Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier voor een levensverzekering"

Transcriptie

1 Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na acceptatie de erzekeringsoereenkomst opstelt. Bij dit formulier hoort een gezondheidserklaring waarin de kandidaat-erzekerde ragen oer zijn gezondheidstoestand moet beantwoorden, indien er sprake is an een erzekering met oerlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico. Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Inullen an de ragen Het is zeer belangrijk dat u alle ragen juist en olledig beantwoordt.wanneer u dit aanraagformulier niet juist of onolledig inult, kan er sprake zijn an erzwijging, waardoor de erzekering ernietigbaar is. Dit betekent bijoorbeeld dat de erzekeraar een uitkering kan weigeren en de oereenkomst met terugwerkende kracht kan ontbinden, al dan niet met premierestitutie. Persoonsgegeens Bij de aanraag an een erzekering worden persoonsgegeens geraagd. Deze worden door de erzekeraar erwerkt ten behoee an het aangaan en uitoeren an oereenkomsten, oor het uitoeren an marketingactiiteiten, ter oorkoming en bestrijding an fraude jegens financiële instellingen, oor statistische analyse en om te kunnen oldoen aan wettelijke erplichtingen. Herroepingsrecht U kunt de erzekering binnen 14 dagen na de totstandkoming met terugwerkende kracht zonder kosten schriftelijk opzeggen. Een eentueel koersrisico komt oor rekening an de erzekeringnemer. Plaats De erzekeringnemer sluit de leenserzekering en heeft deze in eigendom. Hij bepaalt op wiens leen de erzekering wordt gesloten en wie de begunstigde is. oornaam oluit. 1 Persoonsgegeens Wie is de (eerste) erzekeringnemer? Sofi-nummer Soms sluiten twee personen één leenserzekering. De rechten en plichten an het contract zijn dan (in principe gelijkelijk) erdeeld oer de twee erzekeringnemers. oornaam oluit. Soort bedrijf Wie is de tweede erzekeringnemer? Sofi-nummer De erzekering wordt gesloten op het leen an de erzekerde. Dit kan de erzekeringnemer zijn, maar ook zijn partner, kind of een ander persoon. oornaam oluit. Soort bedrijf Wie is de (eerste) erzekerde? Wat is de relatie an de erzekerde tot de erzekeringnemer? Verbond an Verzekeraars, juli 2004 Beantwoord deze ragen alleen als u een aanullende erzekering wilt aanragen (zie raag 3). Soort werkzaamheden Zelfstandig Loondienst Verricht de erzekerde handenarbeid? Ja k Waaruit bestaat deze handenarbeid?

2 Aanraagformulier oor een leenserzekering 1 Persoonsgegeens (erolg) Soms wordt de leenserzekering ook op het leen an een tweede erzekerde gesloten. oornaam oluit. Wie is de tweede erzekerde? Beantwoord deze ragen alleen als u een aanullende erzekering wilt aanragen (zie raag 3). Wat is de relatie an de tweede erzekerde tot de erzekeringnemer? Soort werkzaamheden Zelfstandig Loondienst Verricht de tweede erzekerde handenarbeid? Ja k Waaruit bestaat deze handenarbeid? Als u kiest oor een aanullende erzorgingsclausule (zie raag 3), ul dan hier in wie de erzorger is. Deze moet een aparte gezondheidserklaring inullen. oornaam oluit. Wie is de erzorger? Beantwoord deze ragen alleen als u een aanullende erzekering wilt aanragen (zie raag 3). Wat is de relatie an de erzorger tot de erzekeringnemer? Soort werkzaamheden Zelfstandig Loondienst Verricht de erzorger handenarbeid? Ja k Waaruit bestaat deze handenarbeid? 2 De erzekering Ingangsdatum (in cijfers) Omschrijf de onderdelen an de erzekering. Omschrijing Kapitaal Rente Duur of einddatum Is oor deze erzekering een offerte uitgebracht? Ja k Datum Nummer Verbond an Verzekeraars, juli 2004

3 Aanraagformulier oor een leenserzekering 2 De erzekering (erolg) Kruis aan welke erzekeringsorm u wenst. In de Toelichting indt u meer informatie oer de erschillende ormen. Bij bepaalde erzekeringsormen ontangt u een financiële bijsluiter. Vraag ernaar en lees deze oordat u het product koopt. Welke erzekeringsorm wenst u? Winstdeling Ja k Winstorm Beleggingserzekering Ja k Productnaam Fondserdeling: Naam fonds Percentage Gerichte lijfrente Als deze raag met ja wordt beantwoord, is erpanding an de polis niet toegestaan (zie raag 10). Stuur een kopie an de om te zetten polis(sen) mee. Ja k Vorm Bij leen en na oerlijden Alleen bij leen Is deze erzekering een kapitaalerzekering Ja eigen woning? Gebruikt u de spaarloonregeling om de Ja premie te betalen? Wilt u met deze aanraag een of meer bestaande erzekeringen omzetten? Ja k Polisnummer(s) Datum laatstbetaalde premie Eentuele toelichting bij raag 2. 3 Aanullende erzekering(en) Lees de Toelichting oor meer informatie of raadpleeg uw assurantieadiseur. Hoeeel Aanullende erzekering(en) Voor wie? klassen? Welk bedrag? Verzorgingsclausule Premierijstelling bij Eerste erzekerde 3 klassen arbeidsongeschikheid 7 klassen Tweede erzekerde Verzorger 3 klassen 7 klassen 3 klassen 7 klassen Arbeidsongeschiktheidsrente Eerste erzekerde 3 klassen Eerste jaar 7 klassen Volgende jaren Tweede erzekerde 3 klassen Eerste jaar 7 klassen Volgende jaren Verbond an Verzekeraars, juli 2004 Eentuele toelichting bij raag 3. Ongeallenkapitaal (DUBO) Oerige aanullende erzekeringen

4 Aanraagformulier oor een leenserzekering 4 Andere erzekering(en) met oerlijdensrisico Is de afgelopen drie jaar op het leen an de eerste of tweede erzekerde een erzekering met oerlijdensrisico afgesloten of erhoogd, of raagt u ook bij een andere erzekeraar een erzekering met oerlijdensrisico aan? * Doorhalen wat niet an toepassing is. Eerste/tweede erzekerde* Ja k Bij welke erzekeraar? Voor welk bedrag? Eerste/tweede erzekerde* Ja k Bij welke erzekeraar? Voor welk bedrag? 5 Premie Voorlopige hoogte an de premie Eerste premie daarna per maand halfjaar kwartaal jaar Eenmalige koopsom Alleen inullen als de duur an de premiebetaling afwijkt an de duur an de erzekering. Wij informeren u zo spoedig mogelijk oer de definitiee hoogte an de premie. Hoelang wilt jaar of tot (einddatum) u premie betalen? Kiest u oor automatische afschrijing, dan erleent u de erzekeraar een machtiging door het formulier te ondertekenen. Hoe wilt u de premie betalen? Aan de assurantieadiseur De eerste premie aan de assurantieadiseur en erolgens rechtstreeks aan de erzekeraar: Rechtstreeks aan de erzekeraar: Per acceptgiro Via automatische afschrijing Per acceptgiro Via automatische afschrijing Is de premiebetaler een ander dan (één an) de erzekeringnemer(s)? Ja k Wie betaalt de premie? Bij automatische afschrijing erleent de premiebetaler een machtiging aan de erzekeraar door deze raag te ondertekenen. 6 Identificatie Handtekening premiebetaler De assurantieadiseur heeft Geldig paspoort Geldig Nederlands rijbewijs de identiteit an de (eerste) erzekeringnemer astgesteld Geldige Europese identiteitskaart aan de hand an: Vul de gegeens an het legitimatiebewijs in: Nummer Datum an afgifte Verbond an Verzekeraars, juli 2004 * Doorhalen wat niet an toepassing is. Vul deze raag alleen in als er sprake is an een tweede erzekeringnemer of als de premiebetaler een ander dan (één an) de erzekeringnemer(s) is. Plaats an afgifte De assurantieadiseur heeft Geldig paspoort Geldig Nederlands rijbewijs de identiteit an de tweede erzekeringnemer/premie- Geldige Europese identiteitskaart betaler* astgesteld aan de hand an: Vul de gegeens an het legitimatiebewijs in: Nummer Datum an afgifte Plaats an afgifte

5 Aanraagformulier oor een leenserzekering 7 Premiesplitsing Lees de Toelichting oor meer informatie of raadpleeg uw assurantieadiseur. Wilt u gebruikmaken an premiesplitsing in erband met successierecht? Ja oornaam oluit. Wie is premieplichtig oor het oerlijdensdeel op het leen an de (eerste) erzekerde? Wie is premieplichtig oor het oerlijdensdeel op het leen an de tweede erzekerde? oornaam oluit. 8 Uitkering an direct ingaande lijfrente Vul deze raag alleen in als u kiest oor een direct ingaande lijfrente. Stuur een ingeulde loonbelastingerklaring mee. oornaam oluit. Aan wie moet de lijfrente-uitkering worden oergemaakt? Sofi-nummer 9 Begunstiging Lees de Toelichting oor meer informatie of raadpleeg uw assurantieadiseur. oornaam oluit. Is de begunstiging aanaard? Vermeld dan ook het sofi-nummer an de begunstigde. Wilt u afwijken an de standaardbegunstiging? Ja k Welke begunstiging kiest u? Naam en oornamen Sofi-nummer Man/Vrouw 1 M V 2 M V 3 M V 4 M V 10 Verpanding Wilt u de rechten en orderingen uit deze erzekering erpanden? Ja k Aan wie wilt u de erzekering erpanden? Naam Plaats Kantoor houdende te 11 Eerder aangeraagde erzekeringen Verbond an Verzekeraars, juli 2004 Deze raag hoeft niet te worden beantwoord als een aanraag wordt gedaan oor een erzekering olgens de Pensioenen spaarfondsenwet (PSW), behale als er sprake is an een aanraag die wordt gedaan oor een directeur-grootaandeelhouder (dga). In dat geal moet deze raag altijd worden ingeuld. Heeft een erzekeraar één an de te erzekeren personen ooit een ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- of leenserzekering opgezegd, ernietigd of geweigerd? Heeft één an de te erzekeren personen ooit een ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- of leenserzekering gesloten waarbij een hogere premie of uitsluiting an bepaalde risico s gold? Ja k Bij welke erzekeraar was dit? Wanneer ond dit plaats? Wat was de reden? Ja k Bij welke erzekeraar was dit? Wanneer ond dit plaats? Wat was de reden?

6 Aanraagformulier oor een leenserzekering 12 Ondertekening Als u het formulier ondertekent, erklaart u dat u alle ragen olledig en naar waarheid heeft ingeuld en de aangeraagde erzekering wilt erkrijgen. Ondergetekende(n) erklaart/erklaren eran op de hoogte te zijn dat op de erzekering algemene oorwaarden an toepassing zijn die ter inzage liggen op het kantoor an de erzekeraar en op erzoek óór het sluiten an de erzekering, maar in elk geal bij het afgeen an de polis worden toegezonden. Alle premieplichtigen ingeolge deze oereenkomst gaan ermee akkoord dat de door hen erschuldigde premie zal worden geïncasseerd bij de eerste erzekeringnemer. Iedere premieplichtige oor het oerlijdensdeel erzoekt de erzekeraar zich oor de incasso an de erschuldigde premie te richten tot de eerste erzekeringnemer. De eerste erzekeringnemer erklaart zich akkoord met boengenoemde wijze an incasso. Als u met dit formulier een beleggingserzekering of een leenserzekering met winstdeling aanraagt, hoort daarbij een financiële bijsluiter. Door het formulier te ondertekenen erklaart u dat u een financiële bijsluiter heeft ontangen. Plaats Datum Handtekening (eerste) erzekeringnemer Handtekening tweede erzekeringnemer Handtekening (eerste) erzekerde Bij minderjarigheid an erzekeringnemer(s) en/of erzekerde(n) moet een ouder/oogd het aanraagformulier ondertekenen. Bij premiesplitsing moet elke premieplichtige zijn handtekening zetten. Handtekening tweede erzekerde Handtekening erzorger Handtekening premieplichtige(n) oor oerlijdensdeel 13 Gegeens assurantieadiseur Laat dit gedeelte inullen door uw assurantieadiseur Naam Relatienummer Naam inspecteur Heeft u een formulier Ja oorlopige dekking afgegeen? Hoort deze aanraag bij een Ja k Datum hypotheek- of financieringsaanraag? Naam hypotheekerstrekker/financier Heeft u een afspraak gemaakt Ja k Bij welke arts indt oor een keuring an de de keuring plaats? erzekerde? Wanneer indt de keuring plaats? Door ondertekening an dit formulier erklaart u dat u geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn op grond waaran de aangeraagde erzekering niet zou kunnen worden geaccepteerd. Handtekening assurantieadiseur Verbond an Verzekeraars, juli 2004 Ruimte oor stempel

7 Toelichting op het Aanraagformulier oor een leenserzekering Algemeen Aanraagformulier oor een leenserzekering Een leenserzekering is een oereenkomst waarbij een erzekeraar een bedrag uitkeert nadat de erzekerde is oerleden of als deze op een bepaald moment nog in leen is. U betaalt hieroor periodiek een premie of een bedrag ineens, een koopsom. Op het aanraagformulier en de bijbehorende gezondheidserklaring ult u een groot aantal gegeens in die de erzekeraar nodig heeft om het te erzekeren risico te beoordelen en de oereenkomst op te stellen. Op basis an uw antwoorden bepaalt de erzekeraar of de erzekering wordt geaccepteerd, hoeeel de premie bedraagt en of er aanullende oorwaarden gelden. U kunt de erzekering binnen 14 dagen na de totstandkoming met terugwerkende kracht zonder kosten schriftelijk opzeggen. In de algemene oorwaarden leest u meer hieroer. Op de erzekering zijn de algemene oorwaarden an de erzekeraar an toepassing. Deze liggen ter inzage op het kantoor an de erzekeraar. Bij het afgeen an de polis ontangt u een exemplaar an de oorwaarden. Op uw erzoek kunt u ook óór het sluiten an de erzekering een exemplaar ontangen. Financiële bijsluiter Wanneer u een complex financieel product koopt, ontangt u daarbij een financiële bijsluiter. Hierin kunt u lezen wat de belangrijkste kenmerken an het product zijn. Daarnaast geeft de financiële bijsluiter informatie oer de kosten, rendementen en risico s an het product. U ontangt een financiële bijsluiter bij beleggingserzekeringen en leenserzekeringen met winstdeling. U ontangt geen financiële bijsluiter bij leenslange leenserzekeringen bij oerlijden, risicoerzekeringen en spaarhypotheken. Toelichting bij de ragen 1. Persoonsgegeens Sofi-nummer De erzekeraar is wettelijk erplicht aan de Belastingdienst informatie te erstrekken oer de bij hem afgesloten leenserzekeringen. De erzekeraar informeert de Belastingdienst aan de hand an de naam, de geboortedatum en het sofi-nummer an de erzekeringnemer. U bent daarom wettelijk erplicht bij de aanraag an een nieuwe erzekering uw sofi-nummer op te geen.als er twee erzekeringnemers zijn, moet u beiden uw sofi-nummer opgeen. Wanneer de begunstiging echter is aanaard, informeert de erzekeraar de Belastingdienst aan de hand an naam, geboortedatum en sofi-nummer an de begunstigde.vermeld in dit geal ook het sofi-nummer an de begunstigde. Welke gegeens de erzekeraar moet doorgeen, hangt af an het soort erzekering en an het feit of de erzekering oor de inkomstenbelastingheffing in box 1 of box 3 is geplaatst.als u wilt weten welke informatie de erzekeraar doorgeeft en wanneer dat gebeurt, kunt u contact met de erzekeraar opnemen. 2. De erzekering U kunt in de aanraag oor een leenserzekering kiezen uit erschillende mogelijkheden. Hieronder indt u een kort oerzicht. Uw assurantieadiseur kan u meer informatie geen. Kapitaal- of lijfrenteerzekering Bij een kapitaalerzekering ontangt u aan het eind an de looptijd een kapitaal ineens. Bij een lijfrenteerzekering ontangt u aan het eind an de looptijd geen kapitaal ineens, maar een periodieke uitkering. Verbond an Verzekeraars, maart 2004 Inullen an het formulier Sommige ragen op het formulier kunt u misschien niet zelfstandig beantwoorden. Het is daarom raadzaam het formulier samen met uw assurantieadiseur in te ullen of direct contact met de erzekeraar op te nemen. U bent altijd zelf erantwoordelijk oor het juist en olledig beantwoorden an de ragen. Dit geldt ook als uw assurantieadiseur het formulier oor u inult.wanneer u het aanraagformulier niet juist of onolledig inult, kan er sprake zijn an erzwijging, waardoor de erzekering ernietigbaar is. Dit betekent bijoorbeeld dat de erzekeraar een uitkering kan weigeren en de oereenkomst met terugwerkende kracht kan ontbinden, al dan niet met premierestitutie. Klachtenprocedure Bent u het niet eens met de beslissing an de erzekeraar of heeft u een klacht oer uw assurantieadiseur, meld uw klacht dan eerst bij het klachtenbureau an de erzekeraar of uw assurantieadiseur. Als u niet tereden bent oer de afhandeling an uw klacht, kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Verzekeringen Postbus AN Den Haag Persoonsgegeens Op het aanraagformulier ult u een aantal persoonsgegeens in. Op de erwerking an persoonsgegeens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegeens Financiële Instellingen an toepassing. Een consumentenbrochure an deze gedragscode kunt u opragen bij uw financiële instelling. De olledige tekst an de gedragscode kunt u opragen bij het Verbond an Verzekeraars, telefoonnummer (070) , of ia internet: Winstdeling Bij een leenserzekering met winstdeling ontangt u een deel an de winst an de erzekeraar en/of een deel an de renteopbrengsten an het opgebouwde erzekerd kapitaal. De totale uitkering bestaat uit een gegarandeerd en een niet-gegarandeerd kapitaal. Beleggingserzekering Bij een leenserzekering met een beleggingselement wordt (een deel an) de premie belegd. U kunt daarbij kiezen oor (een combinatie an) aandelen, obligaties, deposito s, astgoed of andere beleggingsormen.wanneer u kiest oor een beleggingserzekering loopt u een financieel risico. Meer informatie hieroer indt u in de financiële bijsluiter die u bij uw beleggingserzekering ontangt. Gerichte lijfrente Bij een gerichte lijfrente is bepaald dat het lijfrentekapitaal in geal an uw oerlijden zal worden gebruikt als koopsom oor een lijfrente op het leen an de door u aangewezen begunstigde(n). Spaarloon Wanneer u deelneemt aan een spaarloonregeling kunt u ieder jaar een bedrag sparen dat fiscaal gunstig wordt behandeld. Uw spaarsaldo staat in principe oor ier jaar ast, maar u kunt het bedrag meteen deblokkeren als u het gebruikt om de premie of koopsom an bepaalde leenserzekeringen te betalen. 3.Aanullende erzekering(en) U kunt uw leenserzekering uitbreiden met aanullende erzekeringen en extra dekkingen. Hieronder indt u een kort oerzicht an een aantal mogelijkheden. Uw assurantieadiseur kan u meer informatie geen oer de mogelijkheden en de kosten.

8 Verzorgingsclausule De erzorgingsclausule houdt in dat wanneer de erzorger oor de einddatum an de erzekering oerlijdt, er geen premie meer erschuldigd is. De resterende premiebetalingen komen oor rekening an de erzekeraar. De erzorgingsclausule is alleen mogelijk bij bepaalde relaties: echtgenoot/echtgenote, partners, ouder/kind en grootouder/kleinkind.vul in dit geal altijd de persoonsgegeens an de erzorger in op het aanraagformulier. Premierijstelling bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u premierijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeerzekert, hoeft u geen premie meer te betalen als de erzekerde of de erzorger arbeidsongeschikt wordt.voor de erzorger geldt dat alleen een premierijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeerzekerd als er ook sprake is an een erzorgingsclausule. Arbeidsongeschiktheidsrente Als u eroor kiest om een arbeidsongeschiktheidsrente mee te erzekeren, heeft u recht op een periodieke uitkering die ingaat als de erzekerde oor het einde an de looptijd arbeidsongeschikt wordt. Klassensysteem Het klassensysteem geeft bij de mate an arbeidsongeschiktheid de omang an de rijstelling premiebetaling respectieelijk de hoogte an de arbeidsongeschiktheidsrente weer. Ongeallenkapitaal Bij oerlijden als geolg an een ongeal kan boen het erzekerd kapitaal een extra bedrag worden uitgekeerd. Meestal wordt het erzekerd kapitaal in deze situatie nogmaals uitgekeerd. Deze dubbele uitkering wordt DUBO (Dubbele Uitkering Bij Oerlijden) genoemd. 4.Andere erzekering(en) met oerlijdensrisico Op het aanraagformulier moet u aangeen of u: de afgelopen drie jaar op het leen an de eerste of tweede erzekerde al een oerlijdensrisicoerzekering heeft afgesloten of erhoogd; ook bij een andere erzekeraar een leenserzekering met oerlijdensrisico heeft aangeraagd. Wanneer het erzekerd bedrag an de erzekering die u nu aanraagt, samen met een in de afgelopen drie jaar gesloten erzekering, boen een grensbedrag uitkomt, kan een nader medisch onderzoek an de kandidaat-erzekerde nodig zijn. In de toelichting op de gezondheidserklaring kunt u lezen welk bedrag hieroor geldt en wat een nader medisch onderzoek inhoudt. 5. Premie Premiebetaler De premiebetaler betaalt namens de erzekeringnemer. De premiebetaler kan echter geen rechten aan de erzekering ontlenen. 6. Identificatie Elke erzekeringnemer moet zich legitimeren als: de jaarpremie hoger is dan 1.134; of de koopsom hoger is dan 2.269; en de premie of koopsom contant wordt betaald; of de premie of koopsom betaald wordt anaf een bankrekening buiten de Europese Economische Ruimte. Dat zijn landen an de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Is degene die de premie betaalt een ander dan de erzekeringnemer? Dan moet elke erzekeringnemer zich altijd legitimeren als de jaarpremie hoger is dan of de koopsom hoger is dan Indien de premiebetaler een ander is dan (één an) de erzekeringnemer(s) én de premie wordt betaald anaf een bankrekening buiten de Europese Economische Ruimte, dan dient ook de premiebetaler zich te legitimeren. 7. Premiesplitsing In bepaalde geallen kunt u gebruikmaken an premiesplitsing. Of dit mogelijk of wenselijk is, hangt af an uw persoonlijke situatie. Uw erzekeraar of assurantieadiseur kan u hieroer meer ertellen. U kunt kiezen oor premiesplitsing als u ongehuwd samenwoont, of getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft buiten gemeenschap an goederen. Bij premiesplitsing betaalt de achterblijende partner na het oerlijden an de erzekerde géén successierecht oer de uitkering. Als u gebruik wilt maken an premiesplitsing moet u de partner an de erzekerde op het aanraagformulier aanwijzen als premieplichtige. Zijn er twee erzekerden, dan moet u per erzekerde de partner als premieplichtige aanwijzen. Elke premieplichtige ondertekent het aanraagformulier. Met ondertekening wordt toestemming gegeen de olledige premie bij één an beide partners te innen. 9. Begunstiging De begunstigde ontangt de uitkering uit hoofde an de erzekering. Als er meer dan één begunstigde wordt opgegeen, maakt de erzekeraar de uitkering oer aan de begunstigde die als eerste is ermeld. Is deze niet meer in leen, dan gaat de uitkering naar de tweede begunstigde, enzooort. Standaard geldt de olgende olgorde an begunstiging: 1 de erzekeringnemer(s); 2 zijn of haar weduwe/weduwnaar/geregistreerd partner; 3 zijn of haar kinderen; 4 zijn of haar erfgenamen. Wilt u afwijken an deze olgorde? Vul dan een andere olgorde of andere begunstigden in op het aanraagformulier. Het is mogelijk om tijdens de looptijd an de erzekering de (olgorde an de) begunstiging te eranderen. m daaroor contact op met de erzekeraar of met uw assurantieadiseur. 10.Verpanding U mag de rechten en orderingen uit de aangeraagde leenserzekering erpanden. Zo kunt u de erzekering gebruiken als onderpand an een hypothecaire lening, waarbij de uitkering an de erzekering wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. Het is niet mogelijk een lijfrente of arbeidsongeschiktheidserzekering/-dekking te erpanden.

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

aanvraagformulier levensverzekering

aanvraagformulier levensverzekering aanvraagformulier levensverzekering Polisnummer Datum ontvangst Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een levensverzekering aan. U vult hierop de gegevens in op basis waarvan de verzekeraar

Nadere informatie

aanvraagformulier levensverzekering

aanvraagformulier levensverzekering aanvraagformulier levensverzekering Polisnummer Datum ontvangst Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een levensverzekering aan. U vult hierop de gegevens in op basis waarvan de verzekeraar

Nadere informatie

Risicoverzekering aanvraag

Risicoverzekering aanvraag 001 3235(0106)a Risicoverzekering aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Risicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering mutatie polis nummer

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep De tussenpersoon

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidserklaring Polisnummer Naam erzekerde Waarom dit formulier? Bij een aanraag an een leens- of een arbeidsongeschiktheidserzekering ontangt u als erzekerde deze gezondheidserklaring. U ult op dit

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens financieel adviseur Financieel adviseur Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep

Nadere informatie

Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen

Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen Lees voor

Nadere informatie

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v AEGON OverlijdensRisicoverzekering (rekenoverzicht offerte mee inzenden) Aanvraagformulier Naam verzekeringsadviseur Naam adviseur TP-nummer Telefoonnummer Gegevens verzekeringnemer Gegevens premiebetaler

Nadere informatie

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente 90.0368.14 december 2014 Loyalis Leven N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek

Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek (UL) Deze aanvraag sturen naar: REAAL Levensverzekeringen, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar De SpaarHypotheekVerzekering wordt

Nadere informatie

Aanvraag Opstap Hypotheekverzekering 2.0

Aanvraag Opstap Hypotheekverzekering 2.0 Aanvraag Opstap Hypotheekverzekering 2.0 REAAL Levensverzekeringen adviseert u niet bij uw keuze voor verzekeringsproducten of beleggingsfondsen waarin de premie wordt geïnvesteerd. Voor advies kunt u

Nadere informatie

Uitvaartverzekering (in geld)

Uitvaartverzekering (in geld) Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Incassant-ID: NL61ZZZ271179210000 Vergunningnummer AFM: 12000418 KvK-nummer:

Nadere informatie

Uitvaartverzekering (in geld)

Uitvaartverzekering (in geld) Klaverblad Verzekeringen Aanvraagformulier Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Uitvaartverzekering (in geld) Vergunningnummer AFM: 12000418

Nadere informatie

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee Aanvraagformulier TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon nummer: 162665 Naam: Financieel Adviescentrum Nederland FACN Antwoordnummer 897 7300 WB Apeldoorn

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidserklaring Polisnummer Naam erzekerde Waarom dit formulier? Bij een aanraag an een leens- of een arbeidsongeschiktheidserzekering ontangt u als erzekerde deze gezondheidserklaring. U ult op dit

Nadere informatie

I Cliëntgegevens Bij premie- en/of /polissplitsing aub gegevens tweede verzekeringnemer hieronder invullen (zie ook onder III)

I Cliëntgegevens Bij premie- en/of /polissplitsing aub gegevens tweede verzekeringnemer hieronder invullen (zie ook onder III) Aanvraagformulier voor een Individuele spaarverzekering Intermediair:................................................................ Relatienummer:...................................... Bij het aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier RisicoPlusverzekering

Aanvraagformulier RisicoPlusverzekering Aanvraagformulier RisicoPlusverzekering Intermediair :.Relatienummer.............................. Bij het aanvragen van een verzekering worden o.a. persoonsgegevens gevraagd. Deze worden verwerkt ten

Nadere informatie

aanvraagformulier levensverzekering

aanvraagformulier levensverzekering aanvraagformulier levensverzekering Polisnummer Datum ontvangst Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een levensverzekering aan. U vult hierop de gegevens in op basis waarvan de verzekeraar

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN LEVENSVERZEKERING

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN LEVENSVERZEKERING TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN LEVENSVERZEKERING Algemeen Een levensverzekering is een overeenkomst waarbij een verzekeringsmaatschappij zich verplicht tot een uitkering, hetzij als de verzekerde

Nadere informatie

Mutatieformulier Hybrideverzekering

Mutatieformulier Hybrideverzekering Klantenservice 013-461 2010 woonfonds.nl info@woonfonds.nl Post postbus 54 7300 AB Apeldoorn @woonfonds facebook.com/woonfonds Mutatieformulier Hybrideverzekering Dit formulier is alleen te gebruiken als

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Aanvraag Uitvaartverzekering

Aanvraag Uitvaartverzekering Aanvraag Uitvaartverzekering Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Adres Postcode Woonplaats Verzekeringnemer 1 Verzekerde 1 Premiebetaler (aankruisen wat van toepassing is) Achternaam Voorletter(s) Man Vrouw

Nadere informatie

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7%

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7% Aanvraagformulier Florius Overlijdensrisicoverzekering Algemeen De verzekeraar van de Florius Overlijdensrisicoverzekering is ABN AMRO Levensverzekering N.V. statutair gevestigd te Zwolle. ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Goudse Opbouwplan aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5657(nov2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) Goudse Opbouwplan aanvraag  1. gegevens verzekeringnemer(s) polisnummer cliëntnummer

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(okt2012)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Aanvraagformulier Goed Idee Nabestaandenverzekering

Aanvraagformulier Goed Idee Nabestaandenverzekering Aanvraagformulier Goed Idee Nabestaandenverzekering Verzekeringnemer (degene die de verzekering afsluit en de premie betaalt) Naam en voornamen (schrijf alleen de eerste voornaam voluit) Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier GoudIdee Nabestaandenverzekering

Aanvraagformulier GoudIdee Nabestaandenverzekering Aanvraagformulier GoudIdee Nabestaandenverzekering Verzekeringnemer (degene die de verzekering afsluit en de premie betaalt) (schrijf alleen de eerste voornaam voluit) Postcode en woonplaats Burger servicenummer

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Eén polis (gezinspolis) Elk een afzonderlijke polis

Eén polis (gezinspolis) Elk een afzonderlijke polis Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering (in geld) Aanvraagformulier Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Incassant-ID: NL61ZZZ271179210000

Nadere informatie

Aanvraagformulier Spaarhypotheekverzekering

Aanvraagformulier Spaarhypotheekverzekering Bij dit aanvraagformulier hoort een toelichting. Lees deze vóórdat u het formulier ondertekent. Uw tussenpersoon Adviseur :... Agentschapnummer :... Postadres :... Tel :... Fax :... Betreft het een Kapitaalverzekering

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7%

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7% Aanvraagformulier Florius Overlijdensrisicoverzekering Algemeen De verzekeraar van de Florius Overlijdensrisicoverzekering is ABN AMRO Levensverzekering N.V. statutair gevestigd te Zwolle. ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Life Care Overlijdensrisicoverzekering. Persoonsgegevens. Life Care Overlijdensrisicoverzekering

Aanvraagformulier Life Care Overlijdensrisicoverzekering. Persoonsgegevens. Life Care Overlijdensrisicoverzekering AUB alle vakken in blokletters invullen Gegevens tussenpersoon Aanvraagformulier Life Care Overlijdensrisicoverzekering Agentschapnummer Persoonsgegevens Verzekeringnemer (verzekerde) Voorletters en naam

Nadere informatie

Informatieformulier beleggingsverzekering

Informatieformulier beleggingsverzekering Informatieformulier beleggingsverzekering Op dit formulier moet u de gegevens invullen die u weet over uw beleggingsverzekering. Daarover gaat het eerste deel van dit het formulier. U kunt ook duidelijk

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari Algemene voorwaarden januari 2017 09 041 16-12 Voorwaarden Belangrijke informatie In de voorwaarden van de leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de koopsom die

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud)

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) 1. VERKLARING SCHENKINGSOVEREENKOMST De ondergetekende (naam schenker).. verklaart een schenking te doen aan Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Met onderstaand formulier kunt u een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: woonfonds.orv@achmea.nl.

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Aanvraag Uitgestelde Garantielijfrente

Aanvraag Uitgestelde Garantielijfrente Aanvraag Uitgestelde Garantielijfrente Polisnummer Fortis ASR relatienummer Fortis ASR Levensverzekering N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax

Nadere informatie

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer:

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer: Delta Lloyd ZorgGarantverzekering Individueel ONDERDEEL Zorgverzekeringen ASSURANTIEADVISEUR Naam: Nummer: BELANGRIJK Dit formulier kunt u uitsluitend gebruiken als u woonachtig bent in Nederland. Het

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Aanvraag offerte Koopsomplan

Aanvraag offerte Koopsomplan Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Aanvraag offerte Koopsomplan Terugsturen naar: 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier

Nadere informatie

1 Verzekeringnemer. 2 Persoonsgegevens

1 Verzekeringnemer. 2 Persoonsgegevens Aanvraagformulier Buitenlandverzekering Buitenland Met dit formulier kunt u voor uzelf (en/ of voor uw gezinsleden) de IAK Buitenlandverzekering aanvragen. Met de IAK Buitenlandverzekering hebt u (en hebben

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidserklaring Polisnummer Naam erzekerde Waarom dit formulier? Bij een aanraag an een leens- of een arbeidsongeschiktheidserzekering ontangt u als erzekerde deze gezondheidserklaring. U ult op dit

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Aanvraag Uitvaartverzekering

Aanvraag Uitvaartverzekering Aanvraag Uitvaartverzekering Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Adres Postcode Woonplaats Verzekeringnemer 1 Verzekerde 1 Premiebetaler 1 (aankruisen wat van toepassing is) Achternaam Voorletter(s) Man

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群

EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 Aanvraagformulier 2012 - ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 申 请 表 格 2012 - ONVZ 自 由 选 择

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule

De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5254(nov2008)a adresgegevens intermediair

Nadere informatie

Wij zijn op werkdagen geopend van 07.30 uur tot 17.45 uur. Op zaterdag zijn wij in principe niet geopend, maar mogelijk is de telefoon bemand.

Wij zijn op werkdagen geopend van 07.30 uur tot 17.45 uur. Op zaterdag zijn wij in principe niet geopend, maar mogelijk is de telefoon bemand. DIENSTENWIJZER Assurantie- en Adviesburo Benschop B.V. Vlasakker 1, 3417 XT Montfoort Postbus 48, 3417 ZG Montfoort K.v.K. nr. 30044691 Bankrekening: 94.02.68.337 Onze bereikbaarheid Wij willen goed bereikbaar

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting Aanvraagformulier - Oversluiting Toelichting voor tussenpersoon 1. Wilt u controleren of de verzekeringnemer tijdig de lopende verzekering(en) bij de huidige verzekeraar opzegt. Hiervoor is een opzegbrief

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

gegarandeerde aanvulling op

gegarandeerde aanvulling op AEGON Garantie Inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen U heeft een kapitaal beschikbaar of u heeft via uw lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon TP-nummer Naam kantoor Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie