Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier voor een levensverzekering"

Transcriptie

1 Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na acceptatie de erzekeringsoereenkomst opstelt. Bij dit formulier hoort een gezondheidserklaring waarin de kandidaat-erzekerde ragen oer zijn gezondheidstoestand moet beantwoorden, indien er sprake is an een erzekering met oerlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico. Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Inullen an de ragen Het is zeer belangrijk dat u alle ragen juist en olledig beantwoordt.wanneer u dit aanraagformulier niet juist of onolledig inult, kan er sprake zijn an erzwijging, waardoor de erzekering ernietigbaar is. Dit betekent bijoorbeeld dat de erzekeraar een uitkering kan weigeren en de oereenkomst met terugwerkende kracht kan ontbinden, al dan niet met premierestitutie. Persoonsgegeens Bij de aanraag an een erzekering worden persoonsgegeens geraagd. Deze worden door de erzekeraar erwerkt ten behoee an het aangaan en uitoeren an oereenkomsten, oor het uitoeren an marketingactiiteiten, ter oorkoming en bestrijding an fraude jegens financiële instellingen, oor statistische analyse en om te kunnen oldoen aan wettelijke erplichtingen. Herroepingsrecht U kunt de erzekering binnen 14 dagen na de totstandkoming met terugwerkende kracht zonder kosten schriftelijk opzeggen. Een eentueel koersrisico komt oor rekening an de erzekeringnemer. Plaats De erzekeringnemer sluit de leenserzekering en heeft deze in eigendom. Hij bepaalt op wiens leen de erzekering wordt gesloten en wie de begunstigde is. oornaam oluit. 1 Persoonsgegeens Wie is de (eerste) erzekeringnemer? Sofi-nummer Soms sluiten twee personen één leenserzekering. De rechten en plichten an het contract zijn dan (in principe gelijkelijk) erdeeld oer de twee erzekeringnemers. oornaam oluit. Soort bedrijf Wie is de tweede erzekeringnemer? Sofi-nummer De erzekering wordt gesloten op het leen an de erzekerde. Dit kan de erzekeringnemer zijn, maar ook zijn partner, kind of een ander persoon. oornaam oluit. Soort bedrijf Wie is de (eerste) erzekerde? Wat is de relatie an de erzekerde tot de erzekeringnemer? Verbond an Verzekeraars, juli 2004 Beantwoord deze ragen alleen als u een aanullende erzekering wilt aanragen (zie raag 3). Soort werkzaamheden Zelfstandig Loondienst Verricht de erzekerde handenarbeid? Ja k Waaruit bestaat deze handenarbeid?

2 Aanraagformulier oor een leenserzekering 1 Persoonsgegeens (erolg) Soms wordt de leenserzekering ook op het leen an een tweede erzekerde gesloten. oornaam oluit. Wie is de tweede erzekerde? Beantwoord deze ragen alleen als u een aanullende erzekering wilt aanragen (zie raag 3). Wat is de relatie an de tweede erzekerde tot de erzekeringnemer? Soort werkzaamheden Zelfstandig Loondienst Verricht de tweede erzekerde handenarbeid? Ja k Waaruit bestaat deze handenarbeid? Als u kiest oor een aanullende erzorgingsclausule (zie raag 3), ul dan hier in wie de erzorger is. Deze moet een aparte gezondheidserklaring inullen. oornaam oluit. Wie is de erzorger? Beantwoord deze ragen alleen als u een aanullende erzekering wilt aanragen (zie raag 3). Wat is de relatie an de erzorger tot de erzekeringnemer? Soort werkzaamheden Zelfstandig Loondienst Verricht de erzorger handenarbeid? Ja k Waaruit bestaat deze handenarbeid? 2 De erzekering Ingangsdatum (in cijfers) Omschrijf de onderdelen an de erzekering. Omschrijing Kapitaal Rente Duur of einddatum Is oor deze erzekering een offerte uitgebracht? Ja k Datum Nummer Verbond an Verzekeraars, juli 2004

3 Aanraagformulier oor een leenserzekering 2 De erzekering (erolg) Kruis aan welke erzekeringsorm u wenst. In de Toelichting indt u meer informatie oer de erschillende ormen. Bij bepaalde erzekeringsormen ontangt u een financiële bijsluiter. Vraag ernaar en lees deze oordat u het product koopt. Welke erzekeringsorm wenst u? Winstdeling Ja k Winstorm Beleggingserzekering Ja k Productnaam Fondserdeling: Naam fonds Percentage Gerichte lijfrente Als deze raag met ja wordt beantwoord, is erpanding an de polis niet toegestaan (zie raag 10). Stuur een kopie an de om te zetten polis(sen) mee. Ja k Vorm Bij leen en na oerlijden Alleen bij leen Is deze erzekering een kapitaalerzekering Ja eigen woning? Gebruikt u de spaarloonregeling om de Ja premie te betalen? Wilt u met deze aanraag een of meer bestaande erzekeringen omzetten? Ja k Polisnummer(s) Datum laatstbetaalde premie Eentuele toelichting bij raag 2. 3 Aanullende erzekering(en) Lees de Toelichting oor meer informatie of raadpleeg uw assurantieadiseur. Hoeeel Aanullende erzekering(en) Voor wie? klassen? Welk bedrag? Verzorgingsclausule Premierijstelling bij Eerste erzekerde 3 klassen arbeidsongeschikheid 7 klassen Tweede erzekerde Verzorger 3 klassen 7 klassen 3 klassen 7 klassen Arbeidsongeschiktheidsrente Eerste erzekerde 3 klassen Eerste jaar 7 klassen Volgende jaren Tweede erzekerde 3 klassen Eerste jaar 7 klassen Volgende jaren Verbond an Verzekeraars, juli 2004 Eentuele toelichting bij raag 3. Ongeallenkapitaal (DUBO) Oerige aanullende erzekeringen

4 Aanraagformulier oor een leenserzekering 4 Andere erzekering(en) met oerlijdensrisico Is de afgelopen drie jaar op het leen an de eerste of tweede erzekerde een erzekering met oerlijdensrisico afgesloten of erhoogd, of raagt u ook bij een andere erzekeraar een erzekering met oerlijdensrisico aan? * Doorhalen wat niet an toepassing is. Eerste/tweede erzekerde* Ja k Bij welke erzekeraar? Voor welk bedrag? Eerste/tweede erzekerde* Ja k Bij welke erzekeraar? Voor welk bedrag? 5 Premie Voorlopige hoogte an de premie Eerste premie daarna per maand halfjaar kwartaal jaar Eenmalige koopsom Alleen inullen als de duur an de premiebetaling afwijkt an de duur an de erzekering. Wij informeren u zo spoedig mogelijk oer de definitiee hoogte an de premie. Hoelang wilt jaar of tot (einddatum) u premie betalen? Kiest u oor automatische afschrijing, dan erleent u de erzekeraar een machtiging door het formulier te ondertekenen. Hoe wilt u de premie betalen? Aan de assurantieadiseur De eerste premie aan de assurantieadiseur en erolgens rechtstreeks aan de erzekeraar: Rechtstreeks aan de erzekeraar: Per acceptgiro Via automatische afschrijing Per acceptgiro Via automatische afschrijing Is de premiebetaler een ander dan (één an) de erzekeringnemer(s)? Ja k Wie betaalt de premie? Bij automatische afschrijing erleent de premiebetaler een machtiging aan de erzekeraar door deze raag te ondertekenen. 6 Identificatie Handtekening premiebetaler De assurantieadiseur heeft Geldig paspoort Geldig Nederlands rijbewijs de identiteit an de (eerste) erzekeringnemer astgesteld Geldige Europese identiteitskaart aan de hand an: Vul de gegeens an het legitimatiebewijs in: Nummer Datum an afgifte Verbond an Verzekeraars, juli 2004 * Doorhalen wat niet an toepassing is. Vul deze raag alleen in als er sprake is an een tweede erzekeringnemer of als de premiebetaler een ander dan (één an) de erzekeringnemer(s) is. Plaats an afgifte De assurantieadiseur heeft Geldig paspoort Geldig Nederlands rijbewijs de identiteit an de tweede erzekeringnemer/premie- Geldige Europese identiteitskaart betaler* astgesteld aan de hand an: Vul de gegeens an het legitimatiebewijs in: Nummer Datum an afgifte Plaats an afgifte

5 Aanraagformulier oor een leenserzekering 7 Premiesplitsing Lees de Toelichting oor meer informatie of raadpleeg uw assurantieadiseur. Wilt u gebruikmaken an premiesplitsing in erband met successierecht? Ja oornaam oluit. Wie is premieplichtig oor het oerlijdensdeel op het leen an de (eerste) erzekerde? Wie is premieplichtig oor het oerlijdensdeel op het leen an de tweede erzekerde? oornaam oluit. 8 Uitkering an direct ingaande lijfrente Vul deze raag alleen in als u kiest oor een direct ingaande lijfrente. Stuur een ingeulde loonbelastingerklaring mee. oornaam oluit. Aan wie moet de lijfrente-uitkering worden oergemaakt? Sofi-nummer 9 Begunstiging Lees de Toelichting oor meer informatie of raadpleeg uw assurantieadiseur. oornaam oluit. Is de begunstiging aanaard? Vermeld dan ook het sofi-nummer an de begunstigde. Wilt u afwijken an de standaardbegunstiging? Ja k Welke begunstiging kiest u? Naam en oornamen Sofi-nummer Man/Vrouw 1 M V 2 M V 3 M V 4 M V 10 Verpanding Wilt u de rechten en orderingen uit deze erzekering erpanden? Ja k Aan wie wilt u de erzekering erpanden? Naam Plaats Kantoor houdende te 11 Eerder aangeraagde erzekeringen Verbond an Verzekeraars, juli 2004 Deze raag hoeft niet te worden beantwoord als een aanraag wordt gedaan oor een erzekering olgens de Pensioenen spaarfondsenwet (PSW), behale als er sprake is an een aanraag die wordt gedaan oor een directeur-grootaandeelhouder (dga). In dat geal moet deze raag altijd worden ingeuld. Heeft een erzekeraar één an de te erzekeren personen ooit een ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- of leenserzekering opgezegd, ernietigd of geweigerd? Heeft één an de te erzekeren personen ooit een ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- of leenserzekering gesloten waarbij een hogere premie of uitsluiting an bepaalde risico s gold? Ja k Bij welke erzekeraar was dit? Wanneer ond dit plaats? Wat was de reden? Ja k Bij welke erzekeraar was dit? Wanneer ond dit plaats? Wat was de reden?

6 Aanraagformulier oor een leenserzekering 12 Ondertekening Als u het formulier ondertekent, erklaart u dat u alle ragen olledig en naar waarheid heeft ingeuld en de aangeraagde erzekering wilt erkrijgen. Ondergetekende(n) erklaart/erklaren eran op de hoogte te zijn dat op de erzekering algemene oorwaarden an toepassing zijn die ter inzage liggen op het kantoor an de erzekeraar en op erzoek óór het sluiten an de erzekering, maar in elk geal bij het afgeen an de polis worden toegezonden. Alle premieplichtigen ingeolge deze oereenkomst gaan ermee akkoord dat de door hen erschuldigde premie zal worden geïncasseerd bij de eerste erzekeringnemer. Iedere premieplichtige oor het oerlijdensdeel erzoekt de erzekeraar zich oor de incasso an de erschuldigde premie te richten tot de eerste erzekeringnemer. De eerste erzekeringnemer erklaart zich akkoord met boengenoemde wijze an incasso. Als u met dit formulier een beleggingserzekering of een leenserzekering met winstdeling aanraagt, hoort daarbij een financiële bijsluiter. Door het formulier te ondertekenen erklaart u dat u een financiële bijsluiter heeft ontangen. Plaats Datum Handtekening (eerste) erzekeringnemer Handtekening tweede erzekeringnemer Handtekening (eerste) erzekerde Bij minderjarigheid an erzekeringnemer(s) en/of erzekerde(n) moet een ouder/oogd het aanraagformulier ondertekenen. Bij premiesplitsing moet elke premieplichtige zijn handtekening zetten. Handtekening tweede erzekerde Handtekening erzorger Handtekening premieplichtige(n) oor oerlijdensdeel 13 Gegeens assurantieadiseur Laat dit gedeelte inullen door uw assurantieadiseur Naam Relatienummer Naam inspecteur Heeft u een formulier Ja oorlopige dekking afgegeen? Hoort deze aanraag bij een Ja k Datum hypotheek- of financieringsaanraag? Naam hypotheekerstrekker/financier Heeft u een afspraak gemaakt Ja k Bij welke arts indt oor een keuring an de de keuring plaats? erzekerde? Wanneer indt de keuring plaats? Door ondertekening an dit formulier erklaart u dat u geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn op grond waaran de aangeraagde erzekering niet zou kunnen worden geaccepteerd. Handtekening assurantieadiseur Verbond an Verzekeraars, juli 2004 Ruimte oor stempel

7 Toelichting op het Aanraagformulier oor een leenserzekering Algemeen Aanraagformulier oor een leenserzekering Een leenserzekering is een oereenkomst waarbij een erzekeraar een bedrag uitkeert nadat de erzekerde is oerleden of als deze op een bepaald moment nog in leen is. U betaalt hieroor periodiek een premie of een bedrag ineens, een koopsom. Op het aanraagformulier en de bijbehorende gezondheidserklaring ult u een groot aantal gegeens in die de erzekeraar nodig heeft om het te erzekeren risico te beoordelen en de oereenkomst op te stellen. Op basis an uw antwoorden bepaalt de erzekeraar of de erzekering wordt geaccepteerd, hoeeel de premie bedraagt en of er aanullende oorwaarden gelden. U kunt de erzekering binnen 14 dagen na de totstandkoming met terugwerkende kracht zonder kosten schriftelijk opzeggen. In de algemene oorwaarden leest u meer hieroer. Op de erzekering zijn de algemene oorwaarden an de erzekeraar an toepassing. Deze liggen ter inzage op het kantoor an de erzekeraar. Bij het afgeen an de polis ontangt u een exemplaar an de oorwaarden. Op uw erzoek kunt u ook óór het sluiten an de erzekering een exemplaar ontangen. Financiële bijsluiter Wanneer u een complex financieel product koopt, ontangt u daarbij een financiële bijsluiter. Hierin kunt u lezen wat de belangrijkste kenmerken an het product zijn. Daarnaast geeft de financiële bijsluiter informatie oer de kosten, rendementen en risico s an het product. U ontangt een financiële bijsluiter bij beleggingserzekeringen en leenserzekeringen met winstdeling. U ontangt geen financiële bijsluiter bij leenslange leenserzekeringen bij oerlijden, risicoerzekeringen en spaarhypotheken. Toelichting bij de ragen 1. Persoonsgegeens Sofi-nummer De erzekeraar is wettelijk erplicht aan de Belastingdienst informatie te erstrekken oer de bij hem afgesloten leenserzekeringen. De erzekeraar informeert de Belastingdienst aan de hand an de naam, de geboortedatum en het sofi-nummer an de erzekeringnemer. U bent daarom wettelijk erplicht bij de aanraag an een nieuwe erzekering uw sofi-nummer op te geen.als er twee erzekeringnemers zijn, moet u beiden uw sofi-nummer opgeen. Wanneer de begunstiging echter is aanaard, informeert de erzekeraar de Belastingdienst aan de hand an naam, geboortedatum en sofi-nummer an de begunstigde.vermeld in dit geal ook het sofi-nummer an de begunstigde. Welke gegeens de erzekeraar moet doorgeen, hangt af an het soort erzekering en an het feit of de erzekering oor de inkomstenbelastingheffing in box 1 of box 3 is geplaatst.als u wilt weten welke informatie de erzekeraar doorgeeft en wanneer dat gebeurt, kunt u contact met de erzekeraar opnemen. 2. De erzekering U kunt in de aanraag oor een leenserzekering kiezen uit erschillende mogelijkheden. Hieronder indt u een kort oerzicht. Uw assurantieadiseur kan u meer informatie geen. Kapitaal- of lijfrenteerzekering Bij een kapitaalerzekering ontangt u aan het eind an de looptijd een kapitaal ineens. Bij een lijfrenteerzekering ontangt u aan het eind an de looptijd geen kapitaal ineens, maar een periodieke uitkering. Verbond an Verzekeraars, maart 2004 Inullen an het formulier Sommige ragen op het formulier kunt u misschien niet zelfstandig beantwoorden. Het is daarom raadzaam het formulier samen met uw assurantieadiseur in te ullen of direct contact met de erzekeraar op te nemen. U bent altijd zelf erantwoordelijk oor het juist en olledig beantwoorden an de ragen. Dit geldt ook als uw assurantieadiseur het formulier oor u inult.wanneer u het aanraagformulier niet juist of onolledig inult, kan er sprake zijn an erzwijging, waardoor de erzekering ernietigbaar is. Dit betekent bijoorbeeld dat de erzekeraar een uitkering kan weigeren en de oereenkomst met terugwerkende kracht kan ontbinden, al dan niet met premierestitutie. Klachtenprocedure Bent u het niet eens met de beslissing an de erzekeraar of heeft u een klacht oer uw assurantieadiseur, meld uw klacht dan eerst bij het klachtenbureau an de erzekeraar of uw assurantieadiseur. Als u niet tereden bent oer de afhandeling an uw klacht, kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Verzekeringen Postbus AN Den Haag Persoonsgegeens Op het aanraagformulier ult u een aantal persoonsgegeens in. Op de erwerking an persoonsgegeens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegeens Financiële Instellingen an toepassing. Een consumentenbrochure an deze gedragscode kunt u opragen bij uw financiële instelling. De olledige tekst an de gedragscode kunt u opragen bij het Verbond an Verzekeraars, telefoonnummer (070) , of ia internet: Winstdeling Bij een leenserzekering met winstdeling ontangt u een deel an de winst an de erzekeraar en/of een deel an de renteopbrengsten an het opgebouwde erzekerd kapitaal. De totale uitkering bestaat uit een gegarandeerd en een niet-gegarandeerd kapitaal. Beleggingserzekering Bij een leenserzekering met een beleggingselement wordt (een deel an) de premie belegd. U kunt daarbij kiezen oor (een combinatie an) aandelen, obligaties, deposito s, astgoed of andere beleggingsormen.wanneer u kiest oor een beleggingserzekering loopt u een financieel risico. Meer informatie hieroer indt u in de financiële bijsluiter die u bij uw beleggingserzekering ontangt. Gerichte lijfrente Bij een gerichte lijfrente is bepaald dat het lijfrentekapitaal in geal an uw oerlijden zal worden gebruikt als koopsom oor een lijfrente op het leen an de door u aangewezen begunstigde(n). Spaarloon Wanneer u deelneemt aan een spaarloonregeling kunt u ieder jaar een bedrag sparen dat fiscaal gunstig wordt behandeld. Uw spaarsaldo staat in principe oor ier jaar ast, maar u kunt het bedrag meteen deblokkeren als u het gebruikt om de premie of koopsom an bepaalde leenserzekeringen te betalen. 3.Aanullende erzekering(en) U kunt uw leenserzekering uitbreiden met aanullende erzekeringen en extra dekkingen. Hieronder indt u een kort oerzicht an een aantal mogelijkheden. Uw assurantieadiseur kan u meer informatie geen oer de mogelijkheden en de kosten.

8 Verzorgingsclausule De erzorgingsclausule houdt in dat wanneer de erzorger oor de einddatum an de erzekering oerlijdt, er geen premie meer erschuldigd is. De resterende premiebetalingen komen oor rekening an de erzekeraar. De erzorgingsclausule is alleen mogelijk bij bepaalde relaties: echtgenoot/echtgenote, partners, ouder/kind en grootouder/kleinkind.vul in dit geal altijd de persoonsgegeens an de erzorger in op het aanraagformulier. Premierijstelling bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u premierijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeerzekert, hoeft u geen premie meer te betalen als de erzekerde of de erzorger arbeidsongeschikt wordt.voor de erzorger geldt dat alleen een premierijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeerzekerd als er ook sprake is an een erzorgingsclausule. Arbeidsongeschiktheidsrente Als u eroor kiest om een arbeidsongeschiktheidsrente mee te erzekeren, heeft u recht op een periodieke uitkering die ingaat als de erzekerde oor het einde an de looptijd arbeidsongeschikt wordt. Klassensysteem Het klassensysteem geeft bij de mate an arbeidsongeschiktheid de omang an de rijstelling premiebetaling respectieelijk de hoogte an de arbeidsongeschiktheidsrente weer. Ongeallenkapitaal Bij oerlijden als geolg an een ongeal kan boen het erzekerd kapitaal een extra bedrag worden uitgekeerd. Meestal wordt het erzekerd kapitaal in deze situatie nogmaals uitgekeerd. Deze dubbele uitkering wordt DUBO (Dubbele Uitkering Bij Oerlijden) genoemd. 4.Andere erzekering(en) met oerlijdensrisico Op het aanraagformulier moet u aangeen of u: de afgelopen drie jaar op het leen an de eerste of tweede erzekerde al een oerlijdensrisicoerzekering heeft afgesloten of erhoogd; ook bij een andere erzekeraar een leenserzekering met oerlijdensrisico heeft aangeraagd. Wanneer het erzekerd bedrag an de erzekering die u nu aanraagt, samen met een in de afgelopen drie jaar gesloten erzekering, boen een grensbedrag uitkomt, kan een nader medisch onderzoek an de kandidaat-erzekerde nodig zijn. In de toelichting op de gezondheidserklaring kunt u lezen welk bedrag hieroor geldt en wat een nader medisch onderzoek inhoudt. 5. Premie Premiebetaler De premiebetaler betaalt namens de erzekeringnemer. De premiebetaler kan echter geen rechten aan de erzekering ontlenen. 6. Identificatie Elke erzekeringnemer moet zich legitimeren als: de jaarpremie hoger is dan 1.134; of de koopsom hoger is dan 2.269; en de premie of koopsom contant wordt betaald; of de premie of koopsom betaald wordt anaf een bankrekening buiten de Europese Economische Ruimte. Dat zijn landen an de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Is degene die de premie betaalt een ander dan de erzekeringnemer? Dan moet elke erzekeringnemer zich altijd legitimeren als de jaarpremie hoger is dan of de koopsom hoger is dan Indien de premiebetaler een ander is dan (één an) de erzekeringnemer(s) én de premie wordt betaald anaf een bankrekening buiten de Europese Economische Ruimte, dan dient ook de premiebetaler zich te legitimeren. 7. Premiesplitsing In bepaalde geallen kunt u gebruikmaken an premiesplitsing. Of dit mogelijk of wenselijk is, hangt af an uw persoonlijke situatie. Uw erzekeraar of assurantieadiseur kan u hieroer meer ertellen. U kunt kiezen oor premiesplitsing als u ongehuwd samenwoont, of getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft buiten gemeenschap an goederen. Bij premiesplitsing betaalt de achterblijende partner na het oerlijden an de erzekerde géén successierecht oer de uitkering. Als u gebruik wilt maken an premiesplitsing moet u de partner an de erzekerde op het aanraagformulier aanwijzen als premieplichtige. Zijn er twee erzekerden, dan moet u per erzekerde de partner als premieplichtige aanwijzen. Elke premieplichtige ondertekent het aanraagformulier. Met ondertekening wordt toestemming gegeen de olledige premie bij één an beide partners te innen. 9. Begunstiging De begunstigde ontangt de uitkering uit hoofde an de erzekering. Als er meer dan één begunstigde wordt opgegeen, maakt de erzekeraar de uitkering oer aan de begunstigde die als eerste is ermeld. Is deze niet meer in leen, dan gaat de uitkering naar de tweede begunstigde, enzooort. Standaard geldt de olgende olgorde an begunstiging: 1 de erzekeringnemer(s); 2 zijn of haar weduwe/weduwnaar/geregistreerd partner; 3 zijn of haar kinderen; 4 zijn of haar erfgenamen. Wilt u afwijken an deze olgorde? Vul dan een andere olgorde of andere begunstigden in op het aanraagformulier. Het is mogelijk om tijdens de looptijd an de erzekering de (olgorde an de) begunstiging te eranderen. m daaroor contact op met de erzekeraar of met uw assurantieadiseur. 10.Verpanding U mag de rechten en orderingen uit de aangeraagde leenserzekering erpanden. Zo kunt u de erzekering gebruiken als onderpand an een hypothecaire lening, waarbij de uitkering an de erzekering wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. Het is niet mogelijk een lijfrente of arbeidsongeschiktheidserzekering/-dekking te erpanden.

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7%

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7% Aanvraagformulier Florius Overlijdensrisicoverzekering Algemeen De verzekeraar van de Florius Overlijdensrisicoverzekering is ABN AMRO Levensverzekering N.V. statutair gevestigd te Zwolle. ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Combinance Postbus 93604 2509 AV Den Haag E-mail Combinance@nn.nl Telefoon (070) 513 99 70 Fax (070) 513 99 60 www.nn.nl Aanvraag Combinance uitgave juni 2004 Algemene gegevens Anieuwe

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning Informatie en voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning Leeswijzer In deze brochure staan de belangrijkste regels die gelden voor Kapitaalrekening Eigen Woning van. De overeenkomst van U met de Bank bestaat

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming Aanvraag wijziging Garantieverzekering Beleggingsverzekering ABC Kidsplan Contractnummer / certificaatnummer Uitvaart geldverzekering NKV Fortis ASR Levensverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

Aanvraagformulier TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering

Aanvraagformulier TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Aanvraagformulier Kiest u voor TAF? Dan kiest u voor één van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland, die u bovendien afstemt op uw persoonlijke wensen. Zo beschermt u uw nabestaanden

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Hypotheek

Voorwaarden FBTO Hypotheek Voorwaarden FBTO Hypotheek Hypotheek fbto.nl Wie zijn wij? Wij zijn onderdeel van Achmea Wij zijn onderdeel van de grootste verzekeringsgroep van Nederland: Achmea. Wij werken samen met de onafhankelijke

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Productvoorwaarden Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Op de bladzijden hierna leggen

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV14) Wat wilt u weten? Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Waar kunt u terecht met vragen over dit product?

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie