de bankrekening in de originele valuta Paragraaf: 334 Definitie Het belang in de totale schuld van de lening per primo/ultimo het aangiftejaar van de belastingplichtige Paragraaf: 336 Definitie Invullen als er voor een BSN een bouwdepot bekend is per peildatum (begindatum) xx (met code 21 - Soort Saldo = Bouwdepot) respectievelijk (einddatum) xx Paragraaf: 337 Definitie Het deel van het totaal afkoop lijfrenten onder de loonheffingen dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en het deel van het totaal afkoop lijfrenten onder de loonheffingen dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar Paragraaf: 337 Toelichting Splits de afkoopsom lijfrente over de Nederlandse en de buitenlandse periode

18 Paragraaf: 338 Definitie Het deel van aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar. Het deel van aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 339 Definitie Het deel van aandeel aangever in inkomsten eigen woning dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van aandeel aangever in inkomsten eigen woning dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 340 Definitie Het deel van de belastbare winst dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar danwel het deel van de belastbare winst dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 340 Toelichting Splits de belastbare winst in het migratiejaar over een periode dat u woonachtig was in Nederland en een periode dat u woonachtig was buiten Nederland. Paragraaf: 341 Definitie Het deel van het totaal buitenlandse inkomsten tegenwoordige arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar danwel het deel van totaal buitenlandse inkomsten tegenwoordige arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 342 Definitie Het deel van de buitenlandse inkomsten vroegere arbeid totaal dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de buitenlandse inkomsten vroegere arbeid totaal dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar.

19 Paragraaf: 343 Definitie Het deel van het totaal reisaftrek migratiejaar Nederlandse periode dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van totaal reisaftrek migratiejaar buitenlandse periode dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 343 Toelichting Splits de totale reisaftrek migratiejaar in een deel dat betrekking heeft op een periode dat u woonachtig was in Nederland en een periode dat u woonachtig was buiten Nederland. Paragraaf: 344 Definitie Het deel van totaal loon tegenwoordige arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van totaal loon tegenwoordige arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 345 Definitie Het deel van de inkomsten uit dienstbetrekking zonder loonheffing dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de inkomsten uit dienstbetrekking zonder loonheffing dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 346 Definitie Het deel van totaal inkomsten uit vroegere arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van totaal inkomsten uit vroegere arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 347 Definitie Het deel van netto resultaat uit werkzaamheden dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van netto resultaat uit

20 werkzaamheden dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 348 Definitie Het deel van het resultaat ter beschikking stellen vermogensbestanddelen dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het resultaat ter beschikking stellen vermogensbestanddelen dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar Paragraaf: 349 Definitie Indicatie dat in het jaar van migratie in de Nederlandse periode danwel de buitenlaandse periode de aangever gebruik maakt van een van de mogelijkheden waardoor de werkzaamheden niet worden gestaakt, maar geruisloos wordt doorgeschoven naar een rechtsopvolger of dat de werkzaamheden van de aangever (gedeeltelijk) worden gestaakt. Paragraaf: 350 Definitie Het deel van het saldo alimentatie minus de aftrekbare kosten dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het saldo alimentatie minus de aftrekbare kosten dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 351 Definitie Het deel van het saldo periodieke uitkeringen minus de aftrekbare kosten dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het saldo periodieke uitkeringen minus de aftrekbare kosten dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 352 Definitie Het deel van de overige inkomsten dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de overige inkomsten dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar.

21 Paragraaf: 353 Definitie Het deel van de negatieve persoonsgebonden aftrek dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de negatieve persoonsgebonden aftrek dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 354 Definitie Het deel van de uitgaven inkomensvoorzieningen dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de uitgaven inkomensvoorzieningen dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 355 Definitie Het deel van het totaal negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en het deel van het totaal negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 356 Definitie Het deel van het voordeel uit aanmerkelijk belang van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en/of het deel van het voordeel uit aanmerkelijke belang van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 357 Definitie De waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en/of de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 358 Definitie Specificatie van de saldi van de bankrekeningen etc., die in Nederland zijn gehouden of specificatie van de saldi van de bankrekeningen etc., die in het buitenland zijn gehouden.

22 Paragraaf: 359 Definitie Het bankrekeningnummer waarop het bank- of spaartegoed in Nederland gehouden, betrekking heeft, c.q. waaraan deze rekening is gekoppeld of het bankrekeningnummer waarop het bank- of spaartegoed in het buitenland gehouden betrekking heeft, c.q. waaraan deze rekening is gekoppeld. Paragraaf: 360 Definitie De bedragen die bij de specificatie van de banksaldi horen, in Nederland gehouden of het bedrag/saldo van het bank- en/of spaartegoed dat in het buitenland in dit aangiftejaar werd gehouden Paragraaf: 361 Definitie Het deel van de aftrekbare onderhoudsverplichtingen van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de aftrekbare onderhoudsverplichtingen van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 363 Definitie Het deel van de uitgaven levensonderhoud kinderen van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de uitgaven levensonderhoud kinderen van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 364 Definitie Het deel van uitgaven specifieke zorgkosten van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van uitgaven specifieke zorgkosten van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 365

23 Definitie Het deel van de aftrekbare weekenduitgaven gehandicapten van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de aftrekbare weekenduitgaven gehandicapten van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 366 Definitie Het deel van de aftrekbare scholingsuitgaven van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de aftrekbare scholingsuitgaven van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 367 Definitie Het deel van het totaalbedrag van de aftrekbare uitgaven met betrekking tot rijksmonumentenpanden, dat bij de aangever in aanmerking wordt genomen en dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het totaalbedrag van de aftrekbare uitgaven met betrekking tot rijksmonumentenpanden, dat bij de aangever in aanmerking wordt genomen en dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 368 Definitie Het deel van het verlies op beleggingen durfkapitaal van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het verlies op beleggingen durfkapitaal van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 369 Definitie Het deel van de aftrekbare giften van de aangver dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en het deel van de aftrekbare giften van de aangver dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 370 Definitie Het totaal van de Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die

24 belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking. Of: het totaal van de voor buitenlandse belastingplichtigen (of voor migranten over de buitenlandse periode in het migratiejaar) de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten als voorheffing in aanmerking te nemen als deze betrekking heeft op bestanddelen die onderdeel uitmaken van het verzamelinkomen en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking. Paragraaf: 371 Definitie Het aandeel van de binnenlandse belastingplichtige in de Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten. De ingehouden kansspelbelasting op de prijs die bij de aangever is belast en/of het aandeel van de buitenlandse belastingplichtige in de Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten. De ingehouden kansspelbelasting op de prijs die bij de aangever is belast. Paragraaf: 372 Definitie Het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorafgaande jaren dat niet eerder in aanmerking is genomen, dat bij de aangever in aanmerking wordt genomen. De aftrek heeft betrekking op de periode wonend in Nederland in die betreffende voorgaande jaren of het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorafgaande jaren dat niet eerder in aanmerking is genomen, dat bij de aangever in aanmerking wordt genomen. De aftrek heeft betrekking op de periode wonend buiten Nederland in die betreffende voorgaande jaren. Paragraaf: 373 Definitie Indicatie welk belastingsoort voor het betreffende bericht geldt. B = Omzetbelasting, vermindering op aangifte F = Omzetbelasting, (vermindering op) aanslag H = Inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen N = Inkomstenbelasting, gemoedsbezwaarde Premie Volksverzekeringen O = Omzetbelasting, teruggaaf n.a.v. negatieve aangifte V = Vennootschapsbelasting W = Zorgverzekeringswet Paragraaf: 373 Toelichting SBA-IH+SBA-VPB SBA-OB Paragraaf: 374

25 Definitie Het totaal van de saldi van bankrekeningen, spaartegoeden, spaarbewijzen, premiedepots etc. in Nederland gehouden en/of het buitenland. Paragraaf: 375 Definitie Omschrijving van de Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking of de omschrijving van de voor buitenlandse belastingplichtigen (of voor migranten over de buitenlandse periode in het migratiejaar) de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten als voorheffing in aanmerking te nemen als deze betrekking heeft op bestanddelen die onderdeel uitmaken van het verzamelinkomen en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking. Paragraaf: 375 Toelichting Betreft de binnenlandse belastingplichtige of in het jaar van migratie, in de Nederlandse periode genoten en belaste uitkering/prijs of de buitenlandse belastingplichtige, in de buitenlandse periode genoten en belaste uitkering/prijs. Paragraaf: 376 Definitie De Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking of de voor buitenlandse belastingplichtigen (of voor migranten over de buitenlandse periode in het migratiejaar) de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten als voorheffing in aanmerking te nemen als deze betrekking heeft op bestanddelen die onderdeel uitmaken van het verzamelinkomen en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking. Paragraaf: 376 Toelichting Betreft de binnenlandse belastingplichtige of in het jaar van migratie, in de Nederlandse periode genoten en belaste uitkering/prijs of de buitenlandse belastingplichtige, in de buitenlandse periode genoten en belaste uitkering/prijs.

26 Paragraaf: 377 Definitie De naam van de verzekeraar waar de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraken zijn ondergebracht of de naam van de verzekeraar waar de pensioenaanspraken buiten Nederland zijn ondergebracht. Paragraaf: 378 Definitie Het identificerende nummer waaronder de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraak is geadministreerd bij de betreffende verzekeraar of verzekeringsmaatschappij of het identificerende nummer waaronder de in het buitenland ondergebrachte pensioenaanspraken is geadministreerd bij de betreffende verzekeraar of verzekeringsmaatschappij. Paragraaf: 379 Definitie Indicatie of de opgebouwde pensioenaanspraak in de Nederlandse periode in een eigen beheer BV wordt gehouden of indicatie of de pensioenaanspraak buiten Nederland gebracht, in een eigen beheer BV wordt gehouden. Paragraaf: 380 Definitie Indicatie of sprake is van opgave naar de waarde economisch verkeer van de opgebouwde pensioenaanspraak in de Nederlandse periode of indicatie of sprake is van opgave naar de waarde economisch verkeer van de pensioenaanspraken in het buitenland. Paragraaf: 381 Definitie Indicatie of sprake is van opgave van de betaalde premies van de opgebouwde pensioenaanspraak in de Nederlandse periode of indicatie of sprake is van opgave van de betaalde premies van de pensioenaanspraken in het buitenland. Paragraaf: 382 Definitie Het te conserveren inkomen van de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraken naar waarde op het moment van emigratie of het te conserveren inkomen, de waarde van de pensioenaanspraken buiten Nederland ondergebracht.

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 17 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2014 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2014 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A 2014 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren.

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie