I n ve ste ren in solidarite i t. De gevo lgen van de verg r i j- z i ng en de kenniseco no m i e voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I n ve ste ren in solidarite i t. De gevo lgen van de verg r i j- z i ng en de kenniseco no m i e voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning"

Transcriptie

1

2

3 I n ve ste ren in solidarite i t De gevo lgen van de verg r i j- z i ng en de kenniseco no m i e voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning

4 Publikatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het Instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van het CDA op basis van de grondslag van het CDA en in aansluiting op het Program van Uitgangspunten. Het Instituut geeft gedocumenteerde adviezen over hoofdlijnen van het beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek vanuit het CDA en/of van de leden van het CDA in vertegenwoordigende lichamen. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Dr Kuyperstraat 5, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag Tel Fax Internet 4 ISBN Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 7 Leeswijzer 9 1. Arbeidsvraag en arbeidsaanbod op de korte termijn Werkgelegenheid en arbeidsaanbod Knelpunten en aansluitproblemen Lange termijn trends op de arbeidsmarkt Kenniseconomie Demografische ontwikkeling Participatie Ontwikkelingen in de levensloop Confrontatie van vraag en aanbod Tweedeling op de arbeidsmarkt Prijsmechanisme Nadelen prijsmechanisme Falen prijsmechanisme Resumerend Oplossingsrichtingen De mens centraal Beleidsrichtingen Andere oplossingen Menselijk kapitaal Levensloopbenadering Transitionele arbeidsmarkt Levensloopverzekering Levenslang leren Flexibilisering van de arbeidsmarkt voor ouderen Het segment van de minder opgeleiden op de arbeidsmarkt Werkt actief arbeidsmarktbeleid? Investeren in plaats van subsidiëren Integratie en arbeidsmarktbeleid Zorg en onderwijs Algemene lijn 58

6 7.2 Concrete maatregelen Zorg Onderwijs Conclusie 63 Noten 73 Geraadpleegde bronnen 82 6

7 VOORWOORD De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. De hoge economische groei van de afgelopen paar jaar heeft in versneld tempo een aantal potentiële kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt blootgelegd. Met name in het ge s choolde segment van de arbeidsmarkt en in de collectieve sector traden spanningen op. Gebrek aan leerkrachten en handen aan het bed raakten de kwaliteit van het onderwijs en zorg. Sterk stijgende lonen zette de concurrentiepositie onder druk. Dit roept vragen op naar het beleid van de jaren negentig. De naderende vergrijzing roept nieuwe vragen op. Wat betekent een ouder wordende bevolking voor de arbeidsmarkt? Zijn er voldoende mensen die kunnen werken? Wordt niet te eenzijdig een beroep gedaan op de groep die ook de zorg voor kinderen hebben? Wordt de arbeidsparticipatie wel goed gespreid over de levensloop? Ook de kenniseconomie heeft g rote invloed op arbeid. De eisen die gesteld worden aan functies nemen toe. Het is de vraag of het opleidingsniveau daarmee in de pas loopt. Welke gevolgen heeft dit voor de beloning van hoger opgeleiden.wat zijn de effecten voor de concurrentiepositie van ons land? De gevolgen van de combinatie van demog rafische ontwikkelingen en de kenniseconomie zijn verstrekkend en vereisen een nieuwe benadering van arbeid. In deze agenderende verkenning wordt gepleit voor een visie die investeren in mensen centraal stelt. Door te investeren in menselijk kapitaal wordt de basis gelegd voor eens samenleving die gekenmerkt wordt door solidariteit. Solidariteit tussen en binnen generaties, tussen oudere en jongere mensen en tussen welgestelden en minder welgestelden. De inkomenszekerheid van een goed pensioen en ook de toegankelijkheid van de zorg vereisen dat geïnvesteerd wordt in scholing van mensen, arbeid beter over de levensloop wordt gespreid en onbenut arbeidspotentieel wordt aangeboord. De overheid creëert mogelijkheden voor mensen en organisaties om in kennis en va a rdigheden te inve ste ren, en ve rsterkt zo de maatsch a p p e l ij ke en persoonlijke verantwoordelijkheid. 7 De toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onderstrepen de noodzaak om de collectief gefinancierde sectoren te dynamiseren. In de afgeronde WI-serie Het wachten moe zijn hiervoor concrete voorstellen uitgewerkt voor de gezondheidszorg en het onderwijs. Dit rapport bouwt hierop voort en legt ook verbanden met eerdere studies over het levensloopbeleid en financiële beleid.

8 Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA is de leden van de klankbordgroep drs. H. Borstlap, prof. dr. A.L. Bovenberg (voorzitter), W.J. Berg, G. Dolsma, prof. dr. ir. J.C. van Ours, drs. ing. D. Roseboom en de adviserende leden H.M.F. Bruls, J. van Leeuwen, prof. dr. R.J.A. Muf fels en G. Verburg erkentelijk voor hun bijdrage aan dit rapport. Drs. E.J. van Asselt tekent als auteur voor deze publicatie. Mr. R. J. Hoekstra (voorzitter) Dr. A. Klink (directeur) 8

9 Leeswijzer 9

10 Leeswijzer In dit rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA staan de gevolgen van vergrijzing en kenniseconomie voor de arbeidsmarkt centraal. Het eerste deel is analyserend. De eerste twee hoofdstukken bevatten een inventarisatie van de (te verwachten) knelpunten op de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn. Het derde hoofdstuk verkent actuele ontwikkelingen in het licht van de trends op langere termijn. Zo laten zich conclusies trekken over de structurele ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In het tweede deel worden de trends in een samenhangend kader geplaatst. Aangegeven wordt in welke richting het arbeidsmarktbeleid wèl en nìet moet worden uitgebouwd. Om arbeidsparticipatie beter over de levensloop te spreiden is een beleid nodig dat rekening houdt met de verschillende fasen gedurende de levensloop. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven hoe de gezinsfase kan worden ontlast en hoe zuiniger met het menselijk kapitaal wordt omgegaan. In hoofdstuk 6 wordt aparte aandacht gegeven aan de problemen voor minder opgeleiden op de arbeidsmarkt. Voor onderwijs en zorg worden in hoofdstuk 7 specifieke voorstellen gedaan. In een concluderend hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven en worden lijnen doorgetrokken naar de toekomst. 10

11 1 Arbeidsvraag en arbeidsaanbod op de korte termijn 11

12 De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. In de marktsector, maar zeker ook in de collectieve sector heeft zich het tekort aan werknemers stevig doen gelden. De wachtlijstenproblematiek is een beru cht fenomeen gewo rden. Het verlenen van vitale diensten vraagt niet alleen om geld - dat was er tot voor kort voldoende - maar ook om mensen. Die waren er op deelmarkten te weinig. De krappe arbeidsmarkt had ook een ander effect: de loonopdrijving was groot, waardoor de arbeidsinkomensquote in ons land sterk toenam en de concurrentiepositie verzwakte. Het paarse kabinet had daarvoor te weinig oog, evenals overigens het CPB, terwijl een en ander inzichtelijk had moeten zijn Het tekent het belang van de arbeidsmarkt. Ook al zien we op dit moment een meer ontspannen arbeidsmarkt omdat er sprake is van een economische terugslag, toch blijft het zinvol om de arbeidsmarkt in het centrum van de politieke belangstelling te houden. Er tekenen zich namelijk structurele ontwikkelingen af die om even structurele maatregelen vragen. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Dat geldt voor heel West-Europa. Zorgen over de betaalbaarheid van de pensioenen en van de zorg vloeien eruit voort. Die kosten zullen via premies en belastingen opgebracht moeten worden, door een telkens kleiner wordende beroepsbevolking. Naast loonopdrij - vende effecten van een krappe arbeidsmarkt komt daar de extra lastendruk bij. Wanneer die situatie leidt tot te hoge loonkosten is het risico van economische stagnatie groot: en dan tekent zich juist weer een ander vliegwieleffect af. Niet alleen de kosten van de vergrijzing, maar ook die van werkloosheid zullen dan opgebracht moeten worden en alweer door een krimpende beroepsbevolking. Kortom, redenen genoeg om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, zodat het beleid tijdig kan voorsorteren op veranderingen die zich aftekenen. Eerst is het zinvol naar ontwikkelingen op de korte termijn te kijken. Hoe zullen de vraag naar en het aanbod van arbeid zich de komende vier jaar ontwikkelen? Voor het beantwoorden van deze vraag wordt gebruik gemaakt van de Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) en van het rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en arbeidsmarkt De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot Het ROA onderzoekt al ruim tien jaar de toekomstige arbeidsmarktsituatie en bleek in het verleden trefzekere ramingen te maken. Bij de vraagzijde van de arbeidsmarkt gaat het om de vervangingsvraag en de uitbreidingsvraag. Bij de aanbodzijde om de instroom (schoolverlaters, werkzoekenden, stille reserve). In dit rapport zal zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin naar de vraag- en aanbodzijde worden gekeken. Met kwalitatief wordt

13 gedoeld op de beroeps- en de opleidingskwalificaties. Het begrip kwantitatief slaat op cijfermatige aantallen. 1.1 Werkgelegenheid en arbeidsaanbod Een algemene vergelijking van de vraag en het aanbod van arbeid geeft een beeld van de arbeidsmarkt op macro-niveau. Vraagkant: kwantitatief De groei van de werkgelegenheid in de periode werd vorig jaar door het CPB nog geraamd op 0,75% 4. In de marktsector zou de werkgelegenheid groeien met 0,5%, in de collectieve sector met 1,25%. In het rapport De arbeidsmarkt in de collectieve sector. Heden, verleden en toekomst 5, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken staat dat bij een economische groei van gemiddeld 2,5% de uitbreidingsvraag in de collectieve sector en de marktsector in absolute getallen nagenoeg gelijk is: circa fte s de komende vier jaar. De economische verwachtingen zijn sinds deze ramingen een stuk somberder. Inmiddels verwacht het CPB dat de werkgelegenheid in de marktsector in 2002 en 2003 krimpt, terwijl de overheidssector nog wat groeit. 6 Aanbodzijde: kwantitatief Het arbeidsaanbod neemt tussen 2002 en 2006 toe met 1,1% per jaar. Dit is lager dan de periode daarvoor, toen het arbeidsaanbod met ruim 2,0% steeg. 7 Dit grote verschil is enerzijds het gevolg van de zeer sterke groei van het arbeidsaanbod de afgelopen jaren. Daarbij was sprake van een acceleratie in het aanbod: een acceleratie die gaandeweg afvlakt. De groei vlakt momenteel af omdat de naoorlogse geboortegolf de seniorfase bereikt en omdat de inhaalslag van vrouwen die betaald werken een eind gevorderd is. Ondertussen daalt de instroom van schoolverlaters vanwege de ontgroening op de arbeidsmarkt. Een verschil met de afgelopen jaren is ook dat de stille arbeidsreserve die voor de arbeidsmarkt beschikbaar is, minder eenvoudig te mobiliseren is. Wel zijn er nog veel ouderen, met name vrouwen, die geen betaalde arbeid verrichten. 13 Kwantitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Kijken we naar de vraag en het aanbod tezamen dan valt te zien dat het arbeidsaanbod sneller toeneemt dan de werkgelegenheid, zodat de werkloosheid zal oplopen. In 2006 is de werkloosheid naar verwachting weer 5%. 8

14 1.2 Knelpunten en aansluitproblemen De knelpunten op de arbeidsmarkt worden zichtbaar wanneer wordt gekeken naar vraag en aanbod voor specifieke beroepen en opleidingen. Vraagkant: kwalitatief In zijn algemeenheid geldt dat als gevolg van ve randering in de economisch e activiteiten hogere kwalificatie-eisen worden gesteld waardoor de vraag naar hoger opgeleide werknemers toeneemt en naar lager opgeleiden afneemt of stagneert. De vervangingsvraag (opvolging van gepensioneerden en arbeidsongeschikten) is weliswaar hoger naarmate het gevraagde opleidingsniveau lager is, maar voor de uitbreidingsvraag (groei werkgelegenheid) geldt het omgekeerde. Duurder gezegd: het negatieve substitutie-effect bij banen waarvoor een lager opleidingsniveau is vereist, geeft een verlies van banen aan, dat gelijk is aan de toename bij hogere opleidingsniveau s. Tabel 1: Uitbreidingsvraag, vervangingsvraag en arbeidsmarktinstroom (gemiddelde jaarlijkse percentages) en de daaruit volgende toekomstige arbeidsmarktperspectieven per opleidingsniveau, ; voor de uitbreidingsvraag ook Opleidingsniveau U i t b re i d i n g s- v raag % 9 U i t b re i d i n g s v raag % Ve r va n g i n g s - s u b st i t u t i e - i n st ro o m t y p e r i n g v raag % 10 v raag % 11 ( ) ( ) Basisonderwijs 3,5-5,2 5,9-0,8 4,7 VMBO 0,2-1,2 3,8-1,2 4,3 HAVO/VWO 5,8 3,0 4,6 0,0 8,9 MBO 1,3 1,8 3,5-0,4 4,1 HBO 3,4 2,8 3,2 0,8 4,0 WO 6,1 3,6 2,4 1,9 3,9 redelijk matig matig goed goed zeer goed Bron: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, De Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2006, november 2001, p. 8 en 11. De vergelijking met de periode laat zien dat de afgelopen jaren de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt nog wel groeide; de uitbreidingsvraag voor ongeschoolden was 3,5%. Dat heeft geleid tot een sterke afname van werkloosheid onder langdurig werklozen en allochtonen. Voor de komende jaren wordt in dit segment echter een afname van de werkgelegenheid verwacht. Aanbodzijde: kwalitatief Circa dertig procent van de instromers op de arbeidsmarkt heeft een on-

15 gunstig arbeidsmarktperspectief, althans volgens ramingen van het ROA. Het betreft met name schoolverlaters met een VMBO- of met alleen een HAVO/VWO-diploma. Voor ongeschoolden daarentegen zijn de perspectieven weer wel redelijk gunstig omdat er binnen hun cohort sprake is van de nodige opwaartse mobiliteit. Velen volgen een opleiding en maken zo plaats voor nieuwe cohorten ongeschoolden. Het arbeidsmarktperspectief van hogere opleidingen is zonder meer goed. Hier zullen zich fricties gaan voordoen, ook omdat mensen zich boven hun dertigste relatief weinig meer scholen. Knelpunten die zich zullen af tekenen, worden voor een deel ook veroorzaakt door de opleidingskeuzen die jongeren maken. De instroom in technische opleidingen, verpleegkunde en lerarenopleidingen blijft achter bij de vraag. Kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Het ROA raamt dat er de komende jaren jaarlijks hoger opgeleiden nodig zijn, terwijl het bij de instroom uit opleidingen om personen gaat. Het tekort aan hoger opgeleiden zal zich vooral doen gelden in pedagogische en medische en paramedische beroepen. Ook aan informatici dreigt een tekort. Een verschil is echter dat in de zorg knelpunten in de personeelsvoorziening sneller leiden tot onvervulde vacatures dan in de IT- en metaalsector. In die laatste sectoren neemt men sneller minder geschikte kandidaten in dienst. In het uiterste geval verdwijnt de werkgelegenheid zelfs uit Nederland. Hieronder passeren enkele sectoren de revue. Onderwijs De uitstroom uit de onderwijssector neemt de laatste jaren sterk toe (+ 50%), van in 1996 tot in Het gaat om leraren die ofwel stoppen met werken (veelal vrouwen met jonge kinderen en ouderen) of overstappen naar het bedrijfsleven. In het voortgezet onderwijs is de uitstroom de afgelopen jaren bijna verdubbeld. De instroom in de onderwijsopleidingen is anderzijds laag. Daarbij moet wel gedifferentieerd worden. In de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs is de instroom in een paar jaar tijd gehalveerd. In de lerarenopleiding voor het primair onderwijs is de instroom d a a re n te gen juist sterk to e genomen. De pers o n e e l s k n e l p u n ten in het p r i m a i r onderwijs lijken zich de komende jaren te stabiliseren of op te lossen vanwege a) deze hogere instroom en b) het einde van de klassenverkleining. In het vo o rt gezet onderw ijs zullen de te ko rten aan personeel daare n tegen fo rs zij n Gezondheidszor g In de gezondheidszorg zullen, als geen maatregelen worden getrof fen, de personeelsproblemen van de afgelopen jaren zich verscherpt doorzetten.

16 16 Het tekort aan verpleegkundigen zal dan sterk oplopen, met name in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar verwacht men een sterke groei en kampt men met een groot verloop en een hoog ziekteverzuim. In de ziekenhuisbranche is het berekende tekort aan niet-gespecialiseerde verpleegkundigen relatief klein. Echter, deze beroepsgroep heeft te maken met de grote impact van een eventueel tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen: operaties kunnen niet plaatsvinden en de wachtlijsten worden langer. Voor de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg worden gematigde personeelsproblemen verwacht. Het verwachte personeelstekort verschilt overigens niet alleen per branche maar ook per regio. Het huisartsentekort is inmiddels een bekend fenomeen. Momenteel hebben mensen geen eigen huisarts. Volgens de beroepsgroep zal dit in 2005 een derde van de bevolking zijn. Apotheken kennen op hun beurt weer een tekort aan apothekers en assistenten.

17 2 Lange termijn trends op de arbeidsmarkt 17

18 In het vo r i ge hoofdstuk zijn de ontwikke l i n gen op de ko rte te rm ijn ge s ch e t st. Een belangrijke vraag is of deze ontwikkelingen doorzetten. Een antwoord daarop is af te leiden uit de onderliggende trends die richting geven aan de o n t w i k ke l i n gen op lange te rm ijn. In dit hoofdstuk wo rden de trends besch reve n. In het volgende hoofdstuk worden de korte termijn ontwikkelingen en de trends samengebracht om zo een samenhangend beeld te schetsen van de te verwachten ontwikkelingen. De vraag naar arbeid zal sterk samenhangen met de ontwikkeling in de kenniseconomie. Het aanbod van arbeid is de resultante van enerzijds de omvang van de beroepsbevolking en anderzijds de participatiegraad. Bij die participatiegraad zijn ontwikkelingen in de levensloop van groot belang: transities (overgangen) rond gezinssituatie (zorg voor kinderen) en de mate van arbeidsparticipatie (en daarmee tijdige om- en bijscholing) van oudere werknemers zijn daarbij van belang. 2.1 Kenniseconomie 18 Er ontstaat een kennisintensie ve diensteneconomie Nederland ontwikkelt zich in rap tempo tot een kenniseconomie. De productie wordt kennisintensiever en leidt tot hogere kwalificatie-eisen. Deze upgrading raakt aan drie dimensies van de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid stijgt in de eerste plaats sneller in sectoren waar relatief veel hoger opgeleiden werken (bedrijfssectoreffect). Daarnaast verandert de beroepsstructuur binnen sectoren, zodat de vraag naar hoger opgeleiden toeneemt en naar lager opgeleiden afneemt (beroepseffect). Tenslotte stijgt binnen beroepsgroepen de vraag naar hoger opgeleiden (opleidingseffect). Eén van de achtergronden is dat ongeschoold werk steeds vaker uit Nederland verdwijnt en zich verplaatst naar de zogenaamde lage lonen landen. Tegelijkertijd vindt een ontwikkeling plaats richting een diensteneconomie. Dat heeft weer te maken met de onontkoombare lage(re) productiviteitsgroei van de dienstensector en het outsourcen van taken. Deze dragen bij aan zogenaamde tertiairisering van de arbeidsmarkt. Deze twee ontwikkelingen samen leiden ertoe dat Nederland zich ontwikkelt tot een kennisin - tensieve diensteneconomie. met de volgende pijlers Een krachtige kenniseconomie steunt op drie pijlers: 1) onderwijs en scholing; 2) wetenschappelijk onderzoek en 3) innovatieve activiteiten van bedrijven. 14 Scholing (de eerste pijler) is gericht op kennis in de vorm van vaardigheden; bij de tweede en derde pijler is veeleer sprake van zogenaamde ideeën-kennis. Bij ideeën-kennis speelt afstand nauwelijks een rol meer; de

19 kennis is footloose: zij kan worden vastgelegd en razendsnel worden verspreid. Vaardigheden daarentegen zijn niet vast te leggen op papier, het zit in de hoofden en handen van (fysiek begrensde) mensen. Ideeën-kennis en vaardigheden zijn vaak complementair: zij vloeien in elkaar over en veronderstellen elkaar vaak. Dat zorgt op zichzelf weer voor vertraging bij de verspreiding van kennis. en daarmee een rote g behoef te aan hoger opgeleiden Het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking groeit nog slechts licht. Tussen nam het aandeel jaarlijks toe met 0,6 procentpunt. Voor is dit naar ver wachting nog maar 0,2 procentpunt. Deze afvlakking is te verklaren uit het afnemen van het verschil in opleidingsniveau tussen ouderen en jonge ren. Het aandeel hoger opgeleiden (HBO + WO ) omvat nu 28,2% van de totale werkgelegenheid, of wel 1,9 miljoen mensen van de in totaal 6,8 miljoen werkzame personen. Onderzoekers en wetenschappers maken slechts 0,6 % van het totaal uit. Dat percentage zal stabiel blijven. en wellicht aan middelbaar opgeleiden, maar niet aan minder geschoolden. De kenniseconomie heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. De behoefte aan hoger opgeleide werknemers neemt sterk toe. Een hogere upgradings - snelheid (Research & Development) zorgt voor minder vraag naar middelbaar en lager opgeleiden en vergroot de knelpunten op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden. Daarmee deels samenhangend zijn de ICT-investeringen. Ook deze creëren meer vraag naar hoger personeel en naar personen uit het middensegment van de arbeidsmarkt. De vraag naar lager en ongeschoold personeel vlakt erdoor af. R&D uitgaven sorte ren vo o ral op de ko rte te rm ijn effect. ICT inve ste r i n ge n we r ken veel langer door. De ve rwa chting is dat met name ICT de motor is achter de ve rs chuiving van de vraag naar hoger opgeleiden. Over de vraag naar middelbaar opgeleiden kan veel moeilij ker op voorhand iets gezegd wo rd e n Globalisering Een ander element van de kenniseconomie is de globalisering van de economie. Hierdoor lopen economische ontwikkelingen in verschillende delen van de wereld steeds meer gelijk. Slechte resultaten van multinationals in het ene deel van de wereld kunnen tot ontslagen in een ander deel van de wereld leiden. De ontwikkelingen op de aandelenmarkten lopen eveneens steeds meer parallel. Een gevolg daarvan is dat de conjuncturele op- en neergangen heftiger zijn. Dit vergroot de behoefte van ondernemingen aan een flexibel personeelsbestand.

20 Veranderende arbeidsrelaties Daarnaast verandert de aard van de arbeidsrelaties. Er valt een toename te constateren van het aantal kleinere banen en het aantal mensen dat meerdere banen heeft. De multi-inzetbaarheid van mensen neemt toe. Ook is de laatste jaren het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-er) sterk gegroeid, met name in het vervoer, de bouw en de it-sector. Naar schatting zijn er zzp-ers. 16 Sommigen begonnen aan een eigen onderneming omdat zij anders werkloos bleven. Ook een verandering van arbeidsmoraal heeft in de groei meegespeeld. De groei wordt ook wel verklaard door de in vergelijking met het verleden lager vastgestelde sociale zekerheidsrechten. Daardoor zou de overgang naar het zelfstandig ondernemerschap minder groot zijn geworden. Waarschijnlijker is dat de toename van het tweeverdienerschap eraan heeft bijgedragen, omdat een werkende partner de sociale risico s van de ondernemers vermindert. 2.2 Demografische ontwikkeling 20 De discussie over de vergrijzing is in andere landen in Europa zoals Duitsland aanzienlijk verder gevorderd dan hier. Dat komt omdat Nederland l a ter ve rgr ij st dan andere Europese landen. To ch is het zaak hier alert te zij n. Demografie en economische ontwikkeling hebben veel met elkaar te maken. Het verschil in economische groei tussen de Verenigde Staten en Europa wordt grotendeels verklaard uit demografische factoren. 17 De productiviteit per gewerkt uur ontloopt elkaar immers niet veel. Naar ver wachting zullen deze verschillen in de toekomst nog pregnanter worden omdat het geboortecijfer in de Verenigde Staten aanzienlijk hoger is dan in Europa. 18 Vergrijzing en ontgroening leiden tot minder arbeidsaanbod. Vergrijzing heeft tot gevolg dat er minder wordt gewerkt: de oudere beroepsbevolking werkt gemiddeld minder dan het jongere segment. Vergroening leidt ertoe dat minder mensen betaald actief zijn. Een versmallende beroepsbevolking remt de economische groei. Wellicht dat door immigratie in de tekorten op de arbeidsmarkt kan worden voorzien, maar daar kan niet op voorhand van worden uitgegaan: gegeven het opleidingsniveau van migranten, gegeven mogelijke integratieproblemen etc.

21 Table 2: Vergrijzing van het personeel in de quartaire sector (in procenten en indexcijfers, 1990=100) aandeel van de 45-plussers in 2000 toename aandeel 45-plussers in de periode Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheidszorg Marktsector Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal Cultureel Rapport 2002, Den Haag, 2002, pagina 2 1. Daarbij moet bovendien worden aangetekend dat vergrijzing de vraag naar arbeid ook nog eens zelfstandig vergroot, omdat de behoefte aan gezondheidszorg en persoonlijke dienstverlening toeneemt. Deze dienstverlenende sectoren kennen een gemiddeld lagere productiviteit vanwege de hoge arbeidsintensiteit: ook om die reden remt de vergrijzing de productiviteitsgroei. Tabel 3: Gebruik van zorg, onderwijs en openbaar vervoer op grond van demografische ontwikkelingen, (indexcijfer, 1990=100) Zorg Onderwijs Openbaar vervoer Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal Cultureel Rapport 2002, Den Haag, 2002, pagina De vergrijzing remt tenslotte niet alleen de economische groei via het arbeidsaanbod en de productiviteitsontwikkeling, maar leidt ook tot problemen rond de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Het aantal 65-plussers loopt in verhouding tot de beroepsbevolking behoorlijk op. 19 De toename van het aantal 65-plussers ten opzichte van het aantal werkenden, betekent dat het financiële draagvlak voor belangrijke verzorgingsstaatarrangementen afneemt.

22 G ra fiek 1: De bevolking van 70+ en 80+ als perc e n ta ge van de bevolking van jaar. Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal Cultureel Rapport 2002, Den Haag, 2002, pagina Participatie 22 Het arbeidsaanbod neemt toe Het arbeidsaanbod wordt behalve door de groei van de bevolking bepaald door de mate van participatie door de beroepsbevolking. Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat de effecten van de participatiegraad op het arbeidsaanbod erg groot zijn, zeker ook in vergelijking met de demografische ontwikkelingen. Maar het effect neemt wel af vanaf een bepaald (omslag- cq. verzadigings)punt. Het aanbod vlakt af, terwijl de demografie juist meer gewicht in de schaal gaat leggen.

23 Tabel 4: Ontwikkeling arbeidsaanbod Demografie w.v. groei bevolkingsomvang w.v. veroudering w.v. allochtonen (lagere part) Opleiding w.v. hoger opleidingsniveau w.v. langer studeren Participatie w.v. vrouwen w.v. mannen Totaal ( p.j.) ( p.j.) Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Doorgroei van arbeidsparticipatie, Den Haag 2000, pagina 107. Het demografisch effect valt uiteen in drie componenten: het arbeidsaanbod neemt toe door de groei van de bevolking in de beroepsgeschikte leeftijd; de beroepsbevolking daalt echter ook omdat de leeftijdssamenstelling van de bevolking verandert. Bovendien, de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt; er komen minder participanten onder de 40 jaar. het aandeel allochtonen onder de bevolking groeit, maar daardoor daalt ook het gemiddelde arbeidsaanbod, omdat allochtonen (vooralsnog) een lagere participatiegraad kennen. maar de groei neemt wel terk s af P rognoses maken de afname van de groei van het arbeidsaanbod inzich te l ij k 2. 0 Tussen 1996 en 2001 was de groei van het arbeidsvolume 2,0%, in de periode is dit naar schatting 1,1% en tussen 2006 en 2010 komt de raming van de gemiddelde groei van het arbeidsvolume uit op nog maar 0,8%. 23 tewijl de banen in de collectie ve sector blijven roeien. g Gemeten aan de verwachte groei van het arbeidsaanbod groeide de collectieve sector afgelopen jaren hard. Tussen 1997 en 2000 groeide het aantal banen in de collectieve sector met 2,1% ofwel personen (de marktsector groeide met banen), waarvan in de zorgsector. 21 Dat is gemiddeld een toename van per jaar. Vergelijken we dit met de jaarlijkse groei van de beroepsbevolking in de toekomst: tussen 1995 en 2010 is de groei personen per jaar en tussen 2010 en 2020 nog maar

24 per jaar. 22 Dit illustreert het belang van langer doorwerken van oudere werknemers en van herintredende partners voor de arbeidsmarkt. Arbeidsparticipatie van mannen Veel wordt gesproken over de verwachte toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Veel minder aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheid dat dit een lagere participatie van mannen tot gevolg kan hebben. Het loslaten van het kostwinnersmodel waarin alleen de man werkt, betekent immers dat man en vrouw allebei kunnen werken of dat de man helemaal niet meer werkt en alleen de vrouw nog betaalde arbeid verricht. Mannen die ervoor kiezen volledig of gedeeltelijk huisman te worden, zijn er reeds. Hoewel het in de statistieken nog niet zichtbaar is, valt niet uit te sluiten dat dit zal leiden tot een afnemende groei van de participatiegraad van mannen. De keuze van sommige mannen om niet of slechts een gering aantal dagen te werken, kunnen de eerste tekenen zijn van een fundamenteel andere verdeling van arbeid tussen man en vrouw. Voorlopig blijft de participatie van mannen stijgen omdat meer oudere mannen blijven werken. 24 Arbeidsparticipatie van vrouwen De participatie van vrouwen stijgt over de hele linie, voor zover althans trends zich doorzetten. In 2001 werkte 65,3% van de vrouwen tussen 15 en 65 jaar. Bij de mannen was dit percentage 83%. Ten opzichte van 1995 is dit een stijging van respectievelijk 12,2 en 7,7 procentpunten. De gemiddelde participatiegraad ligt met 74% inmiddels zeer ruim boven het Europees gemiddelde van 64,1%. 23 Uit onderstaande grafiek blijkt dat de participatiegraad in Nederland de afgelopen jaren sterker steeg dan in andere landen, onder andere als gevolg van het grote aandeel van deeltijd-banen. Een derde van de werknemers werkt inmiddels in deeltijd. Of de trend van stijgende arbeidsparticipatie zich doorzet, is niet met zekerheid te stellen. Een tegenbeweging zou kunnen zijn dat ouderen helemaal niet langer gaan werken, maar juist korter omdat meer en meer mensen zich dit financieel kunnen veroorloven.

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Peter Ekamper, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Op

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan?

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? , wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? Biebwatch, Amsterdam, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht Opzet van de presentatie Ontwikkelingen op de

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

1)Waaruit bestaat de vraag op de Werkenden en arbeidsmarkt? (openstaande)vacatures. 2)Noem een ander woord voor Werkenden werkgelegenheid.

1)Waaruit bestaat de vraag op de Werkenden en arbeidsmarkt? (openstaande)vacatures. 2)Noem een ander woord voor Werkenden werkgelegenheid. 1 1)Waaruit bestaat de vraag op de arbeidsmarkt? 2)Noem een ander woord voor werkgelegenheid. 3)Wie vragen arbeid? 4)Met welk woord wordt het aanbod van arbeid ook aangeduid? 5)Geef de omschrijving van

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

6. Vergrijzing in Noord-Nederland

6. Vergrijzing in Noord-Nederland 6. Vergrijzing in Noord-Nederland De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking sterk stijgen. Er worden minder kinderen geboren dan vroeger en onder invloed van stijgende welvaart

Nadere informatie

Zorgen om arbeidsmarktkrapte

Zorgen om arbeidsmarktkrapte Regiovisie Noord-Brabant Zorgen om arbeidsmarktkrapte Arbeidspotentieel niet uitgeput, wel lastiger om te benutten De sterke groei van de Brabantse economie voedt de vraag naar personeel. De groei van

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

Te weinig kenniswerkers

Te weinig kenniswerkers Te weinig kenniswerkers Auteur(s): Marey, Ph. (auteur) Diephuis, B.J. (auteur) Dupuy, A. (auteur) Dijksman, S. (auteur) Golsteyn, B. (auteur) De auteurs zijn verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs

Nadere informatie

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd 2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd Mensen moeten steeds de keuze maken tussen werken en vrije tijd: 1. Werken * Je ontvangt loon in ruil voor je arbeid; * Langer werken geeft meer loon (en dus kun

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1424 Vragen van het lid

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends en de toekomst van de sociale zekerheid

Arbeidsmarkttrends en de toekomst van de sociale zekerheid Arbeidsmarkttrends en de toekomst van de sociale zekerheid Workshop Divosacongres, 2 juni 2016 Paul de Beer Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen UvA Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014 MEI 214 Neimed Krimpbericht Potentiële beroepsbevolking Voor de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten is de potentiële beroepsbevolking van belang. Deze leeftijdsgroep daalt in al sinds 1995.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

Werkgeversreacties bij krapte

Werkgeversreacties bij krapte Werkgeversreacties bij krapte Van Winden, P. & Van Nes, P.J., Krapte op de arbeidsmarkt; werkgeversreacties. NEI, in opdracht van OSA (publicatie A178) De afgelopen periode van hoogconjunctuur in Nederland

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

1)Waaruit bestaat de vraag op de Werkenden en (openstaande)vacatures. arbeidsmarkt? Werkenden 2)Noem een ander woord voor

1)Waaruit bestaat de vraag op de Werkenden en (openstaande)vacatures. arbeidsmarkt? Werkenden 2)Noem een ander woord voor 1)Waaruit bestaat de vraag op de arbeidsmarkt? 2)Noem een ander woord voor werkgelegenheid. 3)Wat houdt het arbeidsvolume in? 4)Met welk woord wordt het aanbod van arbeid ook aangeduid? 5)Geef de omschrijving

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

De betekenis van additionele scholing

De betekenis van additionele scholing De betekenis van additionele scholing Auteur(s): Grip, A. de (auteur) Jacobs, A. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht. V erschenen in: ESB,

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Wat kun je verwachten?

Wat kun je verwachten? Economie V5 Economie 2 3 Wat kun je verwachten? Urenverdeling V5: 3 uur per week V6: 3 uur per week Overhoringen Minimaal 2 overhoringen per periode (weging varieert) Weging Proefwerk: 3-4x (in april:

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Verdringing op de arbeidsmarkt: Wat is het en hoe meet je het?

Verdringing op de arbeidsmarkt: Wat is het en hoe meet je het? Verdringing op de arbeidsmarkt: Wat is het en hoe meet je het? Presentatie op studiemiddag NISZ Utrecht, 22 januari 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Relevante vragen

Nadere informatie

Ageing Tomorrow, Innovation Today*

Ageing Tomorrow, Innovation Today* Public Sector Ageing Tomorrow, Innovation Today* Point of view Januari 2009 *connectedthinking 1 PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory.

Nadere informatie

Knelpunten blijven, ondanks daling groei

Knelpunten blijven, ondanks daling groei Knelpunten blijven, ondanks daling groei Auteur(s): Cörvers, F. (auteur) Diephuis, B. J. (auteur) Golsteyn, B. (auteur) Marey, Ph. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 804 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt

Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt 157 Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt M. A. Allers* Samenvatting De afgelopen 25 jaar is de Nederlandse economie vooral gegroeid doordat meer mensen zijn gaan werken. Deze extensieve economische

Nadere informatie

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 Dynamiek in de (arbeids) markt Politiek Overheid Technologie Economie Arbeidsmarkt Demografie Organisaties (Beroeps) bevolking Sociaal OVERHEID Wet-

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Arbeid = arbeiders = mensen

Arbeid = arbeiders = mensen Vraag van en aanbod naar arbeid Arbeid = arbeiders = mensen De vraag naar mensen = werkenden Het aanbod van mensen = beroepsbevolking Participatiegraad Beroepsbevolking / beroepsgeschikte bevolking * 100%

Nadere informatie

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012 Nieuwsbrief, oktober 2012 In opdracht van de Provincie heeft Etil in de tweede helft van 2010 het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt 2011 2014 uitgevoerd. In dit onderzoek

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Nieuws. Innovatieve topsectoren

Nieuws. Innovatieve topsectoren Nieuwsbrief september 2011 In het coalitieakkoord van Provincie Overijssel, met de titel De kracht van Overijssel - Inspireren, innoveren en investeren', hebben de coalitiepartijen hun ambities bekend

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Een Werkende Arbeidsmarkt

Een Werkende Arbeidsmarkt Een Werkende Arbeidsmarkt Bas ter Weel 16 mei2014 Duurzame inzetbaarheid Doel Langer werken in goede gezondheid Beleid gericht op Binden: Gezondheid als voorwaarde voor deelname Ontbinden: Mobiliteit als

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

Loon voor en na WW. Samenvatting

Loon voor en na WW. Samenvatting Loon voor en na WW Samenvatting len voor en na de WW onderzocht UWV heeft onderzocht in hoeverre het loon van werknemers voor en na de WW-uitkering verschilt. Daarbij is in de periode 2012-2013 gekeken

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: EXAMEN: HAVO 2001-II De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt

Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt Contactpersoon: Diederik Brink, 030 751 1726, dbrink@cnvo.nl Datum: juni 2014 Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen op

Nadere informatie