Dienstverleningspakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningspakket"

Transcriptie

1 Dienstspakket Dit spakket is speciaal ontwikkeld om onze toekomstige klanten volledig en transparant te informeren over wie Commandeur Assurantien BV is, wat Commandeur Assurantien BV doet, wat het kost en onder welke voorwaarden Commandeur Assurantien BV werkt. Het bestaat uit: 1. Dienstenwijzer: wie is Commandeur Assurantien BV en wat doet Commandeur Assurantien BV? 2. Dienstsdocument: onze gebruikelijke, inclusief samenvatti beheerst belonisbeleid. 3. Verklari execution only 4. Machtigi automatische incasso 5. Algemene voorwaarden Commandeur Assurantien BV. Dienstenwijzer: wie is Commandeur Assurantien BV en wat doet Commandeur Assurantien BV? 1. Keregevens Commandeur Assurantien BV Kantooradres Postadres Korenmarkt 15, Zwaagdijk- Oost Postbus 111, 1693 ZJ Wervershoof Telefoon Telefoon Website Inschrijvi Kamer van Koophandel Vergunninummer Autoriteit Financiële Markten Aard van Commandeur Assurantien BV heeft een vergunni om te adviseren en te bemiddelen in: Schade- en levensverzekerien, hypothecair krediet, spaarrekenien. Ook mag ons kantoor adviseren in deelnemisrechten in beleggisinstellien. 3. vrij Commandeur Assurantien BV is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichti hebben om u te adviseren te kiezen voor producten van bepaalde aanbieders. 4. Geen zeggenschap Commandeur Assurantien BV is een zelfstandige ondernemi. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. 5. Selectie van aanbieders Commandeur Assurantien BV heeft toega tot een groot aantal aanbieders. 6. Wijze van beloni Commandeur Assurantien BV kan voor de werkzaamheden op verschillende manieren worden beloond: door de instelli waar uw product wordt afgesloten ( provisie ) of door u rechtstreeks, zoals in de vorm van een abonnement, eenmalige vergoedi of op basis van een uurtarief. Verderop treft u een overzicht aan. Vooraf maken wij hierover met u heldere afspraken. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan. 7. Klachten Uiteraard doet Commandeur Assurantien BV haar best u zo goed mogelijk van te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons te laten weten. U kunt uw klacht schriftelijk (ter attentie van de directie) of via e- mail Assurantien BV.nu.nl) aan ons kenbaar maken. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienst, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (website: Commandeur Assurantien BV is bij het KiFiD geregistreerd onder nummer Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

2 Dienstsdocument: onze gebruikelijke 8. Dienst waarvan wij van te voren afspreken dat wij die zeker voor u zullen verrichten. Commandeur Assurantien BV heeft professionele automatiseri. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren en in geval van calamiteiten zijn wij 24 uur bereikbaar. Wij maken gebruik van professionele software zodat wij direct inzage hebben in uw verzekerisgegevens en uw afspraken. Onze medewerkers beschikken over de relevante WFT diploma s en halen jaarlijks hun Permanente Educatie punten. Wij controleren de premies die u betaalt en de restituties die verzekeraars met u verrekenen. Indien u van onze gebruikt wenst te maken, bijvoorbeeld om te kijken of uw huidige product nog wel bij uw persoonlijke situatie past, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Via de BAVAM/ Schouten zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. 9. Dienst waarvan het bij het afsluiten van de sovereenkomst onzeker is of en zo ja hoe vaak u daarvan gebruik zult maken. U kunt ons 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor schadecalamiteiten bereiken. Namens u informeren wij de verzekerismaatschappijen die betrokken zijn bij uw schade; gedurende de gehele schadeafwikkeli verzorgen wij de contacten tussen u en de verzekerismaatschappij waarbij het risico is verzekerd. Wij toetsen het standpunt van verzekeraars over de afwikkeli van de schades die u claimt. Indien het ienomen standpunt niet juist is dan behartigen wij uw belaen in de discussie met de betrokken verzekeraar. Deze strekt totdat er sprake is van een juridische beslechti van een geschil. Alle vragen die u heeft ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van particuliere schadeverzekerien kunt u aan ons stellen. Wij begeleiden u bij het aanvragen van verzekerien. Wij verzorgen namens u de contacten met de verzekeraar in het aanvragen en /of aanpassen van de verzekerien. Deze kunnen zowel schriftelijk als mondeli zijn. 10. Als u ons advies wenst over nieuw af te sluiten producten dan zijn wij u in het algemeen als volgt van. Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden; Wij adviseren over mogelijke oplossien waarlas u deze wensen kan realiseren; Wij verzorgen de contacten tussen u en de financiële instelli waarbij u overweegt een financieel product te kopen. Wij begeleiden u na aanschaf van het gewenste financiële product. Deze bestaat uit een uitgebreid enpakket welke verderop in dit document omschreven is. 11. Alleen bemiddeli bij financiële producten (execution only) In afwijki van de hierboven vermelde advieswerkzaamheden is het ook mogelijk om via Commandeur Assurantien BV het product van uw keuze af te sluiten zonder een advies van Commandeur Assurantien BV. Dit heet execution only. Execution only is een vorm van waarbij de klant alles beslist en Commandeur Assurantien BV alleen de orders van de klant uitvoert. Execution only is dan ook bedoeld voor die mensen die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die weten welke specifieke financiële producten hen passen. Met deze vorm van komen wij tegemoet aan de wensen van diegenen die zelf direct verantwoordelijk willen zijn voor het afsluiten en het beheer van hun verzekerien, hypotheken en andere financiële producten waarin wij bemiddelen. 12. Wat verwachten wij van u? Om u zo goed mogelijk van te kunnen zijn is het noodzakelijk dat u ons volledig en naar waarheid informeert over uw situatie. Bij het beheer van uw verzekerien of andere producten dient u ons ook op de hoogte te stellen van alle wijzigien in uw (persoonlijke) situatie. Zo verwachten wij van u dat u ons direct informeert over bijvoorbeeld wijzigien in uw gezinssituatie (geboorte, overlijden, echtscheidi, samenwonen enz.), wijzigien in uw inkomenspositie, wijzigi van adres, verbouwi, grote aankopen, wijzigi van bankrelatie, beëindigi of wijzigi van elders lo verzekerien en alle andere veranderien die zich in uw situatie voordoen. Wij vragen u de gegevens in de correspondentie en documenten die u van ons ontvat na te gaan op juistheid. Het is van groot bela een administratieve fout, of een misverstand over uw wensen tijdig te signaleren en te kunnen herstellen. Mocht u onjuistheden constateren dan verwachten wij van u dat u ons daarvan direct op de hoogte stelt. Het ontbreken van (de juiste) berichten van uw zijde kan grote consequenties hebben voor de dekki voor de risico s die u wilt verzekeren of verzekerd heeft! Wij vragen u ons voortdurend uw meest actuele adres beschikbaar te stellen zodat wij gebruik kunnen maken van digitale communicatie om snel en direct met u te kunnen communiceren. Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

3 13. U ziet exact wat onze kosten zijn U ziet exact wat onze beloni is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeli aan te schaffen. Voor onder meer de werkzaamheden in artikel 12 ontvaen wij provisie van de betreffende verzekeraar in het geval van verzekerien waarvoor het provisieverbod niet geldt. Voor overige producten laat onderstaande tabel zien welke en wij u kunnen bieden en het aantal aanbieders dat wij doorgaans vergelijken in ons advies naar u. Ook leest u af wat onze u kost. In de laatste kolom kunt u door het zetten van een paraaf of handtekeni aaegeven wat de door u gewenste is. Dienst per product Prijs Prijs per maand Hypotheken(inclusief overlijdensrisicoverzekeri) ,50 3 advies en Hypotheken advies(inclusief overlijdensrisicoverzekeri) zonder Vermogensopbouw advies en ,50 3 Vermogensopbouw advies zonder Vermogensopbouw execution only Aantal te vergelijken aanbieders Paraaf klant voor keuze Direct iaande lijfrente advies en Direct iaande lijfrente advies zonder Direct iaande lijfrente Execution only Direct uitgestelde lijfrente advies en Direct uitgestelde lijfrente advies zonder Direct uitgestelde lijfrente Execution only ORV advies en ,50 3 ORV advies zonder ORV Execution only AOV advies met (schadeafwikkeli) AOV advies zonder ,50 3 Maandlastenbeschermer advies en ,50 1 Maandlastenbeschermer advies zonder Maandlastenbeschermer Execution Only Uitvaartverzekeri Execution only Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

4 Uitvaart zonder Uitvaart met Gouden handdruk met ,50 3 Gouden handdruk zonder Pensioenadvies collectief advies met per 3 tot 5 deelnemers medewerker Pensioenadvies collectief advies met per 3 tot 10 deelnemers medewerker Pensioenadvies collectief advies met per 3 tot 15 deelnemers medewerker Pensioenadvies collectief advies met per 3 tot 25 deelnemer medewerker Pensioenadvies collectief advies met per 3 tot 50 deelnemer medewerker Pensioenadvies DGA advies met Op Maatwerk 3 uurtarief Pensioenadvies DGA advies zonder Op Maatwerk 3 uurtarief Schadeverzekerien advies(inboedel, opstal, AVP, 0 In de premie 3 auto, rechtsbijstand) Uurtarief Senior adviseur 150 Uurtarief Medior adviseur 100 Uurtarief Binnenmedewerker 75 Wij breen maximaal 3 abonnementen in rekeni(fair use policy) Alle niet boveenoemde werkzaamheden worden tegen uurtarief verricht Alle prijzen zijn exclusief assurantie belasti of indien van toepassi BTW en premies van de betreffende producten. De maandelijkse bedragen zijn verschuldigd zola het betreffende product in een agentschap van Commandeur Assurantien BV loopt; zij vervallen bij het beëindigen van het product of indien het product uit het Commandeur Assurantien BV agentschap wordt geboekt. Met fair use policy wordt bedoeld dat de bemiddelaar bepaalt of de gevraagde en boven de 3 abonnementen in redelijke verhoudi staan tot de financiële compensatie van de zijde van de klant, waarbij indien dit niet zo is, dat voor het aantal extra abonnementen boven de 3 alsnog de hierboven gepubliceerde prijs in rekeni kan worden gebracht. Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

5 14. Te verrichten werkzaamheden In het kader van de aan ons verstrekte opdracht zullen wij de in onderstaande tabel aaegeven werkzaamheden voor u verrichten: Schadeverzekerien Exec. only zonder met Adviseri Schadeverzekerien Inventariseren van de verzekerbare risico s op het gebied van particuliere Nee Ja Ja schadeverzekerien Marktanalyse van de verzekerbare risico s Nee Ja Ja om wel of geen aanvullende verzekerien af te sluiten Nee Ja Ja Bemiddeli Schadeverzekerien Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de en de hoogte van de Nee Ja Ja premie van aanvullend te verzekeren risico s en ons advies daarover Verzorgen van voorlopige dekkien met betrekki tot de schadeverzekerien Ja Ja Ja indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe schadeverzekerien Ja Ja Ja Dienst Verzorgen van de communicatie met de verzekerismaatschappijen waarbij schadeverzekerien moeten worden opgezegd of worden aaepast Bewaki tijdige ontvast verzekerisdocumenten van de schadeverzekerien en controle of inhoud conform onze aanvraag is Controle juiste premiestelli van de schadeverzekerien inclusief recht op premiekortien Beheer Schadeverzekerien Archiveri van de particuliere schadeverzekerien met betrekki tot uw mits via ons kantoor afgesloten Periodieke controle eens in de 3 jaar of bestaande verzekerien nog passen bij uw omstandigheden mits via ons kantoor afgesloten op uw initiatief Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ondersteuni bij schade Ondersteuni bij invullen schade aaifte mits via ons kantoor afgesloten Benoemi indien wenselijk van contra expertise mits via ons kantoor afgesloten Overleg met verzekerismaatschappij en bewaki termijnen mits via ons kantoor afgesloten Controle juistheid standpunten verzekerismaatschappij mits via ons kantoor afgesloten Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

6 Vermogensopbouwproducten, levensverzekerien, betalisbeschermers, Arbeidsoeschiktheidsverzekerien(hierna te noemen AOV) en hypotheek Inventarisatie Bespreki van uw wens. Het is onze taak om u te laten zien of en zo ja via welke financiële producten uw wens kan worden gerealiseerd. Om tot een verantwoord advies te komen moeten wij veel van u weten. In een of meerdere gesprekken verzamelen wij deze noodzakelijke gegevens. Inventarisatie doelstellien. Welke financieel product voor u geschikt is hat onder meer af van uw doelstellien. Voor de financieri van een woni zijn andere financiële producten geschikt dan bijvoorbeeld voor de opbouw van een pensioen. Inventarisatie kennis en ervari. Wij gaan met u meerdere financiële producten bespreken. Voor ons is het belarijk hierbij goed te weten wat uw kennis en ervari met deze producten is. Onze voorlichti aan u stemmen wij op deze kennis en ervari af. Inventarisatie financiële positie. De aanschaf van elk financieel product heeft consequenties. Het kan zijn dat u voor een lae reeks van jaren financiële verplichtien aaaat. Uiteraard is het belarijk om vast te stellen dat u zich dit kunt veroorloven. Inventarisatie risicobereidheid. Niet voor alles hoeft u een financieel product aan te schaffen. Sommige dien kunt u voor uw eigen risico nemen. Bij sommige andere zaken is echter verstandiger geen risico te lopen. Analyse Tijdens de gesprekken die wij hiervoor met u hebben gevoerd hebben wij veel informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie gaan wij in deze fase van ons advies de criteria bepalen waaraan de financiële producten moeten voldoen, willen deze passen bij uw situatie en de door u geformuleerde doelstellien. Op basis van onze gesprekken, de inventarisatie en de analyse zijn wij in staat u een advies te geven. Dit advies moet zodanig zijn dat dit aansluit bij uw wensen en situatie. Wij geven aan in welke mate opvolgi van dit advies er toe zal leiden dat u de door u geformuleerde doelstelli kunt realiseren. Doorlo Nadat u het door ons geadviseerde financiële product heeft aaeschaft blijven wij contact met u onderhouden, zie hiervoor het onderdeel Beheer. Exec. only zonder met Nee Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Beheer vermogensopbouwproducten, levensverzekerien,betalisbeschermers en aov s Archiveri van de documenten inzake de vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekerien en betalisbeschermers mits via ons kantoor afgesloten Exec. only zonder met Nee Ja Ja Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

7 Onderhoud vermogensopbouwproducten,levensverzekerien, betalisbeschermers en aov s Periodieke update of de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekerien alsmede betalisbeschermers met betrekki tot kosten en rendement zich ontwikkelen conform de verwachti ten tijde van het advies mits via ons kantoor afgesloten eens in de 3 jaar op uw initiatief Periodieke controle of wijzigien in uw persoonlijke situatie het wenselijk maken de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekerien alsmede betalisbeschermers aan te passen mits via ons kantoor afgesloten eens in de 3 jaar op uw initiatief Het verzorgen van het doorvoeren van door u gewenste wijzigien met betrekki tot de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekerien alsmede betalisbeschermers mits via ons kantoor afgesloten Ondersteuni bij claim op een betalisbeschermer/ aov Ondersteuni bij invullen schade aaifte betalisbeschermer mits via ons kantoor afgesloten Overleg met verzekerismaatschappij en bewaki termijnen mits via ons kantoor afgesloten Controle juistheid standpunten verzekerismaatschappij mits via ons kantoor afgesloten Beheer hypotheekovereenkomst Archiveri van de documenten inzake de hypothecaire kredietovereenkomst met betrekki tot uw woni die via ons kantoor zijn gesloten Onderhoud hypotheekovereenkomst Informatie over relevante veranderien van algemene aard op het gebied van sociale of fiscale wetgevi voor zover in het algemeen van bela voor consumenten met een hypothecair krediet Periodieke controle of het bestaande hypothecaire krediet nog passend is bij uw actuele persoonlijke situatie mits via ons kantoor afgesloten eens in de 3 jaar op uw initiatief en verzorgen aanpassi bestaand hypothecair krediet als gevolg van wijzigien in uw actuele persoonlijke situatie mits via ons kantoor afgesloten Dienst Periodieke controle hoe bestaand hypothecair krediet zich verhoudt tot actueel aanbod van geldverstrekkers mits via ons kantoor afgesloten eens in de 3 jaar op uw initiatief over te kiezen renteperiode bij verstrijken renteverval periode mits via ons kantoor afgesloten Voorafgaand aan het moment waarop de hypotheek moet worden afgelost, bespreken wij op welke wijze deze aflossi het best kan geschieden mits via ons kantoor Exec. only zonder met Ja Ja Ja Ja Ja Ja Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

8 Mogelijkheden voor aanvullende Exec. only zonder met Verzorgen van aaifte en voorlopige teruggave IB Nee Nee Nee Verzorgen jaarruimte berekeni Ontslag uit hoocommandeur Assurantien BVelijke aansprakelijkheid in het geval van scheidi Nee Nee Nee 15. Dienst bestaand product De die Commandeur Assurantien BV standaard aanbiedt qua op een bestaand product beperkt zich tot de wettelijke zorgplicht. Hiervoor ontvat zij geen fee van uw zijde maar heeft zij in het verleden een compensatie gekregen en/of ontvat Commandeur Assurantien BV die per premie betali van de aanbieder. Indien u toch wilt ontvaen dan kunt u dit overeenkomen met Commandeur Assurantien BV. Neemt u hiervoor contact op met Commandeur Assurantien BV. U hebt dan recht op de en zoals die omschreven staan bij het product waar u graag over wilt ontvaen met de toevoegi: met in de tabel sub 14. U betaalt de prijs per maand zoals die beschreven staat bij het betreffende product voor het sniveau advies en in de tabel sub 13. U betaalt niet de eenmalige fee zoals vermeld in de tabel sub Beheerst belonisbeleid Commandeur Assurantien BV voert een beheerst belonisbeleid. Alle medewerkers van Commandeur Assurantien BV werken op basis van een vast salaris. Zij kennen geen variabel deel of een bonus. Commandeur Assurantien BV heeft diverse beheersmaatregelen getroffen die mede dienen te leiden tot een goede klantadviseri. Naast het beheerst belonisbeleid zijn daar ook permanente educatie van de medewerkers, intensieve periodieke vaktechnische overleggen en een 4 ogen principe bij bepaalde adviezen.er wordt met u vooraf duidelijk gecommuniceerd wat de kosten zijn die samenhaen met het advies of product. 17. Wijzigien Indien zich tussentijdse wijzigien in uw persoonlijke situatie voordoen die mogelijk van invloed kunnen zijn op het aan u te geven advies of het te volgen verzekeristraject, dient u deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U neemt zelf het initiatief tot contact met Commandeur Assurantien BV. indien u gebruik wil maken van de periodieke controle. 18. Voortijdige beëindigi opdracht Indien u, voordat bemiddeli door Commandeur Assurantien BV heeft geleid tot afsluiti door u van een verzekeri of hypotheek, besluit geen gebruik (meer) te maken van de advies- en/of bemiddelisactiviteiten van Commandeur Assurantien BV bent u een honorarium verschuldigd van de helft van de adviesfee zoals hierboven vermeld bij het betreffende product dan wel producten waarover uw geadviseerd wilde worden dan wel waarvoor uw wilde dat Commandeur Assurantien BV zou bemiddelen. Daarvoor ontvat u een factuur. Dit geldt ook indien nog geen concrete offerte van enige aanbieder aan u is gepresenteerd. Met voortijdige beëindigi wordt gelijkgesteld de situatie waarbij door u iediende verzekerisaanvragen structureel door verzekeraars worden afgewezen. Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

9 19. Beëindigi na afsluiten verzekeri(en) Uw abonnement loopt zola het product waar het voor geldt loopt in een agentschap van Commandeur Assurantien BV. U kunt de relatie met Commandeur Assurantien BV schriftelijk beëindigen. Hiervoor moet u het product waarvoor het abonnement liep beëindigen dan wel bij een andere bemiddelaar onderbreen. De eerste maand dat het product niet meer in het agentschap van de aanbieder van het product loopt zal de laatste maand zijn dat uw abonnement loopt. Hierbij geldt geen opzegtermijn maar wordt de hierboven beschreven methodiek gevolgd. Nadat de relatie met Commandeur Assurantien BV. is beëindigd bent u geen periodieke bedragen meer verschuldigd aan Commandeur Assurantien BV en komt de verleende machtigi tot automatische incasso te vervallen. De fee voor het Service Certificaat is verschuldigd zola er minimaal een product via een agentschap van Commandeur Assurantien BV bij een aanbieder loopt. 20. Akkoordverklari Dit spakket wordt u toegezonden in tweevoud. Als u instemt met het onderstaande dan verzoeken wij u dit document te ondertekenen en te retourneren. Na ontvast van dit ondertekende document wordt begonnen met de voor u te verrichten werkzaamheden. U begrijpt de inhoud van dit Dienstspakket. U gaat akkoord met de in artikel 14 aaegeven werkzaamheden en wenst hiervoor opdracht te geven. Op deze opdracht zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van toepassi. U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden. Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Handtekeni voor akkoord : Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

10 Verklari execution only Indien u gekozen heeft voor execution only dan geldt het nu volgende: Execution only is een vorm van waarbij de klant alles beslist en de financiële ondernemi alleen de orders van de klant uitvoert. Execution only is dan ook bedoeld voor die mensen die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die weten welke specifieke financiële producten hen passen. Met deze vorm van komen wij tegemoet aan de wensen van diegenen die zelf direct verantwoordelijk willen zijn voor het afsluiten en het beheer van hun verzekerien, hypotheken en andere financiële producten waarin wij bemiddelen. Execution only houdt dus in: (1) dat wij uitsluitend bemiddelen in de totstandkomi van de overeenkomst tussen u en de verzekeraar, de bank of enige andere aanbieder van financiële producten; (2) dat u van ons alle productinformatie ontvat van de door u gekozen aanbieder; (3) dat wij u niet adviseren en derhalve ook niet kijken naar andere en/of betere oplossien en voorwaarden, zodat wij niet aansprakelijk zijn als achteraf blijkt dat het financiële product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie of dat er betere alternatieven mogelijk waren; (4) dat wij u niet informeren over de eventuele fiscale gevolgen van de aanschaf van het financiële product. Het afsluiten van het financiële product van uw keuze kunnen wij alleen indien wij een agentschap hebben van de aanbieder van het financiële product. Akkoordverklari execution only: U begrijpt de inhoud van dit Dienstspakket. U gaat akkoord met de in artikel 14 aaegeven werkzaamheden en wenst hiervoor opdracht te geven. De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om u er nadrukkelijk op te wijzen dat adviseri geen onderdeel uitmaakt van de. Bij Execution only is de beperkt tot bemiddeli en service. U gaat hiermee akkoord. U verklaart dat u goed op de hoogte bent: van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen; van de fiscale wetgevi omtrent het financiële product van uw keuze; van uw financiële positie. Op deze opdracht zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van toepassi die u hierbij heeft ontvaen. U bent bekend met deze algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord. Akkoord opdrachtgever(s): De inhoud van deze Execution only overeenkomst is gelezen, begrepen en uitdrukkelijk aanvaard voor akkoord. Door ondertekeni geeft u tevens opdracht voor aanva van de werkzaamheden. Plaats: Datum: Naam: Naam: Handtekeni: Handtekeni: Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

11 Machtigi automatische incasso Opdrachtgever Naam : Geboortedatum : Adres : Postcode/Plaats : Rekeninummer : verleent Commandeur Assurantien BV toestemmi tot het automatisch incasseren van de door opdrachtgever aan Commandeur Assurantien BV verschuldigde vergoedi(en) voor de door opdrachtgever afgenomen en ievolge de op bovenstaande datum akkoord verklari verleende opdracht / het door opdrachtgever afgenomen abonnement / door opdrachtgever via bemiddeli van Commandeur Assurantien BV afgesloten financiële producten. Opdrachtgever is ter zake een eenmalig bedrag verschuldigd van. En/of Opdrachtgever is ter zake een periodieke vergoedi verschuldigd van per maand. Opdrachtgever kan er voor kiezen om het eenmalige bedrag van in 24 maandelijkse termijnen door Commandeur Assurantien BV te laten incasseren, zijnde een bedrag van per maand. Opdrachtgever machtigt Commandeur Assurantien BV om dit bedrag af te schrijven ten gunste van Commandeur Assurantien BV af te schrijven van de bankrekeni met bovenstaand rekeninummer ten name van opdrachtgever. Eventuele wijzigien in de (adres)gegevens of het bankrekeninummer van Opdrachtgever dienen tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Commandeur Assurantien BV. Hierdoor wordt het risico voorkomen dat de betali niet op tijd wordt verwerkt. Indien de automatische incasso om enige, al dan niet aan Opdrachtgever toe te rekenen reden niet kan worden verwerkt, ontslaat dit Opdrachtgever niet van de verplichti om op andere wijze voor tijdige betali zorg te dragen. Deze machtigi kan worden ietrokken door daartoe een schriftelijke mededeli te doen aan Commandeur Assurantien BV. Indien Opdrachtgever de machtigi intrekt en daarmee de automatische incasso stopzet, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor tijdige betali. Ondergetekende verklaart volledig bevoegd te zijn onderhavige machtigi te verlenen en dat alle op dit machtigisformulier ievulde gegevens naar waarheid zijn ievuld. Voorts verklaart ondergetekende zich akkoord met de in dit formulier opgenomen bepalien. Ondertekeni Naam : Plaats : Datum : Handtekeni : Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

12 Algemene Voorwaarden Commandeur Assurantien B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Commandeur Assurantien BV: Korenmarkt 15, Zwaagdijk-Oost, hierna te noemen: Commandeur. 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Commandeur enige offerte heeft verstrekt, aanbiedi heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. 1.3 Opdracht: De door Opdrachtgever aan Commandeur verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product. 1.4 Financieel Product: De hypotheek, verzekeri, spaarrekeni of beleggisobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aaewezen producten, waarover Commandeur zal adviseren en/of bij de afsluiti waarvan Commandeur op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen. 1.5 Aanbieder: De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten. 5.1 Het is Commandeur toegestaan om bij de uitvoeri van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeli van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever. 5.2 Voor zover Commandeur bij de uitvoeri van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Commandeur is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomien van deze externe adviseurs. 5.3 Commandeur is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoeri van de aan haar verstrekte Opdracht ieschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc. Artikel 2: Opdracht 2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Commandeur wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Commandeur een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoeri daarvan is begonnen. Commandeur is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd. 2.2 Alle aan Commandeur verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Commandeur en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeli van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Commandeur werkzame persoon zal worden uitgevoerd. 2.3 Aan Commandeur verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspannisverplichtien van Commandeur, niet tot resultaatsverplichtien, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeeekomen anders blijkt. 2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeeekomen zijn door Commandeur opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn. 2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedoen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Commandeur en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Commandeur werkzaam zijn. 2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassi, tenzij deze door Commandeur zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 3: Aanbiedien en offertes van Aanbieder en adviezen Commandeur 3.1 Door Commandeur namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedien of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aaegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder. 3.2 Aan door Commandeur gemaakte berekenien met betrekki tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerki daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekenien dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigien. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Commandeur een definitieve berekeni van de maandlasten verschaffen. 3.3 Door Commandeur aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellien van de op dat moment geldende wet- en regelgevi. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Commandeur een definitieve berekeni van de maandlasten verschaffen. Artikel 4: Communicatie 4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Commandeur heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Commandeur heeft bereikt indien hij een bevestigi van de ontvast daarvan, niet zijnde een automatische ontvastbevestigi, heeft ontvaen. 4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Commandeur verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Commandeur gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeli van Commandeur het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft. 4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijzigi aan Commandeur heeft bekend gemaakt, mag Commandeur erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanva van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens adres. Artikel 5: Inschakeli derden Artikel 6: Honorarium en betali 6.1 Het voor diens aan Commandeur toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeeekomen. 6.2 Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloni voor Commandeur inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder betaalt deze aan Commandeur. 6.3 Wijzigien in van overheidswege opgelegde belastien en/of heffien worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Commandeur is gerechtigd overeeekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgien voordoen in de kosten van materialen of en die voor de uitvoeri van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Commandeur beïnvloeden. 6.4 In het geval Commandeur werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekeni worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Commandeur start met de uitvoeri van de Opdracht. 6.5 Facturen van Commandeur dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen [14] dagen na de factuurdatum op de door Commandeur voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeeekomen of de factuur anders vermeldt. 6.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekerien te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekki onder de verzekeri opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalien betrekki hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekki heeft over te gaan. Commandeur is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever. 6.7 Verrekeni door Opdrachtgever van door Commandeur voor haar in rekeni gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvorderi, dan wel opschorti van betali door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvorderi, is slechts toegestaan voor zover de tegenvorderi door Commandeur uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 6.8 Indien Opdrachtgever de door Commandeur in rekeni gebrachte bedragen niet binnen de overeeekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande iebrekestelli nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na iebrekestelli nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Commandeur te voldoen kan Commandeur de incasseri van haar vorderi uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoedi van de buiteerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buiteerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betali wordt gevorderd. 6.9 Door Opdrachtgever gedane betalien strekken steeds eerst ter voldoeni van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het last openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoeni betrekki heeft op een latere factuur Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Commandeur aanleidi geeft, is Commandeur bevoegd om de leveri van haar en op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalisverplichtien heeft verschaft Indien een verzekerde dekki of voorzieni vervalt of tijdelijk wordt opgeschort als gevolg van niet of niet tijdige betali van de verschuldigde premie, heeft Commandeur het recht haar aan opdrachtgever op te schorten tot de betali is gedaan. Bij geheel uitblijven van de betali van de verschuldigde premie heeft CommandeurV het recht haar aan opdrachtgever te beëindigen. Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever 7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en oevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Commandeur die hij nodig heeft voor een correcte uitvoeri van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderien Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

13 optreden in de gezinssamenstelli, het inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemmi, de bedrijfsomva, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Commandeur haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn. 7.2 Commandeur kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichti voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft. 7.3 Indien voor de uitvoeri van de overeeekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikki van Commandeur zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtien heeft voldaan, is Commandeur bevoegd over te gaan tot opschorti van de uitvoeri van de Opdracht. 7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Commandeur verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Commandeur meer tijd of extra kosten aan de uitvoeri van de Opdracht moet besteden, belast Commandeur het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever. 7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Commandeur de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekeri of het krediet (met onmiddellijke ia) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoedi van geleden schade over te gaan. iebrekestelli toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtien jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalisverplichtien welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbindi en/of welke betrekki hebben op reeds geleverde en, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen. Artikel 9: Overmacht 9.1 Commandeur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichti indien dit voor Commandeur redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Commandeur ontstane veranderien in de bij het aaaan der verplichtien bestaande omstandigheden. 9.2 Een tekortkomi in de nakomi van een verplichti van Commandeur geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkomi door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ieschakelde derden, bij brand, werkstaki of uitsluiti, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Commandeur kan worden gevergd. Artikel 10: Beschermi persoonsgegevens 10.1 Door Opdrachtgever aan Commandeur verstrekte persoonsgegevens zullen door Commandeur niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoeri van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailien e.d., behoudens voor zover Commandeur op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefeni verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aaewezen instantie te verstrekken Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige maililist e.d. van Commandeur, zal Commandeur de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. Artikel 8: Aansprakelijkheid van Commandeur 8.1 Iedere aansprakelijkheid van Commandeur alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Commandeur bij de uitvoeri van de Opdracht ieschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekeri van Commandeur wordt uitgekeerd, inclusief het door Commandeur te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belahebbenden nadere informatie over Artikel 11: Klachteninstituut de beroepsaansprakelijkheidsverzekeri verstrekt Commandeur is aaesloten bij het Klachteninstituut Financiële 8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde Dienst (KIFID) onder nummer Een geschil voortvloeiend beroepsaansprakelijkheidsverzekeri van Commandeur in een specifiek geval uit offertes, aanbiedien en overeenkomsten waarop de onderhavige geen dekki verleent, is de aansprakelijkheid van Commandeur alsmede van voorwaarden van toepassi zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor haar bestuurders, haar werknemers en de door Commandeur bij de uitvoeri advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële van de Opdracht ieschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van Dienst, hetzij de burgerlijke rechter. het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekeni gebrachte honorarium. Indien Commandeur Artikel 12: Verval van recht geen honorarium voor haar aan Opdrachtgever in rekeni 12.1 Klachten met betrekki tot door Commandeur verrichte heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Commandeur en de hare beperkt werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekeni gebrachte tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekeni gebrachte premie. bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen De uitvoeri van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte betrekki heeft, heeft ontvaen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen. nemen van de door hem geconstateerde tekortkomi in de prestatie van 8.4 Commandeur is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Commandeur, te worden iediend bij Commandeur. Het indienen van een Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of klacht schort nimmer de betalisverplichtien van Opdrachtgever op. ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtien Alle vorderisrechten en andere bevoegdheden van 8.5 Commandeur is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, Opdrachtgever uit welke hoofde Commandeur Assurantien BV dan ook in die voortvloeit uit fouten in door Commandeur gebruikte software of andere verband met door Commandeur verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Commandeur kan worden geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of verhaald op de leverancier van de betreffende software of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en computerprogrammatuur. bevoegdheden. 8.6 Commandeur is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Commandeur Artikel 13: Diversen verzonden ( )berichten Commandeur niet hebben bereikt Op alle door Commandeur uitgebrachte aanbiedien en offertes 8.7 Commandeur is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in toepassi. rekeni gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeli van 13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Commandeur en Commandeur, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene 8.8 Commandeur is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken. die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens 13.3 Afwijkien van en/of aanvullien op deze algemene voorwaarden wederpartij overeeekomen financierisvoorbehoud is verstreken. binden Commandeur slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen 8.9 Commandeur is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, Commandeur en Opdrachtgever zijn overeeekomen. die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg 13.4 Indien enige bepali van deze algemene voorwaarden nietig blijkt draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken te zijn, wordt alleen de betreffende bepali van toepassi uitgesloten, alle gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan. overige bepalien blijven hun geldi onverkort behouden In het geval Commandeur adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de 13.5 Commandeur is gerechtigd de inhoud van deze algemene afsluiti van financiële producten waar een beleggi- en/of voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Commandeur tot investeriscomponent deel van uit maakt, verschaft Commandeur een tussentijdse wijzigi overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het gelijktijdige toezendi van de aaepaste algemene voorwaarden. betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Commandeur is nimmer Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of is gesteld van de betreffende wijzigien tegen de toepasselijkheid van de indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeli van financiële aaepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van over de inhoud van de van toepassi zijnde algemene voorwaarden. Indien financiële producten. Voorts is Commandeur niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Commandeur genoemde begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen datum de tussen partijen gemaakte afspraken. resultaat, rendement, rentabiliteit e.d Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Commandeur voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbindi van enige overeenkomst met Commandeur indien Commandeur zelfs na deugdelijke Dienstspakket Commandeur Assurantien BV - Versie 5 juli

Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015)

Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015) Voorwaarden Zekerabonnement de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam (AV ABO 2015) Het afsluiten van een verzekering of financieel product via de Roos van Renswouw of Huis& Hypotheek Zaandam is onlosmakelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1

Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1 Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1 Plan [B] Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij Plan [B] Light Service ontwikkeld. Door middel

Nadere informatie

BVA Pensioen & Advies

BVA Pensioen & Advies Dienstenwijzer BVA Pensioen & Advies Graag willen wij u aan ons voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie EZA Verzekeringen enige offerte heeft

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie EZA Verzekeringen enige offerte heeft Algemene Voorwaarden EZA Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN van EZA verzekeringen Artikel 1: Definities 1.1. EZA Verzekeringen: EZA Verzekeringen gevestigd te Drachten aan de Hemmen 10 alsmede te Terschuur

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 Schinkel Financieel Advies, opdrachtnemer, gevestigd Nieuwendaal 34, 3985 AD, Werkhoven, hierna te noemen SFA. 1.2 Cliënt of opdrachtgever.

Nadere informatie

Aan u de keuze U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee mogelijkheden aanbieden.:

Aan u de keuze U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee mogelijkheden aanbieden.: Voorwaarden online-abonnement particuliere schadeverzekeringen tegen maandelijkse vergoeding en onze voorwaarden waarbij particuliere schadeverzekeringen uitsluitend online worden afgesloten en waarbij

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Aan u de keuze. U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee mogelijkheden aanbieden.:

Aan u de keuze. U bepaalt welke dienstverlening u van ons wenst. Wij kunnen u daarbij twee mogelijkheden aanbieden.: Voorwaarden online-abonnement particuliere schadeverzekeringen en voorwaarden particuliere schadeverzekeringen waarbij online werkzaamheden uitsluitend op basis van provisie worden betaald. Inleiding Multidesk

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ).

ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ). ALGEMENE VOORWAARDEN BESTION ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bestion Adviesgroep (hierna te noemen Bestion ). Bestion is gevestigd te Best en ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Risico s afdekken (Uitvaart)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Risico s afdekken (Uitvaart) Toelichting op het Dienstverleningsdocument Risico s afdekken (Uitvaart) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdocument (DVD) van ons ontvangen. Dit DVD is opgesteld conform de voorschriften van de AFM;

Nadere informatie

algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies

algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RD FInAncIEEl ADVIES (hierna te noemen RDFA ). RDFA is gevestigd te Santpoort en ingeschreven bij de kamer van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 DIENSTENWIJZER Schouten Zekerheid 1 juli 2013 Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocumenten... 3 2 Over

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie