Brochure voorschotten gezinsopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016"

Transcriptie

1 Brochure voorschotten gezinsopvang INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG 14 BIJLAGE: VOORBEELD BETAALBRIEF VOORSCHOT 15 ALGEMENE INFORMATIE Deze brochure gaat over de voorschotberekening voor de subsidies van gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders baby s en peuters. Als in de brochure gesproken wordt over gezinsopvang, dan mag dit gelezen worden als gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders. De voorschotberekening gebeurt per subsidiegroep. Een subsidiegroep bevat alle locaties gezinsopvang of groepsopvang samenwerkende onthaalouders met een vergunning van één organisator binnen de zorgregio. De subsidiebedragen in deze brochure zijn van toepassing op het subsidiejaar De bedragen kunnen veranderen als de spilindex wordt overschreden of als de Vlaamse Regering extra middelen vrijmaakt. Bij de berekeningen ronden we zo weinig mogelijk getallen af. We doen dit enkel op het einde van de berekening, op het aantal cijfers na de komma, zoals beschreven in deze brochure. Onderaan deze brochure vind je een voorbeeld van een betaalbrief van de voorschotten. In deze brochure verwijzen we geregeld naar de saldoberekening. Informatie hierover vind je in de brochure saldo op ga naar Kinderopvang>Sector-babys-enpeuters>Subsidies-en-financieel>voorschotten en saldo s. Heb je vragen over de voorwaarden voor deze subsidies, dan vind je ze in de brochures op ga naar Kinderopvang>Sector-babys-en-peuters>Subsidies-en-financieel. Kijk in de linkernavigatie van de webpagina voor de verschillende soorten subsidies. 1

2 DE BETEKENIS VAN EEN AANTAL TERMEN IN DEZE BROCHURE In deze tabel vind je de belangrijkste termen, afkortingen en hun betekenis. Trap 1 subsidie of T1 Trap 2 subsidie of T2 T2A subsidie T2B subsidie Trap 3 subsidie of T3 Subsidieerbare plaatsen Gesubsidieerde capaciteit of Gesub.cap. Basissubsidie Subsidie voor inkomenstarief Subsidie voor inkomenstarief aan het hoogste tarief Subsidie voor inkomenstarief aan het laagste tarief Plussubsidie Het aantal plaatsen waarvoor een organisator de toekenning van een bepaalde subsidie heeft Het aantal plaatsen waarvoor de organisator een bepaalde subsidie effectief ontvangt. Dit kan lager zijn dan de subsidieerbare plaatsen als de organisator onvoldoende vergunde plaatsen heeft die voldoen aan de subsidievoorwaarden. Gemiddelde leeftijd Gem.leeft. Subsidie flexibele gezinsopvang Subsidie structurele incl. opvang De gemiddelde leeftijd van de medewerkers op 1 januari. Subsidie toegekend voor kinderopvang op flexibele openingstijden (voor de organisator gezinsopvang met inkomenstarief). Subsidie toegekend voor de de structurele uitbouw van inclusieve kinderopvang binnen een kinderopvanglocatie ALGEMENE TIMING Bij het begin van elk kwartaal krijg je een voorschot van 95% van de geschatte subsidies van dit kwartaal. De timing ziet er als volgt uit: Voorschotten 2016 Uitbetaald in Voorschot kwartaal 1 Januari 2016 Voorschot kwartaal 2 April 2016 Voorschot kwartaal 3 Juli 2016 Voorschot kwartaal 4 Oktober

3 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) WAT IS DE BASISSUBSIDIE? De basissubsidie (of T1 subsidie) is de subsidie die kan toegekend worden aan een organisator voor kinderopvang met minstens 220 openingsdagen. Ze bestaat uit een bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar. DE BEREKENING VAN HET VOORSCHOT VAN DE BASISSUBSIDIE Het voorschot voor de basissubsidie wordt berekend op basis van: het jaarbedrag T bedraagt 267,30euro per plaats per jaar. de gesubsidieerde capaciteit binnen de subsidiegroep; Dit zijn de plaatsen waarvoor Kind en Gezin de subsidie effectief betaalt. Als Kind en Gezin weet dat de gesubsidieerde capaciteit in het kwartaal zal veranderen, dan houden we daar rekening mee. het aantal dagen binnen het kwartaal waarvoor de subsidiegroep recht heeft op de basissubsidie. Formule voorschot basissubsidie jaarbedrag gesubsidieerde capaciteit T1 aantal dagen in het kwartaal met basissubsidie 95% Voorbeeld Subsidiegroep gezinsopvang met 100 gesubsidieerde plaatsen basissubsidie. Voorschot kwartaal 2: 267, % = 6.330, % 3

4 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) WAT IS DE SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF? De subsidie voor inkomenstarief is de subsidie die kan toegekend worden aan een organisator voor kinderopvang waar: de gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en samen met kwetsbare gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken. Ze bestaat uit: een subsidie op basis van de gemiddelde leeftijd van de medewerkers. Dit is een bedrag per gesubsidieerde plaats. Het is een forfaitair bedrag dat de organisator krijgt ongeacht de aan- of afwezigheid van de kinderen; een prestatiesubsidie. Dit bedrag krijgt de organisator op basis van de effectieve aanwezigheden van de kinderen; deze subsidie wordt verrekend met het inkomenstarief dat de gezinnen aan de opvang betalen voor de effectieve aanwezigheden. DE BEREKENING VAN HET VOORSCHOT VAN DE SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF Het voorschot is: 1. het deel op basis van de gemiddelde leeftijd; 2. + (plus) het deel op basis van de opvangprestaties; 3. (min) het geschatte gefactureerde inkomenstarief aan de gezinnen Met welke gegevens berekenen we de voorschotten van de subsidie voor inkomenstarief? We gebruiken per subsidiegroep voorschotparameters (zie verder). Dit zijn getallen die voor jouw organisatie zijn berekend op basis van de gegevens die je ons bezorgde. Met deze voorschotparameters schat Kind en Gezin het voorschot zo correct mogelijk in. Ze worden jaarlijks geactualiseerd bij de saldoberekening. Als we niet alle nodige gegevens hebben, omdat je bijvoorbeeld het jaar voordien nog geen subsidies kreeg, dan wordt een gemiddelde van de sector gebruikt. Voor gezinsopvang zijn er 4 voorschotparameters: het prestatiepercentage, de gemiddelde leeftijd, het gemiddeld inkomenstarief en het aantal flexibele opvangprestaties per plaats. Het voorschot van het eerste kwartaal 2016 (betaald in januari 2016), is berekend met gegevens van het kalenderjaar Het voorschot van het tweede, derde en het vierde kwartaal 2016 is berekend met gegevens van het kalenderjaar Verandering voorschotparameters en herberekening voorschot op vraag Je kan een herberekening van je voorschot vragen. Kind en Gezin onderzoekt dan op basis van de meest actuele gegevens of een aanpassing van de voorschotparameters gerechtvaardigd is. Hoe je dit moet aanvragen kan je terugvinden op 4

5 1. DEEL GEMIDDELDE LEEFTIJD We berekenen het voorschot van het deel gemiddelde leeftijd op basis van de voorschotparameter gemiddelde leeftijd. Hoe berekenen we de voorschotparameter gemiddelde leeftijd? We berekenen deze parameter op basis van de registratie van de medewerkers van de organisator op 1 januari. Hij is dus voor elke subsidiegroep gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders dezelfde. We houden rekening met het werkregime (deeltijds werken). Meer details over de berekening van de gemiddelde leeftijd, vind je in de brochure info over de subsidie inkomenstarief op ga naar Kinderopvang >Sector baby s en peuter > Subsidie en financieel >Subsidie inkomenstarief gezinsopvang Welke personen tellen mee? de verantwoordelijken en de personen die de verantwoordelijken dagdagelijks ondersteunen Met welke gemiddelde leeftijd berekenen we de voorschotten? Jaarlijks bij de saldoberekening wordt de gemiddelde leeftijd geactualiseerd. Voor de berekening van het voorschot rekenen we met de meest actuele gemiddelde leeftijd gerekend: Voorschot kwartaal : gemiddelde leeftijd op 1 januari 2015 Voorschotten kwartaal 2,3 en en kwartaal : gemiddelde leeftijd berekend bij het saldo van 2015 Hebben we de gegevens van 1 januari 2016 niet, dan gebruiken we een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. 5

6 Jaarbedragen voor groepsopvang (bedragen 2016) Hoogste tarief (T2A) Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 431,42euro per plaats per jaar Per extra leeftijdsjaar boven de 20 jaar: 7,42 euro per plaats per jaar (max. 40 jaar bijkomend) Laagste tarief (T2B) Gemiddelde leeftijd 20 jaar: 343,75 euro per plaats per jaar Per extra leeftijdsjaar boven de 20 jaar: 5,91 euro per plaats per jaar (max. 40 jaar bijkomend) Formule als de capaciteit onveranderd blijft Jaarbedrag gem. leeftijd x gesub. cap T2 aantal dagen in het kwartaal T2 95% Jaarbedrag gem. leeftijd hoogste tarief T2A = Basisbedrag 20 jaar T2A + extra bedrag per bijkomend leeftijdsjaar T2A Jaarbedrag gem. leeftijd laagste tarief T2b = Basisbedrag 20 jaar T2B + extra bedrag per bijkomend leeftijdsjaar T2B Voorbeeld deel gemiddelde leeftijd zonder capaciteitsverandering Een subsidiegroep gezinsopvang heeft 100 gesubsidieerde plaatsen voor inkomenstarief aan het laagste tarief (T2B) en een gemiddelde leeftijd van 42 jaar. Voorschot kwartaal 2: Het jaarbedrag gem. leeftijd = 343,75 + (22 x 5,91)= 473,77 Voorschot kwartaal 2 bedrag gem. leeftijd T2B: 473, dagen 365 dagen 95% = ,21euro Formule als de capaciteit verandert in de loop van kwartaal Jaarbedrag gem. leeftijd x gesub. cap T2 periode 1 Jaarbedrag gem. leeftijd x gesub. cap T2 periode 2 aantal dagen periode 1 in kwartaal 95% + aantal dagen periode 2 in kwartaal 95% Voorbeeld deel gemiddelde leeftijd met capaciteitsverandering Een subsidiegroep gezinsopvang heeft op 1 april, 100 gesubsidieerde plaatsen aan T2A-tarief. Op 5 april stijgt de gesubsidieerde capaciteit T2A met 5 plaatsen. De gemiddelde leeftijd op 1 januari 2016 is 40 jaar. Voorschot kwartaal 2: Het jaarbedrag gem. leeftijd = 431,42 + (20 x 7,42)= 579,82 [579,82 x 100 x 4 dagen 365 dagen 95%] + [579,82 x105 x 87 dagen x 95%] = ,46euro 365 dagen 6

7 2. DEEL PRESTATIES Om het voorschot te berekenen, schatten we het aantal opvangprestaties in dat kwartaal met behulp van de voorschotparameter prestatiepercentage. Het aantal prestaties voor de voorschotten = de gesubsidieerde capaciteit T2 x minimum aantal openingsdagen (220) x het prestatiepercentage. Hoe wordt de voorschotparameter prestatiepercentage berekend? Het prestatiepercentage drukt de mate uit waarin de capaciteit wordt bezet met opvangprestaties. We bereken dit op basis van de gesubsidieerde capaciteit en de gekende opvangprestaties binnen de subsidiegroep van het afgelopen jaar. We herleiden het aantal effectieve prestaties (= aanwezigheden per maand) naar volledige dagen. (hoe: zie verder) Het prestatiebedrag is hetzelfde voor T2A als T2B plaatsen. Voor het deel prestaties maken we dus geen onderscheid. Als de gesubsidieerde capaciteit T2 in de loop van het jaar verandert, dan houden we hiermee rekening. Het prestatiepercentage wordt berekend per subsidiegroep en kan maximum 120% zijn. Formule prestatiepercentage t aantal herleide prestaties gesubcap. T2 x Welke prestaties tellen mee? Enkel de prestaties van locaties in een subsidiegroep inkomenstarief die met inkomenstarief werken; Alle aanwezigheden van baby s en peuters; Als de locaties met de BO-vink op het formulier aanwezigheden hebben: de aanwezigheden van buitenschools opgevangen kinderen. We houden geen rekening met gerechtvaardigde of ongerechtvaardigde afwezigheden omdat hiervoor geen prestatievergoeding betaald wordt. 7

8 Hoe herleiden we de prestaties? Voor alle locaties met inkomenstarief Opvang Baby s en peuters: aanwezigheid minder dan 5 uur (1/2 dag) 60 % Opvang Baby s en peuters: aanwezigheid van 5 uur tot minder dan 11 uur 100 % (volle dag) Voor locaties in een subsidiegroep met subsidies voor flexibele groepsopvang T2 (met de Flex vink op het formulier aanwezigheden) Flexibele opvang Baby s en peuters: aanwezigheid meer dan 11 uur (volle dag) 160% Flexibele opvang Buitenschools: aanwezigheid meer dan 11 uur (volle dag) 160% Enkel locaties die buitenschoolse opvang via het systeem van inkomenstarief mogen aanrekenen (BO vink) Buitenschoolse opvang: aanwezigheid minder dan 3 uur (1/3 dag) 40% Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 3 uur tot minder dan 5 uur (1/2 dag) 60% Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 5 uur tot minder dan 11 uur (volle 100% dag) Met welke prestatiepercentage berekenen we de voorschotten? Jaarlijks bij de saldoberekening wordt het prestatiepercentage geactualiseerd. Voor de berekening van het voorschot rekenen we met het meest actuele prestatiepercentage: Voorschot kwartaal : prestatiepercentage op basis van gegevens van subsidiejaar 2014 Voorschotten kwartaal 2,3 en : prestatiepercentage op basis van gegevens van subsidiejaar 2015 Hebben we de gegevens van subsidiejaar 2015 niet, dan gebruiken we een prestatiepercentage van 70%. Het bedrag per prestatie Het bedrag per prestatie voor gezinsopvang in 2016 bedraagt 21,90 euro Formule Voorschotprestaties x prestatiebedrag aantal dagen in het kwartaal T2 Waarbij voorschotprestaties = gesubcap. T2 x 220 x prestatiepercentage 95% Voorbeeld Subsidiegroep gezinsopvang met 100 gesubsidieerde plaatsen inkomenstarief (dit zijn zowel de T2A als de T2B plaatsen) en een prestatiepercentage van 82%. Voorschot kwartaal 2: Voorschotprestaties = 100 X 220 X 82%= Voorschot kwartaal 2: , % = ,

9 3. DEEL INKOMENSTARIEF Per subsidiegroep schatten we het deel inkomenstarief dat zal worden afgetrokken van het voorschot. De berekening gebeurt op basis van: hetzelfde aantal prestaties als voor het deel prestaties ( voorschotprestaties ); de voorschotparameter gemiddeld inkomenstarief. Hoe berekenen we de voorschotparameter gemiddeld inkomenstarief? We berekenen het gemiddeld inkomenstarief op basis van de som van het inkomenstarief en de herleide prestaties van het afgelopen jaar. Formule gemiddeld inkomenstarief som inkomenstarief herleide prestaties Hoe worden de prestaties herleid? Voor alle locaties met inkomenstarief Opvang Baby s en peuters: aanwezigheid minder dan 5 uur Opvang Baby s en peuters: aanwezigheid van 5 uur tot minder dan 11 uur Voor locaties in een subsidiegroep met subsidies voor flexibele groepsopvang T2 (met de Flex vink op het formulier aanwezigheden) Flexibele opvang Baby s en peuters: aanwezigheid meer dan 11 uur Flexibele opvang Buitenschools: aanwezigheid meer dan 11 uur Enkel locaties die buitenschoolse opvang via het systeem van inkomenstarief mogen aanrekenen (BO vink) Buitenschoolse opvang: aanwezigheid minder dan 3 uur Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 3 uur tot minder dan 5 uur Buitenschoolse opvang: aanwezigheid van 5 uur tot minder dan 11 uur 60% van het dagtarief 100% van het dagtarief 160% van het dagtarief 160% van het dagtarief 40% van het dagtarief 60% van het dagtarief 100% van het dagtarief 9

10 Hoe wordt de som van het inkomenstarief berekend? We maken de berekening per kind en per maand op basis van het dagtarief van het kind en het aantal prestaties rekening houdend met de opvangduur. Opgelet! 1,57 euro is het absolute minimumtarief, ongeacht de opvangduur. We tellen enkel effectieve aanwezigheden mee. De gerechtvaardigde en de niet-gerechtvaardigde afwezigheden worden niet meegeteld. We tellen de bedragen van de verschillende maanden van alle kinderen op. Voorbeeld voor een gezin dat 20,25 euro per dag betaalt. Het kind is in de maand mei 15 volle dagen en 7 halve dagen aanwezig [15 x 20,25 ]+[7 x 20,25 x 60%] Het inkomenstarief voor dit kind in mei is 388,80 euro Met welke gemiddeld inkomenstarief berekenen we de voorschotten? Jaarlijks bij de saldo-berekening wordt het gemiddeld inkomenstarief geactualiseerd. Voor de berekening van het voorschot rekenen we met het meest actuele gemiddeld inkomenstarief: Voorschot kwartaal : gemiddeld inkomenstarief op basis van gegevens van subsidiejaar 2014 Voorschotten kwartaal 2,3 en : gemiddeld inkomenstarief op basis van gegevens van subsidiejaar Hebben we de gegevens subsidiejaar 2015 niet dan gebruiken we een gemiddeld inkomenstarief van 12,78 euro. Formule Voorschotprestaties x gemiddeld inkomenstarief aantal dagen in het kwartaal T2 Waarbij voorschotprestaties = gesubcap. T2 x 220 x prestatiepercentage 95% Voorbeeld Subsidiegroep met voorschotprestaties van en een gemiddeld inkomenstarief van13 euro. Bedrag inkomenstarief : % = , HET TOTALE VOORSCHOT INKOMENSTARIEF UIT HET VOORBEELD Deel gemiddelde leeftijd + deel prestaties - deel inkomenstarief = , , ,61 = ,08 10

11 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 4.1 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) WAT IS DE PLUSSUBSIDIE? De plussubsidie (Trap 3) is de subsidie die kan toegekend worden aan een organisator voor kinderopvang: die kwetsbare gezinnen ondersteunt waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen en minstens 30% van de opgevangen kinderen uitmaken. Deze subsidie bestaat uit een bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per kalenderjaar. DE BEREKENING VAN HET VOORSCHOT VAN DE PLUSSUBSIDIE Het voorschot voor de plussubsidie wordt berekend op basis: het jaarbedrag T van 647,50 euro per plaats per jaar de gesubsidieerde capaciteit binnen de subsidiegroep. Dit zijn de plaatsen waarvoor Kind en Gezin de subsidie effectief betaalt. Als Kind en Gezin weet dat de gesubsidieerde capaciteit in het kwartaal zal veranderen, dan houden we daar rekening mee. het aantal dagen binnen het kwartaal waarvoor de subsidiegroep recht heeft op plussubsidie. Formule jaarbedrag gesubsidieerde capaciteit T3 aantal dagen in het kwartaal met plussubsidie 95% Voorbeeld jaarbedrag gesubsidieerde capaciteit T3 aantal dagen in het kwartaal met plussubsidie 95% Subsidiegroep gezinsopvang met 10 gesubsidieerde plaatsen plussubsidie Voorschot kwartaal 2: 647, % = 1.533, SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANGVoorschot kwartaal 2: 647, % = 1.533,

12 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) WAT IS DE SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2)? De subsidie flexibele gezinsopvang is de subsidie voor kinderopvang op flexibele openingstijden. We korten deze subsidie af als Flex T2 omdat deze subsidie enkel kan gegeven worden aan organisatoren met inkomenstarief (T2) DE BEREKENING VAN HET VOORSCHOT FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) De subsidie flexibele gezinsopvang bestaat uit twee delen: een bedrag per prestatie op flexibele openingstijden een bedrag per gesubsidieerde T2 plaats 1. DEEL BEDRAG PER PRESTATIE OP FLEXIBELE OPENINGSTIJDEN Om het voorschot te berekenen, schatten we het aantal flexibele opvangprestaties in dat kwartaal met behulp van de voorschotparameter aantal flexibele opvangprestaties per plaats. Het aantal flexibele prestaties voor de voorschotten = de gesubsidieerde capaciteit T2 x het aantal flexibele opvangprestaties per plaats. Hoe wordt de voorschotparameter aantal flexibele prestaties per plaats berekend? De parameter flexibele prestaties per plaats drukt de mate uit waarin de capaciteit wordt bezet met flexibele prestaties. We berekenen dit op basis van de gesubsidieerde capaciteit en de gekende flexibele opvangprestaties binnen de subsidiegroep van het afgelopen jaar. De opvangprestaties worden niet herleid. Als de gesubsidieerde capaciteit T2 in de loop van het jaar verandert, dan houden we hier rekening mee. Formule aantal flexibele opvangprestaties per plaats t aantal flexibele prestaties gesubcap. T2 Met welke flexibele prestaties per plaats berekenen we de voorschotten? Jaarlijks bij de saldoberekening wordt het aantal flexibele prestaties per plaats geactualiseerd. Voor de berekening van het voorschot rekenen we met de meest actuele voorschotparameter: Voorschot kwartaal : aantal flexibele prestaties per plaats op basis van gegevens van subsidiejaar 2014 Voorschotten kwartaal 2,3 en : aantal flexibele prestaties per plaats op basis van gegevens van subsidiejaar

13 Het bedrag per flexibele prestatie Het bedrag per flexibele prestatie in 2016 bedraagt 2,87 euro Formule Aantal voorschotprestaties flex x prestatiebedrag flex aantal dagen in het kwartaal T2 Waarbij voorschotprestaties flex = aantal flex.prestaties per plaats x gesubcap. T2 95% Voorbeeld Subsidiegroep gezinsopvang met 50 gesubsidieerde plaatsen inkomenstarief (dit zijn zowel de T2A als de T2B plaatsen) en een aantal flexibele prestaties per plaats van 10,20. Voorschot kwartaal 2: Voorschotprestaties flex = 10,20 x 50= 510 Voorschot kwartaal 2: % = 346, DEEL BEDRAG PER GESUBSIDIEERDE T2-PLAATS Het voorschot wordt berekend op basis van: het jaarbedrag FlexT2. In 2016 bedraagt dit 10,75 euro per plaats per jaar. de gesubsidieerde capaciteit T2 binnen de subsidiegroep; Dit zijn de plaatsen waarvoor Kind en Gezin de subsidie effectief betaalt. Als Kind en Gezin weet dat de gesubsidieerde capaciteit in het kwartaal zal veranderen, dan houden we daar rekening mee. het aantal dagen binnen het kwartaal waarvoor de subsidiegroep recht heeft op de subsidie voor inkomenstarief. Formule voorschot bedrag per plaats flexibele gezinsopvang jaarbedrag FlexT2 gesubsidieerde capaciteit T2 aantal dagen in het kwartaal met T2 subsidie 95% Voorbeeld Subsidiegroep gezinsopvang met 50 gesubsidieerde T2 plaatsen. Voorschot kwartaal 2: 10, % = 127, % 13

14 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG WAT IS DE SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG? De subsidie voor structurele inclusieve kinderopvang kan worden toegekend aan een organisator voor de structurele uitbouw van inclusieve kinderopvang binnen een kinderopvanglocatie. De subsidie wordt toegekend aan een subsidiegroep. Bovenop deze subsidie, krijgt de organisator de subsidie voor individuele inclusieve opvang. Hiervoor worden geen voorschotten betaald. DE BEREKENING VAN HET VOORSCHOT VAN DE SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG Het voorschot wordt berekend op basis van: het jaarbedrag subsidie structurele inclusieve opvang. In 2016 bedraagt dit 2.891,49 euro per plaats per jaar. de gesubsidieerde capaciteit structurele inclusieve opvang binnen de subsidiegroep; het aantal dagen binnen het kwartaal waarvoor de subsidiegroep recht heeft op de subsidie structurele inclusieve opvang. Formule voorschot subsidie structurele inclusieve opvang jaarbedrag cap. structurele incl. opvang aantal dagen in het kwartaal met struc. incl. opvang 95% Voorbeeld Subsidiegroep gezinsopvang met 4 plaatsen structurele inclusieve opvang. Voorschot kwartaal 2: 2.891, % = 2.739, % 14

15 BIJLAGE: VOORBEELD BETAALBRIEF VOORSCHOT Pagina 1 van 2 Subsidiegroep 100-GEZIN-ANTWERPEN (100000) Klantenbeheerder Naam klantenbeheerder telefoonnummer adres Voorbeeld van de betaalbrief met bijlage voorschot Gestort op rekening: BE Datum: Bedrag (EUR): ,95 1 Subsidiejaar Kwartaal Betaalreden Het bedrag dat wordt uitbetaald. Bedrag (EUR) Kwartaalvoorschot ,11 B&P - subsidie Betaaltype: Subsidiegroeptype: Gezinsopvang Subsidietype Bedrag (EUR) Basissubsidie 3.200,28 Voorschot per subsidiecomponent Flex opvang plaatsen 128,71 Flex opvang prestaties 1.024,31 Subsidie voor inkomenstarief - leeftijd - tarief A 7.474,97 Subsidie voor inkomenstarief - prestaties ,84 2 Subsidiejaar Kwartaal Betaalreden Bedrag (EUR) Kwartaalvoorschot ,16 Betaaltype: B&P - inkomenstarief Subsidiegroeptype: Gezinsopvang Subsidietype Het totale voorschot van de subsidies Voorschot van het inkomenstarief Het negatieve bedrag wordt afgetrokken van het voorschot van de subsidies. Bedrag (EUR) Inkomenstarief ,16 15

16 Pagina 2 van 2 BIJLAGE 1 - SUBSIDIEGROEP Type Bijlage : Kwartaalvoorschot Subsidie (EUR) : ,11 Jaar : 2016 Inkomenstarief (EUR) : ,16 Kwartaal : 3 - Onderstaande gegevens werden gebruikt voor de berekening van het bedrag van het voorschot Gemiddelde leeftijd 46 De voorschotparameters die gebruikt Prestatiepercentage werden voor het berekenen van het 76 voorschot Aantal flex prestaties per plaats 29,81 Gemiddeld inkomenstarief 13,83 De basisbedragen van subsidies en van andere financiële tegemoetkomingen zijn te vinden op de website: 16

17 Versie 8 juni 2015 VOORSCHOTTEN 17

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 2 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1)... 4 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudelijke en technische beschrijving van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudsopgave 1 Waarvoor wordt het formulier gebruikt?... 2 1.1 Registratie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1291 De kosten die rechtstreeks door het fagg zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de authentieke bron en de referentiedatabank bedoeld in artikel 1, b) en c), worden afgetrokken van de toelage

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Het voortgangsplan: doelstellingen en wijzigingen Aan alle opvang van baby s en peuters 17 juni 2015 (update op 9 oktober 2015) Het decreet

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) ALGEMENE PRINCIPES Deze algemene principes gelden voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor omgeschakelde plaatsen

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

De elektronische aanvraag vergunning: hoe invullen, handtekenen en versturen

De elektronische aanvraag vergunning: hoe invullen, handtekenen en versturen De elektronische aanvraag vergunning: hoe invullen, handtekenen en versturen Een vergunning aanvragen voor een kinderopvanglocatie voor baby s en peuters kan uitsluitend gebeuren via het elektronisch aanvraagformulier

Nadere informatie

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF Situering OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF 2016 De meest recente uitbreidingsronde van K&G (eind 2015) verliep binnen de drie bestaande subsidietrappen.

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor basissubsidie (trap 1) groepsopvang ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 6 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt deze

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies Uitbreidingsronde kinderopvang Een zorgvuldig lokaal advies Inleiding Welkomstwoord Programma: Een uitbreidingsronde: hoe zit dat in elkaar? Uitbreidingsronde kinderopvang 2017 Belang van een kwaliteitsvol

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

P.C. VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- & GEZONDHEIDSSECTOR 331

P.C. VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- & GEZONDHEIDSSECTOR 331 Infocentrum Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- & GEZONDHEIDSSECTOR 331 P.S.C. voor de Opvang van kinderen 331.01 Kinderdagverblijven (zie 331.00l vergunde kinderopvang trap 2A

Nadere informatie

OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang

OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang DOEL VAN DE REGELGEVING = Vrije opvangplaatsen optimaal benutten Door een opvangplan af te spreken

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Vragen sectoroverleg juli 2014

Vragen sectoroverleg juli 2014 Vragen sectoroverleg juli 2014 1. Vraag naar aanpassing wetgeving : Subsidie diensten De VVSG merkt op dat er voor de kinderdagverblijven van lokale besturen en IKG een gefaseerde groei is wat betreft

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

VR DOC.1391/1BIS

VR DOC.1391/1BIS VR 2016 1612 DOC.1391/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Tussen enerzijds de organisator: Scholengroep Rivierenland, Lindestraat 123A te 2880 Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Michiels, verantwoordelijke

Nadere informatie

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten 1. Attest inkomenstarief De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur.

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET INKOPEN VAN OCCASIONELE KINDPLAATSEN BIJ GEZINS- EN GROEPSOPVANG TRAP 0/1 en 2B

REGLEMENT VOOR HET INKOPEN VAN OCCASIONELE KINDPLAATSEN BIJ GEZINS- EN GROEPSOPVANG TRAP 0/1 en 2B HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. DEFINITIES Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is. o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur. o kinderen

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters Vergunnings- en subsidievoorwaarden groepsopvang baby s en peuters 20 maart 2014 Voorwaarden groepsopvang baby s en peuters Overzicht bieden van wat er inzake voorwaarden na 1 april 2014 verandert voor

Nadere informatie

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Nieuw decreet kinderopvang met effect op de lokale besturen Met het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port 1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie 1.1. De organisator: BVBA Kinderdagverblijf Barbara Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 (BS 15 december 2015) houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker

Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker VVSG Inspiratiedag 20 maart 2014 Situering binnen een ruimere context Lokaal loket kinderopvang Kinderopvangzoeker Praktijkgetuigenissen vanuit de proefgemeenten

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Beste ouder, Voornaam ttt Naam ll Geboortedatum 01-08-2015 Aanvrager hhh fff Inkomenstarief 8,66 Adres t 2 3000 Leuven BE Belangrijk geldigheidsdatum.

Nadere informatie

De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019.

De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019. Gent 28/09/2016 OPROEP voor het indienen van aanvragen voor de SUBSIDIERING van kinderopvangplaatsen voor baby s en peuters met inkomenstarief door de Stad Gent. 1. Doelstelling. De meest recente uitbreidingsronde

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling 1 Toelichting van 27 augustus 2008 bij de wijzigingen in het Besluit Vlaamse Regering over de erkenning en de subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO), die vanaf 1 juli 2008 gelden

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 15/07/2016 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt deze

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 10 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt

Nadere informatie

VERGOEDINGSOVERZICHT

VERGOEDINGSOVERZICHT VERGOEDINGSOVERZICHT Versie 2015.01 1 Versie 2015.01 2 Inhoudsopgave 1.Vergoeding...3 1.1.Voorschools kinderen...3 a)extra kosten... 3 b)schadevergoeding...4 c)indexatie...4 1.2.Naschoolse kinderen...4

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014 l Verslag van de vergadering van 26 november 2014 Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst De vergadering wordt voorgezeten door Luc Van den Bossche 1. Welkom Verwelkoming door Luc Van den Bossche, voorzitter. 2.

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. De loonbarema's voor de kinderopvang behorende

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 I N F O April 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder.

Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder. Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling: Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Vastgesteld door Onderwerp Gemeente

Nadere informatie