EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)"

Transcriptie

1 EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) Dit document heeft als doel om de normen te bepalen met betrekking tot Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu die nageleefd moeten worden door alle Aannemers en personeel van Derden die werken op de BP Chembel N.V. Locatie te Geel. 1. Inleiding De BP Chembel Locatie in Geel is een chemisch complex op wereldschaal waar per jaar meer dan één miljoen ton Gezuiverd Tereftaal Zuur wordt geproduceerd met als eindproduct. De Locatie is 24 uur per dag en 7 dagen per week actief. Chemicaliën in de vorm van eindproducten en grondstoffen worden naar en van de Locatie vervoerd per pijplijn, per wegtransport, per trein en per schip. De Locatie heeft een aantal actieve eenheden die ondersteund zijn door tank- en ondersteunende infrastructuur. De Locatie stelt ongeveer 350 voltijdse BP-werknemers te werk maar heeft ook werknemers waarvan het aantal varieert in functie van de uit te voeren werklast. Die activiteit van de Locatie brengt een aantal gevaren met zich mee en de Locatie is gecategoriseerd als een SEVESO-activiteit van het type 2. De materialen die betrokken worden in de productieprocessen geven aanleiding tot de volgende algemeen uitgedrukte gevaren: zij zijn Ontvlambaar Bijtend Giftig Explosief Potentieel kankerverwekkend BP heeft een aantal systemen en procedures ontwikkeld die deze gevaren moeten elimineren, reduceren en controleren opdat het risico voor zij die op de Locatie werken tot het minimum herleid wordt. Het is daarom van belang dat elke bezoeker van de Locatie, die verplicht is een specifieke taak uit te voeren, de vereisten van deze systemen en procedures begrijpt en volledig naleeft. 2. Beleid Eenvoudig uitgedrukt, is het BP Group HSSE beleid "Geen ongelukken, Geen schade aan mensen en Geen schade aan het milieu". In Geel wordt dit principe uitgewerkt in het eigen HSSE beleid van de Locatie. Als onderdeel van de uitvoering van dit beleid heeft de Locatie een Nul Tolerantie beleid opgelegd dat als doel heeft het begrip van het personeel dat op de Locatie werkt te verbeteren om er zeker van te zijn dat zij werken en zich gedragen op een manier die erop gericht is elk ongeluk, elk letsel en elke milieuschade te vermijden. Elke aannemer die op de Locatie werkt, voor welke periode ook, wordt verondersteld zich te gedragen volgens het HSSE beleid van de locatie en volgens het Nul Tolerantie beleid. Om dit te bereiken, wordt van de aannemer verwacht dat deze een HSSE plan/interface document opstelt om dit BP HSSE beleid te ondersteunen en te bewerkstelligen. De scope en diepgang hangt af van de risicograad van de uit te voeren werkzaamheden, de complexiteit van de uit te voeren taken, de frequentie en duur van de uit te voeren werken en de competentie van het ingezette personeel. Voor aanvang van de werkuitvoering staat de verantwoordelijke van de Aannemer in voor de kennisgeving aan - en bespreking met betreffende BP verantwoordelijke van de werkzaamheden, de scope, de gedetailleerde jobplans, de scheduling, de risico s en de overeenkomstige preventiemaatregelen in specifieke overlegvergaderingen. De locatie is geaccrediteerd onder ISO Dit is een internationale norm met betrekking tot milieumanagement systemen. Aannemers die op de Locatie werken moeten er zich bewust van zijn dat INK-FORM027A Page 1 of 19

2 hun activiteiten een impact kunnen hebben op het milieu en dat zij binnen het milieu management systeem van de Locatie moeten werken. Milieuoverwegingen moeten een deel uitmaken van de risicoinschatting van de te ondernemen taken, en het gebruik, opslaan en verwijderen van materialen mag de milieusystemen van de Locatie niet negatief beïnvloeden. 3. De procedures van BP Geel wat betreft Veiligheid, Beveiliging en Milieu. Dit document is bedoeld om een overzicht te bieden van het Veiligheidsmanagementsysteem van de Locatie te Geel zodat Derden en Aannemers die van plan zijn werk uit te voeren of die een aanbod voorbereiden als deel van het contractueel proces, een overzicht kunnen krijgen van de normen en procedés en procedures waaraan zij moeten beantwoorden. Dit document bevat niet alle gedetailleerde vereisten van het Veiligheidsmanagementsysteem zoals die gedefinieerd zijn in de procedures van BP Geel. Deze worden bijgehouden door de desbetreffende experts van de Locatie en worden weergegeven op de website van de Locatie in Geel. De volgende lijst toont de index van Procedures: VV/A: VV/PB: VV/NT: VV/EI: VV/MU: VV/P: VV/C: VV/H: VV/U: VV/SM: MV/AF: Administratieve Procedures Persoonlijke Beschermingsmiddelen Noodprocedures Elektrische Installaties Mobiele Uitrusting en voertuigen Procedures inzake Veiligheid Werken met Derden Industriële Hygiëne Uitrusting & materiaal Speciale Materialen Afvalbehandeling Bij het nagaan van wat vereist is om volledig te beantwoorden aan deze vereisten voor een bepaalde werkactiviteit, moet de Aannemer zich vertrouwd maken met de specifieke details van de relevante procedures. Ongecontroleerde papieren kopieën van deze documenten kunnen met akkoord van de Afdeling Aanbestedingen of de desbetreffende Contactpersoon van de Locatie bekeken worden. 4. Bevoegdheid van de Aannemer Louter en alleen door het indienen van een offerte, wordt de Aannemer geacht over een perfecte kennis te beschikken over de omvang van het Werk en over de Uitvoeringsvoorwaarden, inclusief de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden ten gevolge van risicoanalyses De Aannemer verklaart dat hij gekwalificeerd is voor het soort aangenomen Werk dat van hem verlangd wordt en dat hij professioneel betrokken is bij vergelijkbaar aangenomen werk. Hieruit volgt dat hij daarom niet kan opwerpen dat zijn berekeningen of plannen of de plannen of specificaties van BP fouten bevatten als hij hierover niets vermeld heeft vooraleer het Contract te tekenen dat van toepassing is op deze Overeenkomst. Vooraleer deze formaliteit te vervullen, is hij verplicht alle voorstellen tot wijziging of verfijning en alle bezwaren die hij zou formuleren over te maken, ook is hij verplicht alle informatie te vragen die hij wenst te ontvangen. Kortom, de Aannemer erkent dat hij niets achterwege heeft gelaten en dat hij niets vergeten heeft en dat hij zich ertoe verbindt, binnen de limieten die hem zijn opgelegd in de Speciale Specificaties en/of in de Technische Specificaties, om een perfect uitgevoerde en volledig afgewerkte taak te vervullen die toelaat om de installatie correct te gebruiken. INK-FORM027A Page 2 of 19

3 4.3. Bovendien, wanneer de aard van het Aangenomen Werk dat vereist, wordt de Aannemer geacht de plaatsen waar het Werk moet worden uitgevoerd te hebben bezocht, wordt hij geacht de toegangsmogelijkheden te hebben onderzocht en wordt hij geacht rekening te hebben gehouden met alle lokale eigenheden en specifieke regelgevingen, die de correcte uitvoering van zijn Werk zouden kunnen beïnvloeden. In dit verband wordt de Aannemer geacht om alle moeilijkheden die hij ter plaatse op de Locatie zou kunnen tegenkomen volledig in aanmerking te hebben genomen. 5. Regelgevingen en Wetten Algemene Regelgevingen. De uitvoering van het Werk door de Aannemer moet op elk vlak voldoen aan: Het "Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming" in België (beter gekend onder de afkorting: A.R.A.B.) en CODEX, evenals aan de Wet Welzijn Het "Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties" (beter gekend onder de afkorting: A.R.E.I.), K.B. van ; B.S. van Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (afgekort: VLAREM) Wetten De Aannemer verbindt zich ertoe zich aan alle bestaande wettelijke regels betreffende bescherming en veiligheid op het werk, de bescherming van milieu, sociale wetgeving, werknemersverzekeringen, medische onderzoeken, werkuren, etc. te onderwerpen en deze na te leven. BP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een inbreuk op deze regels die zouden worden begaan in de fabriek door de Aannemer. In geval van schending van de wettelijke regels, behoudt BP zich het recht voor het contract met de Aannemer onmiddellijk te beëindigen en dit zonder vergoeding De apparatuur, machines etc. die geleverd zijn door de Aannemer moeten tegelijk voldoen aan de hieronder weergegeven regels en aan de Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuprocedures (aangehecht document) Het gebruikte materiaal, het te leveren materiaal en/of de te bouwen installatie moet in alle opzichten voldoen aan de huidige Belgische wetten en regels betreffende gezondheid en veiligheid op het werk. Meer bepaald is het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en al zijn bijlagen van toepassing, net zoals het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Het Materiaal en de Uitrusting moet voldoen aan alle vereisten betreffende de bescherming van het milieu (Geluidsniveaus, emissies, de bescherming van bodem- en grondwater enz.) Bij levering moeten instructies worden meegedeeld betreffende de werkingsvoorwaarden, uitvoering, inspectie en onderhoud van het voorwerp van de bestelling. Deze instructies moeten in het Nederlands worden geschreven Een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Aannemer/ Leverancier bevestigt in het bijgevoegde certificaat dat de Bedrijfsmaterialen, machines, enz. die geleverd zijn beantwoorden aan de vereisten van punt 1. De uitgifte van dit certificaat maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. INK-FORM027A Page 3 of 19

4 Uitgraafwerk: Vooraleer uitgravingen van 1,20 meter (of meer) die langer dan een week open blijven aan te vatten, is de Aannemer verplicht om de Belgische Overheidsinspectie-diensten te verwittigen. Federale Overheidsdienst (FOD) - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie Arbeidsinspectie Theaterbuilding Italiëlei 124, bus Antwerpen tel. 03/ fax: 03/ Hoogtewerken: Wanneer het waarschijnlijk is dat werknemers kunnen blootgesteld worden aan een val van twee of meer meter, verbindt de Aannemer zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te treffen met betrekking tot de installatie van aangepaste bescherming (ttz beschermingselementen of andere collectieve bescherming) tegen het vallen van hoogtes. 6. De Interne Regels en Reglementen van BP Geel. De Aannemer en zijn Onderaannemers verbinden zich ertoe om zich te onderwerpen aan en om te gehoorzamen aan de regels die zijn uitgevaardigd door BP. BP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuk van deze reglementen begaan door de Aannemer in de BP fabriek. De Aannemer moet vooral aandacht hebben voor het feit dat specifieke risico's gepaard kunnen gaan met zijn Werk en daarom verbindt hij zich ertoe om de Vertegenwoordiger van BP op voorhand van alle noodzakelijke informatie te voorzien over het uit te voeren Werk, inclusief het werkplan en de risicoanalyses. Hij moet zich tevens vergewissen van alle risico's in de fabriek of betreffende de uitvoering van specifieke taken van de Vertegenwoordiger van BP. De werkmannen moeten over deze risico s geïnformeerd worden door de Aannemer voor aanvang van de werkzaamheden. De Aannemer moet voldoen aan alle vereisten van de Wet- & regelgeving voor zijn werknemers en Onderaannemers. Tijdens de uitvoering van het Werk op de Locatie moet alle informatie over Gezondheid, Veiligheid en Milieu verkregen worden van de Vertegenwoordiger van BP. De werknemers van de Aannemers en de werknemers van zijn Onderaannemer(s) voldoen strikt aan alle veiligheids- en milieuregels die aan hen worden opgelegd door BP. Afhankelijk van de aard van het werk dat moet worden uitgevoerd, kunnen specifieke veiligheids- en milieuregels worden toegevoegd. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van alle contracterende ondernemingen dat al hun werknemers medisch getest zijn en geschikt zijn om hun normale werkactiviteiten uit te voeren vooraleer zij de Locatie betreden. Bijkomende gevaren en risico's die de activiteiten op de Locatie met zich mee kunnen brengen zullen geïdentificeerd worden door de contactpersoon van de Locatie tijdens de discussies over het contract. Een specifieke risico-inschatting voor dat individu moet per taak worden uitgevoerd en overhandigd door de Werkgever van de Aannemer. Tevens moeten deze risico-inschattingen overeengekomen worden met de relevante Locatie Vertegenwoordiger Identificatieformulier voor Aannemers/Dienstenverstrekkers Een toelating om de BP bedrijfsterreinen te betreden is onderworpen aan een voorafgaande Toelating. Deze Toelating is verplicht voor alle tewerkgestelde medewerkers, opzichters, inspecteurs enz. en ook voor alle voertuigen noodzakelijk voor de uitvoering van het Werk. Het formulier "Identificatieformulier voor Aannemers/Dienstenleveranciers" bevat alle informatie die voorzien moet worden door de Aannemer. INK-FORM027A Page 4 of 19

5 Voor Onderaannemers moet altijd een apart identificatieformulier worden opgesteld. Het is niet toegestaan om namen van werknemers van Onderaannemers toe te voegen aan de identificatieformulieren van de hoofdaannemer. De identificatieformulieren moeten ten minste 48 uur voor de startdatum van het werk per mail beschikbaar worden gesteld aan de portier van BP. Zij moeten ondertekend worden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Aannemers, de naam en functie van deze vertegenwoordiger duidelijk weergevend. De Aannemers/Dienstenleveranciers en hun werknemers, onderaannemers en werknemers van hun onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de badge die ontvangen wordt bij de eerste toegang. Als men deze badge verliest, beschadigd wordt of niet ingeleverd wordt op het einde van de werkperiode, dan is een vergoeding van 12,5 EUR verschuldigd aan BP Jonge of onervaren werkers: Het is verboden voor jongeren (dit betekent zij die jonger dan 18 zijn) te werken op de Locatie van BP. Nieuwe werknemers moeten een VCA 1 basistrainingcertificaat hebben wanneer dit verplicht is volgens onze procedure VV/A-08, genaamd "Ingang- en Uitgangprocedure site" of een VCA VOL voor leidinggevenden. Afwijking van deze regel kan alleen schriftelijk worden toegestaan door een verantwoordelijke van BP van het HSE departement. De Aannemer moet ten minste 6 maanden ervaring hebben in de betrokken activiteit vooraleer hij zelfstandig werken kan uitvoeren in de fabriek. Dit is beschreven in BP Procedure VV/C Veiligheidstraining: Alle Aannemers die toegang nodig hebben tot de Locatie moeten een genoegzaam niveau van training doorstaan en moeten op voldoende wijze slagen voor de training. Het doel van de training is te verzekeren dat al het Personeel dat de Locatie binnenkomt, de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten om te werken op de Locatie van Geel kent. Alle werknemers van de Aannemer en van zijn Onderaannemers zijn verplicht de Veiligheidsintroductietraining bij te wonen op de eerste dag dat het werk start. De kosten hieraan verbonden zijn door de Aannemer te dragen, voor alle functies en tegen een vaste prijs. Als de Overeenkomst betrekking heeft op de vervulling van taken op een uurbasis, dan wordt de tijd die nodig is om de veiligheidstraining bij te wonen betaald tegen het overeengekomen uurtarief Werkvergunning: Geel beschikt over een Werkvergunningsysteem dat voorziet in een veilig werksysteem voor onderhouds- of constructieactiviteiten uitgevoerd op de Locatie. Voor elk werk dat moet worden uitgevoerd op de BP Locatie is er een werkvergunning vereist. Geen werk kan gestart worden zonder een vervolledigde, goedgekeurde en aanvaarde werkvergunning. Deze werkvergunning kan bekomen worden van de BP Vertegenwoordiger en moet uitgelegd worden aan en ondertekend door alle personen betrokken bij de uitvoering van het Werk. Een werkvergunning is voor maximum 12 uur geldig, hetgeen als gevolg heeft dat er voor elke werkdag een nieuwe werkvergunning vereist is. Aannemers mogen geen ander werk of manipulaties verrichten, dan hetgeen of degene die vermeld zijn in de werkvergunning. Details over de werkvergunningvereisten zijn te raadplegen in procedure VV/P3. INK-FORM027A Page 5 of 19

6 6.5. Veiligheidstoezicht door de aannemer en periodieke Veiligheidsdoorlichting/Toolboxen/ Inspecties door BP op de site: Het veiligheidstoezicht op de eigen medewerkers en eventuele onderleveranciers ligt primair bij de leidinggevenden van de leverancier. Zij dienen de voorwaarden te scheppen zodat hun medewerkers veilig kunnen werken. De leverancier laat zich zo nodig ondersteunen door een of meerdere opgeleide veiligheidskundigen op de site. De specifieke supervisievereisten en hun verantwoordelijkheden worden in een startvergadering met BP afgestemd en zullen afhangen van volgende criteria: risicograad van de uit te voeren werkzaamheden, complexiteit van de uit te voeren taken (o.b.v. de BP checklist Complexe jobs), frequentie en duur van de uit te voeren werken, ervaring en competentie van het ingezette personeel. Voor aanvang en tijdens uitvoering van werken zullen op frequente basis toolbox-meetings georganiseerd worden met de uitvoerende ploegen, waarbij BP vooraf geïnformeerd wordt zodat ze die kan bijwonen indien gewenst. Participatie in contractor safety werkgroep-meetings wordt vastgelegd in de startvergadering. BP zal op regelmatige basis veiligheids- en milieu-inspecties op de site / werkplaats organiseren. Daarbij moeten een Vertegenwoordiger van BP al dan niet aangevuld met een vertegenwoordiger van BP Veiligheid en/of het Milieudepartement en vertegenwoordigers van de Aannemer aanwezig zijn. Alle commentaren moeten schriftelijk gerapporteerd worden aan de Aannemer met de vraag om zonder oponthoud de vereiste wijzigingen aan te brengen Ongelukken - behandeling van ongelukken - rapportage: Elk ongeluk, incident, bijna-ongeluk, schade of geval van beroepsziekte dat tot gevolg heeft dat een persoon die op de Locatie in Geel werkt, hetzij iemand die werkt voor BP hetzij iemand die werkt voor de Aannemer, moet zonder oponthoud gemeld worden aan de hiërarchische overste, en als het Aannemers betreft ook aan de desbetreffende Vertegenwoordiger van BP. Dit om te verzekeren dat alle ongelukken en incidenten volledig onderzocht worden. Formele rapportage van specifieke incidenten en ongelukken aan de betreffende externe partijen gebeurt door de Aannemer zoals vereist door de geldende wettelijke bepalingen. Het Noodoproep team van de site kan opgebeld worden via het interne telefoonsysteem op nummer 222. Als dit vereist is, zullen zij Eerste Hulp bij Ongevallen toe dienen. Voor elk medisch geval, hoe onbenullig het geval ook mag lijken, moeten de werknemers van de Aannemer zich aanmelden bij het medisch departement van BP. Een gekwetste mag nooit de Locatie verlaten zonder eerst ons medisch departement te hebben geïnformeerd. Als onderdeel van de Nul Tolerantie beleid, rapporteert de Locatie - naast incidenten en ongelukken - ook Bijna Ongelukken. Dit zijn gebeurtenissen die potentieel een ongeluk of incident kunnen veroorzaken hoewel feitelijk gezien geen echt verlies plaatsvindt. Dit is een proactief controlesysteem, gebruikt om onveilige daden en voorwaarden in de werkplaats te identificeren, hetgeen BP op zijn beurt toelaat om correctiemaatregelen te treffen. Al het personeel, inclusief de Aannemers, zijn verplicht bijna ongelukken te melden, hoe onbenullig deze ook mogen lijken, zo dat de informatie kan verzameld worden en geanalyseerd en zodat daaruit nuttige lessen kunnen worden getrokken. Alle incidenten en bijna ongelukken worden onderzocht, het onderzoeksniveau wordt afgestemd op de mogelijke ernst. De volledige medewerking moet worden verleend aan BP om te helpen met het onderzoek. Alle details van het incident / ongeluk worden ingegeven in Traction, het BP Group rapportage systeem voor incidenten / ongelukken toegankelijk via het intranet van BP. Bijna ongelukken worden apart gerapporteerd volgens het lokale systeem. Details hierover kunnen worden verkregen van de Vertegenwoordiger van BP. Zodra een ongeval beantwoordt aan de definitie van een Ernstig Arbeidsongeval zal een Omstandig Verslag opgemaakt worden conform de wetgeving. Hiertoe verbinden alle partijen zich aan de volledige medewerking en het delen van dit verslag. INK-FORM027A Page 6 of 19

7 Alle details over incident/ongelukkenrapportage en desbetreffende onderzoeken kunnen gevonden worden in Procedure VV/A5 "Incidentenrapportage en Onderzoek" Verkeer binnen de BP installaties: Gemotoriseerd verkeer binnen onze bedrijfsterreinen moet gelimiteerd worden tot het minimum. Voor de werknemers van de Aannemers en/of de werknemers van zijn Onderaannemers is het verboden om te rijden of zich anderszins te begeven in de afgesloten gebieden of op de bouwsites van BP, een uitzondering wordt echter gemaakt voor de volgende plaatsen: - die plaatsen waar zij ten gevolge van het contract moeten werken; - de toegangswegen tot de bovenvermelde plaatsen (deze toegangswegen kunnen aangegeven worden door de lokale opzichter wiens taak het is de uitvoering van het Werk te overzien volgens de noden en mogelijkheden op dat moment); - de plaatsen aangeduid bij de opzichter voor specifieke doeleinden. Voertuigen worden alleen tot de Locatie toegelaten na goedkeuring van het departement verantwoordelijk voor de veiligheid van de Locatie en na ontvangst van een Wagenvergunning, indien de voertuigen voldoen aan de voertuigen specificaties. Naast de Belgische verkeersregels heeft BP een aantal extra beperkingen die toepasselijk zijn wanneer de BP site wordt betreden, geïmplementeerd. De maximum snelheid is 25 kilometer per uur. Veiligheidsgordels moeten door alle passagiers gedragen worden wanneer de voertuigen bewegen. Gsm's moeten uitgeschakeld worden wanneer de voertuigen bewegen. Extra voertuigopties zijn verplicht zoals akoestische achteruitrijsignalisatie bij minibussen, vorkliften, kranen en trucks. Indien niet aanwezig moet een 2de persoon instaan voor de fysieke begeleiding van het voertuig. Alle bestuurders dienen te beschikken over een geldig rijbewijs en mogen nooit onder invloed van drank of drugs rijden, noch als ze vermoeid zijn. Nadat is voldaan aan de BP specificaties en na voorafgaandelijke keuring van de fiets(en) in de Garage op de Lokatie kunnen fietsen gebruikt worden op het terrein. Jaarlijkse keuring blijft vereist. Details over verkeer in het bedrijf s zijn te raadplegen in procedure VV/A Ontslag: BP behoudt zich het recht voor om een Werknemer of Aannemer of één van zijn Onderaannemers onmiddellijk te ontslaan als hij weigert zich te gedragen naar deze Algemene Regels van BP of instructies van BP. Zulk ontslag bevrijdt de Aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden in geval waar de houding of het gedrag van de voormelde Werknemer schadeverwekkende gevolgen heeft of zou kunnen hebben voor BP of voor derden Veiligheid: De Aannemer moet, als dat fysiek mogelijk is, zijn bouwsite volledig afsluiten met robuuste omheiningen (hoogte 2 meter). De ingangen tot de bouwsite moeten gesloten worden na het einde van de werkuren. Op goed zichtbare plaatsen, moet de Aannemer de noodzakelijke instructie- en verbodsborden oprichten. Voor wegenwerken moeten de noodzakelijke afbakeningen en verlichtingen geplaatst worden en in werking worden gezet + moet BP vooraf geïnformeerd worden hierover teneinde de gepaste communicatie te kunnen opzetten. De Aannemer is volledig verantwoordelijk voor de organisatie van de veiligheid. Te allen tijde mag en kan de Verantwoordelijke van BP zijn toegang forceren tot de bouwsite in geval van noodsituaties. Vanaf het moment dat werknemers van de Aannemer aan het werk zijn op de BP Locatie, of wanneer het fysiek onmogelijk is om de bouwsite af te sluiten, mogen het Veiligheidsdepartement en de opzichter van BP alle noodzakelijke extra veiligheidsmaatregelen vragen van de Aannemer en dit op kosten van de Aannemer. INK-FORM027A Page 7 of 19

8 Onder meer betekent dit: dat alle wettelijke testcertificaten van de Aannemer in orde moeten zijn en dat BP het recht heeft op inspectie; dat alle vereiste mechanische en elektrische veiligheids en beschermingstoestellen geïnstalleerd zijn en zijn aangepast door de Aannemer en dat zij op zijn kosten in overeenstemming zijn gebracht met de Belgische wetgeving en regels (ARAB, A.R.E.I. enz.) Taal: De ploegbazen ("foremen/brigadier") en opzichters van de Aannemer en zijn Onderaannemers moeten in staat zijn om te communiceren in het Nederlands of Engels, net zoals zij in staat moeten zijn te communiceren in de taal van hun ondergeschikten. Voor bepaalde specifieke taken, zoals het superviseren van een mangat, moet de betrokken persoon in staat zijn te communiceren in het Nederlands. Voor speciale en/of niet wederkerende opdrachten van beperkte omgang, bijvoorbeeld het opstarten of onderhouden van machinerie waarvoor geen beroep kan worden gedaan op nederlandssprekend personeel, moet de verantwoordelijke van de Aannemer rechtstreeks communiceren met het toezichthoudend personeel van BP Chembel N.V., liefst in het Engels of dient dit geregeld te worden dmv een vertaler/tolk Afvalbehandeling door Aannemers: De Aannemer is verantwoordelijk voor het beheer, de opkuis en uiteindelijk de verwijdering van al het, al dan niet vloeibare, afvalmateriaal, dat het resultaat is van het Werk gedaan door de Aannemer of het werk gedefinieerd in dit Contract of in een Bestelbon. Hij mag hiervoor de containers die voorzien zijn door BP op de Locatie gebruiken na overleg met de Vertegenwoordiger van BP en in overeenstemming met de regels van de Milieuregels van BP "AF-4" (Afvalscheiding). Als afvalmateriaal in een container wordt gestoken dat niet in die container zou mogen belanden, dan moet de Aannemer dit afvalmateriaal op eigen kosten verwijderen. Dit verandert niets aan de wettelijke verplichtingen van de Aannemer als producent van afvalmateriaal. Afvalmateriaal waarvoor BP geen containers heeft voorzien, moet worden verwijderd door de Aannemer in overeenstemming met alle relevante wettelijke regels Bescherming van Bodem- en Grondwater: De Aannemer moet alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vervuiling van bodem- en grondwater te verhinderen. De Aannemer is verantwoordelijk voor al de bodem- en grondwatervervuiling die tijdens de werkzaamheden plaatsvinden op de Locatie. BP kan te allen tijde de kwaliteit van het bodemwater controleren door een monster van de bestaande grondwatercontrolebronnen te nemen ter hoogte van het Werkgebied in BP van de Aannemer. De grondwatercontrolebronnen die beschadigd worden tijdens de bouwwerken of andere werkzaamheden van de Aannemer, moeten vervangen worden op zijn eigen kosten De locatie van de bron De Aannemer moet voldoen aan de regels van VLAREM. Om precies te zijn, moet hij de gemeenteraad van Geel of Laakdal - al naargelang de locatie van de bron - op de hoogte brengen. De Aannemer moet het water dat hij heeft weggetrokken uit de testzone, terug steken. Als dit technisch niet mogelijk is dan moet de Aannemer een alternatieve oplossing bespreken met BP De afvoering van afvalwater INK-FORM027A Page 8 of 19

9 Afvalwater, al dan niet van sanitaire oorsprong, mag niet afgevoerd worden zonder de schriftelijke toestemming van BP. De Vertegenwoordiger van BP moet de locatie tonen waar een mogelijke afvoering mag gebeuren Radio-aktieve bronnen Indien de Aannemer radio-aktieve bronnen wenst in te zetten, moet vooraf het type bron, de activiteit en het isotoop worden doorgegeven. Tevens moet een geldige vergunning cfr de wetgeving voor deze activiteiten afgeleverd kunnen worden aan BP op aanvraag. Details over radio-aktieve bronnen zijn te raadplegen in procedure VV/SM Asbest/Keramische vezels BP beschikt over een asbest & keramische vezels register dat steeds opvraagbaar is. In geval van twijfel dient elke Aannemer z n personeel de werken te laten stopzetten en in overleg met de Vertegenwoordiger van BP te bepalen welke onmiddellijke acties genomen moeten worden. Verwijderingswerken mogen enkel door Erkende Verwijderaars worden uitgevoerd. Tevens moet een geldige vergunning cfr de wetgeving voor deze activiteiten afgeleverd kunnen worden aan BP op aanvraag. Details over asbest & keramische vezels zijn te raadplegen in procedure VV/SM Producten en machinerie die op de Locatie zijn gebracht door de Aannemer Productinformatiekaarten (MSDS) - Gevaarlijke, giftige en schadelijke substanties Als goederen of hulpsubstanties die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken binnen het toepassingsgebied van bestaande en internationale wetten en regels betreffende etikettering, transport, bewaring, behandeling en verpakking van gevaarlijke, giftige of schadelijke substanties vallen, dan verbindt de Aannemer zich ertoe om strikt te voldoen aan de huidige regelgeving. Bovendien moet de Aannemer in elk geval BP schriftelijk informeren vooraleer de Overeenkomst is gesloten en voor de genoemde goederen of hulpsubstanties op de Locatie worden gebracht over de gevaarlijke, giftige en schadelijke eigenschappen van deze goederen en hulpsubstanties. Tevens moet BP schriftelijk geïnformeerd worden over alle relevante gegevens die verband houden met deze goederen, inclusief voorzorgsmaatregelen voor veilig en gezond werken betreffende de bewaring, behandeling en verpakking en voor de bescherming van het milieu. Deze melding en aanvraag tot goedkeuring van gebruik moet gebeuren door middel van een "Material Safety Data Sheet" (MSDS) van de producent van het product. Gevaarlijke, giftige en schadelijke substanties en substanties die gevaarlijk zijn voor het milieu mogen alleen gebruikt worden door de Aannemer na overleg met BP. Alle kosten en schadeposten die veroorzaakt zouden worden als een gevolg van niet-naleving van deze bepalingen zijn te dragen door de Aannemer en zullen, zo nodig, van hem gerecupereerd worden door een belanghebbende partij. Bovendien, wanneer deze regels niet worden nageleefd, houdt BP zich het recht voor om, bij gewone brief of fax: - hetzij de Overeenkomst te beëindigen en een vergoeding te vragen voor de schade die BP dientengevolge heeft geleden; - hetzij een voortzetting van de Overeenkomst te vragen tegen de overeengekomen prijs, na tijdelijke stopzetting van het Aangenomen, van zodra de Aannemer voldoet aan de van kracht zijnde regels. INK-FORM027A Page 9 of 19

10 Als BP aan de Aannemer het gebruik van gevaarlijke, giftige en schadelijke substanties oplegt of het gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu of als de Aannemer waarschijnlijk in contact komt met dergelijke substanties, dan moet BP de Aannemer voorzien van alle relevante gegevens betreffende deze substanties, inclusief de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen De opslag van brandstoffen, chemicaliën, verf enz. De opslag van goederen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk is alleen toegelaten als BP zich daar vooraf mee akkoord heeft verklaard. De Aannemer heeft de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wetgeving van Vlarem, zoals bijvoorbeeld de regels over vloeistofdicht stockeren. Vaten die glijmiddelen, wegwerpbare glijmiddelen, of andere gevaarlijke goederen bevatten, kunnen alleen opgeslagen worden in een kuip of legkuip waarvan de veiligheidsrisico's bijdragen tot de bepaling van de opslaglocatie Certificatie van hijsmateriaal, hijsaccessoires. De Aannemer verbindt zich ertoe om alleen hijsmateriaal, hijsaccessoires, kranen, ladders, hoogwerkers enz. te gebruiken waarvoor een geldig testcertificaat afgeleverd is door een erkend testinstituut. Voor elk van deze eenheden van materiaal, accessoires enz. moet het testcertificaat aanwezig zijn op de Locatie. BP heeft het recht de testcertificaten te inspecteren en de Aannemer is verplicht om op eigen kosten het hijsmateriaal, de kranen, ladders, hoogwerkers enz. waarvoor geen certificaat uitgevaardigd is of waarvan de geldigheidsduur vervallen is, te verwijderen. De materialen en toestellen dienen zich in goede en veilige operationele staat te bevinden en de bedienaar moet de werkinstructies kennen en kunnen toepassen zowel in dagelijkse operationele handelingen als bij noodsituaties. Het is een vereiste om bij (kooi)ladders de 3-puntcontactregel te volgen. Bij trappen steeds minimaal met 1 hand de trapleuning vast te houden. Materiaal van en naar een hoger niveau brengen dient te gebeuren dmv draagtassen/ rugzakken - binnen de gestelde werkgrenzen. Indien dit niet mogelijk is zal met de Verantwoordelijke van BP besproken worden of dmv een kraan of op een andere werkwijze materiaal en dergelijke op hoogte gebracht kan worden Procedure voor het testen en inspecteren van gereedschap. De Aannemer moet, in tweevoud, een inventaris opstellen van alle gereedschappen dat nodig is voor de uitvoering van het Werk. Uitgezonderd voor depannage- & servicediensten. De term "gereedschappen" houdt in: - Alle persoonlijke gereedschappen van de verschillende ambachten en beroepen zoals moersleutels, tangen, hamers enz. die normaal bewaard worden in gereedschapskoffers of zakken. - Alle accessoires zoals katrollen, slingers, ladders, kruiwagens enz. - Alle toestellen zoals lastoestellen, compressoren, drilmachines, boormachines, kranen, vrachtwagens, bulldozers enz. - Alle gereedschappen die volgens de wet verplicht moeten worden getest. Deze gereedschappen moeten altijd vergezeld zijn door een geldig testcertificaat van een erkend testinstituut. De Aannemer moet: - Bij aankomst op de Locatie: Indien mogelijk een dag voor de start van het Werk, rapporteren aan de portier. INK-FORM027A Page 10 of 19

11 Een lijst, in tweevoud, overhandigen aan de portier van BP met het te inspecteren materiaal en de portier moet geïnformeerd worden over de manier waarop de gereedschappen gemarkeerd zijn. Eén kopie van de lijst blijft bij het materiaal; de andere kopie wordt bijgehouden door de portier. Persoonlijke gereedschapskoffers moeten open getoond worden INK-FORM027A Page 11 of 19

12 - Bij vertrek van de Locatie: 7.5. Lasmachines. Rapporteren aan de portier. In geval van gedeeltelijke verwijdering van gereedschappen: de relevante goederen van de lijst van de portier schrappen. In geval van verwijdering van complete apparaten of gereedschapskoffers: De portier controleert de inhoud en de lijst wordt teruggegeven. De Aannemer blijft volledig verantwoordelijk voor schade of verloren gereedschappen. Al het Werkmateriaal dat gebruikt wordt op de Locatie moet geschikt zijn voor het doel waarvoor het bedoeld is. Het Werkmateriaal mag alleen gebruikt worden voor dat doel en het moet gebruikt worden door een bekwaam persoon. Al het Werkmateriaal moet gebruikt worden in een bruikbare staat en moet geïnspecteerd worden. Ook moet er een certificaat van gebruiksveiligheid in overeenstemming met de huidige wetgeving afgeleverd zijn. In specifieke gevallen moet het Werkmateriaal van de Aannemers geïnspecteerd, getest en gecertificeerd worden als gebruiksveilig door de geschikte Vertegenwoordiger van de Locatie voor dat het kan gebruikt worden op de Locatie. Elke lasmachine (een elektrische machine of een machine voorzien van een motor) en luchtcompressor moet voorzien zijn van een brandblusser van 9 kg ABC in goede staat. De brandblusser moet te allen tijde de hierboven vermelde machine vergezellen zodat de brandblusser kan worden gebruikt in geval van brand. Elke lasmachine of compressor die op een motor draait moet voorzien zijn van een klep (Chalwin of vergelijkbaar) die ervoor zorgt dat de motor automatisch stopt in geval van een storing. Ook moet er een vonkenvanger worden bevestigd aan de uitlaat van de motor. 8. Persoonlijke beschermingsuitrusting Algemene vereisten. Als voetganger of fietser moet men een hoge zichtbaarheid garanderen door een HIVIS outfit. Dit kan dmv aangepaste kleding (bijvoorbeeld met reflecterende en fluorescerende strepen voorzien op de brandvertragende kledij) te dragen. Details zijn neergeschreven in VV/PB-01 Persoonlijke Beschermende Uitrusting (PBM Persoonlijke BeschermingsMiddelen of PPE "Personal Protective Equipment"); In de meeste gebieden van de Locatie moet minimum PPE gedragen worden. Alleen op een beperkt aantal wegen is het voldoende om alleen HIVIS kledij te dragen. Panelen tonen vanaf waar minimum PPE verplicht is. Bij het uitvoeren van werk op het BP-terrein - en in de meeste gebieden - is het verplicht minimaal de volgende bescherming te dragen: - een veiligheidshelm - een veiligheidsbril met zijdelingse bescherming - hoge, antistatische veiligheidsschoenen - Inherente vlamvertragende kledij / Hoge zichtbaarheid kledij: werkkledij moet gemaakt zijn van inherent vlamvertragende vezelse stof. Het bovenste deel van de kledij moet reflecterende en fuorescerende delen bevatten. Dit kan een hoge zichtbaarheidoutfit zijn in overeenstemming met EN471. Ifv las/slijpwerken dienen specifieke vlamvertragende overalls voorzien te worden - Handschoenen (bij de uitvoering van werk) in functie van het risico eigen aan de job INK-FORM027A Page 12 of 19

13 PPE vereisten moeten geïdentificeerd zijn als een onderdeel van de risico-inschatting voorbereid door de Aannemer die het Werk uitvoert. Desgewenst geeft BP extra hulp en advies betreffende de selectie van PPE geven. Bij het openen van alle proceslijnen en processystemen, en bij bepaalde mechanische processen (slijpen, polijsten, lassen, branden) moet een gelaatscherm gecombineerd worden met een veiligheidsbril. De Aannemer is zelf verantwoordelijk om alle noodzakelijke beschermende uitrusting aan zijn werknemers te bezorgen uitgezonderd in een aantal uitzonderlijke gevallen wanneer dit vooraf expliciet overeen wordt gekomen tussen beide partijen. Hij is ook verantwoordelijk voor een geregistreerde training in het gebruik van deze bescherming. Een persoonlijk slot, waarop de naam van de uitvoerende en de firmanaam is genoteerd, is vereist wanneer equipment (electrisch/procestechnisch) veilig gesteld moet worden en dient door de Aannemer voorzien te worden voor elk van z n uitvoerende werknemers. Voor een gedetailleerde bescherming van de persoonlijke beschermings-uitrusting verwijzen wij naar onze procedure VV/PB Gebruik van mondmaskers. Ter verzekering van maximale bescherming voor Werknemers die verplicht zijn beschermende mondmaskers te dragen, zijn baarden en snorren die gesitueerd zijn tussen het gezicht en het sluitingsstuk van het masker niet toegelaten. Dit geldt ook voor haarvlechten of voor een lage haarlijn. Bovendien mag de groei van gezichtsbeharing niet zo lang worden dat deze groei de sluiting van het gezichtsmasker verhindert. Deze richtlijn is van toepassing op strak zittende gezichtsmaskers die aangepast zijn aan positieve of negatieve druk. In geval van twijfel moet de medische dienst van BP een gasdichtheidstest op het gezichtsmasker uitvoeren. Het resultaat van deze test is bindend. Extra bescherming, zoals een mondmasker en speciale beschermende kledij kan nodig zijn. Bij elke job moet bepaald worden welke bescherming nodig is om het werk veilig uit te voeren. De specifieke bescherming moet bepaald worden door middel van de werkvergunning. De Aannemer is ook verantwoordelijk voor de organisatie van een aangepaste opleidingscursus voor alle werknemers over het dragen van beschermende mondmaskers. Voor een gedetailleerde beschrijving van de mogelijkheden en vereisten, zie procedure VV/PB- 02: Adembescherminguitrusting. 9. Reactie in geval van een noodsituatie. De Locatie heeft haar eigen 24/7 "Emergency Response" (ER) team, dat de verantwoordelijkheid heeft om aanwezig te zijn op alle ongelukken en incidenten. Het team word geleid door een voltijds aanwezige opzichter. Dit team kan geactiveerd worden door het interne nummer 222 te bellen. Dit nummer moet opgebeld worden voor alle ongelukken. Vooral wanneer het ongeluk veroorzaakt is door een hoogteval, mag men de persoon niet bewegen. Het ER team moet onmiddellijk de eerste hulp bij ongevallen toedienen. Verdere behandeling kan verstrekt worden op de Medische Dienst waar een gediplomeerd verplegend personeel beschikbaar is tijdens de normale werkuren. Als de ongelukken een medische behandeling vereisen die verder gaat dan hetgeen kan verstrekt worden op de Locatie dan wordt door BP de lokale ziekenwagen opgebeld en wordt het slachtoffer naar de spoeddienst van het lokale ziekenhuis overgebracht. INK-FORM027A Page 13 of 19

14 Het ER team moet ook reageren op incidenten zoals brand, gaslek, explosie. Elke werknemer die getuige is van of deel uitmaakt van dergelijke incidenten moet onmiddellijk alarm slaan door het nummer 100 te bellen. 10. De regels op de Locatie. Sommige algemene regels die gelden op de Locatie worden hieronder besproken. Steigers kunnen alleen gebruikt worden wanneer ze een geldige inspectiekaart hebben (een label): deze kaart is gebaseerd op wekelijkse inspectie door de onderneming die verantwoordelijk is voor de steigers, geldigheidsdata zijn aangeduid op de inspectiekaart. Niemand mag wijzigingen aanbrengen aan steigers buiten de werknemers van de steigersonderneming die de bevoegdheid hebben om dit te doen. Voor meer details over de vereisten voor steigers: ref VV/U7. Liefst worden gsm's niet meegenomen op de Locatie. Duidelijke overeenkomsten moeten gemaakt worden over de gebieden waar zij mogen gebruikt worden en dit moet gebeuren voor het Werk start. Ex-proof GSM s kunnen enkel na voorafgaandelijke goedkeuring via de HSSE-manager gebruikt worden. Camera's mogen niet meegebracht worden op de Locatie tenzij u daartoe bent gemachtigd en beschikt over de gepaste vergunning daartoe. Roken is alleen toegestaan in specifieke en daaraan gewijde rookkiosken. De Locatie van Geel heeft een Drugs- en Alcoholbeleid. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan op de Locatie. U krijgt geen toegang tot de Locatie als U onder de invloed bent van dergelijke substanties. Als tijdelijke accommodatie vereist is - bedoeld wordt, andere accommodatie dan diegene die reeds beschikbaar is op de Locatie - dan moet dit gemeld worden tijdens de discussies met betrekking tot de Overeenkomst. Het ontwerp en de locatie van Bezette en Verplaatsbare Gebouwen ("Occupied Portable Buildings") moet in overeenstemming zijn met RM-GP INK-FORM027A Page 14 of 19

15 Bijlage 1 : Indexen van Veiligheids- en Milieuprocedures NUMMER EN TITEL VAN DATUM DE VEILIGHEID 1. ADMINISTRATIEVE PROCEDURES SPROCEDUR VV/A-01 E Risicoanalyse 01 Dec 2009 VV/A-02 Verkeer in het bedrijf & Verkeer in opdracht als BP werknemer buiten het bedrijf 01 Feb 2007 VV/A-03 Voorschrift betreffende het roken 01 Dec 2012 VV/A-04 Veiligheidsrondgangen 01 Apr 2009 VV/A-05 VV/A-06 SCHIERONGEVALLEN & LETSELONGEVALLEN EN MILIEU-INCIDENTEN ONDERZOEK GEBRUIK VAN EN WIJZIGINGEN AAN HET GEBRUIK VAN CHEMISCHE AGENTIA 01 Apr Feb 2011 VV/A-08 In- en uitgangsprocedure fabrieksterrein 15 May 2012 VV/A-12 PROCEDURE WEGAFSLUITING 12 Mar 2008 VV/A-13 ADVIES- EN AANKOOPPROCEDURE VOOR HSSE- GERELATEERDE (HER)INDIENSTNAMES 01 Dec PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VV/PB-01 Persoonlijke Beschermingsmiddelen 01 Feb 2013 VV/PB-02 Ademhalingsbeschermende uitrusting 15 May 2007 VV/PB-03 Persoonlijke valbeveiliging 01 Aug NOODPROCEDURES VV/NT-01 Melding, waarschuwing, actie en rapportering bij een incident in de fabriek 01 May 2013 VV/NT-02 Interne rapportering en behandeling van letselongevallen 01 Apr 2011 VV/NT-04 Procedure bij ontruiming 01 May 2013 VV/NT-05 Spill procedure voor vaste stoffen en vloeistoffen 01 Oct 2012 INK-FORM027A Page 15 of 19

16 4. ELEKTRISCHE INSTALLATIES VV/EI-01 Elektrisch schakelen op 6 kv systemen of hoger 01 Dec 2008 VV/EI-02 Werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties 01 Jul 2013 VV/EI-03 Werken met elektriciteit in geleidende afgesloten ruimten 31 Dec UITRUSTING EN MATERIAAL VV/U-01 Interventiemateriaal en branddetectie 25 Sep 2013 VV/U-03 Cylinders met samengeperste industriele gassen 01 Jun 2009 VV/U-04 BEVEILIGING VAN LIFTEN 01 Jun 2009 VV/U-05 Gebruik van slangen 01 Aug 2008 VV/U-06 Het gebruik van verplaatsbare ladders en trapladders 01 Apr 2009 VV/U-07 Gebruik van stellingen 01 Aug 2011 VV/U-08 Labelen van uitgebouwd equipment 01 Aug 2011 VV/U-09 Zender met man down alarm 01 Jun 2011 VV/U-10 Persoonlijke zuurstof monitor (POM) 05 May 2006 VV/U-11 Explosiviteitsmeters 01 Jun 2010 VV/U-12 Diphoterine 01 Jun 2011 VV/U-13 Signalisatielint 02 Oct 2012 VV/U-14 MOBIELE TELEFOONS 28 Aug MOBIELE UITRUSTING EN VOERTUIGEN VV/MU-02 Het werken met vorkheftrucks 02 Feb PROCEDURES VV/P-03 Werkvergunningen voor onderhouds- en constructiewerkzaamheden 01 Dec 2009 SMPM/TP-01 LASTEN MACHINAAL HIJSEN EN VERPLAATSEN 08 Jul 2013 VV/P-05 MANUEEL VERPLAATSEN VAN LASTEN 13 Mar 2008 VV/P-07 BETREDEN VAN BESLOTEN RUIMTEN 01 Jun 2012 INK-FORM027A Page 16 of 19

17 VV/P-08 Energie vrijmaken en afzonderen van machines en procesuitrusting 13 Mar 2008 VV/P-09 Werken met zuigwagens 01 Aug 2010 VV/P-10 Hogedrukreinigen van procesuitrusting 01 Aug 2010 VV/P-11 Graafwerken 01 Aug 2010 VV/P-12 Afgezonderd werk 05 May 2006 VV/SM-01 Het beheer van radio-actieve bronnen 01 Jun 2009 VV/SM-02 ADR/ADN(R)-VEREISTEN OP HET FABRIEKSTERREIN 01 Jul 2013 VV/SM-02 BIJLAGE 02 VV/SM-02 BIJLAGE 03 RICHTLIJNEN VOOR ADR TRANSPORT 29 Mar 2013 FORMULIER SCHIP-WAL, LAAD-, LOSOVEREENKOMST 01 May 2013 VV/SM-07 ASBEST EN ASBESTHOUDENDE STOFFEN, KERAMISCHE VEZELS 01 Jun 2009 VV/SM-08 Etikettering van verpakkingen en recipienten 16 Jan WERKEN MET DERDEN VV/C-03 Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 26 May 2012 VV/C-04 Peterschap en begeleiding van nieuwe contractorwerknemers 01 Jun INDUSTRIËLE HYGIËNE VV/H-01 Informatieprocedure benzeen 01 Jul 2013 VV/H-02 Legionella Voorkoming en Bestrijding 01 Jun 2012 VV/H-03 RISICOANALYSE VOOR EN BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE AGENTIA 01 Apr 2009 VV/H-04 INFORMATIEPROCEDURE COBALTMANGAANACETAAT 01 Aug 2011 INK-FORM027A Page 17 of 19

18 11. MILIEU MV/A-00 Systeemplan milieuhinder voorkomen 28 Jan 2009 MV/AF-01 MV/AF-02 Afvoeren van- en meldingsplicht over afval en afvalvaten naar afvalopslagplaatsen Afvoeren van afvalstoffen naar een externe verwerkingsplaats 31 Jan Jan 2010 MV/AF-03 Afval van contractors 01 Feb 2013 MV/AF-04 Scheiden van afval 31 Jan 2010 MV/B-01 Bescherming van bodem en grondwater 31 Jan 2010 MV/B-02 Grondverzet 31 Dec 2010 MV/E-01 CONTROLE OP GELEIDE GASVORMIGE EMISSIES 01 Feb 2013 MV/E-02 Controle op fugitieve emissies 15 May 2012 MV/E-03 Wintersmog periodes 01 Feb 2013 MV/EN-01 Beheer van energieverbruik en broeikasgasemissies 29 May 2012 MV/EN-02 MV/I-01 CO2MP - INTERNE PROCEDURE VOOR DE HANDHAVING VAN HET MONITORING PROTOCOL CO2-EMISSIES. RICHTLIJNEN OMTRENT EXTERNE COMMUNICATIE MET POLITIE 16 Jan Apr 2009 MV/I-02 Groene telefoon 01 Dec 2011 MV/O-01 Pollution Prevention Comité 22 Dec 2010 MV/V-01 Het aanvragen van een milieuvergunning 01 Jun 2012 MV/V-02 Vergunning ioniserende stralingsbronnen 01 Aug 2012 MV/V-04 Het aanvragen van een stedebouwkundige vergunning 01 Feb 2011 MV/W-01 Kwaliteitscontrole van het gezuiverde afvalwater 31 Jan 2010 MV/W-02 KWALITEITSCONTROLE VAN BODEM EN VAN GRONDWATER 31 Jan 2010 INK-FORM027A Page 18 of 19

19 Bijlage Nr.2 Bestelling nr. : Aannemer : Leverancier : Datum : GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSCERTIFICAAT Bijkomende voorwaarden van de bestelling die er een integraal deel van uitmaken 1. Het te leveren materiaal en/of de te bouwen installatie moeten op elk vlak voldoen aan de geldende Belgische wetten en regels betreffende veiligheids, hygiëne en de zorg voor het milieu. In het bijzonder : Het "Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming" (A.R.A.B.) met al zijn bijlagen; De Codex en de Wet Welzijn Het "Algemeen reglement op de Elektrische Installaties" (A.R.E.I.); Het gebruik van arbeidsmiddelen zoals voorzien in het KB 12/08/1993 (omzetting van Europese Richtlijn 89/655/EG). De veiligheid van machines Vlarem Vlarebo Vlarea Andere voorwaarden: * * 2. De Aannemer/Leverancier bezorgt de volgende documenten in het Nederlands samen met de goederen: Verklaring van de Aannemer/Leverancier dat de geleverde goederen en/of installaties voldoen aan alle voorwaarden geformuleerd op de Bestelbon. Een EG-verklaring voor machines. Uitvoerings- en gebruiksinstructies. Nederlandstalige Gebruikers- & Onderhoudsinstructies. 3. Het niet overhandigen van de hierboven vermelde documenten bij de levering wordt van rechtswege, en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, beschouwd als een onvoltooide levering. Betaling zal slechts plaats vinden na de voltooiing van de bestelling. Wettelijke Veiligheidsadviseur. LEVERANCIERSCERTIFICAAT Ondergetekende,, bevestigt dat de geleverde goederen voldoen aan de hierboven vermelde regels. Datum:. Handtekening: INK-FORM027A Page 19 of 19

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

IWAY Norm. Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V. 2005-07-01 2

IWAY Norm. Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V. 2005-07-01 2 Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V. 2005-07-01 2 IWAY norm Inleiding Het goedkeuringsproces van IWAY 1. Algemene voorwaarden en naleving van de wetgeving

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Couv cons secu 07 NL:Couv. 1-4 6/19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende...

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie