Paul P.J.C. van Dongen AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paul P.J.C. van Dongen AB"

Transcriptie

1 Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes maakt. Wilt u doorgaan met pensioen in eigen beheer? Zo ja, op welke wijze dan? PENSIOEN IN BEWEGING Paul P.J.C. van Dongen AB iadvies Kerkplein 5, Postbus 3116, 6039 ZG Stramproy t f e

2 DGA MET PENSIOEN IN EIGEN BEHEER Hebt u als DGA uw pensioen in eigen beheer? Dan is het nu tijd om in actie te komen voor een nieuw pensioenbrief in 2014! Voor 1 januari 2014 moet de DGA die zijn pensioenvoorziening in eigen beheer verzorgt, hebben vastgelegd hoe u invulling gaat geven aan de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit geldt alleen wanneer uw pensioen op 1 januari 2014 nog niet is ingegaan, dus wanneer uw pensioen op dat moment nog steeds wordt opgebouwd. Wanneer uw pensioen al is ingegaan verandert dat voor u niets. Een nieuwe pensioenbrief is noodzakelijk. Wijzigingen DGA Pensioen in eigen beheer In verband met deze wettelijke aanpassingen moet de pensioenovereenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes maakt. Wilt u doorgaan met pensioen in eigen beheer? Zo ja, op welke wijze dan? De pensioenleeftijd stijgt in 2014 naar 67 Op 1 januari 2014 dient uw pensioenregeling te zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. De belangrijkste reden is de verhoging van de pensioenleeftijd in 2014 van 65 naar 67 jaar. Concreet betekent dit dat uw pensioenovereenkomst nog dit jaar aan de nieuwe regels moet worden aangepast. Wacht hier niet te lang mee. Wijziging per 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 moet elke pensioenregeling zijn worden op een hogere pensioenleeftijd, namelijk 67 jaar. Daarnaast wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd. Dit betekent dat uw pensioenregeling zowel juridisch, fiscaal en rekenkundig moet worden aangepast. WAT MOET U DOEN U heeft een drietal keuzemogelijkheden voor uw toekomstig pensioen. Deze keuze moet u in 2013 maken en in een aparte overeenkomst vastleggen. Hierbij geldt: vervroegen geeft een lager pensioen; uitstellen een hoger pensioen. Keuze 1: totale pensioen wordt uitgesteld naar 67 jaar. Het reeds opgebouwde pensioen wordt, doordat deze 2 jaar wordt uitgesteld, hoger doordat het actuarieel herrekend wordt. Daarnaast vindt er een nieuwe opbouw plaats conform de nieuwe regels tot 67 jarige leeftijd. Keuze 2: Het totale pensioen blijft op leeftijd 65 jaar staan. De toekomstige pensioenopbouw wordt op leeftijd 65 jaar gehouden. Dit betekent dat de toekomstige pensioenopbouw circa 15 tot 20 procent lager wordt, doordat ook hier een actuariële herrekening moet gaan plaatsvinden. 12/12/2013 Pagina 1 van 17

3 Keuze 3: Bestaand blijft op 65 jaar; nieuwe opbouw naar 67 jaar. In dit geval blijft de huidige regeling in stand tot 1 januari 2014 en wordt deze premievrij gemaakt. De pensioenaanspraak wordt dan eind 2013 vastgesteld en deze gaat in op 65 jarige leeftijd. Vanaf 1 januari 2014 gaat dan een nieuwe pensioenregeling in, waarbij het pensioen wordt opgebouwd tot 67-jarige leeftijd. Deze keuze is wel mogelijk, maar niet erg wenselijk. Er ontstaat dan namelijk veel onduidelijkheid over de totaal opgebouwde pensioenrechten. Bovendien zijn ook de berekeningen complexer. Daarom is het beter één pensioenleeftijd aan te houden. Zijn uw keuzes definitief? Nee, de keuzes zijn niet definitief. U kunt nog altijd afwijken van uw geplande pensioendatum. Zo is het mogelijk om de afgesproken pensioenleeftijd van 67 jaar alsnog te vervroegen naar een jongere leeftijd (mag ook eerder dan 65 jaar). Indien u nu kiest voor een lager pensioen op de leeftijd van 65 jaar, kan dat ook altijd weer uitgesteld worden naar een latere leeftijd, mits u doorwerkt. Vanaf 1 januari 2014 worden ook de maximale percentages voor de pensioenopbouw versoberd naar een opbouwpercentage dat ongeveer 0,5% lager ligt dan in de huidige situatie. Onlangs is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Versobering pensioenopbouw aangenomen. Met ingang van 1 januari 2015 wordt vervolgens het salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd verlaagd naar maximaal euro en worden ook de mogelijkheden voor de lijfrentepremieaftrek en de opbouw van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) voor IBondernemers beperkt. Opbouw en aanspraken De maximale jaarlijkse opbouwpercentages worden verlaagd: Eindloonregelingen gaan van 2% naar 1,9% per jaar Middelloonregelingen gaan van 2,25% naar 2,15% per jaar Om 70% op te bouwen heeft men dus meer dienstjaren nodig. Partner- en wezenpensioen Deze worden niet meer uitgedrukt in een percentage van het ouderdomspensioen maar hebben een eigen opbouwpercentage. Kennelijk is volgens de nieuwe wetgeving de verhouding ouderdomspensioen- en partnerpensioen niet meer gelijk aan 20 respectievelijk 14% van het ouderdomspensioen. Indexatie Niet alleen bij ontslag maar ook bij het stoppen van de pensioenopbouw voor de pensioendatum worden de opgebouwde aanspraken geïndexeerd. Herrekening opgebouwde aanspraken De omzetting en herrekening van het pensioen dat is opgebouwd tot naar de Wet VAP ( overgang van 65 naar 67) moet plaatsvinden op basis commerciële grondslagen. 12/12/2013 Pagina 2 van 17

4 Bij de overgang in het kader van de VPL werd voor de actuariële herrekening uitgegaan van de fiscale balanswaarderingsgrondslagen. Sinds 2012 met de komst van de Flex-BV is de uitkeringstest geïntroduceerd. Uw BV mag alleen uitkeringen (zoals dividend) aan doen aan de aandeelhouders, als de uitbetaling van schulden hierdoor niet in gevaar wordt gebracht. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als blijkt dat te veel is uitgekeerd. Bij het beoordelen of uw BV dividend kan uitkeren, moet er ook gekeken worden dat er voldoende geld over blijft om het pensioen te kunnen dekken. Anders kan de Belastingdienst stellen dat er sprake is van afkoop van het pensioen. Dit betekent maximaal 52 procent inkomstenbelasting vermeerderd met 20 procent revisierente over de gehele pensioenaanspraak! Bij de beoordeling of er ruimte is voor dividend, moet voor de waarde van de pensioenvoorziening worden uitgegaan van de commerciële waarde. Deze waarde is vaak hoger dan de (fiscale) balanswaarde. Daarnaast is er mede door de financiële crisis steeds vaker al sprake van een lage dekkingsgraad. Wanneer u voornemens bent dividend uit te keren, dient u hier dus goed naar te (laten) kijken! Bij pensioenopbouw in eigen beheer heeft u ook te maken met een aantal risico s. In uw pensioenovereenkomst is meestal ook een regeling opgenomen voor wanneer u komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt. Deze risico s zijn in eigen beheer echter niet of nauwelijks te dragen. Meestal kunnen ze wel worden verzekerd. Het is belangrijk dat deze verzekeringen dan goed aansluiten bij uw mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Conclusie Door de nieuwe pensioenregels moet u in actie komen. De pensioenovereenkomst (voorheen pensioenbrief)zal aangepast moeten worden of wellicht wilt u wel stoppen met verdere pensioenopbouw. Ook dient u rekening te houden met de uitkeringstoets en met de risico s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het is in ieder geval verstandig om u goed te laten adviseren. STOPPEN MET PENSIOENOPBOUW De principiële afweging In de loop der jaren is de weten regelgeving omtrent pensioen veelvuldig gewijzigd. Uit het bovenstaande blijkt dat er in 2014 en 2015 wederom beperkende voorstellen op de agenda staan. Dit is dan ook het moment om nog eens goed na te denken over pensioen en eigen beheer. eigen beheer Het veelgehoorde argument voor eigen beheer is de liquiditeit, en uiteraard komen daar ook de kosten bij. Het liquiditeitsargument houdt in, dat de DGA met pensioen in eigen beheer een pensioen opbouwt, maar niet de bijbehorende liquiditeiten richting een verzekeraar afstort. Hij kan het pensioenkapitaal zo gebruiken om zijn onderneming mee te financieren. 12/12/2013 Pagina 3 van 17

5 Het kostenargument houdt in, dat het verzekeren van pensioen hoge kosten met zich brengt. Iedereen zal gelijk denken aan de hele woekerpolis discussie, die zeker ook betrekking heeft op individuele DGA- pensioenverzekeringen. Als bijkomend argument wordt ook wel genoemd dat bij overlijden van de DGA het opgebouwde pensioenkapitaal in ieder geval deels ten goede komt aan zijn erfgenamen. Bovendien heeft de DGA een grotere beleggingsvrijheid bij eigen beheer. Een verzekeraar biedt bij een beleggingspensioen veelal slechts de keuze uit een beperkt aantal huisfondsen. Indien vanuit de BV wordt belegd, bestaat die beperking in beginsel niet. Indien een beleggingsadviseur een BV moet adviseren en er sprake is van pensioen in eigen beheer, zal de adviseur op basis van beroeps- en aansprakelijkheidsregels geen offensieve portefeuille mogen samenstellen. Risicoprofielen in de defensieve sfeer zijn wel toegestaan, en binnen die marge heeft de DGA inderdaad beleggingsvrijheid. eigen beheer De nadelen van eigen beheer zijn ook bekend. Naast het langleven risico (de DGA wordt ouder dan het statistisch gemiddelde), is er het risico van tegenvallende bedrijfsresultaten, met eventueel faillissement van de onderneming. Dit laatste zou je nog kunnen opvangen door de pensioenregeling in een apart pensioenlichaam (een pensioen-bv of -stichting) onder te brengen. Het langleven risico is in eigen beheer eigenlijk niet op te vangen. Natuurlijk kan het zo zijn dat een DGA het pensioen vanuit eigen beheer vanaf bijvoorbeeld zijn 81-ste gaat uitkeren ten laste van winstreserves, maar een echte oplossing is er niet voor dit probleem. Het oprichten van een apart directiepensioenlichaam kan het pensioen beschermen bij faillissement. Dat is dan wel onder de belangrijke voorwaarde, dat er ook daadwerkelijk geld in dat pensioenlichaam zit. In de praktijk zien we nu juist vaak, dat het pensioenlichaam uitsluitend een vordering heeft op de werkgever-bv. Die vordering is bij faillissement concurrent, en derhalve vaak niets waard. Het liquiditeitsargument telt ook steeds minder. Ten opzichte van 10 jaar geleden is voor een DGA in het MKB-segment het tarief voor de vennootschapsbelasting met ruim 12% gedaald (bij winsten tot ). Het fiscale argument speelt bij pensioen overigens sowieso minder. Er zijn voor een DGA diverse manieren om geld uit zijn onderneming te halen. Uiteindelijk zal hij het in privé willen besteden. Onderstaand een simpel cijfervoorbeeld: Winst voor pensioen Pensioendotatie Winst na pensioendotatie VPB 0 20 IB over pensioen 42 0 IB over aanmerkelijk belang dividend 0 20 Netto in privé /12/2013 Pagina 4 van 17

6 Bij een verwacht totaalpensioen boven de is het in het algemeen niet zinvol om op basis van fiscale motieven pensioen in eigen beheer verder op te voeren. Scheiding Bij een eventuele (echt)scheiding kan de echtgenoot van de dga in beginsel aanspraak maken op afstorting van zijn/haar aandeel in de opgebouwde oudedagsvoorziening bij een verzekerings-maatschappij. Dat kan forse financiële consequenties hebben. Stoppen met pensioenopbouw Al met al is het goed denkbaar dat u in overleg met ons ertoe overgaat te stoppen met de opbouw van pensioen in eigen beheer. Dit op zichzelf eenvoudige te bewerkstelligen besluit heeft een aantal consequenties: Loonbelasting Stoppen met toekomstige opbouw leidt voor de loonheffing niet tot problemen. Een AVAbesluit (in 2013 en ondertekend door DGA en zijn partner) is voldoende. Afhankelijk van de tekst van de pensioenbrief zullen de premievrije aanspraken eind 2013 nominaal blijven staan of jaarlijks worden geïndexeerd. Deze indexatie moet ook daadwerkelijk plaatsvinden, anders is art. 19b Wet LB64 van toepassing (aanspraak belast en revisierente). Vennootschapsbelastingaspecten De BV heeft eind 2013 het doelvermogen voor de inmiddels opgebouwde (al dan niet geïndexeerde) aanspraken nog niet bereikt. Een jaarlijkse berekening van de voorziening is derhalve nog steeds noodzakelijk. Een opmerking uit de praktijk is, dat de totale arbeidsbeloning van de DGA daalt door deze ingreep. Deze discussie is niet van invloed op het gebruikelijk loon ex art. 12a Wet LB64, maar wel op de zakelijkheid van de arbeidsbeloning. Onduidelijk is, of de verlaagde pensioenlast moet worden vertaald naar een hoger salaris. Benutten van de ruimte Door de pensioenstop ontstaat minder 'beklemd' pensioenvermogen. Let bij dividenduitkering wel op het standpunt omtrent dividenduitkering in combinatie met pensioen in eigen beheer. Zie in dit kader Vraag & Antwoord d.d. 21 september 2012 (http://www.belastingdienstpensioensite.nl/va_ htm). VERMINDERING PENSIOENAANSPRAAK Het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioenaanspraak, in combinatie met tegenvallende resultaten op het pensioenkapitaal, zorgt vaak voor onder dekking. 12/12/2013 Pagina 5 van 17

7 Voor particuliere pensioen bv s bestaat met ingang van 2013 de mogelijkheid een eenmalige korting op het pensioen van de dga door te voeren zonder dat daarover fiscaal afgerekend hoeft te worden in de loonbelasting. Daarnaast kunnen tot 2016 ook reeds ingegane pensioenrechten eenmalig worden verlaagd. Op basis van artikel 19b, lid 9 Wet loonbelasting 1964 en het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 18 maart 2013 (nr. BLKB 2013/27M) is eenmalige verlaging mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Op de pensioeningangsdatum is sprake van een dekkingsgraad van 75% of lager Een dekkingsgraad tussen 76% en 100% leidt er dus toe dat niet fiscaal geruisloos kan worden afgezien van pensioenrechten. Met dekkingsgraad wordt bedoeld de mate waarin de pensioenverplichtingen worden gedekt door de bezittingen van de bv. Dus er wordt daarbij gekeken naar de verhouding van de waarde in het economische verkeer van de activa, ten opzichte van de fiscale waarde van de pensioenverplichting(en) en de waarde in het economische verkeer van de overige passiva. De rangorde volgens burgerlijk recht van de overige passiva ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de pensioenverplichting speelt hierin ook een rol. Bij het vaststellen van de dekkingsgraad heeft de staatssecretaris nog zeven regels meegegeven waarmee wij u niet zullen vermoeien Voorbeeld aan directeur grootaandeelhouder toegezegd pensioen: per jaar; activa van de bv: (geen stille reserves); passiva: fiscale waarde pensioenverplichting overige crediteuren De dekkingsgraad is hier dan 62,5% ( / * 100%). Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan een eenmalige vermindering van de pensioenaanspraken plaatsvinden met 37,5% ( ), zodat het aangepaste pensioen ( ) bedraagt. Andere rangorde van toepassing? Als de schuld van een hogere rangorde heeft dan de pensioenverplichting (bijvoorbeeld hypothecaire schuld), dan is de dekkingsgraad 60% ((( / )/ ) * 100%)). De pensioenaanspraken worden verminderd met maximaal het bedrag dat nodig is voor een dekkingsgraad van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen van 100%. Voorbeeld vervolg Aan directeur grootaandeelhouder toegezegd pensioen van per jaar Activa: (geen stille reserves) Passiva: fiscale waarde pensioenverplichting en overige crediteuren De dekkingsgraad: 62,5% ( / * 100%). Maximale eenmalige vermindering: 37,5% ( * 37,5% = ) Verminderde fiscale waarde pensioenverplichting: ( ) Heffing vennootschapsbelasting Het vrij te vallen deel van de fiscale pensioenverplichting wordt tot de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting gerekend en niet aangemerkt als informele kapitaalstorting of kwijtscheldingswinst. Dit geldt ook voor een met de vennootschapsbelasting vergelijkbare buitenlandse heffing. In de aangifte vennootschapsbelasting moet dit ook als zodanig worden verwerkt, in het boekjaar waarin de vermindering van de aanspraken plaatsvindt. door beantwoording van de vraag hierover in de aangifte met ja. Het vrij te vallen deel van de fiscale pensioenverplichting wordt niet gerekend tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in de zin van de Wet IB /12/2013 Pagina 6 van 17

8 Verliesverrekening Vermindering van de aanspraak in combinatie met ter verrekenen verliezen kan dus interessant zijn. EXTERN PENSIOEN NAAR EIGEN BEHEER HALEN De mogelijkheid om een extern opgebouwd pensioen naar eigen beheer te halen hangt af het volgende. Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet van kracht geworden. In deze wet was geen plaats voor de DGA en zijn pensioenregeling. Echter voor de DGA die reeds vóór de invoeringsdatum een pensioentoezegging had, heeft de wetgever bij wijze van overgangsrecht een zogenoemde opting-in regeling bedacht. Dit overgangsrecht is geregeld in de Invoeringswet Pensioenwet (IPW). Het overgangsrecht hield in dat wanneer een vennootschap de DGA voor 1 januari 2007 een pensioen had toegezegd, de DGA er tot 31 december van dit jaar voor kon kiezen om hierop de PSW van toepassing te laten zijn. Op een per 31 december 2006 bestaande verzekerde toezegging werd op grond van het overgangsrecht vanaf 1 januari 2008 de Pensioenwet van toepassing verklaard. Voor toezeggingen in eigen beheer lag dit anders: Per 31 december 2006 hadden bestaande toezeggingen in eigen beheer nog tot 1 januari 2008 in een PSW-pensioenpolis afgestort kunnen worden en daarmee per onder de werking van de Pensioenwet kunnen komen. Hield men de toezegging in eigen beheer dan viel deze buiten de beschermende werking van de Wet. Dit laatste gold sowieso voor alle toezeggingen na , ondergebracht bij een verzekeraar dan wel in eigen beheer. Gevolgen Het niet vallen onder de beschermende werking van de wet kon vervelende gevolgen hebben. Dat de Pensioenwet niet van toepassing zou zijn had namelijk de vraag kunnen oproepen of het pensioen van de DGA in geval van faillissement wel voldoende was veiliggesteld. Het niet van toepassing zijn van de Pensioenwet zorgt er zeker niet voor dat de regeling dan zo maar uitgewonnen kan worden. Het betreft een oudedagsvoorziening waarop de algemene regels van de Faillissementswet van toepassing zijn. Deze bepalen dat niet tot afkoop overgegaan mag worden indien dit tot een onredelijke benadeling van de DGA zou leiden. Had een DGA op dit punt echter geen enkel risico willen lopen dan was één van de mogelijkheden geweest de pensioenrechten, toegezegd voor 1 januari 2007, (alsnog) bij een verzekeraar onder te brengen. Ze vallen dan onder de 'harde' beschermende werking van de Pensioenwet. Als gekozen is voor deze optie dan is het nadien niet meer mogelijk om extern verzekerde rechten tussentijds of op de pensioendatum naar de eigen BV terug te halen. In de afweging, de toezegging wel of niet onder de beschermende werking te laten vallen, had een DGA hiermee destijds rekening mee moeten houden. Als het goed is hebt u destijds de keus moeten maken of u uw pensioen al dan niet onder de beschermende werking van de PSW wilde laten vallen. Indien u hier voor gekozen heeft dan is overdracht naar eigen beheer niet mogelijk. Dit geldt ook voor het meeverzekerde nabestaandenpensioen. 12/12/2013 Pagina 7 van 17

9 Nabestaanden pensioen Iedere DGA treft graag goede pensioenvoorzieningen voor zijn nabestaanden. Een toezegging vanuit de eigen BV is te risico vol omdat het nog maar de vraag is of de B.V. de toezegging van het nabestaande pensioen kan nakomen op het moment dat tot uitkering moet worden overgegaan. In de praktijk blijkt dat er op die momenten lang niet altijd voldoende vermogen is opgebouwd. Als er geen nabestaandenpensioen is toegezegd vanuit uw BV maar dit pensioen extern verzekerd is het volgende van belang.. Zoals hierboven vermeld is het niet mogelijk (als het pensioen onder de beschermende werking van de PSW valt) dit pensioen naar eigen beheer te halen. Ook is de kans dat de verplichting als gevolg van te weinig liquiditeit niet na gekomen kan worden reel aanwezig. De premie die jaarlijks betaald moet worden om het nabestaanden pensioen te financieren is fors. Daarnaast is er geen flexibiliteit ten aanzien van de uitkering omdat deze aangewend moet worden voor de aankoop van een periodiek nabestaanden pensioen. Als er een nabestaandentoezegging is dient u te overwegen of het niet zinvol is het nabestaandenpensioen premie vrij te maken of af te kopen. De waarde hiervan zal zeer beperkt zijn omdat het een nog niet ingegaan nabestaandenpensioen betreft. Let wel op eventuele fiscale gevolgen bij afkoop. Omdat een nabestaandenvoorziening vaak toch wenselijk is kunt u als DGA deze in privé regelen en wel door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Hiervoor zal een beoogd doelkapitaal berekend moeten worden. Deze overlijdensrisicoverzekering kan het beste als box 3-verzekering worden afgesloten. De premie is dan wel niet aftrekbaar maar de uitkering is dan ook onbelast. De hoogte van het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van het benodigde kapitaal voor het nabestaanden- en/of wezenpensioen. Er zal getoetst moeten worden of het verzekerde kapitaal in verhouding staat tot het inkomen van de verzekerde en of voldaan wordt aan de fiscale regels. Risicoverzekering Pensioenpolis Stel een ondernemer van 45 jaar gehuwd en 3 kinderen heeft een kapitaal van verzekerd. De jaarlijkse premie bedraagt In geval van overlijden voorziet de polis in een bruto uitkering van circa per jaar. Bij het bereiken van de dertigjarige leeftijd van de kinderen daalt de uitkering met per kind. Het nadeel is dat de uitkering in termijnen komt en er dus geen flexibiliteit is ten aanzien van de besteding ervan. Verder betreft het een bruto uitkering waarover nog belasting betaald moet worden. Risicoverzekering Wanneer we in bovenstaande casus een annuitair dalende risico verzekering van afsluiten, uitgaande van een annuiteitspercentage van 6 procent bereiken we op overlijdensdatum een onttrekkingswaarde van Zie de tabel op de volgende bladzijde. 12/12/2013 Pagina 8 van 17

10 jaar oud saldo rente stortingen onttrekkingen nieuw saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 12/12/2013 Pagina 9 van 17

11 , , , , , , , , , , , , ,08 844, , , ,48 568, , , ,77 286, ,00-30, , ,00 Op datum overlijden komt dit kapitaal onmiddellijk(belastingvrij) tot uitkering. Bij een rendement van 2% kan men gedurende 25 jaar een jaarlijks bedrag van netto onttrekken. Hieronder een overzicht wat diverse maatschappijen aan premie in rekening brengen. 12/12/2013 Pagina 10 van 17

12 SAMENVATTING Afkoop van uw extern verzekerde pensioenen is afhankelijk van het feit of de verzekering een overeenkomst is als bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder c van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Is dit het geval dan is overbrengen van de pensioenvoorziening naar eigen beheer niet mogelijk. Samen met uw pensioenadviseur dienen de volgende zaken te worden besproken: Pensioendatum verschuiven naar 66 of 67 jaar en opbouwpercentages dienovereenkomstig verlagen; Pensioendatum op 65 jaar laten staan en opbouwpercentages verder verlagen; Overgang naar ander pensioensysteem, bijvoorbeeld van eindloon naar beschikbarepremieregeling; De pensioenregeling uitkleden, zoals enkel ouderdomspensioen handhaven en / of indexatie schrappen; Van verzekeren naar eigen beheer overhevelen, zowel enkel voor de toekomst of ook over het verleden; Pensioenregeling premievrij maken; Alternatief voor pensioenopbouw is bijvoorbeeld bank sparen, lijfrente verzekeren, box 3 sparen of beleggen, losse overlijdensrisicoverzekering. 12/12/2013 Pagina 11 van 17

13 Voorzien in dga-pensioen Primair: Overheidspensioen (AOW, ANW, WIA) Secundair: Werkgeverspensioen (OP, NP, AOP, pva) (OP Pensioenvormen (I) Tertiair: Privé-voorzieningen (opbouw, overlijden, AOV) Aanvullingen op primair en secundair (III) Lijfrenteverzekering Spaar- of beleggingsrekening Eindloon Middelloon ( Beschikbare premie Lijfrenteverzekering Bancaire lijfrente Kapitaalverzekering Eigen woning Onderbrengingsmogelijkheden (II) Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Geheel bij verzekeraar Eigen beheer Combinatie verzekeraar & eigen beheer 12/12/2013 Pagina 12 van 17

14 I Vergelijking pensioenvormen Eindloonstelsel Middelloonstelsel Beschikbare-premiestelsel Kenmerken Gegarandeerde pensioenuitkering gebaseerd op laatstverdiende loon Elke verhoging van loon/pensioengrondslag werkt ook door voor verstreken dienstjaren (backservice) Geen opbouw mogelijk over variabele loonbestanddelen Maximaal te bereiken pensioen bij voldoende dienstjaren bedraagt 70% of meer (max 100%) van de laatste pensioengrondslag Maximale opbouwpercentage 2% per dienstjaar (2013). Per 2014: 1,9% Pensioen gegarandeerd Salarisstijgingen tellen ook mee over dienstjaren in verleden Geen noodzaak om tussentijds voldoende pensioenvermogen beschikbaar te hebben Kenmerken Gegarandeerde pensioenuitkering gebaseerd op gemiddeld loon Elke verhoging van loon/pensioengrondslag werkt alleen door voor toekomstige dienstjaren Opbouw mogelijk over variabele loonbestanddelen Maximaal te bereiken pensioen bedraagt 70% van de gemiddelde pensioengrondslag Maximale opbouwpercentage 2,25% per dienstjaar (2013). Per 2014: 2,15% Pensioen gegarandeerd Kan voor hoger pensioen zorgen dan eindloonregeling als salaris niet te sterk stijgt Geen noodzaak om tussentijds voldoende pensioenvermogen beschikbaar te hebben Nadelig bij grotere salarisstijgingen op latere leeftijd Lastiger budgetteerbaar door backservice Geen shoprecht (indien verzekerd, dan Geen shoprecht (indien verzekerd, dan verplicht verplicht onderbrengen van uitkering bij onderbrengen van uitkering bij dezelfde dezelfde aanbieder) aanbieder) Icm eigen beheer bestaat risico voor: Icm eigen beheer bestaat risico voor: - onderdekking (ivm fiscale - onderdekking (ivm fiscale waarderingsvoorschriften, stijgende waarderingsvoorschriften, stijgende levensverwachting en lage rente) levensverwachting en lage rente) - afstorting hogere bedragen bij scheiding 12/12/ afstorting hogere bedragen bij scheiding (balanswaardering < werkelijke waarde) Pagina 13 van 17 (balanswaardering < werkelijke waarde) Kenmerken Hoogte premie staat vast, hoogte uitkering niet (spaar- of beleggingspot per gewerkt jaar) Hoogte pensioen is afhankelijk van - aantal jaren belegde premie - rendement over de belegde premies - rentestand, levensverwachting en tarieven verzekeraars op moment van pensionering Opbouw mogelijk over variabele loonbestanddelen Mag ten hoogste tot pensioen leiden waartoe eindloonregeling zou hebben geleid Beschikbare premie actuarieel bepalen Goede bugetteerbaarheid Pensioenverplichting altijd gelijk aan waarde pensioenvermogen. Geen nadelen mbt onderdekking en af te storten hogere bedragen bij echtscheiding zoals bij eind- en middelloon in eigen beheer Shoprecht (indien verzekerd, dan vergelijken van andere aanbieders in uitkeringsfase mogelijk) Pensioen niet gegarandeerd Consequente rendementstoerekening kan lastig zijn bij toezegging in eigen beheer

15 II Vergelijking onderbrengingsmogelijkheden Bij verzekeraar Eigen beheer Combinatie Pensioengrondslag kan hoger zijn doordat voor de jaarlijkse opbouw een lager minimum aan AOW-franchise moet worden ingebouwd Eigen bijdrage van dga aan pensioenopbouw is niet gemaximeerd (bij eigen beheer wel tot maximaal 50%) Meer bescherming bij lang leven dga (levenslang pensioen), overlijden en arbeidsongeschiktheid Fiscaal gefaciliteerd indexatie toezeggen Pensioen is veiliger bij faillissement Bij scheiding geen continuïteitsprobleem bv Liquiditeit: tijdens pensioenopbouw kan bv niet beschikken over ingelegd kapitaal Kosten verzekering Gebonden aan voorwaarden en beleid verzekeraar (bijv over belegging) Liquiditeit: kapitaal kan in bv blijven en toch worden gereserveerd voor pensioen Geen kosten verzekeraar Eigen keuze waarin pensioengeld wordt belegd Onafhankelijkheid Mogelijkheid inkoop oude dienstjaren (voor werkzaam voor eigen bv) Verplichting tot uitkering, ook als er onvoldoende liquiditeit is: risico van afkoop en 72% strafheffing Risico continuïteitsprobleem bv bij scheiding Bij overlijden/arbeidsongeschiktheid voldoende geld in kas om volledig uitkering te betalen? Ondervangen door aanvullende verzekering af te sluiten Pensioenpot kan op raken bij lang leven dga Strengere eisen door gangbaarheidstoets Indexatie mag worden toegezegd, maar wordt fiscaal niet gefaciliteerd Bij faillissement is ook pensioen weg Door complexiteit is hulp specialist nodig Voor- en nadelen Alle voor- en nadelen zoals genoemd onder via verzekeraar en eigen beheer gelden bij het combineren van pensioen bij een verzekeraar en in eigen beheer, met uitzondering van: - de hogere pensioengrondslag doordat voor de jaarlijkse opbouw een lager minimum aan AOW-franchise moet worden ingebouwd (bij combinatie geldt inbouw van hoger minimum aan AOW-franchise) - het niet gemaximeerd zijn van de eigen bijdrage van dga aan pensioenopbouw (bij combinatie wel gemaximeerd tot 50%) Combinatie veroorzaakt waarschijnlijk extra hoge kosten omdat de complexiteit nog groter is dan bij eigen beheer. 12/12/2013 Pagina 14 van 17

16 III Vergelijking aanvullingen op primair en secundair Spaar- of beleggingsrekening Ruime beleggingsvrijheid Afgesproken rente wordt daadwerkelijk verkregen Geld komt aan nabestaanden toe bij vroegtijdig overlijden Lang leven risico niet afgedekt: dga krijgt wat is gespaard Geen fiscale aftrekpost en box 3 (vermogens)heffing Dekking arbeidsongeschiktheid/overlijden niet mogelijk Lijfrenteverzekering Mogelijkheid kapitaal opbouwen via garantie of beleggingen Lang leven risico gedekt: uitkering tot overlijden Inleg fiscaal aftrekbaar in box 1 tegen max 52% (uitkering belast) Dekking arbeidsongeschiktheid/overlijden mogelijk Alleen mogelijk als jaarruimte beschikbaar ( pensioentekort ) Kosten vaak hoger dan bij bancaire lijfrente Bancaire lijfrente Mogelijkheid kapitaal opbouwen via garantie of beleggingen Geld komt aan nabestaanden toe bij vroegtijdig overlijden Kosten vaak lager dan bij reguliere lijfrenteverzekering Inleg fiscaal aftrekbaar in box 1 tegen max 52% (uitkering belast) Lang leven risico niet gedekt: uitkering stopt als geld op Max uitkeringsperiode is 20 jaar Dekking arbeidsongeschiktheid/overlijden niet mogelijk Kapitaalverzekering Mogelijkheid kapitaal opbouwen via garantie of beleggingen Dekking arbeidsongeschiktheid/overlijden mogelijk Geen fiscale aftrekpost en box 3 (vermogens)heffing voor nieuw regime polissen Lang leven risico niet gedekt Eigen woning Waardestijging in box 1 onbelast Risico van waardedaling, niet aftrekbaar Mogelijkheid pensioenpot verhogen met overwaarde via leenconstructie als je wilt blijven Lang leven wonen risico niet gedekt: dga krijgt max wat Hypotheekrente onder voorwaarden aftrekbaar in box 1 overwaarde is Gerealiseerde overwaarde uiteindelijk belast in box 3 12/12/2013 Pagina 15 van 17

17 Overlijdensrisicoverzekering kun je los voortzetten en meer keuzemogelijkheden is vaak iets duurder dan de combinatie binnen een ander alternatief als aanvullende dekking Arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je los voortzetten en meer keuzemogelijkheden is vaak iets duurder dan de combinatie binnen een ander alternatief als aanvullende dekking vs eigen beheer In aanvulling op bovenstaande geldt voor deze pensioenalternatieven tov pensioenopbouw in eigen beheer: Voordeel Bescherming bij faillissement bv Nadeel Liquiditeiten verlaten bv 12/12/2013 Pagina 16 van 17

18 DISCLAIMER De informatie zoals opgenomen in deze brochure is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de steeds veranderende aard van de wet- en regelgeving en informatie in zijn algemeenheid en de hieraan verbonden risico s van schriftelijke communicatie, kunnen wij niet garanderen dat er gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de in deze brochure verstrekte informatie. U mag de informatie in deze brochure dan ook niet beschouwen als een professioneel advies. Wij raden u dan ook aan advies in te winnen bij uw adviseur, voordat u beslist of handelt inzake de in deze brochure behandelde materie. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en het onderhoud van de in deze brochure verstrekte informatie. Toch garanderen wij niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Van Dongen Financial Accounting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruik te maken van, te vertrouwen op of handelingen te verrichten naar aanleiding van de in deze brochure verstrekte informatie. De websites van derden waarnaar in deze brochure verwezen wordt, worden niet door Van Dongen Financial Accounting beheert, gemaakt en/of onderhouden. Van Dongen Financial Accounting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de websites. Waarnaar verwezen wordt. 12/12/2013 Pagina 17 van 17

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Als de dga een pensioentoezegging krijgt van zijn werkgever (de BV), dan vindt de opbouw meestal plaats in eigen beheer. De BV

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen. 18 maart 2013 Nr. BLKB 2013/27M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen. 18 maart 2013 Nr. BLKB 2013/27M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Page 1 of 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Hoog contrast Jaargang 2013 Nr. 8018 Te raadplegen sinds donderdag 28 maart 2013 11:00 Loonheffingen. Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN WELKOM Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN Koersvast richting pensioen? Vrijdag 20 maart 2015 Meeùs Door: Peter Nederstigt Betrokken, pragmatisch, integer Agenda Voorstellen

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht?

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht? De Toekomst van pensioen VVPJ 26 februari 2013 Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd Aan welke knoppen kun je nog draaien? Nieuw premieovereenkomstenbesluit Ben Schuurman Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER

DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER Bij een externe eigen beheer pensioenvoorziening dient er een afdracht plaats te vinden van de pensioenreserveringen. Er vindt geen liquiditeitsverruiming voor de Werk BV plaats.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

DGAWijzer. Pensioen. Inhoud

DGAWijzer. Pensioen. Inhoud DGAWijzer Pensioen Inhoud Pensioentoezegging wettelijk kader 1 Inhoud pensioentoezegging 2 Uitvoering pensioen 3 Pensioen in eigen beheer 4 Pensioen en echtscheiding 5 Pensioen en dividend 5 Toekomst pensioen

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer 1 Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna het RB) heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing?

Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? 31 2. Onvoldoende vermogen in de BV De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat een BV niet voldoende vermogen heeft

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie