Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE"

Transcriptie

1 Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE

2 Inhoudsopgave Zomernota 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 3 3. per programma 4 programma 1 Burger en bestuur 4 programma 2 Veiligheid 13 programma 3 Ruimte 15 programma 4 Werk en inkomen 22 programma 5 Zorg 26 programma 6 Toerisme en cultuur 31 programma 7 Educatie 37 programma 8 Financiën 42 4 Overzicht voortgang MIP projecten 43 5 Risico en weerstandsvermogen 51 6 Financiële ontwikkelingen budgetbijstellingen ontwikkeling begrotingssaldo bezuinigingsdoelstellingen Omgevingsdienst Zandweg Oude Veendijk 58 7 Samenhangend voorstel 59 2

3 1. Inleiding In april 2012 heeft de raad besloten de rapportagecyclus te optimaliseren. In plaats van de voor- en najaarsnota, is gekozen voor een systematiek van een 1e en 2e bestuursrapportage. Deze rapportages worden (bij voorkeur) respectievelijk in juni (1 e Berap) en in september (2 e Berap) door de raad behandeld. Met betrekking tot de 2 e Berap, ook wel Zomernota genoemd, is gekozen voor een zodanig tijdstip van behandeling, dat de raad tijdig in het lopende jaar kan bijsturen op gewenste effecten van beleid en inzet van middelen. In de Zomernota 2015 ligt de nadruk op het rapporteren over de stand van zaken (peildatum medio 2015) m.b.t. het uitvoeren van het beleid, de vooruitzichten voor het tweede halfjaar en eventuele afwijkingen van de financiële ramingen. Voor de zomernota 2015 is een volgende stap gezet in optimalisering van de planning- en controlcyclus. De voortgangsrapportage is namelijk voor het eerst integraal uitgevraagd via ons intern voortgangssysteem Pepperflow en vertaald in de voorliggende zomernota. Eén en ander heeft een gewijzigde lay-out tot gevolg. 2. Leeswijzer In hoofdstuk 3 treft u een overzicht per programma aan van de verrichte en nog te verrichten activiteiten. De rapportage volgt in hoofdlijnen het overzicht van toegezegde activiteiten, zoals die per deelprogramma zijn opgenomen in de programmabegroting. Hoofdstuk 4 geeft de geactualiseerde stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de M.I.P. projecten weer. Hoofdstuk 5 gaat in op enkele voornemens van het rijk, die risico s meebrengen voor gemeenten. Hoofdstuk 6 gaat in op gesignaleerde budgetbijstellingen en de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Hoofdstuk 7 bevat tot slot het voorstel waarover van de raad een besluit wordt gevraagd. 3

4 Programma 1 Burger en Bestuur 3. per programma Programmaonderdeel > Bestuur Doelstellingen 1. Een grotere betrokkenheid van burgers en organisaties bij de gemeente 2. Zo optimaal mogelijke dienstverlening realiseren Activiteiten 1. Doorgaande verbetering van de planning en control cyclus Voor interne voortgangsrapportages maken we gebruik van het intern registratiesysteem Pepperflow. De eerste helft van 2015 is gebruikt om dit systeem zodanig in te richten en inhoudelijk te vullen dat een 1 op 1 vertaling richting zomernota kon plaatsvinden. Deze stap in de optimalisering van de planning- en controlcyclus zal in de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Voor de tweede helft van 2015 is de planning om te gaan werken met een managementrapportage. Met betrekking tot een aantal beleidsterreinen zullen belangrijke kengetallen worden benoemd waarover vervolgens gerapporteerd wordt. Op deze wijze kan een nog betere monitoring plaatsvinden van lopende beleidsactiviteiten en indien nodig bijstellingen worden voorgesteld. 2. Nieuwe communicatieactiviteiten voor de jaren Op dit moment is meer dan de helft van de activiteiten/projecten afgerond waaronder het project Whatsapp, het advertentiebeleidsplan en het format communicatieplan voor medewerkers, waardoor het taakveld communicatie hen nog gerichter kan ondersteunen. Een aantal projecten zijn in uitvoering zoals het vernieuwen en aanpassen van het communicatieplan , de nieuwe Webrichtlijnen2 en de vormgeving van de eerste contouren van het communicatieplan herindeling Westerwolde. Voor de rest van het jaar staan nog enkele projecten op de planning die we nog dienen op te pakken, waaronder bijvoorbeeld de deelname aan waarstaatjegemeente.nl (wordt in het najaar opgestart, twee jaar geleden is er een nulmeting geweest) en het uitwerken van de mogelijkheden van een afvalapp i.p.v. afvalkalender. 3. Optimaliseren en kwalitatief borgen van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad De basis van de besluitvorming in de gemeenteraad en het college ligt in de advisering door het ambtelijk apparaat. Teneinde deze advisering naar een hoger plan te brengen is een nieuw format ontwikkeld. Dit format vraagt in samenspraak met de griffie in de tweede helft van 2015 nog om een laatste doorontwikkeling. Na borging in de organisatie zal het format nog in 2015 in gebruik worden genomen. 4. Organiseren provinciale- en waterschapsverkiezingen 4

5 Programma 1 Burger en Bestuur De organisatie en uitvoering van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap zijn naar volle tevredenheid verlopen. Bij deze verkiezingen zijn naast ambtenaren ook weer inwoners van de gemeente Vlagtwedde ingezet op de 12 stembureaus. 5. Uitvoering HRM-onderwerpen strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, loopbaanbeleid, houding en cultuur In de eerste helft van 2015 is het nieuwe functiehuis HR21 afgerond in goed overleg met medewerkers. Een zeer beperkt aantal bezwaarprocedures is inmiddels afgerond. Er zijn geen beroepsprocedures. Daarnaast zijn met de meeste medewerkers resultaatafspraken gemaakt. De komende tijd zal de zogenaamde prestatiecoach (webapplicatie die ondersteunt in de gesprekscyclus) worden gevuld, waarmee dan de basis is gelegd voor de start van de nieuwe gesprekscyclus als één van de belangrijkste HRM-instrumenten in het kader van het functioneren en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. 6. Verdere professionalisering inkoop en aanbesteding overeenkomstig de Aanbestedingswet 2012 Alle werkzaamheden voortvloeiende uit de Aanbestedingswet 2012 zijn uitgevoerd. Wat nog restte was het aanpassen van het Inkoop handboek. Het gehele handboek is dan ook aan een eindcontrole onderworpen. Naar aanleiding hiervan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Het handboek is nu geheel bijgewerkt en inmiddels op Atrium geplaatst (23 juli 2015), zodat het voor iedereen beschikbaar is. 5

6 Programma 1 Burger en Bestuur Programmaonderdeel > Dienstverlening Doelstellingen 1. Een op maat gesneden dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente zal verder vorm en inhoud krijgen. Deels in lijn met wettelijke verplichtingen, maar vooral beredeneerd vanuit de behoefte van onze klanten, wordt onze dienstverlening in samenwerking met onze buurgemeentengeoptimaliseerd. 2. Verbetering elektronische dienstverlening Activiteiten 1. Deelname aan landelijke aanpak adreskwaliteit. In het tweede kwartaal 2015 is de gemeente Vlagtwedde deelnemer geworden van het project "Landelijke aanpak adreskwaliteit". Vanuit de landelijke database is een eerste lijst met te bezoeken adressen naar de gemeente gestuurd. De eerste uitvoeringsacties hebben meteen resultaat opgeleverd (bijvoorbeeld ten aanzien van niet doorgegeven verhuizingen ) en zijn daarna administratief afgehandeld. In de tweede helft van 2015 verwachten we een nieuwe lijst van te bezoeken adressen. 2. DMS-systeem koppelen aan een zakenmagazijn De migratie naar een nieuwe versie van het DMS-systeem (Decos) gaat gepaard met een continue doorontwikkeling. De testomgeving van het DMS-systeem is reeds voorzien van de nieuwste versie genaamd JOIN. Deze gebruikersvriendelijke versie van Decos moet samen met omzetten van de werkprocessen er voor zorgen dat de dienstverlening naar de burger nog meer zal verbeteren, onder andere door het beschikbaar kunnen stellen van statusinformatie. Verder is het werving en selectie proces uitgewerkt in een workflow met overzichtelijke stappen die er voor gaat zorgen dat het registreren van de documenten rondom dit proces een stuk eenvoudiger zal zijn en door automatische acties veel tijdswinst op zal leveren. Er is een registratieboek ontworpen voor het beheer van gebouwen en de BAG, zodat deze ook gelinkt kunnen worden aan de cliëntdossiers en zaakdossiers in ons DMS. Ook zijn we gestart met het opstellen van een kwaliteitssysteem dat er voor moet zorgen dat d.m.v. kwaliteitscontroles en werkinstructies de kwaliteit van onze informatie in ons DMS gewaarborgd gaat worden. In het derde kwartaal van 2015 zullen we het BAG registratieboek verder vormgeven en implementeren. In oktober 2015 wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd die de start zal zijn voor het omzetten van al onze werkprocessen in DMS naar zogenaamde zaaktypen. Dit zal het vormen van digitale zaakdossiers een stuk vereenvoudigen. Ook zorgt deze omzetting er voor dat we zijn voorbereid op eventuele toekomstige koppelingen met b.v. ketenpartners. 3. Doorontwikkeling verbreding dienstverleningsaanbod centrale publieksbalie Begin dit jaar zijn een aantal burgerzaken producten naar de publieksbalie gegaan, onder andere de kosteloze huwelijken, geboorteaangiftes, maar ook de eerste adresonderzoeken. Ook veel producten van de afdeling Ruimte worden door de publieksbalie afgehandeld door de komst van de 6

7 Programma 1 Burger en Bestuur Omgevingsdienst. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer vragen over vergunningen en startersen stimuleringsleningen. Tevens wordt druk gewerkt aan het verder inrichten van een Klantcontactcentrum, waarvoor sedert het begin van dit jaar een aparte ruimte is ingericht voor telefonie. Binnenkomende telefoongesprekken kunnen nu beter worden afgehandeld. In de tweede helft van het jaar moet de feitelijke overdracht van de burgerzaken producten verder vorm en inhoud krijgen. Daarnaast worden in overleg met de afdeling samenleving een aantal 1ste lijn diensten en vragen overgebracht naar de publieksbalie, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer. 4. Doorontwikkeling website en vergroten mogelijkheden voor burgers tot het online aanvragen van dienst en/of producten Van de top 27 gemeentelijke producten zijn er inmiddels 18 die digitaal aangevraagd kunnen worden. In de tweede helft 2015 wordt bezien of het haalbaar is (o.a. qua inhoud, techniek en kosten) de overige producten ook digitaal aan te bieden. 5. Evalueren pilot Inschrijving asielzoekers en komen tot structurele invoering? 1 september 2014 zijn we gestart met de Pilot BRP-straat op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze pilot heeft tot doel om asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen versneld in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zodat de asielzoeker op een juiste wijze geregistreerd wordt en voorzien van een Burgerservicenummer (BSN). Dit proces van versneld inschrijven in de BRP is inmiddels doorontwikkeld en verfijnd, zodanig dat het nu landelijk wordt uitgedragen als richtlijn voor andere gemeenten die asielzoekers moeten inschrijven in de BRP. Er zijn ruim 3500 asielzoekers ingeschreven in de BRP van Vlagtwedde. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een 100 % inschrijving van asielzoekers die positief beschikt worden in Ter Apel. Dit houdt in dat het team uitgebreid moet worden tot een groep van minimaal 10 fte. Daarnaast fungeren wij als landelijk coördinator voor gemeenten die belast worden met het inschrijven van asielzoekers. Hierbij wordt ook tijd ingeruimd voor het geven van voorlichting en workshops over het in onze gemeenten ontwikkelde proces. 6. Uitvoering van het nieuwe informatiebeleid Op weg naar 24/7 on demand dienstverlening en de daarin opgenomen projecten Van de 46 projecten zoals opgenomen in de nota Op weg naar 24/7 on demand dienstverlening zijn er inmiddels 29 afgerond en 7 on hold gezet (veelal vanwege veranderde omstandigheden).in de tweede helft van 2015 zullen de overige 10 projecten worden afgerond. 7. Vervanging van de centrale servers en de centrale storage systemen, als ook de overstap naar desktop virtualisatie De vervanging is uitgevoerd conform het opgestelde bestek en de daarop gebaseerde offerte. 8. Via de uitslagen van en de resultaten van een onderzoek over de gemeentelijke communicatieuitingen richting burgers in beeld brengen waar er het komende jaar verbeteringen kunnen plaatsvinden. 7

8 Programma 1 Burger en Bestuur Dit onderdeel wordt opgepakt in het tweede en derde kwartaal van

9 Programma 1 Burger en Bestuur Programmaonderdeel > Samenwerking / Herindeling Doelstellingen 1. De regionale samenwerking wordt niet vrijblijvend en resultaatgericht vorm gegeven 2. Op basis van besluitvorming door de gemeenteraad voorbereidingen treffen om te komen tot één gemeente en één ambtelijke organisatie. 3. De samenwerking met de gemeente Bellingwedde wordt verder geconcretiseerd, geïntensiveerd en georganiseerd in opmaat naar één ambtelijke organisatie. 4. Uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking Activiteiten 1. Een congres organiseren waarbij de herijking van het internationaal beleid als het belangrijkste thema zal gelden Het 'congres' (bedoeld wordt: de 'raadsconferentie') internationaal beleid heeft op 27 mei jl. in Bourtange plaatsgevonden. De uitkomst daarvan wordt meegenomen in de uitwerking van een 'nota internationaal beleid', die gepland staat voor het najaar van De nota zal tevens in het teken staan van de verschillende activiteiten op het gebied van internationalisering die op dit moment door de gemeente worden uitgevoerd. 2. Een doorgaande versterking van de bestuurlijke samenwerking met Bellingwedde De samenwerking met Bellingwedde wordt steeds verder geconcretiseerd, geïntensiveerd en op onderdelen georganiseerd. Naast sociale zaken, communicatie, belastingen, handhaving APV (Buitengewoon Opsporingsambtenaar), het secretariaat bezwarencommissie en de invoering van de vennootschapsbelasting in 2016 en de samenwerking op het gebied van gebouwenbeheer, wordt over en weer personele inzet gedeeld. Sinds 1 januari 2015 vindt bovendien ook de gezamenlijke uitvoering van de salarisadministratie plaats. Beleidsmatig samenwerking is aan de orde rond de thema s cittaslow, participatiewet, mantelzorg, vrijwilligersbeleid en openbare orde en veiligheid. Daarnaast worden er op diverse andere beleidsterreinen en uitvoerende taken ( WMO, Jeugdzorg, woonvisie, KCC, HRM) stappen gezet om naar elkaar toe te groeien. Gerelateerd aan de geïntensiveerde samenwerking en de opmaat naar de nieuwe gemeente Westerwolde, vindt er periodiek overleg plaats tussen de colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde alsmede tussen de portefeuillehouders van beide gemeenten. 3. Het proces van herindeling op basis van de Wet Arhi ten uitvoer brengen Na de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2015 is er "ruimte" ontstaan voor het opnieuw oppakken van de artikel 5 Arhi procedure in relatie tot het herindelingsontwerp Westerwolde. Momenteel wordt het ontwerp geactualiseerd en oogmerk is om het geactualiseerde herindelingsontwerp eind september 2015 door de raden te laten vaststellen en als herindelingsadvies aan de provincie te zenden. 4. Inzet op niet-vrijblijvende resultaatgerichte regionale samenwerking in de vorm van een strategische regionale gebiedsagenda 9

10 Programma 1 Burger en Bestuur De grensoverschrijdende samenwerking (regionaal en landgrensoverschrijdend) is ook in 2015 een continu proces. Dit geldt zowel voor de samenwerking in Groningen op regionaal- en provinciaal niveau (bijvoorbeeld ten aanzien van de decentralisaties, gebiedsontwikkeling/wonen en leven en de gevolgen van de Particpatiewet akkoord van Westerlee) maar ook voor de provinciegrens overschrijdende samenwerking met Emmen, Haren (Ems) en de Samtgemeinde Lathen. In de eerste helft van 2015 is de strategische agenda SA5 afgerond. De uitvoering van deze agenda is echter vooralsnog door de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam on hold gezet in afwachting van de besluitvorming rond het herindelingsproces. In de tweede helft van 2015 wordt de in opbouw zijnde strategische grensagenda met de gemeenten Bellingwedde en Oldambt afgerond. 5. Organisatorische aanpassingen op maat aanbrengen daar waar nodig om de doelstellingen van ambtelijke samenwerking te realiseren. Het aanbrengen van organisatorische aanpassingen is een continu proces bij het concretiseren van de samenwerking. Nu het perspectief van herindeling scherper en concreter wordt, zal in de tweede helft van 2015 ook het organisatorisch perpectief meer planmatig worden opgepakt in het licht van één gezamenlijke ambtelijke organisatie Westerwolde. 10

11 Programma 1 Burger en Bestuur Programmaonderdeel > Krimp en Leefbaarheid Doelstellingen 1. Men is zich bewust van en accepteert de krimp die zich de komende jaren zal voortzetten. Om hierop te anticiperen zijn concrete maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de minimalisatie en beheersbaarheid van de mogelijke nadelige effecten. Activiteiten 1. Ingezette lijn continueren op basis van uitvoering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma Wonen en Leven met aandacht voor de integratie met het thema Cittaslow. Na het verkrijgen van het Cittaslow keurmerk zijn door de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in de eerste helft van 2015 de eerste impulsen gegeven die moeten leiden tot bekendheid van het keurmerk in Westerwolde en de omarming van dit keurmerk door de ondernemers in het gebied. Hiertoe zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarvan de opbrengst nu gebruikt wordt om het beleid en daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma te concretiseren. Dit plan is in concept gereed en zal na accordering door de beide colleges in het najaar ter vaststelling aan de raden van Bellingwedde en Vlagtwedde worden voorgelegd. 2. Sturing op een gezamenlijke inhoudelijke regionale agenda en een goede vertaling naar onze gemeente in relatie tot de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente. Deze indicator verwijst naar het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost Groningen en de koppeling hiervan aan het lokale Wonen en Leven project. Voor de Woonvisie van Vlagtwedde is gebruik gemaakt van gegevens en thema's die ook regionaal spelen. Deze zijn met behulp van het lokale Woningmarktonderzoek vertaald in de Woonvisie. Aan het uitwerken van de Woonvisie tot meerdere uitvoeringsprojecten wordt momenteel gewerkt. 3. Verzorgen van het voorzitterschap van het Regionaal Woon en Leefbaarheid Plan van zowel de Stuurgroep als de Projectgroep Sinds mei 2014 verzorgt Vlagtwedde het voorzitterschap van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost Groningen (RWLP). De Stuurgroep wordt voorgezeten door wethouder Lok. Het secretariaat van de Stuurgroep en het voorzitterschap van de ambtelijke projectgroep worden eveneens door Vlagtwedde verzorgd. Doel van het RWLP is om in gezamenlijkheid een uitvoeringsprogramma op te (laten) stellen, waarin concrete activiteiten/projecten zijn opgenomen die bijdragen aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in Oost Groningen. Dit met name op de terreinen Wonen, Woonomgeving en Voorzieningen. 4. Vorm geven aan de concentratie van zorg- en welzijnsvoorzieningen ten behoeve van de realisatie van WoonZorgZones in Vlagtwedde en Ter Apel Eind 2014 heeft de stuurgroep Wonen en Zorg opdracht gegeven aan twee projectgroepen en een externe projectleider om het onderdeel ketensamenwerking zoals genoemd in het koersdocument 11

12 Programma 1 Burger en Bestuur Wonen en Zorg verder te concretiseren in de vorm van twee woonzorgzones. Begin 2015 is hiermee gestart. In onze gemeente is gekozen voor 2 geografische gebieden nl. woonzorgzones rond de Bolderborg en rond Kloosterheerd. Daarmee wordt tegelijkertijd de ontwikkeling van het zorgvastgoed meegenomen in deze woonzorgzones. Inmiddels is de evaluatie van de eerste 6 maanden besproken met de Stuurgroep en de beide projectgroepen. De definitieve evaluatie zal z.s.m. door de projectleider aan de Stuurgroep worden aangeboden. 12

13 Programma 2 Veiligheid Programmaonderdeel > Integrale veiligheid Doelstellingen 1. Verhoging veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers door verla ging van het aantal delicten 2. Versterking veiligheidsgevoel van de inwoners en ondernemers Activiteiten 1. Inzet BOA De BOA heeft met regelmaat handhavend opgetreden in de blauwe zone te Ter Apel. Daarnaast heeft de BOA een netwerk opgebouwd met partners zoals ondernemers en de politie. Steeds meer taken worden zelfstandig of in afstemming met de politie door de BOA opgepakt. Naast handhaving van de blauwe zone gaat de BOA zich verder richten op de bestrijding van kleine ergernissen, overlast en andere feiten die de leefbaarheid aantasten in de gehele gemeente. 2. Monitoren van auto-inbraken en wanneer gewenst wordt er inzet gepleegd Wekelijks worden de auto- inbraken gemonitord. Bij een trend wordt er gerichte inzet gepleegd, maar tot op heden is daar nog geen sprake van. 3. Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik door jongeren en daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast Voor deelnemende partners en horecabedrijven aan het convenant Veilig Uitgaan wordt nog twee keer een bijeenkomst georganiseerd. 4. Tegengaan van winkeldiefstallen Het flexteam van de politie wordt ingezet. In afstemming met handelsvereniging Mercurius is het flexteam 3 dagen per week op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig, zowel in uniform als burger. Aan de politie is gevraagd om een tussentijdse rapportage. Naast de politie is het Burger Preventie Team Ter Apel(BPT-T) aanwezig in Ter Apel. Het BPT-T is een burgerinitiatief en fungeert als extra oren en ogen in Ter Apel. Leden van het BPT-T dienen zich te houden aan de regels zoals van toepassing voor iedere burger en bij spoed, heterdaad of verdachte situatie kunnen ze 112 bellen. Om het BPT-T binnen de wettelijke kaders te laten functioneren is er een convenant tussen politie, gemeente en BPT opgesteld, worden ontwikkelingen gemonitord en zijn er overleggen. Handelsvereniging Mercurius heeft kenbaar gemaakt meer behoefte te hebben aan surveillance in winkels. Volgend hierop is inmiddels met Trigion en Meistro Security gesproken over mogelijke inzet alsmede met het COA over de inzet van de toezichthouders van Trigion die dagelijks surveilleren tussen de Ter Apelervenen en het centrum. Eén en ander zal op korte termijn ter besluitvorming worden geagendeerd voor het ketenpartneroverleg. 13

14 Programma 2 Veiligheid 5. Uitvoering geven aan de aanpak van woninginbraken Woninginbraken worden tijdens de tweewekelijkse overleggen met de politie besproken. Daar waar mogelijk wordt Burgernet ingezet. Ook zijn waarschuwingsberichten geplaatst en preventietips gegeven in de Ter Apeler Courant en op de website van de gemeente Vlagtwedde. Eind 2015 wordt in het kader van de donkere dagen weer een witte voetjes actie gehouden. Deze actie bestaat uit een preventieve controle waarbij papieren voetstappen worden achtergelaten, om inwoners bewust te maken van insluipingsmogelijkheden in woningen en schuren. 6. Verminderen van overlast en criminaliteit door jeugdgroepen Een aantal jongeren worden individueel gemonitord in het zogenaamde overleg risicojongeren. De ketenaanpak werkt zeer positief. Er is op dit moment wel een locatie waar overlast is van jeugd. Omwonenden hebben een brief ontvangen en in augustus gaat er een gesprek plaatsvinden met een aantal omwonenden en de jeugd die het betreft. 7. Voorkomen van geweldszaken Er is in de eerste helft van 2015 drie keer een huisverbod opgelegd en volgens procedure opgepakt. Alle casussen waarbij signalen zijn van mogelijk huiselijk geweld worden via het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid doorgestuurd naar de hulpverlening. Zodoende kan er sneller hulp worden opgestart en kan geweld of een huisverbod worden voorkomen. Mocht er toch een huisverbod worden opgelegd dan wordt uitvoering gegeven aan de procedure. Om uitgaansgeweld te voorkomen heeft er met de deelnemende horecaondernemers intensief overleg plaatsgevonden. De vertegenwoordigende horecabedrijven zijn: partycentrum Rendering te Vlagtwedde, Zaal 12 te Vlagtwedde, Full House te Ter Apel en Fair Play Casino te Ter Apel. Ook sluit het jongerenwerk aan tijdens overleggen. De communicatielijnen zijn kort en indien gewenst weten de deelnemers elkaar te vinden. Dit heeft in de eerste helft van 2015 geresulteerd in een positief beeld over de naleving van de gemaakte afspraken. 14

15 Programma 3 Ruimte Programmaonderdeel > Wonen Doelstellingen 1. Duurzaam en kwalitatief goed (ver)bouwen 2. Handhaven en verbeteren van de bestaande woningvoorraad 3. Investeren in leefbare en vitale kernen: inzet op kwaliteit 4. Woningbouw in de kernen is maatwerk Activiteiten 1. De inzichtelijke gemaakte rotte kiezen via een combinatie van helpende hand (project WOG) en straffende hand (handhaving) (laten) verbeteren of slopen Via het project Waardebehoud Onroerend Goed (WOG) zijn alle verpauperde panden op in het oog springende locaties al in een eerder stadium in beeld gebracht. Het WOG project kan als helpende hand worden gezien. De straffende hand dient met behulp van handhavingsbeleid opgesteld te worden. Hiervoor is door een tweetal Hbo-rechten studenten onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn van het handhaven. Met behulp van deze straffende en helpende hand, zal lokaal en (sub)regionaal beleid worden aangepast/opgesteld. Het (sub)regionale deel is mede afhankelijk van de keuzes die anderen gemeenten gaan maken om al dan niet daadwerkelijk over te gaan tot gezamenlijk beleid. Dit zal in september 2015 duidelijk zijn. 2. Meer woningen geschikt (laten) maken voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen (scheiden wonen & zorg) Door het scheiden van wonen en zorg en de wens van ouderen om langer zelfstandig te willen blijven wonen, is aanpassing aan de aanbodzijde van de woningmarkt noodzakelijk. Met de realisatie van een tweetal WoonZorgZones in Vlagtwedde en Ter Apel wordt hierop ingespeeld. Met behulp van een kwartiermaker is door de zorg- en welzijnspartijen, corporaties en de gemeente geïnventariseerd welke activiteiten en producten bij deze ontwikkeling passen en een begin gemaakt met de uitvoering. Dit krijgt zijn vervolg in de tweede helft van Stimulering duurzame woningverbetering en energieneutraal bouwen via o.a. de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering In het kader van de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering zijn tot juli 2015 drie leningen verstrekt. Daarnaast zijn er tot juli Vrom startersleningen toegekend en nog 4 in behandeling. Daarnaast is onze gemeente in provinciaal verband betrokken bij de ondersteuningsstructuur voor de particuliere woningeigenaar (SER-energie akkoord). Gemeenten ondersteunen particulieren daarbij met kennis bij energiebesparing van de eigen woning en (lokale) energieproductie. 15

16 Programma 3 Ruimte Programmaonderdeel > Economie Doelstellingen 1. Bewustwording creëren van de veranderende markt en koopgedrag consumenten 2. Duurzame inkoop- en aanbesteding 3. Een duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte 4. Een sterke economie creëren, dat zorgt voor banen, kansen biedt aan ondernemers en welvaart genereert voor burgers 5. Goed functionerende bestaande bedrijventerreinen en positieve/actieve relatie met het bedrijfsleven 6. Qua Werk wordt ingezet op groei 7. Stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de bedrijven Activiteiten 1. Integrale profilering van onze gemeente op beurzen en evenementen (o.a. Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland, Landbouwbeurs, startersmiddag) De gemeente heeft een stand gehad op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde, de Kloosterbeurs in Ter Apel, de Promotiedagen in Groningen en de Bedrijven Contactdagen in Drenthe. Daarnaast heeft de gemeente geparticipeerd in de beurs te Sellingen. De integraliteit hierbij blijkt uit de samenwerking tussen de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde en uit de interne samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen het gemeentehuis. Daarnaast wordt specifiek voor de Promotiedagen in Groningen (eind 2015) gezocht naar de invulling van een plein 'Westerwolde', waaraan nadrukkelijk ook ondernemers deelnemen. 2. Agrariers, toeristische ondernemers, ZZP- ers, starters en het MKB worden - waar nodigondersteund Het ondersteunen vormt een kerntaak van het taakveld Economische Zaken van de gemeente, het betreft hier feitelijk een continue proces. De veelvoud aan gesprekken varieert van vragen over het bestemmingsplan tot aan vragen over de inzet van personeel uit het cliëntenbestand van de gemeente bij de vestiging van nieuwe bedrijven. Daarnaast zijn er structurele overleggen met ondernemers die worden voorgezeten door de portefeuillehouder Economische Zaken. 3. De gemeente zal actief optreden richting nieuwe ondernemers Regelmatig vinden gesprekken plaats tussen nieuwe of toekomstige ondernemers en medewerkers van de gemeente. De medewerkers ondersteunen deze nieuwe ondernemers en voorzien hen van de benodigde informatie over subsidies, bestemmingsplannen, gemeentelijk beleid enzovoorts. 4. Een actieve zoektocht naar werkgelegenheid in de Duitse grensregio. Doelstelling is hierbij minimaal een werkplek voor 100 werkzoekenden te vinden In afstemming en in overleg met arbeidsmarktpartners uit de regio (zoals het UWV en andere gemeenten) wordt hierop breed ingezet. Voor de regio Oost-Groningen wordt gewerkt aan een koepelproject, waarbinnen grensoverschrijdende arbeidsmarktprojecten kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast loopt overleg met Duitse partners over een gezamenlijke aanpak. Een kleine 40 mensen 16

17 Programma 3 Ruimte zijn inmiddels vanuit de gemeente Vlagtwedde aan het werk gegaan in Duitsland. Op dit moment worden in overleg met de gemeente Haren (Ems) de contouren uitgewerkt van een mogelijk in september 2015 te starten pilot gericht op de inzet van werkzoekenden. 5. Een faciliterende rol bij initiatieven en realisatie tot digitale ontsluiting (via snel internet en glasvezel) van het buitengebied. Een aantal belangrijke locaties in de gemeente, zoals bedrijventerreinen en scholen, zijn voorzien van een glasvezelverbinding. In het buurtschap Harpel loopt een project voor de aanleg van snel internet via een nog aan te leggen kabelverbinding. In Oost-Groninger verband is afgesproken dat de gemeente Oldambt een pilot namens de Oost-Groninger gemeenten uitvoert voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daarnaast wordt vanuit EZ verkend welke mogelijkheden er nog meer zijn voor het verbeteren van de beschikbaarheid van snel internet in de gemeente. Deze verkenning en inventarisatie van mogelijkheden tot concrete realisatie worden zo spoedig mogelijk na het zomerreces 2015 afgerond. 6. Grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven uitbouwen (EDBF/EDR bijeenkomsten) Vanuit de EDBF-samenwerking wordt er in het najaar van 2015 in Leer (D) een bijeenkomst gehouden voor vooral het bedrijfsleven in de grensregio. De gemeente neemt daarnaast deel aan diverse EDR-bijeenkomsten. 7. Infrastructuur verbeteren Betreft een continue proces. Bij interne overleggen wordt gewezen op het belang van de infrastructuur voor het functioneren van de economie. Dit betreft met name de opwaardering van de N366 als bovenregionale ontsluiting van het Bedrijvenpark Zuid-Groningen. Eén en ander is volop onder de aandacht en in ontwikkeling. 8. Ingewikkelde en overbodige procedures zoveel mogelijk reduceren Betreft een continue proces. Enerzijds betreft dit de meer subjectieve waarneming door bedrijven, waarbij vanuit EZ zoveel mogelijk wordt getracht als intermediair van en naar bedrijven te werken. Dit betreft bijvoorbeeld het verkennen van en uitleg over bouw- of subsidiemogelijkheden.. Anderzijds wordt er vanuit EZ bij zowel in- als externe bijeenkomsten gelet en gewezen op het reduceren van ingewikkelde en overbodige procedures. 9. Samenwerking tussen ondernemers faciliteren Begin 2015 is er een goed bezochte informatieavond voor ondernemers georganiseerd. De nieuwe Participatiewet is hier nader toegelicht. Op beurzen waar de gemeente aan deelneemt, worden ondernemers regelmatig uitgenodigd voor netwerkevenementen. Met ondernemers uit de gemeente wordt er gewerkt aan een informatiesysteem van ondernemers uit het gebied Westerwolde, om de onderlinge vindbaarheid te vergroten. 10. Structureel afleggen van bedrijfsbezoeken 17

18 Programma 3 Ruimte Betreft een continue proces. Naast de bedrijfsbezoeken van het college van B en W (in de eerste helft van 2015 bijvoorbeeld aan Ten Kate Vetten en Polytech) brengen de beide medewerkers van EZ regelmatig bezoeken bij bedrijven. Gemiddeld worden twee bedrijven per maand bezocht door de beide EZ-medewerkers. 18

19 Programma 3 Ruimte Programmaonderdeel > Duurzame en veilige leefomgeving Doelstellingen 1. We willen een energie potentiekaart voor onze gemeente opstellen als basis voor verdere beleidsontwikkeling voor duurzaam energiegebruik in onze gemeente. 2. Er kan door alle weggebruikers veilig aan het verkeer worden deelgenomen over goed begaanbare wegen en paden 3. Het oppervlaktewater is schoon. Een verantwoorde afvoer van afvalwater 4. Voldoende groene voorzieningen leveren een duurzame bijdrage aan de functies wonen, recreatie, natuur, werken en milieu Activiteiten 1. Aanleg wandelpad Parc Emslandermeer naar centrum Vlagtwedde De raad heeft in zijn vergadering van 30 juni 2015 een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van een duurzaam en veilige oplossing ten aanzien van een voet/fietspad vanaf het sportpark en Parc Emslandermeer van en naar het dorp Vlagtwedde. Gelet op de huidige eigendomsverhoudingen is ingestemd met het in een later stadium uitvoeren van het voet/fietspad van Sportpark tot aan de Laan van Westerwolde. De provincie Groningen dient nog met het besluit in te stemmen, maar de besteksvoorbereiding is reeds ter hand genomen, zodat bij goedkeuring snel tot uitvoering kan worden overgegaan. 2. Aanpak Hoofdstraat Ter Apel Het werk is opgeleverd december Aanpak schoolomgevingen Schoolomgeving Jipsinghuizen. Het plan is gereed voor uitvoering: voorlichting aan bewoners en gebruikers is afgerond en het krediet is beschikbaar. Thans wordt gewerkt aan het bestek t.b.v. de aanbesteding (meervoudige onderhands). De aanbesteding is gepland op 21 augustus a.s. en het streven is het werk eind oktober 2015 gereed te hebben. Basisschool Pork te Ter Apel De school is in samenwerking met VVN en ouders bezig met onderzoek naar een optimale en veilige oplossing, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de achterliggende wijk. Er is een aantal keren overleg geweest over verschillende plannen. Op 2 juli 2015 hebben wij het nieuwste plan voorgelegd, waarbij ook de school een alternatief plan heeft ingebracht. Er is een vervolg overleg gepland op 27 augustus Ontsluiting MFA te Sellingen Na een voorlichtingsavond is in een werkgroep met ouders, participanten en omwonenden, met ondersteuning van Arcadis op 3 avonden o.a. gepraat over de beste ontsluiting- en parkeermogelijkheden. In grote lijnen is men het eens over de inrichting van de schoolomgeving, wel is nog een extra ontsluiting via de Sprankel ingebracht. Deze mogelijkheid wordt thans onderzocht op haalbaarheid, aangezien o.a. benodigde grondstukken geen gemeentelijk eigendom zijn. Omdat het MFA na de herfstvakantie in gebruik wordt genomen, wordt er naar gestreefd het schoolplein en de 19

20 Programma 3 Ruimte directe ontsluiting met een parkeerplaats gereed te hebben. Voor de eventuele extra ontsluiting via de Sprankel is nog een planologische procedure nodig. 4. Aanpassing Poterne Het werk is aanbesteed en wordt in het najaar 2015, na het toeristenseizoen, in uitvoering genomen. 5. Diverse projecten wonen & leven Het betreffen projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Wonen en Leven'. Tevens is hier de verbinding gemaakt met het beleidsthema Cittaslow. Na het gereedkomen van de beleidsnotitie Cittaslow in september 2015 wordt de stand van zaken en eventuele bijstelling van de projecten Wonen en Leven in beeld gebracht. 6. Een actieve rol van de gemeente bij het ontwikkelen van de EHS De gemeente speelt een actieve rol bij de totstandkoming van de EHS (thans Natuurnetwerk Nederland, NNN). Sinds een aantal jaren wordt gewerkt aan de totstandkoming van het NNN. De uitvoering geschiedt in deelprojecten, die ook wel als wagons worden betiteld. Als de wagons klaar zijn, vormen deze uiteindelijk de trein van de NNN. Naar verwachting zal de trein Westerwolde zo rond 2020 kunnen rijden, maar dat is uiteraard afhankelijk van de werkzaamheden van de werkgroep. 7. Groot onderhoud Vriesseweg Na overleg met het management van de St. Vesting Bourtange is besloten de werkzaamheden na het toeristenseizoen (november a.s.) uit te voeren. 8. Onderzoek naar invoering Diftar Het onderzoek naar de invoering van Diftar is onderdeel van het op te stellen afvalbeleidsplan dat op dit moment wordt voorbereid door een extern bureau. Verwacht wordt dat dit plan najaar 2015 aan de raad kan worden voorgelegd. 9. Reconstructie Molenplein Vanwege prioritering is de voorbereiding van dit project nog niet gestart. Planning: planontwikkeling eerste halfjaar 2016; besluitvorming en technische voorbereiding tweede halfjaar 2016; uitvoering Uitwerking nota OOR Als uitvloeisel van de door de raad vastgestelde nota OOR, zijn inmiddels een drietal beheerplannen (met een verschillend niveau van onderhoud) in concept gereed. In het najaar 2015 (oktober/november) zullen de plannen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, waarbij 20

w=l=j=b=o=k=l=q=^= O=M=N=R= = = dbjbbkqb=si^dqtbaab=

w=l=j=b=o=k=l=q=^= O=M=N=R= = = dbjbbkqb=si^dqtbaab= w=l=j=b=o=k=l=q=^= = = = = === O=M=N=R= = = = dbjbbkqb=si^dqtbaab= = Inhoudsopgave Zomernota 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 3 3. per programma 4 programma 1 Burger en bestuur 4 programma 2 Veiligheid 13

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014 Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Datum 22 oktober 2014 Doel Waarvoor doen we het? In december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota minimabeleid

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren!

Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren! Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren! De colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben uitgesproken dat zij de onderlinge samenwerking verder willen concretiseren en

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2015 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010'

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010' Publiekszaken Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en Projectontwikkeling Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 18 november Ons kenmerk 906000 Opsteller Anna Hooijenga Bijlage Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie?

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie? Jeugdzorg Er gebeurd veel in het onderwijs, klassen worden steeds voller, meer kinderen met meer rugzakjes in de klas! Passend onderwijs gemixt. Hoe worden de leraren ondersteund? Willen de leraren het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK

Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK 1 Projectstructuur 3D Leiderdorp uitwerking WMO / AWBZ 2 Projectstructuur 3D Leiderdorp - uitwerking Jeugd 3 Deelprojecten 3D Leiderdorp 1, versie 18 februari

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën!

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Doorontwikkeling P&C cyclus onderwerpen: - Actuele situatie rondom P&C - Programmasturing - Digitalisatie P&C P&C documenten -> nieuwe benamingen

Nadere informatie

Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei 2015.

Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei 2015. Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei. Moties en amendementen Startdatum Einddatum Naam (taak) Omschrijving Stand van zaken Losse taken 24-6- 1-10- Motie GroenLinks Wagenpark

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013.

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013. Naam Evaluatie samenwerking Werkplein Venlo - Venray Opdrachtgever Raad/college Venray Trekker Sanne Bloemen (Venray) - trekker, Kim Werner (Venlo) contactpersoon Datum 30 juni 2015 Inleiding Op 8 mei

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen.

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen. Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten I peit'jitïb Postbus 610 9700 AP Groningen»./" '.(ir ' IUJÏ, I II' 050 316 49 II 050 316 49 33 Datum urief nummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 *ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30738/DV.14-404, afdeling Samenleving. Sellingen, 20 november2014 Onderwerp: Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team Gemeente Woudenberg RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Besluitenregistratie: Postregistratienummer. 1 ii"? n o if" oz Datum inboeken Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD Ja OR Nee Communicatie Nee Europese

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 Vergadering d.d. : 25 augustus 2015 Agendapunt : Registratienummer : Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie