Wft Leven algemeen. Opzet van de cursus. Leesvaardigheid Cursusdag 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wft Leven algemeen. Opzet van de cursus. Leesvaardigheid 12-6-2013. Cursusdag 1"

Transcriptie

1 Wft Leven algemeen Cursusdag 1 1 Opzet van de cursus 3 cursusdagen Doel: SLAGEN Examen bij Lindenhaeghe (1 week na laatste cursusdag): 40 vragen (90 min.) 60 vragen (105 min.) incl. beleggen Behandeling belangrijke onderwerpen Zelfwerkzaamheid!!! Oefenvragen 2 Leesvaardigheid Wie besteedt er veel tijd aan lezen? Wie slaat er stukken over, om sneller door de tekst heen te komen? Wie herleest teksten vaak? Wie raakt gefrustreerd, dat na herlezen er nog geen begrip is? Gevolg: minder tijd voor kerntaken informatie missen 1

2 Oplossing Snellezen Met minder inspanning Met meer tekstbegrip In korte tijd aan te leren Aan de hand van bewezen methode 4 Online cursus Snellezen Kosten: 249,- Inschrijven via: Lindenhaeghe.nl/snellezen Cursistenkorting: 50,- Kortingcode: ET13SL 5 Introductie en werkafspraken 2

3 Agenda Kennismeting (Levens)verzekering Verzekeringstechniek Verzekeringsovereenkomst Wet en regelgeving Belastingen Recht Kennismeting dag 1 10 vragen 30 seconden bedenktijd per vraag Gebruik het antwoordformulier Het antwoordformulier na de kennismeting inleveren 8 1 Welke levensverzekering keert in termijnen uit? a) Kapitaalverzekering bij leven b) Kapitaalverzekering bij overlijden c) Erfrenteverzekering 9 3

4 2 Welke levensverzekering is GEEN combinatie van meerdere verzekeringen? a) Gemengde verzekering b) Verzekering op vaste termijn c) Risicotermijnverzekering 10 3 Welke grondslag heeft invloed op de hoogte van de premie? a) Leven b) Sterfte c) Belasting 11 4 De hoogte van uitkering van Unitlinked verzekeringen is gebaseerd op: a) De waarde van de beleggingen b) Het spaarsaldo c) Het verzekerd bedrag 12 4

5 5 Voor welke producten geldt het provisieverbod? a) Levensverzekeringsproducten b) Schadeverzekeringsproducten c) Impactvolle producten 13 6 Bij welke verzekeringsvorm is conversie NIET mogelijk? a) Gemengde verzekering b) Traditionele tijdelijke ORV c) Tijdelijke ORV op universal life-basis 14 7 Wat is het belastingpercentage in box 3? a) 30% b) 4% c) 1,2% 15 5

6 8 Heffingskortingen verlagen: a) De te betalen belasting b) Het belastbaar inkomen c) De heffingsgrondslag 16 9 Samenwoners: a) Zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal partners b) Kunnen onder bepaalde voorwaarden kiezen voor fiscaal partnerschap c) Kunnen geen fiscaal partners meer zijn Voor welke rechtshandeling is toestemming vereist van de huwelijkse partner? a) Koop van een woning b) Verkoop van de echtelijke woning c) Tijdelijke verhuur van de echtelijke woning 18 6

7 Einde kennismeting 19 Antwoorden 1 C 6 C 2 C 7 A 3 B 8 A 4 A 9 A 5 C 10 B 20 Levensverzekeringen Artikel 975 Boek 7 BW titel 17 Levensverzekering is de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering Ongevallenverzekering wordt niet als levensverzekering beschouwd. 7

8 Sommenverzekering Verzekering waarbij onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed Is slechts toegelaten bij m.n. persoonsverzekering en speciaal daartoe aangewezen verzekeringen Bijv. levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen en AOV en 22 Kenmerken Sommenverzekering Kansovereenkomst Geen verhaalsmogelijkheid Geen plicht tot betalen Indemniteitsbeginsel NIET van toepassing 23 Kansovereenkomst Kans op voordeel/nadeel Vereiste uitkering bij overlijden (Wft): 24 gedurende looptijd minstens 10% lager dan opgebouwde waarde gedurende 1 e helft plus 1 dag minstens 10% hoger dan opgebouwde waarde geldt voor verzekeringen vanaf 1/7/1993 8

9 Levensverzekeringsvormen 1. Bij overlijden bedrag ineens uitkeren 2. Bij overlijden periodiek uitkeren 3. Bij in leven zijn bedrag ineens uitkeren 4. Bij in leven zijn periodiek uitkeren ineens = kapitaalverzekering periodiek = renteverzekering 25 Uitkering bij overlijden Levenslange verzekering van kapitaal bij overlijden Tijdelijke verzekering van kapitaal bij overlijden Risicoverzekering op vaste termijn Erfrente Combinaties van bovenstaande 26 Er is een lineair dalende risicoverzekering met verzekerd kapitaal van ,- en een looptijd van 25 jaar. Stel iemand komt in het 13e jaar te overlijden. Hoeveel wordt er uitgekeerd? a) b) c)

10 Er is een lineair dalende risicoverzekering met verzekerd kapitaal van ,- en een looptijd van 25 jaar. Stel iemand komt in het 13e jaar te overlijden. Hoeveel wordt er uitgekeerd? a) b) c) Uitkering bij leven Kapitaalverzekering bij leven. Lijfrenteverzekering direct ingaande (DIL) uitgestelde Nabestaandenlijfrente (overlevingsrente) 29 Hoe heet de verzekering die bij overlijden periodiek gaat uit uitkeren en bij overlijden van de verkrijger doorgaat naar de erfgenamen a) De overlevingsrente. b) De erfrente c) De tijdelijk overlijdensriscoverzekering 30 10

11 Hoe heet de verzekering die bij overlijden periodiek gaat uit uitkeren en bij overlijden van de verkrijger doorgaat naar de erfgenamen a) De overlevingsrente. b) De erfrente c) De tijdelijk overlijdensriscoverzekering 31 Combinaties In praktijk veel voorkomende combi s: Gemengde verzekering Kapitaalverzekering bij leven met restitutie (gedurende 1e helft looptijd minimaal 110%) Verzekering op vaste termijn 32 Verzekeringstechniek Euroverzekeringen (winstdeling) Unit-linked verzekeringen (UL2) 33 11

12 Het verschil tussen een garantiepolis en een unit linked-polis is de a) kostenstructuur van de ingelegde gelden. b) looptijd van de verzekering. c) zekerheid over de hoogte van de uitkering. 34 Het verschil tussen een garantiepolis en een unit linked-polis is de a) kostenstructuur van de ingelegde gelden. b) looptijd van de verzekering. c) zekerheid over de hoogte van de uitkering. 35 Premiegrondslagen Sterfte afhankelijk van vorm verzekering gebruik van sterftetafels Intrest op basis van rekenrente winstdeling/overrentedeling Kosten (huisvesting, personeel, reclame en distributiekosten) 36 12

13 Unit Linked verzekeringen Tegenhanger overrentedeling Beleggingsverzekeringen Beleggen in units Mogelijkheid tot switchen Beleggingsrisico 37 Universal life-methodiek Speciale levensverzekeringstechniek Spaarpremie wordt belegd in units 38 Premiebestanddelen Kostenopslag Risicodeel/sterfte Spaardeel/interest (unit linked) Premiedeel AO-risico s Polishouder bepaalt verdeling Premiedeel is koopsom tot volgende premievervaldatum 39 13

14 Marie heeft een UL-polis gesloten: Premie per maand: 350 Kapitaal bij overlijden: Risicopremie per : 0,78 Aantal aanwezige eenheden: Waarde per eenheid: 7,35 Aankoopkosten: 0,5% Doorlopende kosten per maand 3,41 en 0,14% x waarde voor premiebetaling Hoeveel wordt er belegd? 40 Antwoord Waarde begin maand: x 7,35 = ,75 Doorlopende kosten: ,75 x 0,14% = 35,86 Aankoop eenheden: ,86 = 314,14 Aankoop kosten: 314,14 x 0,5% = 1,57 Waarde spaarpot: ,75 + (314,15 1,57) = ,33 Premie overlijdensrisicoverzekering: ,33 = ,67 / x 0,78 = 11,63 Totale investering = ,86 1,57 11,63 3,41 = 297,53 41 Verzekeringsovereenkomst Polisredactie: Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde/bevoordeelde; standaard: 42 verzekeringnemer echtgenoot/geregistreerd partner kinderen verzekeringnemer erfgenamen verzekeringnemer 14

15 Als de verzekeringnemer de buurman als begunstigde op de polis wilt zetten, wie moet er dan tekenen? a) De verzekeringnemer b) De buurman c) Beiden door middel van een onderhandse akte 43 Als de verzekeringnemer de buurman als begunstigde op de polis wilt zetten, wie moet er dan tekenen? a) De verzekeringnemer b) De buurman c) Beiden door middel van een onderhandse akte 44 Op een polis is sprake van een aanvaarde begunstiging. Wie moet er tekenen om deze begunstiging te wijzigen? a) De verzekeringnemer b) De begunstigde c) De verzekeringsmaatschappij 45 15

16 Op een polis is sprake van een aanvaarde begunstiging. Wie moet er tekenen om deze begunstiging te wijzigen? a) De verzekeringnemer b) De begunstigde c) De verzekeringsmaatschappij 46 Acceptatietraject Autoselectie Bij verhoogd risico sneller verzekeren Middel hiertegen is een adequaat acceptatieproces Antiselectie Hogere risico s identificeren, om premies en voorwaarden vast te stellen 47 Acceptatietraject Aanvraag (let op polisredactie) Via een levenaanvraagformulier en gezondheidsverklaring. Er is sprake van wilsuiting. Bij acceptatie door verzekeraar is er een overeenkomst tot stand gekomen 48 16

17 Acceptatietraject Indien na oordeel van verzekeraar (acceptant) overlijdenrisico te hoog dan volgende mogelijkheden: Nader onderzoek Tegenvoorstel (leeftijd) Wachttijd (carenztijd) Uitsluiten bepaalde oorzaken Doorsturen naar De Hoop 49 Aanvraag gemotiveerd afwijzen Welke aktie wordt ondernomen door de verzekeraar als blijkt dat er in de gezondheidsverklaring iets door de aanvrager is verzwegen? a) De overeenkomst wordt vernietigd b) De verzekering wordt gecontinueerd en er wordt een dubbele premie in rekening gebracht c) De verzekeringsovereenkomst wordt opgezegd en het uitkeringsverzoek 50 wordt afgewezen Welke aktie wordt ondernomen door de verzekeraar als blijkt dat er in de gezondheidsverklaring iets door de aanvrager is verzwegen? a) De overeenkomst wordt vernietigd b) De verzekering wordt gecontinueerd en er wordt een dubbele premie in rekening gebracht c) De verzekeringsovereenkomst wordt opgezegd en het uitkeringsverzoek 51 wordt afgewezen 17

18 Polis van levensverzekering Er is sprake van een overeenkomst. Aanvrager/verzekeringsnemer krijgt: polis algemene voorwaarden eventuele clausules 52 Uitsluitingen Zelfdoding (1e 2 jaar na ingang) Deelnemen aan oorlogshandelingen (niet voor NL militair: vredesmissies en hypotheekgebonden levenpolis Daden van terrorisme Deelnemen aan een vliegtocht (niet voor militairen) Opzet 53 Beperking uitkering Bij actieve oorlogstoestand Vastgesteld door DNB Vermindering verzekerde kapitalen (meestal 10%) 54 18

19 Clausules Onderstaande clausules kunnen opgenomen zijn in een verzekering: Verzorgersclausule Verbindingsclausule Lijfrenteclausule Discontoclausule Verpandingsclausule 55 Piet heeft een spaarverzekering, waar hij verzekeringsnemer is en waarbij de begunstiging is aanvaard door Annie. Hij wil de polis premievrij maken. a) Dit kan zonder problemen. b) Hij moet hiervoor toestemming vragen van Annie. c) Dat kan alleen als de polis waarde heeft. 56 Piet heeft een spaarverzekering, waar hij verzekeringsnemer is en waarbij de begunstiging is aanvaard door Annie. Hij wil de polis premievrij maken. a) Dit kan zonder problemen. b) Hij moet hiervoor toestemming vragen van Annie. c) Dat kan alleen als de polis waarde heeft

20 Rechten verzekeringnemer Overdracht (uitvaartpolis) Conversie (wijziging) Afkoop Belening Premievrijmaking Automatische voortzetting (te innen premies als schuld verrekenen met eindkapitaal, winstdeling blijft) 58 Een vader is verzekeringnemer op een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden, waarbij hijzelf verzekerde is en zijn zoon begunstigde. Hij wil de polis overdragen aan zijn zoon en gebruikt daarvoor een standaardakte. Wie moet(en) het verzoek tekenen? a) De vader b) De zoon 59 c) Beide Een vader is verzekeringnemer op een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden, waarbij hijzelf verzekerde is en zijn zoon begunstigde. Hij wil de polis overdragen aan zijn zoon en gebruikt daarvoor een standaardakte. Wie moet(en) het verzoek tekenen? a) De vader b) De zoon 60 c) Beide 20

21 Afkoop Indien de verzekering stellig tot een of meer uitkeringen leidt (7:798 BW) Verzekering is afkoopbaar als er spaarwaarde inzit Voorbeelden: 61 gemengde verzekering kapitaalverzekering op vaste termijn levenslange kapitaalverzekering bij overlijden Ten opzichte van de afkoopwaarde is de conversie waarde van een polis: a) Hoger b) Lager c) Gelijk 62 Ten opzichte van de afkoopwaarde is de conversie waarde van een polis: a) Hoger b) Lager c) Gelijk 63 21

22 Premievrijmaken van een levensverzekeringspolis leidt ertoe, dat a) alle reeds betaalde premies uitgekeerd worden. b) de toekomstige uitkering contant gemaakt wordt. c) het verzekerd kapitaal verlaagd wordt. 64 Premievrijmaken van een levensverzekeringspolis leidt ertoe, dat a) alle reeds betaalde premies uitgekeerd worden. b) de toekomstige uitkering contant gemaakt wordt. c) het verzekerd kapitaal verlaagd wordt. 65 Piet wil een verzekering op vaste termijn sluiten met een verzekerd kapitaal van Wat moet hij in ieder geval invullen en/of ondergaan? a) Aanvraagformulier b) Aanvraag formulier en gezondheidsverklaring c) Aanvraagformulier en keuring 66 22

23 Piet wil een verzekering op vaste termijn sluiten met een verzekerd kapitaal van Wat moet hij in ieder geval invullen en/of ondergaan? a) Aanvraagformulier b) Aanvraag formulier en gezondheidsverklaring c) Aanvraagformulier en keuring 67 Wet- en regelgeving Precontractuele productinformatie Transparantie onder de Wft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) Wet op de Medische Keuringen (WMK) 68 Precontractuele informatie Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst info verstrekken over: kosten m.b.t. inleg gevolgen afkoop, premieverlaging en andere polismutaties Commissie De Ruiter Financiële Bijsluiter (Essentiële Beleggersinformatie) 69 23

24 Commissie De Ruiter Informatie beleggingsverzekeringen: Model 1: algemene info voor geïnteresseerde klanten, verwijzing naar financiële bijsluiter Model 2: specifieke info Model 3: jaarlijkse informatiemodel Model 4: mutatieoverzicht m.b.t. afkoopwaarde Model 5: info over spaarkasovk. 70 Financiële bijsluiter 1.Informatie over financiële bijsluiter 2.Informatie over complexe product 3.Financiële risico s 4.Informatie over kosten 5.Informatie over uitkering 6.Informatie over tussentijds beëindigen NB. Essentiële beleggersinformatie bij 71 fondsinstellingen Financiële bijsluiter 72 24

25 Is het voor aanbieders van complexe producten verplicht een financiële bijsluiter op te stellen? a) Ja, bij complexe producten is dat altijd verplicht b) Ja, bij beleggingsproducten is dat altijd verplicht c) Ja, bij complexe en beleggingsproducten is dat altijd verplicht, 73 behoudens uitzonderingen Is het voor aanbieders van complexe producten verplicht een financiële bijsluiter op te stellen? a) Ja, bij complexe producten is dat altijd verplicht b) Ja, bij beleggingsproducten is dat altijd verplicht c) Ja, bij complexe en beleggingsproducten is dat altijd verplicht, 74 behoudens uitzonderingen Complex product Combinatieproduct (met beleggingscomponent) Aandeel of fondsparticipatie Levensverzekering Levenhypotheek Beleggingsobject Combinatie van bovenstaande 75 25

26 Transparantie onder de Wft Informatie moet feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend zijn Informatie moet schriftelijk zijn en in Nederlandse taal of in taal die in internationale financiële kringen gebruikelijk is Info verstrekt middels dienstenwijzer of (bij complexe producten en hypotheken) met DVD 76 (dienstverleningsdocument) DVD vanaf 1 juli 2013 DVD-plicht voor dienstverleners die rechtstreeks door klant is benaderd Verregaande standaardisatie Inrichting DVD rond vraag van klant Uitbreiding producten met: 77 betalingsbeschermers individuele AOV overlijdensrisicoverzekeringen uitvaartverzekeringen Kosten en provisie Beloningstransparantie (in duidelijke bedragen hoe bemiddelaar beloond) Kostentransparantie Kostenverklaring bij leningen: verplicht voor aanbieder die niet met tp werkt Provisieverbod impactvolle producten Inducementnorm (provisie passend) Kennelijke onredelijkheidsnorm (directe beloningen passend) 78 26

27 WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Verplichting voor o.a. de financieel dienstverlener: cliëntenonderzoek (oud-wid) melden transacties (oud-wet MOT) Niet van toepassing op: 79 schadeverzekeringen natura-uitvaartverzekeringen Cliëntenonderzoek Bestaat uit identificeren van cliënt en verificatie van diens identiteit Alleen wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigen (niet minderjarige zelf) Maakt melding ongebruikelijke transactie mogelijk inclusief identiteitsgegevens van cliënt Dient te worden ingesteld voorafgaand aan zakelijke relatie 80dan wel transactie Identificatieverplichting Verzekeringnemer, premiebetaler en begunstigde Afsluiten verzekering/bancaire product, verhogen premie, afkopen, belenen of uitkeren van verzekering Bij premiebetaling (jaarpremie hoger dan 1.000, koopsom hoger dan 2.500, contante betaling) Bij uitkering/afkoopwaarde hoger 81 dan

28 Geen identificatieplicht Bij pensioenverzekeringen (tenzij afkoopt of verpanding) Bij pure risicoverzekeringen (alleen uitkering bij overlijden) Als identiteit verzekeringnemer, premiebetaler, begunstigde bekend is Bij afgeleide identificatieplicht (eerste premie/koopsom betaalt via een rekening bij een bank gevestigd 82 in Europese Economische Ruimte Meldingsplicht Objectieve indicatoren Subjectieve indicatoren Melding bij Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) FIU-NL beoordeelt of er moet worden doorgemeld naar opsporingsinstanties of veiligheidsdiensten voor nader onderzoek 83 Wet op Medische Keuringen Regels ivm gebruik en uitvoering van medische keuringen bij sollicitatie, aangaan leven/pensioen/ao Risicobeperking door carenztijden Geen vragen die onevenredig inbreuk maken op persoonlijke levenssfeer Medisch onderzoek naar kans op ernstige ziekte verboden Gezondheidsvragen = keuring 84 28

29 Keuring toegestaan Alleen wanneer een functie in het belang van werkgever en werknemer een gerichte medische keuring vereist, mag u volgens de wet een zogenaamde 'aanstellingskeuring' verplichten. Ivm met pensioen bij DGA 85 Protocol Verzekeringskeuringen Vertrouwelijke behandeling gegevens Doorgeven tussentijdse wijziging gezondheidstoestand tot acceptatie Bij bedragen boven vragengrens (250k) keuring bij huisarts/internist Keuring niet verplicht NB. HIV-gedragscode: 86 gerechtvaardigde vragen onder vragengrens HIV-test Een klant heeft een ORV met een dekking van Hij wil deze een jaar later verhogen naar De keuringsgrens is Moet er een medische keuring plaatsvinden voor de verhoging? a) Nee, het aanvangsrisico is te laag b) Nee, medisch keuren mag niet c) Ja, het verzekerd kapitaal komt 87 nu boven de keuringsgrens 29

30 Een klant heeft een ORV met een dekking van Hij wil deze een jaar later verhogen naar De keuringsgrens is Moet er een medische keuring plaatsvinden voor de verhoging? a) Nee, het aanvangsrisico is te laag b) Nee, medisch keuren mag niet c) Ja, het verzekerd kapitaal komt 88 nu boven de keuringsgrens Belastingen 89 Boxenstelsel box 1: inkomen uit werk en woning box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang box 3: inkomen uit sparen en beleggen 90 30

31 Doel van het Boxenstelsel is? a) Fiscale vereenvoudiging door inkomen 1 keer te belasten. b) Een hoger tarief te kunnen hanteren c) Fraude tegen te gaan. 91 Doel van het Boxenstelsel is? a) Fiscale vereenvoudiging door inkomen 1 keer te belasten. b) Een hoger tarief te kunnen hanteren c) Fraude tegen te gaan. 92 Inkomen uit werk en woning Winst uit onderneming Loon, pensioen, sociale uitkeringen Resultaat uit overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen/verstrekkingen Inkomsten uit de eigen woning (EWF) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 93 31

32 Wat is een voorbeeld van een negatieve uitgave inkomensvoorziening? a) Betaling alimentatie aan ex-partner b) Betaling premie AOV c) Restitutie premie lijfrente 94 Wat is een voorbeeld van een negatieve uitgave inkomensvoorziening? a) Betaling alimentatie aan ex-partner b) Betaling premie AOV c) Restitutie premie lijfrente 95 Aftrekbare kosten Eenmalige financieringskosten EW Hypotheekrente EW Premies/inleg lijfrente/aov Persoonsgebonden aftrekposten 96 32

33 Heffingskortingen Algemene heffingskorting (wordt afgebouwd voor lage inkomens) Arbeidskorting Heffingskorting groene beleggingen Levensloopverlofkorting Ouderschapsverlofkorting Berend neemt 150 uur ouderschapsverlof op. Hierdoor daalt zijn inkomen met Hij verdient 8,26 p/u. Hoeveel bedraagt ouderschapsverlofkorting? a) 636 b) c) Berend neemt 150 uur ouderschapsverlof op. Hierdoor daalt zijn inkomen met Hij verdient 8,26 p/u. Hoeveel bedraagt ouderschapsverlofkorting? a) 636 b) c)

34 Schijventarief box 1 (2013) Inkomen Tarief Vanaf Tot en met < 65 jaar > 65 jaar ,00% 19,10% ,00% 24,10% ,00% 42,00% ,00% 52,00% Patrick heeft een woning gekocht. Bij een bank heeft hij geleend 7,0%. Het is een spaarhypotheek. Op 1 januari 2013 is hij eigenaar en gaat er direct wonen. De woning heeft een WOZ van De eenmalige aftrekbare financieringskosten waren Zijn inkomen is en hij heeft geen ander vermogen. Hoeveel belasting moet hij betalen over 2013? Antwoord Inkomen: EWF: ( x 0,6%) Rente: ( x 7%) Financieringskosten: Belastbaar inkomen e schijf: 37% x e schijf: 42% x Arbeidskorting Algemene heffingskorting: Totale inkomensheffing

35 Standaard Box 3 (2013) Vermogen [bezittingen (schulden-/- doelmatigheidsdrempel) 1/1] Vermogensvrijstelling -/- Rendementsgrondslag Fictief rendement 4% Belasting box 3 30% Vermogensvrijstelling Doelmatigheidsdrempel ( bij fiscale partners) Luuk en Ingrid wonen samen in een huurhuis. Zij hebben geen notariële samenlevingsovereenkomst. Zij staan allebei op hetzelfde adres ingeschreven. Zijn Luuk en Ingrid fiscaal partners? a) Ja, zij zijn fiscaal partners b) Nee, zij zijn geen fiscale partners Luuk en Ingrid wonen samen in een huurhuis. Zij hebben geen notariële samenlevingsovereenkomst. Zij staan allebei op hetzelfde adres ingeschreven. Zijn Luuk en Ingrid fiscaal partners? a) Ja, zij zijn fiscaal partners b) Nee, zij zijn geen fiscale partners 35

36 Fiscaal partnerschap Gehuwden/Geregistreerd partners Meerderjarige samenwoners met gezamenlijke huishouding (GBA) en samenlevingscontract (notarieel) of samen eigenwoning of samen kind (erkend) of als partner op NP of bij samengesteld gezin of vorig jaar al fiscaal partner Ester en Bram zijn fiscale partners. Mogen zij de persoonsgebonden aftrek verdelen? a) Ja, dat mag naar eigen inzicht b) Ja, maar dan moet dat naar rato van de inkomens c) Nee, de persoongebonden aftrek is strikt persoonlijk 107 Ester en Bram zijn fiscale partners. Mogen zij de persoonsgebonden aftrek verdelen? a) Ja, dat mag naar eigen inzicht b) Ja, maar dan moet dat naar rato van de inkomens c) Nee, de persoongebonden aftrek is strikt persoonlijk

37 Recht Burgerlijk recht (privaatrecht) Personen en familierecht (boek 1BW) Rechtspersonenrecht (boek 2 BW) Vermogensrecht (boek 3 BW) Erfrecht (boek 4 BW) Zakelijke rechten(boek 5 BW) Verbintenissenrecht (boek 6 BW) Verzekeringsrecht (boek 7 BW) 109 Samenlevingsvormen Huwelijk Geregistreerd partnerschap Samenwonen (niet wettelijk) 110 Huwelijk Gemeenschap van goederen boedelmenging goederen niet in gemeenschap: verkregen onder uitsluiting verknochte goederen pensioenrechten Huwelijkse voorwaarden NB. toestemmingsvereiste!

38 Stel Piet heeft een gemengde kapitaalverzekering afgesloten. Op enig moment gaat hij trouwen met Annie op basis van a.g.v.g. Stel ze gaan scheiden. Hoe werkt de verdeling van de polis? a) Nvt (polis staat op naam van Piet) b) Waarde polis moet worden verdeeld c) Waarde polis vanaf trouwen 112 moet worden verdeeld Stel Piet heeft een gemengde kapitaalverzekering afgesloten. Op enig moment gaat hij trouwen met Annie op basis van a.g.v.g. Stel ze gaan scheiden. Hoe werkt de verdeling van de polis? a) Nvt (polis staat op naam van Piet) b) Waarde polis moet worden verdeeld c) Waarde polis vanaf trouwen 113 moet worden verdeeld Samenlevingsovereenkomst Afspraken eigendom/beheer goederen Verdeling kosten huishouding Gevolgen beëindiging ovk Betaling premies levensverzekeringen Verblijvingsbeding (alle gemeenschappelijke eigendom naar langstlevende) NB. met notariële samenlevingsovk geen geregistreerde partners!

39 Echtscheiding Altijd via rechter Verzoekschrift bij rechtbank Beschikking/uitspraak door rechter Inschrijving in register Burgerlijke Stand Convenant 115 Gevolgen echtscheiding Wie gaat/blijft waar wonen? Bij wie blijven de kinderen? Alimentatie Pensioenverdeling (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding) Bijzonder partnerpensioen Verdeling restant vermogen Denk ook aan de verzekeringen 116 Kapitaalverzekeringen Fiscale onderhoudswet 2004 In kader van aangaan of beëindigen van huwelijk of duurzame gezamenlijke huishouding Eerbiedigende werking bij wijzigingen in verzekeringnemer, begunstigde en verzekerde Geen verhoging verzekerd kapitaal Of premies bij onzeker kapitaal

40 Einde dag 1 Leven algemeen Volgende week: Nalezen hoofdstukken 1 t/m 6 Maken oefenvragen Bestuderen hoofdstukken 7 t/m 10 Succes!

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave. s3082-015

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave. s3082-015 OPLEIDING WFt Leven OPLEIDING WFt LEVEN Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 LEVENSVERZEKERINGEN; ALGEMEEN EN VORMEN 1 1.1 Definitie van de levensverzekering 1 1.1.1 Overeenkomst

Nadere informatie

Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag 1 26-6-2013

Erkend Hypotheekadviseur. Cursusdag 3. Programma. Oefenvraag 1 26-6-2013 Erkend Hypotheekadviseur Cursusdag 3 Programma Vragen stof vorige week Oefenvragen Kennismeting Bespreken Verzekeren Bespreken Toekomstvoorzieningen pijler 1 en 2 Oefenvraag 1 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 Vader:

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Basis

Addendum PE Plus Adviseur Basis Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2 Leergang Hypothecaire Planning Cursusdag 2 1 Leerdoelen van vandaag 1. Inzicht krijgen in het rechtssysteem personen- en familierecht vermogensrecht goederenrecht overeenkomst 2. Werken met het NBI Programma

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming Aanvraag wijziging Garantieverzekering Beleggingsverzekering ABC Kidsplan Contractnummer / certificaatnummer Uitvaart geldverzekering NKV Fortis ASR Levensverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SH 0601 Clausuleblad terrorismedekking TD 0307 L3303.05 2 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Doel van de cursus. Opzet cursus 26-6-2013 SLAGEN!!!!!!!!!!!!

Doel van de cursus. Opzet cursus 26-6-2013 SLAGEN!!!!!!!!!!!! Doel van de cursus SLAGEN!!!!!!!!!!!! Opzet cursus Leren en herhalen (strakke planning) Ideale modus: 1 dag voorbereiden 1 dag aanwezig nalezen behandelde stof Op de dag belangrijke onderwerpen Valkuilen

Nadere informatie

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012 Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2012 Pag. 1 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2012 Pensioen Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages uitkeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland PENSIOENREGLEMENT 2012 NN Prestatie Pensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid beleggingsverzekering

Nadere informatie