Levensverzekering en verzwijging. Mr. K. Engel JPR Advocaten Open Universiteit Universiteit van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levensverzekering en verzwijging. Mr. K. Engel JPR Advocaten Open Universiteit Universiteit van Amsterdam"

Transcriptie

1 Levensverzekering en verzwijging Mr. K. Engel JPR Advocaten Open Universiteit Universiteit van Amsterdam

2 Onderwerp Besproken zal worden: 1. Rb. NoordNederland 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBNNE: 2013: Rb. ZeelandWestBrabant 22 januari 2014, ECLI:NL:RBZWB: 2014:336

3 ParAjen: De kinderen van dhr. X (begunstgden) v. Aegon Levensverzekering N.V.

4 Feiten: Verzekeringnemer X, accountant van beroep en enig aandeelhouder van een accountantspraktjk (een B.V.), sluit op 1 april 2005 een overlijdensrisicoverzekering bij Aegon. Verzekerd kapitaal per 1 juli 2005: afgerond euro, uit te keren terstond na overlijden van X vóór 1 juli Premie = 1700 euro per maand. In de precontractuele fase hee] X een vragenlijst van Aegon ingevuld (te weten: op 10 januari 2005). Aegon hee] het risico herverzekerd bij Levensverzekeringsmaatschappij De Hoop N.V..

5 Over de herverzekeraar: Levensverzekeringsmaatschappij De Hoop N.V. : hbp://www.dehoopleven.nl/voorwie/exclusiefvoor- verzekeraars/ Kern van deze onderneming: moeilijk verzekerbare medische risico s. Dus niet: morele risico s.

6 Precontractuele vragen van Aegon (??), gesteld aan X op het aanvraagformulier: Wat is de geschabe waarde van uw bezifngen? Wat is de geschabe waarde van uw schulden? X antwoordt, naar later blijkt in strijd met de waarheid: Mijn bezifngen: euro Mijn schulden: euro

7 Waarom vraagt een levensverzekeraar zoiets? Gewoon omdat het kan? Ten behoeve van de herverzekeraar? I.v.m. het morele risico? Zelfdoding/dodelijke schuldeisers/het ensceneren van overlijden. Dus: hoe hoger een schuld, des te groter de kans op zelfmoord, een moordaanslag of het ensceneren van een ster]egeval? Is een schuld van euro dan geen moreel risico? Waar ligt de grens?

8 Nog geen jaar later: X wordt vermist (sinds maart 2006). Zijn auto is ook verdwenen. Mei 2006 = de accountantspraktjk van X (een B.V.) gaat failliet. De curator van de failliete praktjk ontdekt na onderzoek: De failliete vennootschap hee] een aanzienlijke vordering op de heer [X] in privé. De vordering beliep per 31 december 2003 een bedrag ad ongeveer ,00. Dat bedrag is sindsdien toegenomen. Bron: Faillissementsverslag (nr. 7) mr. J.J. Reiziger q.q., 10 oktober 2008

9 Dhr. X was in gemeenschap van goederen getrouwd. De echtgenote van dhr. X lee] nog. Dhr. X had aanzienlijke schulden (meer dan 1,2 miljoen euro). De curator van accountantspraktjk X B.V. ontdekt het bestaan van de onderhavige levensverzekering: Inmiddels hee] de bespreking met de echtgenote van de heer [X] plaatsgevonden. In die bespreking zijn afspraken gemaakt met de echtgenote van de heer [X] omtrent verpanding van de mogelijke verzekeringsuitkeringen aan de boedel, waar tegenover de echtgenote van de heer [X] een percentage van de mogelijke uitkeringen zal ontvangen. Bron: Faillissementsverslag (nr. 7) mr. J.J. Reiziger q.q., 10 oktober 2008.

10 Aegon krijgt vervolgens in 2007 te maken met de curator van accountantspraktjk X. B.V. De curator en de echtgenote van X plegen overleg. Er wordt besloten de levensverzekering premievrij te maken per 1 januari Het verzekerd kapitaal bedraagt nu euro. Echter, Aegon vernie)gt op 1 november 2007 de verzekeringsovereenkomst op grond van verzwijging (art. 251 K. (oud)), omdat: 1. Dhr. X sinds 2003 een aanzienlijk hogere schuld had dan euro. 2. Herverzekeraar De Hoop N.V. de aanzienlijke hogere schuld niet zou hebben geaccepteerd i.v.m. het morele risico. 3. Aegon de levensverzekering niet zonder herverzekering zou hebben afgesloten.

11 Hoe vernietgt Aegon de levensverzekeringsovereenkomst? Bij brief van 1 november 2007 aan. de curator van accountantsprak)jk X. B.V. Maar deze curator is toch helemaal geen contractspartj? VernieTging had opzegging moeten zijn

12 In 2011 wordt het lichaam van dhr. X gevonden in het STeltjeskanaal (Drenthe). De echtgenote van X was toen ook al overleden. De kinderen van X leven echter nog. Zij zijn nu begunstgden onder de levensverzekering Zij eisen onverkorte uitkering door Achmea. Achmea beroept zich voor de tweede maal op verzwijging door X (art. 251 K.).

13 De kinderen van X stellen, mijns inziens terecht: [ ] dat de brief van Aegon van 1 november 2007, waarmee de vernietging van de verzekeringsovereenkomst is ingeroepen, niet aan de verzekeringsnemer, noch aan de begunstgden is gericht en derhalve rechtskracht ontbeert (artkel 3:37 lid 3 BW). Dit impliceert volgens [de kinderen van X] dat de overeenkomst nog steeds in stand is en dat Aegon gehouden is conform die verzekeringsovereenkomst tot uitkering over te gaan.

14 Nog meer gevaar voor Aegon: Art. 7:929 lid 1 en lid 2 BW (twee maandentermijn). Art. 7:983 lid 3 BW. Prof. dr. Kalkman: Voor zover er geen begunstgde is die zijn begunstging hee] aanvaard, zal de verzekeraar de gevolgen moeten inroepen jegens de erfgenamen van de verzekeringnemer. W.M.A. Kalkman, Levensverzekering, Kluwer: Deventer 2013, p. 76. Kern: verzekeraar moet, na ontdekking van een verzwijging, diegenen waarschuwen die door de ontdekking in hun recht op uitkering zullen worden geschaad.

15 Nog meer gevaar voor Aegon: In het arrest Old Amster/Schlencker (1986) hee] de Hoge Raad bepaald dat een beroep van een verzekeraar op verzwijging door de verzekerde kan afstuiten op rechtsverwerking, indien hij, na van de aanvankelijk door hem nietgekende omstandigheid op de hoogte te zijn gebracht of geraakt, generlei acte onderneemt en de verzekeringsovereenkomst eenvoudigweg ongewijzigd voortzet. Zie HR 28 februari 1986, LJN AG5201, NJ 1986, 527 (Old Amster/ Schlencker), r.o. 3.4 en HR 22 oktober 1999, LJN ZC2999, NJ 2000, 34 (concl. AG F.F. Langemeijer, o. 2.2).

16 4.10. De rechtbank hee] hiervoor onder 4.2. overwogen dat ten aanzien van de gevolgen van het nietnakomen van de mededelingsplicht het nieuwe recht van toepassing is. De wet verbindt aan de ontdekking van de niet- nakoming van de mededelingsplicht een (beperkte) bevoegdheid tot opzegging van de overeenkomst (artkel 7:929 BW) en een bevoegdheid tot weigering of vermindering van de uitkering al dan niet onder aangepaste voorwaarden (artkel 7:930 BW). Anders dan onder het oude recht leidt schending van de mededelingsplicht niet zonder meer tot vernietging van de verzekeringsovereenkomst (met terugwerkende kracht). Ook is het "alles of niets karakter" zoals dat onder het oude recht gold, gemitgeerd. Er kunnen avankelijk van de omstandigheden verschillende gevolgen verbonden worden aan het nietnakomen van de mededelingsplicht. Gelet op de stellingen van partjen over en weer en ter voorkoming van een verrassingsuitspraak van de rechtbank ten aanzien van de rechtsgevolgen die verbonden kunnen worden aan de nietnakoming van de mededelingsplicht, zal de rechtbank partjen na bewijslevering nog in de gelegenheid stellen zich hierover bij akte nader uit te laten.

17 Rb. ZeelandWestBrabant 22 januari 2014 ParAjen: Eiseres (begunstgde) v. NaTonale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

18 Rb. ZeelandWestBrabant 22 januari 2014 Feiten: Eiseres is getrouwd geweest met dhr. Y. Dhr. Y is op 4 oktober 2011 overleden aan kanker. 31 mei 2010: dhr. Y belt zijn huisarts op en vraagt om een doorverwijzing i.v.m. een verdikking op zijn hoofd. 3 juni 2010: dhr. Y ondertekent de vragenlijst. NaTonale Nederlanden stelt hierop de volgende precontractuele vraag:

19 Rb. ZeelandWestBrabant 22 januari 2014 Lijdt u of hee] u geleden aan een of meer van de volgende aandoeningen, ziekten en/of gebreken (hier vallen ook klachten onder)? Let op! U moet ook een rubriek aankruisen als u een huisarts, hulpverlener of arts hee] geraadpleegd; ᴏ A t/i ᴏ H goedof kwaadaardige zwelling of tumor, kwaadaardige aandoeningen, bloedziekte, bloedarmoede? ᴏ J huidaandoeningen, spataderen, open been, fistels, trombose ( ).

20 Rb. ZeelandWestBrabant 22 januari 2014 Dhr. Y kruist categorie J aan en deelt in de bijlage mede dat hij in 2007 last hee] gehad van een fistel. De verdikking op zijn voorhoofd en zijn recente verzoek om een doorverwijzing naar de huisarts hield hij voor zich. De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten (ingang: 2 juni 2010). Premie: 29,51 euro per maand. Verzekerde som: euro. 18 augustus 2010 = diagnose = kwaadaardige vorm van (huid)kanker. 4 oktober 2011 = Dhr. Y komt te overlijden. Eiseres dient vervolgens (als begunstgde) een verzoek tot uitkering in bij NaTonale Nederlanden. NaTonale Nederlanden merkt het Tjdsverloop op en wendt zich tot de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens.

21 Rb. ZeelandWestBrabant 22 januari 2014 De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. Basis: het Convenant inzake de bestrijding van fraude met gezondheidsgegevens. het Van Leeuwen Convenant. Let op: artsen zijn niet verplicht om met deze commissie mee te werken. De KNMG raadt artsen aan om mee te werken. Wel moeten artsen voorzichtgheid betrachten.

22 Rb. ZeelandWestBrabant 22 januari 2014 De advocaat van eiser probeert het nog: Dhr. Y dacht dat het om een onschuldige wrat ging Dhr. Y had de vragenlijst al ingevuld voordat hij zijn huisarts om een doorverwijzing vroeg. De ondertekening van de vragenlijst vond pas later plaats. NaTonale Nederlanden zou bij correcte mededeling de verzekering alsnog gesloten hebben, want men zou zijn uitgegaan van een wrat. Smoesjes

23 Rb. ZeelandWestBrabant 22 januari 2014 De Rb. ZeelandWestBrabant oordeelt: 3.8 De conclusie luidt op basis van al het vorenoverwogene dan ook dat NaTonale Nederlanden terecht en op goede gronden uitkering onder de betreffende verzekerings- overeenkomst hee] geweigerd. De door [eiseres] gevorderde verklaring voor recht en veroordeling van NaTonale Nederlanden tot uitkering van de verzekerde som op basis van de overlijdensrisicoverzekering wordt dan ook afgewezen. Gezien het vorenstaande komen de nevenvorderingen evenmin voor toewijzing in aanmerking. 3.9.[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partj worden veroordeeld in de proceskosten.

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-192 d.d. 20 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie

1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon.

1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon. Verzekeringsrecht. R. 27.321 Juli 2008 Blok 1. Van verzekering in het algemeen. 1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon. Casus: Aalbers wil zijn inboedel voor 50.000 verzekeren tegen brand.

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-168 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-168 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-168 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris) Klacht ontvangen op : 3 november 2014 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2956 (076.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991)

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991) Twaalfhoven-Railwaypassagiers Het Hof heeft de voorwaarden van de onderhavige ongevallenverzekering aldus (1970) uitgelegd, dat het niet kennisgeven van een ongeval aan verweerster binnen 3 maal 24 uur

Nadere informatie

Hugo Slootweg legal support

Hugo Slootweg legal support SAMENVATTING Verjaring hugoslootweg.nl LinkedIn.com/nl/hugoslootweg mail@hugoslootweg.nl Datum: mei 2014 Betreft: Een samenvatting van de belangrijkste wetgeving en jurisprudentie op het gebied van verjaring

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

College Datum Rolnummer. Conclusie Noot. : Regelgeving

College Datum Rolnummer. Conclusie Noot. : Regelgeving informatie JOR 2008/272 Hoge Raad "s-gravenhage, 11-07-2008, C06/288HR, UN BC8867 Vermogensadvses, Zorgplicht bank, BewijsJastverdeling Aflevering 2008 afl. 10 Rubriek College Datum Rolnummer R@chter(s)

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak 26-03-2014 Datum publicatie 01-04-2014 Zaaknummer C/01/264203 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Tijdschrift voor Insolventierecht, Volstorting bij oprichting en schending van de administratieplicht

Tijdschrift voor Insolventierecht, Volstorting bij oprichting en schending van de administratieplicht Tijdschrift voor Insolventierecht, Volstorting bij oprichting en schending van de administratieplicht Vindplaats: TvI 2008, 2 Bijgewerkt tot: 01-01-2008 Auteur: Mr. drs. C.M. Harmsen Wetingang: Boek 2

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering 8 Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes Nysingh Advocaten Heeft een zelfde gebeurtenis voor

Nadere informatie

Magistraten: Mr. S.B. van Baalen Zaaknr: 106248 / HA ZA 10-676 Conclusie: - LJN: BR5149 Noot: - Roepnaam: -

Magistraten: Mr. S.B. van Baalen Zaaknr: 106248 / HA ZA 10-676 Conclusie: - LJN: BR5149 Noot: - Roepnaam: - RO 2011/67: Ontslag bestuurder. Betekent beëindiging van de managementovereenkomst van de statutair bestuurder direct ook diens vennootschapsrechte... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn

HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn Hoge Raad 03 februari 2012 BV2719 10/04120 Niet-nakoming van garantieverplichting. Rechtsbijstandverlener verzuimt haar

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4647 (141.06) ingediend door: hierna te noemen klaagster en klager of: klagers, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De

Nadere informatie

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense)

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense) Hoge Raad 6 april 2012, nr. 10/01949, LJN BU3784 (mr. Numann, mr. Van Buchem-Spapens, mr. Van Oven, mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp) (Concl. plv. P-G De Vries Lentsch-Kostense) Noot R.A. Wolf vordering.

Nadere informatie

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-011 d.d. 30 maart 2015 (mr. F.R. Salomons (voorzitter), drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.P. Peijster, mr. A. Smeeing-van Hees en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J.

Nadere informatie

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting. Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: noot bij: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.. Bron: JA 2013/12 en JA 2013/13 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel.

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie