De overbruggingsregeling (Administratieve) handleiding voor de BVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De overbruggingsregeling (Administratieve) handleiding voor de BVO"

Transcriptie

1 De overbruggingsregeling (Administratieve) handleiding voor de BVO Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) Harderwijkweg PW GOUDA telefoon fax Internet: 1 juli 2014

2 Inhoudsopgave 1. Hoofdlijnen van de overbruggingsregeling / CFK Algemeen Verplichte deelname Gehuurde contractspelers Dispensatie Fondspremiebasis Fondspremie Uitkeringen uit het deelnemersfonds Overlijden van de deelnemer Aanleveren deelnemergegevens Maandelijkse (administratieve) handelingen Inhouding van de (reguliere) fondspremie Maandopgave Afdracht van de Fondspremie Aanmaningsprocedure Hand- en tekengeld (HTG) voorwaarden Betalingsvoorwaarden Contractuele aspecten Administratieve behandeling HTG Beëindigingvergoeding Fiscaal Deelnemerfonds Communicatie

3 1. Hoofdlijnen van de overbruggingsregeling / CFK 1.1 Algemeen De Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna: CFK) is opgericht in 1972 met als doel: het bevorderen van de continuïteit van de maatschappelijke situatie van contractspelers en de van hen afhankelijke personen - na beëindiging van de actieve profvoetbalcarrière. Deze handleiding is bestemd voor degenen die zich binnen de Betaald Voetbal Organisaties (hierna: BVO's) bezig houden met de uitvoering van de overbruggingsregeling (financiële administratie). Wij hopen dat deze handleiding u een goed inzicht geeft in de operationele kant van de overbruggingsregeling. Indien u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het CFK. De overbruggingsregeling is vastgelegd in het Overbruggingreglement, deze kunt u hier vinden. Het doel van de overbruggingsregeling is de deelnemer te helpen om de periode tussen zijn voetbalcarrière en een vervolgloopbaan financieel te overbruggen. In deze periode betaalt het CFK een maandelijkse overbruggingsuitkering aan de voormalige contractspeler, waardoor deze zich beter kan voorbereiden op een volgende maatschappelijke loopbaan. De overbruggingsuitkeringen worden door de contractspeler zelf gefinancierd. Het (bruto) inkomen van de contractspeler wordt verminderd met de fondspremie. De BVO draagt de ingehouden fondspremies maandelijks af aan het CFK. Het CFK administreert de ontvangen fondspremies in individuele deelnemerfondsen en belegt de onderliggende gelden collectief. 1.2 Verplichte deelname De overbruggingsregeling is verplicht voor alle contractspelers. De verplichte deelname berust op artikel 49 van het Reglement Betaald Voetbal van de KNVB, de CAO en voorts op de hiertoe strekkende bepaling in de arbeidsovereenkomst (spelerscontract Titel 12, verplicht volgens artikel 53 Reglement Betaald Voetbal) tussen BVO en de contractspeler. 1.3 Gehuurde contractspelers Voor ingehuurde spelers uit het buitenland geldt dat deze zijn uitgesloten van deelname aan de overbruggingsregeling. 1.4 Dispensatie In bepaalde situaties kan aan een BVO dispensatie worden verleend voor een speler. De mogelijkheden tot dispensatie zijn vastgelegd in de Dispensatiecriteria. Voor het aanvragen van dispensatie dient u een dispensatieverzoek en een afstandsverklaring, mede ondertekend door de contractspeler, bij het CFK in te dienen. 1 juli 2014

4 Noot: In het algemeen kan het enige tijd duren voordat de belastingdienst de toekenning van de 30%-beschikking afgeeft. Gedurende deze periode dient de BVO geen afdrachten aan het CFK te doen. De reden hiervan is dat volgens een rechterlijke uitspraak, het CFK de premies, die reeds zijn ingelegd, voordat er dispensatie is verleend, niet kan restitueren aan de clubs. In plaats daarvan dient het ingelegde bedrag rechtstreeks aan de betreffende contractspeler te worden terugbetaald. Het CFK mag daarop een eventuele 30%-beschikking niet toepassen. De betaling dient dus volledig te worden verloond. Kortom, de speler ondervindt in dat geval een fiscaal nadeel. Indien later blijkt dat dispensatie niet kan worden verleend, zal de premieafdracht plaatsvinden vanaf dat moment. 1.5 Fondspremiebasis De fondspremiebasis is (het deel van) het inkomen van de contractspeler waarover de fondspremie wordt berekend. Dit inkomen omvat alle inkomsten die de contractspeler uit- of in verband met zijn voetbalcontract ontvangt. Dit betekent dat de volgende inkomsten onder de fondspremiebasis vallen. 1. vaste vergoedingen; 2. wedstrijd- en andere premies; 3. incidentele vergoedingen (bijvoorbeeld beëindigingvergoeding); 4. hand- en tekengelden en 5. via de werkgever uitbetaalde ziekengelden De vakantietoeslag en fiscaal vrijgestelde geschenken en/of vergoedingen maken geen onderdeel uit van de fondspremiebasis. Dit betekent dat onkostenvergoedingen zijn uitgezonderd, voor zover deze voor de heffing van loonbelasting niet als loon worden beschouwd. 1.6 Fondspremie De fondspremie wordt vastgesteld aan de hand van de fondspremietabel. De tabel staat ook op (Clubs). De maandelijkse fondspremie is gemaximeerd na een salaris van Hierbij hoort een maandelijkse premie van Fondssaldo hoger dan 1 miljoen. Het niet toegestaan om fondspremies en/of hand- en tekengeld af te dragen voor deelnemers waarvan het deelnemersfonds de 1 miljoen heeft bereikt. Indien van toepassing wordt de BVO hierover geïnformeerd. 1.7 Uitkeringen uit het deelnemersfonds Het deelnemersfonds komt, op het moment dat de deelnemer zijn profcarrière op mondiaal niveau heeft beëindigd, tot uitkering door middel van maandelijkse uitkeringen. De hoogte en de duur van de uitkering zijn afhankelijk van de hoogte van het deelnemersfonds en worden bepaald aan de hand van het overbruggingsreglement. Noot: Afkoop, overdracht, in pandgeving, wijziging begunstiging en elke andere handeling waarmee een aanspraak aan een ander dan de rechthebbende wordt toegekend is niet 4

5 toegestaan. 1.8 Overlijden van de deelnemer Als een contractspeler overlijdt, komt het overbruggingsfonds toe aan zijn partner (in de vorm van een nabestaandenuitkering). Indien er geen partner is, wordt het (resterende) fondssaldo aan de kinderen uitgekeerd. Indien de contractspeler geen partner en geen kinderen heeft, vervalt de waarde van zijn deelnemersfonds aan het CFK (lees: de andere deelnemers). Via het CFK kunnen deelnemers een overlijdensrisicoverzekering afsluiten (POV). Deze verzekering keert een bedrag ter hoogte van het fondssaldo uit op aan bijvoorbeeld ouders op het moment dat de deelnemer komt te overlijden. Informatie en het aanvraagformulier voor de Profsport-Overlijdensrisicoverzekering (POV) kan de contractspeler opvragen bij het CFK. 5

6 2. Aanleveren deelnemergegevens Wijzigingen in het contractspelerbestand dient de BVO zo spoedig mogelijk door te geven aan het CFK. U kunt dit doen door gebruik te maken van het mutatiebestand of de mutatieformulieren. U ontvangt van het CFK een mutatiebestand met daarin een overzicht van alle bestaande deelnemers Het mutatiebestand wordt voor het begin van het seizoen en na de transferperiode, alsmede voor en na transferperiode van januari verzonden aan de BVO. De mutatieformulieren vindt u op 2.1 Nieuwe contractspeler Op het moment dat er een nieuwe contractspeler bij de BVO in dienst treedt die al deelnemer is aan de overbruggingsregeling, kunt u hem aanmelden via een het mutatiebestand of het verkorte mutatieformulier Aanmelden bestaande deelnemer (speler doet reeds mee aan de overbruggingsregeling). Indien de contractspeler nog niet bekend is bij het CFK kunt u hem aanmelden via het mutatiebestand of het mutatieformulier Aanmelden nieuwe deelnemer (speler doet nog niet mee aan de overbruggingsregeling). Voor deze speler dient u een geldig legitimatiebewijs mee te sturen, welke is voorzien van een handtekening en een datum van de BVO. Indien u niet zeker weet of de nieuwe contractspeler al deelnemer is, neemt u dan contact op met het CFK. 2.2 Uit dienst treden van een speler Op het moment dat er een contractspeler bij de BVO uit dienst treedt, kunt u hem afmelden via het mutatiebestand of het mutatieformulier Afmelden deelnemer. 2.3 Wijzing van gegevens (bv. huwelijkse staat, kinderen, salaris) Op het moment dat de contractspeler van huwelijkse staat (huwen, scheiden, samenwonen) verandert of kinderen krijgt, dient u deze wijziging door te geven via het mutatiebestand of mutatieformulier Overige wijzigingen. Noot: De overige, persoonlijke gegevens van de deelnemer dient de deelnemer zelf door te geven aan het CFK via hun persoonlijke portal. Om deze reden vragen wij geen mutaties van gegevens over adreswijzigingen, wijziging van telefoon en van bestaande deelnemers. De door u geleverde gegevens worden tevens gebruikt voor de administratie van de Pensioenregeling Betaald Voetbal (ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen). 6

7 3. Maandelijkse (administratieve) handelingen 3.1 Inhouding van de (reguliere) fondspremie Indien een speler aan de criteria voldoet dient er iedere maand op zijn inkomen fondspremie te worden ingehouden. Het CFK stuurt iedere maand een overzicht van uw contractspelers. Door middel van dit formulier kunt u de individuele premies vaststellen. De hoogte van de fondspremie kunt u ook vaststellen met de maandpremietabel. 3.2 Maandopgave De BVO ontvangt iedere maand het bestand van het CFK per mail. Op dit formulier zijn de namen vermeld van de contractspelers die, voor zover bij het CFK bekend, aan uw BVO zijn verbonden. Het formulier maakt onderscheid tussen deelnemer die afdragen (bovenaan het formulier) en niet (meer) afdragen (onderaan het formulier). Deelnemers die in aanmerking komen voor afdrachten In de kolom Bruto loon vermeldt u de fondspremiebasis van de betreffende maand, waarna in de kolom Ingehouden fondspremie de verschuldigde fondspremie wordt weergegeven. Dit bedrag dient u op het bruto inkomen van de contractspeler in te houden. De geldbedragen moeten vanzelfsprekend overeenstemmen met de loonstaat voor de loonbelasting. Deelnemers die niet (meer) in aanmerking komen voor afdracht Onderaan het formulier staan de contractspelers die zijn vrijgesteld van deelname (dispensatie of beëindiging premieafdracht omdat fondssaldo boven 1 miljoen). U kunt het ingevulde formulier per c.q. per post retourneren aan het CFK. Noot: Indien er een contractspeler ontbreekt op het formulier, kunt u deze aan het formulier toe te voegen. U dient de deelnemer nog wel aan te melden. 3.3 Afdracht van de Fondspremie Het totaalbedrag van de af te dragen fondspremies kunt u overmaken op de bankrekening van het CFK. Het rekeningnummer en BIC (IBAN NL10 INGB en BIC INGBNL2A) staan vermeld op het formulier. Conform de richtlijn F.05 van Reglement Betaald Voetbal zijn de BVO s de ingehouden premies verschuldigd uiterlijk op de 10 e van de volgende maand. 7

8 De KNVB hanteert een scherp beleid ten aanzien van de betalingen. Het overschrijden van de betalingstermijn kan uiteindelijk leiden tot het in mindering brengen van winstpunten. Het CFK is verplicht betalingsachterstanden aan de KNVB te melden. Indien de fondspremieafdracht niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden zullen er bij de BVO administratiekosten en rente in rekening worden gebracht. De rente zal worden bijgeschreven op het deelnemersfonds van de betreffende deelnemers. Het rentepercentage is gelijk aan het wettelijk rentepercentage. 3.4 Aanmaningsprocedure De volgende aanmaningsprocedure wordt door het CFK gevolgd. Hiermee wordt aangesloten met procedure zoals vermeld in HET Handboek licentiesysteem Betaald Voetbal KNVB. Omschrijving 1 10 e van de maand, Actie 1. CFK verstuurt aanmaning aan BVO (volledige) betaling nog niet ontvangen door het CFK 2 25 e van de maand, (volledige) betaling nog niet ontvangen 1. CFK verstuurt aanmaning aan BVO 2. Kopie aan bureau licentiezaken KNVB door het CFK 3 10 e van de volgende maand, (volledige) betaling nog niet ontvangen door het CFK 4 20 e van de maand, (volledige) betaling nog niet ontvangen door het CFK 1. CFK rapporteert achterstand bij bureau licentiezaken KNVB 2. Kopie rapportage aan BVO 1. CFK rapporteert achterstand bij bureau licentiezaken KNVB 2. Kopie rapportage aan BVO 8

9 4. Hand- en tekengeld (HTG) Het hand- en tekengeld (HTG) is eenmalige vergoeding die de club aan de contractspeler toekent in verband met de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. 4.1 voorwaarden De voorwaarden voor toepassing van de HTG-regeling zijn vastgelegd in het overbruggingsreglement : a. Er moet bij de toekenning en uitbetaling sprake zijn van een éénmalig karakter van de vergoeding (blijkend uit het spelercontract en uit de inhouding en afdracht aan het CFK); b. De toekenning moet in verband staan met de ondertekening van het spelerscontract (ook: verlenging bestaande overeenkomst); c. Het af te dragen HTG bedraagt bruto niet meer dan een derde van de totaal overeengekomen bruto (gegarandeerde) vergoeding gedurende de gehele contractperiode (inclusief HTG); d. HTG kan niet worden afgedragen als de contractspeler een fondssaldo heeft van meer dan 1 miljoen. Het fondssaldo kan maximaal tot het niveau van 1 miljoen worden aangevuld. 4.2 Betalingsvoorwaarden De Belastingdienst stelt strikte voorwaarden aan de afdracht van het HTG, De afdracht van het HTG dient plaats te vinden uiterlijk tien dagen na het verstrijken van de kalendermaand volgend op de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst dan wel uiterlijk tien dagen na het verstrijken van de kalendermaand volgend op de datum van ondertekening van de overeenkomst. De BVO heeft vervolgens nog 1 maand om de betaling te doen. Over deze periode wordt overigens bij de BVO wel rente in rekening gebracht, die wordt bijgeschreven op het fondssaldo van de deelnemer Wanneer de betalingsafdracht niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet mag de afdracht niet meer worden geaccepteerd als bijzondere afdracht. 4.3 Contractuele aspecten Gezien de voorwaarden, die van toepassing zijn binnen de HTG-regeling, wordt geadviseerd om in het spelerscontract de navolgende tekst te hanteren: "De BVO kent aan de contractspeler in verband met de ondertekening van deze overeenkomst éénmalig tekengeld toe ten bedrage van XX. Hierop wordt in overeenstemming met het Overbruggingsreglement A 100% fondspremie ingehouden en afgedragen". 9

10 4.4 Administratieve behandeling HTG De inhoudingen van de fondspremies uit hoofde van de HTG-regeling kunt u door middel van het formulier Melding Hand- en Tekengelden. 10

11 5. Beëindigingvergoeding Indien een speler een vergoeding krijgt in het kader van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst wordt, voor de berekening van de af te storten fondspremie over deze vergoeding, opgeteld bij het salaris behorende bij de laatste maand van zijn arbeidsovereenkomst. Op deze totale maandvergoeding is vervolgens de fondspremietabel van toepassing met als maximum van Indien een contractspeler met zijn club is overeengekomen dat er na het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst, nog gedurende een bepaalde periode vergoedingen worden doorbetaald in het kader van deze voortijdige beëindiging, zullen deze vergoedingen worden behandeld als reguliere fondspremiebasis. De fondspremietabel is op deze vergoedingen onverkort van toepassing. Indien de speler inmiddels bij een andere BVO in dienst is getreden zullen de daar verdiende vergoedingen eveneens gerekend worden tot de fondspremiebasis, waarbij voor de toepassing van de tabel geen cumulatie plaatsvindt met de vergoedingen die hij nog van zijn vorige club ontvangt. 11

12 6. Fiscaal De overbruggingsregeling kent een fiscale faciliteit. De fondspremies zijn vrijgesteld van heffing van loonbelasting en premieheffing volksverzekering (AOW, ANW, AWBZ). Op de overbruggingsuitkeringen wordt loonheffing ingehouden. Over de via de BVO uitgekeerde ziekengelden is fondspremie verschuldigd. 6.1 Deelnemerfonds Alle fondspremies worden in afzonderlijke (individuele) deelnemerfondsen geadministreerd. Het rendement wordt toegewezen aan het deelnemersfonds waarbij het rentebedrag wordt berekend over het gemiddeld saldo van het (individuele) deelnemerfonds. De bijgeschreven rente vormt voor de deelnemer geen fiscaal inkomen. Het saldo van het deelnemerfonds hoeft door de deelnemer niet in Box 3 te worden aangegeven. Deze waarde wordt dus niet betrokken in de vermogensrendementsheffing (IB). 12

13 7. Communicatie Het CFK besteed veel aandacht aan de communicatie aan haar deelnemers. Hieronder treft u een kort overzicht van de communicatie/informatieverstrekking aan de deelnemers: 1. Nieuwe deelnemers ontvangen kort na hun aanmelding een korte, schriftelijke uitleg van de overbruggingsregeling per mail. Er wordt tevens met iedere nieuwe deelnemer telefonisch contact opgenomen om eventuele vragen door te nemen. 2. Alle deelnemers krijgen toegang tot hun persoonlijke internetportal. Op de portal kan men onder andere online de persoonlijke gegevens inzien, mutaties doorgeven, het fondssaldo bekijken (inclusief de recente af- en bijschrijvingen) en gebruik maken van een rekenhulp om de bruto/netto overbruggingsuitkering te berekenen. Daarnaast vindt men op de portal alle informatie over de regeling, het laatste nieuws en het beleggingsrendement. Om toegang te krijgen ontvangen de deelnemers, op hun privéadres, de toegangscodes. 3. Een keer per jaar (september) ontvangt de deelnemer een mutatieoverzicht incl. de bijschrijving van het beleggingsresultaat. 4. De deelnemer wordt regelmatig via en zijn portal geinformeerd over de stand van het behaalde rendement Bovenstaande communicatie is slechts een korte opsomming. Zo is het ook altijd mogelijk dat het CFK (eventueel op Lokatie) aan de individuele deelnemer dan wel plenair uitleg geeft over de overbruggingsregeling (en eventueel andere, van toepassing zijnde regelingen). 13

Pensioenregeling Betaald Voetbal (Administratieve) handleiding voor de BVO

Pensioenregeling Betaald Voetbal (Administratieve) handleiding voor de BVO Pensioenregeling Betaald Voetbal (Administratieve) handleiding voor de BVO Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) Harderwijkweg 5 2803 PW GOUDA telefoon 0182-571171 e-mail: info@cfk.nl Internet: www.cfk.nl

Nadere informatie

De NWF-regeling Een toelichting op de regeling van de Stichting Nederlands Wielrennersfonds Januari 2011

De NWF-regeling Een toelichting op de regeling van de Stichting Nederlands Wielrennersfonds Januari 2011 De NWF-regeling Een toelichting op de regeling van de Stichting Nederlands Wielrennersfonds Januari 2011 Stichting Nederland Wielrennersfonds Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Tel: 0182 571171 Fax: 0182-532732

Nadere informatie

Overbruggingsreglement A. Stichting Contractspelersfonds KNVB

Overbruggingsreglement A. Stichting Contractspelersfonds KNVB Overbruggingsreglement A Stichting Contractspelersfonds KNVB In werking getreden per 1 januari 2011 1 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN EN WERKINGSFEER... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 Artikel 2: Werkingsfeer...

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Overbruggingsreglement B

Overbruggingsreglement B Overbruggingsreglement B 4%-fonds, klasse profvoetballers Fondsbeheerder: Stichting Contractspelersfonds KNVB 1 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN EN WERKINGSFEER... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 HOOFDSTUK II

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Geboortedatum ex-partner: Burgerservicenummer (BSN) ex-partner: samenlevingsovereenkomst: Geboortedatum ex-partner:

Geboortedatum ex-partner: Burgerservicenummer (BSN) ex-partner: samenlevingsovereenkomst: Geboortedatum ex-partner: Aanvraagformulier levenslang ouderdomspensioen Postbus 9159, 1006 AD Amsterdam Telefoon: 088-007 98 99 Telefax: 088-007 98 90 Waarom ontvangt u dit formulier? Wat moet u doen? U heeft pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma

Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma Wij vinden het belangrijk dat u de auteursrechtenvergoeding krijgt waar u recht op heeft. Maar wij denken ook graag mee over uw toekomst. Daarom

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Overbruggingsreglement A

Overbruggingsreglement A Overbruggingsreglement A Hoofdfonds, klasse profvoetballers Fondsbeheerder: Stichting Contractspelersfonds KNVB 1 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 HOOFDSTUK II : FONDSVORMING...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015 Gouden Handdruk Leefrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Leefrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding kan ik inleggen? Aanvragen

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Productwijzer. Gouden Handdruk Leefrekening

Productwijzer. Gouden Handdruk Leefrekening Productwijzer Gouden Handdruk Leefrekening September 2016 2 Inhoudsopgave Gouden Handdruk Leefrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Leefrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding kan ik inleggen?

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Overbruggingsreglement B. Stichting Contractspelersfonds KNVB

Overbruggingsreglement B. Stichting Contractspelersfonds KNVB Overbruggingsreglement B Stichting Contractspelersfonds KNVB In werking getreden per 1 januari 2011 1 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN EN WERKINGSFEER... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 Artikel 2: Werkingsfeer...

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS 02 WAT ZIT ER IN HET TIJDSPAARFONDS? 03 WELK LOON VORMT DE BASIS VOOR STORTINGEN IN

Nadere informatie

Informatie over jouw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult.

Informatie over jouw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult. Informatie over jouw pensioenbetaling Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling Je ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder lees je allerlei praktische

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega,

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, s c h o l e n g r o e p Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, In het kader van goed werkgeverschap hebben wij per 1 november 2016 een zeer gunstige collectieve

Nadere informatie

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens Mutatie Werkgeversadministratie Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Kruis aan wat van toepassing is en vul alleen de noodzakelijke gegevens in. Op welk werkgeversnummer geldt(en) de mutatie(s) die u wenst

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Bijna met pensioen. Lees alles over de keuzes die u kunt maken

Bijna met pensioen. Lees alles over de keuzes die u kunt maken Bijna met pensioen Lees alles over de keuzes die u kunt maken Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche

Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche In deze brochure informeren wij u over het ANW-hiaatpensioen en de mogelijkheden uw nabestaanden tegen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 zijn de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de

Nadere informatie

Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma

Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma Wij vinden het belangrijk dat u de auteursrechtenvergoeding krijgt waar u recht op heeft. Maar wij denken ook graag mee over uw toekomst. Daarom

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOETBALTRAINER VOOR BEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOETBALTRAINER VOOR BEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOETBALTRAINER VOOR BEPAALDE DUUR Tussen de ondergetekenden: De club., vertegenwoordigd door Dhr. en Dhr., met maatschappelijke zetel te.,. Verder genoemd de club En De Heer.., geboren

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wilt u, door middel van een vrijwillige aansluitingsovereenkomst, worden aangesloten?

Wilt u, door middel van een vrijwillige aansluitingsovereenkomst, worden aangesloten? Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Aanmelding 1. ALGEMENE GEGEVENS A Wenst u opgenomen te worden in de werkgeversadministratie? Ja Nee B Verplicht / Vrijwillig aangesloten Bent u werkgever in de bedrijfstak

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie