EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)"

Transcriptie

1 EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) Dit document heeft als doel om de normen te bepalen met betrekking tot Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu die nageleefd moeten worden door alle Aannemers en personeel van Derden die werken op de BP Chembel N.V. Locatie te Geel. 1. Inleiding De BP Chembel Locatie in Geel is een chemisch complex op wereldschaal waar per jaar meer dan één miljoen ton Gezuiverd Tereftaal Zuur wordt geproduceerd met als eindproduct. De Locatie is 24 uur per dag en 7 dagen per week actief. Chemicaliën in de vorm van eindproducten en grondstoffen worden naar en van de Locatie vervoerd per pijplijn, per wegtransport, per trein en per schip. De Locatie heeft een aantal actieve eenheden die ondersteund zijn door tank- en ondersteunende infrastructuur. De Locatie stelt ongeveer 350 voltijdse BP-werknemers te werk maar heeft ook werknemers waarvan het aantal varieert in functie van de uit te voeren werklast. Die activiteit van de Locatie brengt een aantal gevaren met zich mee en de Locatie is gecategoriseerd als een SEVESO-activiteit van het type 2. De materialen die betrokken worden in de productieprocessen geven aanleiding tot de volgende algemeen uitgedrukte gevaren: zij zijn Ontvlambaar Bijtend Giftig Explosief Potentieel kankerverwekkend BP heeft een aantal systemen en procedures ontwikkeld die deze gevaren moeten elimineren, reduceren en controleren opdat het risico voor zij die op de Locatie werken tot het minimum herleid wordt. Het is daarom van belang dat elke bezoeker van de Locatie, die verplicht is een specifieke taak uit te voeren, de vereisten van deze systemen en procedures begrijpt en volledig naleeft. 2. Beleid Eenvoudig uitgedrukt, is het BP Group HSSE beleid "Geen ongelukken, Geen schade aan mensen en Geen schade aan het milieu". In Geel wordt dit principe uitgewerkt in het eigen HSSE beleid van de Locatie. Als onderdeel van de uitvoering van dit beleid heeft de Locatie een Nul Tolerantie beleid opgelegd dat als doel heeft het begrip van het personeel dat op de Locatie werkt te verbeteren om er zeker van te zijn dat zij werken en zich gedragen op een manier die erop gericht is elk ongeluk, elk letsel en elke milieuschade te vermijden. Elke aannemer die op de Locatie werkt, voor welke periode ook, wordt verondersteld zich te gedragen volgens het HSSE beleid van de locatie en volgens het Nul Tolerantie beleid. Om dit te bereiken, wordt van de aannemer verwacht dat deze een HSSE plan/interface document opstelt om dit BP HSSE beleid te ondersteunen en te bewerkstelligen. De scope en diepgang hangt af van de risicograad van de uit te voeren werkzaamheden, de complexiteit van de uit te voeren taken, de frequentie en duur van de uit te voeren werken en de competentie van het ingezette personeel. Voor aanvang van de werkuitvoering staat de verantwoordelijke van de Aannemer in voor de kennisgeving aan - en bespreking met betreffende BP verantwoordelijke van de werkzaamheden, de scope, de gedetailleerde jobplans, de scheduling, de risico s en de overeenkomstige preventiemaatregelen in specifieke overlegvergaderingen. De locatie is geaccrediteerd onder ISO Dit is een internationale norm met betrekking tot milieumanagement systemen. Aannemers die op de Locatie werken moeten er zich bewust van zijn dat INK-FORM027A Page 1 of 19

2 hun activiteiten een impact kunnen hebben op het milieu en dat zij binnen het milieu management systeem van de Locatie moeten werken. Milieuoverwegingen moeten een deel uitmaken van de risicoinschatting van de te ondernemen taken, en het gebruik, opslaan en verwijderen van materialen mag de milieusystemen van de Locatie niet negatief beïnvloeden. 3. De procedures van BP Geel wat betreft Veiligheid, Beveiliging en Milieu. Dit document is bedoeld om een overzicht te bieden van het Veiligheidsmanagementsysteem van de Locatie te Geel zodat Derden en Aannemers die van plan zijn werk uit te voeren of die een aanbod voorbereiden als deel van het contractueel proces, een overzicht kunnen krijgen van de normen en procedés en procedures waaraan zij moeten beantwoorden. Dit document bevat niet alle gedetailleerde vereisten van het Veiligheidsmanagementsysteem zoals die gedefinieerd zijn in de procedures van BP Geel. Deze worden bijgehouden door de desbetreffende experts van de Locatie en worden weergegeven op de website van de Locatie in Geel. De volgende lijst toont de index van Procedures: VV/A: VV/PB: VV/NT: VV/EI: VV/MU: VV/P: VV/C: VV/H: VV/U: VV/SM: MV/AF: Administratieve Procedures Persoonlijke Beschermingsmiddelen Noodprocedures Elektrische Installaties Mobiele Uitrusting en voertuigen Procedures inzake Veiligheid Werken met Derden Industriële Hygiëne Uitrusting & materiaal Speciale Materialen Afvalbehandeling Bij het nagaan van wat vereist is om volledig te beantwoorden aan deze vereisten voor een bepaalde werkactiviteit, moet de Aannemer zich vertrouwd maken met de specifieke details van de relevante procedures. Ongecontroleerde papieren kopieën van deze documenten kunnen met akkoord van de Afdeling Aanbestedingen of de desbetreffende Contactpersoon van de Locatie bekeken worden. 4. Bevoegdheid van de Aannemer Louter en alleen door het indienen van een offerte, wordt de Aannemer geacht over een perfecte kennis te beschikken over de omvang van het Werk en over de Uitvoeringsvoorwaarden, inclusief de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden ten gevolge van risicoanalyses De Aannemer verklaart dat hij gekwalificeerd is voor het soort aangenomen Werk dat van hem verlangd wordt en dat hij professioneel betrokken is bij vergelijkbaar aangenomen werk. Hieruit volgt dat hij daarom niet kan opwerpen dat zijn berekeningen of plannen of de plannen of specificaties van BP fouten bevatten als hij hierover niets vermeld heeft vooraleer het Contract te tekenen dat van toepassing is op deze Overeenkomst. Vooraleer deze formaliteit te vervullen, is hij verplicht alle voorstellen tot wijziging of verfijning en alle bezwaren die hij zou formuleren over te maken, ook is hij verplicht alle informatie te vragen die hij wenst te ontvangen. Kortom, de Aannemer erkent dat hij niets achterwege heeft gelaten en dat hij niets vergeten heeft en dat hij zich ertoe verbindt, binnen de limieten die hem zijn opgelegd in de Speciale Specificaties en/of in de Technische Specificaties, om een perfect uitgevoerde en volledig afgewerkte taak te vervullen die toelaat om de installatie correct te gebruiken. INK-FORM027A Page 2 of 19

3 4.3. Bovendien, wanneer de aard van het Aangenomen Werk dat vereist, wordt de Aannemer geacht de plaatsen waar het Werk moet worden uitgevoerd te hebben bezocht, wordt hij geacht de toegangsmogelijkheden te hebben onderzocht en wordt hij geacht rekening te hebben gehouden met alle lokale eigenheden en specifieke regelgevingen, die de correcte uitvoering van zijn Werk zouden kunnen beïnvloeden. In dit verband wordt de Aannemer geacht om alle moeilijkheden die hij ter plaatse op de Locatie zou kunnen tegenkomen volledig in aanmerking te hebben genomen. 5. Regelgevingen en Wetten Algemene Regelgevingen. De uitvoering van het Werk door de Aannemer moet op elk vlak voldoen aan: Het "Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming" in België (beter gekend onder de afkorting: A.R.A.B.) en CODEX, evenals aan de Wet Welzijn Het "Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties" (beter gekend onder de afkorting: A.R.E.I.), K.B. van ; B.S. van Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (afgekort: VLAREM) Wetten De Aannemer verbindt zich ertoe zich aan alle bestaande wettelijke regels betreffende bescherming en veiligheid op het werk, de bescherming van milieu, sociale wetgeving, werknemersverzekeringen, medische onderzoeken, werkuren, etc. te onderwerpen en deze na te leven. BP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een inbreuk op deze regels die zouden worden begaan in de fabriek door de Aannemer. In geval van schending van de wettelijke regels, behoudt BP zich het recht voor het contract met de Aannemer onmiddellijk te beëindigen en dit zonder vergoeding De apparatuur, machines etc. die geleverd zijn door de Aannemer moeten tegelijk voldoen aan de hieronder weergegeven regels en aan de Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuprocedures (aangehecht document) Het gebruikte materiaal, het te leveren materiaal en/of de te bouwen installatie moet in alle opzichten voldoen aan de huidige Belgische wetten en regels betreffende gezondheid en veiligheid op het werk. Meer bepaald is het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en al zijn bijlagen van toepassing, net zoals het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Het Materiaal en de Uitrusting moet voldoen aan alle vereisten betreffende de bescherming van het milieu (Geluidsniveaus, emissies, de bescherming van bodem- en grondwater enz.) Bij levering moeten instructies worden meegedeeld betreffende de werkingsvoorwaarden, uitvoering, inspectie en onderhoud van het voorwerp van de bestelling. Deze instructies moeten in het Nederlands worden geschreven Een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Aannemer/ Leverancier bevestigt in het bijgevoegde certificaat dat de Bedrijfsmaterialen, machines, enz. die geleverd zijn beantwoorden aan de vereisten van punt 1. De uitgifte van dit certificaat maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. INK-FORM027A Page 3 of 19

4 Uitgraafwerk: Vooraleer uitgravingen van 1,20 meter (of meer) die langer dan een week open blijven aan te vatten, is de Aannemer verplicht om de Belgische Overheidsinspectie-diensten te verwittigen. Federale Overheidsdienst (FOD) - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie Arbeidsinspectie Theaterbuilding Italiëlei 124, bus Antwerpen tel. 03/ fax: 03/ Hoogtewerken: Wanneer het waarschijnlijk is dat werknemers kunnen blootgesteld worden aan een val van twee of meer meter, verbindt de Aannemer zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te treffen met betrekking tot de installatie van aangepaste bescherming (ttz beschermingselementen of andere collectieve bescherming) tegen het vallen van hoogtes. 6. De Interne Regels en Reglementen van BP Geel. De Aannemer en zijn Onderaannemers verbinden zich ertoe om zich te onderwerpen aan en om te gehoorzamen aan de regels die zijn uitgevaardigd door BP. BP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuk van deze reglementen begaan door de Aannemer in de BP fabriek. De Aannemer moet vooral aandacht hebben voor het feit dat specifieke risico's gepaard kunnen gaan met zijn Werk en daarom verbindt hij zich ertoe om de Vertegenwoordiger van BP op voorhand van alle noodzakelijke informatie te voorzien over het uit te voeren Werk, inclusief het werkplan en de risicoanalyses. Hij moet zich tevens vergewissen van alle risico's in de fabriek of betreffende de uitvoering van specifieke taken van de Vertegenwoordiger van BP. De werkmannen moeten over deze risico s geïnformeerd worden door de Aannemer voor aanvang van de werkzaamheden. De Aannemer moet voldoen aan alle vereisten van de Wet- & regelgeving voor zijn werknemers en Onderaannemers. Tijdens de uitvoering van het Werk op de Locatie moet alle informatie over Gezondheid, Veiligheid en Milieu verkregen worden van de Vertegenwoordiger van BP. De werknemers van de Aannemers en de werknemers van zijn Onderaannemer(s) voldoen strikt aan alle veiligheids- en milieuregels die aan hen worden opgelegd door BP. Afhankelijk van de aard van het werk dat moet worden uitgevoerd, kunnen specifieke veiligheids- en milieuregels worden toegevoegd. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van alle contracterende ondernemingen dat al hun werknemers medisch getest zijn en geschikt zijn om hun normale werkactiviteiten uit te voeren vooraleer zij de Locatie betreden. Bijkomende gevaren en risico's die de activiteiten op de Locatie met zich mee kunnen brengen zullen geïdentificeerd worden door de contactpersoon van de Locatie tijdens de discussies over het contract. Een specifieke risico-inschatting voor dat individu moet per taak worden uitgevoerd en overhandigd door de Werkgever van de Aannemer. Tevens moeten deze risico-inschattingen overeengekomen worden met de relevante Locatie Vertegenwoordiger Identificatieformulier voor Aannemers/Dienstenverstrekkers Een toelating om de BP bedrijfsterreinen te betreden is onderworpen aan een voorafgaande Toelating. Deze Toelating is verplicht voor alle tewerkgestelde medewerkers, opzichters, inspecteurs enz. en ook voor alle voertuigen noodzakelijk voor de uitvoering van het Werk. Het formulier "Identificatieformulier voor Aannemers/Dienstenleveranciers" bevat alle informatie die voorzien moet worden door de Aannemer. INK-FORM027A Page 4 of 19

5 Voor Onderaannemers moet altijd een apart identificatieformulier worden opgesteld. Het is niet toegestaan om namen van werknemers van Onderaannemers toe te voegen aan de identificatieformulieren van de hoofdaannemer. De identificatieformulieren moeten ten minste 48 uur voor de startdatum van het werk per mail beschikbaar worden gesteld aan de portier van BP. Zij moeten ondertekend worden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Aannemers, de naam en functie van deze vertegenwoordiger duidelijk weergevend. De Aannemers/Dienstenleveranciers en hun werknemers, onderaannemers en werknemers van hun onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de badge die ontvangen wordt bij de eerste toegang. Als men deze badge verliest, beschadigd wordt of niet ingeleverd wordt op het einde van de werkperiode, dan is een vergoeding van 12,5 EUR verschuldigd aan BP Jonge of onervaren werkers: Het is verboden voor jongeren (dit betekent zij die jonger dan 18 zijn) te werken op de Locatie van BP. Nieuwe werknemers moeten een VCA 1 basistrainingcertificaat hebben wanneer dit verplicht is volgens onze procedure VV/A-08, genaamd "Ingang- en Uitgangprocedure site" of een VCA VOL voor leidinggevenden. Afwijking van deze regel kan alleen schriftelijk worden toegestaan door een verantwoordelijke van BP van het HSE departement. De Aannemer moet ten minste 6 maanden ervaring hebben in de betrokken activiteit vooraleer hij zelfstandig werken kan uitvoeren in de fabriek. Dit is beschreven in BP Procedure VV/C Veiligheidstraining: Alle Aannemers die toegang nodig hebben tot de Locatie moeten een genoegzaam niveau van training doorstaan en moeten op voldoende wijze slagen voor de training. Het doel van de training is te verzekeren dat al het Personeel dat de Locatie binnenkomt, de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten om te werken op de Locatie van Geel kent. Alle werknemers van de Aannemer en van zijn Onderaannemers zijn verplicht de Veiligheidsintroductietraining bij te wonen op de eerste dag dat het werk start. De kosten hieraan verbonden zijn door de Aannemer te dragen, voor alle functies en tegen een vaste prijs. Als de Overeenkomst betrekking heeft op de vervulling van taken op een uurbasis, dan wordt de tijd die nodig is om de veiligheidstraining bij te wonen betaald tegen het overeengekomen uurtarief Werkvergunning: Geel beschikt over een Werkvergunningsysteem dat voorziet in een veilig werksysteem voor onderhouds- of constructieactiviteiten uitgevoerd op de Locatie. Voor elk werk dat moet worden uitgevoerd op de BP Locatie is er een werkvergunning vereist. Geen werk kan gestart worden zonder een vervolledigde, goedgekeurde en aanvaarde werkvergunning. Deze werkvergunning kan bekomen worden van de BP Vertegenwoordiger en moet uitgelegd worden aan en ondertekend door alle personen betrokken bij de uitvoering van het Werk. Een werkvergunning is voor maximum 12 uur geldig, hetgeen als gevolg heeft dat er voor elke werkdag een nieuwe werkvergunning vereist is. Aannemers mogen geen ander werk of manipulaties verrichten, dan hetgeen of degene die vermeld zijn in de werkvergunning. Details over de werkvergunningvereisten zijn te raadplegen in procedure VV/P3. INK-FORM027A Page 5 of 19

6 6.5. Veiligheidstoezicht door de aannemer en periodieke Veiligheidsdoorlichting/Toolboxen/ Inspecties door BP op de site: Het veiligheidstoezicht op de eigen medewerkers en eventuele onderleveranciers ligt primair bij de leidinggevenden van de leverancier. Zij dienen de voorwaarden te scheppen zodat hun medewerkers veilig kunnen werken. De leverancier laat zich zo nodig ondersteunen door een of meerdere opgeleide veiligheidskundigen op de site. De specifieke supervisievereisten en hun verantwoordelijkheden worden in een startvergadering met BP afgestemd en zullen afhangen van volgende criteria: risicograad van de uit te voeren werkzaamheden, complexiteit van de uit te voeren taken (o.b.v. de BP checklist Complexe jobs), frequentie en duur van de uit te voeren werken, ervaring en competentie van het ingezette personeel. Voor aanvang en tijdens uitvoering van werken zullen op frequente basis toolbox-meetings georganiseerd worden met de uitvoerende ploegen, waarbij BP vooraf geïnformeerd wordt zodat ze die kan bijwonen indien gewenst. Participatie in contractor safety werkgroep-meetings wordt vastgelegd in de startvergadering. BP zal op regelmatige basis veiligheids- en milieu-inspecties op de site / werkplaats organiseren. Daarbij moeten een Vertegenwoordiger van BP al dan niet aangevuld met een vertegenwoordiger van BP Veiligheid en/of het Milieudepartement en vertegenwoordigers van de Aannemer aanwezig zijn. Alle commentaren moeten schriftelijk gerapporteerd worden aan de Aannemer met de vraag om zonder oponthoud de vereiste wijzigingen aan te brengen Ongelukken - behandeling van ongelukken - rapportage: Elk ongeluk, incident, bijna-ongeluk, schade of geval van beroepsziekte dat tot gevolg heeft dat een persoon die op de Locatie in Geel werkt, hetzij iemand die werkt voor BP hetzij iemand die werkt voor de Aannemer, moet zonder oponthoud gemeld worden aan de hiërarchische overste, en als het Aannemers betreft ook aan de desbetreffende Vertegenwoordiger van BP. Dit om te verzekeren dat alle ongelukken en incidenten volledig onderzocht worden. Formele rapportage van specifieke incidenten en ongelukken aan de betreffende externe partijen gebeurt door de Aannemer zoals vereist door de geldende wettelijke bepalingen. Het Noodoproep team van de site kan opgebeld worden via het interne telefoonsysteem op nummer 222. Als dit vereist is, zullen zij Eerste Hulp bij Ongevallen toe dienen. Voor elk medisch geval, hoe onbenullig het geval ook mag lijken, moeten de werknemers van de Aannemer zich aanmelden bij het medisch departement van BP. Een gekwetste mag nooit de Locatie verlaten zonder eerst ons medisch departement te hebben geïnformeerd. Als onderdeel van de Nul Tolerantie beleid, rapporteert de Locatie - naast incidenten en ongelukken - ook Bijna Ongelukken. Dit zijn gebeurtenissen die potentieel een ongeluk of incident kunnen veroorzaken hoewel feitelijk gezien geen echt verlies plaatsvindt. Dit is een proactief controlesysteem, gebruikt om onveilige daden en voorwaarden in de werkplaats te identificeren, hetgeen BP op zijn beurt toelaat om correctiemaatregelen te treffen. Al het personeel, inclusief de Aannemers, zijn verplicht bijna ongelukken te melden, hoe onbenullig deze ook mogen lijken, zo dat de informatie kan verzameld worden en geanalyseerd en zodat daaruit nuttige lessen kunnen worden getrokken. Alle incidenten en bijna ongelukken worden onderzocht, het onderzoeksniveau wordt afgestemd op de mogelijke ernst. De volledige medewerking moet worden verleend aan BP om te helpen met het onderzoek. Alle details van het incident / ongeluk worden ingegeven in Traction, het BP Group rapportage systeem voor incidenten / ongelukken toegankelijk via het intranet van BP. Bijna ongelukken worden apart gerapporteerd volgens het lokale systeem. Details hierover kunnen worden verkregen van de Vertegenwoordiger van BP. Zodra een ongeval beantwoordt aan de definitie van een Ernstig Arbeidsongeval zal een Omstandig Verslag opgemaakt worden conform de wetgeving. Hiertoe verbinden alle partijen zich aan de volledige medewerking en het delen van dit verslag. INK-FORM027A Page 6 of 19

7 Alle details over incident/ongelukkenrapportage en desbetreffende onderzoeken kunnen gevonden worden in Procedure VV/A5 "Incidentenrapportage en Onderzoek" Verkeer binnen de BP installaties: Gemotoriseerd verkeer binnen onze bedrijfsterreinen moet gelimiteerd worden tot het minimum. Voor de werknemers van de Aannemers en/of de werknemers van zijn Onderaannemers is het verboden om te rijden of zich anderszins te begeven in de afgesloten gebieden of op de bouwsites van BP, een uitzondering wordt echter gemaakt voor de volgende plaatsen: - die plaatsen waar zij ten gevolge van het contract moeten werken; - de toegangswegen tot de bovenvermelde plaatsen (deze toegangswegen kunnen aangegeven worden door de lokale opzichter wiens taak het is de uitvoering van het Werk te overzien volgens de noden en mogelijkheden op dat moment); - de plaatsen aangeduid bij de opzichter voor specifieke doeleinden. Voertuigen worden alleen tot de Locatie toegelaten na goedkeuring van het departement verantwoordelijk voor de veiligheid van de Locatie en na ontvangst van een Wagenvergunning, indien de voertuigen voldoen aan de voertuigen specificaties. Naast de Belgische verkeersregels heeft BP een aantal extra beperkingen die toepasselijk zijn wanneer de BP site wordt betreden, geïmplementeerd. De maximum snelheid is 25 kilometer per uur. Veiligheidsgordels moeten door alle passagiers gedragen worden wanneer de voertuigen bewegen. Gsm's moeten uitgeschakeld worden wanneer de voertuigen bewegen. Extra voertuigopties zijn verplicht zoals akoestische achteruitrijsignalisatie bij minibussen, vorkliften, kranen en trucks. Indien niet aanwezig moet een 2de persoon instaan voor de fysieke begeleiding van het voertuig. Alle bestuurders dienen te beschikken over een geldig rijbewijs en mogen nooit onder invloed van drank of drugs rijden, noch als ze vermoeid zijn. Nadat is voldaan aan de BP specificaties en na voorafgaandelijke keuring van de fiets(en) in de Garage op de Lokatie kunnen fietsen gebruikt worden op het terrein. Jaarlijkse keuring blijft vereist. Details over verkeer in het bedrijf s zijn te raadplegen in procedure VV/A Ontslag: BP behoudt zich het recht voor om een Werknemer of Aannemer of één van zijn Onderaannemers onmiddellijk te ontslaan als hij weigert zich te gedragen naar deze Algemene Regels van BP of instructies van BP. Zulk ontslag bevrijdt de Aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden in geval waar de houding of het gedrag van de voormelde Werknemer schadeverwekkende gevolgen heeft of zou kunnen hebben voor BP of voor derden Veiligheid: De Aannemer moet, als dat fysiek mogelijk is, zijn bouwsite volledig afsluiten met robuuste omheiningen (hoogte 2 meter). De ingangen tot de bouwsite moeten gesloten worden na het einde van de werkuren. Op goed zichtbare plaatsen, moet de Aannemer de noodzakelijke instructie- en verbodsborden oprichten. Voor wegenwerken moeten de noodzakelijke afbakeningen en verlichtingen geplaatst worden en in werking worden gezet + moet BP vooraf geïnformeerd worden hierover teneinde de gepaste communicatie te kunnen opzetten. De Aannemer is volledig verantwoordelijk voor de organisatie van de veiligheid. Te allen tijde mag en kan de Verantwoordelijke van BP zijn toegang forceren tot de bouwsite in geval van noodsituaties. Vanaf het moment dat werknemers van de Aannemer aan het werk zijn op de BP Locatie, of wanneer het fysiek onmogelijk is om de bouwsite af te sluiten, mogen het Veiligheidsdepartement en de opzichter van BP alle noodzakelijke extra veiligheidsmaatregelen vragen van de Aannemer en dit op kosten van de Aannemer. INK-FORM027A Page 7 of 19

8 Onder meer betekent dit: dat alle wettelijke testcertificaten van de Aannemer in orde moeten zijn en dat BP het recht heeft op inspectie; dat alle vereiste mechanische en elektrische veiligheids en beschermingstoestellen geïnstalleerd zijn en zijn aangepast door de Aannemer en dat zij op zijn kosten in overeenstemming zijn gebracht met de Belgische wetgeving en regels (ARAB, A.R.E.I. enz.) Taal: De ploegbazen ("foremen/brigadier") en opzichters van de Aannemer en zijn Onderaannemers moeten in staat zijn om te communiceren in het Nederlands of Engels, net zoals zij in staat moeten zijn te communiceren in de taal van hun ondergeschikten. Voor bepaalde specifieke taken, zoals het superviseren van een mangat, moet de betrokken persoon in staat zijn te communiceren in het Nederlands. Voor speciale en/of niet wederkerende opdrachten van beperkte omgang, bijvoorbeeld het opstarten of onderhouden van machinerie waarvoor geen beroep kan worden gedaan op nederlandssprekend personeel, moet de verantwoordelijke van de Aannemer rechtstreeks communiceren met het toezichthoudend personeel van BP Chembel N.V., liefst in het Engels of dient dit geregeld te worden dmv een vertaler/tolk Afvalbehandeling door Aannemers: De Aannemer is verantwoordelijk voor het beheer, de opkuis en uiteindelijk de verwijdering van al het, al dan niet vloeibare, afvalmateriaal, dat het resultaat is van het Werk gedaan door de Aannemer of het werk gedefinieerd in dit Contract of in een Bestelbon. Hij mag hiervoor de containers die voorzien zijn door BP op de Locatie gebruiken na overleg met de Vertegenwoordiger van BP en in overeenstemming met de regels van de Milieuregels van BP "AF-4" (Afvalscheiding). Als afvalmateriaal in een container wordt gestoken dat niet in die container zou mogen belanden, dan moet de Aannemer dit afvalmateriaal op eigen kosten verwijderen. Dit verandert niets aan de wettelijke verplichtingen van de Aannemer als producent van afvalmateriaal. Afvalmateriaal waarvoor BP geen containers heeft voorzien, moet worden verwijderd door de Aannemer in overeenstemming met alle relevante wettelijke regels Bescherming van Bodem- en Grondwater: De Aannemer moet alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vervuiling van bodem- en grondwater te verhinderen. De Aannemer is verantwoordelijk voor al de bodem- en grondwatervervuiling die tijdens de werkzaamheden plaatsvinden op de Locatie. BP kan te allen tijde de kwaliteit van het bodemwater controleren door een monster van de bestaande grondwatercontrolebronnen te nemen ter hoogte van het Werkgebied in BP van de Aannemer. De grondwatercontrolebronnen die beschadigd worden tijdens de bouwwerken of andere werkzaamheden van de Aannemer, moeten vervangen worden op zijn eigen kosten De locatie van de bron De Aannemer moet voldoen aan de regels van VLAREM. Om precies te zijn, moet hij de gemeenteraad van Geel of Laakdal - al naargelang de locatie van de bron - op de hoogte brengen. De Aannemer moet het water dat hij heeft weggetrokken uit de testzone, terug steken. Als dit technisch niet mogelijk is dan moet de Aannemer een alternatieve oplossing bespreken met BP De afvoering van afvalwater INK-FORM027A Page 8 of 19

9 Afvalwater, al dan niet van sanitaire oorsprong, mag niet afgevoerd worden zonder de schriftelijke toestemming van BP. De Vertegenwoordiger van BP moet de locatie tonen waar een mogelijke afvoering mag gebeuren Radio-aktieve bronnen Indien de Aannemer radio-aktieve bronnen wenst in te zetten, moet vooraf het type bron, de activiteit en het isotoop worden doorgegeven. Tevens moet een geldige vergunning cfr de wetgeving voor deze activiteiten afgeleverd kunnen worden aan BP op aanvraag. Details over radio-aktieve bronnen zijn te raadplegen in procedure VV/SM Asbest/Keramische vezels BP beschikt over een asbest & keramische vezels register dat steeds opvraagbaar is. In geval van twijfel dient elke Aannemer z n personeel de werken te laten stopzetten en in overleg met de Vertegenwoordiger van BP te bepalen welke onmiddellijke acties genomen moeten worden. Verwijderingswerken mogen enkel door Erkende Verwijderaars worden uitgevoerd. Tevens moet een geldige vergunning cfr de wetgeving voor deze activiteiten afgeleverd kunnen worden aan BP op aanvraag. Details over asbest & keramische vezels zijn te raadplegen in procedure VV/SM Producten en machinerie die op de Locatie zijn gebracht door de Aannemer Productinformatiekaarten (MSDS) - Gevaarlijke, giftige en schadelijke substanties Als goederen of hulpsubstanties die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken binnen het toepassingsgebied van bestaande en internationale wetten en regels betreffende etikettering, transport, bewaring, behandeling en verpakking van gevaarlijke, giftige of schadelijke substanties vallen, dan verbindt de Aannemer zich ertoe om strikt te voldoen aan de huidige regelgeving. Bovendien moet de Aannemer in elk geval BP schriftelijk informeren vooraleer de Overeenkomst is gesloten en voor de genoemde goederen of hulpsubstanties op de Locatie worden gebracht over de gevaarlijke, giftige en schadelijke eigenschappen van deze goederen en hulpsubstanties. Tevens moet BP schriftelijk geïnformeerd worden over alle relevante gegevens die verband houden met deze goederen, inclusief voorzorgsmaatregelen voor veilig en gezond werken betreffende de bewaring, behandeling en verpakking en voor de bescherming van het milieu. Deze melding en aanvraag tot goedkeuring van gebruik moet gebeuren door middel van een "Material Safety Data Sheet" (MSDS) van de producent van het product. Gevaarlijke, giftige en schadelijke substanties en substanties die gevaarlijk zijn voor het milieu mogen alleen gebruikt worden door de Aannemer na overleg met BP. Alle kosten en schadeposten die veroorzaakt zouden worden als een gevolg van niet-naleving van deze bepalingen zijn te dragen door de Aannemer en zullen, zo nodig, van hem gerecupereerd worden door een belanghebbende partij. Bovendien, wanneer deze regels niet worden nageleefd, houdt BP zich het recht voor om, bij gewone brief of fax: - hetzij de Overeenkomst te beëindigen en een vergoeding te vragen voor de schade die BP dientengevolge heeft geleden; - hetzij een voortzetting van de Overeenkomst te vragen tegen de overeengekomen prijs, na tijdelijke stopzetting van het Aangenomen, van zodra de Aannemer voldoet aan de van kracht zijnde regels. INK-FORM027A Page 9 of 19

10 Als BP aan de Aannemer het gebruik van gevaarlijke, giftige en schadelijke substanties oplegt of het gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu of als de Aannemer waarschijnlijk in contact komt met dergelijke substanties, dan moet BP de Aannemer voorzien van alle relevante gegevens betreffende deze substanties, inclusief de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen De opslag van brandstoffen, chemicaliën, verf enz. De opslag van goederen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk is alleen toegelaten als BP zich daar vooraf mee akkoord heeft verklaard. De Aannemer heeft de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wetgeving van Vlarem, zoals bijvoorbeeld de regels over vloeistofdicht stockeren. Vaten die glijmiddelen, wegwerpbare glijmiddelen, of andere gevaarlijke goederen bevatten, kunnen alleen opgeslagen worden in een kuip of legkuip waarvan de veiligheidsrisico's bijdragen tot de bepaling van de opslaglocatie Certificatie van hijsmateriaal, hijsaccessoires. De Aannemer verbindt zich ertoe om alleen hijsmateriaal, hijsaccessoires, kranen, ladders, hoogwerkers enz. te gebruiken waarvoor een geldig testcertificaat afgeleverd is door een erkend testinstituut. Voor elk van deze eenheden van materiaal, accessoires enz. moet het testcertificaat aanwezig zijn op de Locatie. BP heeft het recht de testcertificaten te inspecteren en de Aannemer is verplicht om op eigen kosten het hijsmateriaal, de kranen, ladders, hoogwerkers enz. waarvoor geen certificaat uitgevaardigd is of waarvan de geldigheidsduur vervallen is, te verwijderen. De materialen en toestellen dienen zich in goede en veilige operationele staat te bevinden en de bedienaar moet de werkinstructies kennen en kunnen toepassen zowel in dagelijkse operationele handelingen als bij noodsituaties. Het is een vereiste om bij (kooi)ladders de 3-puntcontactregel te volgen. Bij trappen steeds minimaal met 1 hand de trapleuning vast te houden. Materiaal van en naar een hoger niveau brengen dient te gebeuren dmv draagtassen/ rugzakken - binnen de gestelde werkgrenzen. Indien dit niet mogelijk is zal met de Verantwoordelijke van BP besproken worden of dmv een kraan of op een andere werkwijze materiaal en dergelijke op hoogte gebracht kan worden Procedure voor het testen en inspecteren van gereedschap. De Aannemer moet, in tweevoud, een inventaris opstellen van alle gereedschappen dat nodig is voor de uitvoering van het Werk. Uitgezonderd voor depannage- & servicediensten. De term "gereedschappen" houdt in: - Alle persoonlijke gereedschappen van de verschillende ambachten en beroepen zoals moersleutels, tangen, hamers enz. die normaal bewaard worden in gereedschapskoffers of zakken. - Alle accessoires zoals katrollen, slingers, ladders, kruiwagens enz. - Alle toestellen zoals lastoestellen, compressoren, drilmachines, boormachines, kranen, vrachtwagens, bulldozers enz. - Alle gereedschappen die volgens de wet verplicht moeten worden getest. Deze gereedschappen moeten altijd vergezeld zijn door een geldig testcertificaat van een erkend testinstituut. De Aannemer moet: - Bij aankomst op de Locatie: Indien mogelijk een dag voor de start van het Werk, rapporteren aan de portier. INK-FORM027A Page 10 of 19

11 Een lijst, in tweevoud, overhandigen aan de portier van BP met het te inspecteren materiaal en de portier moet geïnformeerd worden over de manier waarop de gereedschappen gemarkeerd zijn. Eén kopie van de lijst blijft bij het materiaal; de andere kopie wordt bijgehouden door de portier. Persoonlijke gereedschapskoffers moeten open getoond worden INK-FORM027A Page 11 of 19

12 - Bij vertrek van de Locatie: 7.5. Lasmachines. Rapporteren aan de portier. In geval van gedeeltelijke verwijdering van gereedschappen: de relevante goederen van de lijst van de portier schrappen. In geval van verwijdering van complete apparaten of gereedschapskoffers: De portier controleert de inhoud en de lijst wordt teruggegeven. De Aannemer blijft volledig verantwoordelijk voor schade of verloren gereedschappen. Al het Werkmateriaal dat gebruikt wordt op de Locatie moet geschikt zijn voor het doel waarvoor het bedoeld is. Het Werkmateriaal mag alleen gebruikt worden voor dat doel en het moet gebruikt worden door een bekwaam persoon. Al het Werkmateriaal moet gebruikt worden in een bruikbare staat en moet geïnspecteerd worden. Ook moet er een certificaat van gebruiksveiligheid in overeenstemming met de huidige wetgeving afgeleverd zijn. In specifieke gevallen moet het Werkmateriaal van de Aannemers geïnspecteerd, getest en gecertificeerd worden als gebruiksveilig door de geschikte Vertegenwoordiger van de Locatie voor dat het kan gebruikt worden op de Locatie. Elke lasmachine (een elektrische machine of een machine voorzien van een motor) en luchtcompressor moet voorzien zijn van een brandblusser van 9 kg ABC in goede staat. De brandblusser moet te allen tijde de hierboven vermelde machine vergezellen zodat de brandblusser kan worden gebruikt in geval van brand. Elke lasmachine of compressor die op een motor draait moet voorzien zijn van een klep (Chalwin of vergelijkbaar) die ervoor zorgt dat de motor automatisch stopt in geval van een storing. Ook moet er een vonkenvanger worden bevestigd aan de uitlaat van de motor. 8. Persoonlijke beschermingsuitrusting Algemene vereisten. Als voetganger of fietser moet men een hoge zichtbaarheid garanderen door een HIVIS outfit. Dit kan dmv aangepaste kleding (bijvoorbeeld met reflecterende en fluorescerende strepen voorzien op de brandvertragende kledij) te dragen. Details zijn neergeschreven in VV/PB-01 Persoonlijke Beschermende Uitrusting (PBM Persoonlijke BeschermingsMiddelen of PPE "Personal Protective Equipment"); In de meeste gebieden van de Locatie moet minimum PPE gedragen worden. Alleen op een beperkt aantal wegen is het voldoende om alleen HIVIS kledij te dragen. Panelen tonen vanaf waar minimum PPE verplicht is. Bij het uitvoeren van werk op het BP-terrein - en in de meeste gebieden - is het verplicht minimaal de volgende bescherming te dragen: - een veiligheidshelm - een veiligheidsbril met zijdelingse bescherming - hoge, antistatische veiligheidsschoenen - Inherente vlamvertragende kledij / Hoge zichtbaarheid kledij: werkkledij moet gemaakt zijn van inherent vlamvertragende vezelse stof. Het bovenste deel van de kledij moet reflecterende en fuorescerende delen bevatten. Dit kan een hoge zichtbaarheidoutfit zijn in overeenstemming met EN471. Ifv las/slijpwerken dienen specifieke vlamvertragende overalls voorzien te worden - Handschoenen (bij de uitvoering van werk) in functie van het risico eigen aan de job INK-FORM027A Page 12 of 19

13 PPE vereisten moeten geïdentificeerd zijn als een onderdeel van de risico-inschatting voorbereid door de Aannemer die het Werk uitvoert. Desgewenst geeft BP extra hulp en advies betreffende de selectie van PPE geven. Bij het openen van alle proceslijnen en processystemen, en bij bepaalde mechanische processen (slijpen, polijsten, lassen, branden) moet een gelaatscherm gecombineerd worden met een veiligheidsbril. De Aannemer is zelf verantwoordelijk om alle noodzakelijke beschermende uitrusting aan zijn werknemers te bezorgen uitgezonderd in een aantal uitzonderlijke gevallen wanneer dit vooraf expliciet overeen wordt gekomen tussen beide partijen. Hij is ook verantwoordelijk voor een geregistreerde training in het gebruik van deze bescherming. Een persoonlijk slot, waarop de naam van de uitvoerende en de firmanaam is genoteerd, is vereist wanneer equipment (electrisch/procestechnisch) veilig gesteld moet worden en dient door de Aannemer voorzien te worden voor elk van z n uitvoerende werknemers. Voor een gedetailleerde bescherming van de persoonlijke beschermings-uitrusting verwijzen wij naar onze procedure VV/PB Gebruik van mondmaskers. Ter verzekering van maximale bescherming voor Werknemers die verplicht zijn beschermende mondmaskers te dragen, zijn baarden en snorren die gesitueerd zijn tussen het gezicht en het sluitingsstuk van het masker niet toegelaten. Dit geldt ook voor haarvlechten of voor een lage haarlijn. Bovendien mag de groei van gezichtsbeharing niet zo lang worden dat deze groei de sluiting van het gezichtsmasker verhindert. Deze richtlijn is van toepassing op strak zittende gezichtsmaskers die aangepast zijn aan positieve of negatieve druk. In geval van twijfel moet de medische dienst van BP een gasdichtheidstest op het gezichtsmasker uitvoeren. Het resultaat van deze test is bindend. Extra bescherming, zoals een mondmasker en speciale beschermende kledij kan nodig zijn. Bij elke job moet bepaald worden welke bescherming nodig is om het werk veilig uit te voeren. De specifieke bescherming moet bepaald worden door middel van de werkvergunning. De Aannemer is ook verantwoordelijk voor de organisatie van een aangepaste opleidingscursus voor alle werknemers over het dragen van beschermende mondmaskers. Voor een gedetailleerde beschrijving van de mogelijkheden en vereisten, zie procedure VV/PB- 02: Adembescherminguitrusting. 9. Reactie in geval van een noodsituatie. De Locatie heeft haar eigen 24/7 "Emergency Response" (ER) team, dat de verantwoordelijkheid heeft om aanwezig te zijn op alle ongelukken en incidenten. Het team word geleid door een voltijds aanwezige opzichter. Dit team kan geactiveerd worden door het interne nummer 222 te bellen. Dit nummer moet opgebeld worden voor alle ongelukken. Vooral wanneer het ongeluk veroorzaakt is door een hoogteval, mag men de persoon niet bewegen. Het ER team moet onmiddellijk de eerste hulp bij ongevallen toedienen. Verdere behandeling kan verstrekt worden op de Medische Dienst waar een gediplomeerd verplegend personeel beschikbaar is tijdens de normale werkuren. Als de ongelukken een medische behandeling vereisen die verder gaat dan hetgeen kan verstrekt worden op de Locatie dan wordt door BP de lokale ziekenwagen opgebeld en wordt het slachtoffer naar de spoeddienst van het lokale ziekenhuis overgebracht. INK-FORM027A Page 13 of 19

14 Het ER team moet ook reageren op incidenten zoals brand, gaslek, explosie. Elke werknemer die getuige is van of deel uitmaakt van dergelijke incidenten moet onmiddellijk alarm slaan door het nummer 100 te bellen. 10. De regels op de Locatie. Sommige algemene regels die gelden op de Locatie worden hieronder besproken. Steigers kunnen alleen gebruikt worden wanneer ze een geldige inspectiekaart hebben (een label): deze kaart is gebaseerd op wekelijkse inspectie door de onderneming die verantwoordelijk is voor de steigers, geldigheidsdata zijn aangeduid op de inspectiekaart. Niemand mag wijzigingen aanbrengen aan steigers buiten de werknemers van de steigersonderneming die de bevoegdheid hebben om dit te doen. Voor meer details over de vereisten voor steigers: ref VV/U7. Liefst worden gsm's niet meegenomen op de Locatie. Duidelijke overeenkomsten moeten gemaakt worden over de gebieden waar zij mogen gebruikt worden en dit moet gebeuren voor het Werk start. Ex-proof GSM s kunnen enkel na voorafgaandelijke goedkeuring via de HSSE-manager gebruikt worden. Camera's mogen niet meegebracht worden op de Locatie tenzij u daartoe bent gemachtigd en beschikt over de gepaste vergunning daartoe. Roken is alleen toegestaan in specifieke en daaraan gewijde rookkiosken. De Locatie van Geel heeft een Drugs- en Alcoholbeleid. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan op de Locatie. U krijgt geen toegang tot de Locatie als U onder de invloed bent van dergelijke substanties. Als tijdelijke accommodatie vereist is - bedoeld wordt, andere accommodatie dan diegene die reeds beschikbaar is op de Locatie - dan moet dit gemeld worden tijdens de discussies met betrekking tot de Overeenkomst. Het ontwerp en de locatie van Bezette en Verplaatsbare Gebouwen ("Occupied Portable Buildings") moet in overeenstemming zijn met RM-GP INK-FORM027A Page 14 of 19

15 Bijlage 1 : Indexen van Veiligheids- en Milieuprocedures NUMMER EN TITEL VAN DATUM DE VEILIGHEID 1. ADMINISTRATIEVE PROCEDURES SPROCEDUR VV/A-01 E Risicoanalyse 01 Dec 2009 VV/A-02 Verkeer in het bedrijf & Verkeer in opdracht als BP werknemer buiten het bedrijf 01 Feb 2007 VV/A-03 Voorschrift betreffende het roken 01 Dec 2012 VV/A-04 Veiligheidsrondgangen 01 Apr 2009 VV/A-05 VV/A-06 SCHIERONGEVALLEN & LETSELONGEVALLEN EN MILIEU-INCIDENTEN ONDERZOEK GEBRUIK VAN EN WIJZIGINGEN AAN HET GEBRUIK VAN CHEMISCHE AGENTIA 01 Apr Feb 2011 VV/A-08 In- en uitgangsprocedure fabrieksterrein 15 May 2012 VV/A-12 PROCEDURE WEGAFSLUITING 12 Mar 2008 VV/A-13 ADVIES- EN AANKOOPPROCEDURE VOOR HSSE- GERELATEERDE (HER)INDIENSTNAMES 01 Dec PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VV/PB-01 Persoonlijke Beschermingsmiddelen 01 Feb 2013 VV/PB-02 Ademhalingsbeschermende uitrusting 15 May 2007 VV/PB-03 Persoonlijke valbeveiliging 01 Aug NOODPROCEDURES VV/NT-01 Melding, waarschuwing, actie en rapportering bij een incident in de fabriek 01 May 2013 VV/NT-02 Interne rapportering en behandeling van letselongevallen 01 Apr 2011 VV/NT-04 Procedure bij ontruiming 01 May 2013 VV/NT-05 Spill procedure voor vaste stoffen en vloeistoffen 01 Oct 2012 INK-FORM027A Page 15 of 19

16 4. ELEKTRISCHE INSTALLATIES VV/EI-01 Elektrisch schakelen op 6 kv systemen of hoger 01 Dec 2008 VV/EI-02 Werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties 01 Jul 2013 VV/EI-03 Werken met elektriciteit in geleidende afgesloten ruimten 31 Dec UITRUSTING EN MATERIAAL VV/U-01 Interventiemateriaal en branddetectie 25 Sep 2013 VV/U-03 Cylinders met samengeperste industriele gassen 01 Jun 2009 VV/U-04 BEVEILIGING VAN LIFTEN 01 Jun 2009 VV/U-05 Gebruik van slangen 01 Aug 2008 VV/U-06 Het gebruik van verplaatsbare ladders en trapladders 01 Apr 2009 VV/U-07 Gebruik van stellingen 01 Aug 2011 VV/U-08 Labelen van uitgebouwd equipment 01 Aug 2011 VV/U-09 Zender met man down alarm 01 Jun 2011 VV/U-10 Persoonlijke zuurstof monitor (POM) 05 May 2006 VV/U-11 Explosiviteitsmeters 01 Jun 2010 VV/U-12 Diphoterine 01 Jun 2011 VV/U-13 Signalisatielint 02 Oct 2012 VV/U-14 MOBIELE TELEFOONS 28 Aug MOBIELE UITRUSTING EN VOERTUIGEN VV/MU-02 Het werken met vorkheftrucks 02 Feb PROCEDURES VV/P-03 Werkvergunningen voor onderhouds- en constructiewerkzaamheden 01 Dec 2009 SMPM/TP-01 LASTEN MACHINAAL HIJSEN EN VERPLAATSEN 08 Jul 2013 VV/P-05 MANUEEL VERPLAATSEN VAN LASTEN 13 Mar 2008 VV/P-07 BETREDEN VAN BESLOTEN RUIMTEN 01 Jun 2012 INK-FORM027A Page 16 of 19

17 VV/P-08 Energie vrijmaken en afzonderen van machines en procesuitrusting 13 Mar 2008 VV/P-09 Werken met zuigwagens 01 Aug 2010 VV/P-10 Hogedrukreinigen van procesuitrusting 01 Aug 2010 VV/P-11 Graafwerken 01 Aug 2010 VV/P-12 Afgezonderd werk 05 May 2006 VV/SM-01 Het beheer van radio-actieve bronnen 01 Jun 2009 VV/SM-02 ADR/ADN(R)-VEREISTEN OP HET FABRIEKSTERREIN 01 Jul 2013 VV/SM-02 BIJLAGE 02 VV/SM-02 BIJLAGE 03 RICHTLIJNEN VOOR ADR TRANSPORT 29 Mar 2013 FORMULIER SCHIP-WAL, LAAD-, LOSOVEREENKOMST 01 May 2013 VV/SM-07 ASBEST EN ASBESTHOUDENDE STOFFEN, KERAMISCHE VEZELS 01 Jun 2009 VV/SM-08 Etikettering van verpakkingen en recipienten 16 Jan WERKEN MET DERDEN VV/C-03 Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 26 May 2012 VV/C-04 Peterschap en begeleiding van nieuwe contractorwerknemers 01 Jun INDUSTRIËLE HYGIËNE VV/H-01 Informatieprocedure benzeen 01 Jul 2013 VV/H-02 Legionella Voorkoming en Bestrijding 01 Jun 2012 VV/H-03 RISICOANALYSE VOOR EN BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE AGENTIA 01 Apr 2009 VV/H-04 INFORMATIEPROCEDURE COBALTMANGAANACETAAT 01 Aug 2011 INK-FORM027A Page 17 of 19

18 11. MILIEU MV/A-00 Systeemplan milieuhinder voorkomen 28 Jan 2009 MV/AF-01 MV/AF-02 Afvoeren van- en meldingsplicht over afval en afvalvaten naar afvalopslagplaatsen Afvoeren van afvalstoffen naar een externe verwerkingsplaats 31 Jan Jan 2010 MV/AF-03 Afval van contractors 01 Feb 2013 MV/AF-04 Scheiden van afval 31 Jan 2010 MV/B-01 Bescherming van bodem en grondwater 31 Jan 2010 MV/B-02 Grondverzet 31 Dec 2010 MV/E-01 CONTROLE OP GELEIDE GASVORMIGE EMISSIES 01 Feb 2013 MV/E-02 Controle op fugitieve emissies 15 May 2012 MV/E-03 Wintersmog periodes 01 Feb 2013 MV/EN-01 Beheer van energieverbruik en broeikasgasemissies 29 May 2012 MV/EN-02 MV/I-01 CO2MP - INTERNE PROCEDURE VOOR DE HANDHAVING VAN HET MONITORING PROTOCOL CO2-EMISSIES. RICHTLIJNEN OMTRENT EXTERNE COMMUNICATIE MET POLITIE 16 Jan Apr 2009 MV/I-02 Groene telefoon 01 Dec 2011 MV/O-01 Pollution Prevention Comité 22 Dec 2010 MV/V-01 Het aanvragen van een milieuvergunning 01 Jun 2012 MV/V-02 Vergunning ioniserende stralingsbronnen 01 Aug 2012 MV/V-04 Het aanvragen van een stedebouwkundige vergunning 01 Feb 2011 MV/W-01 Kwaliteitscontrole van het gezuiverde afvalwater 31 Jan 2010 MV/W-02 KWALITEITSCONTROLE VAN BODEM EN VAN GRONDWATER 31 Jan 2010 INK-FORM027A Page 18 of 19

19 Bijlage Nr.2 Bestelling nr. : Aannemer : Leverancier : Datum : GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSCERTIFICAAT Bijkomende voorwaarden van de bestelling die er een integraal deel van uitmaken 1. Het te leveren materiaal en/of de te bouwen installatie moeten op elk vlak voldoen aan de geldende Belgische wetten en regels betreffende veiligheids, hygiëne en de zorg voor het milieu. In het bijzonder : Het "Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming" (A.R.A.B.) met al zijn bijlagen; De Codex en de Wet Welzijn Het "Algemeen reglement op de Elektrische Installaties" (A.R.E.I.); Het gebruik van arbeidsmiddelen zoals voorzien in het KB 12/08/1993 (omzetting van Europese Richtlijn 89/655/EG). De veiligheid van machines Vlarem Vlarebo Vlarea Andere voorwaarden: * * 2. De Aannemer/Leverancier bezorgt de volgende documenten in het Nederlands samen met de goederen: Verklaring van de Aannemer/Leverancier dat de geleverde goederen en/of installaties voldoen aan alle voorwaarden geformuleerd op de Bestelbon. Een EG-verklaring voor machines. Uitvoerings- en gebruiksinstructies. Nederlandstalige Gebruikers- & Onderhoudsinstructies. 3. Het niet overhandigen van de hierboven vermelde documenten bij de levering wordt van rechtswege, en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, beschouwd als een onvoltooide levering. Betaling zal slechts plaats vinden na de voltooiing van de bestelling. Wettelijke Veiligheidsadviseur. LEVERANCIERSCERTIFICAAT Ondergetekende,, bevestigt dat de geleverde goederen voldoen aan de hierboven vermelde regels. Datum:. Handtekening: INK-FORM027A Page 19 of 19

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) Dit document heeft als doel om de normen te bepalen met betrekking tot Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu die nageleefd moeten

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 7 A. INLEIDING ALGEMENE EISEN Voor elke werf of werkplaats van KPNWE, ongeacht welk taak men uitvoert, gelden steeds algemene regels op het vlak van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries Veiligheidsregels Welke zijn ze? Ik werk niet onder invloed van drugs of alcohol Ik rook niet buiten de daarvoor voorziene zones Ik draag de Persoonlijke

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 1 Toepassing van dit pakket 1. Voor supervisors op locatie of degenen die werkzaamheden leiden en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MAGAZIJNIER VRACHTWAGENS Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Magazijnier vrachtwagens Situering

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Veilig organiseren van extra-muros activiteiten Workshop infodag contactpersonen & directie 27/08/2012 1 Probleemstelling Opdracht en uitwerking case (10 minuten) Bespreking (5 minuten per groep) Toelichting

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

FV nr. 18: Datum : Revisie : 3 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7

FV nr. 18: Datum : Revisie : 3 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7 1. DOEL. Het verzekeren van een veilig en vlot verkeer binnen de omheining van de LO-fabriek. 2. BEPALINGEN. 2.1. Fabriekswegen. De fabriekswegen zijn met volle lijn weergegeven

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 5 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Denk aan veiligheid- altijd en overal Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Procedure. PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Procedure. PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Procedure PRO_03_Opnemen meterstand hoogspanningscabine 31-5-2017 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 2 2. Doel 2 3. Wetgeving

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 6 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Veilig omgaan met asbest

Veilig omgaan met asbest Nieuwsbrief 63 Herfst deel 2 2012 Veilig omgaan met asbest Wetgeving Zoals beschreven in het eerste deel van deze nieuwsbrief is de wetgeving omtrent asbest complex en uitgebreid. Ondermeer volgende besluiten

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

WELZIJNSWETGEVING: wat met veiligheidsfuncties en het gezondheidstoezicht

WELZIJNSWETGEVING: wat met veiligheidsfuncties en het gezondheidstoezicht WELZIJNSWETGEVING: wat met veiligheidsfuncties en het gezondheidstoezicht Nadine Gilis Adviseur Afdeling Normen welzijn op het werk Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid, Arbeid

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen en/ of machines

Aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen en/ of machines Aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen en/ of machines 1. Doel Bij de aankoop van arbeidsmiddelen is het wettelijk verplicht een preventief beleid te voeren met als doel nieuwe risico's op het

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

Procedure. P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen

Procedure. P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen Procedure P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving Doel Toepassingsgebied Proceseigenaar Procescoördinator Versiedatum Procesinformatie Dit proces is er omdat het gebruik van gevaarlijke

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten A. SOCIALE DOCUMENTEN e documenten of aanbevolen op werf Digitale vorm Arbeidsreglement Art. 15 Wet 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen voor

Nadere informatie

De beste Technologie voor uw Veiligheid

De beste Technologie voor uw Veiligheid De beste Technologie voor uw Veiligheid B.V.V.O. Goedgekeurd (Beroepsvereniging Voor de Verzekeringensondernemingen) Onder de volgende nummers: MetaSystem S.p.A. Via Galimberti, 8 42100 Reggio Emilia ITALY

Nadere informatie

Slotconferentie Contracteranto

Slotconferentie Contracteranto Slotconferentie Contracteranto Getuigenissen uit de bouwsector Christian Depue Vaststellingen p. 2 Vaststellingen Communicatie Bouwvakkers op een werf zijn vaak van verschillende afkomst en er worden veel

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Deze diavoorstelling duurt 6 minuten

Deze diavoorstelling duurt 6 minuten Deze diavoorstelling duurt 6 minuten Welkom op RWZI Garmerwolde Waarom deze instructie? Een Riool Water ZuiveringInstallatie (RWZI) herbergt gevaren. Deze instructie is opgezet om u te informeren over

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN?

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? Franky De Witte, Senior consultant veiligheid. Officiële versie 30 september 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen

Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen Veiligheidsberichten 01-08-2017 2017/11 Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen Dit veiligheidsbericht is de gecoördineerde tekst van ons Veiligheidsbericht van 5 maart 2010 en alle wijzigingen en

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER S7 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Zeg WIE u bent / WAT

Nadere informatie

Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia

Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia NV ELIA Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia Juli 2001 2/18 Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht

Nadere informatie