Collectieve overlijdensrisicoverzekering: de moderne nabestaandendekking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve overlijdensrisicoverzekering: de moderne nabestaandendekking"

Transcriptie

1 Collectieve overlijdensrisicoverzekering: de moderne nabestaandendekking Sinds 1 januari 2015 kan geen pensioen meer worden opgebouwd over het loon boven de Ook het box 1-inkomen waarover de lijfrentepremieaftrek wordt berekend, is begrensd op Om de inkomens tegemoet te komen, is de nettopensioen/ nettolijfrenteregeling ingevoerd. De wetgeving rond deze regelingen is complex en gaat gepaard met aanzienlijke uitvoeringslasten. De praktische uitvoering ervan levert dan ook de nodige vraagtekens op. Zijn dit wel echte box 3-producten? Een flexibel alternatief voor het nettonabestaandenpensioen is de collectieve overlijdensrisicoverzekering die de werkgever voor zijn werknemers kan afsluiten. Zo n verzekering kent geen fiscale begrenzing. Via het nettopensioen en de nettolijfrente is voor de werknemers en zzp ers een in box 3 vrijgestelde pensioenopbouw gecreëerd. Deze opbouw gaat gepaard met complexe wetgeving en aanzienlijke uitvoeringslasten. En dat terwijl de fiscale faciliteiten genoemde box 3-vrijstelling niet bepaald indrukwekkend zijn. Daarbij levert invoering van een nettopensioenregeling een werkgever naar verwachting een zware zorgplicht op om zijn werknemers hierover te informeren. Het valt dan ook te verwachten dat de animo voor dit soort producten niet al te groot zal zijn. 1 Bij grote bedrijven als Shell, Philips en DSM blijkt die animo er wel te zijn. 2 Bij de kleine bedrijven lijkt dit niet het geval. Hierna ga ik eerst nader in op de eigenschappen van de nettopensioen- en lijfrenteregelingen, waarna ik vervolgens een alternatief voor het nettonabestaandenpensioen bespreek, te weten de collectieve overlijdensrisicoverzekering (collectieve ORV). Ten slotte bekijk ik of de premies voor het nettopensioen/de Marco Schijlen Mr. drs. M.W.J.M. Schijlen is fiscaal jurist bij de afdeling Pensioen van Generali Nederland nettolijfrente en de collectieve ORV onder de sinds 1 januari 2015 verplichte werkkostenregeling kunnen worden geschaard. BASISPENSIOEN EN NETTOREGELINGEN Op het basispensioen is de omkeerregel van toepassing: de aanspraken (werkgeversbijdrage) zijn onbelast, een werknemersbijdrage is aftrekbaar en de uitkeringen zijn in box 1 belast. Op de nettoregelingen is de omkeerregel niet van toepassing. Een ander verschil is dat deelname aan de basispensioenregeling verplicht is en die aan een nettopensioenregeling volledig vrijwillig. Wel moet de werkgever, wanneer hij een werkgeverspremie ter beschikking stelt voor een nettoregeling, dit ook doen voor alle werknemers die daar niet aan willen meedoen. Overtreding van dit verbod wordt aangemerkt als verboden handeling en leidt tot verval van de box 3-vrijstelling. 3 Tevens wordt een extra forfaitaire heffing in box 3 in aanmerking genomen. Een (eventuele) werkgeversbijdrage is belast loon (box 1) en een werknemersbijdrage is niet aftrekbaar. Zowel het nettopensioen als de nettolijfrente is in de opbouwfase vrijgesteld in box 3. Op het nettopensioen zijn de bepalingen van de Pensioenwet van toepassing. Voor de uitvoeringspraktijk betekent dit dat de pensioenuitvoerder ook gehouden is om aan zijn jaarlijkse nettopensioencommunicatie te voldoen. Deze communicatie gaat niet samen met die voor het onderliggende basispensioen. De premie-inleg en de begrenzing van de nettoregelingen De financiering van een nettoregeling kan alleen maar op basis van een beschikbarepremieregeling. Derhalve wordt aansluiting gezocht bij de premiestaffels uit het staffelbesluit. De regeling wordt hierdoor onnodig complex, mede omdat een aantal pensioenbepa- 20 juni/juli 2015 Pensioen Magazine

2 lingen van de Wet LB van toepassing is verklaard. De nettolijfrentestaffel staat vermeld in art. 17bis Uitv. besl. IB Deze staffel is gelijk aan de nettopensioenstaffel op basis van 4% rekenrente en is op zijn beurt weer afgeleid van staffel 4 van de reguliere basispensioenstaffel OP en direct ingaand bereikbaar PP, middelloon 1,875%. 4 Laatstgenoemde staffel is ontdaan van onder meer kosten, waardoor sprake is van een nettostaffel. Aangezien staffel 4 van de reguliere basispensioenstaffel ziet op in box 1 belaste uitkeringen van de basispensioenregeling en de uitkeringen van een nettopensioenregeling niet in box 1, maar slechts licht in box 3 worden belast, wordt bovengenoemde staffel 4 gecorrigeerd met een nettofactor. 5 Rekening houdend met een marginaal IB-tarief van 52% bedraagt de nettofactor 48%. De grondslag voor de normale pensioenstaffel is de pensioengrondslag (loon minus franchise). De grondslag voor de nettopensioenstaffel is het loon voor zover dit hoger is dan en bestaat onder meer uit de posten winst uit onderneming, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, belastbaar loon en de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Voor het nettopensioen is er ook een staffel op basis van 3% rekenrente, maar niet voor de nettolijfrente. Bij toepassing van zo n 3% staffel moet de pensioenuitvoerder elk jaar toetsen of sprake is van bovenmatigheid, en waarschijnlijk is dat de reden waarom deze staffel alleen voor het nettopensioen is geïntroduceerd. Een groot nadeel van de 3% staffel is overigens dat een eventueel overrendement niet aan de werknemer toekomt. Dit maakt het allemaal nodeloos ingewikkeld. Het had eigenlijk een simpel box 3-product moeten zijn, met als sanctie een eventueel verlies van de vrijstelling. Belastingdienst en aanleveringsverplichtingen De maximale begrenzing in box 3 voor de nettoregelingen geschiedt aan de hand van de maxima zoals genoemd in de nettostaffels. De Belastingdienst wenst te kunnen controleren of er geen bovenmatige inleg op de loer ligt. Overigens is het merkwaardig dat de aanmerken als een handeling waardoor op enig tijdstip de aanspraak op een nettopensioen/nettolijfrente niet langer als zodanig is aan te merken. Er is dan toch sprake van een onregelmatige handeling, namelijk op grond van art. 5.16c, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 (nettolijfrente), resp. art. 5.17e, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 (nettopensioen). Je kunt je afvragen of er überhaupt wel voldoende wettelijke grondslag is om een bovenmatige inleg te sanctioneren. Nettopensioenuitvoerders zullen strikt de toegestane staffel volgen. Een eventuele bovenmatige inleg kan als onverschuldigde betaling worden aangemerkt. In de praktijk betekent dit restitutie van de te veel betaalde nettopremies. In deze situatie kom je niet toe aan het vraagstuk van fiscale bovenmatigheid. In ieder geval zijn uitvoerders verplicht om uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar het bedrag van de in het voorafgaande kalenderjaar betaalde premies aan nettopensioen of nettolijfrente aan de Belastingdienst door te geven (de zogenoemde jaarlijkse aanlevering/renseignering). De Belastingdienst kan zodoende de aangeleverde premies matchen met de salarisgegevens en bijbehorende staffelpercentages. Voor de kalenderjaren 2015/16 geldt een overgangsregeling. Voor het jaar 2015 hoeft geen aanlevering plaats te vinden en voor het jaar 2016 pas in maart Voor de jaren 2017 en verder vindt de aanlevering op de gebruikelijke wijze plaats. Het blijft merkwaardig dat de jaarlijkse aanleveringsverplichting van de hier beschreven nettoregelingen volkomen afwijkt van die van andere box 3-producten, zoals kapitaalverzekeringen. Voor deze laatste vindt jaarlijkse aanlevering plaats van de waarde in het economische verkeer op peildatum 1 januari van het desbetreffende jaar. Het uitgangspunt in box 3 is altijd dat een waarde wordt begrensd, c.q. is vrijgesteld. Het wordt erg moeilijk als de wetgever hiervan afwijkt en een box 3-product op een nogal gekunstelde manier probeert te begrenzen: de aanleveringsverplichting van een tot box 3 behorend nettopensioen, c.q. nettolijfrente lijkt procesmatig op die van een box 1-lijfrente, namelijk het Merkwaardig genoeg heeft de fiscale wetgever een bovenmatige netto-inleg niet expliciet aangemerkt als een onregelmatige handeling fiscale wetgever een bovenmatige netto-inleg niet expliciet heeft aangemerkt als een onregelmatige handeling. 6 In geval van een onregelmatige handeling, zoals afkoop, vervalt de vrijstelling en vindt een extra forfaitaire heffing in box 3 plaats. 7 De Belastingdienst zou de bovenmatige inleg kunnen 1 Aantekening in V-N 2014/56.3, Belastingplan 2015; Nota naar aanleiding van het verslag,. Overige maatregelen, Oudedagsvoorzieningen, pag Pensioen Pro, Veel animo bij grote bedrijven voor netto pensioen, week 20, 13 mei Art. 5.17e, lid 1, onderdeel d (nettopensioen) en art. 5.16c, lid 1, onderdeel d (nettolijfrente) Wet IB Bijlage VII, besluit van 17 december 2014, BLKB 2014/2132M. 5 Uiteraard geldt dit ook voor de nettolijfrente. 6 Zie art. 5.17e, lid 1 (nettopensioen) en art. 5.16c, lid 1 Wet IB 2001 (nettolijfrente) waarin de onregelmatige handelingen zijn genoemd. 7 De gemiddelde afkoopwaarde, beter gezegd de gemiddelde WEV 01/01, wordt vermenigvuldigd met factor 10 en wordt als extra forfaitaire heffing in box 3 in aanmerking genomen. Aangezien de nettoregelingen pas op 1 januari 2015 zijn geïntroduceerd, wordt genoemde factor verlaagd tot het aantal jaren tussen 2015 en het jaar van afkoop. Pensioen Magazine juni/juli

3 collectieve ORV bedrag van de in het desbetreffende fiscale jaar betaalde lijfrentepremies. Dat is ook meteen het bedrag dat in de vooraf ingevulde aangifte wordt opgenomen. Bij de aangeleverde premie van de nettoregelingen dienen dan nog extra controlehandelingen te worden verricht. Het uiteindelijke resultaat van de aanlevering geen waarde, maar premie is begrijpelijk in die zin dat de administraties van pensioenuitvoerders zeker die van pensioenfondsen er niet op zijn ingericht om deze waardes aan te leveren. Het aanleveren van premies is dan ook een compromis tussen pensioenfondsen en wetgever/belastingdienst. Maandelijkse aanleveringsverplichting Tevens geldt voor de uitvoerders van nettoregelingen een verplichting om afkopen te melden aan de Belastingdienst. 8 Afkoop wordt mede gezien als een onregelmatige handeling en heeft tot gevolg dat in het daaropvolgende jaar een forfaitair bedrag in box 3 in aanmerking wordt genomen. De uitvoerder dient de gegevens rond de afkopen op maandbasis aan de Belastingdienst door te geven. Voor de jaren 2015/16 en voor de maand januari 2017 geldt ook hierbij een overgangsregeling. Procesmatig lijkt de maandelijkse aanleveringsverplichting van nettoregelingen op de maandelijkse aanleveringsverplichting van uitkeringen van kapitaalverzekeringen die vallen onder het overgangsregime (kapitaalverzekeringen van voor en tijdens het Brede Herwaarderingsregime en kapitaalverzekeringen eigen woning). Dergelijke uitkeringen worden op de uitkeringsdatum in box 1 afgewikkeld en dienen derhalve op maandbasis aan de Belastingdienst te worden aangeleverd. Internationale verplichtingen Internationale verplichtingen vanuit FATCA en met name de Common Reporting Standards (CRS) kunnen van toepassing zijn. 9 Op dit moment bestaat hierover nog veel onduidelijkheid. Anders dan FATCA kennen de CRS geen (waarde)vrijstellingen en zijn de CRS op veel meer landen van toepassing. In de nabije toekomst zullen zich naar verwachting meer dan 100 landen aan CRS conformeren. Dit betekent dat er een gegevensuitwisseling ontstaat tussen deze landen voor producten die onder de scope van CRS vallen. De internationale aanleveringsverplichtingen stroken niet met onze nationale fiscale verplichtingen Op grond van deze internationale verplichtingen dient elk jaar de waarde van het nettopensioen/de nettolijfrente aan de Belastingdienst te worden aangeleverd. De Belastingdienst zal dan opvolgend deze gegevens controleren en verder uitwisselen met de buitenlandse belastingautoriteiten. Deze internationale verplichtingen stroken niet met onze nationale fiscale verplichtingen. Immers, daar geldt een verplichte aanlevering van premies; een aanlevering van waardes is uitdrukkelijk uitgesloten. 10 Uitvoeringstechnisch zijn de nettoregelingen allesbehalve box 3-producten Zijn de nettoregelingen uitvoeringstechnisch nog wel een box 3-product? Procesmatig lijkt zowel de jaarlijkse als de maandelijkse verplichte aanlevering op een box 1-product. Een kapitaalverzekering die voor 15 september 1999 is afgesloten, is tot een bedrag van vrijgesteld in box 3. Verzekeraars dienen elk jaar de waarde van deze verzekering aan te leveren bij de Belastingdienst, voor zover deze waarde hoger is dan Een eventueel verlies van de box 3-vrijstelling wordt kenbaar gemaakt in het proces van de jaarlijkse aanleveringsverplichting. Een kapitaalverzekering die op of na 1 januari 2001 is afgesloten en die niet is gekoppeld aan de eigen woning, valt net zoals een nettoregeling in box 3. Alleen is deze kapitaalverzekering in box 3 niet vrijgesteld; voor deze verzekering geldt uitsluitend een jaarlijkse aanleveringsverplichting van de waarde in het economisch verkeer. Uitvoeringstechnisch zijn de nettoregelingen dus allesbehalve box 3-producten. Ingewikkelde samenloopregeling De maximale premie-inleg voor een nettolijfrente en die voor een nettopensioen kunnen niet cumuleren. De premie-inleg van een nettolijfrente in het desbetreffende jaar dient te worden verminderd met het bedrag van de in het voorafgaande jaar betaalde premies voor een nettopensioen. De premiestaffel voor het nettopensioen ziet op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. Als het risicopensioen bijvoorbeeld elders wordt verzekerd, dient de staffelruimte voor het netto-opbouwdeel te worden verminderd met deze risicopremies. Verbod op ringfencing bij pensioenfondsen Het verbod op ringfencing bij pensioenfondsen heeft tot gevolg gehad dat er voor fondsen allerlei ingewikkelde regels zijn ingevoerd om, zoals dat wordt genoemd, de fiscale hygiëne te waarborgen. Het belangrijkste doel hiervan is dat de middelen die zien op de belaste uitkeringen van de basispensioenregeling, gescheiden moeten worden gehouden van de middelen die zien op de onbelaste uitkeringen van de nettopensioenregeling. Dit leidt tot hogere uitvoeringslasten. Emigratie en nettoregeling Voor beide nettoregelingen is er geen heffingsmoment 22 juni/juli 2015 Pensioen Magazine

4 bij het eindigen van de binnenlandse belastingplicht. Het vrijvallen van de aanspraak op het tijdstip waarop de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtig te zijn, wordt niet als afkoop aangemerkt. 11 De nettoregelingen in box 3 vormen geen voorwerp van buitenlandse belastingplicht, zodat hiervoor ook geen sprake is van een conserverende aanslag bij emigratie. Dat betekent dat de geëmigreerde gerechtigde van een nettoregeling zijn aanspraak kan afkopen zonder fiscale sancties. De fiscale sanctie in box 3 in de vorm van een extra forfaitaire heffing zoals die hiervoor werd beschreven bij afkoop door een binnenlandse belastingplichtige, blijft hier achterwege. Zodoende ligt het bovenmatig opbouwen in box 3 meer dan de staffel toelaat en het opvolgend onbelast afkopen bij emigratie voor het grijpen. Aangezien op het nettopensioen de Pensioenwet van toepassing is, zullen pensioenuitvoerders het algehele afkoopverbod hanteren. Een uitzondering op dit afkoopverbod staat vermeld in art. 69, lid 2 PW. De eerste volzin regelt de afkoop van een fiscaal bovenmatig basispensioen. De tweede volzin regelt dat de eerste volzin niet geldt voor een nettopensioen, tenzij sprake is van een omstandigheid als bedoeld in art. 5.17e, lid 5, onderdeel a Wet IB Deze omstandigheid ziet op emigratie. Kennelijk gaat de Pensioenwet ervan uit dat een fiscaal bovenmatig nettopensioen opvolgend na emigratie kan worden afgekocht. Een niet bovenmatig nettopensioen kan opvolgend na emigratie echter niet worden afgekocht! Bestaat er überhaupt wel een bovenmatig box 3-nettopensioen? Ook dit is allemaal niet te begrijpen. Bestaat er überhaupt wel een bovenmatig box 3-nettopensioen? 12 Is de afkoopmogelijkheid van art. 69, lid 2, tweede volzin PW voor het nettopensioen hiermee een dode letter? Het geconstateerde emigratielek doet zich waarschijnlijk alleen bij de nettolijfrente voor. De maatschappelijke tendens van financiële zelfredzaamheid en lage rentestand Ook het vermogen en de eigen woning zou men kunnen rekenen tot het ruime pensioenbegrip. Het kabinet heeft echter het alternatief, het ophogen van het heffingsvrije vermogen in box 3 voor personen met een inkomen boven de , afgewezen. In een dergelijke situatie zouden ook gepensioneerden gebruik kunnen maken van dit extra heffingsvrije vermogen, terwijl de vrijstelling voor de nettoregelingen in box 3 alleen is bedoeld voor de periode tot de pensioengerechtigde leeftijd. Met de volgende krasse uitspraak van het kabinet bij het eenvoudige alternatieve voorstel om het heffingsvrije vermogen voor de plussers op te hogen, wordt aangetoond dat het kabinet oorzaak (aftopping pensioengevend loon) en gevolg (daarom geen pensioen) verwisselt: Het kabinet merkt op dat met een generieke verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 voor mensen met een inkomen boven Het ophogen van het heffingsvrije vermogen was naar mijn mening een stuk eenvoudiger geweest de het karakter van een oudedags- en nabestaandenvoorziening verloren gaat. Ja, het staat er echt! 13 De oorzaak is toch echt de aftopping van het inkomen op ! Het past niet meer in deze tijd om het extra box 3-voordeel van personen met een inkomen boven de alleen te geven als wordt deelgenomen aan de ingewikkelde en merkwaardige voorwaarden van het nettopensioen/de nettolijfrente. Het ophogen van het heffingsvrije vermogen was naar mijn mening een stuk eenvoudiger geweest. Daarnaast kan nog worden gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 3 april 2015, waarin wordt gesteld dat de huidige box 3-heffing in strijd kan zijn met het Europese recht. 14 Het betreft met name de forfaitaire rendementsheffing van 4% die onder de huidige economische omstandigheden op langere termijn niet houdbaar is. Het kabinet heeft bij monde van minister Dijsselbloem van Financiën op deze uitspraak gereageerd: op Prinsjesdag 2015 zal er een voorstel komen om de wetgeving aan te passen. Mocht de forfaitaire rendementsheffing daadwerkelijk naar beneden worden bijgesteld, dan zal een in box 3 vrijgestelde nettoregeling nog minder fiscaal voordeel opleveren. DE COLLECTIEVE ORV De werkgever kan voor zijn werknemers een collectieve ORV afsluiten. Op het leven van deze werknemers wordt dan een tijdelijke overlijdensuitkering verzekerd ten behoeve van de nabestaande(n). Daarnaast kan hij eventueel nog een arbeidsvoorwaardelijke compensatie bieden voor het wegvallen van het deel van het ouderdomspensioen. Ook op het leven van de verzekerde kan hij natuurlijk een collectieve ORV afsluiten, in dit geval als alternatief voor het basispartnerpensioen. De verzekeraar kan de uitkering bij onverhoopt overlijden aan de des- 8 Deze verplichting geldt niet alleen bij afkoop, maar (wellicht) voor alle verboden handelingen. 9 Financiële instellingen zijn op grond van FATCA verplicht om in hun administraties de specified US persons te identificeren. 10 Art. 22 Uitv.besl. IB Voor de nettolijfrente zie art. 5.16c, lid 7 en voor het nettopensioen art. 5.17e, lid 5, onderdeel a Wet IB Art. 18, lid 4 Wet LB sluit een fiscale splitsing in een bovenmatig en niet-bovenmatig deel uit voor nettopensioen. 13 Aantekening in V-N 2014/56.3, pag HR 3 april 2015, 13/ Pensioen Magazine juni/juli

5 collectieve ORV betreffende begunstigde(n) doen toekomen. Doet hij dit rechtstreeks, dan rust op hem de eventuele inhoudingsplicht voor de loonheffing. Lopen de uitkeringen via de werkgever, dan is deze de eventuele inhoudingsplichtige. Met name de rechtstreekse variant is interessant, aangezien de verzekeraar de werkgever daarmee als het ware ontzorgt van alle administratieve rompslomp rond het uitkeren. De werkgever is verzekeringnemer en premiebetaler, de werknemer is verzekerde en de begunstigden van de verzekerde uitkering bij overlijden van de werknemer zijn de nabestaanden. Het begrip nabestaande is ruim. Er wordt altijd wel uitgekeerd. Wanneer de werknemer geen partner en kinderen heeft, wordt uitgekeerd aan een restbegunstigde die wettig erfgenaam is. De door de werkgever aan de verzekeraar te betalen premie voor de collectieve ORV wordt vastgesteld op basis van stijgende eenjarige risicopremies. Het verzekerd bedrag is niet aan fiscale grenzen gebonden. Het kan bijvoorbeeld worden vastgesteld via de formule x maal het jaarsalaris boven de , maar kan ook uit een vast bedrag bestaan. De collectieve ORV valt volledig buiten het bereik van de Pensioenwet. Groot voordeel ervan is dat dit gepaard gaat met minder complexe wet- en regelgeving en daarmee geringere uitvoeringslasten. De fiscale positie van de collectieve ORV De collectieve ORV hangt integraal in box 1; de verzekering wordt immers door de werkgever afgesloten. Ze wordt niet fiscaal gefacilieerd, tenzij de uitkering niet groter is dan drie maandlonen. Veelal is die uitkering wel groter. En dus is de omkeerregel niet van toepassing. In theorie betekent dit dat de aanspraak belast is en de uitkering onbelast. Maar volgens art. 10, lid 4 Wet LB kan de uitkering slechts onbelast plaatsvinden wanneer over de gehele aanspraak loonheffing is voldaan. De aanspraak ziet op het bedrag van de premies die voor de collectieve ORV zijn verschuldigd. In de praktijk zal een verzekeraar als inhoudingsplichtige daarom bij de standaardafwikkeling loonheffing inhouden over de overlijdensuitkering van de collectieve ORV. Veelal ziet dit op de uitkeringen van een voor 1 januari 2015 afgesloten collectieve ORV en hierop voortbordurend de collectieve ORV die vanaf 1 januari 2015 wordt afgesloten voor de werknemer. De collectieve ORV voor de werknemers Bij onverhoopt overlijden zal de verzekeraar dus loonheffing inhouden over de uitkering, onder aftrek van het bedrag van drie maandlonen en het bedrag van de ingelegde werknemerspremies. De ruime werking van het loonbegrip van art. 10 Wet LB en het feit dat de werknemer een collectief voordeel geniet dat hij in een individuele situatie niet had kunnen genieten, zijn mede debet aan de belastbaarheid van de uitkering. Eventueel kan de verzekeraar vragen om een verklaring dat de werknemer de premies niet van zijn inkomen in aftrek heeft gebracht. Voor de erfbelasting is de positie niet geheel duidelijk. De SW-inspecteur kan om vrijstelling worden verzocht, aangezien sprake is van een LB/IB-belaste uitkering vanuit een collectieve regeling. Mocht er toch geen vrijstelling worden verleend, dan kan worden verzocht om de te betalen LB/IB in mindering te brengen op de SW-heffingsgrondslag. De collectieve ORV voor de werknemers Het nettopensioen en de nettolijfrente vallen in box 3. Derhalve is er voor de uitvoerder geen inhoudingsplicht bij de uitbetaling van de uitkeringen. Voor de uitvoerder van een collectieve ORV is er bij uitkering zoals gezegd wel een inhoudingsplicht. In de uitkeringsfase is er dus een groot onderscheid in fiscale heffing tussen de nettoregelingen enerzijds en de collectieve ORV anderzijds. Maar dit onderscheid verdwijnt wanneer bij de collectieve ORV gebruik wordt gemaakt van de hoofdregel aanspraak belast, uitkering onbelast en er door werkgever en verzekeraar ook als zodanig naar wordt gehandeld. Dat betekent het volgende: de premie van de collectieve ORV komt voor 100% voor rekening van de werkgever; de werkgever rekent deze premie volledig tot het loon van de werknemer, houdt er loonheffing op in en draagt deze af; 15 de werkgever kan op geen enkele wijze de werkgeverspremie op de werknemer verhalen. In een dergelijke situatie staat onomstotelijk vast dat de werkgever over de belaste aanspraak volledig loonheffing heeft ingehouden en afgedragen. De daar tegenover staande uitkering van de collectieve ORV die door de verzekeraar aan de begunstigde wordt betaald, is derhalve onbelast voor de LB/IB. Derhalve is Bij het inregelen van de collectieve ORV zal de verzekeraar afspraken moeten maken met de werkgever over diens inhoudingsplicht er geen inhoudingsplicht meer voor de verzekeraar. Wel dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Dit betekent onder meer dat de verzekeraar bij het inregelen van de collectieve ORV afspraken met de werkgever maakt over diens inhoudingsplicht. In het collectieve ORV-contract wordt dan onder meer vastgelegd dat de werkgever de volledige premies op genoemde wijze zal verlonen. Voor de werknemer is een op deze manier vormgegeven collectieve ORV een interessante optie. Die zal immers veelal zijn risico bij overlijden willen afdekken, zeker nu zijn nabestaandenpensioen voor het salarisdeel boven wegvalt. Bovendien geeft het de begunstigde meer bestedingsvrijheid. Anders dan bij de nettoregelingen voor zover daarbij een nabestaandenvoorziening is getroffen vindt de uitkering 24 juni/juli 2015 Pensioen Magazine

6 in haar geheel bij overlijden van de verzekerde plaats. Wel dient nog te worden opgemerkt dat de uitkering van de collectieve ORV niet is vrijgesteld van erfbelasting. Uitkeringen van een nettonabestaandenregeling zijn dat wel. 16 Veelal komt de uitkering van de collectieve ORV echter toe aan een partner die gebruik kan maken van de hoge SW-partnervrijstelling van NETTOREGELINGEN, COLLECTIEVE ORV EN De vraag is of de premies van de nettoregelingen en de collectieve ORV ook onder de WKR kunnen worden geschaard DE WERKKOSTENREGELING De werkkostenregeling (WKR) is vanaf 1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht. De vraag is of de premies van de nettoregelingen en de collectieve ORV ook onder de WKR kunnen worden geschaard. Met name de zogenoemde gebruikelijkheidstoets speelt hierbij een rol. Deze toets ziet op de vraag wat een werkgever wel of niet als eindheffingsbestanddeel kan aanwijzen en vervolgens in de vrije ruimte kan inbrengen. Het betreft een open norm, waarover nog geen jurisprudentie bestaat. 18 Het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel is mogelijk voor zover het niet in belangrijke mate afwijkt van hetgeen gebruikelijk is in het maatschappelijk verkeer. In ieder geval zijn ongebruikelijk: het ten onrechte aanwijzen van loonbestanddelen als eindheffingsloon, waarbij bij overschrijding van de vrije ruimte gebruik wordt gemaakt van een tariefvoordeel. Het tarief van de WKR bedraagt 80% eindheffing voor zover de vrije ruimte is verbruikt. Deze 80% eindheffing is voordeliger dan het voor de werknemers toepasselijke gebruteerde eindheffingstarief. Immers, de 80% eindheffing drukt niet op de werknemer, vandaar de term eindheffing; transacties waarbij een onevenredig deel van de vrije ruime aan een beperkt aantal werknemers wordt toegewezen. Een of enkele werknemers worden dan bevoordeeld. Om de praktijk een praktisch handvat te geven, heeft de Belastingdienst gesteld dat beloningsbestanddelen tot 2400 per werknemer per jaar voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. 19 Derhalve kunnen deze bedragen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel alvorens ze ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Hiermee lijkt de deur op een kier te staan om ook de premies voor een collectieve ORV onder de WKR te scharen, voor zover de totale grens van 2400 in acht wordt genomen. Overigens zou dit ook moeten gelden voor de premies voor de nettoregelingen, voor zover die door de werkgever worden vergoed. Het is uiteindelijk aan de Belastingdienst om hierover een oordeel te vellen. Onderstaand nog even een kort cijfermatig voorbeeld waarbij een bedrag van 2400 al dan niet onder de werkkostenregeling wordt geschaard: WKR is van toepassing, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de vrije ruimte is verbruikt: werkgever verstrekt netto 2400 en draagt 80% eindheffing ( 1920) af, totaal 4320; WKR is niet van toepassing. Werkgever verstrekt een brutoloon van 5000 en draagt 52% loonheffing af, zodat 2400 resteert. Het verschil bedraagt 680 ten faveure van de WKR. POLITIEK VERGROOTGLAS De gehele problematiek rond de topinkomens en hun bijbehorende pensioenproblematiek ligt politiek gevoelig. Complexe (fiscale) wetgeving en de nog niet volledig uitgekristalliseerde werkkostenregeling liggen hieraan ten grondslag. Dit betekent dat de nettoregelingen en de collectieve ORV onder een politiek vergrootglas liggen. Bij de ontwikkeling van eventuele nieuwe producten dient hiermee rekening te worden gehouden. CONCLUSIE Het nettopensioen en de nettolijfrente worden omgeven door een wirwar van wet- en regelgeving. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de fiscale wetgever deze producten op een zeer gekunstelde wijze in box 3 vrijstelt, terwijl ze uitvoeringstechnisch op box 1-producten lijken. Het zijn geen echte box 3-producten en ze horen daar dus eigenlijk niet thuis. Bovendien brengen ze ook nog eens hoge uitvoeringslasten met zich mee. Het ophogen van het heffingsvrije vermogen voor de inkomens lijkt een eenvoudig alternatief, zeker voor wat betreft het opbouwdeel (netto-ouderdomspensioen), maar de politiek heeft dit niet aangedurfd. De fiscale positie van de collectieve ORV is helder, namelijk box 1 zonder bijbehorende gekunstelde, boxoverschrijdende wet- en regelgeving. De collectieve ORV is voor de werkgever een aantrekkelijk en flexibel alternatief voor de nettonabestaandenregelingen en bespaart tevens op uitvoeringslasten. 15 De premie die ziet op drie maandlonen is onbelast. Het wordt dan wel een rekenexercitie om deze premie te splitsen. 16 Art. 32, lid 3, resp. lid 4 SW. 17 Art. 32, lid 1, sub 4, onderdeel a SW. 18 Belastingplan 2015, Nota naar aanleiding van het verslag, V-N 2014/56.3, pag Webinar Belastingdienst Werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. Pensioen Magazine juni/juli

Collectieve ORV oplossing werkgever/deelnemer

Collectieve ORV oplossing werkgever/deelnemer Collectief ORV voor nieuwe klanten. Basisregeling loopt bij Generali. Nieuwe deelnemers toestaan Dekking Andere dekkingen? Peildatum salaris Constructie (uitsluitend boven de 100.000 pensioengevend salaris)

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

Whitepaper Pensioen Continu Plan

Whitepaper Pensioen Continu Plan INPUT WHITEPAPER PENSIOEN CONTINU PLAN Whitepaper Pensioen Continu Plan Achtergrondinformatie over de fiscale regelgeving Fiscale aspecten bij oplossingen voor reparatie pensioen bij salaris boven 100.000,-

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Een bijzondere arbeidsvoorwaarde met lage kosten Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering U zorgt op vele

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Nota naar aanleiding van het schriftelijk overleg toezegging

Nadere informatie

Artikelen De pilotenregeling en pensioen: opletten geblazen

Artikelen De pilotenregeling en pensioen: opletten geblazen Mr. drs. C. Dekkers MFP FFP CFP 1 Sommige piloten die voor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij werken wonen in het buitenland. Met een aantal landen is in het belastingverdrag overeengekomen dat het

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand

100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand 100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand 100K + markt klantbelang en innovatie gaan hand in hand Agenda 1. Actuele veranderingen in pensioen met ingang van 2015 2. Marktervaringen /behoeften

Nadere informatie

70 De Pensioenwereld in 2015

70 De Pensioenwereld in 2015 07 70 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 71 Effect van pensioenwijzigingen 2015 op de loonbelasting Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen genieten nog steeds

Nadere informatie

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

78 De Pensioenwereld in 2015

78 De Pensioenwereld in 2015 08 78 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 79 Aftopping van het pensioengevend inkomen op 100.000 alternatieven? Auteurs: Anja de Jong en Marlies Kastelein In dit artikel worden

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

Fiscale wetgeving beauty or the beast?

Fiscale wetgeving beauty or the beast? Ben Schuurman Fiscale wetgeving beauty or the beast? Vooruitdenken is waar Pensioensignalering begint Een historisch overzicht van de fiscale wetgeving Eeeeeeuh, Historisch voordenken?? Ben Schuurman opt.

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr. 15/092 CvA/LOGA 15/14

ECWGO/U Lbr. 15/092 CvA/LOGA 15/14 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Aanvulling nabestaanden- en ouderdomspensioen boven 100.000 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501928

Nadere informatie

Lbr. 15/091 Aanbieding Model-AfValstoffenverordening 2015 & Lbr. 15/092 Aanvul!... Page 1 of 2

Lbr. 15/091 Aanbieding Model-AfValstoffenverordening 2015 & Lbr. 15/092 Aanvul!... Page 1 of 2 Lbr. 15/091 Aanbieding Model-AfValstoffenverordening 2015 & Lbr. 15/092 Aanvul!... Page 1 of 2 Tjoelker, Nicolien Onderwerp: FW: Lbr. 15/091 Aanbieding ivlodei-afvaistoffenverordening 2015 & Lbr. 15/0"92

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater FitVermogen Fiscaal Overeenkomst Beleggen en Voorwaarden Augustus Februari 2016 2014 1 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal Beleggen Deze Aanvullende Voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

white paper september 2014

white paper september 2014 white paper september 2014 Wat te doen met nabestaandenpensioen na 1 januari 2015 Het kabinet kijkt naar de toekomst. De economie trekt aan, er is hier en daar weer budget voor extra investeringen zoals

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen Januari 2015 1 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal Beleggen Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de FitVermogen Overeenkomst

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Oudedags- en partnervoorziening voor het salaris boven 100.000 Brochure voor u als werkgever Vanaf 1 januari 2015 is het binnen uw pensioenregeling niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Pensioenbericht februari 2015. Nettopensioen UPDATE

Pensioenbericht februari 2015. Nettopensioen UPDATE Pensioenbericht februari 2015 Nettopensioen UPDATE Dit betreft de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht van 2 december 2014 over ditzelfde onderwerp. In ons nieuwsbericht van 2 december

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds 19 november 2014 mr. S.J. (Jeroen) Roder, hoofd pensioenjuridische adviesgroep Blue Sky Group 2 In den beginne Regeerakkoord Rutte II:

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst, het hoofd P&O van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen Circulaire Onderwerp Doelstelling

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nadere Memorie van Antwoord.

33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nadere Memorie van Antwoord. 33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nadere Memorie van Antwoord Inleiding Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van de nadere vragen

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Pensioenexcedentregelingen... 2 3.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

Is onderscheid nog houdbaar?

Is onderscheid nog houdbaar? Gekozen beleid leidt tot vervaging van 2 e en 3 e pijler Is onderscheid nog houdbaar? 30 januari 2017 Frits Bart Directeur Beleid & Propositiemanagement aegon.com Is er sprake van een verschuiving van

Nadere informatie

Op de voordracht van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen Op de voordracht van van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

Nadere memorie van antwoord

Nadere memorie van antwoord 33863 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning 3 september 2014 Diana Du?lh Programma Achtergrond wijzigingen Gevolgen voor de werknemer en zijn privéleven Voorbeeld Pieter Voorbeeld Manuel Voorbeeld

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

AFDELING 5.3A VRIJSTELLING PENSIOENEXCEDENTREGELINGEN

AFDELING 5.3A VRIJSTELLING PENSIOENEXCEDENTREGELINGEN Voorontwerp nota van wijziging Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet

Nadere informatie

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling Inleiding Per 1 januari a.s. wordt het fiscale kader ten aanzien van pensioenregelingen opnieuw versoberd. In beginsel mag de opbouw van ouderdomspensioen nog maximaal 1,875% (thans 2,15%) van de pensioengrondslag

Nadere informatie

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Mr Stan Rethans (Voorzitter Kennisgroep CAO) Woensdag 21 mei 2014 Arnhem WKR kader Waar staan we nu met de WKR? Waar wringt het.?

Nadere informatie

Tijdens het Rondetafelgesprek in bovengenoemd wetsvoorstel kwam de volgende vraag aan bod:

Tijdens het Rondetafelgesprek in bovengenoemd wetsvoorstel kwam de volgende vraag aan bod: Memorandum Aan Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Van mr. E.A.M. Bergamin Pensioenjurist Mede auteur mr. dr. H. van Meerten Advocaat Clifford Chance Datum 5 februari

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Bijlage 4: Vergelijking Netto pensioen ABP en Netto lijfrente Loyalis

Bijlage 4: Vergelijking Netto pensioen ABP en Netto lijfrente Loyalis Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top Ouderdomslijfrente Loyalis Top Nabestaanden lijfrente Productvorm / modules Opbouw pakket Risicopakket OP NP incl. WzP en PVA dekking. Soort product Totaalpakket

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2015-2016 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr... VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. 2016 Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 863 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie