Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave In dit document vindt u achtereenvolgens: Bijlage 1: Bijlage 2: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte 1van 1

2 Bijlage 1: Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AV07) Artikel 1. Begripsomschrijvingen In de polis en de polisvoorwaarden wordt begrepen onder: a. Begunstigde: Degene die tot het ontvangen van een uitkering is aangewezen; voor lijfrentetermijnen is de begunstigde degene ten gunste van wie de lijfrente wordt gevestigd. b. DBV: De naamloze vennootschap DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. treedt op als aanbieder van een financieel product. DBV is statutair gevestigd te Zeist (bezoekadres: Utrechtseweg 75 te Zeist, postadres: Postbus 521, 3700 AM ZEIST). DBV is ingeschreven in het register dat de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank aanhouden. c. Gerichte lijfrente: Lijfrenteverzekering waarbij een kapitaal als rekengrootheid voor de omvang van de te zijner tijd uit te keren lijfrentetermijnen dient. d. Lijfrentekapitaal: Rekengrootheid voor een of meer lijfrente(n) in de zin van artikel 1.7 lid 1 Wet inkomstenbelasting e. Polisverjaardag: Elke datum tijdens de looptijd van de verzekering gelegen een vol (aantal) ja(a)r(en) na de ingangsdatum van de verzekering. f. Verzekerde: Degene op wiens leven de verzekering is gesloten; voor lijfrentetermijnen is de verzekerde degene op wiens leven de lijfrente wordt gevestigd. g. Verzekeringnemer(s): Degene(n) met wie DBV een overeenkomst van levensverzekering heeft/hebben gesloten. h. Terrorisme: Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet financieel toezicht genoemde vormen van molest in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. i. Kwaadwillige besmetting: Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet financieel toezicht genoemde vormen van molest (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. j. Preventieve maatregelen: Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. k. NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.): Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in letter h, i en j omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. Voor de NHT wordt onder verzekeringsovereenkomsten verstaan, overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met een in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. Artikel 2. Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 1. De door of namens verzekeringnemer en verzekerde(n) verstrekte opgaven voor het sluiten, wijzigen of in kracht herstellen van de overeenkomst en de daarbij door hen overgelegde stukken, vormen de grondslag van de verzekeringsovereenkomst 2. Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover bij de totstandkoming van de verzekering het risico zich nog niet heeft verwezenlijkt, waarbij wetenschap daaromtrent bij een der partijen bij de overeenkomst buiten beschouwing wordt gelaten. 3. U bent verplicht vóór het sluiten van de verzekering aan DBV alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen, en waarvan, naar u weet of behoort te begrijpen, de beslissing van DBV of, en zo ja, op welke voorwaarden, DBV de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen (wettelijke mededelingsplicht). Is er sprake van een verzekerde derde van 16 jaar of ouder dan omvat de mededelingsplicht tevens de hem betreffende feiten die u kent of behoort te kennen en waarvan, naar u weet of behoort te begrijpen dat de beslissing van DBV of, en zo ja, op welke voorwaarden, DBV de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen. 4. Indien blijkt dat niet aan de wettelijke mededelingsplicht is voldaan, kan DBV de verzekering al dan niet met terugwerkende kracht wijzigen in een verzekering op voor DBV wegens het gebleken risico acceptabele voorwaarden, danwel opzeggen, mits DBV de verzekeringnemer binnen twee maanden na de ontdekking hiervan op de niet-nakoming van de mededelingsplicht en de gevolgen hiervan heeft gewezen. 5. Indien blijkt dat niet aan de wettelijke mededelingsplicht is voldaan, is geen uitkering verschuldigd indien DBV bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben geaccepteerd. Indien het verzwegen feit tot een hogere premie of een lager verzekerd bedrag zou hebben geleid, wordt de uitkering verminderd naar evenredigheid van hetgeen de premie meer of de verzekerde som minder zou hebben bedragen (dus als de premie bijvoorbeeld twee maal zo hoog zou zijn geweest, wordt de uitkering gehalveerd). Zou DBV bij kennis van de ware stand van zaken andere voorwaarden hebben gesteld, dan is slechts een uitkering verschuldigd als ware deze voorwaarden in de overeenkomst opgenomen. Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AV07) november van 6

3 6. In afwijking van het vijfde lid is geen uitkering verschuldigd aan de verzekeringnemer of de verzekerde(n) die heeft / hebben gehandeld met het opzet DBV te misleiden. Evenmin is een uitkering verschuldigd aan de verzekerde(n) indien de verzekeringnemer, met het opzet DBV te misleiden, niet heeft voldaan aan de wettelijke mededelingsplicht betreffende deze verzekerde(n) 7. Indien de verzekeringnemer een verzoek indient tot wijziging van de verzekering, anders dan voor het gebruik van het optierecht, dan heeft DBV het recht de bij DBV vigerende polisvoorwaarden van toepassing te verklaren voor de gehele verzekering. 8. Het gestelde in lid 3 tot en met lid 6 mist in zoverre toepassing, indien door onjuiste opgave van de geboortedatum of het geslacht van de verzekerde, de premievaststelling niet juist blijkt te zijn. In dat geval worden de verzekerde bedragen herberekend op basis van de werkelijke geboortedatum of het werkelijke geslacht van de verzekerde. Wijziging van het geslacht van de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering leidt niet tot wijziging van de premie. 9. Lid 8 mist toepassing indien DBV bij kennis van de juiste leeftijd of het juiste geslacht geen verzekering zou hebben gesloten. Artikel 3. Rechten van de verzekeringnemer 1. De verzekeringnemer heeft het recht, tenzij in de polis anders staat vermeld of wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten: a. de begunstigden aan te wijzen en de begunstiging te wijzigen; b. zijn rechten uit de verzekering in pand te geven; c. zijn rechten en verplichtingen uit de verzekering over te dragen; d. de verzekering door opzegging te beëindigen; e. de verzekering premievrij te maken; f. de verzekering te belenen. 2. Indien meer personen voor dezelfde verzekering als verzekeringnemer optreden, kunnen zij hun rechten slechts gezamenlijk handelend uitoefenen. 3. De uitoefening van voornoemde rechten geldt ongeacht de rechtsgeldigheid tussen partijen tegenover DBV uitsluitend indien door DBV een schriftelijke bevestiging is afgegeven van aantekening in haar administratie van het verzoek tot uitoefening van één van deze rechten. 4. DBV kan in verband met het vorige lid inlevering van de polis en van andere relevante bescheiden verlangen. 5. Met voorafgaande toestemming van DBV en voor zover de polis niet verpand is, kan de verzekeringnemer zijn rechten en verplichtingen tegenover DBV aan een ander overdragen, tenzij dit recht op de polis is uitgesloten. Een overdracht, die moet blijken uit een door de oude en nieuwe verzekeringnemer ondertekende daartoe bestemde akte en een schriftelijke mededeling daarvan aan DBV, is eerst van kracht, wanneer zij door DBV middels een aantekening op de polis of door een aanhangsel aan de polis is erkend. 6. De verzekeringnemer en/of begunstigde(n) zijn/is niet (beschikkings-)bevoegd om een stil pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 239 Boek 3 Burgerlijk Wetboek. 7. Het is niet mogelijk de uitkering onder bewind te stellen anders dan bij uiterste wilsbeschikking. 8. De verzekeringnemer heeft het recht de verzekeringsovereenkomst, met terugwerkende kracht, schriftelijk op te zeggen binnen 30 dagen na afgifte van de polis, tenzij de verzekeringnemer reeds eerder in kennis is gesteld van zowel de op de verzekering toepasselijke voorwaarden als het feit dat de verzekering tot stand is gekomen. Alsdan geldt de termijn van 30 dagen vanaf het moment van in kennis stellen. De reeds betaalde premie wordt geretourneerd met in achtneming van het volgende: indien het beleggingsrisico conform de verzekeringsovereenkomst voor de verzekeringnemer is, komen eventuele na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst opgetreden waardevermeerdering of waardevermindering van de beleggingen voor rekening van de verzekeringnemer. Als de polis is verpand, is voor een dergelijke opzegging schriftelijke toestemming van de pandhouder vereist. 9. Na de in lid 8 genoemde periode van 30 dagen kan een eventuele opzegging uitsluitend geëffectueerd worden per eerstkomende premievervaldatum na ontvangst van de schriftelijke opzegging. Artikel 4. Aanvang risico Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vangt de uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verzekeringsdekking aan, op de op het polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst. Er kunnen slechts rechten aan de verzekeringsovereenkomst worden ontleend nadat de eerste of eenmalige premie (en eventuele bijkomende kosten) aan DBV is voldaan. Artikel 5. Niet-roker korting 1. Sommige verzekeringstarieven kennen een zogenaamde 'nietroker korting. Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekering is gesloten met de zogenaamde 'niet-roker korting, gelden de volgende bepalingen a. De `niet-roker korting wordt toegekend onder de voorwaarden dat de verzekerde niet rookt en ook in de twee jaren voorafgaand aan de totstandkoming van de onderhavige verzekering niet heeft gerookt en de verzekerde door middel van een getekende verklaring heeft bevestigd aan deze voorwaarden te voldoen. b. Verzekeringnemer dient DBV onverwijld in kennis te stellen indien de verzekerde het roken hervat, waarna DBV de niet-roker korting op de overlijdensrisicopremie laat vervallen. c. Bij gebleken onjuistheid van de opgave van de rokersstatus van de verzekerde(n) is artikel 2 lid 6 van overeenkomstige toepassing. 2. Indien en voor zover er sprake is van een verzekering op twee levens, geldt het vorenstaande afzonderlijk voor iedere verzekerde die heeft aangegeven `niet-roker te zijn. 3. Binnen de verzekering kan uitsluitend de niet-rokerstatus gewijzigd worden in de rokerstatus. Een wijziging van de rokerstatus in de niet-rokerstatus is niet mogelijk. Artikel 6. Beperking omvang verzekerd risico 1. Indien het risico van overlijden is verzekerd zal, voor zover het overlijden van de verzekerde nadeel voor DBV met zich meebrengt, direct een bedrag uitgekeerd worden gelijk aan de afkoopwaarde die de verzekering één dag voor het overlijden van de verzekerde had, of indien dit lager is, de verzekerde overlijdensuitkering, indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van: a. zelfdoding, of een poging daartoe, actieve of passieve euthanasie behoudens rechtens geoorloofde euthanasie, tenzij de volledige premie is voldaan en twee jaren zijn verlopen na de aanvang of het herstel van de verzekeringsovereenkomst. b. deelname aan een luchtreis anders dan als: 1. Passagier of lid van de bemanning van een meermotorig vleugelvliegtuig, waarvoor een voor het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, geldig bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven dat niet wordt gebruikt voor invliegen of proefvliegen en dat wordt bestuurd door een bestuurder die in het bezit is van een voor dat luchtvaartuig geldig bewijs van bevoegdheid; 2. Parachutist, zweefvlieger, deltavlieger, luchtballonvaarder of beoefenaar van parasailing die in het bezit is van een geldige vergunning en deelneemt aan activiteiten in verenigingsverband; 3. Leerlingbestuurder van een vliegtuig die een opleiding volgt bij een door de Rijksluchtvaartdienst daartoe erkende instelling; Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AV07) november van 6

4 c. atoomkernreacties en/of radioactiviteit, tenzij toegepast bij medische behandeling van de verzekerde; d. gevechtshandelingen tijdens zijn uitzending als militair of als ambtenaar bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst, naar een gebied buiten Nederland in het kader van operaties uitgevoerd door of onder toezicht van een volkenrechtelijke organisatie. Onder gevechtshandeling wordt mede begrepen de uitwerking van wapens van welke aard dan ook. Dit artikel geldt niet indien DBV aanspraak kan maken op een vergoeding van het Ministerie van Defensie uit hoofde van één of meerdere overeenkomsten gesloten tussen het Verbond van Verzekeraars en het Ministerie van Defensie; e. de deelname aan een oorlog of met oorlogshandelingen vergelijkbare handelingen in dienst van een niet- Nederlandse krijgsmacht en overlijdt gedurende deze oorlog of de duur van deze handelingen of binnen zes maanden na het einde daarvan. f. Terrorisme en/of kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, indien de verzekerde Nederland metterwoon heeft verlaten. 2. Heeft de verzekering geen afkoopwaarde, maar wel premievrije waarde, dan wordt de verzekeringnemer geacht de dag vóór het overlijden het recht te hebben uitgeoefend zoals in artikel 12 (premievrij maken) en wordt de verzekerde geacht te zijn overleden door een niet van het risico uitgesloten oorzaak. 3. Geen enkele uitkering is verschuldigd indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van enig misdrijf en/of opzettelijke nalatigheid van een persoon, een en ander voor zover de uitkering deze persoon direct of indirect ten goede zou komen. Artikel 7. Oorlogs- en molestrisico 1. Indien de Nederlandsche Bank heeft vastgesteld dat een actieve oorlogstoestand is ingetreden in het gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de verzekerde bedragen met 10% zijn verminderd, vanaf de door de Nederlandsche Bank vast te stellen datum, ongeacht of verzekerde al dan niet in krijgsdienst is of is geweest. De premievrije waarden worden verminderd met hetzelfde bedrag als waarmee het verzekerd bedrag is verminderd en de afkoopwaarden worden in dezelfde verhouding verminderd als de premievrije waarden. 2. Binnen negen maanden na het einde van het boekjaar waarin de Nederlandsche Bank heeft vastgesteld dat de actieve oorlogstoestand heeft opgehouden te bestaan, zal DBV beslissen de opgelegde korting te handhaven, dan wel deze met terugwerkende kracht alsnog geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. De beslissing is afhankelijk van het verschil tussen de aan het einde van het boekjaar berekende waarde der gezamenlijke verminderingen en de extra sterfteverliezen als gevolg van de oorlogstoestand. 3. De Minister van Financiën heeft de bevoegdheid deze regeling buiten toepassing te verklaren en nadere voorschriften met betrekking tot de dekking van het oorlogsrisico te geven. Artikel 8. Terrorisme 1. Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico. Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1 letter h, i en j gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 2. De NHT biedt herverzekeringsdekking, voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Voornoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 3. Uitkeringsprotocol NHT a. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. b. De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. c. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 8 lid 3, letter a bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. d. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van de voorwaarden wordt beschouwd. e. Op verzoek zal de volledige tekst van het Protocol kosteloos door DBV worden toegezonden. Artikel 9. Premiebetaling 1. De premies, interesten en andere bedragen, verschuldigd in verband met de aangegane verzekering, dienen te worden voldaan aan DBV in Nederland of aan personen die namens DBV uitdrukkelijk gemachtigd zijn namens haar bedragen te innen en daarvoor kwijting te verlenen. 2. De premies dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan op de op de polis overeengekomen vervaldag, of uiterlijk binnen dertig dagen daarna. Bij te late voldoening van enige premie is voor elke maand vertraging een interestvergoeding verschuldigd van 1% over het achterstallige bedrag; een ingetreden maand wordt daarbij voor een hele maand gerekend. 3. Wordt een vervolgpremie niet tijdig betaald, ontvangt de verzekeringnemer en indien van toepassing, de pandhouder en/of de begunstigde die heeft aanvaard en/of de beslaglegger, een betalingsherinnering. In deze betalingsherinnering wordt de mogelijkheid geboden de achterstallige premie binnen een maand te voldoen, gerekend vanaf de dagtekening van deze betalingsherinnering. 4. a. Indien, ondanks de betalingsherinnering, betaling van de vervolgpremie is uitgebleven, zal de polis door DBV worden omgezet in een premievrije verzekering met verminderde kapitalen met inachtneming van het gestelde in artikel 12. Is premievrijmaking niet mogelijk dan vervalt de verze- Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AV07) november van 6

5 kering zonder enige uitkering door DBV, waarbij in het geval er recht op afkoop bestaat (zie aldaar), deze afkoopwaarde ter beschikking van de verzekeringnemer wordt gesteld. Indien de premiebetaling anders geschiedt dan per maand zal voor de uitvoering van de bovenstaande regeling de premie tot een maandpremie worden herleid. b. Wanneer de verzekering na staking van de premiebetaling overeenkomstig het bepaalde onder a is gemuteerd, kan de verzekering binnen 12 maanden op verzoek van de verzekeringnemer in de oorspronkelijke staat hersteld worden, tenzij de verzekering al was beëindigd. Daartoe dient de verzekeringnemer de ontstane premieachterstand naast de door DBV gemaakte kosten en de in lid 2 bedoelde rente geheel te voldoen. DBV kan medische waarborgen verlangen. DBV houdt zich het recht voor het verzoek af te wijzen indien de gezondheidstoestand van de verzekerde hiertoe aanleiding geeft. 5. Bij de bepaling van de eventuele afkoop-, beleen-, en premievrije waarde van de hoofdverzekering worden de premies waarvoor premievrijstelling is verleend, geacht op de vervaldag te zijn voldaan. Artikel 10. Begunstiging 1. De verzekeringsnemer kan door schriftelijke mededeling aan DBV: a. zichzelf of, al dan niet naast zichzelf, één of meerdere derden als begunstigde aanwijzen, hetzij als hoofdgerechtigde, hetzij als beperkt gerechtigde; b. een andere begunstigde aanwijzen voor zover lid 4 van dit artikel dit toelaat. 2. Met betrekking tot de begunstiging wordt verstaan onder: Weduwe / Weduwnaar: de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner ten tijde van het overlijden; Erfgenamen: degenen die krachtens testamentaire erfstelling of de wet deelgerechtigd zijn in de nalatenschap, daaronder begrepen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel; de onderlinge verdeling geschiedt in de verhouding waarin zij tot de nalatenschap zijn gerechtigd, onafhankelijk van het feit of zij de nalatenschap al dan niet hebben aanvaard; Kinderen: de kinderen die in een familierechtelijke betrekking staan; de onderlinge verdeling geschiedt bij staken. 3. DBV kan een aanwijzing van een begunstigde of een wijziging daarvan afwijzen, indien dit de nakoming van haar uitkeringsverplichting onredelijk zou bemoeilijken. DBV kan dit recht uitoefenen door binnen twee maanden na de aanwijzing of de wijziging, de verzekeringnemer van zijn afwijzing in kennis te stellen. 4. Wijziging van de begunstiging is niet meer mogelijk indien: a. de derde de begunstiging heeft aanvaard. De aanvaarding moet blijken uit een door verzekeringnemer en begunstigde ondertekende verklaring en de bevestiging daarvan uit een door DBV ondertekend aanhangsel bij de polis; b. het risico is geëindigd door het overlijden van de verzekerde; c. een uitkering opeisbaar is geworden; d. dit uit de overeenkomst voortvloeit. 5. De verzekeringnemer kan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met schriftelijke toestemming: a. van de begunstigde, indien de begunstiging conform artikel 10 lid 4 sub a schriftelijk is aanvaard; b. van de beperkt gerechtigde, wanneer een beperkt recht is gevestigd op de voor de verzekeringnemer uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, dan wel op het recht op een uitkering. 6. Bij het opeisbaar worden van de uitkering zal de uitkering uit hoofde van de polis/ verzekering plaatsvinden aan de in leven zijnde of bestaande begunstigden, in de volgorde van de aangegeven nummering. De begunstigden onder een volgend nummer worden gerechtigd indien alle begunstigden onder het voorgaand nummer overleden zijn voor het opeisbaar worden van de uitkering, weigeren een uitkering te aanvaarden, of onwaardig zijn om de uitkering te ontvangen. Gelijkgenummerde begunstigden komen elk voor gelijke delen in aanmerking, tenzij in de polis anders is vermeld. 7. Indien aan twee of meer begunstigden gezamenlijk wordt uitbetaald, is DBV slechts gehouden tot uitkering van een bedrag tegen gezamenlijke kwijting. 8. De erfgenamen of rechtverkrijgenden treden slechts in de plaats van de begunstigde, indien: a. de begunstigde overlijdt voordat de uitkering, waarvoor hij is aangewezen, opeisbaar is geworden en de begunstiging conform het hiervoor in lid 4 sub a bepaalde is aanvaard; b. de begunstigde overlijdt nadat de uitkering waarvoor hij is aangewezen, opeisbaar is geworden. 9. Indien een uitkering door de dood van de verzekerde opeisbaar is en deze en een begunstigde derde gelijktijdig zijn overleden, danwel indien beiden zijn gestorven en men niet kan weten wie het eerst is overleden, valt de uitkering niet aan die begunstigde ten deel. Artikel 11. Afkoop 1. Afkoop van een gerichte lijfrente als bedoeld in artikel 1.7 en lid 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is niet toegestaan, tenzij de wet anders bepaalt. 2. De verzekering kan op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer worden afgekocht mits de verzekering stellig tot uitkering komt, afkoopwaarde heeft en voor zover de verzekerde bedragen bij leven en overlijden in dezelfde verhouding kunnen worden verminderd. Ingeval de afkoopwaarde hoger is dan het bedrag dat zou worden uitgekeerd indien de verzekerde op de dag van afkoop zou overlijden, wordt voor het meerdere een premievrije verzekering gesloten. 3. De afkoopwaarde komt toe aan de verzekeringnemer. 4. De berekening van de afkoopwaarde geschiedt volgens de bij DBV gebruikelijke methoden en voor de verzekering geldende grondslagen, onder verrekening van onbetaalde premies en andere uit hoofde van de verzekering verschuldigde bedragen. 5. Afkoop van een aanvullende verzekering is niet mogelijk. 6. Een verzekering zonder afkoopwaarde vervalt bij opzegging zonder enige uitkering. Artikel 12. Premievrijmaking 1. De verzekeringnemer kan de verzekering zonder verdere premiebetaling voortzetten, indien de verzekering premievrije waarde heeft. De verzekering wordt dan voortgezet voor een verminderd bedrag. Premievrije voortzetting is slechts mogelijk indien de hoogte van de verminderde uitkering de bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgestelde grens overschrijdt. 2. De berekening van de premievrije waarde geschiedt volgens de bij DBV gebruikelijke methoden en de voor de verzekering geldende grondslagen, waarbij DBV de mogelijkheid heeft over te gaan tot verrekening van de op het tijdstip van premievrij making onbetaalde premies en andere uit hoofde van de verzekering verschuldigde bedragen. 3. Aanvullende verzekeringen kunnen niet premievrij gemaakt worden. 4. Een verzekering zonder premievrije waarde vervalt bij opzegging zonder enige uitkering Artikel 13. Verpanding Tegenover DBV is een verpanding slechts van kracht wanneer deze door DBV jegens de pandhouder schriftelijk is bevestigd. Artikel 14. Betaling van de verzekerde sommen Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AV07) november van 6

6 1. Voor de uitkering van de verzekerde sommen moeten de volgende stukken aan DBV worden voorgelegd: a. Als het recht op de uitkering of het eindigen van de premiebetaling afhankelijk is van het overlijden van een verzekerde: 1. de polis en indien DBV dit noodzakelijk acht een bewijs van betaling van de laatst betaalde premie; 2. een origineel uittreksel van overlijden van de verzekerde uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar de verzekerde is overleden; 3. een medisch certificaat dat de aard van de ziekte en/of van het ongeval, dat het overlijden heeft veroorzaakt, omschrijft. b. Zo het recht op de uitkering afhankelijk is van het in leven zijn van een verzekerde en/of een ander: 1. de polis en indien DBV dit noodzakelijk acht een bewijs van betaling van de laatst betaalde premie; 2. een origineel bewijs van in leven zijn, afgegeven door de burgerlijke stand. 2. DBV behoudt zich het recht voor ieder verder aanvullend bewijs te verlangen, dat zij nodig en/of wenselijk acht alsmede de legalisatie van de overgelegde stukken. 3. DBV is slechts tot uitkering verplicht tegen een door alle belanghebbenden, respectievelijk door hun wettelijke vertegenwoordigers gezamenlijk ondertekende kwijting. Ieder verschil tussen de geboortedatum en/of geslacht van een verzekerde of van ieder ander persoon wiens geboortedatum en/of geslacht in aanmerking is genomen bij de totstandkoming der verzekering enerzijds en de later bewezen geboortedatum en/of geslacht anderzijds, zal aanleiding geven hetzij tot een actuarieel berekende vermindering van de uit te keren som of sommen, hetzij tot terugbetaling, zonder ver-goeding van enige rente, van hetgeen teveel aan premie ontvangen werd. Het bepaalde in artikel 2 is van overeenkomstige toepassing. 4. Wanneer vijf jaren zijn verstreken na het opeisbaar worden van een uitkering of afkoopsom is DBV niet meer gehouden tot het verrichten van een betaling en vervallen alle aanspraken op DBV. 5. Uitkering vindt plaats door middel van overschrijving op een Nederlandse giro- of bankrekening van de gerechtigde. Artikel 15. Optierecht 1. De verzekeringnemer heeft het recht om op de polisverjaardag het verzekerd kapitaal met maximaal 15% van de bij de aanvang van de verzekering verzekerde kapitalen te verhogen zonder dat DBV nieuwe gezondheidswaarborgen kan verlangen. In dezelfde verhouding als de hoofdverzekering worden ook de uitkeringen krachtens eventuele aanvullende verzekeringen verhoogd met uitzondering van de verzekerde kapitalen op het leven van de echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de verzekerde, zoals is omschreven in desbetreffende aanhangsels of voorwaarden. 2. Voor de uitoefening van het optierecht gelden de volgende bepalingen: a. de verzekering moet op normale voorwaarden zijn geaccepteerd; b. het verzoek dient uiterlijk binnen een maand na de polisverjaardag te worden ingediend; c. de verhoging dient tenminste 500,- kapitaal en/of 50,- rente te bedragen; d. de voor de verhoging benodigde premie wordt berekend op basis van de door de verzekerde bereikte leeftijd, de oorspronkelijke einddatum van de verzekering en de ten tijde van de verhoging geldende tarieven. 3. Het optierecht vervalt: a. indien hiervan driemaal achtereen geen gebruik is gemaakt; b. op de 65e verjaardag van de verzekerde; c. bij premievrijmaking van de verzekering; d. indien vrijstelling van premiebetaling wegens invaliditeit of arbeidsongeschiktheid is aangevraagd of verleend; e. als DBV van rechtswege bij het aangaan of wijzigen van de onderhavige verzekering geen gezondheidswaarborgen mocht verlangen. Artikel 16. Lijfrente 1. Indien en voor zover de onderhavige verzekeringsovereenkomst één of meer lijfrente(n) betreft zoals bedoeld in artikel lid 1, onderdeel a, b en c Wet inkomstenbelasting 2001 dan gelden de navolgende bepalingen: a. Het op de polis vermelde lijfrentekapitaal komt niet tot uitkering maar dient als grondslag voor de vaststelling van de grootte van de te verzekeren lijfrente(n). b. De aanspraak kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen, anders dan ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, Invorderingswet Rechtshandelingen welke aan de verzekerde lijfrente(n) het karakter van lijfrente in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 ontnemen zijn niet toegestaan. 2. In verband met het bijzondere karakter van het lijfrentekapitaal dient aan de navolgende begrippen zoals gebruikt in deze algemene voorwaarden alsmede de overige voorwaarden bij de polis de volgende betekenis te worden toegekend: Uitkeren / betalen van de verzekerde sommen: aanwenden van lijfrentekapitaal voor vaststelling van de te verzekeren lijfrenten. Uitkering / verzekerde kapitaal: lijfrentekapitaal. 3. Indien DBV door de Rijksbelastingdienst aansprakelijk wordt gesteld dan wel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld uit hoofde van de (gerichte) lijfrentepolis, voor door de verzekeringnemer en/of de begunstigde verschuldigde inkomstenbelasting en/of revisierente, zal geen uitkering uit deze verzekering plaatsvinden. Voor zover en zodra DBV aansprakelijk wordt gesteld voor de verschuldigde inkomstenbelasting en revisierente zullen deze in mindering worden gebracht dan wel verrekend worden met de lijfrente-uitkeringen uit deze verzekering, dan wel met de waarde van deze verzekering. Artikel 17. Correspondentie 1. Van alle mededelingen, verzoeken en verklaringen (bijvoorbeeld een adreswijziging) moet DBV schriftelijk in kennis worden gesteld. Een bericht wordt niet beschouwd als een schriftelijke kennisgeving. 2. Voor schriftelijke kennisgevingen ter uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kan DBV volstaan met de verzending van een niet-aangetekende brief aan de belanghebbende aan diens laatste bij DBV bekende adres. Een (elektronische) kopie in onze administratie strekt tot volledig bewijs van verzending van de brief. Artikel 18. Duplicaat Indien aan DBV aannemelijk wordt gemaakt dat de polis is verloren gegaan of vernietigd, kan aan de verzekeringnemer op zijn schriftelijk verzoek en op door DBV te stellen voorwaarden, een duplicaat worden afgegeven, geheel overeenkomende met hetgeen bij DBV omtrent de verzekeringsovereenkomst is aangetekend. Door het afgeven van het duplicaat komt de oorspronkelijke polis te vervallen. Een geheel overeenkomstige regeling zal gelden voor de afgifte van verdere afschriften met gelijke bewijskracht als de oorspronkelijke polis. Artikel 19. Persoonsgegevens 1. Bij de aanvraag van de verzekering en de wijziging daarvan vraagt DBV persoonsgegevens en eventueel nadere gegevens. 2. DBV verwerkt de in lid 1 bedoelde gegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 3. Op het beheer van de persoonsgegevens is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij DBV. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AV07) november van 6

7 Verzekeraars: De volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon Artikel 20. Klachten en geschillen 1. Intern Klachtenbureau Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het interne klachtenbureau van DBV, Postbus 521,3700 AM Zeist. 2. Klachteninstituut Wanneer het oordeel van DBV niet bevredigend is, kunnen belanghebbenden zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (telefoon ) (www.kifid.nl). Binnen dit instituut zijn werkzaam de Ombudsman Financiële Dienstverlening en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. 3. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de klachtenbehandelingsmogelijkheden, of de behandeling of de uitkomst hiervan is niet bevredigend, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Artikel 21. Wijziging wetgeving DBV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel ter zake van de onderhavige verzekeringsovereenkomst tengevolge van wijziging(en) in de toepasselijke wetgeving en/of andere regelgeving. DBV behoudt zich het recht voor, de inhoud van verzekeringsovereenkomst in het bovenbedoelde geval aan te passen aan de gewijzigde situatie. Artikel 22. Slotbepalingen 1. De verzekering luidt in euro s. 2. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 3. DBV is gerechtigd zich voor alle bestaande en nog in te voeren belastingen of heffingen ongeacht de aard, welke zij in direct verband met de onderhavige overeenkomst van overheidswege al dan niet als inhoudingsplichtige verschuldigd is, te verhalen op de verzekeringnemer of uitkeringsgerechtigde. Dit verhaalsrecht kan DBV onder meer uitoefenen middels inhouding op uit te keren bedragen. Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AV07) november van 6

8 Bijlage 2: Toelichting bij de offerte Over DBV De onderscheidende verzekeraar DBV Verzekeringen ontwikkelt succesvolle verzekeringsproducten die aansluiten op de wensen van onze klanten en inspelen op de ontwikkelingen in de markt. DBV biedt particulieren en bedrijven flexibele levensverzekeringen, beleggingen, pensioenen en hypotheken. Variërend van verzekeringen met een gegarandeerd rendement tot onderscheidende combinaties van verzekeren en beleggen. Daarnaast onderscheiden wij ons door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een snelle en accurate behandeling van offertes, aanvragen en mutaties. DBV is een klantgerichte organisatie met heldere lijnen en een open karakter. In het belang van een persoonlijke dienstverlening werken wij nauw samen met professionele intermediairs. De solide moedermaatschappij DBV Verzekeringen maakt sinds 5 september 2007 deel uit van SNS REAAL. DBV Verzekeringen opereert onder dit verzekeringsbedrijf als een aparte vennootschap, met een eigen label. DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. treedt op als aanbieder van een financieel product en is ingeschreven in het register dat de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank aanhouden. Waartoe verplicht u zich financieel als u een Overlijdensrisicoverzekering koopt? Betaling van de in de offerte genoemde premie, gedurende de in de offerte genoemde periode. Welke informatie moet u aan de financiële onderneming verstrekken? Uw plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat voor de verzekeraar van belang kan zijn voor de beoordeling van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en verzekerde. Het gevolg van het niet (volledig) verstrekken van de hiervoor genoemde informatie, ook wel 'verzwijging' genoemd, is dat DBV zich op ongeldigheid van de verzekeringsovereenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren. Nadere informatie medische waarborgen Welke waarborgen de kandidaat-verzekerde dient te leveren is afhankelijk van de hoogte van het aanvangsrisico. Het aanvangsrisico wordt bepaald door: Het gevraagde kapitaal bij overlijden + het overlijdensrisico van reeds (bij DBV) lopende levensverzekeringen; Keuringsgrenzen Aanvangsrisico Gezondheidswaarborgen < 55 jaar Verkorte gezondheidsverklaring Gezondheidswaarborgen > 55 jaar Verkorte gezondheidsverklaring Gezondheidswaarborgen Hypotheekgebonden levensverzekeringen Verkorte gezondheidsverklaring t/m ,- Gezondheidsverklaring (formulier Verbond van Verzekeraars) Gezondheidsverklaring (formulier Verbond van Verzekeraars) Verkorte gezondheidsverklaring t/m Gezondheidsverklaring (formulier Verbond van Verzekeraars) Huisartsenkeuring 1 Verkorte gezondheidsverklaring <55 jaar; huisartsenkeuring > 55 jaar t/m Huisartsenkeuring 1 Huisartsenkeuring 1 Huisartsenkeuring 1 > ,- Internistenkeuring 2 Internistenkeuring 2 Internistenkeuring 2 1 Een huisartsenkeuring bestaat uit een uitgebreide gezondheidsverklaring, een lichamelijk onderzoek door een huisarts (niet zijnde de eigen huisarts) en bloedonderzoek op o.a. HIV antistoffen. 1van 4

9 2 Een internistenkeuring bestaat uit een uitgebreide gezondheidsverklaring, een lichamelijk onderzoek door een internist (niet zijnde de eigen internist of een keuringsinstelling), een uitgebreider bloedonderzoek, een ECG rust en inspanning en een longfunctieonderzoek. Als een aanvraag wordt ingediend met een aanvangsrisico kleiner of gelijk aan ,- kan in beginsel worden volstaan met een gezondheidsverklaring. Indien blijkt dat men elders ook een aanvraag heeft ingediend of in de afgelopen 3 jaren elders verzekeringen met overlijdensrisico heeft afgesloten waardoor het totale overlijdensrisico inclusief de nieuwe aanvraag groter wordt dan ,-, dan dient een aanvullend bloedonderzoek op HIV-antistoffen te worden uitgevoerd. Kunt u uit een Overlijdensrisicoverzekering stappen en wat zijn de gevolgen? U hebt na ontvangst van de polis 30 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kunt u zonder opgaaf van redenen de verzekering beëindigen. U kunt de polis dan terugzenden en u bent verder tot niets verplicht. De betaalde premie wordt teruggestort. Bovenstaande geldt tenzij de verzekeringnemer reeds eerder in kennis is gesteld van zowel de op de verzekering toepasselijke voorwaarden als het feit dat de verzekering tot stand is gekomen. Alsdan geldt de termijn van 30 dagen vanaf het moment van in kennis stellen. Als de polis is verpand, is voor een dergelijke opzegging schriftelijke toestemming van de pandhouder vereist. Persoonsgegevens Bij de aanvraag van de verzekering en de wijziging daarvan vragen wij persoonsgegevens en eventuele nadere gegevens. Wij verwerken deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatie- en uitkeringenbeleid kan de verzekeraar informatie inwinnen bij of verstrekken aan de databank van de Stichting CIS te Den Haag. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing (zie Op de verwerking van de persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij uw verzekeraar. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, telefoonnummer (070) , of via internet: Een nadere toelichting over hoe wij omgaan met uw medische gegevens staat beschreven in de gezondheidsverklaring. Hoe handelt u bij klachten? Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, het tot stand komen en de uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan het interne klachtenbureau van DBV: DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Postbus AM Zeist Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (telefoon ) (www.kifid.nl). Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de klachtenbehandelingsmogelijkheden, of de behandeling of de uitkomst hiervan is niet bevredigend, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Het toepasselijk recht Op DBV Overlijdensrisicoverzekering is Nederlands recht van toepassing. 2van 4

10 Fiscale toelichting Hieronder wordt kort toegelicht hoe de verzekering fiscaal behandeld wordt tijdens de looptijd en bij de uitkering. Een overlijdensrisicoverzekering valt voor de fiscale behandeling in box 3, tenzij er voor gekozen wordt om de overlijdensrisicoverzekering als lijfrenteverzekering af te sluiten, in dat geval valt de verzekering voor de fiscale behandeling in box 1. Indien u kiest voor Box 3: Tijdens de looptijd De waarde van een overlijdensrisicoverzekering behoort tot de grondslag voor vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Belastingheffing in box 3 houdt in dat de heffing plaatsvindt over de gemiddelde waarde van de verzekering in het belastingjaar (de rendementstoeslag). De fiscus gaat hierbij uit van een jaarlijks rendement van 4% (forfaitair rendement) ongeacht het werkelijke rendement, waarover 30% belasting is verschuldigd (vermogensrendementsheffing), zijnde 1,2 %. In box 3 geldt een algemeen heffingvrij vermogen dat wordt verhoogd indien u minderjarige kinderen heeft. Het heffingsvrije vermogen kan onder voorwaarden voor belastingplichtigen van 65 jaar of ouder daarnaast worden verhoogd met de ouderentoeslag. De maximale heffingvrije vermogens worden jaarlijks verhoogd (indexering). Als de verzekerde persoon de verzekeringnemer zelf is, zijn partner of een bloed- of aanverwant is hoeft de waarde van een overlijdensrisicoverzekering in veel gevallen niet aangegeven te worden. Een overlijdensrisicoverzekering wordt niet tot het belaste vermogen in box 3 gerekend als het verzekerde kapitaal per verzekerde niet meer bedraagt dan een van overheidswege vastgesteld bedrag dat jaarlijks wordt verhoogd of als de waarde van de rechten per persoon niet meer bedragen dan dit bedrag. De waarde van een overlijdensrisicoverzekering is in het algemeen gering omdat de premies grotendeels worden gebruikt om het overlijdensrisico af te dekken. De uitkering Over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering bent u geen inkomstenbelasting verschuldigd. De uitkering is ook niet belast met successierechten mits de betaalde premies niet uit het vermogen van de verzekerde persoon zijn onttrokken. Indien u kiest voor Box 1: Tijdens de looptijd Indien u de premie of koopsom als uitgave voor inkomensvoorzieningen op uw inkomen uit werk en woning in mindering wenst te brengen, dan wordt uw verzekering een zogenaamde gerichte nabestaandenlijfrente. Premies die bedoeld zijn voor een nabestaandenvoorziening zijn op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 slechts aftrekbaar wanneer ze worden aangewend voor een nabestaandenlijfrente. Of u de premie in mindering kunt brengen op uw inkomen uit werk en woning hangt af van de vraag of u middels een berekening van de jaarruimte dan wel reserveringsruimte kunt aantonen dat u een pensioentekort heeft. Een nabestaandenlijfrente is de periodieke lijfrente-uitkering aan een nabestaande van de belastingplichtige na diens overlijden. De lijfrente moet -in beginsel- direct ingaan na overlijden van de belastingplichtige of zijn partner en strekt dus ter verzorging van de nabestaanden. Onder voorwaarden mag de ingangsdatum van de nabestaandenlijfrente worden uitgesteld. Er is geen wettelijke beperking in de personen die in aanmerking komen als begunstigde, wel moet de begunstigde een natuurlijk persoon zijn. Komt de lijfrente echter ten goede aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn, dan moeten de uitkeringen stoppen bij overlijden van de gerechtigde of uiterlijk op de dertigste verjaardag. Voor andere gerechtigden, bijvoorbeeld de partner van de verzekeringnemer, geldt deze beperking niet en is er een vrije keuze tussen een levenslange of tijdelijke looptijd 3van 4

11 De uitkering De hoogte van de lijfrente-uitkeringen wordt vastgesteld op het moment van ingang van de lijfrente aan de hand van rekengrootheden (lijfrentekapitalen). De (toekomstige) uitkeringen, afkomstig van premies die afgetrokken zijn voor de inkomstenbelasting worden (te zijner tijd) belast in box 1. Wanneer een handeling wordt verricht met de lijfrenteverzekering welke volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 niet is toegestaan (zoals o.a. vervreemding, verpanding), wordt de waarde of, indien hoger, de som van de betaalde premies progressief belast en wordt revisierente (een fiscale boete) geheven." "Over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering bent u geen inkomstenbelasting verschuldigd. De uitkering is ook niet belast met successierechten mits de betaalde premies niet uit het vermogen van de verzekerde persoon zijn onttrokken. Let op: Deze toelichting is geschreven voor verzekeringnemers die als particulier de verzekering afsluiten. Informeer bij uw tussenpersoon naar de fiscale consequenties indien de verzekering in de zakelijke sfeer wordt afgesloten Gegevens DBV DBV Verzekeringen Utrechtseweg AA Zeist K.v.K. Utrecht nr van 4

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300 Blad. 1 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit

Nadere informatie

Voorwaarden ASR Leven Garantielijfrente (NKVV040)

Voorwaarden ASR Leven Garantielijfrente (NKVV040) Voorwaarden ASR Leven Garantielijfrente (NKVV040) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Bedenktermijn Artikel 3 Omvang van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel 5 Aanvang en

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen

Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen Inhoudsopgave 1 Definities 2 Algemeen 3 Dekking van het risico 4 Premiebetaling 5 Begunstiging 6 Overdracht en pand 7 Premievrijmaking

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden (ALVO106) Overlijdensrisicoverzekering

Algemene Verzekeringsvoorwaarden (ALVO106) Overlijdensrisicoverzekering () Overlijdensrisicoverzekering Blad. 2 Inhoudsopgave Algemene Verzekeringsvoorwaarden... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst... 3 Artikel 3 Munteenheid...

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 19 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan model: LRP 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 18 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Risico. Algemene voorwaarden RI 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Risico. Algemene voorwaarden RI 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Risico Algemene voorwaarden RI 0601 Clausuleblad Terrorismedekking TD 0307 L3301.06 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Basis van de verzekering. Begin van de verzekeringsdekking. Uw rechten. Model ALG08 blad 1

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Basis van de verzekering. Begin van de verzekeringsdekking. Uw rechten. Model ALG08 blad 1 Model ALG08 blad 1 Algemene voorwaarden 00014-012008/ALG08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 1 Begunstigde 1 U 1 Verzekerde 1 Wij 1 Basis van de verzekering 1 Begin van de verzekeringsdekking 1 Uw rechten

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1406, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALVO104

Algemene voorwaarden ALVO104 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 5 Verzekeringsgebied Erasmus: Levensverzekering Maatschappij Erasmus N.V., gevestigd te Rotterdam, Boompjes 57, 3011 XB. Verzekeringnemer: Degene, die met Erasmus

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811 Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811 Inhoudsopgave ALVO0811 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Direct Ingaande Lijfrente LY1101, TD0701 Algemene voorwaarden LY1101 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404 Algemene voorwaarden Garantie Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Garantie Plan gesloten. Dit Garantie Plan keert het gegarandeerde eindkapitaal uit op de afgesproken

Nadere informatie

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05. Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6 2 Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.04 6-7 Voorwaarden Proteq

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1203

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1203 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Aanvang van de verzekering Artikel 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Basis van de verzekering. Begin van de verzekeringsdekking. Uw rechten. Model ALG10 blad 1

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Basis van de verzekering. Begin van de verzekeringsdekking. Uw rechten. Model ALG10 blad 1 Model ALG10 blad 1 Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 1 Begunstigde 1 U 1 Verzekerde 1 Wij 1 Basis van de verzekering 1 Begin van de verzekeringsdekking 1 Uw rechten 1 Bedenktijd

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1507, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de levensverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Overlijdensrisicoverzekering RV1408, TD0701 Algemene voorwaarden RV1408 Art. 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam. Persoonsgegevens. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam. Persoonsgegevens. Begripsomschrijvingen polisaanhangsel Delta Lloyd Levensverzekering NV Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam nummer 2060 artikel 1 Begripsomschrijvingen artikel 3 Persoonsgegevens G 03.4.07-0611 Delta Lloyd

Nadere informatie

Verzekering Spaar-Optie-Hypotheek - SH 05 Algemene Voorwaarden

Verzekering Spaar-Optie-Hypotheek - SH 05 Algemene Voorwaarden Verzekering Spaar-Optie-Hypotheek - SH 05 Algemene Voorwaarden 13 29 08-04 1 Omschrijvingen In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: a Verzekeraar AXA Leven N.V. (groepsmaatschappij van REAAL Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Model 42501 blad 1

Algemene voorwaarden. Model 42501 blad 1 Model 42501 blad 1 Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Basis van de verzekering 3 Begin van de verzekeringsdekking 4 Uw rechten 5 Begunstiging 6 Uitkering en bewijsstukken 7 Beperking

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Polisvoorwaarden nr. 19.2. Algemene voorwaarden

Polisvoorwaarden nr. 19.2. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden nr. 19.2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 19.2 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b. verzekerde:

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

PB0608 UV01. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16484 (01-06)

PB0608 UV01. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16484 (01-06) PB0608 UV01 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Grondslag van de verzekering Aanvang en einde van de verzekering Premie en kosten Risicodekking Uitsluiting overlijdensrisico Afkoop Premievrij maken Uitkering

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld model: LRPU 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers; Algemene voorwaarden van universal life verzekering nr. U10 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V. K.v.K. Rotterdam 24079264 ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING RL 201/05/12-2003 MODEL AV3 ALGEMENE VOORWAARDEN ART. 01 BEGRIPSOMSCHRIJVING In de polis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NBP

Algemene Voorwaarden NBP EENJARIGE RISICOVERZEKERING 20 09 11 03-09 september 2003 2 Algemene Voorwaarden NBP-20911-0309 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijvingen BEGUNSTIGDE Degene aan wie de uitkering van enig verzekerd kapitaal moet

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud

DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud algemene voorwaarden inhoud 1 begripsomschrijvingen 2 de verzekeringsovereenkomst 3 aanvang dekking 4 verzekeringsdekking 5 optieclausule 6 oorlogsrisico 7 terrorismerisico 8 uitsluitingen 9 het betalen

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

Levensverzekering. Polisvoorwaarden

Levensverzekering. Polisvoorwaarden Levensverzekering Polisvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico 7 Begrenzing terrorismedekking

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1201

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1201 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Artikel 1: DEFINITIES 1.1. Verzekeringnemer: Persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig staat vermeld op de

Nadere informatie

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING 3 3 AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING 3 4 PREMIE EN KOSTEN 4 5 RISICODEKKING 4

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Levensverzekering. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Levensverzekering. Algemene verzekeringsvoorwaarden Levensverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico 7 Begrenzing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7)

Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7) Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7) Inhoud Artikel 3 Aanvang van verzekering Artikel 1 Definities Artikel 2 Grondslag van verzekering Artikel 3 Aanvang van verzekering Artikel 4 Opzegging Artikel

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Onjuiste/onvolledige informatie/ verzwijging Artikel 4 Dekking van het risico

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SH 0601 Clausuleblad terrorismedekking TD 0307 L3303.05 2 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden. Leef & Zorg Plan

Voorwaarden. Leef & Zorg Plan Voorwaarden Leef & Zorg Plan Leef & Zorg Plan fbto.nl De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek SH0601, TD0701 Algemene voorwaarden SH0601 Art. 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Uitvaartverzkering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., Kamer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Inleiding Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Model 2401 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Levensverzekering voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Levensverzekering voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden Levensverzekering voor pensioen Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico

Nadere informatie

Premievervaldag: De uiterlijke dag waarop de verschuldigde premie moet zijn betaald;

Premievervaldag: De uiterlijke dag waarop de verschuldigde premie moet zijn betaald; DLE Uitvaartverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENTENVERZEKERING Versie DLE-M12-12 Inhoud 1. Definities 2. De verzekeringsovereenkomst 3. Aanvang dekking 4. Premiebetaling 5. Uitkeringen en aanspraken

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering in geld Versie MG2005

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering in geld Versie MG2005 Deze Bijzondere Voorwaarden staan geheel op zichzelf. Daar waar deze Bijzondere Voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is hetgeen daarover bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden.

De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. FBTO Uitvaartverzekering De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Risicoplan

Polisvoorwaarden. Risicoplan Polisvoorwaarden Risicoplan Polisvoorwaarden Risicoplan model: RP 01082009 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-0804

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-0804 Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 727N

Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 727N Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 727N Aanvang van het risico Artikel 1 1.1. Het risico voor de Maatschappij vangt aan op de in de polis genoemde aanvangsdatum van de verzekering, doch niet eerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pensioenverzekeringen ALG Inhoud

Algemene voorwaarden pensioenverzekeringen ALG Inhoud Algemene voorwaarden pensioenverzekeringen ALG 14.02 Inhoud 1. Begripsomschrijvingen 2. Fiscaal kader 3. Grondslag van de verzekering 4. Bedenktijd 5. Dekkingen 6. Oorlogsrisico en terrorismerisico 7.

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering

Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering polisaanhangsel Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering Delta Lloyd Levensverzekering NV nummer 10050 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Delta Lloyd: Delta Lloyd Levensverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan

Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan 1 1 Begripsomschrijving 1.1 Maatschappij REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar. 1.2 Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Uitvaart geldverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering

Uitvaart geldverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer: De persoon die de verzekering gesloten heeft of diens rechtopvolgers. Is de verzekeringnemer niet met name in de polis vermeld

Nadere informatie