Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C"

Transcriptie

1 Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ). De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als integraal onderdeel van het Prospectus. Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C Minimale initiële investering per deelnemer:

2 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 Definities Structuur Algemeen Subfondsen en klassen Organisatiestructuur Voorwaarden van Beheer en Bewaring Beleggingsbeleid, doelstelling en strategie Algemene doelstelling en strategie Beleggingsbeleid... 8 Due diligence onderzoek... 8 Periodiek overleg Risico s... 9 Beleggingsrisico s... 9 Operationele risico s Deelname Algemeen Bevestiging deelname Verkoop Algemeen Kosten bij beëindiging deelname Wisselen tussen subfondsen Beloning en kosten Beheervergoeding Bewaarvergoeding Winstdeling Toetredingskosten Uittredingskosten Accountantskosten Transactiekosten Overige kosten Bepaling intrinsieke waarde Vaststelling intrinsieke waarde Waardering activa en passiva Opschorting bepaling intrinsieke waarde Wijziging van de voorwaarden Informatieverstrekking Informatieverstrekking Jaarstukken Jaarlijkse vergadering Halfjaarbericht Fiscaliteit Vennootschapsbelasting Vermogensrendementsheffing Eigendomsoverdracht Opheffing van het fonds Resultaat Stembeleid en stemgedrag Klachtenprocedure Bijlage A: Fondsspecifieke informatie Bijlage A1: CQS Trading Fund Bijlage A2: Esulep Trading Fund Bijlage A3: Esulep Trading Fund Plus Bijlage A4: Platinum Trading Fund Bijlage A5: Trade Finance Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

3 Belangrijke informatie Potentiële investeerders in één of meerdere subfondsen van Da Vinci Diversified ( DVD ) dienen te beseffen dat aan het beleggen in deze subfondsen niet alleen financiële kansen, maar ook financiële risico s zijn verbonden. Potentiële beleggers wordt dan ook nadrukkelijk geadviseerd voorafgaand aan een investering goed kennis te nemen van de inhoud van dit addendum alsmede de relevante Prospectus. Win indien nodig onafhankelijk financieel advies in om tot een goed oordeel over de kansen en risico s van de subfondsen van DVD te komen. De waarde van een belegging in de subfondsen van DVD kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van een belegging kan zowel stijgen als dalen, beleggers krijgen mogelijk minder terug dan dat zij hebben ingelegd. De Veste Vermogensbeheer B.V. ( De Veste ) is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de in dit Prospectus opgenomen gegevens. Deze gegevens zijn, voor zover dat De Veste redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan door vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen. De Veste is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door derden over de subfondsen van DVD verstrekte informatie. Dit Addendum houdt als zodanig geen aanbod in van een Participatie of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van een Participatie aan een persoon in enig land waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet is geoorloofd. De beheerder van Da Vinci Diversified, De Veste Vermogensbeheer B.V., heeft in het kader van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) op 17 juli 2008 een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) gekregen. Deze vergunning is met ingang van 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFMDvergunning. De vergunning is te vinden op en ligt ter inzage ten kantore van de Beheerder waar een afschrift kosteloos verkrijgbaar is. Tevens is ten kantore van de Beheerder tegen kostprijs een afschrift verkrijgbaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel van De Veste Vermogensbeheer B.V. De Veste Global Exclusive ( DVGE of het Fonds ) is een beleggingsfonds zoals omschreven in de Wet op het financieel toezicht. De minimale inleg van het Fonds bedraagt per deelnemer. Vanwege dit vereiste is het Fonds op basis van de Wft (art 2:66a) vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Wft. De Veste Global Exclusive is derhalve niet ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is uitsluitend geschikt voor vermogende natuurlijke personen en rechtspersonen die een voldoende begrip hebben van de risico s verbonden aan de door het Fonds gehanteerde strategie. Da Vinci Diversified is een subfonds van De Veste Global Exclusive. De Veste Global Exclusive Class C ( Class C, Da Vinci Diversified of het Subfonds ) biedt participanten toegang tot een selectie van door beleggingsspecialisten ontwikkelde handelsprogramma s, aangeboden in de vorm van één of meerdere subfondsen ( Trading Funds ). De afzonderlijke Trading Funds streven naar het genereren van een bovengemiddeld voor risico gecorrigeerd rendement met een lage correlatie met aandelen- en obligatiemarkten. 3 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

4 Definities Begrippen in dit Prospectus, die zijn opgenomen in de navolgende lijst van definities en beginnen met een hoofdletter hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt, de volgende betekenis. AIFMD : Alternative Investment Fund Managers Directive Addendum : een bij een Prospectus behorende aanvulling die betrekking heeft op het Fonds en/of de subfondsen AFM : Stichting Autoriteit Financiële Markten Beheerder : De Veste Vermogensbeheer B.V. Bewaarder : Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen DNB : De Nederlandsche Bank De Veste : De Veste Vermogensbeheer B.V. Fonds : Da Vinci Diversified ( DVD ) Handelsdatum : een dag waarop uitgifte of inkoop van Participaties kan plaatsvinden. Voor de subfondsen van DVD is dit de eerste kalenderdag van de maand, tenzij anders vermeld in het addendum van het betreffende subfonds Participant : deelgerechtigde in het Fonds en als zodanig houder van één of meerdere Participaties Participatie : recht van deelneming in het vermogen van het Fonds Prospectus : Parapluprospectus, inclusief de bijlagen, en eventuele Addenda Wft : de Wet op het financieel toezicht 4 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

5 1 Structuur 1.1 Algemeen Voor u ligt het prospectus van Da Vinci Diversified ( DVD of het Fonds ), een besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur. Da Vinci Diversified maakt alternatieve investeringen zoals hedge funds en CTA s toegankelijk voor professionele beleggers vanaf per deelnemer. Uniek aan het DVD concept is dat u zelf bepaalt hoe uw inleg zal worden verdeeld, door vooraf te kiezen voor een of meerdere subfondsen van het DVD platform. DVD is een beleggingsfonds, meer specifiek een open-end fonds voor gemene rekening met een besloten karakter. Open-end: de rechten van deelneming in de subfondsen van DVD worden op verzoek van de Participanten met een vaste regelmaat ten laste van de activa ingekocht of terugbetaald; Fonds voor gemene rekening: een vorm van gezamenlijke (collectieve) belegging, zonder rechtspersoonlijkheid. Een fonds voor gemene rekening geeft Participaties uit, kent een voor het beheer verantwoordelijke beheerder en een voor de bewaring van de effecten verantwoordelijke bewaarder. Een juridisch eigenaar is de eigenaar van het vermogen van een fonds; Besloten karakter: Participaties in de subfondsen van DVD kunnen uitsluitend worden verkocht aan het Fonds zelf of aan bloed- en aanverwanten in rechte lijn van de Participant. Als fonds voor gemene rekening heeft het Fonds een beheerder en een bewaarder. Beheerder De Veste Vermogensbeheer B.V. is statutair gevestigd te Bergen op Zoom en houdt kantoor in Breda. De bewaarder, Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen, is gevestigd te Amsterdam. 1.2 Subfondsen en klassen Da Vinci Diversified is opgezet volgens een paraplustructuur. Dit betekent dat het Fonds fungeert als paraplu waaronder meerdere subfondsen worden aangeboden. Ieder afzonderlijk subfonds heeft een eigen rendement/risico profiel en derhalve een eigen beleggingsportefeuille. Ook kunnen de investeringscondities per subfonds verschillen. Een beschrijving van de verschillende subfondsen, inclusief deze investeringscondities, is te vinden in bijlage A bij dit prospectus. De subfondsen van Da Vinci Diversified zijn niet genoteerd op een effectenbeurs. 1.3 Organisatiestructuur Hierna zijn enkele algemene gegevens over de Beheerder, de Bewaarder en de accountant opgenomen. Beheerder De Veste Vermogensbeheer B.V. Liesboslaan 57a 4813 EB Breda Telefoon Fax Website Beheerder De Veste Vermogensbeheer B.V. is geen vermogensbeheerder in de traditionele zin van het woord en houdt zich niet bezig met het (actief) beleggen in aandelen, obligaties of vastgoed(fondsen). De Veste heeft zich gespecialiseerd in het zoeken naar en vinden van 5 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

6 vermogensbeheerders, beleggingsspecialisten en/of bestaande beleggingsfondsen die aantoonbaar geld voor hun klanten (kunnen) verdienen. De Veste staat sinds juli 2004 onder toezicht van de AFM en beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM s). DVD wordt onder deze vergunning aangeboden. Tot de werkzaamheden van De Veste als beheerder van het Fonds behoren onder andere: Het formuleren en uitvoeren van het beleggingsbeleid en risicobeheer van de subfondsen; Beoordelen van de cliënt-informatieformulieren en de ingezonden deelnameformulieren; Onderhouden van het register van Participanten; Het voeren van de belegging, fonds en financiële administraties; Rapporteren van koersen en rendementen; Onderhouden van contacten met en indien van toepassing rapporteren aan de Bewaarder, de accountant, toezichthouders, de belastingdienst en (potentiële) Participanten; Compliance financiële en voor het Fonds relevante fiscale wet- en regelgeving. De Beheerder kan er voor kiezen werkzaamheden uit te besteden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het uitbesteden van administratieve werkzaamheden aan een externe administrateur. De Veste fungeert, naast beheerder van de subfondsen van DVD, als beheerder van de volgende beleggingsinstellingen: De Veste Global Exclusive. DVGE is een paraplufonds dat verdeeld is in meerdere subfondsen (Class B, C en D). DVGE valt onder de de minimus-vrijstelling (art. 2:66a, lid 1 Wft) en is derhalve uitsluitend toegankelijk vanaf per Participant; Da Vinci Retail ( DVR ). DVR is een paraplufonds waaronder een aantal subfondsen is gesitueerd die als feeder fund fungeren voor de Subfondsen van DVD. DVR staat ingeschreven in het register van de AFM en is toegankelijk vanaf per Participant. Fund of Special Financial Products ( FundOf ). FundOf is een paraplufonds waaronder een aantal subfondsen is gesitueerd met daarin actief beheerde portefeuilles van verschillende beleggingscategorieën. FundOf staat ingeschreven in het register van de AFM en is toegankelijk vanaf per Participant. Bewaarder Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen Claude Debussylaan MD Amsterdam Telefoon Fax Website De directie van de bewaarder van het Fonds is N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor. De Bewaarder is statutair gevestigd te Amsterdam. Tot de werkzaamheden van de Bewaarder behoren onder andere: Controle van kasstromen; Bewaarneming van financiële instrumenten; Verificatie van eigendomsverkrijging van andere activa dan financiële instrumenten; Controle of een beheerder zich houdt aan het beleggingsbeleid; Controle of de intrinsieke waarde van participaties juist is berekend; Controle of een deelgerechtigde bij uitgifte het juiste aantal participaties ontvangt. 6 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

7 De bestuurders van de Bewaarder vervullen geen andere functies die verband houden met de werkzaamheden van het Fonds of de Beheerder. Accountant Witlox VCS audit B.V. Fellenoordstraat TJ Breda Telefoon Fax Website De externe accountant van het Fonds, Witlox VCS audit B.V., is verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening. Witlox VCS is een van de grotere accountants- en adviesbureaus in de regio Breda. Vanuit vestigingen in Breda en Etten-Leur biedt Witlox diensten aan op het gebied van accountancy, fiscaliteit en juridische advisering. Audit-gerelateerde diensten worden (met AFM-vergunning) verricht vanuit Witlox VCS audit B.V. 1.4 Voorwaarden van Beheer en Bewaring In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring ( VBB ) zijn de afspraken tussen de Beheerder, de Bewaarder en het Fonds vastgelegd. De VBB maakt onderdeel uit van het prospectus van DVGE en ligt tevens ter inzage ten kantore van de Beheerder alwaar een afschrift kosteloos verkrijgbaar is. 7 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

8 2. Beleggingsbeleid, doelstelling en strategie 2.1 Algemene doelstelling en strategie Da Vinci Diversified is een paraplufonds, waaronder verschillende Subfondsen worden aangeboden. Ieder Subfonds heeft een eigen doelstelling en strategie. Deze doelstelling en strategie staan verwoord in het addendum en/ of fact sheet van het betreffende Subfonds. De addenda zijn te vinden in bijlage A bij deze prospectus. 2.2 Beleggingsbeleid Selectie beleggingen Door Da Vinci Diversified worden twee soorten subfondsen aangeboden: - Feeder funds: deze subfondsen investeren hun volledige vermogen, eventueel met in acht name van een liquiditeitsbuffer, in een ander fonds. Dit andere fonds wordt als het master fund aangeduid. Binnen dit laatste fonds vinden de daadwerkelijke investeringen plaats. Feeder funds binnen DVD zijn onder andere opgezet om investeerders vanaf een relatief laag bedrag van toegang te bieden tot fondsen die normaal gesproken een veel hogere investeringsdrempel hanteren; - Fondsen met een eigen strategie: deze subfondsen beleggen zelf rechtstreeks in financiële instrumenten en hebben derhalve een eigen strategie. Hieronder vallen ook fondsen die een portefeuille van andere beleggingsfondsen aanhouden, de zogenaamde fund-of-funds. Verschil met een feeder fund is dat een fund-of-funds in meerdere beleggingsfondsen investeert, waarbij de samenstelling van de portefeuille met regelmaat kan veranderen. Een feeder fund daarentegen investeert in één enkel ander fonds en blijft steeds in ditzelfde fonds investeren. Due diligence onderzoek Alvorens een subfonds aan Da Vinci Diversified wordt toegevoegd vindt uitgebreide due diligence plaats. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de rendementsperspectieven van zo n fonds, maar ook naar de relevante risico s en de mate waarin deze worden beheerst cq beheerst kunnen worden. Due diligence is geen momentopname, maar een continu proces. Dus ook aan toevoeging van een subfonds vindt doorlopen due diligence plaats. Periodiek overleg Voor bepaalde subfondsen kan worden samengewerkt met een adviseur of kan een extern beheerder worden aangesteld. Beheerder voert met een vooraf bepaalde frequentie overleg met deze partij over de portefeuille van het subfonds. 8 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

9 3 Risico s De waarde van een belegging in de subfondsen van DVD is afhankelijk van ontwikkelingen op effecten-, kapitaal-, valuta- en goederenmarkten en kan derhalve fluctueren. De waarde van een belegging kan zowel stijgen als dalen, beleggers krijgen mogelijk minder terug dan dat zij hebben ingelegd. Tot de voornaamste algemene risico s van de subfondsen van Da Vinci Diversified behoren onder meer: Beleggingsrisico s Marktrisico Rendementsrisico Liquiditeitsrisico Derivatenrisico Valutarisico Renterisico Inflatierisico Concentratierisico Financiële markten kunnen volatiel zijn en worden onder andere beïnvloed door onvoorspelbare macro-economische en onderneming-specifieke gebeurtenissen. De waarden van posities in een subfonds kunnen hierdoor zowel stijgen als dalen, mogelijk resulterend in een ongewenste waardeontwikkeling van een belegging; Er bestaat geen garantie dat de nagestreefde beleggingsdoelstelling van subfondsen van Da Vinci Diversified zal worden behaald. De waarde van Participaties fluctueert met de waarde van de onderliggende financiële producten in portefeuille; Onder specifieke omstandigheden kunnen financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om posities te kopen of verkopen tegen gangbare marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot aanzienlijke verliezen leiden voor een subfonds; Door sommige subfondsen van DVD kan (direct of indirect door investering in een ander fonds) gebruik worden gemaakt van derivaten, vooral termijncontracten (futures) en opties. Deze instrumenten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een financiële hefboom waardoor een relatief kleine beweging in de markt kan resulteren in disproportioneel grote winsten of verliezen; Niet alle door de subfondsen van DVD ingenomen posities zijn genoteerd in Euro. In hoeverre het hierdoor ontstane valutarisico wordt afgedekt is per subfonds verschillend. Het is derhalve niet uit te sluiten dat verliezen worden geleden als gevolg van onverwachte valuta ontwikkelingen; Veranderingen in de rentestand kunnen invloed hebben op de waardeontwikkeling van de beleggingen van het betreffende subfonds; Er is een algemeen risico van inflatie (geldontwaarding) waardoor ook de waarde van het Fonds wordt aangetast; De subfondsen van DVD kunnen de beleggingen concentreren in financiële instrumenten die blootstellingen leveren aan hetzelfde land, dezelfde regio, sector of in dezelfde markt of concentreren in een bepaalde onderneming. Als gevolg hiervan is de spreiding van de beleggingsportefeuille van het fonds mogelijk beperkt. De oorzaak van concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het gevoerde beleggingsbeleid. 9 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

10 Operationele risico s Tegenpartijrisico Het in gebreke blijven van tegenpartijen waarmee (financiële) relaties zijn aangegaan kan negatieve gevolgen hebben voor Systeemrisico Risico erosie fondsvermogen Bestemmingsrisico Risico vervroegde aflossing Afwikkelingsrisico Bewaarnemingsrisico Risico inadequaat toezicht Belastingregime de subfondsen; Gebeurtenissen in de wereld of activiteiten van één of meer grote partijen in de financiële markten kunnen leiden tot een verstoring van het normale functioneren van deze markten. Hierdoor zouden grote verliezen kunnen ontstaan ten gevolge van door die verstoring verwezenlijkte liquiditeits- en tegenpartijrisico s; Erosie van het fondsvermogen kan gevolgen hebben voor de liquiditeitspositie van de subfondsen van Da Vinci Diversified; Het is in principe mogelijk dat één fonds onder de paraplu een verlies lijdt dat groter is dan het ingelegde fondsvermogen als binnen dat subfonds gebruik wordt gemaakt van derivaten. Als zich dit voordoet dan delen de overige fondsen onder de paraplu pro rata in het verlies dat groter is dan dat fondsvermogen; Sommige financiële instrumenten kunnen door een tegenpartij c.q. bank vervroegd worden afgelost. In een dergelijk geval kan mogelijk geen passende, vervangende belegging worden gevonden; Het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt; In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa; Het risico bestaat dat door een van de subfondsen van Da Vinci Diversified wordt geïnvesteerd in financiële producten gevestigd in landen waar geen toezicht is of het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten niet als adequaat is beoordeeld. Tevens is het mogelijk dat subfondsen van DVD investeren in niet Wft gereguleerde fondsen; Het risico bestaat dat wijzigingen in het thans voor de Participant van toepassing zijnde of voor Da Vinci Diversified van toepassing zijnde belastingregime ongunstig uitpakt waardoor de netto opbrengst uit de belegging tegenvalt. De beheerder van het Fonds is niet bevoegd om namens het Fonds als debiteur leningen aan te gaan of financiële instrumenten uit te lenen. Door het fonds zal geen direct gebruik worden gemaakt van short selling. Het is echter niet uit te sluiten dat financiële instrumenten waarin het fonds of één van de subfondsen investeert wel gebruik maakt van short selling. In bovenstaande opsomming wordt slechts een aantal van de voornaamste risico s genoemd. Deze opsomming is derhalve zeker niet volledig. Omdat elk subfonds een specifieke strategie hanteert, kunnen aanvullende fondsspecifieke risico s van toepassing zijn. Deze worden in dat geval vermeld bij de beschrijving van het subfonds in bijlage A. 10 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

11 4 Deelname 4.1 Algemeen Deelname aan een of meerdere subfondsen van Da Vinci Diversified kan maandelijks geschieden (de Handelsdatum). Voor afzonderlijke subfondsen behoudt de Beheerder zich het recht voor van deze investeringsfrequentie af te wijken (zie bijlage A). De initiële minimum investering bedraagt in ieder geval ,- per Participant. Deze inleg kan ook in een andere valuta dan de Euro worden gedaan, waarbij het Euro equivalent op moment van deelname ,- dient te zijn. Daarnaast kan de investering ook bestaan uit door de Beheerder goedgekeurde financiële instrumenten ter waarde van ,-. Deelname geschiedt door het invullen van een deelnameformulier. Controleer op het deelnameformulier of de juiste bedragen bij de subfondsen waarin u wenst deel te nemen zijn geplaatst. Stuur de documenten naar: De Veste Vermogensbeheer B.V. Liesboslaan 57a 4813 EB Breda Vervolgens maakt u uw inleg over naar rekeningnummernl30deut , BIC DEUTNL2N) van de Deutsche Bank te Amsterdam ten name van Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen inzake Da Vinci Diversified. Bij deelname dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen: 1. De initiële netto inleg dient tenminste ,- te bedragen. Onder de netto inleg wordt verstaan: de bruto inleg verminderd met toetredingskosten en administratiekosten. 2. De netto inleg wordt vermeerderd met maximaal 2% toetredingskosten. Dit bedrag vervalt aan de Beheerder (zie hiervoor de kostenparagraaf). 3. Het deelnameformulier dient vijf werkdagen voor maandeinde door de Beheerder ontvangen te zijn. Voor de inleg geldt dat deze eveneens vijf werkdagen voor maandeinde op bovenstaande bankrekening moet zijn bijgeschreven. Indien niet voor de beoogde ingangsdatum van deelname aan DVD zowel de storting als het inschrijfformulier tijdig zijn ontvangen, kan deelname slechts geschieden per de eerstvolgende instapdatum nadat de juiste registratie bij zowel Beheerder als Bewaarder heeft plaatsgevonden. Op alle Participanten in het Fonds zijn dezelfde rechten en plichten van toepassing, zoals beschreven in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring (zie prospectus DVGE). Ook voor andere door de Beheerder beheerde fondsen die eventueel in DVD deelnemen, gelden dezelfde investeringscondities als voor andere Participanten. 11 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

12 Voorbeeld U besluit deel te nemen in Da Vinci Diversified voor een bedrag van ,-. U heeft twee Subfondsen geselecteerd: Het Platinum Trading Fund en Trade Finance. Het bedrag dat u over maakt naar de rekening van het Fonds wordt dan als volgt berekend: Netto storting ,- Toetredingskosten 2.000,- 2% van ,- U maakt over ,- Stel de koers van het Platinum Trading Fund bedraagt op de beoogde instapdatum 2.000,- Het aantal participaties dat wordt toegewezen bedraagt dan 25,00000 ( ,- gedeeld door 2.000,- is 25,00000). Stel de koers van Trade Finance bedraagt op de beoogde instapdatum 1.000,- Het aantal participaties dat wordt toegewezen bedraagt dan 50,00000 ( gedeeld door 1.000,- is 50,00000). 4.2 Bevestiging deelname Als het deelnameformulier van de potentiële Participant door De Veste is ontvangen meldt De Veste dit middels een bericht aan de aspirant participant. Een directielid van De Veste beoordeelt de documenten. Als hij vragen heeft zal contact worden opgenomen met de aspirant Participant. Als de inleg van de aspirant Participant op de rekening van het Fonds is bijgeschreven wordt ook hiervan melding gemaakt door De Veste door middel van een . Als de aspirant Participant is geaccepteerd en nadat de waarde per participatie per maandeinde is berekend worden de Participaties toegekend. Dit wordt door middel van een schrijven door De Veste aan de Participant kenbaar gemaakt en per reguliere post toegestuurd. 12 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

13 5 Verkoop 5.1 Algemeen De deelname kan, tenzij anders omschreven in de voorwaarden van een subfonds in bijlage A, per het einde van een kalendermaand met in acht name van een opzegtermijn van 35 kalenderdagen worden beëindigd. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden (per post of e- mail), gericht aan het adres van de Beheerder. Geadviseerd wordt om de opzegging per aangetekend schrijven aan de Beheerder te sturen. Uitbetaling wordt zo spoedig mogelijk na elk maandeinde door Bewaarder aan de uittredende Participanten gedaan. Voorbeeld Het subfonds waarin u deel neemt kent een opzegtermijn van 35 kalenderdagen. Het is nu 10 juni en u besluit uw deelname (gedeeltelijk) te beëindigden en maakt dit schriftelijk kenbaar aan de Beheerder. Die ontvangt op 12 juni uw opzegging. U treedt dan per 31 juli (maandeinde met in acht name opzegtermijn) uit. Maar stel dat het subfonds kwartaalliquiditeit heeft met 90 kalenderdagen opzegtermijn. U zegt op 10 juni op en het schrijven wordt op 12 juni ontvangen. Tot 30 september (=einde kwartaal) resteren minder dan 90 dagen. Dit betekent dat u niet per eind september uittreedt maar per eind volgende kwartaal. Dus per 31 december. Indien de opzegging niet tijdig door de Beheerder is ontvangen geschiedt de beëindiging dus per de eerstvolgende uitstapmogelijkheid. Door het Fonds en de subfondsen wordt mogelijk een liquiditeitsbuffer aangehouden, om aan lopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Verder zijn de investeringscondities van de subfondsen afgestemd op de investeringscondities van onderliggende fondsen en/of op de liquiditeit van in portefeuille aanwezige financiële instrumenten. Het liquiditeitsbeleid van de Beheerder is er op afgestemd om tijdig verkopen te kunnen inleggen, ten einde aan verkoopverzoeken te kunnen voldoen. Onder bijzondere omstandigheden kan worden besloten de inkoop van Participaties in het belang van de Participanten op te schorten. Onder bijzondere omstandigheden kunnen worden verstaan perioden waarin bijvoorbeeld geen reële waardering van de onderliggende waarden tot stand komt wegens gesloten beurzen of extreme gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen. Een onverwachts grote uitstroom van Participanten is tevens een bijzondere omstandigheid waarbij de Beheerder, in het belang van de Participanten, de mogelijkheid heeft om de inkoop van deelnemingsrechten gedeeltelijk te beperken. Indien een hiervoor aangegeven bijzondere omstandigheid zich voordoet zal de Beheerder daarvan terstond melding maken op haar website. 13 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

14 5.2 Kosten bij beëindiging deelname Bij verkoop van een deelname in een subfonds wordt door De Veste 0,5% kosten in rekening gebracht, berekend over de intrinsieke waarde van de belegging, indien deze belegging gedurende een periode korter dan 12 maanden is aangehouden. Voor specifieke subfondsen kan een afwijkend percentage en een afwijkende termijn van toepassing zijn (zie bijlage A). Evenals bij de opzegtermijn prevaleren de uittredingsbepalingen van het onderliggende Trading Fund. Voorbeeld Stel dat de Participant uit het vorige voorbeeld besluit om zijn participatie in het Platinum Trading Fund gedeeltelijk te verzilveren. Hij stuurt een (aangetekende) brief aan de Beheerder waarin hij kenbaar maakt dat hij 15 participaties wenst te verkopen. Stel dat de koers van het Platinum Trading Fund op dat moment 2.000,- is. De Participant ontvangt dan: Deelname > 12 mnd Deelname < 12 mnd Te royeren 15 participaties 15 participaties Koers 2.000, ,- Bruto bedrag , ,- Uittredingskosten 0,5% - 150,- Uittredingskosten Platinum 3,0% - 900,- Netto te ontvangen , ,- 5.3 Wisselen tussen subfondsen Een participant kan van subfonds wisselen (een zogenaamde switch). De participant deelt de Beheerder schriftelijk mee op welke datum de deelname aan subfonds X wordt beëindigd en dat de opbrengst geïnvesteerd wordt in subfonds Y. Dergelijke wissel wordt tegen de reguliere verkoopcondities van een subfonds geëffectueerd. Het is ook mogelijk om een deel van de investering in een bepaald subfonds te switchen naar een ander. Bij een switch geldt dat de middelen maximaal één maand renteloos op de rekening van het Fonds staan en er dus geen rendement wordt gemaakt. Voorbeeld Als deelname in subfonds X bijvoorbeeld per 30 september wordt beëindigd dan wordt de opbrengst niet op de 1e oktober geïnvesteerd in subfonds Y maar pas per 1 november. Aan het wisselen tussen subfondsen zijn geen kosten verbonden. 14 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

15 6 Beloning en kosten 6.1 Beheervergoeding Aan een subfonds van Da Vinci Diversified wordt een beheervergoeding van 2% per jaar (0,1667% per maand) in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt aan het begin van iedere maand berekend over de intrinsieke waarde van het subfonds en vervalt aan de Beheerder. Voor specifieke subfondsen kan de beheervergoeding echter afwijken van het voorgaande. Zie hiervoor bijlage A. De vergoeding die aan de Beheerder wordt betaald zal jaarlijks worden verhoogd aan het CPI voor alle huishoudens zoals gepubliceerd door het CBS, met ingang van 1 januari Bewaarvergoeding De Bewaarder ontvangt ten laste van Da Vinci Diversified een vergoeding voor zijn werkzaamheden van 0,1% van het fondsvermogen van Da Vinci Diversified (op jaarbasis, exclusief BTW). 6.3 Winstdeling In het geval dat door een subfonds winstdeling in rekening wordt gebracht, wordt het percentage vermeld in bijlage A. 6.4 Toetredingskosten Met betrekking tot ieder afzonderlijk subfonds kunnen toetredingskosten van maximaal 2% in rekening worden gebracht. De toetredingskosten vervallen aan de Beheerder. 6.5 Uittredingskosten Als deelname korter dan 12 maanden heeft geduurd worden bij beëindiging van deelname 0,5% uittredingskosten in rekening gebracht. De Beheerder geniet de uittredingskosten als compensatie voor de door hem te maken administratieve kosten. Bij beëindiging deelname na 12 maanden worden geen uittredingskosten in rekening gebracht. Voor specifieke subfondsen kan een afwijkend percentage en een afwijkende termijn van toepassing zijn (zie hiervoor bijlage A). 6.6 Accountantskosten De accountantskosten die gemaakt worden in verband met de controle van de jaarrekening en andere relevante werkzaamheden van Da Vinci Diversified komen ten laste van het Fonds. 6.7 Transactiekosten Transactiekosten die door brokers (makelaars) en/of banken in rekening worden gebracht bij de aankoop van financiële instrumenten of (beleggings-)fondsen komen ten laste van het betreffende subfonds en zijn marktconform. 6.8 Overige kosten Naast de bovengenoemde kosten zullen ook eventuele kosten van juridische bijstand en advies, de voorzitter van de jaarlijkse vergadering, drukkosten ten behoeve van prospectussen, kosten van vertalingen en jaarrekeningen/halfjaarberichten van het Fonds alsmede kosten die samenhangen met de publicatie van de participatiewaarde aan het Fonds in rekening worden gebracht. 15 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

16 7 Bepaling intrinsieke waarde 7.1 Vaststelling intrinsieke waarde De intrinsieke waarde van een Participatie in een subfonds van Da Vinci Diversified wordt door de Beheerder maandelijks vastgesteld op de laatste kalenderdag van de maand. Ten behoeve hiervan wordt de waarde van de activa inclusief het saldo van baten en lasten over het al verstreken deel van het lopende periode verminderd met de verplichtingen, naar rato van het fondsvermogen aan het begin van de periode en gedeeld door het aantal uitstaande Participaties. Bij de vaststelling van deze waarde zal rekening worden gehouden met vooruitbetaalde kosten, verschuldigde (maar nog niet betaalde kosten) en nog te ontvangen rente en andere vergoedingen. Ook zal rekening worden gehouden met transitoria: baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Vaststelling van de intrinsieke waarde per Participatie vindt zo snel als mogelijk na elke Handelsdatum plaats en wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op Over het algemeen zal publicatie ongeveer drie weken na maandeinde plaatsvinden. De reden voor deze relatief lange termijn is dat de onderliggende beleggingen veelal hun eigen intrinsieke waarde pas enkele weken na maandeinde rapporteren. 7.2 Waardering activa en passiva De waardering van activa en passiva vindt als volgt plaats: Algemeen Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Activa en passiva genoteerd in vreemde valuta worden omgerekend naar EUR tegen de ECB wisselkoers per de laatste kalenderdag van de maand; De waarde van de beleggingen van een subfonds is gebaseerd op de rapportages van de uitgevende instellingen dan wel van de beursnotering van de financiële instrumenten. Beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen beurswaarde en niet beursgenoteerde beleggingen tegen intrinsieke waarde. Deze intrinsieke waarde is gebaseerd op opgaven van de administrateur van een fonds en/of een effectenmakelaar; De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid voor zover benodigd; Liquide middelen en deposito s die onmiddellijk opeisbaar zijn worden gewaardeerd op nominale waarde. 7.3 Opschorting bepaling intrinsieke waarde De Beheerder kan de vaststelling van de intrinsieke waarde, en daarmee de inkoop van de rechten van deelneming of de terugbetaling van de waarde van de rechten van deelneming, tijdelijk opschorten in onder meer de volgende situaties: een of meer effectenbeurzen of financiële markten waar een belangrijk deel van de beleggingen genoteerd staat of wordt verhandeld, zijn gesloten of de handel is beperkt of opgeschort; een significant deel van de beleggingen kan niet worden gewaardeerd omdat van financiële instrumenten in portefeuille de intrinsieke waarde bepaling is opgeschort; er doen zich omstandigheden voor buiten de invloedsfeer van de Beheerder die direct of indirect verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situatie die de bepaling van de intrinsieke waarde verhinderen; de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaliter worden gebruikt voor de bepaling van de intrinsieke waarde functioneren niet meer of de intrinsieke waarde kan om een andere reden niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid worden bepaald. 16 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

17 8 Wijziging van de voorwaarden Onder de voorwaarden van Da Vinci Diversified wordt verstaan de Voorwaarden van Beheer en Bewaring, de voorwaarden zoals opgenomen in het Prospectus van DVGE. Voordat een wijziging van de voorwaarden wordt doorgevoerd zal de Beheerder gezamenlijk met de Bewaarder een voorstel hiertoe opstellen. Het voorstel tot wijziging van de voorwaarden wordt in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van elke Participant bekendgemaakt. Indien het een voorstel tot wijziging van de VBB betreft kunnen deze wijzigingen ingevolge artikel 17 van de VBB slechts worden doorgevoerd met medeweten van de vergadering van participanten. De oproeping voor de vergadering vindt uiterlijk 14 dagen voor de datum van de vergadering plaats in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de website van de Beheerder, onder vermelding van plaats, datum, agenda en inhoud van het voorstel. Nadat het besluit conform het voorstel is genomen zal hiervan melding worden gemaakt in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Daarnaast zal het genomen besluit tot wijziging van de voorwaarden op de website van de Beheerder worden geplaatst. Eventuele wijzigingen van de voorwaarden, waardoor de zekerheden van de Participanten worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd van het Fonds kunnen pas van kracht worden één maand nadat het besluit tot wijziging van de voorwaarden bekend is gemaakt aan de Participanten. Gedurende deze periode kunnen de participanten hun belegging in het Fonds op de gebruikelijke voorwaarden te gelde maken. Bovengenoemde termijn is ook van toepassing indien het beleggingsbeleid en/of de beleggingsrestricties van het Fonds worden gewijzigd. 17 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

18 9 Informatieverstrekking 9.1 Informatieverstrekking Periodiek zal aan participanten van Da Vinci Diversified informatie worden verstrekt over de waarde van hun belegging. Deze informatie wordt in de regel maandelijks per verstuurd. Daarnaast zijn actuele koersen en andere relevante informatie te vinden op 9.2 Jaarstukken De jaarstukken (het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens waaronder de controleverklaring van de accountant) van De Veste, de door haar beheerde beleggingsinstellingen en van de Bewaarder worden binnen vier maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt en openbaar gemaakt. De jaarrekeningen van De Veste Vermogensbeheer B.V., de door haar beheerde beleggingsinstellingen en van de Bewaarder vallen samen met het kalenderjaar. Gelijktijdig met de openbaarmaking meldt De Veste in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van elke Participant dat de jaarstukken van De Veste, de beleggingsinstelling(en) en van de Bewaarder kosteloos verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage liggen ten kantore van De Veste. Deze jaarstukken, met daarin opgenomen de goedkeurende controleverklaring, zijn tevens te vinden op de website Daarnaast worden de jaarstukken van de beleggingsinstellingen op verzoek kosteloos aan belanghebbenden verstrekt. Op de website van Da Vinci Diversified (www.deveste.net) is tevens vermeld dat de statuten van De Veste en de statuten van de Bewaarder kosteloos aan belanghebbenden worden verstrekt dan wel ter inzage liggen op het kantoor van De Veste. 9.3 Jaarlijkse vergadering Binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar wordt een vergadering van participanten belegd ter vaststelling van het jaarverslag. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de Beheerder per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van elke Participant alsmede op de website van de Beheerder. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die vergadering. Iedere Participant, Beheerder en Bewaarder kunnen verlangen, dat onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd mits het schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk de achtste dag voor die vergadering de Beheerder heeft bereikt. De Bewaarder geeft van deze onderwerpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk op de vijfde dag voor die vergadering. De vergaderingen worden gehouden in Nederland op een door de Beheerder te bepalen plaats en tijdstip. Indien de voorschriften omtrent de oproeping en de plaats der vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen mits alle Participant ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits bij eenstemmigheid. Voor uitgebreider informatie betreffende de vergadering van Participanten wordt verwezen naar artikel 14 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. 18 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

19 9.4 Halfjaarbericht Na afloop van de eerste zes maanden van het kalenderjaar van De Veste en de door haar beheerde beleggingsinstellingen wordt binnen negen weken na het einde van deze verslagperiode een halfjaarbericht opgesteld en openbaar gemaakt. Gelijktijdig met de openbaarmaking meldt De Veste in een schrijven aan elke Participant of in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dat het halfjaarbericht van De Veste en de door haar beheerde beleggingsinstellingen kosteloos verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage liggen ten kantore van De Veste. Het halfjaarbericht wordt ook op gepubliceerd. 19 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

20 10 Fiscaliteit 10.1 Vennootschapsbelasting Da Vinci Diversified is een besloten fonds voor gemene rekening met de status van fiscale beleggingsinstelling. Het Fonds valt onder het regime van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Dit betekent dat het Fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd is Vermogensrendementsheffing Op grond van de wet IB 2001 wordt het vrij (box 3) vermogen van investeerders belast met een vermogensrendementsheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden (met enkele uitzonderingen) wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, te belasten naar een tarief van 30%. Per saldo komt deze vermogensrendementsheffing neer op 1,2% per jaar over het gemiddeld netto vermogen in box 3. Bovenstaande fiscale positie is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving in Nederland ten tijde van de verschijningsdatum van dit prospectus. Deze beschrijving geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale aspecten betreffende het Fonds en de Participanten; het is géén advies. Door wijzigingen in de Nederlandse fiscale regelgeving kan de fiscale positie van het Fonds veranderen. Noch het Fonds, de Beheerder of de Bewaarder zijn hiervoor aansprakelijk. Participanten wordt aanbevolen hun specifieke fiscale situatie af te stemmen met een eigen belastingadviseur. 20 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

21 11 Overige informatie 11.1 Eigendomsoverdracht Eigendomsoverdracht van Participaties kan uitsluitend geschieden aan Da Vinci Diversified zelf (terugkoop) of aan bloed- en aanverwanten in rechte lijn van de Participant. Voor uitgebreidere informatie wordt kortheidshalve verwezen naar artikel 8 en 9 van de VBB Opheffing van het fonds Het Fonds kan worden geliquideerd indien de vergadering van Participanten daartoe besluit. Van het voornemen tot liquidatie zal melding worden gemaakt in een landelijk dagblad indien het een verzoek tot intrekking van de vergunning betreft. Tevens zal dit besluit op de website van de Beheerder (www.deveste.net) worden geplaatst. Het besluit tot liquidatie wordt aan de Participanten medegedeeld. Het vereffeningverslag met daarin de liquidatiewaarde van de participaties in Da Vinci Diversified zal worden gecontroleerd door een externe accountant en worden voorzien van een verklaring. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar artikel 18 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring Resultaat Het netto exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan het fondsvermogen. Er zullen geen uitkeringen worden gedaan aan Participanten met uitzondering van uitkeringen in het kader van liquidatie van het Fonds, beëindiging van deelname door de Participant(en) of indien vermeld onder de voorwaarden van een subfonds in bijlage A Stembeleid en stemgedrag Da Vinci Diversified zal, voor zover van toepassing, geen gebruik maken van eventuele zeggenschapsrechten op aandelen in andere ondernemingen Klachtenprocedure Klachten van Participanten die betrekking hebben op Da Vinci Diversified kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Beheerder: De Veste Vermogensbeheer B.V. Liesboslaan 57a 4813 EB Breda De Veste heeft zich op 13 augustus 2007 aangesloten bij KiFiD onder aansluitingsnummer met bindend advies. Dit impliceert dat De Veste zich neerlegt bij en committeert aan een uitspraak van KiFiD 21 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

22 Bijlage A: Fondsspecifieke informatie 22 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

23 Bijlage A1: CQS Trading Fund 1. Beleggingsbeleid, doelstelling en strategie 1.1 Algemene doelstelling en strategie Doelstelling van het CQS Trading Fund ( CQS ), is een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement, waarbij een absoluut rendement wordt nagestreefd. CQS heeft een Fixed Income Arbitrage strategie waarbij rente inkomsten uit vastrentende waarden aan de basis staan van het rendement. De portefeuille van CQS is breed gespreid over zowel sectoren als instrumenten. CQS legt een sterke nadruk op het voorkomen van verlies. Zo heeft het fonds een ingebouwde bescherming tegen extreme correcties op financiële markten (zie 2007 en 2008) 1.2 Beleggingsbeleid Het CQS Trading Fund investeert haar vermogen volledig in het op de Cayman Islands gevestigde CQS ABS Feeder Fund Limited dat wordt beheerd door CQS Cayman LP. Schematisch kan dit proces als volgt worden weergegeven: Het CQS ABS Feeder Fund Limited vereist normaal gesproken een investering van minimaal $ (of equivalent in andere valuta), maar is via CQS Trading Fund vanaf toegankelijk. Zowel CQS ABS Feeder Fund Limited als CQS Trading Fund keren geen dividend of rente uit. Resultaten bestaan derhalve uitsluitend uit koerswinsten. 23 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

24 1.3 Resultaten Onderstaande tabel toont de historische rendementen van het CQS Trading Fund sinds de start van het fonds in oktober De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op de maandelijkse intrinsieke waardes van het fonds. Rendementen voor 1 december 2014 zijn gecorrigeerd voor beheervergoeding van De Veste. Rendementen vanaf 1 december 2014 zijn werkelijk behaald binnen het Da Vinci Diversified platform. 1.4 Informatieverstrekking De koers van het CQS Trading Fund wordt maandelijks gepubliceerd op de website van De Veste (www.deveste.net). Voor aanvullende informatie over CQS Trading Fund en CQS ABS Feeder Fund Limited kan contact worden opgenomen met de Beheerder. 2 Beloning en kosten 2.1 Beheervergoeding Op het CQS Trading Fund is de standaard Da Vinci Diversified beheervergoeding zoals vermeld in paragraaf 6.1 van de Prospectus van toepassing. Door de fondsen waarin Platinum investeert wordt de volgende beheervergoeding in rekening gebracht: CQS ABS Feeder Fund Limited 2,0% 2.2 Winstdeling Door het CQS Trading Fund wordt geen winstdeling in rekening gebracht. Door de fondsen waarin CQS investeert wordt de volgende winstdeling in rekening gebracht: CQS ABS Feeder Fund Limited 20% 3 Verkoop In afwijking van de reguliere verkoopcondities van Da Vinci Diversified zoals vermeld in paragraaf 5.1 en 5.2, geldt voor CQS het volgende: Verkoop kan per het einde van een kalenderkwartaal plaatsvinden, met in acht neming van 95 kalenderdagen opzegtermijn. 24 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

25 Bijlage A2: Esulep Trading Fund 1. Beleggingsbeleid, doelstelling en strategie 1.1 Algemene doelstelling en strategie Doelstelling van het Esulep Trading Fund ( Esulep ), is een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement, waarbij een absoluut rendement wordt nagestreefd. Esulep tracht deze doelstelling te verwezenlijken door investering in met name futures en opties op futures verhandeld op beurzen in de Verenigde Staten. Ook andere derivaten verhandeld op andere beurzen kunnen worden gebruikt. De strategie van Esulep begint, voordat ook maar enige positie is ingenomen, met een inschatting van de bandbreedte waarbinnen aandelenmarkten (S&P 500) zich de volgende 30 en 90 dagen zullen bewegen. Voor zowel een maand vooruit als ook voor drie maanden vooruit worden daartoe zogeheten steun- en weerstandsniveaus gedefinieerd. Ook wordt een inschatting gemaakt wat betreft de meest waarschijnlijke richting van de markt (stijging, zijwaarts of daling). Na definiëring van de verwachte bandbreedte en richting bepaalt Esulep welke contracten precies (wat betreft aantal, uitoefenprijs, expiratiedatum, termijnprijs, short of long, calls of puts) voldoen en worden handelsposities ingenomen. 1.2 Beleggingsbeleid Het fondsvermogen van Esulep Trading Fund wordt middels een managed account bij Rosenthal Collins Group uit Chicago, beheerd door Esulep LLC MAX (eveneens gevestigd in Chicago). Esulep LLC MAX heeft de status van Commodity Trading Advisor (CTA) en is als zodanig geregistreerd bij de National Futures Association (www.nfa.futures.org). Schematisch kan dit proces als volgt worden weergegeven: Via de managed account van het Esulep Trading Fund worden verschillende derivaten (met name futures en opties op futures) verhandeld. Alle opbrengsten die deze posities genereren komen ten gunste van het Esulep Trading Fund. Esulep Trading Fund keert derhalve geen dividend of rente aan haar Participanten uit. 25 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

26 1.3 Resultaten Onderstaande tabel toont de historische rendementen van het Esulep Trading Fund sinds de start van dit fonds in mei De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op de maandelijkse intrinsieke waardes van het fonds. Rendementen voor 1 oktober 2011 zijn gecorrigeerd voor beheervergoeding van De Veste. Rendementen vanaf 1 oktober 2011 zijn werkelijk behaald binnen het Da Vinci Diversified platform. 1.4 Informatieverstrekking De koers van het Esulep Trading Fund wordt maandelijks gepubliceerd op de website van De Veste (www.deveste.net). Voor aanvullende informatie over Esulep Trading Fund kan contact worden opgenomen met de Beheerder. 2 Beloning en kosten 2.1 Beheervergoeding Op het Esulep Trading Fund is de standaard Da Vinci Diversified beheervergoeding zoals vermeld in paragraaf 6.1 van de Prospectus van toepassing. Door de fondsen waarin Esulep investeert wordt de volgende beheervergoeding in rekening gebracht: - Esulep LLC MAX (adviseur Esulep Trading Fund) 2,0% 2.2 Winstdeling Door het Esulep Trading Fund wordt geen winstdeling in rekening gebracht. Door de fondsen waarin Esulep investeert wordt de volgende winstdeling in rekening gebracht: - Esulep LLC MAX (adviseur Esulep Trading Fund) 20% Het is mogelijk dat De Veste retourprovisie genereert. 26 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

27 Bijlage A3: Esulep Trading Fund Plus 1. Beleggingsbeleid, doelstelling en strategie 1.1 Algemene doelstelling en strategie Doelstelling van het Esulep Trading Fund Plus ( Esulep Plus ), is een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement, waarbij een absoluut rendement wordt nagestreefd. Esulep Plus tracht deze doelstelling te verwezenlijken door investering in met name futures en opties op futures verhandeld op beurzen in de Verenigde Staten. Ook andere derivaten verhandeld op andere beurzen kunnen worden gebruikt. De strategie van Esulep Plus begint, voordat ook maar enige positie is ingenomen, met een inschatting van de bandbreedte waarbinnen aandelenmarkten (S&P 500) zich de volgende 30 en 90 dagen zullen bewegen. Voor zowel een maand vooruit als ook voor drie maanden vooruit worden daartoe zogeheten steun- en weerstandsniveaus gedefinieerd. Ook wordt een inschatting gemaakt wat betreft de meest waarschijnlijke richting van de markt (stijging, zijwaarts of daling). Na definiëring van de verwachte bandbreedte en richting bepaalt Esulep Plus welke contracten precies (wat betreft aantal, uitoefenprijs, expiratiedatum, termijnprijs, short of long, calls of puts) voldoen en worden handelsposities ingenomen. De strategie van Esulep is dezelfde als die van het gewone Esulep Trading Fund, met als verschil een hogere financiële hefboom. Esulep handelt op basis van lots van USD ,-. Waar voor Esulep Trading Fund één contract wordt verhandeld voor 1 lot, worden er voor Esulep Trading Fund Plus twee contracten verhandeld. 1.2 Beleggingsbeleid Het fondsvermogen van Esulep Trading Fund Plus wordt middels een managed account bij Rosenthal Collins Group uit Chicago, beheerd door Esulep LLC MAX (eveneens gevestigd in Chicago). Esulep LLC MAX heeft de status van Commodity Trading Advisor (CTA) en is als zodanig geregistreerd bij de National Futures Association (www.nfa.futures.org). Schematisch kan dit proces als volgt worden weergegeven: Via de managed account van het Esulep Trading Fund Plus worden verschillende derivaten (met name futures en opties op futures) verhandeld. Alle opbrengsten die deze posities genereren komen ten gunste van het Esulep Trading Fund Plus. Esulep Trading Fund Plus keert derhalve geen dividend of rente aan haar Participanten uit. 27 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

28 1.3 Resultaten Onderstaande tabel toont de historische rendementen van het Esulep Trading Fund Plus sinds de start van dit fonds in mei De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op de maandelijkse intrinsieke waardes van het fonds. Rendementen voor 1 oktober 2012 zijn gecorrigeerd voor beheervergoeding van De Veste. Rendementen vanaf 1 oktober 2012 zijn werkelijk behaald binnen het Da Vinci Diversified platform. 1.4 Informatieverstrekking De koers van het Esulep Trading Fund Plus wordt maandelijks gepubliceerd op de website van De Veste (www.deveste.net). Voor aanvullende informatie over Esulep Trading Fund Plus kan contact worden opgenomen met de Beheerder. 2 Beloning en kosten 2.1 Beheervergoeding Op het Esulep Trading Fund Plus is de standaard Da Vinci Diversified beheervergoeding zoals vermeld in paragraaf 6.1 van de Prospectus van toepassing. Door de fondsen waarin Esulep Plus investeert wordt de volgende beheervergoeding in rekening gebracht: Esulep LLC MAX (adviseur Esulep Trading Fund Plus) 2,0% 2.2 Winstdeling Door het Esulep Trading Fund Plus wordt geen winstdeling in rekening gebracht. Door de fondsen waarin Esulep Plus investeert wordt de volgende winstdeling in rekening gebracht: Esulep LLC MAX (adviseur Esulep Trading Fund Plus) 20% Het is mogelijk dat De Veste retourprovisie genereert. 28 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

29 Bijlage A4: Platinum Trading Fund 1. Beleggingsbeleid, doelstelling en strategie 1.1 Algemene doelstelling en strategie Doelstelling van het Platinum Trading Fund ( Platinum ), is een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement, waarbij een absoluut rendement wordt nagestreefd. Platinum is een multi strategie fonds waarbinnen drie hoofdstrategieën worden toegepast. Iedere hoofdstrategie kan weer verder worden onderverdeeld in substrategieën. De verschillende strategieën vertonen onderling een lage samenhang zodat het fonds niet afhankelijk is van specifieke marktomstandigheden. 1.2 Beleggingsbeleid Het Platinum Trading Fund investeert haar vermogen volledig in het op de Cayman Islands gevestigde Platinum Partners Value Arbitrage Fund (International) Ltd. dat wordt beheerd door Platinum Management (NY) LLC. (kantoor houdend in New York). Deze onderneming is geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Schematisch kan dit proces als volgt worden weergegeven: Het Platinum Partners Value Arbitrage Fund (International) Ltd. vereist normaal gesproken een investering van minimaal $ (of equivalent in Euro s), maar is via Platinum Trading Fund vanaf toegankelijk. Zowel Platinum Partners Value Arbitrage Fund (International) Ltd als Platinum Trading Fund keren geen dividend of rente uit. Resultaten bestaan derhalve uitsluitend uit koerswinsten. 29 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

30 1.3 Resultaten Onderstaande tabel toont de historische rendementen van het Platinum Trading Fund sinds de start van het fonds in januari De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op de maandelijkse intrinsieke waardes van het fonds. Rendementen voor 1 juni 2007 zijn gecorrigeerd voor beheervergoeding van De Veste. Rendementen vanaf 1 juni 2007 zijn werkelijk behaald binnen het Da Vinci Diversified platform. 1.4 Informatieverstrekking De koers van het Platinum Trading Fund wordt maandelijks gepubliceerd op de website van De Veste (www.deveste.net). Voor aanvullende informatie over Platinum Trading Fund en Platinum Partners Value Arbitrage Fund (International) Ltd. kan contact worden opgenomen met de Beheerder. 2 Beloning en kosten 2.1 Beheervergoeding Op het Platinum Trading Fund is de standaard Da Vinci Diversified beheervergoeding zoals vermeld in paragraaf 6.1 van de Prospectus van toepassing. Door de fondsen waarin Platinum investeert wordt de volgende beheervergoeding in rekening gebracht: Platinum Partners Value Arbitrage Fund (International) Ltd. 2,0% 2.2 Winstdeling Door het Platinum Trading Fund wordt geen winstdeling in rekening gebracht. Door de fondsen waarin Platinum investeert wordt de volgende winstdeling in rekening gebracht: Platinum Partners Value Arbitrage Fund (International) Ltd. 20% 30 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

31 3 Verkoop In afwijking van de reguliere verkoopcondities van Da Vinci Diversified zoals vermeld in paragraaf 5.1 en 5.2, geldt voor Platinum het volgende: Verkoop kan per het einde van een kalenderkwartaal plaatsvinden, met in acht neming van 95 kalenderdagen opzegtermijn. Indien verkoop plaatsvindt binnen 12 maanden na investering wordt, in aanvulling de standaard 0,5% verkoopkosten (zie paragraaf 5.2) een extra verkooplast van 3,0% in rekening gebracht. Uw totale kosten van verkoop bedragen in deze situatie dus 3,5%. 31 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

32 Bijlage A5: Trade Finance 1. Beleggingsbeleid, doelstelling en strategie 1.1 Algemene doelstelling en strategie Doelstelling van Trade Finance ( TF ) is een vaste uitkering van 2% per kwartaal (8% per jaar) aan haar investeerders. Deze uitkering is echter niet gegarandeerd en onderhevig aan marktomstandigheden. De strategie van het fonds is gestoeld op twee strategieën, namelijk handelsfinanciering in factoring. Er wordt met 30+ vaste contractpartijen gewerkt over wie doorlopend handelstransacties gefinancierd kunnen worden. Er wordt er naar gestreefd om een zo breed mogelijke spreiding aan te houden over transacties en tegenpartijen. Tevens wordt er binnen het fonds een buffer (Loan Loss Reserve) opgebouwd. Deze wordt opgebouwd ten laste van de winst van Capstone. Mocht er een schade ontstaan binnen het fonds dan wordt deze in beginsel opgevangen door de buffer zodat participanten hier geen hinder van ondervinden. Op het moment dat de Loan Losss Reserve niet toereikend is om de schade te kunnen compenseren, zullen overige verliezen voor rekening van het fonds komen. 1.2 Beleggingsbeleid Trade Finance investeert haar vermogen in het op de Cayman Islands gevestigde Capstone Cayman Current Liquidity Fund, dat door Capstone Business Credit beheerd wordt. Laatstgenoemde organisatie houdt kantoor in New York. Schematisch kan dit proces als volgt worden weergegeven: CCCLF vereist normaal gesproken een investering van minimaal $ , maar is via Trade Finance vanaf toegankelijk. Door Trade Finance wordt in principe een uitkering van 8% per jaar aan participanten gedaan. Genoemde uitkeringen zijn geen garanties. 32 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

33 1.3 Resultaten Onderstaande tabel toont de historische rendementen van Trade Finance sinds de start van het fonds in juni De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op de maandelijks ontvangen rendementsuitkeringen van Capstone Cayman Current Liquidity Fund. Rendementen voor 1 november 2009 zijn gecorrigeerd voor beheervergoeding van De Veste. Rendementen vanaf 1 november 2009 zijn werkelijk behaald binnen het Da Vinci Diversified platform. 1.4 Informatieverstrekking De koers van Trade Finance wordt maandelijks gepubliceerd op de website van De Veste (www.deveste.net). Voor aanvullende informatie over Trade Finance en het Capstone Cayman Current Liquidity Fund kan contact worden opgenomen met de Beheerder. 2 Beloning en kosten 2.1 Beheervergoeding Op Trade Finance is de standaard Da Vinci Diversified beheervergoeding zoals vermeld in paragraaf 6.1 van de Prospectus van toepassing. Door de fondsen waarin Trade Finance investeert wordt de volgende beheervergoeding in rekening gebracht: Capstone Cayman Current Liquidity Fund L.P. 1,5% 2.2 Winstdeling Door Trade Finance wordt geen winstdeling in rekening gebracht. Ook door de fondsen onderliggend aan Trade Finance wordt geen winstdeling in rekening gebracht. 3 Verkoop In afwijking van de reguliere verkoopfrequentie van Da Vinci Diversified zoals vermeld in paragraaf 5.1, geldt voor TF het volgende: Gedurende de eerste 12 maanden na investering is verkoop niet mogelijk. Na deze periode is verkoop mogelijk per maandeinde, met in acht name van een opzegtermijn van 95 kalenderdagen. 33 Laatst geactualiseerd op 21 mei 2015

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus Add Value Fund N.V.

Prospectus Add Value Fund N.V. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 22 juli 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Profiel... 5 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

AeAM Dutch Mortgage Fund

AeAM Dutch Mortgage Fund AeAM Dutch Mortgage Fund Informatie Memorandum Inhoud Adressen 3 Definities 4 Belangrijke Informatie 6 1. Inleiding 7 2. Beschrijving hypothekenmark 8 3. Doelgroep investeerders 10 4. Profiel en beleggingsbeleid

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie