WERKPLAN KETENZORG NU BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN KETENZORG NU BV"

Transcriptie

1 WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit is het werkplan voor 2014 van de BV. Dit plan wordt onderdeel van het meerjarenbeleidsplan van de BV, gebaseerd op het strategisch beleid voor 2014 tot en met 2016 dat formeel wordt vastgesteld in het eerste kwartaal van Dit werkplan is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 1. Doelstelling Ketenzorg NU voor Stand van zaken van de ketens DM en COPD 3. Keuze van de speerpunten voor Kwaliteitsjaarplan 2014 voor DM en COPD 5. Overige speerpunten 6. Begroting 2014 (aparte bijlage) HOOFDSTUK 1 Doelstelling Ketenzorg NU voor 2014 De BV is in 2013 opgericht om de organisatie van de huidige ketens Diabetes Mellitus en COPD verder te professionaliseren en voorbereid te zijn op toekomstige ketenzorg. Veel aandacht is besteed aan het opzetten van de interne organisatie met een goede planning en control, de instelling van good governance en het vertrouwd maken van de deelnemende huisartsen praktijken met de nieuwe organisatie. Daarmee heeft de organisatie een goede uitgangspositie voor de doelstelling voor 2014: Het versterken van de positie van Ketenzorg NU als de instelling voor chronische ketenzorg in de regio Noord-West Utrecht. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 1

2 HOOFDSTUK 2 Stand van zaken van de ketens DM en COPD Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 2

3 Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van zaken die zijn geregeld om goede kwaliteit te leveren in de keten om te voldoen aan de contractuele en verantwoordingseisen van de ziektekostenverzekeraars. In Noord-West Utrecht zijn zowel VGZ als Achmea preferent. Dit bemoeilijkt het contracteerproces en de implementatie van eenduidige zorgstraten. Verschillen zijn er bijvoorbeeld in de modules voet stoppen met roken bij Diabetes Mellitus en de organisatie van een multidisciplinair overleg (MDO) bij COPD. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 3

4 Zorgverleners die betrokken zijn bij de afspraken voor de geleverde Ketenzorg : Deelnemende leden zijn 9 lokale coöperaties (voormalige Hagro s) van Woerden tot Mijdrecht met aan de rand de Vecht-gemeenten. Het gezondheidscentrum Maarssenbroek heeft haar eigen ketenzorg contracten met de zorgverzekeraars. De lijst met zorgverleners wordt indien van toepassing elk kwartaal aangeleverd aan VEKTIS. Klachtenregeling Er is een externe klachtenregeling aanwezig en deze is opvraagbaar bij Ketenzorg NU BV. De patiënten worden geïnformeerd hierover via de eigen huisartsenpraktijken. Afspraken met de tweede lijn over door- en terugverwijzen en consultfunctie Ketenzorg NU is zich bewust van het effect van dubbele declaraties. Er worden hierover afspraken gemaakt met de betreffende specialisten van de omliggende ziekenhuizen. Aandachtspunt hierbij blijft de rol van de patiënt. De praktijken bespreken de terugverwijzing met de patiënt en de tweede lijn. De patiënt is niet altijd bereid om de chronische zorg via de huisarts te verkrijgen. De terugverwijscriteria zijn opgenomen in het zorgprotocol Diabetes Mellitus en hierin is ook de Landelijke Transmurale afspraak DM type II verwerkt. De Ketenzorg NU BV kan alleen verantwoordelijk zijn voor die patiënten, waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is. De regionale ziekenhuizen waarmee samen gewerkt wordt in het gebied Noordwest-Utrecht en waarmee een RTA (Regionale Transmurale Afspraak) is afgesloten: Zuwe/Hofpoort ziekenhuis Polanenbaan 2, 3447 GN te Woerden. Sint Antonius ziekenhuis Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein Longartsen en internisten longartsen en internisten Wijze waarop bevoegdheden in de groep zijn belegd en aansturing plaatsvindt De directie van Ketenzorg NU is verantwoordelijk voor de onderhandelingen over de contracten met zorgverzekeraars en de onder contractering van zorgverleners De directie en het management voeren onderhandelingen met alle betrokken partijen, uit naam van de aangesloten leden van de coöperatie Zorg NU. Werkzaam voor de BV zijn een algemeen directeur; een projectmanager/accountmanager; een kwaliteitsmanager; een CIT consulente (COPD Implementatie Traject), een POH (deskundig op het gebied van KIS gebruik) en een secretaresse/ financieel administrateur. De verdere aansturing naar de praktijken toe wordt vormgegeven via de kwaliteitswerkgroepen voor DM en COPD en de kwaliteitsfunctionaris. De werkgroep-leden (zorgprofessionals) hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ketenzorg NU. De deelnemende huisartsen hebben een contract afgesloten met de lokale coöperaties huisartsen. Daarin zijn alle randvoorwaarden en verplichtingen opgenomen die betrekking hebben op de praktijkvoering met betrekking tot DM type II en COPD. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 4

5 Wat zijn de verantwoordelijkheden van de betrokken aanbieders binnen de zorggroep Alle betrokken partners leveren deze zorg die noodzakelijk is voor de kwaliteit van zorg aan de patiënt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in het Diabetes Mellitus/COPD zorgprotocol. Tevens zijn de afspraken vastgelegd in een Service Level Agreement die elk jaar met betrokkenen wordt besproken. Alle ketenpartners werken met toestemming van de patiënt in het Keten Informatie Systeem (KIS: Portavita). Alle aanbieders zijn indien van toepassing ingeschreven in het kwaliteitssysteem van de eigen beroepsgroep. Op welke wijze is er structurele afstemming tussen betrokken aanbieders Er zijn inhoudelijke werkgroepen Diabetes Mellitus en COPD werkzaam in het werkgebied. De inhoudelijke werkgroep komt minimaal 4x per jaar bijeen. In deze werkgroep nemen deel; namens de beroepsgroepen in de regio: 1. Kaderhuisartsen 2. 2 huisartsen uit het werkgebied 3. Een bestuurslid dat de kwaliteit in zijn/haar portefeuille heeft. 4. POH 5. Longartsen en internisten 6. Diëtisten 7. Podotherapeuten De werkgroep wordt voorgezeten door de kwaliteitsfunctionaris en wordt tevens secretarieel ondersteund. Alle ketenpartners zijn bekend met het Diabetes Mellitus/COPD protocol van de Ketenzorg NU BV en indien daar aanpassingen in zijn worden deze ook met betrokkenen besproken. Er zijn contracten met de ketenpartners en twee maal per jaar vindt er een evaluatie plaats. Tevens zal er in 2014 gekeken worden of er multidisciplinaire indicatoren opgesteld kunnen worden met de ketenpartners. Deze indicatoren betreffen dan de geleverde zorg van de keten. Daarnaast worden ten behoeve van het zorgprogramma COPD MDO s (multidisciplinair overleg) met de lokale ketenpartners georganiseerd. Op welke wijze vindt registratie van de verleende zorg plaats De Ketenzorg NU BV heeft bewust gekozen voor een KIS (Keten Informatie Systeem). Op deze manier kan er eenduidig worden geregistreerd. Alle andere ketenpartners zijn hierbij betrokken. De patiënt wordt verwezen via het KIS zodat de ketenpartner ook toegang heeft tot het EPD van de patiënt voor het deel dat relevant is voor zijn behandeling. De zorggroep is aangemeld bij het CPB register voor dit deel van zorg. Op welke wijze vindt sturing richting aangesloten zorgaanbieders plaats Alle praktijken ontvangen jaarlijks een schriftelijke rapportage van het managementsysteem uit het KIS. In deze rapportage wordt de praktijk vergeleken met de totale ketengroep en wordt er een advies uitgebracht. Tevens vindt er één keer per jaar een algemene informatieavond plaats waar de Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 5

6 cijfers van de totale ketengroep worden gepresenteerd. Uit de cijfers worden de aandachtspunten geformuleerd en wordt daar actief een scholing op aangeboden. Ketenzorg Nu werkt met de kwaliteitscirkel voor het optimaliseren van ketenzorg. In dit kader zijn de directeur en kwaliteitsfunctionaris in 2013 gestart met het bezoeken van alle praktijken binnen de zorggroep. Tijdens de bezoeken komen knelpunten, succesverhalen, indicatoren, zelfmanagement en in- en externe communicatie aan bod. Van de bespreking wordt verslag gemaakt. Knelpunten worden zoveel mogelijk opgelost. Daarnaast zal er doorgaans een onderwerp gekozen worden voor het verbeterplan. Deze intensieve aanpak heeft als doel effectief te kunnen sturen op kwaliteit van zorg met respect voor de couleur locale en de diversiteit binnen de zorggroep. Welke beloning- of sanctiemiddelen heeft de zorggroep tot haar beschikking Tot op heden heeft de Ketenzorg NU BV ervoor gekozen om geen beloning of sanctie middelen toe te passen. In 2013 en 2014 worden door directeur en kwaliteitsfunctionaris van Ketenzorg NU praktijkbezoeken gebracht. Op praktijkniveau wordt management informatie gespiegeld en afspraken gemaakt ten aanzien van verbeteringen van de geleverde zorg. Noodzakelijke verbeteringen worden 3 maanden na vaststelling getoetst. Bij achterblijven van de prestaties worden betaalde gelden teruggevorderd krachtens het contract. Op welke wijze wordt patiëntinformatie overgedragen en wordt de inbreng van patiënten geborgd Via een patiëntenfolder en indien uitvoerbaar op de website van de deelnemende praktijken. In deze folder staat duidelijk beschreven welke ketenpartners er betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Het KIS bevat een digitaal logboek, ingericht voor het on-line registreren van meetwaarden, voor de patiënt. Een aantal praktijken zijn hiermee gestart. Tevens is er een papieren versie van het individueel zorgplan aanwezig. Ketenzorg NU beseft dat de ervaringen met het digitaal logboek een belangrijke rol kan spelen in het versterken van zelfmanagement van de patiënt. CIT (COPD Implementatie Traject) Ketenzorg NU heeft een ZonMw COPD project uitgevoerd in Eén van de kwaliteitsverbeteringen was de begeleiding in de praktijken met betrekking tot protocollen etc. voor COPD patiënten. In navolging van dit project kiest de Ketenzorg NU BV er bewust voor om deze structuur te handhaven. Op deze manier ontvangen alle praktijken dezelfde ondersteuning door een CIT consulente. Tevens is de CIT een geoormerkt implementatie instrument voor de NPA praktijkaccreditering. Ketenzorg NU kiest hier voor zodat de praktijken geen dubbel werk hoeven te verrichten. Tevens is men zich bewust van de extra kosten van deze optimale implementatie. Men kiest voor verbetering van de geleverde het zichtbaar maken van de kwaliteit daarvan. Uitvoering CIT houdt in: Inventarisatiefase In deze fase worden de praktijken eenmalig bezocht door de CIT-consulent om de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van astma en COPD zorg te inventariseren. Bij dit gesprek moeten alle praktijkmedewerkers aanwezig zijn, die een rol hebben in deze zorg. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 6

7 Plan van Aanpak In deze fase worden de bevindingen door de CIT-consulent in een plan van aanpak gezet en besproken met de desbetreffende huisartsenpraktijk. Implementatie fase In deze fase worden de plannen van aanpak uitgevoerd in de praktijken. De tijdsbesteding is afhankelijk van de organisatiegraad bij de start van het traject en de inzet van de CIT en POH. Het CIT traject is mogelijk binnen 3 maanden. Zowel de huisarts, de praktijkassistente als praktijkondersteuner krijgt taken toegewezen om de verandering door te voeren. Er wordt uitgegaan van 2 categorieën: A-praktijk: lage organisatiegraad, volledige CIT nodig. 12 consulten: 30 uur B-praktijk: gemiddeld organisatiegraad, deel van CIT nodig: 9 consulten: 22,5 uur Door deze optimale ondersteuning en de extra FTE hiervoor is de BV in staat om samen met de huisartsenpraktijken de juiste zorg te bieden aan de patiënten. Het betreft een nieuwe zorgstraat in dit werkgebied en vanuit de ervaring in het ZonMw project vraagt de implementatie deze ondersteuning. De ervaring leert ook dat het een patiëntenpopulatie betreft die graag zorg mijdt. HOOFDSTUK 3 Keuze van de speerpunten voor 2014 Om de doelstelling voor 2014 te behalen is gekozen voor een aantal speerpunten. Hieronder volgt een onderbouwing voor deze keuze. Ketenzorg NU conformeert zich aan de kritische kwaliteitskenmerken (KKK s) opgesteld door de LOK (Landelijke Organisatie Ketenzorg) (zie bijlage I) en een van de pijlers voor de speerpunten 2014 en als zodanig verder terug te vinden in hoofdstuk 4: het kwaliteitsjaarplan De andere pijler is de rapportage van de zelfevaluatie van het OMK (ontwikkelingsmodel Ketenzorg). Ketenzorg NU BV heeft in de eerste helft van 2013 meegedaan aan deze tool, die is ontwikkeld en begeleid door Vilans en die heeft geleid tot een uitvoerig rapport. De rapportage geeft antwoord op de vraag: hoe kan de zorgketen zich verder ontwikkelen? Het radardiagram in het rapport laat zien dat de huidige ketens van de Coöperatie/ Ketenzorg NU Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 7

8 hoog scoren als het gaat om interprofessionele samenwerking en rol- en taakverdeling. Ontwikkeling is vooral mogelijk op de clusters: ketencommitment en resultaatgericht leren. De rapportage is tevens besproken met Vilans. Daaruit zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd: a. Organiseer commitment; b. Verbreed en versterk de ketensamenwerking; c. Betrek patiëntvertegenwoordigers; d. Stimuleer resultaatgericht leren met alle ketenpartners. De punten a, b en c sluiten goed aan bij het voorgenomen beleid van Ketenzorg NU. De praktijkbezoeken door directeur en kwaliteitsmanager zijn daar een voorbeeld van (zie ook hoofdstuk 5). Aandacht voor het vierde punt wordt in deze fase van de ketenzorg nog te vroeg geacht en niet meegenomen in de speerpunten voor Op grond van het bovengenoemde is gekozen voor de volgende speerpunten: A. Verbeteren van de kwaliteit van de huidige ketens Diabetes Mellitus en COPD op basis van een kwaliteitsjaarplan 2014 (zie hoofdstuk 4); B. Voortzetting van Praktijk bezoeken; C. Contractering per van de keten Cardiovasculair Risicomanagement; D. Versterken van het keten commitment bij de patiënt op basis van een implementatieplan zelfmanagement en IZP (Individueel Zorgplan); E. Verbeteren van het keten commitment bij de interne ketenpartners met een belangrijke rol voor vernieuwen van de website. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 8

9 HOOFDSTUK 4 Kwaliteitsjaarplan 2014 VOLGENS PLAN DO CHECK ACT Het kwaliteitsjaarplan staat centraal in de activiteiten voor De basis bestaat uit de verbeterpunten van de kwaliteitsjaarverslagen 2012 van de Diabetes en COPD. Bij het doorlopen van de kwaliteitscirkel, volgens het PDCA model, formuleert Ketenzorg NU haar doelen aan de hand van de kritische kwaliteitskenmerken (KKK s van de LOK). Ketenzorg NU conformeert zich aan deze kwaliteitskenmerken. De LOK beoogt hiermee een eigen kwaliteitsregistratie systeem aan te bieden dat is opgebouwd vanuit de zorginhoud. De BV heeft een selectie gemaakt welke kenmerken extra aandacht krijgen voor 2014 (zie keuze speerpunten, hoofdstuk 3). In het plan wordt een algemene ambitie nagestreefd om in 2014 op de belangrijkste prestatie indicatoren een verbetering te realiseren van 10%. Plan (actuele situatie en KKK s) Dit betreft de actuele situatie en de selectie van kwaliteitskenmerken. De prestaties van Ketenzorg NU zijn gemiddeld ten opzichte van de benchmark van de ziektekostenverzekeraar. De algemene ambitie is om de prestaties op indicatoren met 10% te verbeteren. Do (doelen en normen) In de kwaliteitswerkgroep Diabetes zal de landelijke benchmark ingezet worden om kwaliteitsnormen te formuleren voor prestatie indicatoren voor Ketenzorg NU. De ambitie is daarbij om op de belangrijkste indicatoren gemiddeld 10 % verbetering te realiseren. Omdat in 2014 veel praktijken van start gaan met de longzorg zal tijdens de ronde praktijkbezoeken aandacht worden besteed aan haalbare en zinnige normen gericht op de gecontracteerde zorg. Voor achterblijvende praktijken komt een stappenplan voor scholing; extra feedback en advies. Een laatste stap is het contractueel terugvorderen van uitbetaalde gelden. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 9

10 Scholing per keten DBC Voor de praktijken die starten met ketenzorg COPD zal naast het CIT traject een basisscholing IMIS en CASPIR worden aangeboden. Vanwege de start van de keten DBC CVRM zal ook hiervoor in het najaar de benodigde scholing worden samengesteld. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met de werkgroep deskundigheidsbevordering (WDH) van Coöperatie Zorg NU om dubbele tijdsinvestering van de leden te voorkomen. De praktijken kunnen ook dit jaar weer intekenen op de Stoppen Met Roken cursussen en de Langerhans Cursus. De kwaliteitswerkgroepen zullen het komende jaar multidisciplinair gevoed worden vanuit de verschillende ketenpartners. Gestreefd wordt om indicatoren met ketenpartners te formuleren binnen de multidisciplinaire kwaliteitswerkgroep. Daarbij zetten we in op die indicatoren die relevant zijn voor de keten al in het kwalificatiesysteem of contracterings-systeem van de beroepsgroep worden aangeleverd. De hiermee beoogde samenhang in de kwalificatie en contracterings-eisen per beroepsgroep wordt hiermee meer expliciet. Ook zullen komend jaar de ketenpartners uitgenodigd worden om de spiegel bijeenkomsten mee te organiseren. Check (resultaten en indicatoren) De resultaten en indicatoren zijn te vinden in de kwaliteitsjaarverslagen 2012 en 2013 van de Diabetes en COPD, met daarbij een waardering en evaluatie van de geleverde zorg. Act (initiatieven en oplossingen) Dit betreft verbeteracties die voortkomen uit de evaluatie in de jaarverslagen. Daarnaast zal op basis van de nieuwe NHG Standaard het zorgprogramma Diabetes worden aangepast en samen met de gewijzigde kwaliteitseisen van de zorgverzekeraar worden geïmplementeerd. Uit de praktijkbezoeken is gesignaleerd dat bij een ketenpartner lange wachttijden zijn ontstaan voor de fundoscopie waardoor de bijbehorende proces indicator negatief beïnvloed is. In gesprek met deze leverancier wordt gezocht naar een oplossing. Ook koppel problemen tussen het HIS en het KIS zullen worden aangepakt om de registratie zo soepel mogelijk te doen verlopen. Punten dienaangaande worden ingebracht in het gebruikersoverleg met Portavita. De licht stijgende lijn bij het percentage mensen met bekend rookgedrag dat op het moment van navraag tijdens de laatste controle gestopt blijkt te zijn in 2012 zien we dit jaar weer iets afvlakken. Vanwege de evidente gezondheidswinst heeft dit de aandacht en zal dit ook in de benchmark bijeenkomst worden uitgelicht. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 10

11 Samenvatting verbeterpunten Ketenzorg COPD of longzorg KKK 1 Optimale 2 Optimale 3 Optimale 4 Optimale 5 Optimale 6 Klantperspectief: patiënt 7 Klantperspectief: patiënt/ leden 8 Klantperspectief: Zorgverzeke raars 9 Patiënten participatie 10 Klantperspectief: Leden en ketenpartne r 11 Bestuur en organisatie 12 Optimale Samenvatting verbeterpunten vanuit het jaarverslag voor kwaliteitscirkel (ACT) Optimaliseren van valide metingen (bijvoorbeeld ziektelast of exacerbaties), definiëring (exacerbaties) en registratie verder onderzoek naar de mate waarin gestructureerde zorg deze parameters daadwerkelijk op korte termijn kan beïnvloeden (longfunctie) verbetering tov 2013, 10 % proces en 10 % uitkomst indicatoren Start up COPD organiseren voor nieuw toegetreden praktijken en opnemen feedback COPD in agenda praktijkbezoeken. Aanleveren indicatoren Achmea en VGZ Scholingsagenda richten op inhoudelijke kennis en coaching vaardigheden voor het bevorderen van zelfmanagement Indicatoren met ketenpartners formuleren binnen de multidisciplinaire kwaliteitswerkgroep Communicatieplan: externe communicatie voor ketenbetrokkenheid Sociale kaart in beeld brengen ter bevordering van zelfmanagement en ondersteuning van de professionals hierin Nieuwe producten richten visie en op inkoopbeleid zorgverzekeraars Opstellen en uitrol digitaal IZP Hoe omgaan met het aantal patiënten dat in en uit de DBC gaat binnen een verslagjaar: Ketencommitment Inrichten van toezichthoudend orgaan o.b.v. good Governance 2013 Binnen de kwaliteitswerkgroep een norm voorstel doen aan het bestuur voor de procesindicatoren COPD Wanneer en hoe Jaarplan op de agenda kwaliteit Werkgroep 2013/2014 Eind 2013 doorlopend 2014: CIT en stafondersteuni ng Nieuwe indicatoren inweven in PV, bespreken in kwaliteitswerk groep N.a.v. nulmeting voorjaar 2014 Zie ook hfdst 5 Najaar 2014 Halverwege 2014 Halverwege 2014 Doorlopend Projectplan IZP eind 2013 en uitrol 2014 (zie hfdst 5) Communicatiepl an medio 2014 Eind ICT Aandacht voor ICT knelpunten en koppeling systemen van ketenpartners Gebruikerscom missie Portavita 14 ICT Optimaliseren processen binnen praktijken met koppelingen, evt. OZIS collectief aanbieden Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 11

12 Samenvatting verbeterpunten ketenzorg Diabetes Type II KKK Samenvatting verbeterpunten vanuit het jaarverslag voor kwaliteitscirkel (ACT) Wanneer en hoe 1 Optimale uitkomste n 2 Optimale uitkomste n 3 Optimale 5 Optimale 6 Optimale 7 Optimale 8 Klanten: Patiënten participatie 9 Klantperspectief: Zorgverzek eraars 10 Optimale 11 Patiënten participatie Onderhoud van de kwaliteitscyclus, en visitatieproces, formuleren van minimum eisen. Verbetering op proces en uitkomst indicatoren van 10 %. Concretiseren van het beleid t.a.v. zorgverleners die blijvend onvoldoende presteren Onderzoek: effectief en toekomstbestendig ( DIEET project) Hogeschool Nijmegen; Uitkomsten gebruiken voor het afspreken van indicatoren voor ketenpartners Formuleren en implementeren nieuwe zorgprogramma DM op basis van de gewijzigde NHG standaard per november 2013 Ondersteuning met stafcapaciteit bij het optimaliseren van de werkprocessen bij normverhoging en uitval Scholings agenda voor zorgverleners richten op omgaan met de nieuwe NHG standaard en bevorderen van zelfmanagement Betrokkenheid inhoudelijke bijdragen voet diëtetiek in de kwaliteitswerkgroep organiseren en vastleggen in SLA Ketencommitment: extern communicatieplan, kaders voor het plan Nieuwe producten richten op eigen visie en op inkoopbeleid zorgverzekeraars Indicatoren met ketenpartners formuleren binnen de multidisciplinaire kwaliteitswerkgroep Opstellen en uitrol digitaal IZP 12 ICT Aandacht voor ICT knelpunten en koppeling systemen van ketenpartners, wellicht collectief OZIS koppeling aanbieden 13 Klantperspectief: patiënt/ leden 14 Klantperspectief: patiënt Sociale kaart in beeld brengen ter bevordering van zelfmanagement en ondersteuning van de professionals hierin Communicatieplan: externe communicatie voor ketenbetrokkenheid Jaarplan op de agenda kwaliteit Werkgroep 2013/2014 April 2014 Eind 2013, begin 2014 doorlopend Eind 2013 doorlopend Begin 2014 Halverwege 2014 (zie ook hfdst. 5) doorlopend Najaar 2014 Projectplan IZP eind 2013 en uitrol 2014 Gebruikerscom missie Portavita/ HIS leveranciers Halverwege 2014 Halverwege 2014 Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 12

13 HOOFDSTUK 5 Overige speerpunten a. Voortzetting praktijkbezoeken De directie van Ketenzorg NU is in 2013 gestart met het bezoeken van de praktijken van de deelnemende huisartsen in de keten. Dit dient verschillende doelen. De praktijken vertrouwd maken met de nieuw aangestelde kwaliteitsmanager; het spiegelen van de geleverde zorg op praktijkniveau; het creëren van draagvlak voor introductie van het Individueel Zorgplan; het in kaart brengen van de lokale keten en het verkrijgen van input met betrekking tot de nieuwe website. Gegeven de waardering van de leden van deze activiteit en de input die de bezoeken leveren ten aanzien van de speerpunten en projecten voor het nieuwe jaar worden ook in 2014 praktijken bezoeken afgelegd. Daarbij wordt de volgende agenda gehanteerd. Introductie kwaliteitsmanager en toelichting strategisch beleid Ketenzorg NU. Knelpunten en succesverhalen, ervaringen terugverwijzen uit tweede lijn. Managementinformatie: waar staat de praktijk? Wat is het lokale multidisciplinaire netwerk en wie doet wat hierin? Zelfmanagement, IZP/digitaal logboek en centrale hulpverlener ketenzorg. Communicatie over ketenzorg naar de patiënt, website Ketenzorg NU in relatie tot website praktijk/centrum. Wensen met betrekking tot nieuwe website. b. Start keten Cardiovasculair Risicomanagement In de Algemene Leden Vergadering van Coöperatie Zorg Nu is groen licht gegeven om een keten cardiovasculair risicomanagement (CVRM) voor te bereiden. VGZ wil deze keten integraal contracteren voor alle risicogroepen voor hart- en vaatziekten. Na een korte inventarisatie blijkt dat circa 15 praktijken kandidaat zijn om in te stromen in deze nieuwe keten. Inmiddels heeft Ketenzorg NU een projectgroep gestart om een protocol te ontwikkelen voor de regio en voorbereidingen te treffen voor contractering en implementatie per c. Versterking ketencommitment: Patiënt participatie Inleiding De term substitutie, nu vooral gebruikt voor de overheveling van chronische zorg van tweede naar eerste lijn, kan ook de taakverdeling tussen ketenpartners en uiteindelijk de patiënt zelf beschrijven. Hier geldt vooral; daar waar het kan. Een vergezicht hierbij is de mondige zelf managende patiënt als onderdeel van de keten of zorgpad. De patiënt die via de patiënten belangenorganisaties steeds duidelijker de regie wil. Shared Decisionmaking als vertrekpunt voor zelfmanagement. Bij dit proces van beslissingen nemen is het individuele zorgplan (IZP), waarin gezamenlijke streefdoelen zijn Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 13

14 geformuleerd, een hulpmiddel. Zelfmanagement kan ook betekenen dat patiënten zorgtaken overnemen, zoals bijvoorbeeld een tussentijdse controle, om zo hun eigen proces te monitoren en minder afhankelijk te zijn van de zorgaanbieder. Slechts een klein deel van de populatie wil en kan dit al. Hoe identificeren we de mensen die in dit vergezicht voor zelfmanagement passen? En hoe gaan deze mensen concreet hun streefdoelen uitwerken, metingen doen en in overleg hun gezondheid monitoren? Hoe past dit binnen de werkprocessen in de dagelijkse praktijk en hoe houden we de tijdsinvestering en scholingen voor de zorgverleners betaalbaar? En last but not least: Hoe richten we de ICT omgeving in op deze manier van werken. In dit plan zijn hierop een aantal antwoorden en ambities geformuleerd. Vertrekpunt hierbij is het verstevigen van het ketencommitment van zorgverleners en patiënten in de zorgketen. Meer bekendheid met de ketenzorg bij patiënten: de zorg achter de zorg voor chronische aandoeningen, zorgt voor meer commitment. Hierop zal in 2014 het communicatieplan en het implementatieplan IZP gericht zijn. Zelfmanagement en E-Health Vier grote verzekeraars en verschillende belangenorganisaties voor zorgverleners (waaronder de LOK) en belangenorganisaties voor patiënten werken samen in de coöperatie ZO! (Zelfzorg Ondersteund), opgericht in november Hierin is het begrip Zelfmanagement toegespitst op de ondersteunde zelfzorg bij Diabetes type II omdat er in deze keten al vele initiatieven zijn genomen. Er zijn zelfmanagementprofielen voor patiënten (SEMAS: DOH en andere self efficacy vragenlijsten) en zelfmanagementprofielen voor zorgverleners (zelfmanagementkompas; Vilans) Ook werken KIS leveranciers en andere aanbieders al enige tijd aan portalen voor E-Health toepassingen waarbij diabetes zelfmetingen rechtstreeks in het KIS en HIS geregistreerd worden. Bij long andere chronische aandoeningen is ook aanwijsbare verbetering van kwaliteit van leven te behalen (Rice et al, review LUMC). Binnen de kwaliteitswerkgroep COPD en tijdens workshops zal worden onderzocht welke vorm van zelfmanagement hierbij kan helpen en hoe dit in het implementatieplan IZP past. Zelfmanagement en Individueel Zorgplan Na de pilot van het Zon MW project COPD waarbij binnen de zorggroep al gebruik werd gemaakt van het papieren IZP is nu de ruwe versie van de digitale vorm hiervan in Portavita (KIS) beschikbaar. Hierin kunnen de streefdoelen en later de zelfmetingen on-line geregistreerd worden als hulpmiddel voor zelfmanagement. Sinds november 2013 is dit IZP beschikbaar in generieke vorm. Generiek betekent hier één zorgplan voor meerdere zorgketens. Van ketenpartners en leden vraagt dit onderwerp inspanningen om samen met de patiënt zijn doelen te formuleren en afspraken te maken over de registratie en uitvoering ervan. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 14

15 Scholing Professionals ten behoeve van het Individueel Zorgplan De omwenteling van ziektegericht handelen naar het coachend begeleiden van patiënten naar zelfmanagement vraagt een forse inspanning. Er is voor deze nieuwe mindset bij ieder patiëntencontact ook een gedragsverandering nodig bij patiënten en zorgverleners. Er is tijdens de praktijkbezoeken en binnen de werkgroepen input voor dit implementatietraject. Tevens zal zo stapsgewijs draagvlak gecreëerd worden voor de implementatie van het digitale IZP. Daarvoor worden verschillende bijeenkomsten en scholingen gepland voor POH-ers en patenten. Om te kunnen werken met het IZP is een nulmeting nodig waarbij helder wordt welke competenties zorgverleners nodig hebben op het gebied van kennisoverdracht en coachingsvaardigheden. De afgelopen jaren gevolgde cursussen Motivational Interviewing zijn daarbij een goed vertrekpunt. Daarnaast is er souplesse nodig in het werken met het digitale IZP. Als onderdeel van het EPD is dit nog in ontwikkeling en zal in nauw overleg met Portavita verder worden vormgegeven. Hiervoor zullen workshops worden aangeboden aan de zorgverleners. Parallel aan bovenstaande ontwikkeling zullen we onderzoeken of er ook andere portalen en zelfmanagement tools op de markt zijn in het kader van E-Health. Patiënten perspectief Patiëntvertegenwoordiging is een apart aandachtspunt bij de geschetste ontwikkeling. Ketenzorg NU gaat deze in overleg met patiëntenverenigingen van de zorgstraten verder ontwikkelen. De BV ziet daar een rol voor deze verenigingen weggelegd. Er zijn reeds contacten met deze partijen en er is enige kennis en kunde wat betreft patiëntenvoorlichting. Goede voorlichting is een noodzakelijke voorwaarde voor verantwoord zelfmanagement. Naast het implementatieplan IZP zal een en ander worden opgenomen in een communicatieplan voor De patiëntervaringen uit de workshops en bijeenkomsten voor het IZP zullen als input worden gebruikt voor het communicatieplan en het implementatieplan IZP. Versterking Keten commitment Interne Ketenpartners: Vernieuwing van de website Ketenzorg NU wil met alle betrokken partijen in 2014 in overleg om gezamenlijk te bezien hoe er beter samengewerkt kan worden. De ketenpartners behoren scherper hun eigen rol in de ketenzorg te definiëren. Verbeteren van de kwaliteit van de zorgketens door versterking van het keten commitment is een speerpunt voor Gestart zal worden met de opzet van een integraal communicatieplan. Vernieuwing van de huidige website zal daarbij de hoogste prioriteit hebben. Het plan zal opgebouwd worden aan de hand van de informatie die uit de praktijkbezoeken komt en uit de contacten met andere ketenpartners. Onderzocht moet worden of bekendheid van Ketenzorg NU als apart merk in de regionale markt bijdraagt aan de strategische doelen van de totale organisatie en aan het versterken van het keten commitment. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 15

16 Bijlage 1 Optimale (A) Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen Afspraken Gezamenlijk zorgprogramma gebaseerd op zorgstandaard Alle zorgprogramma s van de zorggroep zijn gebaseerd op de vigerende zorgstandaard en op de onderliggende standaarden en richtlijnen. Het volgen van de zorgstandaard draagt door de wetenschappelijke onderbouwing van onderliggende standaarden en richtlijnen bij aan optimale zorg. Persoonlijke zorgdoelen van de patiënt zijn vastgelegd Ketenzorg NU realiseert zich dat de persoonlijke (streef)doelen van de patiënt vastgelegd zijn in het dossier. Dit is mogelijk omdat er een digitaal logboek aanwezig is in KIS Het realiseren van persoonlijke streefdoelen is een eerste stap op weg naar een Individueel Zorgplan (IZP). Eind 2013 komt er een apart tabblad IZP in KIS. Verdere implementatie zal plaats vinden dmv een uitgebreid projectplan Ketenzorg NU concretiseert beleid t.a.v. zorgverleners die blijvend onvoldoende presteren De zorggroep beschikt over een beleid waarmee zij bevordert dat zorgverleners gemaakte samenwerkingsafspraken nakomen en waarin sancties zijn opgenomen voor het niet nakomen ervan. Op praktijkniveau wordt management informatie gespiegeld, dit gebeurt dmv praktijkbezoeken Noodzakelijke verbeteringen worden 3 maanden na vaststelling getoetst. Bij achterblijven van de prestaties worden betaalde gelden terug gevorderd krachtens het contract. Zorggroep maakt feedbackrapportage en geeft feedback per praktijk Tijdens de praktijkbezoeken wordt per praktijk feedback gegeven en tijdens de jaarlijkse benchmark op zorggroep niveau Feedback in tabelvorm en als grafiek Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 16

17 Stafcapaciteit voor ondersteuning van ketenzorg en praktijken hebben een adequaat zorgteam Er is een kwaliteit functionaris aangesteld. Alle praktijken hebben een adequaat zorgteam Continuïteit en professionalisering is een blijvend aandachtspunt De zorggroep biedt scholing aan zorgverleners Scholing DM, COPD en projectscholing IMIS, Caspir, Langerhans, Motivational Interviewing, Stoppen met roken, Scholingen IZP en zelfmanagement Samenwerking (B) Definitie Strekking/Rationale Opmerkingen Samenwerkingsafspraken en kwaliteitseisen met alle ketenpartners Ketenzorg NU heeft schriftelijke samenwerkingsafspraken in de vorm van SLA s met alle gecontracteerde ketenpartners; Ze zijn gebaseerd op LTA s en LESA s en leiden tot regionale transmurale afspraken (RTA s) als aanvulling op de zorgprogramma s Goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners vormt één van de bouwstenen van de programmatische aanpak van chronische aandoeningen. LESA s en LTA s staan daarvoor model. Goede, zakelijke afspraken met ketenpartners vormen een belangrijke voorwaarde voor samenwerking binnen de keten. Het periodiek evalueren van alle samenwerkingsafspraken met alle ketenpartners is daarbij van belang en vindt ook plaats Uit de OMK evaluatie komt keten commitment als aandachtspunt. In 2014 wordt een integraal communicatiep lan ingevoerd om dit te bevorderen. Trainingen die gaan over zorginhoud en samenwerking worden multidisciplinair aangeboden De kwaliteitswerkgroepen, MDO S en Benchmarkbijeenkomst en zelfmanagementtrainingen zijn multidisciplinair Onderzocht wordt wat voor scholing, training er voor CVRM zal worden aangeboden Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 17

18 Patiëntenparticipatie (C) Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen Afspraken De zorggroep zorgt ervoor dat de patiënt is geïnformeerd over het zorgprogramma en hoe dit wordt uitgevoerd. De zorggroep zorgt ervoor dat patiënten over alle relevante informatie kunnen beschikken aangaande de organisatie van zorg door de zorggroep, het zorgprogramma, hun behandeling en behandelaars. Goede informatievoorziening voor patiënten vormt de eerste stap naar bewustwording van waaruit een actieve betrokkenheid bij de behandeling en gedragsverandering kan plaatsvinden. Folders aanwezig en advies is gegeven aan de praktijken om ook uitleg op praktijk website te plaatsen. De zorggroep heeft een klachtenregeling Externe klachtenregeling Deze regeling wordt via de en in de patiënten folder gecommuniceerd Ketenzorg Nu werkt aan beleid op het gebied van zelfmanagement Implementatieplan IZP en ketencommitment patiënt Door het bergroten van ketenbetrokkenheid en implementatie van het IZP kan zelfmanagement worden gestimuleerd Continuïteit en Overdracht (D) Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen Afspraken Ketenzorg Nu zorgt voor verwijs en terugverwijs afspraken en zorgt voor centrale zorgverlener als aanspreekpunt voor de patiënt Zie samenwerkingsafspraken Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 18

19 Bestuur en organisatie (E) Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen Afspraken Heeft actuele missie en visie en kwaliteitsjaarverslag Ketenzorg NU beschikt over een vastgestelde missie en visie op de inhoud en de organisatie van de zorg die periodiek wordt bijgesteld. Door het werken met een missie en visie is er meer grip op de koers van de organisatie. Dit draagt bij aan het realiseren van lange termijn doelstellingen. Ketenzorg NU houdt hierdoor grip op de koers van de organisatie, zoals vastgelegd in de governance code die gangbaar is voor zorgstellingen krachtens de WTZi. De zorggroep werkt aan beleid om incidenten op te halen Ketenzorg Nu wil waar nodig ondersteunen bij het opzetten van VIM Veel praktijken werken al met incident bespreking binnen casuïstiek of intervisieoverleg. Calamiteiten worden gemeld vanuit beroepsverplichtingen Structuur & (rand)voorwaarden Zorggroep is statutair vastgelegd De bestuurlijke organisatie van Ketenzorg NU is statutair vastgelegd. Het beschikken over statuten behoort tot de uitgangspunten van de governance code. Door de aanwezigheid van statuten stellen zorggroepen zich op als een aanspreekbare organisatie. Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 19

20 Informatiesystemen Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen (F) Afspraken Verzamelt en rapporteert landelijke indicatoren Ketenzorg NU conformeert zich aan de landelijk vastgestelde set indicatoren, verzamelt deze en stelt deze beschikbaar in een landelijke benchmark. Door het verzamelen van indicatoren krijgt Ketenzorg NU in de eerste plaats inzicht in het eigen functioneren en wordt de verbetercyclus gevoed. Jaarlijks wordt een kwalitetsjaarve rslag en jaarplan per ketenzorgprogr amma opgesteld, Structuur & (rand)voorwaarden Ketenzorg Nu voldoet aan de privacy richtlijnen Aan de KIS leverancier is een privacy certificaat uitgereikt door het CBP Het KIS waarmee gewerkt wordt voldoen aan alle eisen van de WBP Werkplan 2014 Ketenzorg NU BV 20

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG JUNI 2014 COLOFON, 1 juni 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie