Beleid voor de beveiliging van werkstations

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid voor de beveiliging van werkstations"

Transcriptie

1 ISMS (Information Security Management System) Beleid voor de beveiliging van werkstations 2009 Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.039.workstation.nl Release Status Date Written by (*) Approved by NL_1.0 Voorstel voor de instellingen van sociale zekerheid 24/06/2009 Johan Costrop Werkgroep Informatieveiligheid (24/06/2009) Opmerking: In dit document zijn de opmerkingen verwerkt van een werkgroep waaraan de volgende personen hebben deelgenomen: van de heren Bochart (KSZ), De Vuyst (KSZ), Petit (FBZ), Quewet (FOD Volksgezondheid), Symons (RVA), Vandergoten (RIZIV) en Vertongen (RSZ) (*) Referentie: Dit document is gebaseerd op de workstation policy van Smals (auteur: Rolf Coucke) Dit document is eigendom van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De publicatie ervan doet geen enkele afbreuk aan de rechten die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten opzichte van dit document bezit. De inhoud van dit document mag vrij worden verspreid voor niet-commerciële doeleinden mits vermelding van de bron (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Eventuele verspreiding voor commerciële doeleinden dient het voorwerp uit te maken van de voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. P 1

2 Inhoudsopgave ISMS...1 (INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM) INLEIDING SCOPE DEFINITIE WERKSTATION DOELPUBLIEK DOEL TOEPASSINGSGEBIED BEVEILIGING VAN WERKSTATIONS ALGEMENE PRINCIPES HARDWARE GEORIËNTEERDE ASPECTEN SOFTWARE GEORIËNTEERDE ASPECTEN Besturingssysteem SOFTWARE buiten het besturingssysteem Patchingbeheer ORGANISATORISCHE RICHTLIJNEN PROCEDURES...7 P 2

3 1 Inleiding Werkstations zijn kwetsbare toestellen die toegang kunnen hebben tot het netwerk. Fouten die zich in de software op de werkstations bevinden kunnen bijvoorbeeld resulteren in mogelijkheden om aanvallers van op afstand toegang te verschaffen tot de systemen, om gegevens te kopiëren of om wachtwoorden te achterhalen. Het groot aantal werkstations impliceert dat het risico daarenboven ook recht evenredig groter wordt. Dit document kadert in de opbouw van het ISMS (Information Security Management System) van de sociale zekerheid. Het kan ingedeeld worden onder de controlemaatregelen Operationeel Beheer. 2 Scope 2.1 Definitie werkstation De term werkstation omvat alle computersystemen (vb.desktop, laptop) inclusief de daarop aanwezige software waar de eindgebruikers rechtstreeks op werken in een netwerk of standalone. Wij beschouwen servers of specifieke consoles (veelal voor administratie) niet als werkstations. 2.2 Doelpubliek Het doelpubliek van dit beleid is niet de eindgebruiker maar de bevoegde diensten voor het beheer van de werkstations bij de instelling. 2.3 Doel Het doel van dit beleid is een richtlijn in te voeren voor het beveiligen van de werkstations door de bevoegde diensten en dit ten einde de informatie op de werkstations en de toegang van de werkstations tot de informatie op het netwerk te beveiligen, rekening houdend met de potentiële impact van een verlies aan confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid. 2.4 Toepassingsgebied Het beleid is van toepassing op alle werkstations van de instelling die binnen of buiten het netwerk van de instelling gebruikt worden. Het beleid is niet van toepassing op werkstations van derden (bvb. consultants) die niet aangesloten mogen worden op de netwerkinfrastructuur 1. 1 Indien hiervan in uitzonderlijke gevallen afgeweken moet worden, dient voorafgaandelijk het advies van de veiligheidsdienst ingewonnen te worden. P 3

4 3 Beveiliging van werkstations 3.1 Algemene principes o Verschillende veiligheidslagen op werkstationniveau (hardware, besturingssysteem, applicaties, ) moeten voorzien worden om te voorkomen dat de veiligheid in gedrang komt indien een laag gecompromitteerd wordt. o Er moet getracht worden het werkstationpark zo homogeen mogelijk te houden. o Een auditbeleid (logging) op alle werkstations wordt aanbevolen. o Alle werkstations moeten geïnventariseerd worden. o In functie van hun classificatie, moet de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens op laptops / draagbare media verzekerd worden2. o Bij de configuratie van de werkstations moet rekening gehouden worden met de veiligheidspolicies op het niveau van de eindgebruiker om de implementatie van deze policies op te leggen. 3.2 Hardware georiënteerde aspecten o Alle werkstations bevatten een BIOS-wachtwoord voor toegang tot de BIOS parameters, enkel gekend door de ICT-diensten. Dit BIOS-wachtwoord moet voldoende complex zijn en mag niet worden doorgegeven. Wij bevelen dus ook aan om hardware te kopen met een slot om te voorkomen dat deze beveiliging wordt omzeild. o Alle verschillende typeconfiguraties van werkstations moeten geïnventariseerd worden op basis van veiligheidsrisico s (alle mogelijke input- en outputkanalen). Het aantal typeconfiguraties moet beperkt worden. o Per typeconfiguratie moeten de mogelijke veiligheidsrisico s zo veel mogelijk beperkt worden op basis van de voorgaande inventaris. Onnodige input- en outputkanalen3 moeten beperkt worden en dit kan gebeuren op hard- en/of softwareniveau. o De gebruiker kan het werkstation enkel opstarten vanaf de interne systeem harde schijf. o Er moeten maatregelen genomen worden zodat enkel hardware aangereikt door de instelling aan werkstations kan gekoppeld worden. o Bij heringebruikname van een werkstation moeten de bedrijfsgegevens indien nodig gekopieerd worden om daarna het werkstation te herformatteren. o Bij het uitdienstnemen van een werkstation moeten de harde schijven met speciale tools volledig onleesbaar gemaakt worden. o Gebruik geen verouderde file allocation systemen. 2 Zie ook de overeenkomstige policies op het niveau van de eindgebruiker. 3 Voorbeelden input- en outputkanalen: USB, Firewire, Wifi, seriële en parallelle poorten, bluetooth, infrarood, floppy, cd-schrijver P 4

5 3.3 Software georiënteerde aspecten Besturingssysteem A. Rechten / autorisaties o Het aantal gebruikers met speciale rechten4 zal tot een minimum beperkt worden. Het creëren van een administrator (local / domain) voor een bepaald functieprofiel zal geautoriseerd worden door de veiligheidsdienst. Accounts met speciale rechten mogen enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van specifieke taken die speciale rechten vereisen. Dit wil dus zeggen dat de dagdagelijkse taken uitgevoerd worden met een account met beperkte rechten. o Beperk het aantal lokale accounts op een werkstation. Deactiveer dus ook de voorgeïnstalleerde accounts. o Implementeer een wachtwoordbeleid om sterke wachtwoorden op te leggen, stel een minimum wachtwoordlengte in. Maak ook gebruik van een wachtwoordgeschiedenis en een account lockout threshold om de kans op een geslaagde brute force attack te voorkomen. Het specifieke wachtwoordbeleid zal bepaald worden in samenwerking met de informatieveiligheidsdienst. o Vermijd het hergebruik van wachtwoorden op verschillende accounts / platformen (vb. lokale administrator paswoord verschillend van domein paswoord, database paswoord, ). o Voorkom, behalve bij specifieke en beveiligde systemen zoals SSO, de automatische opslag van wachtwoorden voor netwerk- en, internetverbindingen, verbindingen naar toepassingen,... B. Services o Deactiveer alle lokale sharing-functies5. o Verminder de risico s door de uitschakeling van gekende risicovolle en/of ongebruikte processen / protocols / services. o Voorkom het gebruik van Memory Dump Files en zorg dat Paging files en Temporary files worden leeggemaakt tijdens het herstarten of afsluiten van het werkstation. o Deactiveer de universal plug & play mogelijkheden om het ongeautoriseerde gebruik van extra hardware te voorkomen. o Schakel alle communicatiekanalen6 geautoriseerde activiteiten. uit die niet nodig zijn in het kader van o Streef naar een methode om het gebruik van ongeautoriseerde toepassingen te voorkomen in combinatie met een software beperkingsbeleid. 4 elke gebruikersgroep die afwijkt van een standaard geconfigureerde gebruiker, zoals bvb.domain admin, local admin, superusers, 5 simple file sharing, shared folders en internet connection sharing 6 (wireless network, firewire, bluetooth, infrared, serial, ) P 5

6 C. Connecties o Verwijder ongebruikte / uit dienst genomen werkstations uit het domein. o De interne firewall moet geactiveerd worden. Deze firewall moet doorlopend geactualiseerd worden, en mag niet buiten werking gesteld worden door de eindgebruiker. Laat enkel poorten open die nodig zijn voor het uitvoeren van de professionele taken. Maak tevens een onderscheid tussen connecties nodig voor het interne netwerk en externe connecties. Afhankelijk van de noden moeten de mogelijkheden voorzien worden om verschillende profielen aan te maken (VPN op laptops, ) SOFTWARE buiten het besturingssysteem A. Browser o Configureer de internetsettings van de browser om installatie van malware via het internet te voorkomen (beperk active content, scripting, ). o Laat de browser controleren of elk digitaal certificaat nog geldig is. o Beperk het gebruik van cookies tot het hoogst noodzakelijke. o Maak gebruik van een windows popup blocker. B. Antimalware o Laat de antimalware software regelmatig een volledige systeemscan uitvoeren (alle bestanden, ook van de startup files, bios, boot records). o Maak gebruik van de real-time functies aanwezig in de antimalware programma s. o De gebruiker mag zelf de antimalware software niet kunnen wijzigen. o De antimalware software moet regelmatig automatisch bijgewerkt worden. C. Andere Software o Maximale maatregelen moeten genomen worden om de integriteit van de software te verzekeren. o Indien systemen worden geïnstalleerd om de overname van op afstand van het werkstation mogelijk te maken, mag deze overname alleen kunnen gebeuren na goedkeuring van de eindgebruiker Patchingbeheer o Veiligheidsupdates moeten eerst getest worden alvorens ze in productie uit te voeren. o Na de testfase moeten de patches automatisch uitgevoerd worden op elk werkstation dat connecteert op het domein. o Nieuwe werkstations mogen niet op het netwerk geïnstalleerd worden totdat deze systemen op een aanvaardbaar niveau i.v.m. patching gebracht zijn. o Voor de installatiefrequentie van de veiligheidsupdates moet een gezond evenwicht gevonden worden tussen de veiligheidsnoden en de operationele doelstellingen. Voor P 6

7 updates die door erkende instellingen7 als dringend worden aangegeven moeten onmiddellijk de gepaste maatregelen genomen worden. o Een regelmatige communicatie tussen de dienst verantwoordelijk voor het patchingbeheer van de werkstations en de netwerkdienst moet georganiseerd worden. Het doel hiervan is om veiligheidsincidenten die door de netwerkdienst gedetecteerd worden te evalueren in het kader van het patchingbeheer en om indien nodig onmiddellijk maatregelen te treffen. 3.4 Organisatorische richtlijnen o Een lijst van toegelaten software moet worden opgesteld en alleen software goedgekeurd door een daartoe aangeduide bevoegde dienst mag aan deze lijst toegevoegd worden. o Voor alle software die geïnstalleerd wordt door de bevoegde diensten (alleen zij zijn hiertoe bevoegd) moet nagegaan worden of de instelling in regel is met de licentieovereenkomsten die hierop betrekking hebben. o De installatie van niet geautoriseerde software op werkstations kan het voorwerp uitmaken van een gerichte audit. o Er moet een systeem ingevoerd worden zodat enkel toegelaten werkstations zich toegang kunnen verschaffen tot het domein (naast eventuele systemen die de toegang beletten op netwerkniveau). o Er wordt een systeem aanbevolen voor het centraal beheer van het werkstationpark. 3.5 Procedures Er dienen procedures opgesteld, geactualiseerd en nageleefd te worden: o om te verzekeren dat de in dit document vermelde richtlijnen gerespecteerd worden o voor het autoriseren van het gebruik van een software op een werkstation o voor de installatie van een software die door de instelling beschikbaar gesteld wordt o rond de configuratie en het onderhoud van werkstations met bijzondere aandacht voor veiligheidsinstellingen o voor het beheer van softwarepakketten op basis van het personeelsprofiel (bij indienstname / vertrek / functieverandering van een personeelslid) o voor het beheer van de evolutie van softwarepakketten (nieuwe versies, up-dates, patching, ). 7 Sans, Secunia, P 7

Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing

Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing ISMS (Information Security Management System) Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing Technisch beleid voor klantinstellingen en eindgebruikers

Nadere informatie

Werkstations en servers - aanbevelingen beveiliging input / output kanalen V 1.0 08/12/2010

Werkstations en servers - aanbevelingen beveiliging input / output kanalen V 1.0 08/12/2010 ISMS (Information Security Management System) Beveiliging werkstations en servers Aanbevelingen bij het beveiligen van de input / output kanalen Version control please always check if you re using the

Nadere informatie

Policy Datasecurity Versie 1.0 10/10/2007

Policy Datasecurity Versie 1.0 10/10/2007 ISMS (Information Security Management System) Policy Datasecurity Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.023.datasecurity Release Status Date Written by

Nadere informatie

Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen

Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen ISMS (Information Security Management System) Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen Version control please always check if you are using the latest version. Doc. Ref. :isms.0046. gebruikerspolicy voor

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014 Versie : 1.00 20 maart 2014 ISMS (Information Security Management System) Veiligheidspolicy met betrekking tot Cloud Computing Version control please always check if you are using the latest version. Doc.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Draagbare PC

Veiligheidsbeleid Draagbare PC ISMS (Information Security Management System) 2009 Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.025.laptop Release Status Date Written by Approved by 1.0 Draft

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2.

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2. ISMS (Information Security Management System) Gebruik van het internet om toegang te krijgen tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Hardening Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn)

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn) Dit document is eigendom van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De publicatie ervan doet geen enkele afbreuk aan de rechten die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten opzichte van dit document

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN E-MAIL

GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN E-MAIL ISMS (Information Security Management System) GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN E-MAIL Version control please always check if you are using the latest version.

Nadere informatie

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Hardening-beleid voor gemeenten

Nadere informatie

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TELEWERKBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Telewerkbeleid Versienummer 1.0 Versiedatum April

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

Algemene policy inzake het gebruik van e-mail

Algemene policy inzake het gebruik van e-mail Versie 0.30 23/06/2010 ISMS (Information Security Management System) Algemene policy inzake het gebruik van e-mail Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms_041_email_policy_nl_v1.doc

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen Opdrachtgever, verder te noemen Praktijk, en: Health-e bv i.o. gevestigd aan het WG-plein 369, 1054 SG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1 Bescherming van waardevolle informatie... 4 1.1 Beschikbaarheid van informatie... 4 1.2 Integriteit van informatie...

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE Deze gids en de begeleidende documenten werden gezamelijk opgesteld door ICC Belgium, VBO, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE en ISACA Belgium.

Nadere informatie

Standaarden ICT. Gemeente Leiden

Standaarden ICT. Gemeente Leiden Standaarden ICT Gemeente Leiden Opgesteld door : ICT Versie : 1.7, oktober 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Technische infrastructuur.... 4 2.1 Architectuur... 4 2.2 Platforms... 4 2.3 Laag I: Werkplek...

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD) SIVA Beveiligingseisen. voor (web)applicaties

Grip op Secure Software Development (SSD) SIVA Beveiligingseisen. voor (web)applicaties Grip op Secure Software Development (SSD) voor (web)applicaties Versie: 1.00 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteur R. Paans Noordbeek W. Tewarie UWV M. Koers UWV Rapportnummer UWVSSD4-2 Classificatie Publiek

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management

Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management Een overzicht van onderdelen uit de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorg die door een integrale identity en access management oplossing

Nadere informatie

Operationele Baseline Beveiliging DWR

Operationele Baseline Beveiliging DWR Operationele Baseline Beveiliging DWR Versie: 1.0 Datum: 1-10-2009 Management samenvatting Dit document bevat een baseline van operationele beveiligingsmaatregelen gericht op de ICTvoorzieningen van de

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie