De overbruggingsregeling (Administratieve) handleiding voor de BVO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De overbruggingsregeling (Administratieve) handleiding voor de BVO"

Transcriptie

1 De overbruggingsregeling (Administratieve) handleiding voor de BVO Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) Harderwijkweg PW GOUDA telefoon fax Internet: 1 juli 2014

2 Inhoudsopgave 1. Hoofdlijnen van de overbruggingsregeling / CFK Algemeen Verplichte deelname Gehuurde contractspelers Dispensatie Fondspremiebasis Fondspremie Uitkeringen uit het deelnemersfonds Overlijden van de deelnemer Aanleveren deelnemergegevens Maandelijkse (administratieve) handelingen Inhouding van de (reguliere) fondspremie Maandopgave Afdracht van de Fondspremie Aanmaningsprocedure Hand- en tekengeld (HTG) voorwaarden Betalingsvoorwaarden Contractuele aspecten Administratieve behandeling HTG Beëindigingvergoeding Fiscaal Deelnemerfonds Communicatie

3 1. Hoofdlijnen van de overbruggingsregeling / CFK 1.1 Algemeen De Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna: CFK) is opgericht in 1972 met als doel: het bevorderen van de continuïteit van de maatschappelijke situatie van contractspelers en de van hen afhankelijke personen - na beëindiging van de actieve profvoetbalcarrière. Deze handleiding is bestemd voor degenen die zich binnen de Betaald Voetbal Organisaties (hierna: BVO's) bezig houden met de uitvoering van de overbruggingsregeling (financiële administratie). Wij hopen dat deze handleiding u een goed inzicht geeft in de operationele kant van de overbruggingsregeling. Indien u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het CFK. De overbruggingsregeling is vastgelegd in het Overbruggingreglement, deze kunt u hier vinden. Het doel van de overbruggingsregeling is de deelnemer te helpen om de periode tussen zijn voetbalcarrière en een vervolgloopbaan financieel te overbruggen. In deze periode betaalt het CFK een maandelijkse overbruggingsuitkering aan de voormalige contractspeler, waardoor deze zich beter kan voorbereiden op een volgende maatschappelijke loopbaan. De overbruggingsuitkeringen worden door de contractspeler zelf gefinancierd. Het (bruto) inkomen van de contractspeler wordt verminderd met de fondspremie. De BVO draagt de ingehouden fondspremies maandelijks af aan het CFK. Het CFK administreert de ontvangen fondspremies in individuele deelnemerfondsen en belegt de onderliggende gelden collectief. 1.2 Verplichte deelname De overbruggingsregeling is verplicht voor alle contractspelers. De verplichte deelname berust op artikel 49 van het Reglement Betaald Voetbal van de KNVB, de CAO en voorts op de hiertoe strekkende bepaling in de arbeidsovereenkomst (spelerscontract Titel 12, verplicht volgens artikel 53 Reglement Betaald Voetbal) tussen BVO en de contractspeler. 1.3 Gehuurde contractspelers Voor ingehuurde spelers uit het buitenland geldt dat deze zijn uitgesloten van deelname aan de overbruggingsregeling. 1.4 Dispensatie In bepaalde situaties kan aan een BVO dispensatie worden verleend voor een speler. De mogelijkheden tot dispensatie zijn vastgelegd in de Dispensatiecriteria. Voor het aanvragen van dispensatie dient u een dispensatieverzoek en een afstandsverklaring, mede ondertekend door de contractspeler, bij het CFK in te dienen. 1 juli 2014

4 Noot: In het algemeen kan het enige tijd duren voordat de belastingdienst de toekenning van de 30%-beschikking afgeeft. Gedurende deze periode dient de BVO geen afdrachten aan het CFK te doen. De reden hiervan is dat volgens een rechterlijke uitspraak, het CFK de premies, die reeds zijn ingelegd, voordat er dispensatie is verleend, niet kan restitueren aan de clubs. In plaats daarvan dient het ingelegde bedrag rechtstreeks aan de betreffende contractspeler te worden terugbetaald. Het CFK mag daarop een eventuele 30%-beschikking niet toepassen. De betaling dient dus volledig te worden verloond. Kortom, de speler ondervindt in dat geval een fiscaal nadeel. Indien later blijkt dat dispensatie niet kan worden verleend, zal de premieafdracht plaatsvinden vanaf dat moment. 1.5 Fondspremiebasis De fondspremiebasis is (het deel van) het inkomen van de contractspeler waarover de fondspremie wordt berekend. Dit inkomen omvat alle inkomsten die de contractspeler uit- of in verband met zijn voetbalcontract ontvangt. Dit betekent dat de volgende inkomsten onder de fondspremiebasis vallen. 1. vaste vergoedingen; 2. wedstrijd- en andere premies; 3. incidentele vergoedingen (bijvoorbeeld beëindigingvergoeding); 4. hand- en tekengelden en 5. via de werkgever uitbetaalde ziekengelden De vakantietoeslag en fiscaal vrijgestelde geschenken en/of vergoedingen maken geen onderdeel uit van de fondspremiebasis. Dit betekent dat onkostenvergoedingen zijn uitgezonderd, voor zover deze voor de heffing van loonbelasting niet als loon worden beschouwd. 1.6 Fondspremie De fondspremie wordt vastgesteld aan de hand van de fondspremietabel. De tabel staat ook op (Clubs). De maandelijkse fondspremie is gemaximeerd na een salaris van Hierbij hoort een maandelijkse premie van Fondssaldo hoger dan 1 miljoen. Het niet toegestaan om fondspremies en/of hand- en tekengeld af te dragen voor deelnemers waarvan het deelnemersfonds de 1 miljoen heeft bereikt. Indien van toepassing wordt de BVO hierover geïnformeerd. 1.7 Uitkeringen uit het deelnemersfonds Het deelnemersfonds komt, op het moment dat de deelnemer zijn profcarrière op mondiaal niveau heeft beëindigd, tot uitkering door middel van maandelijkse uitkeringen. De hoogte en de duur van de uitkering zijn afhankelijk van de hoogte van het deelnemersfonds en worden bepaald aan de hand van het overbruggingsreglement. Noot: Afkoop, overdracht, in pandgeving, wijziging begunstiging en elke andere handeling waarmee een aanspraak aan een ander dan de rechthebbende wordt toegekend is niet 4

5 toegestaan. 1.8 Overlijden van de deelnemer Als een contractspeler overlijdt, komt het overbruggingsfonds toe aan zijn partner (in de vorm van een nabestaandenuitkering). Indien er geen partner is, wordt het (resterende) fondssaldo aan de kinderen uitgekeerd. Indien de contractspeler geen partner en geen kinderen heeft, vervalt de waarde van zijn deelnemersfonds aan het CFK (lees: de andere deelnemers). Via het CFK kunnen deelnemers een overlijdensrisicoverzekering afsluiten (POV). Deze verzekering keert een bedrag ter hoogte van het fondssaldo uit op aan bijvoorbeeld ouders op het moment dat de deelnemer komt te overlijden. Informatie en het aanvraagformulier voor de Profsport-Overlijdensrisicoverzekering (POV) kan de contractspeler opvragen bij het CFK. 5

6 2. Aanleveren deelnemergegevens Wijzigingen in het contractspelerbestand dient de BVO zo spoedig mogelijk door te geven aan het CFK. U kunt dit doen door gebruik te maken van het mutatiebestand of de mutatieformulieren. U ontvangt van het CFK een mutatiebestand met daarin een overzicht van alle bestaande deelnemers Het mutatiebestand wordt voor het begin van het seizoen en na de transferperiode, alsmede voor en na transferperiode van januari verzonden aan de BVO. De mutatieformulieren vindt u op 2.1 Nieuwe contractspeler Op het moment dat er een nieuwe contractspeler bij de BVO in dienst treedt die al deelnemer is aan de overbruggingsregeling, kunt u hem aanmelden via een het mutatiebestand of het verkorte mutatieformulier Aanmelden bestaande deelnemer (speler doet reeds mee aan de overbruggingsregeling). Indien de contractspeler nog niet bekend is bij het CFK kunt u hem aanmelden via het mutatiebestand of het mutatieformulier Aanmelden nieuwe deelnemer (speler doet nog niet mee aan de overbruggingsregeling). Voor deze speler dient u een geldig legitimatiebewijs mee te sturen, welke is voorzien van een handtekening en een datum van de BVO. Indien u niet zeker weet of de nieuwe contractspeler al deelnemer is, neemt u dan contact op met het CFK. 2.2 Uit dienst treden van een speler Op het moment dat er een contractspeler bij de BVO uit dienst treedt, kunt u hem afmelden via het mutatiebestand of het mutatieformulier Afmelden deelnemer. 2.3 Wijzing van gegevens (bv. huwelijkse staat, kinderen, salaris) Op het moment dat de contractspeler van huwelijkse staat (huwen, scheiden, samenwonen) verandert of kinderen krijgt, dient u deze wijziging door te geven via het mutatiebestand of mutatieformulier Overige wijzigingen. Noot: De overige, persoonlijke gegevens van de deelnemer dient de deelnemer zelf door te geven aan het CFK via hun persoonlijke portal. Om deze reden vragen wij geen mutaties van gegevens over adreswijzigingen, wijziging van telefoon en van bestaande deelnemers. De door u geleverde gegevens worden tevens gebruikt voor de administratie van de Pensioenregeling Betaald Voetbal (ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen). 6

7 3. Maandelijkse (administratieve) handelingen 3.1 Inhouding van de (reguliere) fondspremie Indien een speler aan de criteria voldoet dient er iedere maand op zijn inkomen fondspremie te worden ingehouden. Het CFK stuurt iedere maand een overzicht van uw contractspelers. Door middel van dit formulier kunt u de individuele premies vaststellen. De hoogte van de fondspremie kunt u ook vaststellen met de maandpremietabel. 3.2 Maandopgave De BVO ontvangt iedere maand het bestand van het CFK per mail. Op dit formulier zijn de namen vermeld van de contractspelers die, voor zover bij het CFK bekend, aan uw BVO zijn verbonden. Het formulier maakt onderscheid tussen deelnemer die afdragen (bovenaan het formulier) en niet (meer) afdragen (onderaan het formulier). Deelnemers die in aanmerking komen voor afdrachten In de kolom Bruto loon vermeldt u de fondspremiebasis van de betreffende maand, waarna in de kolom Ingehouden fondspremie de verschuldigde fondspremie wordt weergegeven. Dit bedrag dient u op het bruto inkomen van de contractspeler in te houden. De geldbedragen moeten vanzelfsprekend overeenstemmen met de loonstaat voor de loonbelasting. Deelnemers die niet (meer) in aanmerking komen voor afdracht Onderaan het formulier staan de contractspelers die zijn vrijgesteld van deelname (dispensatie of beëindiging premieafdracht omdat fondssaldo boven 1 miljoen). U kunt het ingevulde formulier per c.q. per post retourneren aan het CFK. Noot: Indien er een contractspeler ontbreekt op het formulier, kunt u deze aan het formulier toe te voegen. U dient de deelnemer nog wel aan te melden. 3.3 Afdracht van de Fondspremie Het totaalbedrag van de af te dragen fondspremies kunt u overmaken op de bankrekening van het CFK. Het rekeningnummer en BIC (IBAN NL10 INGB en BIC INGBNL2A) staan vermeld op het formulier. Conform de richtlijn F.05 van Reglement Betaald Voetbal zijn de BVO s de ingehouden premies verschuldigd uiterlijk op de 10 e van de volgende maand. 7

8 De KNVB hanteert een scherp beleid ten aanzien van de betalingen. Het overschrijden van de betalingstermijn kan uiteindelijk leiden tot het in mindering brengen van winstpunten. Het CFK is verplicht betalingsachterstanden aan de KNVB te melden. Indien de fondspremieafdracht niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden zullen er bij de BVO administratiekosten en rente in rekening worden gebracht. De rente zal worden bijgeschreven op het deelnemersfonds van de betreffende deelnemers. Het rentepercentage is gelijk aan het wettelijk rentepercentage. 3.4 Aanmaningsprocedure De volgende aanmaningsprocedure wordt door het CFK gevolgd. Hiermee wordt aangesloten met procedure zoals vermeld in HET Handboek licentiesysteem Betaald Voetbal KNVB. Omschrijving 1 10 e van de maand, Actie 1. CFK verstuurt aanmaning aan BVO (volledige) betaling nog niet ontvangen door het CFK 2 25 e van de maand, (volledige) betaling nog niet ontvangen 1. CFK verstuurt aanmaning aan BVO 2. Kopie aan bureau licentiezaken KNVB door het CFK 3 10 e van de volgende maand, (volledige) betaling nog niet ontvangen door het CFK 4 20 e van de maand, (volledige) betaling nog niet ontvangen door het CFK 1. CFK rapporteert achterstand bij bureau licentiezaken KNVB 2. Kopie rapportage aan BVO 1. CFK rapporteert achterstand bij bureau licentiezaken KNVB 2. Kopie rapportage aan BVO 8

9 4. Hand- en tekengeld (HTG) Het hand- en tekengeld (HTG) is eenmalige vergoeding die de club aan de contractspeler toekent in verband met de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. 4.1 voorwaarden De voorwaarden voor toepassing van de HTG-regeling zijn vastgelegd in het overbruggingsreglement : a. Er moet bij de toekenning en uitbetaling sprake zijn van een éénmalig karakter van de vergoeding (blijkend uit het spelercontract en uit de inhouding en afdracht aan het CFK); b. De toekenning moet in verband staan met de ondertekening van het spelerscontract (ook: verlenging bestaande overeenkomst); c. Het af te dragen HTG bedraagt bruto niet meer dan een derde van de totaal overeengekomen bruto (gegarandeerde) vergoeding gedurende de gehele contractperiode (inclusief HTG); d. HTG kan niet worden afgedragen als de contractspeler een fondssaldo heeft van meer dan 1 miljoen. Het fondssaldo kan maximaal tot het niveau van 1 miljoen worden aangevuld. 4.2 Betalingsvoorwaarden De Belastingdienst stelt strikte voorwaarden aan de afdracht van het HTG, De afdracht van het HTG dient plaats te vinden uiterlijk tien dagen na het verstrijken van de kalendermaand volgend op de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst dan wel uiterlijk tien dagen na het verstrijken van de kalendermaand volgend op de datum van ondertekening van de overeenkomst. De BVO heeft vervolgens nog 1 maand om de betaling te doen. Over deze periode wordt overigens bij de BVO wel rente in rekening gebracht, die wordt bijgeschreven op het fondssaldo van de deelnemer Wanneer de betalingsafdracht niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet mag de afdracht niet meer worden geaccepteerd als bijzondere afdracht. 4.3 Contractuele aspecten Gezien de voorwaarden, die van toepassing zijn binnen de HTG-regeling, wordt geadviseerd om in het spelerscontract de navolgende tekst te hanteren: "De BVO kent aan de contractspeler in verband met de ondertekening van deze overeenkomst éénmalig tekengeld toe ten bedrage van XX. Hierop wordt in overeenstemming met het Overbruggingsreglement A 100% fondspremie ingehouden en afgedragen". 9

10 4.4 Administratieve behandeling HTG De inhoudingen van de fondspremies uit hoofde van de HTG-regeling kunt u door middel van het formulier Melding Hand- en Tekengelden. 10

11 5. Beëindigingvergoeding Indien een speler een vergoeding krijgt in het kader van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst wordt, voor de berekening van de af te storten fondspremie over deze vergoeding, opgeteld bij het salaris behorende bij de laatste maand van zijn arbeidsovereenkomst. Op deze totale maandvergoeding is vervolgens de fondspremietabel van toepassing met als maximum van Indien een contractspeler met zijn club is overeengekomen dat er na het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst, nog gedurende een bepaalde periode vergoedingen worden doorbetaald in het kader van deze voortijdige beëindiging, zullen deze vergoedingen worden behandeld als reguliere fondspremiebasis. De fondspremietabel is op deze vergoedingen onverkort van toepassing. Indien de speler inmiddels bij een andere BVO in dienst is getreden zullen de daar verdiende vergoedingen eveneens gerekend worden tot de fondspremiebasis, waarbij voor de toepassing van de tabel geen cumulatie plaatsvindt met de vergoedingen die hij nog van zijn vorige club ontvangt. 11

12 6. Fiscaal De overbruggingsregeling kent een fiscale faciliteit. De fondspremies zijn vrijgesteld van heffing van loonbelasting en premieheffing volksverzekering (AOW, ANW, AWBZ). Op de overbruggingsuitkeringen wordt loonheffing ingehouden. Over de via de BVO uitgekeerde ziekengelden is fondspremie verschuldigd. 6.1 Deelnemerfonds Alle fondspremies worden in afzonderlijke (individuele) deelnemerfondsen geadministreerd. Het rendement wordt toegewezen aan het deelnemersfonds waarbij het rentebedrag wordt berekend over het gemiddeld saldo van het (individuele) deelnemerfonds. De bijgeschreven rente vormt voor de deelnemer geen fiscaal inkomen. Het saldo van het deelnemerfonds hoeft door de deelnemer niet in Box 3 te worden aangegeven. Deze waarde wordt dus niet betrokken in de vermogensrendementsheffing (IB). 12

13 7. Communicatie Het CFK besteed veel aandacht aan de communicatie aan haar deelnemers. Hieronder treft u een kort overzicht van de communicatie/informatieverstrekking aan de deelnemers: 1. Nieuwe deelnemers ontvangen kort na hun aanmelding een korte, schriftelijke uitleg van de overbruggingsregeling per mail. Er wordt tevens met iedere nieuwe deelnemer telefonisch contact opgenomen om eventuele vragen door te nemen. 2. Alle deelnemers krijgen toegang tot hun persoonlijke internetportal. Op de portal kan men onder andere online de persoonlijke gegevens inzien, mutaties doorgeven, het fondssaldo bekijken (inclusief de recente af- en bijschrijvingen) en gebruik maken van een rekenhulp om de bruto/netto overbruggingsuitkering te berekenen. Daarnaast vindt men op de portal alle informatie over de regeling, het laatste nieuws en het beleggingsrendement. Om toegang te krijgen ontvangen de deelnemers, op hun privéadres, de toegangscodes. 3. Een keer per jaar (september) ontvangt de deelnemer een mutatieoverzicht incl. de bijschrijving van het beleggingsresultaat. 4. De deelnemer wordt regelmatig via en zijn portal geinformeerd over de stand van het behaalde rendement Bovenstaande communicatie is slechts een korte opsomming. Zo is het ook altijd mogelijk dat het CFK (eventueel op Lokatie) aan de individuele deelnemer dan wel plenair uitleg geeft over de overbruggingsregeling (en eventueel andere, van toepassing zijnde regelingen). 13

Overbruggingsreglement B. Stichting Contractspelersfonds KNVB

Overbruggingsreglement B. Stichting Contractspelersfonds KNVB Overbruggingsreglement B Stichting Contractspelersfonds KNVB In werking getreden per 1 januari 2011 1 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN EN WERKINGSFEER... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 Artikel 2: Werkingsfeer...

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 1 Productkenmerken Rabo

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon ol Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling paa oon Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank N.V.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland PENSIOENREGLEMENT 2012 NN Prestatie Pensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid beleggingsverzekering

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Voorwaarden InlegGericht Pensioen DGA

Voorwaarden InlegGericht Pensioen DGA Voorwaarden InlegGericht Pensioen DGA in combinatie met pensioenregeling in eigen beheer (IL-DG15) Artikel 1 Verzekering in combinatie met pensioenregeling in eigen beheer Artikel 2 Verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014 Pensioenreglement per 1 januari 2014 Enkele richtlijnen voor de lezing van dit Pensioenreglement 1. Dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. 2. Een begrip

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

Stichting pensioenfonds NIBC

Stichting pensioenfonds NIBC Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2014 Geldig voor Werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2014; op 31 december 2013 Deelnemer waren aan Pensioenreglement 2007 en geboren

Nadere informatie