D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T"

Transcriptie

1 Inleiding In dit dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid uit bestaat en welke beloningsvormen wij hiervoor in principe hanteren. Daarnaast proberen wij u in dit informatiedocument een indicatie te geven van de hoogte van onze beloning en wel naar soort financieel product of dienst. Dit doen wij door een onder- en bovengrens hiervoor aan te geven. Het gaat hier om onze werkwijze in zijn algemeenheid en kan op uw verzoek in overleg aan uw specifieke wensen worden aangepast. Hoewel dit document vanaf 1 juli 2009 wettelijk verplicht is voor advisering over complexe financiële producten en hypotheken, menen wij er goed aan te doen in dit document ook de hoogte van de beloning voor niet-complexe financiële producten (bijv. schadeverzekeringen) te beschrijven. Wij vinden het belangrijk, dat u van deze informatie kennis kunt nemen, voordat wij onze werkzaamheden voor u starten. Deze informatie reiken wij dan ook uit bij ons eerste gesprek of we sturen of mailen het u vooraf toe. Wie zijn wij? Bedrijfsgegevens A.A.S. Financiële Diensten Bezoekadres: De Stiel WE Zuidlaren Correspondentieadres: Postbus ZG Annen telefoonnummer: faxnummer: adres: A.A.S. Financiële Diensten adviseert en bemiddelt als onafhankelijk intermediair op het gebied van o.m. verzekeringen, hypotheken en kredieten. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een sterk persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige adviesrelatie met u als klant. Een werkwijze met een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit als uitgangspunt. Ons kantoor is open van maandag t/m vrijdag van uur tot uur. Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op Krijgt u onverhoopt de voic , dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op, mits u duidelijk uw naam en telefoonnummer achterlaat, waarop u op dat moment bereikbaar bent. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 1

2 Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Autoriteit Financiële Markten (AFM) : registratienummer De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Assurantietussenpersonen en Makelaars in onroerende goederen (BAVAM) : A.A.S. Financiële Diensten heeft haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij BAVAM onder polisnummer BAV11347 College Bescherming Persoonsgegevens : opgenomen in het register onder meldingsnummer m Kamer van Koophandel (KvK) : in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Drenthe staan wij geregistreerd onder dossiernummer Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) : aansluitnummer Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Kijk op voor meer informatie Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) : A.A.S. Financiële Diensten voldoet voor de advisering in hypotheken aan de door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) vastgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring en integriteit. De feitelijk leider, de heer drs. G.C.J. Huiberts, is opgenomen in het Register van Erkend Hypotheekadviseurs onder nummer Waarvoor kunt u bij ons terecht? Na controle door de AFM op ondermeer deskundigheid en integriteit, heeft ons kantoor de vergunning verkregen om te mogen adviseren en bemiddelen in de volgende financiële producten: Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Hypothecair krediet Consumptief krediet Elektronisch geld Spaarrekeningen Betaalrekeningen Daarnaast hebben wij de vergunning om u te mogen adviseren in de keuze van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen). In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van fiscaal banksparen, zoals de Spaarrekening Eigen Woning (SEW), Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW), Lijfrentespaarrekening en het Lijfrentebeleggingsrecht. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 2

3 Hoe komen wij tot een advies? Onafhankelijk adviseren Wij hebben geen enkele contractuele verplichting om u te adviseren te kiezen voor financiële producten van bepaalde banken, verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeringsmaatschappij of andere aanbieder van financiële producten heeft eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Iedere aanbieder heeft op zijn beurt weer een groot aantal verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van maatschappijen waar wij zaken mee doen. Dit doen wij op basis van een aantal selectiecriteria, zoals bijvoorbeeld de hoogte van het rentepercentage cq. de premie, de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring die wij met marktpartijen hebben. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Op uw verzoek informeren wij u graag welke banken, hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen wij voor u hebben geselecteerd. Onze dienstverlening Iedere klant is voor ons uniek. Het belangrijkste doel van ons adviestraject is, dat wij u op basis van de door ons gemaakte financiële inventarisatie van uw specifieke situatie, passend kunnen adviseren. Wij proberen u zodanig te informeren, dat u een gefundeerde keuze kunt maken voor een financieel product, dat bij u past, nu maar ook in uw toekomst. Het gaat tenslotte vaak om langlopende verplichtingen en veelal is hier een groot deel van uw besteedbaar inkomen mee gemoeid. Alleszins reden om het adviestraject zo zorgvuldig mogelijk in te richten. Hieronder gaan we dieper in op de diverse fasen in het adviestraject. Hoewel de fasen in elkaar overlopen, het gedeeltelijk een repeterend proces betreft en het adviestraject van persoon tot persoon kan verschillen, is getracht per stap in het adviestraject een indicatie van de gemiddelde duur tijdsbesteding uitgedrukt in uren aan te geven, waarbij als uitgangspunt het adviestraject in de situatie van advies en bemiddeling in geval van aankoop eigen woning is genomen (totaal gemiddelde duur tijdsbesteding: 25 uur excl. nazorg). versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 3

4 In zijn algemeenheid bestaat ons adviestraject uit de volgende onderdelen: 1. Inventarisatie : wij maken eerst een uitgebreide inventarisatie van uw persoonlijke en financiële gegevens oftewel uw financiële klantprofiel. Hierin komen uw wensen en persoonlijke financiële doelstellingen uitgebreid aan de orde en nog belangrijker de prioriteiten, die u hierin stelt (gemiddelde duur tijdsbesteding: 5 uur). 2. Analyse : vervolgens zullen wij de gegevens van uw financieel klantprofiel analyseren en op basis van onze conclusies mogelijke scenario's aan u voorleggen. Wij zullen deze scenario's uitvoerig met u doornemen en aangeven op welke verschillende manieren deze aansluiten op uw wensen en financiële situatie (gemiddelde duur tijdsbesteding: 6 uur). 3. Advies : na de inventarisatie en de bespreking van de verschillende scenario's zullen wij ons advies opstellen. In ons adviesrapport vindt u terug welk financieel product van welke aanbieder tegen welk prijs en voorwaarden wij u adviseren. Daarnaast vindt u ook onze argumenten, waarom wij juist dit een passend advies vinden om uw doelstelling te bereiken op basis van de door u gestelde prioriteiten (gemiddelde duur tijdsbesteding: 7 uur). 4. Bemiddeling : wanneer u uw keuze hebt gemaakt, kunnen wij vervolgens de contacten met de financiële instelling op ons nemen om ervoor te zorgen, dat ons advies correct en zo snel als mogelijk wordt uitgevoerd. In deze fase hebben we indien nodig ook contacten met bijvoorbeeld de werkgever, de taxateur, de (aankopend en/of verkopend) makelaar, de verkopende partij, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (i.g.v. NHG), de advocaat en/of mediator (i.g.v. echtscheiding), de accountant (i.g.v zelfstandigen/dga s) en de notaris (gemiddelde duur tijdsbesteding: 7 uur). 5. Nazorg : desgewenst begeleiden wij u ook nadat het gewenste financiële product is aangeschaft. Ook daarna kunt u bij ons met uw vragen terecht over het afgesloten product. Ook staan wij u bij wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in dit product. Kosten van advies en bemiddeling Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar eens aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Afhankelijk van de financiële producten en/of diensten die u afneemt, kennen wij twee beloningsmodellen: 1. verrichtingentarief : onze honorering is gebaseerd op een vast bedrag, dat per financieel product of dienst door ons is vastgesteld. U ontvangt voor dit bedrag een factuur van ons kantoor. Wij ontvangen in deze situatie in principe geen provisie van de financiële instelling waar het financieel product wordt ondergebracht. Deze beloningswijze heeft meestal een gunstig effect op de prijsstelling (premie/rente) van het product dat u aankoopt. 2. provisie: hierbij ontvangen wij van de financiële instelling, met wie u een overeenkomst aangaat, een provisiebedrag. Dit bedrag is verrekend in de premie of kosten, die de financiële instelling u in rekening brengt. U ontvangt in deze situatie in principe geen factuur van ons kantoor. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 4

5 Inzake onderstaande financiële producten werken wij op verrichtingentarief: Hypothecaire kredieten Levensverzekeringen (incl. uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen) Producten voor fiscaal banksparen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (incl. woonlastenverzekeringen/betalingsbeschermers) Dit betekent dat wij geen provisie ontvangen van de financiële instelling waar het product wordt ondergebracht. Overigens is het met ingang van 1 januari 2013 bij wet verboden om provisie te ontvangen bij bemiddeling in bovengenoemde producten. Het is mogelijk dat indien het product via serviceproviders of inkoopcombinaties wordt betrokken, zij aanvullend offertekosten en/of dossierafhandelingskosten in rekening brengen. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u dit vooraf expliciet kenbaar maken. Daar bovengenoemde financiële producten veelal in combinatie met een hypotheek worden gesloten, is het verrichtingentarief in principe mee te financieren in het hypotheekbedrag en als zodanig veelal fiscaal aftrekbaar als zijnde financieringskosten eigen woning. Afgezien van het feit dat de wensen en behoeften van de klant in onze organisatie centraal staan in onze advisering, garandeert deze werkwijze eens te meer de onafhankelijke benadering, die wij voorstaan. Wij worden immers niet beloond door de financiële instelling waar het financiële product wordt afgenomen, zodat alle mogelijke schijn van provisiegedreven advisering wordt weggenomen. Inzake onderstaande financiële producten werken wij op provisiebasis: Schadeverzekeringen Consumptieve kredieten Spaarrekeningen In geval van honorering op provisiebasis worden wij beloond door de financiële instelling waar het financieel product wordt afgenomen. Daar genoemde producten veelal niet in combinatie met een hypotheek worden afgesloten en dus ook niet in de hypotheek kunnen worden meegefinancierd, kiezen wij bij deze financiële producten voor honorering op provisiebasis. Dit om aan het bezwaar tegemoet te komen dat er veelal niet voldoende eigen middelen zijn en/of men niet bereid is om ons voor deze producten op verrichtingentarief te belonen. In het achter in dit document opgenomen tarievenoverzicht geven wij u een indicatie betreffende de honorering van onze werkzaamheden. Omdat wij op dit moment uw persoonlijke financiële situatie en doelstellingen nog niet kennen en ook nog niet weten voor welk financieel product u mogelijk gaat kiezen, kan deze informatie niet meer dan een indicatie zijn. De indicatie geven wij weer middels een minimum en maximum bedrag cq. percentage afhankelijk van het financieel product. Tijdens het adviestraject informeren wij u per af te sluiten financieel product over de aard en de exacte hoogte van onze beloning, conform de wettelijke bepalingen, die gelden voor de beloningstransparantie voor het adviseren en bemiddelen van complexe financiële producten, hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (incl. woonlastenverzekeringen/ betalingsbeschermers) en uitvaartverzekeringen. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 5

6 Btw De in het tarievenoverzicht genoemde tarieven zijn vrij van btw voor zover onze dienstverlening de intentie heeft te komen tot de totstandkoming van een of meerdere financiële producten (advies én bemiddeling). Indien dit niet het geval is - d.w.z. er is geen intentie om te bemiddelen, maar slechts om te adviseren - zijn wij wettelijk verplicht btw in rekening te brengen over onze advieskosten. Wat vragen wij van u? Om uw op het gebied van financiële producten en diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatievoorziening Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij u ons, afhankelijk van de actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie of gezinssamenstelling. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Als alle puzzelstukjes bekend zijn, kan het totaalbeeld compleet worden gemaakt. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter van belang om ook van die elders afgesloten financiële producten op de hoogte te worden gesteld om zodoende het totaalbeeld te hebben. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket financiële producten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, het gaan samenwonen, een geboorte, een echtscheiding, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financieel product of dienst verzorgen, zal het voorkomen dat wij u informatie toesturen. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere overeenkomsten ook altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 6

7 Uw privacy Uit hoofde van onze dienstverlening beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle gegevens die op uw situatie betrekking hebben archiveren wij in een persoonlijk (geautomatiseerd) dossier. Aansprakelijkheid A.A.S. Financiële Diensten is het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van A.A.S. Financiële Diensten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Klachtenregeling Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Indien u niet tevreden bent, vragen wij u in eerste instantie ons dit direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening, dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd of wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich in tweede instantie altijd wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) : Postbus AG Den Haag Tel Op de site van het klachteninstituut vindt u meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht. Ook kunt u hier een formulier downloaden waarmee u uw klacht kunt indienen. Tot slot Wij hopen dat u met behulp van deze informatie inzicht hebt gekregen in hetgeen onze financiële dienstverlening inhoudt en de beloning, die wij daaraan hebben gekoppeld. Hebt u nog vragen? Stelt u ze ons gerust. Wij helpen u graag verder. Wij zijn op basis van de Wet op het financieel toezicht verplicht aan te tonen, dat wij u dit informatiedocument hebben verstrekt en vragen u daarom dit document voor "ontvangst" te ondertekenen, dan wel via een leesbevestiging te retourneren. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 7

8 Tarievenoverzicht (geldig per 01/01/2013) verrichtingentarief Hypothecaire kredieten Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling in geval van aankoop eigen woning Advies en bemiddeling in geval van herfinanciering bestaande hypotheek Advies en bemiddeling in geval van verhoging huidige hypotheek (bijv. onderhandse opname verhoogde inschrijving, 2 e hypotheek) Advies en bemiddeling in geval van aanpassing hypotheek (bijv. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, omzetting leningdeel) (Bancaire) lijfrenten (aanvulling op pensioen) Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling inzake oudedags- en nabestaandenvoorziening Advies en bemiddeling inzake aanwending lijfrentekapitaal Advies en bemiddeling inzake aanwending ontslagvergoeding Advies en bemiddeling inzake omzetting lijfrentekapitaal Levensverzekeringen (risicoverzekeringen) Financieel product Minimum Maximum Overlijdensrisicoverzekeringen Uitvaartverzekeringen Vermogensopbouw Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling in geval van vermogensopbouw Woonlastenverzekeringen/betalingsbeschermers : arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (ao) en werkloosheidsverzekeringen (ww) Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling inzake ao- of ww-verzekeringen Vergoeding per uur Functie Uurtarief Financieel adviseur 125 Erkend Hypotheekadviseur 125 versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 8

9 Provisievergoeding Bancaire producten Financieel product Provisie maatstaf Minimum Maximum Beleggingsfondsen gestort bedrag nihil 0,50% gem. uitstaand saldo (jaarbasis) 0,20% 0,375% Spaarrekeningen gem. uitstaand saldo (jaarbasis) 0,15% 0,24% voorbeeld beleggingsfonds het gemiddeld uitstaand saldo bedraagt Bij een percentage van maximaal 0,375% bedraagt de doorlopende provisie op jaarbasis dan 375. Schadeverzekeringen Financieel product Provisie maatstaf Minimum Maximum Opstalverzekeringen premie 25% 25% Inboedelverzekeringen premie 25% 25% Aansprakelijkheidsverzekeringen premie 25% 25% Rechtsbijstandverzekeringen premie 20% 25% Ongevallenverzekeringen premie 25% 25% Doorlopende reisverzekeringen premie Autoverzekeringen premie 20% 20% Ziektekostenverzekeringen basisverzekeringen premie 1,70% 2,50% aanvullende verzekeringen premie 6,50% 9,00% voorbeeld opstalverzekering het verzekerd bedrag (herbouwwaarde) bedraagt met een premie `per duizend verzekerd bedrag` van 0,85. De jaarpremie bedraagt dan 170 (excl. 21% assurantiebelasting). De maandpremie is dan 14,17 (excl. 21% assurantiebelasting). Maandelijks wordt dan 3,54 aan doorlopende provisie uitgekeerd, uitgaande van het maximale percentage van 25%. Consumptieve kredieten Financieel product Provisie maatstaf Minimum Maximum Doorlopende kredieten uitstaand saldo (op jaarbasis) 0,24% 3,00% WOZ-kredieten uitstaand saldo (op jaarbasis) 0,24% 3,00% Rentekredieten uitstaand saldo (op jaarbasis) 0,24% 3,00% Persoonlijke leningen uitstaand saldo (op jaarbasis) 0,24% 3,00% voorbeeld consumptief krediet het gemiddeld uitstaand saldo bedraagt De doorlopende provisie bedraagt dan 300 op jaarbasis, uitgaande van het maximale percentage van 3,00%. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 9

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Dienstenwijzer Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij FinSafe. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Hoe komen wij tot een advies? 4 Intern beloningsbeleid 4 Wij vragen ook iets van u 4 Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Duurstede Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit Dienstverleningsdocument vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze

Nadere informatie

Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV. Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV. Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk beeld te geven van onze dienstverlening in het algemeen en welke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Correspondentieadres Tramstraat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van der Brugge Verzekeringen & Financieringen BV / de HypotheekWeter / de LijfrenteWeter Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Van der Brugge Verzekeringen.

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam.

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Deze Dienstenwijzer is een puur informatief document.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie