Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Het verworven immuun deficiëntiesyndroom (AIDS) Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTERIE VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 18 december 1987 Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, een notitie over de juridische aspecten van verzekering in geval van AIDS-risico. De vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzocht mij bij brief van 25 juni 1987 haar een dergelijke notitie te zenden, De Minister van Justitie, F. Korthals Altes Tweede Kamer, vergaderjaar , 19218, nr. 10 1

2 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERZEKERING IN GEVAL VAN AIDS-RISICO 1. Inleiding Op 25 juni 1987 heeft de vaste Commissie voor Justitie en de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Minister van Justitie verzocht haar een notitie te zenden over de juridische kant van de problematiek van AIDS en verzekeringen. De notitie zou een aanvulling moeten vormen op de nota inzake het AIDS-beleid van 14 juli 1987 van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en zijn brief van 1 april 1987 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de voorlichting en de psychosociale hulpverlening in het kader van AIDS (kamerstukken II , nrs. 8-9 en 7). In de toelichting op het verzoek heeft de commissie onder andere gewezen op het advies van de Nederlandse Vereniging van levensverzekeraars om in de gezondheidsverklaring behorend bij het aanvraagformulier voor een levensverzekering een vraag op te nemen naar op AIDS gericht bloedonderzoek. Onduidelijk zou zijn welke gevolgen verzekeraars verbinden aan een bevestigende beantwoording van deze vraag. Voorts wijst de commissie op het advies van een commissie van de Gezondheidsraad van 8 december 1986, uitgebracht aan de Minister en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, betreffende het onderzoeken van personen op besmetting met het HlV-virus. De commissie verzocht ten behoeve van de notitie in overleg te treden met verzekeringmaatschappijen, het AIDS-coördinatieteam, het C.O.C, en groeperingen die zich de behartiging van belangen van patiënten ten doel stellen. Het onderwerp van het afsluiten van verzekeringen in geval het AIDSrisico een rol speelt, is in kamervragen al eerder aan de orde gesteld. Op vragen van de leden Engwirda, Groenman en Nypels over discriminatie van homoseksuelen door levens- en ziektekostenverzekeraars en van de twee eerstgenoemde leden over het gebruik van sociodemografische gegevens bij het bepalen van de risico's inzake levens- en overlijdensverzekeringen is door de Minister van Justitie, mede namens de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, op 1 december 1986 en 3 juni 1987 geantwoord (kamerstukken II 1986/87, Aanhangsel nrs. 201 en 742). Deze notitie behandelt gedeeltelijk dezelfde materie zodat op enige onderdelen overlapping met de antwoorden op deze kamervragen onvermijdelijk is. Overeenkomstig het verzoek van de commissie behandelt de notitie specifiek de problematiek van AIDS en verzekeringen. Geen aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld de gevolgen voor verzekeraars en verzekerden van de voortschrijdende genetische voorspelbaarheid van ziekten. Genetisch onderzoek als voorwaarde voor verzekering zou op zichzelf weliswaar ongewenst zijn, maar er zijn geen aanwijzingen dat een dergelijke ontwikkeling zich in de nabije toekomst zal voordoen. AIDS kan bij vele soorten van verzekeringen invloed hebben op het risico. De toegang tot een verzekering is echter niet bij alle verzekeringen op dezelfde wijze geregeld. Bij particuliere ziektekostenverzekering geldt bijvoorbeeld een acceptatieplicht voor bepaalde in de wet aangewezen categorieën (zie paragraaf 3.3). Die plicht neemt veel van de scherpe kanten van de selectie van het AIDS-risico weg. Deze notitie neemt in het bijzonder in beschouwing de levensverzekering. Bij deze soort van verzekeringen manifesteert zich het scherpst de problematiek die hier aan de orde is. Waar nodig wordt een vergelijking getrokken met ziektekostenverzekeringen. De ontwikkelingen op het gebied van de kennis omtrent AIDS en het verloop van de ziekte gaan snel. Ook de kennis omtrent de financiële gevolgen voor verzekeraars en het beleid ter zake is onderwerp van Tweede Kamer, vergaderjaar , 19218, nr. 10 2

3 voortdurende studie. Deze notitie kan daarom bij de weergave van de feiten slechts een momentopname zijn. Ten behoeve van het opstellen van de notitie is overleg gepleegd met de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars, het C.O.C., de adviseur van de Stichting Belangenbehartiging Seropositieven, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en met een delegatie van de Nationale Commissie AIDS-bestrijding. 2. AIDS en verzekering 2.1. De betekenis van AIDS voor verzekeraars De wijze waarop het virus dat AIDS veroorzaakt, kan worden overgedragen alsmede de aard van de bevolkingsgroepen die tot nu toe het meest door de ziekte zijn getroffen, maakt dat een verzekeraar die voor het sluiten van een verzekering het risico wil vaststellen, licht het terrein van het privéleven van de aanvrager betreedt en bij het maken van onderscheid de grens van discriminatie kan overschrijden. De omstandigheid dat niet vaststaat dat een ieder die met het virus besmet is, AIDS ontwikkelt, maar dat anderzijds de wetenschap dat die mogelijkheid bestaat psychisch belastend is, doet voorts de vraag rijzen of het verantwoord is aanvragers van een verzekering op besmetting te testen indien zij niet uitdrukkelijk op zo'n test aandringen. Het feit tenslotte, dat deze dodelijke ziekte zich snel verspreidt en in het bijzonder jonge mensen in hun levenskansen treft, doet verzekeraars de financiële gevolgen vrezen. AIDS stelt aldus verzekeraars en de wetgever voor de vraag welke omstandigheden bij het sluiten van een verzekering in aanmerking mogen worden genomen (paragraaf 3), hoe de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager kan worden beschermd (paragraaf 4), hoe discriminatie kan worden voorkomen (paragraaf 5), welke voorwaarden aan het testen op besmetting moeten worden gesteld en welke gevolgen aan een positieve uitslag moeten worden verbonden (paragraaf 6) De verspreiding van AIDS AIDS is een virusziekte met een dodelijk verloop waartegen vooralsnog geen geneesmiddel bestaat. De ziekte kan onder andere worden overgedragen door onbeschermd seksueel contact met een besmet persoon, door het toegediend krijgen van besmet bloed, door het gebruik van besmette naalden bij intraveneus druggebruik en door overdracht van een besmette vrouw op een foetus. Personen die wisselende onbeschermde homoseksuele contacten hebben en intraveneuze druggebruikers die injectienaalden delen, lopen tot nu toe het meeste risico. Ongeveer 90% van de geïnfecteerde personen behoren tot één van deze twee groepen. Een persoon die besmet is met het virus (seropositief is bevonden), behoeft geen ziekteverschijnselen te vertonen en kan zich gezond voelen. Hij behoeft niet te weten dat hij besmet is. De aanwezigheid van het virus kan alleen worden aangetoond door een test op anti-stoffen tegen het virus. Indien een test wordt uitgevoerd kort na de besmetting, kan de uitslag negatief zijn. De eerste gevallen van AIDS werden in 1981 in de Verenigde Staten ontdekt en kort daarna ook in Europa. De ziekte verspreidt zich snel. In de Verenigde Staten wordt het aantal besmette personen in 1987 op 1 a 2 miljoen geschat, in Engeland en Wales op a en in Nederland op a Het aantal personen met de ziekte AIDS of die inmiddels aan AIDS zijn overleden bedroeg in 1987 in de Verenigde Staten (per 14/9), in het Verenigd Koninkrijk 1013 (per 31/8) en in Nederland 370 (per 30/9). Onduidelijk is nog welk percentage seropositieve personen uiteindelijk AIDS zal ontwikkelen. Aanvankelijke schattingen namen aan dat 15 tot Tweede Kamer, vergaderjaar , 19218, nr. 10 3

4 20% binnen drie jaar AIDS zou krijgen, en 30% binnen vijf jaar. In de nota inzake het AIDS-beleid is aangenomen dat ten minste 15 tot 40% van de geïnfecteerde personen AIDS zal ontwikkelen. Vermoedelijk zal dat percentage ten minste 50% moeten zijn. Het is niet uitgesloten dat bij alle geïnfecteerde personen de ziekte zich uiteindelijk zal openbaren 1. Van de personen die AIDS hebben, overlijdt ongeveer 50% binnen een jaar; ongeveer 10% leeft langer dan drie jaar. De schattingen over de verder verspreiding van de ziekte zijn speculatief. Deze schattingen zijn tot nu toe hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens over de aanwezigheid van de ziekte onder homoseksuele mannen. Aannemelijk is dat de ziekte zich in de komende jaren zal verspreiden over de heteroseksuele bevolking. In Afrika komt de besmetting van het virus onder de gehele bevolking voor. Aan AIDS verwante virussen zijn inmiddels ontdekt. Verwacht wordt dat het aantal sterfgevallen door AIDS sterk zal stijgen. In de Verenigde Staten wordt het aantal personen dat in 1991 aan AIDS zal zijn overleden geschat op In Engeland en Wales wordt het aantal AIDS-patiënten in 1991 op 7000 a 9000 geschat. In Nederland worden voor 1987, 1988 en 1989 respectievelijk 330, 800 en 1900 nieuwe patiënten verwacht De financiële gevolgen voor levensverzekeraars Levensverzekeraars kunnen met de financiële gevolgen van AIDS worden geconfronteerd doordat reeds verzekerden door AIDS overlijden. Deze verzekeraars zullen met het oog hierop moeten nagaan of de wijziging in levenskansen van hun verzekerden een verhoging noodzakelijk maakt van hun reserves. Voorts zullen zij bij het sluiten van nieuwe verzekeringen slechte risico's willen selecteren, hetzij door de verzekering te weigeren, hetzij door de verzekering te sluiten onder bijzonder voorwaarden. Omdat betrouwbare gegevens over de verspreiding van de ziekte AIDS ontbreken, zijn goede schattingen van de financiële gevolgen nauwelijks te maken. De beschikbare gegevens wijzen erop dat die gevolgen zeer ernstig zijn. De ziekte treft in het bijzonder jonge mensen die zonder ziekte een lange levensverwachting zouden hebben. Er is sprake van een snelle stijging van het aantal besmette personen. Voorlichting over de ziekte zal, naar inmiddels is gebleken, weliswaar leiden tot wijziging in gedrag en daarmee tot een beperking van de verspreiding van de ziekte, maar onbekend is nog in welke mate deze wijziging zal optreden. In de Verenigde Staten en Canada is het totaal aan overlijdensuitkeringen wegens AIDS bij bestaande verzekeringen tot het jaar 2000 geschat op $32 miljard. Sommige levensverzekeraars zouden kunnen worden gecontroleerd met claims wegens AIDS die 20% van het totaal van hun uitkeringen zullen bedragen. In 1986 was dat percentage 1%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met te verwachten claims van $15 miljard op nog te sluiten verzekeringen, ervan uitgaande dat aanvragers op besmetting worden gecontroleerd 2. Voor Nederland hebben voorlopige berekeningen van verzekeraars 3 uitgewezen dat de AIDS-schade voor de bestaande portefeuille van het Nederlandse verzekeringsbedrijf moet worden geraamd op ten minste f500 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk heeft AIDS levensverzekeraars tot nu toe 30 miljoen gekost. Een verzekeraar heeft weinig mogelijkheden de financiële gevolgen van AIDS te beperken bij de reeds verzekerde groep van besmette personen of bij de groep personen die tijdens de looptijd van de verzekering besmet raken. Een levensverzekeraar kan tijdens de looptijd van het ; contract de polisvoorwaarden niet aanscherpen noch de premies verhogen. ' AIDS Bulletin no. 1, Institute of Actuanes, _,.....,,. AII-«O 1 _i I AIDS working Party, Verenigd Koninkrijk beperking van de risico s als gevolg van AIDS zal dus vooral moeten Het Financieeie Dagblad, 6 augustus 1987 worden gevonden in een strengere selectie bij het aangaan van nieuwe 3 Het Verzekeringsblad, 3 december 1987 verzekeringen. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19218, nr. 10 4

5 Die selectie zal moeten strekken tot identificatie van die personen die als buitengewoon risico slechts tegen bijzondere voorwaarden dan wel geheel niet kunnen worden verzekerd. 3. De voor verzekering relevante omstandigheden 3.1. De selectie van het risico Een verzekeraar spreidt zijn risico's. Dat doet hij door gewone risico's te identificeren en deze categorie te verzekeren tegen gebruikelijke premies. De bijzondere risico's zal hij, voor zover te verzekeren, zelf verzekeren als hij over voldoende gegevens beschikt om met inachtneming van het risico een premie te bepalen. Hij kan het risico ook herverzekeren; hij is dan gebonden aan de richtlijnen van de herverzekeraar. In beide gevallen zal hij slechts tegen hogere premies of onder bijzondere voorwaarden kunnen verzekeren. Daarnaast streeft hij naar een evenwichtig bestand van verzekerden. Wezenlijk voor verzekering is dat onzeker is of tot uitkering zal moeten worden overgegaan, dan wel wanneer of tot welk bedrag moet worden uitgekeerd. Indien die onzekerheid van den beginne af ontbreekt, is er geen verzekering. Zo staat bij een overlijdensrisicoverzekering wel vast dat eens zal moeten worden uitgekeerd, maar niet wanneer dat zal zijn. Een verzekeraar zal in dergelijk geval de premie vaststellen aan de hand van de hem bekende statistieken van de gemiddelde levensduur. Bij levensverzekeringen worden die premies vastgesteld aan het begin van de verzekering voor de gehele looptijd, die veelal dertig jaar of nog langer kan zijn. Bij de selectie van het AIDS-risico kunnen verschillende categorieën worden onderscheiden. De eerste categorie betreft personen die aan AIDS lijden. De ziekte AIDS is ongeneeslijk en heeft thans onvermijdelijk een fataal verloop. Een AIDS-patiënt heeft een levensverwachting van ongeveer een jaar tot enkele jaren. De premie voor een verzekering zou voor een dergelijke patiënt ongeveer gelijk moeten zijn aan het uit te keren bedrag. Het sluiten van een levensverzekering zal niet mogelijk zijn. In ieder geval niet aantrekkelijk zijn voor de verzekeringnemer. De tweede categorie bestaat uit personen die besmet zijn met het virus dat AIDS veroorzaakt. Een verzekeraar zal aan een aanvrager die seropositief is, geen levensverzekering tegen de gewone voorwaarden aanbieden omdat ten minste de helft van de besmette personen AIDS zal ontwikkelen en daaraan zal overlijden. Omdat de risico's van een verzekering op het leven van een seropositieve persoon voor verzekeraar niet te overzien zijn, maar de beschikbare gegevens anderzijds wel wijzen op zeer slechte levenskansen, zal het leven van een seropositieve persoon naar men mag aannemen niet te verzekeren zijn. Ook indien een verzekeraar wel bereid is om seropositieven te verzekeren, zal hij voor de bepaling van het risico en voor de vaststelling van de premie, de verzekerde als seropositief willen identificeren. Net als voor andere verzekeringen geldt ook dan dat de verzekeraar ten behoeve van de te sluiten verzekering vooraf het te verzekeren risico zo goed mogelijk zal willen beoordelen. Een derde categorie van aanvragers betreft personen die niet besmet zijn, maar die een verhoogde kans lopen om besmet te raken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan intraveneuze druggebruikers, haemofiliepatiënten en mannen met wisselende onbeschermde homoseksuele contacten. Personen uit de eerste twee groepen zullen in de regel niet moeilijk te identificeren zijn. Bij personen uit de laatste groep is dat anders. Het enkele feit dat een aanvrager een homoseksueel is, is geen relevante risicofactor. Homoseksualiteit mag dan ook geen reden zijn om een AIDS-test uit te voeren. Overigens leidt selectie niet bij alle verzekeringen tot hetzelfde gevolg, namelijk uitsluiting. Bij ziektekostenverzekeringen bestaat voor sommige Tweede Kamer, vergaderjaar , 19218, nr. 10 5

6 categorieën van personen een acceptatieplicht. Op grond van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Stb. 1986, 123) heeft een ziektekostenverzekeraar een verplichting een verzekering te sluiten met personen die ingevolge de Ziekenfondswet verzekerd waren, op wie een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren van toepassing was of die in het buitenland op enigerlei wijze tegen ziektekosten verzekerd waren. In het Besluit uitbreiding en beperking van de toegang tot particuliere ziektekostenverzekeringen (Stb. 1987, 133) zijn nog enige andere categorieën van personen aangewezen ten aanzien van wie een acceptatieplicht geldt, zoals personen die na verandering van werkkring niet meer verzekerd zijn op grond van een door hun werkgever gesloten collectieve verzekering en hun gezinsleden. Deze personen hebben dan in ieder geval recht op een verzekering volgens een in de wet omschreven standaardpakket. De acceptatieplicht bestaat niet voor personen die reeds verzekerd zijn, maar van particuliere ziektekostenverzekering willen veranderen. Als minimum arbeidsongeschiktheidsvoorziening bestaat voorts de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Het feit dat bij ziektekostenverzekeringen een acceptatieplicht bestaat en dat een volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid bestaat, vermindert voor de sectoren het belang van selectie. Het belang van selectie op het risico van AIDS zou eveneens kunnen verminderen indien de verzekeraar op grond van zijn polisvoorwaarden uitkering zou kunnen weigeren indien de schade of het overlijden wordt veroorzaakt - eventueel binnen een bepaalde termijn na de aanvang van de verzekering - door AIDS. In Denemarken komen dergelijke uitsluitingen voor. De uitsluiting zal echter vaak niet aan haar doel beantwoorden. Men sterft niet aan AIDS, maar bijvoorbeeld aan longontsteking. Het zou dan aan de verzekeraar zijn aan te tonen dat de longontsteking verband houdt met AIDS. Als beletsel voor de toepassing van een dergelijke uitsluiting in de Nederlandse situatie geldt voorts dat levensverzekeraars niet bekend zijn met de doodsoorzaak van hun verzekerden. Dergelijke gegevens worden alleen na uitkering op uitdrukkelijk gedaan verzoek aan de medisch adviseur van de verzekeraar verstrekt onder de voorwaarde dat de opgave uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van de medische statistiek van de verzekeraar De mededelingsplicht De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar voor het sluiten van de overeenkomst in te lichten omtrent de feiten waarvan, naar hij weet of behoort te weten, de beslissing van de verzekeraar om de verzekering te sluiten afhangt. Aldus de strekking van artikel van het op 16 mei 1986 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (kamerstukken II, , , nrs. 1-3). Dezelfde materie wordt thans geregeld door artikel 251 van het Wetboek van Koophandel. De bepaling vindt haar grond in de gedachte dat de verzekeraar voor het sluiten van de verzekering moet kunnen beschikken over de gegevens die hem in staat stellen de voor hem aan de verzekering verbonden kansen zo goed mogelijk te beoordelen. Niet-nakoming van de mededelingsplicht leidt volgens het huidige recht tot nietigheid van de overeenkomst. Volgens het wetsvoorstel geschiedt wel uitkering indien de niet of onjuist medegedeelde feiten van geen belang zijn voor de beoordeling van het risico, zoals dat zich heeft verwezenlijkt. Indien er wel een dergelijk oorzakelijk verband bestaat, maar de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken en bij overigens gelijke voorwaarden een hogere premie zou hebben bedongen of de verzekering tot een lager bedrag zou hebben gesloten, wordt de uitkering verminderd naar evenredigheid van hetgeen de premie meer of de verzekerde som minder zou hebben bedragen. Geen uitkering is verschuldigd indien gehandeld is met Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 6

7 de opzet de verzekeraar te misleiden of indien de verzekeraar bij kennis van de ware stand der zaken geen verzekering zou hebben gesloten. Bij vrijwel alle verzekeringen die niet op de beurs worden gesloten, wordt bij de aanvraag van een verzekering een aanvraagformulier gebruikt. Bij levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat het aanvraagformulier vergezeld van een door de aanvrager in te vullen gezondheidsverklaring. Indien bij een levensverzekering de verzekerde som, meer bedraagt dan ± f vindt als regel een keuring door een huisarts plaats, bij een verzekerde som van meer dan f a f vindt een keuring door een internist plaats. Per maatschappij kunnen deze bedragen verschillen. Het hiervoor genoemde artikel gaat ervan uit dat de verzekeraar die bij het sluiten van een verzekering gebruik maakt van een vragenlijst, daarmee suggereert dat slechts die vragen hem interesseren en dat andere feiten voor hem niet van belang zijn. De verzekeraar kan zich er niet op beroepen dat feiten waarnaar hij niet had gevraagd, niet zijn medegedeeld, tenzij de aanvrager heeft gehandeld met de opzet de verzekeraar te misleiden. De verzekeraar zal zich er evenmin op kunnen beroepen dat vragen niet zijn beantwoord of dat een in algemene termen vervatte vraag niet is beantwoord. De centrale plaats van de vragenlijst noodzaakt de verzekeraar om zo volledig mogelijk te zijn in zijn vragen naar omstandigheden die hem interesseren. In dat verband kan genoemd worden het arrest van de Hoge Raad van 18 december 1981, NJ 1982, 570. De Hoge Raad moest oordelen over de vraag of de verzekeraar in geval van een verzekering tegen brandrisico zich kon beroepen op verzwijging van een strafrechtelijk verleden indien hij in het vragenformulier niet naar dat verleden had gevraagd. De Hoge Raad overwoog: «In een zodanig geval kan de verzekeraar in beginsel niet van de aanvrager vergen dat dee spontaan overgaat tot opgaven omtrent dit verleden, dat zijn persoonlijke levenssfeer diepgaand kan raken en waarvan de bekendheid bij derden zijn maatschappelijke positie ernstig kan schaden, terwijl de verzekeraar - aan wie het gewicht van dergelijke gegevens in het algemeen beter voor ogen staat dan aan de aanvrager - er om hem moverende redenen de voorkeur aan heeft gegeven opneming vaneen op het strafrechtelijk verleden gerichte vraag in het vragenformulier achterwege te laten. Dit brengt mee dat in een zodanig geval stilzwijgen omtrent dit verleden niet kan leiden tot nietigheid van de verzekering krachtens artikel 251 K - zoals dit artikel in redelijkheid moet worden uitgelegd -, tenzij de verzekerde zijn strafrechtelijk verleden heeft verzwegen met de bedoeling zich daardoor een verzekering te verschaffen, de verzekeraar, zo hij met dat verleden bekend zou zijn geweest niet of niet onder dezelfde voorwaarden gesloten zou hebben.» Bijzondere betekenis hechtte de Hoge Raad hier aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het feit dat bekendheid van derden met gegevens uit zijn verleden de maatschappelijke positie van de aanvrager ernstig kan schaden. Een verzekeraar zal zich op grond van deze uitspraak slechts op verzwijging van dergelijke omstandigheden kunnen beroepen als hij met zoveel woorden naar die omstandigheden heeft gevraagd. De verzekeraar zal daarom bij de opstelling van zijn vragenlijst streven naar volledigheid. Indien hij geïnteresseerd is in een in het verleden aangetoonde seropositiviteit, zal hij geen onduidelijkheid omtrent zijn belangstelling bij de aanvrager willen laten bestaan en derhalve in de vragenlijst een daarop gerichte vraag opnemen. In het licht van het hierboven genoemde arrest van de Hoge Raad lijkt het niet waarschijnlijk dat de rechter zal oordelen dat ten aanzien van een levenswijze met een vergrote kans op besmetting een spontane mededelingsplicht - namelijk zonder een ter zake gerichte vraag - zal bestaan. Het betreft hier immers gegevens die zich bevinden binnen de persoonlijke Tweede Kamer, vergaderjaar , 19218, nr. 10 7

8 levenssfeer van de aanvrager waarvan bekendheid bij derden zijn maatschappelijke positie kan schaden. 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 4.1. Vragen over het privéleven Het arrest van de Hoge Raad van 18 december 1981 stond in belangrijke mate in het teken van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Geen spontane mededelingsplicht bestaat ten aanzien van privacy-gevoelige gegevens indien daarnaar in de vragenlijst niet is gevraagd. De betekenis die dit arrest, evenals het voorgestelde artikel , hecht aan de vragenlijst, noodzaken de verzekeraar de aanvrager duidelijkheid te verschaffen over de door hem van belang geachte feiten omtrent diens privéleven, op straffe van verval van een beroep op niet-nakoming van de mededelingsplicht. De vraag rijst hoe ver men kan gaan met dergelijke vragen. Artikel 10 van de Grondwet (nog niet in werking getreden) en artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden erkennen het recht op eerbiediging van het privéleven. Dit recht heeft ook betekenis in verhoudingen tussen burgers onderling (zie HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928). Vragen over de gezondheidstoestand van een persoon, zoals opgenomen in een vragenlijst bij het aangaan van een verzekering, zullen altijd in meer of mindere mate het privéleven van de betrokkene raken. Verzekerd wordt het leven of de gezondheid van de betrokkene. De vaststelling van het te verzekeren risico zal slechts kunnen geschieden indien men op de hoogte is van de omstandigheden die dat risico beïnvloeden. Men treedt onvermijdelijk in het privéleven van de betrokkene. Voor de vraag wanneer sprake is van een ontoelaatbare inbreuk op dat privéleven lijkt mede van belang of de feiten waarnaar wordt gevraagd relevant zijn voor de beoordeling van het risico. Een besmetting met het virus dat AIDS veroorzaakt, is een omstandigheid waarvan objectief vaststaat dat het in belanrijke mate invloed heeft op het risico. Ook gedrag dat een verhoogd risico op besmetting oproept, kan zo 'n omstandigheid zijn. Duidelijk is echter dat juist het vaststellen van dergelijk gedrag slechts kan geschieden door in vergaande mate de privésfeer van de betrokkene te betreden. De situatie dat de verzekeraar objectief kan vaststellen dat dergelijke omstandigheden aanwezig zijn, laat zich niet licht denken. Verzekeraars, naar zij hebben medegedeeld, plegen dan ook niet naar die omstandigheden te vragen. Overigens stellen artikel 251 Wetboek van Koophandel en artikel eveneens de eis dat de feiten ten aanzien waarvan een mededelingsplicht geldt, relevant zijn voor de beslissing van de verzekeraar om de verzekering aan te gaan, en, zo ja, onder welke voorwaarden. Een verzekeraar zal zich er derhalve niet op kunnen beroepen dat irrelevante vragen onjuist zijn beantwoord. Reeds in de verzekeringsrechtelijke regeling van de mededelingsplicht vindt de aanvrager bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Van belang is voorts dat de vaststelling van de van belang zijnde feiten niet geschiedt achter de rug van de aanvrager om. De aanvrager weet door de vragenlijst dat de verzekeraar belang stelt in die omstandigheden. Hij is niet verplicht te antwoorden, zij het dat niet-beantwoording kan betekenen dat de beoogde verzekering niet tot stand komt. De aanvrager die geconfronteerd wordt met vragen over zijn privéleven heeft voorts de mogelijkheid om zijn gezondheidsverklaring rechtstreeks toe te zenden aan de medisch adviseur van de maatschappij. Deze medische adviseur is gebonden aan zijn beroepsgeheim als arts. Deze omstandigheid vormt een belangrijke factor bij de daadwerkelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager. De keuringsarts die op verzoek van de verzekeraar een medisch onderzoek instelt, is bij zijn handelen uiteraard ook gebonden aan regels Tweede Kamer, vergaderjaar , 19218, nr. 10 8

9 en normen voor medisch handelen. Dat betekent ook dat hij zijn onderzoek zal moeten richten op voor het doel van het onderzoek relevante feiten en omstandigheden. Indien bij de behandeling van een aanvraag voor een verzekering opgave van gegevens wordt gevraagd waarvan objectief vaststaat dat zij van invloed zijn op het risico, zal derhalve in beginsel geen ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer behoeven te worden aangenomen Registratie van persoonsgegevens De verzekeraars zullen de gegevens betreffende de aanvragers, verzekeringnemers en verzekerden opnemen in hun administraties. Op deze administraties zal in de nabije toekomst de Wet persoonsregistraties van toepassing worden, althans voor zover deze administraties kunnen worden aangemerkt als een persoonsregistratie in de zin van die wet. Het voorstel voor de Wet persoonsregistraties (WPR) (Tweede Kamer, , ), is op 8 september 1987 door de Tweede Kamer aanvaard. Er wordt naar gestreefd om de afkondiging van de WPR begin 1988 te doen plaatsvinden. Uiterlijk een half jaar nadien zal de wet gefaseerd in werking treden. De WPR geeft een aantal materiële normen waaraan alle persoonsregistraties zullen moeten voldoen. Deze materiële normen hebben betrekking op onder meer het doel waarvoor een persoonsregistratie mag worden aangelegd (artikel 4), welke persoonsgegevens in een registratie opgenomen mogen zijn (artikel 5), de doeleinden waarvoor die gegevens gebruikt mogen worden (artikel 6), de beveiliging van de registratie en de daarin opgenomen gegevens (artikel 8) en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden (artikelen 11 tot en met 14). Daarnaast biedt de WPR een aantal aanknopingspunten voor nadere regulering, deels in de vorm van uitvoeringswetgeving, deels in de vorm van zelfregulering in reglementen en gedragscodes. Zo moeten ingevolge artikel 7 binnen een jaar na de inwerkingtreding van de WPR bij algemene maatregel van bestuur regels worden gegeven over het opnemen in een persoonsregistratie van gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksualiteit of intiem levensgedrag, alsmede persoonsgegevens van medische, psychologische, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aard. Voorts bevat de WPR een regeling van de rechten van geregistreerden met betrekking tot kennisneming van over hen opgenomen gegevens, alsmede tot verbetering, aanvulling of verwijdering van die gegevens, indien die feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. In geschillen over de uitoefening van deze rechten kan een beroep worden gedaan op de arrondissementsrechtbank of kan de bemiddeling worden gevraagd van de Registratiekamer (artikel 34). Met het toezicht op de naleving van de wet is de Registratiekamer belast. Indien de houder van een persoonsregistratie in strijd handelt of heeft gehandeld met de voorschriften, terwijl de geregistreerde daardoor schade lijdt of dreigt te lijden, staat voor de geregistreerde de mogelijkheid open van een civiele schadevergoedings- of verbodsactie (artikelen 9 en 10, eerste lid). In het eerste geval kan ook een vergoeding worden gevorderd voor het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. Ook rechtspersonen die de belangen van geregistreerden behartigen, kunnen ter zake een vordering instellen bij de burgerlijke rechter (artikel 10, tweede lid). In verband met de onderhavige problematiek zal in het bijzonder van belang kunnen zijn de in artikel 5, eerste lid, WPR, vervatte norm, dat een persoonsregistratie slechts persoonsgegevens mag bevatten die rechtmatig zijn verkregen en die in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de registratie is aangelegd. Voor de beoordeling of een verzekeraar zich Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 9

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door Mr. R.A. SALOMONS J uridisch adviseur Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Mr. J.H. WANSINK Wetenschappelijk hoofdmedewerker Verzekeringsinstituut

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek B MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING 34257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN

WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN 1. Inleiding Een in het oog springend bestanddeel van het begrip rechtsstaat is de garantie van grondrechten. Grondrechten zijn elementaire, fundamentele rechten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol Verzekeringskeuringen

Protocol Verzekeringskeuringen Protocol Verzekeringskeuringen Inleiding Dit Protocol is van toepassing op keuringen voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen die niet vallen onder het keuringsverbod

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991)

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991) Twaalfhoven-Railwaypassagiers Het Hof heeft de voorwaarden van de onderhavige ongevallenverzekering aldus (1970) uitgelegd, dat het niet kennisgeven van een ongeval aan verweerster binnen 3 maal 24 uur

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering Hoge Raad, 8 april 2000 (Van Hese/De Schelde); De Hoge Raad geeft zeven gezichtspunten waarmee de rechter rekening dient te houden wanneer een beroep op verjaring wordt gedaan. Samenvatting Ht gaat in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT NDE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 (VERZEKERING) VAN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK OP BASIS VAN HET GEWIJZIGDE VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 EN TITEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 123 Besluit van 9 maart 2005, houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en K.U. Brabant 29 augustus 2001 Het onderzoek is uitgevoerd door een gezamenlijk projectteam van Pels Rijcken & Droogleever

Nadere informatie

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen 1. Overwegingen bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen Vrijwel iedereen in Nederland heeft een relatie met een Financiële instelling. Zo heeft men bijvoorbeeld een betaalrekening,

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie