Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer"

Transcriptie

1 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning verleend om als financieel dienstverlener actief te zijn. Kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit staan hoog in ons vaandel en wij hechten daarom aan een goede voorlichting. In dit Dienstverleningsdocument vindt u informatie over onze dienstverlening en de voorwaarden waaronder wij diensten verlenen. Zo weet u wat u van ons mag verwachten. Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product te sluiten. 2. Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. De geschiedenis van ons bedrijf gaat terug tot de 19e eeuw. Al meer dan 100 jaar zijn wij actief als onafhankelijk en ongebonden assurantiemakelaar in Nederland. Wij zijn op geen enkele wijze gebonden aan verzekeringsmaatschappijen of andere aanbieders van financiële producten en diensten. Dat betekent dat wij u in alle vrijheid kunnen adviseren. Wij adviseren over en bemiddelen in alle op de Nederlandse markt gangbare verzekeringsvormen. Daarbij richten wij ons primair op de zakelijke markt, zowel werkgevers als werknemers. Wij zijn landelijk actief en rekenen veel bedrijven en instellingen onder onze cliënten. Wij kunnen u een breed advies geven op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Samen met u inventariseren wij de omstandigheden waarmee u te maken hebt. Vervolgens gaan wij (met u) na welke risico s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke verzekeringen of andere financiële producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen of instellingen waar de verzekeringen of financiële producten worden ondergebracht. 3. Reikwijdte advisering en bemiddeling Wij kunnen u adviseren en voor u bemiddelen op het gebied van: Schadeverzekeringen: verzekeringen waarmee u bezit of vermogen beschermt, zoals autoverzekeringen, gebouwen- en inventarisverzekeringen, bedrijfsschadeverzekeringen, CAR-verzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen en dergelijke. Aansprakelijkheidsverzekeringen: verzekeringen waarmee u vermogen beschermt tegen aanspraken van derden, zoals de aansprakelijkheidsverzekering particulieren of bedrijven, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen. Zorg- en inkomensverzekeringen: verzekeringen waarmee u gezondheid of inkomen beschermt, zoals ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en WIA-gerelateerde verzekeringen. Levensverzekeringen en bancaire producten: pensioenen, lijfrentes en overige verzekeringen op leven of overlijden alsmede al dan niet om fiscale redenen geblokkeerde rekeningen bij erkende Nederlandse bankinstellingen met als doel het sparen voor of uitkeren ten behoeve van een oudedagsvoorziening, dan wel het opbouwen van vermogen voor diverse doeleinden (zoals studie, aflossing (hypothecaire) lening e.a.). Indien u ons inschakelt voor al uw verzekeringsbelangen, mag u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Een analyse van uw situatie. Bij advisering van complexe financiële producten zoals levens- en beleggingsverzekeringen stellen wij een wettelijk verplicht cliëntprofiel op, inclusief uw (toekomstige) financiële positie. 2. Een hierop afgestemd advies. 3. Eventueel inpassen van bestaande voorzieningen en verzekeringen in onze dienstverlening. 4. Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen of andere financiële producten die voortvloeien uit het advies. Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer

2 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Versie Begeleiding bij aanspraken en claims op uw verzekeringen. Tenzij wij dat met u zijn overeengekomen en schriftelijk hebben bevestigd zijn wij niet verantwoordelijk voor verzekeringen of andere financiële producten die u zelf rechtstreeks of via een andere financiële dienstverlener heeft afgesloten. 4. Onze principes Directie en medewerkers van Kettlitz Wulfse Verzekeringen houden zich in hun dagelijkse handelen aan de volgende uitgangspunten: 1. Wij laten ons bij ons handelen leiden door de belangen van de relatie voor wie wij optreden. 2. In de adviezen aan onze cliënten houden wij rekening met de wensen en bijzondere omstandigheden van de relatie. 3. Indien een constructie naar ons oordeel in strijd is met de belangen van onze cliënten wensen wij hier niet aan mee te werken, ook niet bij vrijwaring voor eventuele (juridische) gevolgen. 4. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en aldus behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd. Onze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 5. Wij werken niet mee aan het bewust geven van onjuiste of onvolledige informatie aan financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan. 5. Kwaliteit en deskundigheid De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Aan ons kantoor is een vergunning verleend onder nummer Deze vergunning geldt voor de volgende gebieden: Schadeverzekeringen (bemiddelen en optreden als gevolmachtigd agent). Levensverzekeringen (bemiddelen en optreden als gevolmachtigd agent); Pensioenverzekeringen (bemiddelen); Premiepensioenvorderingen (bemiddelen); Spaarrekeningen (bemiddelen); Elektronisch geld (bemiddelen). Ons kantoor is aangesloten bij: Adfiz, adviseurs in financiële zekerheid NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) Erkenningsregeling RMIA/RAIA (Registermakelaars/adviseurs in Assurantiën) Erkenningsregeling RPA (Register Pensioen Adviseur) Ons lidmaatschap van Adfiz en erkenning als RMIA betekent dat wij handelen met inachtneming van de Code Onafhankelijk Advies, de integriteitscode en de Gedragscode RMIA. Onze assurantieadviseurs zijn goed opgeleid en onderhouden hun kennis via permanente educatie. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan opleiding. Een aantal van onze medewerkers beschikt over een erkende deskundigheid, zoals: RegisterMakelaar in Assurantiën RMIA RegisterAdviseur in Assurantiën RAIA Register Pensioen Adviseur (RPA) Ons bedrijf beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 6. Onze relatie met verzekeraars Wij zijn een ongebonden en onpartijdige bemiddelaar. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid producten van een groot aantal verzekeraars kunnen adviseren. In onze advisering betrekken wij financiële producten van meerdere verzekeraars. Een objectieve analyse in de zin van de Wft verrichten wij uitsluitend op basis van schriftelijke opdracht. De aandelen van ons bedrijf zijn geheel in eigendom van de directie. Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar, heeft zeggenschap in onze onderneming. Onze zusteronderneming Kettlitz Wulfse Volmachten B.V. beschikt over volmachten van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Daarmee kan Kettlitz Wulfse Volmachten zelfstandig namens deze verzekeraars nieuwe verzekeringen accepteren en schades afwikkelen. Op onze website en in het AFM-register kunt u zien voor welke verzekeraars Kettlitz Wulfse Volmachten als gevolmachtigd agent optreedt. Goede verzekeringsvoorwaarden, een marktconforme premie en waar nodig maatwerk. Dat zien wij als belangrijke elementen van de verzekeringsoplossingen die wij adviseren, in combinatie met kwaliteit en service op het gebied van polisadministratie en snelle schadeafhandeling. Met Kettlitz Wulfse Volmachten kunnen we dat allemaal prima voor u regelen. Daarom brengen wij uw verzekeringen veelal onder in ons volmachtbedrijf als dat voor u passend is. 2 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer

3 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Versie Onze inkomsten Voor onze dienstverlening worden wij op verschillende manieren beloond. Wij kennen beloning op basis van provisie, uurtarief, vaste fee en abonnement. Combinaties van deze beloningsvormen zijn ook mogelijk. In de Bijlage Beloning bij dit document wordt onze beloning uitgebreid toegelicht. 8. Onze dienstverlening in complexe financiële producten Indien u van onze diensten gebruik maakt met betrekking tot levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, lijfrentes, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of andere complexe financiële producten maken wij met u concrete afspraken over onze dienstverlening en de wijze waarop en de vorm waarin wij daarvoor worden beloond. U ontvangt daartoe een gespecificeerd overzicht op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de Bijlage Beloning. 9. U en Kettlitz Wulfse Verzekeringen U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen. Daarbij hebben wij op een aantal punten uw hulp nodig. Wij vragen van u het volgende: 1. Het is voor u van belang ons en de verzekeringsmaatschappij altijd de juiste en volledige gegevens te verstrekken. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is het mogelijk dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden of wettelijke bepalingen de verzekeraar de schade niet of niet geheel vergoedt. 2. Het is voor onze advisering van groot belang dat u ons alle gegevens verstrekt over uw verzekeringen en voorzieningen. Indien u beschikt over verzekeringen en voorzieningen die niet via ons lopen, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. 3. Bij relevante wijzigingen in (de activiteiten van) uw bedrijf, in uw werknemersbestand of met betrekking tot de verzekerde zaken verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Zo kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw verzekeringen op de werkelijke situatie blijven aansluiten. 4. Bij relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals huwelijk, echtscheiding, geboorte en overlijden, die van belang kunnen zijn voor een via onze bemiddeling gesloten verzekering (zoals een lijfrente of zorgverzekering) verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Op deze wijze kunnen wij uw privé gesloten verzekeringen op een juiste wijze aanpassen en beheren. 5. Ons uitgangspunt is dat wij namens u alle contacten met de verzekeraar onderhouden. Mocht er sprake zijn van eventuele rechtstreekse communicatie door of met de verzekeraar of andere financiële instelling dan vragen wij u ons daarvan direct op de hoogte te stellen. 6. Wij vragen u de gegevens in de documenten die u van ons ontvangt te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Indien mocht blijken dat u op een of meer van bovenstaande punten in gebreke bent gebleven dan aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor fouten, nalatigheid en schade die daarvan het gevolg zijn of daaruit voortvloeien. 10. Premiebetaling In een groot aantal gevallen zullen wij de door u verschuldigde premie namens de verzekeringsmaatschappij incasseren. Het kan ook voorkomen dat de premie door de verzekeringsmaatschappij zelf wordt geïncasseerd. Betaling aan ons kan uitsluitend via automatische incasso door ons (vaak verplicht) of per acceptgiro. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, zorgen wij voor betaling aan de verzekeraar. Premies worden in principe per periode vooraf betaald. In overleg met u stellen wij de periode vast: per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand. Het komt vaak voor dat er kosten zijn verbonden aan periodieke premiebetaling voor periodes korter dan een jaar. In dat geval wordt u daarover vooraf ingelicht. Het is erg belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht onverhoopt niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij verzorgen. 11. Beëindiging van onze relatie U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt hiervoor de verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te boeken naar een adviseur van uw keuze. Indien dit voor de betreffende verzekering mogelijk is, zullen wij hieraan onze medewerking verlenen. Ook kunnen wij het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De administratieve afhandeling gebeurt door ons totdat een ander financiële dienstverlener deze overneemt of de polis wordt beëindigd. Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer

4 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Versie Klachten Als u een klacht hebt over onze dienstverlening verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). U kunt pas bij het KiFiD terecht nadat u ons van uw klacht op de hoogte hebt gesteld en wij deze niet tot uw tevredenheid hebben behandeld. Het KiFiD is als volgt bereikbaar: 15. Contact Kettlitz Wulfse Verzekeringen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. Postbus 310, 3430 AH Nieuwegein Dukatenburg 70, 3437 AE Nieuwegein Tel: (030) Fax: (030) KvK: Wij zijn op werkdagen geopend van 8.30 tot uur en op afspraak buiten deze tijden. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Tel. (070) , Website: U kunt zich tevens tot de bevoegde Burgerlijke Rechter wenden. 13. Zusterbedrijven Kettlitz Wulfse Verzekeringen maakt samen met een aantal andere financieel dienstverleners onderdeel uit van de Kettlitz Wulfse Groep. Het betreft Kettlitz Wulfse Volmachten B.V. en Kettlitz Wulfse Consultancy B.V. Het is mogelijk dat onderdelen van de overeengekomen dienstverlening door een of meer van deze dienstverleners wordt uitgevoerd, vanzelfsprekend onder onze eindverantwoordelijkheid. 14. Aansprakelijkheid Onze aansprakelijkheid voor beroepsfouten is beperkt tot het bedrag dat wij met betrekking tot de dienstverlening in het kader waarvan de beroepsfout werd gemaakt aan provisie hebben ontvangen en/of aan u hebben gefactureerd. In geen geval aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade boven hetgeen ter zake door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 4 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer

5 Bijlage Beloning 1. Beloningsvormen Kettlitz Wulfse Verzekeringen kent de volgende beloningsvormen. 1. Beloning op basis van provisie: Beloning op basis van provisie is in beginsel de standaardbeloningsvorm voor alle schadeverzekeringen en ziektekostenverzekeringen. Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een vergoeding die onderdeel vormt van de premie(s), het bedrag aan maandlasten, de koopsom of het bedrag aan kosten die aan u in rekening wordt gebracht. Indien het financieel product niet via onze bemiddeling tot stand komt ontvangen wij geen provisie en bent u ons niets verschuldigd, tenzij wij daarover vooraf schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u door ons rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. De hoogte van de provisie kan per product en per aanbieder verschillen. 2. Beloning op basis van uurtarief: Sommige van onze diensten verlenen wij op basis van uurtarieven. De hoogte van onze declaratie is niet afhankelijk van het financiële product dat u via ons sluit. U bent altijd het bedrag van de declaratie verschuldigd, ook als u uiteindelijk geen product via ons afsluit. Voordat wij aan een opdracht beginnen stellen wij u op de hoogte van het uurtarief en maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ter grootte van 25% of meer van de afgegeven schatting stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. Tot slot specificeren wij onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. 3. Beloning op basis van een vaste fee: Sommige van onze diensten verlenen wij op basis van een vaste fee. De hoogte van de vaste fee is niet afhankelijk van het financiële product dat u via ons sluit. U bent altijd de vaste fee verschuldigd, ook als u uiteindelijk geen product via ons afsluit. Voordat wij aan een opdracht beginnen leggen wij de inhoud van de dienstverlening en de hoogte van de vaste fee schriftelijk vast. Zonder schriftelijke voorafgaande bevestiging is er nimmer sprake van dienstverlening op basis van een vaste fee. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. 4. Beloning op basis van een abonnement: Sommige van onze diensten verlenen wij op basis van een abonnement. Voordat wij aan een opdracht beginnen leggen wij de inhoud en de duur van de dienstverlening alsmede de hoogte van het abonnement schriftelijk vast. Zonder schriftelijke voorafgaande bevestiging is er nimmer sprake van dienstverlening op basis van een abonnement. Wij zijn gerechtigd de voor onze dienstverlening vastgestelde uur- en abonnementstarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen aan de stijging van de CBS-Loonindex. Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Bijlage beloning 5

6 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Bijlage beloning Versie Aanvullende beloningsinformatie Voor een aantal financiële producten geven wij u in deze Dienstenwijzer al een indicatie van de omvang van onze beloning. Daarbij houden wij in sommige gevallen een bandbreedte aan, omdat wij pas later een exact bedrag kunnen aangeven. Voor deze producten geldt bovendien altijd dat wij u op de opdrachtbevestiging en/of de productofferte de daadwerkelijke omvang van onze beloning melden. In gevallen, waarin blijkt dat de omvang van onze beloning niet past binnen de genoemde bandbreedte lichten wij dit nader toe op het moment dat wij daarover voldoende zekerheid hebben. Dit is altijd voorafgaande aan de start van onze werkzaamheden en voorafgaand aan de opdrachtbevestiging. U heeft op dat moment altijd de keuze om uw opdracht in te trekken, zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. De in onderstaande aanvullende beloningsinformatie verstrekte indicaties hebben uitsluitend de bedoeling u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de kosten van onze dienstverlening. Deze indicaties hebben niet het karakter van een onherroepelijk aanbod. Tarieven advies en bemiddeling pensioen/leven/arbeidsongeschiktheid Voor advisering over en bemiddeling in verzekeringen en bancaire producten met betrekking tot pensioen, leven en arbeidsongeschiktheid voor individuele cliënten werken wij in veel gevallen met vaste tarieven. Deze zijn afhankelijk van de soort dienstverlening die wij met u overeenkomen. U kunt kiezen voor een integrale advisering over de volle breedte via ons Financial Life Support concept of voor een deelopdracht specifiek gericht op een bepaald onderdeel. Omdat wij met u aparte beloningsafspraken maken is er in de verzekeringen en bancaire producten die wij u adviseren géén provisie opgenomen. Dit betekent dat u daardoor een lagere premie of inleg betaalt dan wel een hogere opbrengst realiseert vergeleken met verzekeringen inclusief provisie. 6 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Bijlage beloning

7 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Bijlage beloning Versie Tarieven Financial Life Support: Inzicht & overzicht Eénmalig Service & Onderhoud (per jaar) Persoonlijk jaarverslag 1.405,00 133,00 Advies & bemiddeling Eénmalig Lijfrente (opbouw) 1.205,00 310,00 Direct ingaande lijfrente 970,00 n.v.t. Pensioenregeling (op uurtarief) ,00 310,00 Direct ingaand pensioen 970,00 n.v.t. Overlijdensrisicoverzekering 785,00 103,00 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 840,00 310,00 1 De achter Pensioenregeling opgenomen bedragen zijn indicaties gebaseerd op een tijdsbesteding van ongeveer 10 uur voor advies en 2 uur voor onderhoud op gemiddeld uurtarief. Tarieven deelopdracht: Soort opdracht Advies & Bemiddeling Service & Onderhoud Aankoop direct ingaande lijfrente (afhankelijk van kapitaal en gewenste dienstverlening) (Eenmalig) 410,00/ 970,00 (Per jaar) Lijfrente / banksparen oudedagsvoorziening 1.380,00 310,00 Pensioenregeling (DGA/werknemer) ,00 310,00 Overlijdensrisicoverzekering met advies zonder advies 970,00 399,00 n.v.t. 103,00 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 995,00 310,00 1 De achter Pensioenregeling opgenomen bedragen zijn indicaties gebaseerd op een tijdsbesteding van ongeveer 10 uur voor advies en 2 uur voor jaarlijks onderhoud op gemiddeld uurtarief. Uurtarieven: Onze uurtarieven voor 2015 treft u aan in onderstaande tabel. Dienstverlening op uurtarief wordt door ons vooral gebruikt bij maatwerkadvisering op het gebied van pensioenen en zogenaamde complexe producten. Genoemde uurtarieven zijn exclusief BTW of Assurantiebelasting, voor zover van toepassing. Soort dienstverlening Uurtarief Administratieve dienstverlening / contractbeheer 101,00 Actuariële en rekenkundige werkzaamheden / offertevoorbereiding 152,50 Financial Planning 185,00 Pensioenadviseur per uur 232,50 per dagdeel op locatie (4 uren, exclusief reistijd) 860,00 Advisering door directie 265,00 Vergoeding reisuren (inclusief reiskosten) uurtarief Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Bijlage beloning 7

8 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Bijlage beloning Versie Adviesactiviteiten ¹ Adviestrajecten en berekeningen naar aanleiding van wijziging regelgeving en/of interne ontwikkelingen bij relatie Uitleg regeling + actualiteiten + vragenuurtje deelnemers Advies waardeoverdracht Advies (deeltijd-)pensionering Advies echtscheiding DGA Pensioenadvisering Totaaladvies, inclusief aandacht voor lijfrente, banksparen, box-3 etc. Telefonische uitleg startbrief of UPO Contractbeheer (Abonnement) Doorgeven van of controleren van personeelsmutaties zoals aanmelding, uitdiensttreding, salarismutatie, wijziging burgerlijke staat en gezinssamenstelling Helpdesk administratieve afhandeling Controleren polis Administratieve begeleiding waardeoverdracht Administratieve begeleiding echtscheiding Administratieve begeleiding jaarlijkse salarisaanpassingen Procesbewaking verzekeraar Toezenden rekening couranten, mutatieoverzichten en premienota's Melden eventuele betalingsachterstand werkgever ¹ ) Bedrijven met tenminste 20 werknemers kunnen ook opteren voor een adviesabonnement waarbij de adviesactiviteiten worden uitgedrukt in een tarief per werknemer per maand. 8 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Bijlage beloning

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012 1. Algemeen Provide Advies B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning verleend

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Collectief Pensioen 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Collectief Pensioen 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten Dienstenwijzer Wie zijn wij Oliekan Financiële Diensten B.V. zijn adviseurs op het gebied van persoonlijke financiële advisering, hypotheken, verzekeringen, echtscheidingsbemiddeling en nabestaandenadvies.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Dienstenwijzer Wie zijn wij Tammes Assurantiën Verzekeringen, Hypotheken Laan van Nieuw Oosteinde 232 2274 EP Voorburg Tel.: 070 367 15 95 e-mail : tammes@tammes.nl Bankrekeningnr.: 47.27.13.515, Inschr.

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer André Kevelham assurantie Stationsstraat 50 7622 LZ Borne Website: www.kevelham.nl Telefoon: 074-2667505 Fax: 074-2665485 E-mailadres: info@kevelham.nl AFM vergunningnummer 12007654 Kifid:

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Versie: december 2008 Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijfstak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Handelsnaam kantoor : Landman Assurantiën b.v. Statutaire naam : Landman Assurnatiën b.v. Adres : Scheldestraat 12 Vestigingsplaats : 1823 WB Alkmaar Land : Nederland E-mail

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon 0488 42 81 04 Fax 0488 42 81 04 Mobiel 06-17 17 18 78 Website www.schuilingadvies.eu E-mail info@schuilingadvies.eu Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Informatie over onze dienstverlening

Informatie over onze dienstverlening Informatie over onze dienstverlening Aa-Stad Adviesgroep B.V. / HypotheekCompany Aa-Stad, Vriezenveenseweg 122, 7602 AK Almelo. Tel. 0546-822221, fax 0546-869239, e-mail info@aa-stad.nl, website www.aa-stad.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft. T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl. Publicatie 22 oktober 2015

Dienstenwijzer. Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft. T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl. Publicatie 22 oktober 2015 Dienstenwijzer Al Barzag Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft T: 085 0290037 E: info@albarzag.nl W: www.albarzag.nl Publicatie 22 oktober 2015 Pagina 1 van 6 Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Bijlage: Dienstverleningsdocument Hunter Assurantie & Financiering Advieskantoor Zeedijk 92 1012 BB Amsterdam E-mail: info@hunternews.nl Website: www.hunternews.nl Telefoon: 020-528 50 55 Fax: 020-528

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vermeij Assurantiën BV Postbus 10272 1301 AG Almere Bezoekadres: Randstad 21-12, Almere Tel.: 036-5300053 Fax: 036-5347381 Mail: info@vermeij-ass.nl Site: www.vermeij-ass.nl Ons

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. Bakker Verzekeren Hypotheken & Financieel Advies B.V. BomKade 17 3311JD Dordrecht Tel 06-46211165 & info@bakkerbusiness.nl Kvk 24322897 AFM 12004344 Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Informatie over onze dienstverlening

Informatie over onze dienstverlening Informatie over onze dienstverlening Aa-Stad Adviesgroep B.V. / HypotheekCompany Aa-Stad, Vriezenveenseweg 122, 7602 AK Almelo. Tel. 0546-822221, fax 0546-869239, e-mail info@aa-stad.nl, website www.aa-stad.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Dienstenwijzer du Gardijn

Dienstenwijzer du Gardijn Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron VOF

Dienstverleningsdocument Heilbron VOF Dienstverleningsdocument Heilbron VOF Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron VOF Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus 99, 7000 AB Doetinchem

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Slofstra Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Pillen & Van Zwam Patronaatstraat 7, 7132 CD

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze Elvani dienstenwijzer opgesteld. Deze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product

Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product Hypotheken Pensioenen Assurantiën Dienstverleningsdocument van De Boer & Ter Voert V.O.F. De Boer & Ter Voert V.O.F Hugo de Grootlaan 1 1422

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INCLUSIEF DIENSTENWIJZER Versie 01-01-2013 Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V.

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Duidelijkheid over de dienstverlening ASV Automobielbedrijven B.V. vindt het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dienstwijzer A. Inleiding Over ons

Dienstwijzer A. Inleiding Over ons Dienstwijzer Area assurantiën Poelenburg 54 B 1504 NB Zaandam T: 075-6140666, F:075-6149968 E:info@areaassurantien.nl, WFTnr.: 12020596 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid verwacht van alle verzekeringadviseurs

Nadere informatie