WERKPLAN KETENZORG NU BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN KETENZORG NU BV"

Transcriptie

1 WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit is het werkplan voor 2014 van de BV. Dit plan wordt onderdeel van het meerjarenbeleidsplan van de BV, gebaseerd op het strategisch beleid voor 2014 tot en met 2016 dat formeel wordt vastgesteld in het eerste kwartaal van Dit werkplan is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 1. Doelstelling Ketenzorg NU voor Stand van zaken van de ketens DM en COPD 3. Keuze van de speerpunten voor Kwaliteitsjaarplan 2014 voor DM en COPD 5. Overige speerpunten 6. Begroting 2014 (aparte bijlage) HOOFDSTUK 1 Doelstelling Ketenzorg NU voor 2014 De BV is in 2013 opgericht om de organisatie van de huidige ketens Diabetes Mellitus en COPD verder te professionaliseren en voorbereid te zijn op toekomstige ketenzorg. Veel aandacht is besteed aan het opzetten van de interne organisatie met een goede planning en control, de instelling van good governance en het vertrouwd maken van de deelnemende huisartsen praktijken met de nieuwe organisatie. Daarmee heeft de organisatie een goede uitgangspositie voor de doelstelling voor 2014: Het versterken van de positie van Ketenzorg NU als de instelling voor chronische ketenzorg in de regio Noord-West Utrecht. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 1

2 HOOFDSTUK 2 Stand van zaken van de ketens DM en COPD Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 2

3 Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van zaken die zijn geregeld om goede kwaliteit te leveren in de keten om te voldoen aan de contractuele en verantwoordingseisen van de ziektekostenverzekeraars. In Noord-West Utrecht zijn zowel VGZ als Achmea preferent. Dit bemoeilijkt het contracteerproces en de implementatie van eenduidige zorgstraten. Verschillen zijn er bijvoorbeeld in de modules voet stoppen met roken bij Diabetes Mellitus en de organisatie van een multidisciplinair overleg (MDO) bij COPD. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 3

4 Zorgverleners die betrokken zijn bij de afspraken voor de geleverde Ketenzorg : Deelnemende leden zijn 9 lokale coöperaties (voormalige Hagro s) van Woerden tot Mijdrecht met aan de rand de Vecht-gemeenten. Het gezondheidscentrum Maarssenbroek heeft haar eigen ketenzorg contracten met de zorgverzekeraars. De lijst met zorgverleners wordt indien van toepassing elk kwartaal aangeleverd aan VEKTIS. Klachtenregeling Er is een externe klachtenregeling aanwezig en deze is opvraagbaar bij Ketenzorg NU BV. De patiënten worden geïnformeerd hierover via de eigen huisartsenpraktijken. Afspraken met de tweede lijn over door- en terugverwijzen en consultfunctie Ketenzorg NU is zich bewust van het effect van dubbele declaraties. Er worden hierover afspraken gemaakt met de betreffende specialisten van de omliggende ziekenhuizen. Aandachtspunt hierbij blijft de rol van de patiënt. De praktijken bespreken de terugverwijzing met de patiënt en de tweede lijn. De patiënt is niet altijd bereid om de chronische zorg via de huisarts te verkrijgen. De terugverwijscriteria zijn opgenomen in het zorgprotocol Diabetes Mellitus en hierin is ook de Landelijke Transmurale afspraak DM type II verwerkt. De Ketenzorg NU BV kan alleen verantwoordelijk zijn voor die patiënten, waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is. De regionale ziekenhuizen waarmee samen gewerkt wordt in het gebied Noordwest-Utrecht en waarmee een RTA (Regionale Transmurale Afspraak) is afgesloten: Zuwe/Hofpoort ziekenhuis Polanenbaan 2, 3447 GN te Woerden. Sint Antonius ziekenhuis Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein Longartsen en internisten longartsen en internisten Wijze waarop bevoegdheden in de groep zijn belegd en aansturing plaatsvindt De directie van Ketenzorg NU is verantwoordelijk voor de onderhandelingen over de contracten met zorgverzekeraars en de onder contractering van zorgverleners De directie en het management voeren onderhandelingen met alle betrokken partijen, uit naam van de aangesloten leden van de coöperatie Zorg NU. Werkzaam voor de BV zijn een algemeen directeur; een projectmanager/accountmanager; een kwaliteitsmanager; een CIT consulente (COPD Implementatie Traject), een POH (deskundig op het gebied van KIS gebruik) en een secretaresse/ financieel administrateur. De verdere aansturing naar de praktijken toe wordt vormgegeven via de kwaliteitswerkgroepen voor DM en COPD en de kwaliteitsfunctionaris. De werkgroep-leden (zorgprofessionals) hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ketenzorg NU. De deelnemende huisartsen hebben een contract afgesloten met de lokale coöperaties huisartsen. Daarin zijn alle randvoorwaarden en verplichtingen opgenomen die betrekking hebben op de praktijkvoering met betrekking tot DM type II en COPD. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 4

5 Wat zijn de verantwoordelijkheden van de betrokken aanbieders binnen de zorggroep Alle betrokken partners leveren deze zorg die noodzakelijk is voor de kwaliteit van zorg aan de patiënt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in het Diabetes Mellitus/COPD zorgprotocol. Tevens zijn de afspraken vastgelegd in een Service Level Agreement die elk jaar met betrokkenen wordt besproken. Alle ketenpartners werken met toestemming van de patiënt in het Keten Informatie Systeem (KIS: Portavita). Alle aanbieders zijn indien van toepassing ingeschreven in het kwaliteitssysteem van de eigen beroepsgroep. Op welke wijze is er structurele afstemming tussen betrokken aanbieders Er zijn inhoudelijke werkgroepen Diabetes Mellitus en COPD werkzaam in het werkgebied. De inhoudelijke werkgroep komt minimaal 4x per jaar bijeen. In deze werkgroep nemen deel; namens de beroepsgroepen in de regio: 1. Kaderhuisartsen 2. 2 huisartsen uit het werkgebied 3. Een bestuurslid dat de kwaliteit in zijn/haar portefeuille heeft. 4. POH 5. Longartsen en internisten 6. Diëtisten 7. Podotherapeuten De werkgroep wordt voorgezeten door de kwaliteitsfunctionaris en wordt tevens secretarieel ondersteund. Alle ketenpartners zijn bekend met het Diabetes Mellitus/COPD protocol van de Ketenzorg NU BV en indien daar aanpassingen in zijn worden deze ook met betrokkenen besproken. Er zijn contracten met de ketenpartners en twee maal per jaar vindt er een evaluatie plaats. Tevens zal er in 2014 gekeken worden of er multidisciplinaire indicatoren opgesteld kunnen worden met de ketenpartners. Deze indicatoren betreffen dan de geleverde zorg van de keten. Daarnaast worden ten behoeve van het zorgprogramma COPD MDO s (multidisciplinair overleg) met de lokale ketenpartners georganiseerd. Op welke wijze vindt registratie van de verleende zorg plaats De Ketenzorg NU BV heeft bewust gekozen voor een KIS (Keten Informatie Systeem). Op deze manier kan er eenduidig worden geregistreerd. Alle andere ketenpartners zijn hierbij betrokken. De patiënt wordt verwezen via het KIS zodat de ketenpartner ook toegang heeft tot het EPD van de patiënt voor het deel dat relevant is voor zijn behandeling. De zorggroep is aangemeld bij het CPB register voor dit deel van zorg. Op welke wijze vindt sturing richting aangesloten zorgaanbieders plaats Alle praktijken ontvangen jaarlijks een schriftelijke rapportage van het managementsysteem uit het KIS. In deze rapportage wordt de praktijk vergeleken met de totale ketengroep en wordt er een advies uitgebracht. Tevens vindt er één keer per jaar een algemene informatieavond plaats waar de Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 5

6 cijfers van de totale ketengroep worden gepresenteerd. Uit de cijfers worden de aandachtspunten geformuleerd en wordt daar actief een scholing op aangeboden. Ketenzorg Nu werkt met de kwaliteitscirkel voor het optimaliseren van ketenzorg. In dit kader zijn de directeur en kwaliteitsfunctionaris in 2013 gestart met het bezoeken van alle praktijken binnen de zorggroep. Tijdens de bezoeken komen knelpunten, succesverhalen, indicatoren, zelfmanagement en in- en externe communicatie aan bod. Van de bespreking wordt verslag gemaakt. Knelpunten worden zoveel mogelijk opgelost. Daarnaast zal er doorgaans een onderwerp gekozen worden voor het verbeterplan. Deze intensieve aanpak heeft als doel effectief te kunnen sturen op kwaliteit van zorg met respect voor de couleur locale en de diversiteit binnen de zorggroep. Welke beloning- of sanctiemiddelen heeft de zorggroep tot haar beschikking Tot op heden heeft de Ketenzorg NU BV ervoor gekozen om geen beloning of sanctie middelen toe te passen. In 2013 en 2014 worden door directeur en kwaliteitsfunctionaris van Ketenzorg NU praktijkbezoeken gebracht. Op praktijkniveau wordt management informatie gespiegeld en afspraken gemaakt ten aanzien van verbeteringen van de geleverde zorg. Noodzakelijke verbeteringen worden 3 maanden na vaststelling getoetst. Bij achterblijven van de prestaties worden betaalde gelden teruggevorderd krachtens het contract. Op welke wijze wordt patiëntinformatie overgedragen en wordt de inbreng van patiënten geborgd Via een patiëntenfolder en indien uitvoerbaar op de website van de deelnemende praktijken. In deze folder staat duidelijk beschreven welke ketenpartners er betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Het KIS bevat een digitaal logboek, ingericht voor het on-line registreren van meetwaarden, voor de patiënt. Een aantal praktijken zijn hiermee gestart. Tevens is er een papieren versie van het individueel zorgplan aanwezig. Ketenzorg NU beseft dat de ervaringen met het digitaal logboek een belangrijke rol kan spelen in het versterken van zelfmanagement van de patiënt. CIT (COPD Implementatie Traject) Ketenzorg NU heeft een ZonMw COPD project uitgevoerd in Eén van de kwaliteitsverbeteringen was de begeleiding in de praktijken met betrekking tot protocollen etc. voor COPD patiënten. In navolging van dit project kiest de Ketenzorg NU BV er bewust voor om deze structuur te handhaven. Op deze manier ontvangen alle praktijken dezelfde ondersteuning door een CIT consulente. Tevens is de CIT een geoormerkt implementatie instrument voor de NPA praktijkaccreditering. Ketenzorg NU kiest hier voor zodat de praktijken geen dubbel werk hoeven te verrichten. Tevens is men zich bewust van de extra kosten van deze optimale implementatie. Men kiest voor verbetering van de geleverde het zichtbaar maken van de kwaliteit daarvan. Uitvoering CIT houdt in: Inventarisatiefase In deze fase worden de praktijken eenmalig bezocht door de CIT-consulent om de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van astma en COPD zorg te inventariseren. Bij dit gesprek moeten alle praktijkmedewerkers aanwezig zijn, die een rol hebben in deze zorg. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 6

7 Plan van Aanpak In deze fase worden de bevindingen door de CIT-consulent in een plan van aanpak gezet en besproken met de desbetreffende huisartsenpraktijk. Implementatie fase In deze fase worden de plannen van aanpak uitgevoerd in de praktijken. De tijdsbesteding is afhankelijk van de organisatiegraad bij de start van het traject en de inzet van de CIT en POH. Het CIT traject is mogelijk binnen 3 maanden. Zowel de huisarts, de praktijkassistente als praktijkondersteuner krijgt taken toegewezen om de verandering door te voeren. Er wordt uitgegaan van 2 categorieën: A-praktijk: lage organisatiegraad, volledige CIT nodig. 12 consulten: 30 uur B-praktijk: gemiddeld organisatiegraad, deel van CIT nodig: 9 consulten: 22,5 uur Door deze optimale ondersteuning en de extra FTE hiervoor is de BV in staat om samen met de huisartsenpraktijken de juiste zorg te bieden aan de patiënten. Het betreft een nieuwe zorgstraat in dit werkgebied en vanuit de ervaring in het ZonMw project vraagt de implementatie deze ondersteuning. De ervaring leert ook dat het een patiëntenpopulatie betreft die graag zorg mijdt. HOOFDSTUK 3 Keuze van de speerpunten voor 2014 Om de doelstelling voor 2014 te behalen is gekozen voor een aantal speerpunten. Hieronder volgt een onderbouwing voor deze keuze. Ketenzorg NU conformeert zich aan de kritische kwaliteitskenmerken (KKK s) opgesteld door de LOK (Landelijke Organisatie Ketenzorg) (zie bijlage I) en een van de pijlers voor de speerpunten 2014 en als zodanig verder terug te vinden in hoofdstuk 4: het kwaliteitsjaarplan De andere pijler is de rapportage van de zelfevaluatie van het OMK (ontwikkelingsmodel Ketenzorg). Ketenzorg NU BV heeft in de eerste helft van 2013 meegedaan aan deze tool, die is ontwikkeld en begeleid door Vilans en die heeft geleid tot een uitvoerig rapport. De rapportage geeft antwoord op de vraag: hoe kan de zorgketen zich verder ontwikkelen? Het radardiagram in het rapport laat zien dat de huidige ketens van de Coöperatie/ Ketenzorg NU Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 7

8 hoog scoren als het gaat om interprofessionele samenwerking en rol- en taakverdeling. Ontwikkeling is vooral mogelijk op de clusters: ketencommitment en resultaatgericht leren. De rapportage is tevens besproken met Vilans. Daaruit zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd: a. Organiseer commitment; b. Verbreed en versterk de ketensamenwerking; c. Betrek patiëntvertegenwoordigers; d. Stimuleer resultaatgericht leren met alle ketenpartners. De punten a, b en c sluiten goed aan bij het voorgenomen beleid van Ketenzorg NU. De praktijkbezoeken door directeur en kwaliteitsmanager zijn daar een voorbeeld van (zie ook hoofdstuk 5). Aandacht voor het vierde punt wordt in deze fase van de ketenzorg nog te vroeg geacht en niet meegenomen in de speerpunten voor Op grond van het bovengenoemde is gekozen voor de volgende speerpunten: A. Verbeteren van de kwaliteit van de huidige ketens Diabetes Mellitus en COPD op basis van een kwaliteitsjaarplan 2014 (zie hoofdstuk 4); B. Voortzetting van Praktijk bezoeken; C. Contractering per van de keten Cardiovasculair Risicomanagement; D. Versterken van het keten commitment bij de patiënt op basis van een implementatieplan zelfmanagement en IZP (Individueel Zorgplan); E. Verbeteren van het keten commitment bij de interne ketenpartners met een belangrijke rol voor vernieuwen van de website. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 8

9 HOOFDSTUK 4 Kwaliteitsjaarplan 2014 VOLGENS PLAN DO CHECK ACT Het kwaliteitsjaarplan staat centraal in de activiteiten voor De basis bestaat uit de verbeterpunten van de kwaliteitsjaarverslagen 2012 van de Diabetes en COPD. Bij het doorlopen van de kwaliteitscirkel, volgens het PDCA model, formuleert Ketenzorg NU haar doelen aan de hand van de kritische kwaliteitskenmerken (KKK s van de LOK). Ketenzorg NU conformeert zich aan deze kwaliteitskenmerken. De LOK beoogt hiermee een eigen kwaliteitsregistratie systeem aan te bieden dat is opgebouwd vanuit de zorginhoud. De BV heeft een selectie gemaakt welke kenmerken extra aandacht krijgen voor 2014 (zie keuze speerpunten, hoofdstuk 3). In het plan wordt een algemene ambitie nagestreefd om in 2014 op de belangrijkste prestatie indicatoren een verbetering te realiseren van 10%. Plan (actuele situatie en KKK s) Dit betreft de actuele situatie en de selectie van kwaliteitskenmerken. De prestaties van Ketenzorg NU zijn gemiddeld ten opzichte van de benchmark van de ziektekostenverzekeraar. De algemene ambitie is om de prestaties op indicatoren met 10% te verbeteren. Do (doelen en normen) In de kwaliteitswerkgroep Diabetes zal de landelijke benchmark ingezet worden om kwaliteitsnormen te formuleren voor prestatie indicatoren voor Ketenzorg NU. De ambitie is daarbij om op de belangrijkste indicatoren gemiddeld 10 % verbetering te realiseren. Omdat in 2014 veel praktijken van start gaan met de longzorg zal tijdens de ronde praktijkbezoeken aandacht worden besteed aan haalbare en zinnige normen gericht op de gecontracteerde zorg. Voor achterblijvende praktijken komt een stappenplan voor scholing; extra feedback en advies. Een laatste stap is het contractueel terugvorderen van uitbetaalde gelden. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 9

10 Scholing per keten DBC Voor de praktijken die starten met ketenzorg COPD zal naast het CIT traject een basisscholing IMIS en CASPIR worden aangeboden. Vanwege de start van de keten DBC CVRM zal ook hiervoor in het najaar de benodigde scholing worden samengesteld. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met de werkgroep deskundigheidsbevordering (WDH) van Coöperatie Zorg NU om dubbele tijdsinvestering van de leden te voorkomen. De praktijken kunnen ook dit jaar weer intekenen op de Stoppen Met Roken cursussen en de Langerhans Cursus. De kwaliteitswerkgroepen zullen het komende jaar multidisciplinair gevoed worden vanuit de verschillende ketenpartners. Gestreefd wordt om indicatoren met ketenpartners te formuleren binnen de multidisciplinaire kwaliteitswerkgroep. Daarbij zetten we in op die indicatoren die relevant zijn voor de keten al in het kwalificatiesysteem of contracterings-systeem van de beroepsgroep worden aangeleverd. De hiermee beoogde samenhang in de kwalificatie en contracterings-eisen per beroepsgroep wordt hiermee meer expliciet. Ook zullen komend jaar de ketenpartners uitgenodigd worden om de spiegel bijeenkomsten mee te organiseren. Check (resultaten en indicatoren) De resultaten en indicatoren zijn te vinden in de kwaliteitsjaarverslagen 2012 en 2013 van de Diabetes en COPD, met daarbij een waardering en evaluatie van de geleverde zorg. Act (initiatieven en oplossingen) Dit betreft verbeteracties die voortkomen uit de evaluatie in de jaarverslagen. Daarnaast zal op basis van de nieuwe NHG Standaard het zorgprogramma Diabetes worden aangepast en samen met de gewijzigde kwaliteitseisen van de zorgverzekeraar worden geïmplementeerd. Uit de praktijkbezoeken is gesignaleerd dat bij een ketenpartner lange wachttijden zijn ontstaan voor de fundoscopie waardoor de bijbehorende proces indicator negatief beïnvloed is. In gesprek met deze leverancier wordt gezocht naar een oplossing. Ook koppel problemen tussen het HIS en het KIS zullen worden aangepakt om de registratie zo soepel mogelijk te doen verlopen. Punten dienaangaande worden ingebracht in het gebruikersoverleg met Portavita. De licht stijgende lijn bij het percentage mensen met bekend rookgedrag dat op het moment van navraag tijdens de laatste controle gestopt blijkt te zijn in 2012 zien we dit jaar weer iets afvlakken. Vanwege de evidente gezondheidswinst heeft dit de aandacht en zal dit ook in de benchmark bijeenkomst worden uitgelicht. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 10

11 Samenvatting verbeterpunten Ketenzorg COPD of longzorg KKK 1 Optimale 2 Optimale 3 Optimale 4 Optimale 5 Optimale 6 Klantperspectief: patiënt 7 Klantperspectief: patiënt/ leden 8 Klantperspectief: Zorgverzeke raars 9 Patiënten participatie 10 Klantperspectief: Leden en ketenpartne r 11 Bestuur en organisatie 12 Optimale Samenvatting verbeterpunten vanuit het jaarverslag voor kwaliteitscirkel (ACT) Optimaliseren van valide metingen (bijvoorbeeld ziektelast of exacerbaties), definiëring (exacerbaties) en registratie verder onderzoek naar de mate waarin gestructureerde zorg deze parameters daadwerkelijk op korte termijn kan beïnvloeden (longfunctie) verbetering tov 2013, 10 % proces en 10 % uitkomst indicatoren Start up COPD organiseren voor nieuw toegetreden praktijken en opnemen feedback COPD in agenda praktijkbezoeken. Aanleveren indicatoren Achmea en VGZ Scholingsagenda richten op inhoudelijke kennis en coaching vaardigheden voor het bevorderen van zelfmanagement Indicatoren met ketenpartners formuleren binnen de multidisciplinaire kwaliteitswerkgroep Communicatieplan: externe communicatie voor ketenbetrokkenheid Sociale kaart in beeld brengen ter bevordering van zelfmanagement en ondersteuning van de professionals hierin Nieuwe producten richten visie en op inkoopbeleid zorgverzekeraars Opstellen en uitrol digitaal IZP Hoe omgaan met het aantal patiënten dat in en uit de DBC gaat binnen een verslagjaar: Ketencommitment Inrichten van toezichthoudend orgaan o.b.v. good Governance 2013 Binnen de kwaliteitswerkgroep een norm voorstel doen aan het bestuur voor de procesindicatoren COPD Wanneer en hoe Jaarplan op de agenda kwaliteit Werkgroep 2013/2014 Eind 2013 doorlopend 2014: CIT en stafondersteuni ng Nieuwe indicatoren inweven in PV, bespreken in kwaliteitswerk groep N.a.v. nulmeting voorjaar 2014 Zie ook hfdst 5 Najaar 2014 Halverwege 2014 Halverwege 2014 Doorlopend Projectplan IZP eind 2013 en uitrol 2014 (zie hfdst 5) Communicatiepl an medio 2014 Eind ICT Aandacht voor ICT knelpunten en koppeling systemen van ketenpartners Gebruikerscom missie Portavita 14 ICT Optimaliseren processen binnen praktijken met koppelingen, evt. OZIS collectief aanbieden Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 11

12 Samenvatting verbeterpunten ketenzorg Diabetes Type II KKK Samenvatting verbeterpunten vanuit het jaarverslag voor kwaliteitscirkel (ACT) Wanneer en hoe 1 Optimale uitkomste n 2 Optimale uitkomste n 3 Optimale 5 Optimale 6 Optimale 7 Optimale 8 Klanten: Patiënten participatie 9 Klantperspectief: Zorgverzek eraars 10 Optimale 11 Patiënten participatie Onderhoud van de kwaliteitscyclus, en visitatieproces, formuleren van minimum eisen. Verbetering op proces en uitkomst indicatoren van 10 %. Concretiseren van het beleid t.a.v. zorgverleners die blijvend onvoldoende presteren Onderzoek: effectief en toekomstbestendig ( DIEET project) Hogeschool Nijmegen; Uitkomsten gebruiken voor het afspreken van indicatoren voor ketenpartners Formuleren en implementeren nieuwe zorgprogramma DM op basis van de gewijzigde NHG standaard per november 2013 Ondersteuning met stafcapaciteit bij het optimaliseren van de werkprocessen bij normverhoging en uitval Scholings agenda voor zorgverleners richten op omgaan met de nieuwe NHG standaard en bevorderen van zelfmanagement Betrokkenheid inhoudelijke bijdragen voet diëtetiek in de kwaliteitswerkgroep organiseren en vastleggen in SLA Ketencommitment: extern communicatieplan, kaders voor het plan Nieuwe producten richten op eigen visie en op inkoopbeleid zorgverzekeraars Indicatoren met ketenpartners formuleren binnen de multidisciplinaire kwaliteitswerkgroep Opstellen en uitrol digitaal IZP 12 ICT Aandacht voor ICT knelpunten en koppeling systemen van ketenpartners, wellicht collectief OZIS koppeling aanbieden 13 Klantperspectief: patiënt/ leden 14 Klantperspectief: patiënt Sociale kaart in beeld brengen ter bevordering van zelfmanagement en ondersteuning van de professionals hierin Communicatieplan: externe communicatie voor ketenbetrokkenheid Jaarplan op de agenda kwaliteit Werkgroep 2013/2014 April 2014 Eind 2013, begin 2014 doorlopend Eind 2013 doorlopend Begin 2014 Halverwege 2014 (zie ook hfdst. 5) doorlopend Najaar 2014 Projectplan IZP eind 2013 en uitrol 2014 Gebruikerscom missie Portavita/ HIS leveranciers Halverwege 2014 Halverwege 2014 Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 12

13 HOOFDSTUK 5 Overige speerpunten a. Voortzetting praktijkbezoeken De directie van Ketenzorg NU is in 2013 gestart met het bezoeken van de praktijken van de deelnemende huisartsen in de keten. Dit dient verschillende doelen. De praktijken vertrouwd maken met de nieuw aangestelde kwaliteitsmanager; het spiegelen van de geleverde zorg op praktijkniveau; het creëren van draagvlak voor introductie van het Individueel Zorgplan; het in kaart brengen van de lokale keten en het verkrijgen van input met betrekking tot de nieuwe website. Gegeven de waardering van de leden van deze activiteit en de input die de bezoeken leveren ten aanzien van de speerpunten en projecten voor het nieuwe jaar worden ook in 2014 praktijken bezoeken afgelegd. Daarbij wordt de volgende agenda gehanteerd. Introductie kwaliteitsmanager en toelichting strategisch beleid Ketenzorg NU. Knelpunten en succesverhalen, ervaringen terugverwijzen uit tweede lijn. Managementinformatie: waar staat de praktijk? Wat is het lokale multidisciplinaire netwerk en wie doet wat hierin? Zelfmanagement, IZP/digitaal logboek en centrale hulpverlener ketenzorg. Communicatie over ketenzorg naar de patiënt, website Ketenzorg NU in relatie tot website praktijk/centrum. Wensen met betrekking tot nieuwe website. b. Start keten Cardiovasculair Risicomanagement In de Algemene Leden Vergadering van Coöperatie Zorg Nu is groen licht gegeven om een keten cardiovasculair risicomanagement (CVRM) voor te bereiden. VGZ wil deze keten integraal contracteren voor alle risicogroepen voor hart- en vaatziekten. Na een korte inventarisatie blijkt dat circa 15 praktijken kandidaat zijn om in te stromen in deze nieuwe keten. Inmiddels heeft Ketenzorg NU een projectgroep gestart om een protocol te ontwikkelen voor de regio en voorbereidingen te treffen voor contractering en implementatie per c. Versterking ketencommitment: Patiënt participatie Inleiding De term substitutie, nu vooral gebruikt voor de overheveling van chronische zorg van tweede naar eerste lijn, kan ook de taakverdeling tussen ketenpartners en uiteindelijk de patiënt zelf beschrijven. Hier geldt vooral; daar waar het kan. Een vergezicht hierbij is de mondige zelf managende patiënt als onderdeel van de keten of zorgpad. De patiënt die via de patiënten belangenorganisaties steeds duidelijker de regie wil. Shared Decisionmaking als vertrekpunt voor zelfmanagement. Bij dit proces van beslissingen nemen is het individuele zorgplan (IZP), waarin gezamenlijke streefdoelen zijn Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 13

14 geformuleerd, een hulpmiddel. Zelfmanagement kan ook betekenen dat patiënten zorgtaken overnemen, zoals bijvoorbeeld een tussentijdse controle, om zo hun eigen proces te monitoren en minder afhankelijk te zijn van de zorgaanbieder. Slechts een klein deel van de populatie wil en kan dit al. Hoe identificeren we de mensen die in dit vergezicht voor zelfmanagement passen? En hoe gaan deze mensen concreet hun streefdoelen uitwerken, metingen doen en in overleg hun gezondheid monitoren? Hoe past dit binnen de werkprocessen in de dagelijkse praktijk en hoe houden we de tijdsinvestering en scholingen voor de zorgverleners betaalbaar? En last but not least: Hoe richten we de ICT omgeving in op deze manier van werken. In dit plan zijn hierop een aantal antwoorden en ambities geformuleerd. Vertrekpunt hierbij is het verstevigen van het ketencommitment van zorgverleners en patiënten in de zorgketen. Meer bekendheid met de ketenzorg bij patiënten: de zorg achter de zorg voor chronische aandoeningen, zorgt voor meer commitment. Hierop zal in 2014 het communicatieplan en het implementatieplan IZP gericht zijn. Zelfmanagement en E-Health Vier grote verzekeraars en verschillende belangenorganisaties voor zorgverleners (waaronder de LOK) en belangenorganisaties voor patiënten werken samen in de coöperatie ZO! (Zelfzorg Ondersteund), opgericht in november Hierin is het begrip Zelfmanagement toegespitst op de ondersteunde zelfzorg bij Diabetes type II omdat er in deze keten al vele initiatieven zijn genomen. Er zijn zelfmanagementprofielen voor patiënten (SEMAS: DOH en andere self efficacy vragenlijsten) en zelfmanagementprofielen voor zorgverleners (zelfmanagementkompas; Vilans) Ook werken KIS leveranciers en andere aanbieders al enige tijd aan portalen voor E-Health toepassingen waarbij diabetes zelfmetingen rechtstreeks in het KIS en HIS geregistreerd worden. Bij long andere chronische aandoeningen is ook aanwijsbare verbetering van kwaliteit van leven te behalen (Rice et al, review LUMC). Binnen de kwaliteitswerkgroep COPD en tijdens workshops zal worden onderzocht welke vorm van zelfmanagement hierbij kan helpen en hoe dit in het implementatieplan IZP past. Zelfmanagement en Individueel Zorgplan Na de pilot van het Zon MW project COPD waarbij binnen de zorggroep al gebruik werd gemaakt van het papieren IZP is nu de ruwe versie van de digitale vorm hiervan in Portavita (KIS) beschikbaar. Hierin kunnen de streefdoelen en later de zelfmetingen on-line geregistreerd worden als hulpmiddel voor zelfmanagement. Sinds november 2013 is dit IZP beschikbaar in generieke vorm. Generiek betekent hier één zorgplan voor meerdere zorgketens. Van ketenpartners en leden vraagt dit onderwerp inspanningen om samen met de patiënt zijn doelen te formuleren en afspraken te maken over de registratie en uitvoering ervan. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 14

15 Scholing Professionals ten behoeve van het Individueel Zorgplan De omwenteling van ziektegericht handelen naar het coachend begeleiden van patiënten naar zelfmanagement vraagt een forse inspanning. Er is voor deze nieuwe mindset bij ieder patiëntencontact ook een gedragsverandering nodig bij patiënten en zorgverleners. Er is tijdens de praktijkbezoeken en binnen de werkgroepen input voor dit implementatietraject. Tevens zal zo stapsgewijs draagvlak gecreëerd worden voor de implementatie van het digitale IZP. Daarvoor worden verschillende bijeenkomsten en scholingen gepland voor POH-ers en patenten. Om te kunnen werken met het IZP is een nulmeting nodig waarbij helder wordt welke competenties zorgverleners nodig hebben op het gebied van kennisoverdracht en coachingsvaardigheden. De afgelopen jaren gevolgde cursussen Motivational Interviewing zijn daarbij een goed vertrekpunt. Daarnaast is er souplesse nodig in het werken met het digitale IZP. Als onderdeel van het EPD is dit nog in ontwikkeling en zal in nauw overleg met Portavita verder worden vormgegeven. Hiervoor zullen workshops worden aangeboden aan de zorgverleners. Parallel aan bovenstaande ontwikkeling zullen we onderzoeken of er ook andere portalen en zelfmanagement tools op de markt zijn in het kader van E-Health. Patiënten perspectief Patiëntvertegenwoordiging is een apart aandachtspunt bij de geschetste ontwikkeling. Ketenzorg NU gaat deze in overleg met patiëntenverenigingen van de zorgstraten verder ontwikkelen. De BV ziet daar een rol voor deze verenigingen weggelegd. Er zijn reeds contacten met deze partijen en er is enige kennis en kunde wat betreft patiëntenvoorlichting. Goede voorlichting is een noodzakelijke voorwaarde voor verantwoord zelfmanagement. Naast het implementatieplan IZP zal een en ander worden opgenomen in een communicatieplan voor De patiëntervaringen uit de workshops en bijeenkomsten voor het IZP zullen als input worden gebruikt voor het communicatieplan en het implementatieplan IZP. Versterking Keten commitment Interne Ketenpartners: Vernieuwing van de website Ketenzorg NU wil met alle betrokken partijen in 2014 in overleg om gezamenlijk te bezien hoe er beter samengewerkt kan worden. De ketenpartners behoren scherper hun eigen rol in de ketenzorg te definiëren. Verbeteren van de kwaliteit van de zorgketens door versterking van het keten commitment is een speerpunt voor Gestart zal worden met de opzet van een integraal communicatieplan. Vernieuwing van de huidige website zal daarbij de hoogste prioriteit hebben. Het plan zal opgebouwd worden aan de hand van de informatie die uit de praktijkbezoeken komt en uit de contacten met andere ketenpartners. Onderzocht moet worden of bekendheid van Ketenzorg NU als apart merk in de regionale markt bijdraagt aan de strategische doelen van de totale organisatie en aan het versterken van het keten commitment. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 15

16 Bijlage 1 Optimale (A) Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen Afspraken Gezamenlijk zorgprogramma gebaseerd op zorgstandaard Alle zorgprogramma s van de zorggroep zijn gebaseerd op de vigerende zorgstandaard en op de onderliggende standaarden en richtlijnen. Het volgen van de zorgstandaard draagt door de wetenschappelijke onderbouwing van onderliggende standaarden en richtlijnen bij aan optimale zorg. Persoonlijke zorgdoelen van de patiënt zijn vastgelegd Ketenzorg NU realiseert zich dat de persoonlijke (streef)doelen van de patiënt vastgelegd zijn in het dossier. Dit is mogelijk omdat er een digitaal logboek aanwezig is in KIS Het realiseren van persoonlijke streefdoelen is een eerste stap op weg naar een Individueel Zorgplan (IZP). Eind 2013 komt er een apart tabblad IZP in KIS. Verdere implementatie zal plaats vinden dmv een uitgebreid projectplan Ketenzorg NU concretiseert beleid t.a.v. zorgverleners die blijvend onvoldoende presteren De zorggroep beschikt over een beleid waarmee zij bevordert dat zorgverleners gemaakte samenwerkingsafspraken nakomen en waarin sancties zijn opgenomen voor het niet nakomen ervan. Op praktijkniveau wordt management informatie gespiegeld, dit gebeurt dmv praktijkbezoeken Noodzakelijke verbeteringen worden 3 maanden na vaststelling getoetst. Bij achterblijven van de prestaties worden betaalde gelden terug gevorderd krachtens het contract. Zorggroep maakt feedbackrapportage en geeft feedback per praktijk Tijdens de praktijkbezoeken wordt per praktijk feedback gegeven en tijdens de jaarlijkse benchmark op zorggroep niveau Feedback in tabelvorm en als grafiek Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 16

17 Stafcapaciteit voor ondersteuning van ketenzorg en praktijken hebben een adequaat zorgteam Er is een kwaliteit functionaris aangesteld. Alle praktijken hebben een adequaat zorgteam Continuïteit en professionalisering is een blijvend aandachtspunt De zorggroep biedt scholing aan zorgverleners Scholing DM, COPD en projectscholing IMIS, Caspir, Langerhans, Motivational Interviewing, Stoppen met roken, Scholingen IZP en zelfmanagement Samenwerking (B) Definitie Strekking/Rationale Opmerkingen Samenwerkingsafspraken en kwaliteitseisen met alle ketenpartners Ketenzorg NU heeft schriftelijke samenwerkingsafspraken in de vorm van SLA s met alle gecontracteerde ketenpartners; Ze zijn gebaseerd op LTA s en LESA s en leiden tot regionale transmurale afspraken (RTA s) als aanvulling op de zorgprogramma s Goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners vormt één van de bouwstenen van de programmatische aanpak van chronische aandoeningen. LESA s en LTA s staan daarvoor model. Goede, zakelijke afspraken met ketenpartners vormen een belangrijke voorwaarde voor samenwerking binnen de keten. Het periodiek evalueren van alle samenwerkingsafspraken met alle ketenpartners is daarbij van belang en vindt ook plaats Uit de OMK evaluatie komt keten commitment als aandachtspunt. In 2014 wordt een integraal communicatiep lan ingevoerd om dit te bevorderen. Trainingen die gaan over zorginhoud en samenwerking worden multidisciplinair aangeboden De kwaliteitswerkgroepen, MDO S en Benchmarkbijeenkomst en zelfmanagementtrainingen zijn multidisciplinair Onderzocht wordt wat voor scholing, training er voor CVRM zal worden aangeboden Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 17

18 Patiëntenparticipatie (C) Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen Afspraken De zorggroep zorgt ervoor dat de patiënt is geïnformeerd over het zorgprogramma en hoe dit wordt uitgevoerd. De zorggroep zorgt ervoor dat patiënten over alle relevante informatie kunnen beschikken aangaande de organisatie van zorg door de zorggroep, het zorgprogramma, hun behandeling en behandelaars. Goede informatievoorziening voor patiënten vormt de eerste stap naar bewustwording van waaruit een actieve betrokkenheid bij de behandeling en gedragsverandering kan plaatsvinden. Folders aanwezig en advies is gegeven aan de praktijken om ook uitleg op praktijk website te plaatsen. De zorggroep heeft een klachtenregeling Externe klachtenregeling Deze regeling wordt via de en in de patiënten folder gecommuniceerd Ketenzorg Nu werkt aan beleid op het gebied van zelfmanagement Implementatieplan IZP en ketencommitment patiënt Door het bergroten van ketenbetrokkenheid en implementatie van het IZP kan zelfmanagement worden gestimuleerd Continuïteit en Overdracht (D) Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen Afspraken Ketenzorg Nu zorgt voor verwijs en terugverwijs afspraken en zorgt voor centrale zorgverlener als aanspreekpunt voor de patiënt Zie samenwerkingsafspraken Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 18

19 Bestuur en organisatie (E) Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen Afspraken Heeft actuele missie en visie en kwaliteitsjaarverslag Ketenzorg NU beschikt over een vastgestelde missie en visie op de inhoud en de organisatie van de zorg die periodiek wordt bijgesteld. Door het werken met een missie en visie is er meer grip op de koers van de organisatie. Dit draagt bij aan het realiseren van lange termijn doelstellingen. Ketenzorg NU houdt hierdoor grip op de koers van de organisatie, zoals vastgelegd in de governance code die gangbaar is voor zorgstellingen krachtens de WTZi. De zorggroep werkt aan beleid om incidenten op te halen Ketenzorg Nu wil waar nodig ondersteunen bij het opzetten van VIM Veel praktijken werken al met incident bespreking binnen casuïstiek of intervisieoverleg. Calamiteiten worden gemeld vanuit beroepsverplichtingen Structuur & (rand)voorwaarden Zorggroep is statutair vastgelegd De bestuurlijke organisatie van Ketenzorg NU is statutair vastgelegd. Het beschikken over statuten behoort tot de uitgangspunten van de governance code. Door de aanwezigheid van statuten stellen zorggroepen zich op als een aanspreekbare organisatie. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 19

20 Informatiesystemen Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen (F) Afspraken Verzamelt en rapporteert landelijke indicatoren Ketenzorg NU conformeert zich aan de landelijk vastgestelde set indicatoren, verzamelt deze en stelt deze beschikbaar in een landelijke benchmark. Door het verzamelen van indicatoren krijgt Ketenzorg NU in de eerste plaats inzicht in het eigen functioneren en wordt de verbetercyclus gevoed. Jaarlijks wordt een kwalitetsjaarve rslag en jaarplan per ketenzorgprogr amma opgesteld, Structuur & (rand)voorwaarden Ketenzorg Nu voldoet aan de privacy richtlijnen Aan de KIS leverancier is een privacy certificaat uitgereikt door het CBP Het KIS waarmee gewerkt wordt voldoen aan alle eisen van de WBP Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 20

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

KRITISCHE KWALITEITSKENMERKEN 2015 SYSTEMATISCH KWALITEITSBELEID VOOR ZORGGROEPEN

KRITISCHE KWALITEITSKENMERKEN 2015 SYSTEMATISCH KWALITEITSBELEID VOOR ZORGGROEPEN KRITISCHE KWALITEITSKENMERKEN 2015 SYSTEMATISCH KWALITEITSBELEID VOOR ZORGGROEPEN 20141015 COLOFON InEen, 15 oktober 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken.

Nadere informatie

Kritische Kwaliteitskenmerken 2014 Systematisch kwaliteitsbeleid voor zorggroepen - InEen

Kritische Kwaliteitskenmerken 2014 Systematisch kwaliteitsbeleid voor zorggroepen - InEen Kritische Kwaliteitskenmerken 2014 Systematisch kwaliteitsbeleid voor zorggroepen - InEen Versie Nr. Datum Aangepast door Toelichting 0.1 14-3-2014 H. Geboers M. Sijstermans Eerste concept op basis van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg VRM 2014

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg VRM 2014 Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg VRM 2014 Ketenzorg Nu Atoomweg 50 3542 AB Utrecht Marian Verkerk Inhoudsopgave: 1. Inleiding a) Kwaliteitskenmerken 3 b) Historie Huisartsen coöperatie 3 2. Optimale zorg

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg COPD 2013

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg COPD 2013 1 Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg COPD 2013 Ketenzorg Nu Atoomweg 50 3542 AB Utrecht Marian Verkerk 2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding a) Kwaliteitskenmerken 3 b) Historie Huisartsen coöperatie 3 2. Optimale

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg COPD 2014

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg COPD 2014 1 Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg COPD 2014 Ketenzorg Nu Atoomweg 50 3542 AB Utrecht Marian Verkerk 2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding a) Kwaliteitskenmerken 3 b) Historie Huisartsen coöperatie 3 2. Optimale

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg DM 2014

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg DM 2014 1 Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg DM 2014 Ketenzorg Nu Atoomweg 50 3542 AB Utrecht Marian Verkerk 2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding a) Kwaliteitskenmerken 3 b) Historie Huisartsen coöperatie 3 2. Optimale

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg Diabetes Mellitus type II 2013

Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg Diabetes Mellitus type II 2013 1 Kwaliteitsjaarverslag ketenzorg Diabetes Mellitus type II 2013 Ketenzorg Nu Atoomweg 50 3542 AB Utrecht Marian Verkerk 2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding a) Kwaliteitskenmerken 3 b) Historie Huisartsen coöperatie

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

KetenzorgNU Bedrijfsplan INHOUDSOPGAVE. Inleiding Implementatie bestaande ketens Stand van zaken van ketenzorg DM 5

KetenzorgNU Bedrijfsplan INHOUDSOPGAVE. Inleiding Implementatie bestaande ketens Stand van zaken van ketenzorg DM 5 Bedrijfsplan 2016 KetenzorgNU Bedrijfsplan 2016 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1. Implementatie bestaande ketens 5 1.1 Stand van zaken van ketenzorg DM 5 1.2 Stand van zaken ketenzorg COPD 7 1.3 Stand van

Nadere informatie

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU 1 IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU Inhoud: 1. Inclusie van de doelgroep. 2 2. Rol en taakverdeling in de ketenzorg: overzicht.. 3 3. Implementatieplan VRM voor de HVZ populatie: Stappen uit het overzicht

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio

Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio Land van Cuijk en Noord Limburg 18 juni 2009 Vilans Barend Voskuilen; b.voskuilen@pantein.nl; 0610671792 - gezonde burgers in een vitale regio - - mensgerichte

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

KIS Training. 3 september en 22 september. 17.30-19.00 uur

KIS Training. 3 september en 22 september. 17.30-19.00 uur KIS Training 3 september en 22 september 17.30-19.00 uur Programma Ontwikkelingen o Versie 2.3 najaar 2015 o Module Zelfmanagement e-vita Vragen uit de praktijk Frank van Summeren Evelien van der Heijdenvan

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Formulier zorgaanbodplan

Formulier zorgaanbodplan Formulier zorgaanbodplan 1 Algemene gegevens 1 Algemeen 1.1 Naam 1.2 Adres- en contactgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon E-mailadres 1.3 Contactpersoon Naam Functie Adres Postcode Telefoon E-mailadres

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Disclosure belangen deze spreker

Disclosure belangen deze spreker Disclosure belangen deze spreker (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. The state of the art: Cardiovasculair risicomanagement van 2009

Nadere informatie

DATAMANAGEMENT. Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data BETROUWBARE INFORMATIE IS STEEDS BELANGRIJKER SHL-GROEP DATAMANAGEMENT

DATAMANAGEMENT. Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data BETROUWBARE INFORMATIE IS STEEDS BELANGRIJKER SHL-GROEP DATAMANAGEMENT Succesvol uw koers bepalen met inzicht in uw data U herkent het wellicht Zorgverzekeraars stellen uitgebreide voorwaarden aan de rapportages die u dient te leveren. Kostenbewust zorg verlenen is een must.

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Deel B. Kwalitatief inhoudelijke afstemming contractering ondersteunde zelfzorg 2015. Werkgroep Inkoop Coöperatie Zelfzorg Ondersteund!

Deel B. Kwalitatief inhoudelijke afstemming contractering ondersteunde zelfzorg 2015. Werkgroep Inkoop Coöperatie Zelfzorg Ondersteund! Deel B Kwalitatief inhoudelijke afstemming contractering ondersteunde zelfzorg 2015 Werkgroep Inkoop Coöperatie Zelfzorg Ondersteund! Definitieve versie Juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ZO! BOUWT

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Regiozorg Midden Holland in beeld Zorgprogramma Diabetes mellitus II Deelnemende huisartspraktijken 64 Totaal patiënten deelnemende praktijken 206.482 Patiënten

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Organisatie...2 Financiën...3 Contracten en ketenpartners...4 Dataset...4 Terugkomdag en nascholingen...5 Kwaliteitsbeleid...5 Klachtenregeling...6

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Centrale zorgverlener Welke rol kan zij spelen? dr. ir. Helene Voogdt

Nadere informatie

Implementatie: stappen, tips en trucs

Implementatie: stappen, tips en trucs Implementatie: stappen, tips en trucs - DR. CLAUDIA LOBO (HUISARTS, DOCENT HUISARTSOPLEIDING NIJMEGEN UMC ST RADBOUD) - MARJOLEIN TEN WOLDE (MSC, HEALTHCARE POLICY, INNOVATION AND MANAGEMENT, UNIV. MAASTRICHT).

Nadere informatie

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Deze factsheet informeert u over de ontwikkeling van een Referentiemodel Individueel Zorgplan In de praktijk bestaan veel modellen individuele zorgplannen

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 De nieuwe bekostiging voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg voorziet in honorering via drie segmenten (S1, S2 en S3). Segment 3 biedt de mogelijkheid voor het

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

WEBINAR. Consultvoorbereiding door de patiënt. 19 mei 2015. Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform. Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum

WEBINAR. Consultvoorbereiding door de patiënt. 19 mei 2015. Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform. Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum WEBINAR 19 mei 2015 Consultvoorbereiding door de patiënt Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform Techniek, gedurende gehele webinar kan je vragen stellen via de

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg):

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te worden. Deze gaat

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015 Bijlage 1: Tarieven, nacalculatie en reserves Artikel 1 Opbouw bekostiging De opbouw van de tariefvaststelling voor de S2 prestatie is vastgelegd in het Inkoopbeleid 2015 voor Zorggroepen, Coöperatie VGZ

Nadere informatie

Het Individueel Zorgplan

Het Individueel Zorgplan Het Individueel Zorgplan Bedreiging of Gezamenlijke Kans? Hans in t Veen, longarts STZ Expertise Centrum Astma & COPD h.intveen@sfg.nl Wat is een IZP? Het IZP is de dynamische set van afspraken van de

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Door middel van deze handleiding nemen we u stapsgewijs mee in het vullen van uw digitale overeenkomst. Neem de handleiding goed door tijdens uw voorbereiding,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013 Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013 Indicatoren 2013 en kengetallen praktijk Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het aanleveren van de indicatorenrapporten 2013. Van alle

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

De organisatie van zorggroepen anno 2010

De organisatie van zorggroepen anno 2010 SAMENVATTING RIVM rapport 260332001/2010 De organisatie van zorggroepen anno 2010 Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren In onderstaande samenvatting worden alleen de resultaten

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM

Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM 02 november 2012 Door: programmacoördinatoren COPD-Gerrit Kuipers, DM2-Joris van Grafhorst, CVRM-Anja van Kempen en medisch kwaliteitsfunctionaris-melanie

Nadere informatie

Zorgroep Kennemer lucht

Zorgroep Kennemer lucht Zorgroep Kennemer lucht Randvoorwaarden Knelpuntanalyse Epidemiologie Zorgstandaard Zorgprogramma Indicatoren Doelstellingen Huidige knelpunten toekomst Zorggroep Kennemer lucht HAPA HONK HZNK DM COPD-CVRM-GGZ

Nadere informatie

Het roer moet om. ONTWIKKELINGEN IN DE DIABETESZORG IN DE REGIO donderdag 26 mei Wat gaan we doen vandaag? :30 of 19.

Het roer moet om. ONTWIKKELINGEN IN DE DIABETESZORG IN DE REGIO donderdag 26 mei Wat gaan we doen vandaag? :30 of 19. ONTWIKKELINGEN IN DE DIABETESZORG IN DE REGIO donderdag 26 mei 2016 Wat gaan we doen vandaag? 15:30 of 19.30 Inleiding,schouderklopjes.. 16.00-17.00 of 20.00-21.00 17.00-18.00 of 21.00-22.00 3 Workshops:

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Thema s Achtergrondontwikkelingen: substitutie, ouderenzorg in

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Jan Oldhoff congres 31 maart 2008 Henk Hummel Manager Kwaliteitszorg IKN Onderwerpen Achtergrond Aanleiding tumorspecifieke visitatie Ontwikkelen tumorspecifieke

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Regionale Ketenzorgbijeenkomst

Regionale Ketenzorgbijeenkomst Regionale Ketenzorgbijeenkomst Programma - 17.00 ontvangst - 17.30 inleiding met prestatie-indicatoren - 18.15-plm 22 uur: cursus (20 uur: koffiepauze!) Inleiding - Ketenzorg Friesland 2015 - Rapportage

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET ZELFEVALUATIE HANDREIKING VOOR ZORGGROEPEN

AAN DE SLAG MET ZELFEVALUATIE HANDREIKING VOOR ZORGGROEPEN AAN DE SLAG MET ZELFEVALUATIE HANDREIKING VOOR ZORGGROEPEN Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met: COLOFON InEen Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Van ketenzorg naar regioproject. Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Van ketenzorg naar regioproject. Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Van ketenzorg naar regioproject Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Deze presentatie Ontstaan zorggroepen De zorggroep als organisatie Het werken met DBC s Zorgvernieuwingsprojecten Het regio-experiment

Nadere informatie

Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement

Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement Casus Lindeheide Identificatie Risicoprofiel Modulaire opbouw Individueel zorgplan Centrale zorgverlener Zelfmanagement ICT Integrale zorg Zorgbehoeften o.b.v.

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid Auteur: Versie:

Kwaliteitsbeleid Auteur: Versie: Kwaliteitsbeleid Auteur: Hester Wagenaar, adviseur Kwaliteit en Beleid Versie: Concept vastgesteld in kwaliteitsteam: 23-05-2016 Vastgesteld door manager Ketenzorg: 02-06-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH)

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Inhoud: 1. Inleiding 2. Implementatie 3. Resultaten 4. Evaluatie 5. Prioriteiten en aandachtspunten 2013 Bijlagen: A: Landelijke dataset diabetes B. Fundusfotografie

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager Visie op (HA)zorg Samenhang in Diversiteit! Deelmarkten curatieve zorg 2005/6 Zorgvrager (ZVW)-1 (Wet Zorgtoeslag) zorgverleningsmarkt zorgverzekeringsmarkt Zorgaanbieder (WTZi)- 4 (WTG Expres)-3 (HOZ)

Nadere informatie

Diamuraal Kwaliteitsjaarverslag 2013

Diamuraal Kwaliteitsjaarverslag 2013 Diamuraal Kwaliteitsjaarverslag 2013 Diamuraal score 2013 Diamuraal score 2012 Gemiddelde score zorggroepen 2013 1 Inhoud 1. Kwaliteitsrapportages 2. Algemeen en meerjarenbeleid 3. Organisatie kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV januari 2016

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV januari 2016 Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV januari 2016 In deze nieuwsbrief: 1. Toelichting Speerpunten 2016 2. Samenstelling team en management 3. Oproep belangstellenden kwaliteitsteam 4. Wijzigingen prestatiefinanciering

Nadere informatie

Conculega s op Schiphol,(droomreis of nachtmerrie) Joop Raams 14 juni 2011

Conculega s op Schiphol,(droomreis of nachtmerrie) Joop Raams 14 juni 2011 Conculega s op Schiphol,(droomreis of nachtmerrie) Joop Raams 14 juni 2011 Ketenzorg in Nederland Concurrenten of collega s (conculega s?) Samenwerking of Marktwerking (of allebei?) Inspiratie! Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inleiding & inhoudsopgave. van de Zelfzorg Ondersteund Implementatiekoffer

Inleiding & inhoudsopgave. van de Zelfzorg Ondersteund Implementatiekoffer Inleiding & inhoudsopgave van de Zelfzorg Ondersteund Implementatiekoffer Implementatie van ondersteunde zelfzorg leren(d) vernieuwen en versnellen door inzet van gezamenlijke kennis Uit de praktijk en

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! Nederland telt naar schatting één miljoen mensen met diabetes en de verwachting is dat dit

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A.

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A. Jaarverslag 2014 Coöperatie Epe- Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD - VRM 7.

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie