e-kcmnews VERENIGINGEN & STICHTINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-kcmnews VERENIGINGEN & STICHTINGEN"

Transcriptie

1 e-kcmnews V E R E N I G I N G E N & S T I C H T I N G E N Jaargang 1 nummer 2 Amsterdam, juli 2010 Beleggingsreserve of spending rule: ik zeg DOEN! Het gebruik van een beleggingsreserve en/of een spending rule kan veel stichtingen helpen om het uitkeringsbeleid minder afhankelijk te maken van de sterk wisselende rendementen op hun vermogen... Ruud van de Ven Lees door --> page 2 Governance: ook voor verenigingen en stichtingen Eerst waren de bestuurders van ondernemingen aan de beurt met de Code Tabaksblatt. Recentelijk kwamen bestuurders van pensioenfondsen in het centrum van de belangstelling te staan als gevolg van het rapport van de commissie Frijns... Lukas Koppens Lees door --> page 3 Missiegerelateerde beleggingen De doelstelling van uw stichting staat verwoord in uw statuten. Uiteraard zorgt u er als bestuurder voor dat de uitgaven van de stichting in lijn zijn met deze doelstelling... Frans Mahieu Lees door --> page 4 Beleggingsvisie In de vorige editie van deze newsletter heb ik over onze visie voor 2010 aangegeven dat een afkoeling van de economische groei in de tweede helft van 2010 te verwachten was... Lars Dijkstra Lees door --> page 5 Stichting Steunfonds: de doelstellingen aanpassen aan de realiteit Stichting Steunfonds is een vermogensfonds dat is opgericht met als doel het onroerend goed van één van de oudste gezondheidsinstellingen van ons land te beheren... Maarten Kneepkens Lees door --> page 6 Voorwoord Aan uitdagingen voor goededoelenorganisaties op dit moment geen gebrek! Wat dat betreft is de vergelijking met een nieuwe regering treffend. Wat voor impact heeft een mogelijke economische double dip op het beleid van úw stichting? Uw (verwachte) inkomsten staan onder druk, terwijl de behoefte aan uw (financiële) steun toeneemt. Hoe zorgt u dat uw instelling in zo een economisch moeilijke omgeving financieel gezond en robuust blijft? Daarnaast doet uw organisatie ongetwijfeld goede dingen, maar doet uw organisatie de dingen ook goed? Een duurzaam financieel rendement is inmiddels redelijk ingeburgerd binnen de filantropische sector. Maar door missiegerelateerde beleggingen kunt u hier ook een maatschappelijk rendement aan koppelen. Tegen een achtergrond van een steeds kritischere omgeving, gaan wij ook in op de vraag hoe kritisch u binnen het bestuur naar elkaar bent. Daagt u binnen het bestuur elkaar wel voldoende uit om er het maximale uit te halen? Ten slotte beschrijven wij een praktijkvoorbeeld van de zoektocht van een (landgoed)stichting naar een goede invulling van het beleggingsbeleid. Ook in dergelijke gevallen vindt u in ons een financiële partner, die door vragen te stellen samen met u de juiste antwoorden tracht te vinden. Wij gaan graag met u het gesprek aan. Ruud van de Ven Senior Account Manager VERENIGINGEN & STICHTINGEN Kempen Capital Management Beethovenstraat WZ Amsterdam Tel: Fax:

2 Beleggingsreserve of spending rule: ik zeg DOEN! Het gebruik van een beleggingsreserve en/of een spending rule kan veel stichtingen helpen om het uitkeringsbeleid minder afhankelijk te maken van de sterk wisselende rendementen op hun vermogen. Juist voor een sector die in economisch moeilijke tijden een vangnet wil bieden voor een terugtrekkende overheid en een naar binnen gekeerd bedrijfsleven, is financiële robuustheid belangrijk. Niet alleen voor de stichtingen zelf maar ook voor hen die afhankelijk zijn van de (financiële) steun. Ondanks een over het algemeen conservatief beleggingsbeleid zijn de vermogens van de goededoelenorganisaties in 2008 hard geraakt door de financiële crisis. Vermogensdalingen van meer dan 10% waren eerder regel dan uitzondering. De organisaties hebben inmiddels wel geleerd om voorzichtig te zijn met het toewijzen en committeren van gelden aan meerjarige projecten. Maar niets is zo vervelend voor een goededoelenorganisatie als aan de hulpbehoevende achterban te moeten melden dat er minder geld beschikbaar is. Gelukkig is in 2009 een deel van dit vermogensverlies weer goedgemaakt, maar het katergevoel overheerst. Er wordt (onder andere door de media) een sterk beroep gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de economische verwachtingen zijn weinig rooskleurig. rendement maar uiteraard ook naar het verwachte rendement. Dit betekent dat de uitkering wordt verhoogd wanneer het rendement hoger uitvalt dan nodig. Deze methode werkt ook bij negatieve rendementen. In dat geval worden echter dan natuurlijk ook de uitkeringen geraakt, zij het vertraagd en gedempt. Vo o r iedereen duidelijk Een combinatie van een beleggingsreserve en een spending rule werkt het beste. In goede tijden wordt een reserve opgebouwd en wordt (gedempt) het uitkeringsniveau verhoogd. In slechte tijden wordt eerst de reserve afgebouwd en zal pas met een vertraging ook het uitkeringsniveau neerwaarts worden aangepast. Het voordeel van deze benadering is dat u niet alleen binnen uw eigen bestuur maar ook voor uw achterban (zowel donateurs als ontvangers) duidelijkheid schept over de manier waarop uw begroting reageert op mee- en tegenvallers. Hiermee presenteert u een sluitende begroting voor zowel de korte en als de lange termijn. Wanneer u dit ook nog opneemt in uw beleidsplan en uw beleggingsplan, dan zal uw ANBI-schikking hierdoor niet in gevaar komen en kunt u zich volledig richten op de doelstellingen van uw stichting. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen. 2 Tw e e mogelijkheden Hoe kunt u als verantwoordelijke bestuurder van een stichting hier iets aan doen? Ook u heeft geen glazen bol. Helemaal niet meer beleggen levert bij de huidige lage rente bijna niets op en creëert ook weer nieuwe problemen. Wat u wel kunt doen is ervoor zorgen dat er een minder directe koppeling, met andere woorden dus een buffer, wordt aangebracht tussen de (wisselende) inkomsten en de (stabielere) uitgaven. Hiervoor staan u twee methoden ter beschikking: Ruud van de Ven Senior Account Manager Beleggingsreserve: wanneer de beleggingsrendementen hoger zijn dan nodig voor de uitkeringen, worden deze niet uitgekeerd maar (volledig) aangemerkt als beleggingsreserve. Deze reserve kan vervolgens worden aangesproken in de jaren dat het werkelijke rendement lager uitkomt dan gewenst. Uiteraard moet er een maximum worden gesteld aan deze reserve en is periodieke afstemming nodig tussen de reserve en de uitgangspunten in het beleidsplan. Nadeel is dat eerst een reserve nodig is alvorens deze methode kan worden toegepast. Spending rule: de hoogte van de uitkeringen is afhankelijk van de uitkeringen van vorig jaar en het rendement op de portefeuille. Er kan gekeken worden naar het historische

3 Governance: ook voor verenigingen en stichtingen Eerst waren de bestuurders van ondernemingen aan de beurt met de Code Tabaksblatt. Recentelijk kwamen bestuurders van pensioenfondsen in het centrum van de belangstelling te staan als gevolg van het rapport van de commissie Frijns. Is dit het begin van een trend die ook u als bestuurder van een stichting gaat raken? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij contact gezocht met het Montae Bestuurscentrum, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bestuurdersondersteuning. Wat opvalt, is dat nieuwe codes niet vrijblijvend zijn. In de kern gaat het om het functioneren van het bestuur. De vraag die u als bestuurder kunt stellen is of uw stichting ook beter haar doelstellingen kan realiseren wanneer expliciet aandacht wordt besteed aan de governance van de stichting. En dan bedoelen we niet alleen of er sprake is van een deugdelijk statuut, of er een apart beleggingsstatuut is en of verantwoordelijkheden en bevoegdheden voldoende zijn vastgelegd. Het gaat erom of de competenties van de diverse bestuursleden in voldoende verhouding staan tot de omvang en de complexiteit van de vraagstukken waarmee u als bestuur wordt geconfronteerd. Governance is geen doel op zich, maar een hulpmiddel voor het bestuur om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. 3 Montae is voorstander van een zelfevaluatie van het bestuur. Zelfevaluatie is een door het bestuur zelf uitgevoerde, gestructureerde analyse van zijn functioneren. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Het bestuur heeft er veel baat bij, mits zorgvuldig uitgevoerd. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat is de missie van de stichting? Hoe wordt succes gedefinieerd? Hoe kan het bestuur zoveel mogelijk waarde toevoegen aan de organisatie? En welk gedrag past daar het beste bij? Een bestuur dat een helder antwoord op deze vragen formuleert, verbetert niet alleen het eigen functioneren. Het vergroot tegelijkertijd het werkplezier van de bestuursleden én helpt bij het inwerken van nieuwe bestuursleden. Meer informatie: Lukas Koppens Senior Account Manager

4 Missiegerelateerde beleggingen De doelstelling van uw stichting staat verwoord in uw statuten. Uiteraard zorgt u er als bestuurder voor dat de uitgaven van de stichting in lijn zijn met deze doelstelling. Maar als u zich als bestuurder nu de volgende vraag stelt: Zou de stichting meer moeten zijn dan een beleggingsinstelling die haar cashflow voor charitatieve doeleinden aanwendt? Hoe maakt u dan het verschil? F i n a n c i e e l vs. duurzaam Veel stichtingen zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat het beleggingsbeleid van de stichting niet haaks moet staan op de oorspronkelijke doelstelling. Zo werd het KWF in verlegenheid gebracht toen het werd geconfronteerd met een, weliswaar indirecte, belegging in tabaksaandelen. Veel stichtingen hebben dan ook als reactie een duurzaam beleggingsbeleid ontwikkeld. Op die manier werkt het vermogen dubbel: aan de ene kant wordt een financieel rendement behaald, aan de andere kant wordt door middel van duurzaam beleggen bijgedragen aan de gewenste ontwikkeling van de samenleving. Toch lijken op dit moment financieel en duurzaam rendement nog vaak te veel van elkaar gescheiden te worden bekeken. 4 M a a t s c h a p p e l i j k resultaat In de Verenigde Staten zijn ideeën ontstaan om dit fundamentele onderscheid te overbruggen. Ook kleinere stichtingen kunnen hiervan leren. Het idee is dat niet alleen giften kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van uw stichting. Denk eens na over mogelijkheden als het verstrekken van leningen, het verzekeren van bepaalde projecten of rechtstreeks investeren in projecten die voldoen aan de statutaire doelstelling van uw stichting. Op die manier komen het financiële en het maatschappelijke rendement volledig in elkaars verlengde te liggen. Dat is de basis van missiegerelateerde beleggingen. Algemeen gedefinieerd kunnen missiegerelateerde beleggingen worden gezien als die investeringsactiviteiten die een positief maatschappelijk resultaat opleveren, bovenop het financiële resultaat. Het spreekt voor zich dat hoe dichter dit maatschappelijke resultaat in de buurt komt van de statutaire doelstelling van uw stichting, hoe beter uw missie wordt volbracht. Zoals reeds opgemerkt zijn veel van deze ideeën ontstaan in de Verenigde Staten. Wilt u hier meer over lezen? Een handzaam naslagwerk is Philanthropy s new passing gear: Mission Related Investing A policy and Implementation guide for Foundation Trustees (http://www.rockpa.org). Frans Mahieu Directeur Institutionele Relaties

5 Beleggingsvisie In de vorige editie van deze newsletter heb ik over onze visie voor 2010 aangegeven dat een afkoeling van de economische groei in de tweede helft van 2010 te verwachten was. Zowel de financiële sector als de overheid zou voor tegenwind zorgen terwijl de consument te zwak was om de groei op peil te houden. Momenteel staan we aan de vooravond van die afkoeling en moeten we constateren dat vooral de overheid naar de voorgrond is getreden als bron van onrust en economische tegenwind. De zorgen van de financiële markten over de schuldpositie van een aantal Zuid-Europese landen zijn naar een nieuw hoogtepunt gestegen en overheden zien zich sneller dan gedacht gedwongen om met hun balansherstel te beginnen. Dit zal de economische groei negatief beïnvloeden, hoewel we wel verwachten dat centrale banken de start van hun exitstrategie hierdoor juist voor zich uit zullen schuiven. Deze uitruil van restrictief fiscaal beleid voor expansief monetair beleid is een eerste stap van beleidsmakers, waar wij idealiter de volgende stappen zouden zien: geboden, in ieder geval totdat het economisch herstel een duurzamer karakter krijgt en beleidsmakers hun stappenplan duidelijk hebben gemaakt. Lars Dijkstra Chief Investment Officer Link naar: webcast Global Macro Outlook 201_Q Allereerst schept de G20 duidelijkheid door snel overeenstemming te bereiken over een nieuw regelgevingskader voor de financiële sector (zomer 2010) 2. Als volgende stap beginnen overheden met bezuinigen en het doorvoeren van structurele hervormingen (2010/2011) 3. Als derde stap verminderen centrale bankiers langzaam de overmatige liquiditeit in het systeem en starten met het verhogen van de korte rente (2011/2012) 4. Ten slotte, wanneer de economie in rustiger vaarwater terecht is gekomen, kan de voorgenomen regulering van de financiële sector daadwerkelijk worden ingevoerd (2013 en verder) Door deze stappen te zetten kunnen beleidsmakers het risico op een hernieuwde kredietcrisis tot een minimum beperken, en is het mogelijk de economische groei (licht) positief te houden. En hoewel de risico s met betrekking tot inflatie en deflatie ook in dit scenario groot blijven, zijn ze wel kleiner dan wanneer er te veel te snel, of te weinig te laat wordt gedaan. D o u b l e dip De komende tijd zullen we de acties van beleidsmakers tegen deze meetlat leggen en onze visie hierop meenemen in ons beleggingsbeleid. Met betrekking tot economische groei blijven we vooralsnog van mening dat de financiële markten te weinig rekening lijken te houden met een terugval in het economische groeitempo. Daarom houden we voor diezelfde financiële markten vast aan onze verwachting voor een double dip. Nogmaals, voorzichtigheid blijft wat ons betreft

6 Stichting Steunfonds: de doelstellingen aanpassen aan de realiteit Stichting Steunfonds is een vermogensfonds dat is opgericht met als doel het onroerend goed van één van de oudste gezondheidsinstellingen van ons land te beheren. De locatie en monumentale status van het onroerend goed maken dit fonds uniek. te bepalen, dan het risicoprofiel te kiezen en daarna pas de beleggingsstatuten op te stellen, kon het bestuur steeds op verantwoorde wijze beslissingen nemen. Het bestuur neemt dus de haalbaarheid van de doelstellingen als basis, en niet de doelstellingen zelf. Van Lanschot Bankiers werd uitgenodigd met een voorstel voor vermogensbeheer te komen, dat voldeed aan de volgende uitgangspunten: De omvang van het vermogen bedraagt circa 7 miljoen Voor het jaarlijks onderhoud was gebudgetteerd De koopkracht van het vermogen diende in stand gehouden te worden Tevens vroeg het bestuur om advies voor de optimale strategische asset allocatie. Conform onze aanpak voerden wij een eerste ALM-analyse uit om de haalbaarheid van de doelstellingen in kaart te brengen. Al gauw bleek dat het onwaarschijnlijk was dat de beide doelstellingen tegelijk gehaald zouden kunnen worden. Het onderhoudsbudget bleek te ruim, gegeven de wens tot behoud van het vermogen. Het bestuur zag zich gesteld voor een keuze tussen beide doelstellingen. Een optimaal risicoprofiel was op deze wijze niet te kiezen. H a a l b a a r h e i d staat centraal Hoe nu verder? We spraken af dat wij de analyse zouden omdraaien. Het bestuur formuleerde de nieuwe vraagstelling als volgt: Wat mogen wij aan onderhoudkosten budgetteren indien wij de eis tot behoud van vermogen met een kans van 90% haalbaarheid laten doorrekenen? Het bestuur koos de grens van 90% kans op behoud van de koopkracht van het vermogen omdat deze een goede balans biedt tussen kansen en risico s. Met deze doelstelling als basis is gekeken naar de haalbaarheid van verschillende niveaus van jaarlijkse onttrekkingen, bij verschillende risicoprofielen. Op basis van deze tweede analyse concludeerde het bestuur dat het onderhoudsbudget met circa 30% moest slinken. De analyse leidde tegelijk tot een keuze voor het optimale risicoprofiel, ofwel de strategische asset allocatie. Pas toen de doelstellingen en het bestpassende risicoprofiel waren vastgesteld, kwamen de beleggingsstatuten van de Stichting aan bod. Het bestuur bereikte zo een optimale afstemming tussen de doelstellingen en de statuten. Vo o r- en nadelen afgewogen Bij het opstellen van de statuten keek het bestuur al enigszins vooruit naar het beheermandaat en een afgestemd beleggingsbeleid, in overleg met de bank. Zo werd het advies van de bank om de portefeuille breed te spreiden over meerdere beleggingscategorieën in de statuten en het mandaat. Vanwege de liquiditeitsbehoefte van de Stichting werd de beleggingscategorie alternatives uitgesloten. Funds-ofhedgefunds kunnen een positieve bijdrage leveren aan de risico/rendementsverhouding van een portefeuille, maar hebben ook nadelen, zoals de geringe liquiditeit en de mindere transparantie. Bij de invulling van het mandaat kwamen ook de voor- en nadelen van actief beheer aan bod. Van Lanschot en KCM afficheren zich als actief huis, dat waarde wil toevoegen met actief beheer. Het alternatief is te kiezen voor een passieve portefeuille, die dicht bij de benchmark blijft, en dus maximale aansluiting biedt bij de ALM-analyse. Tot slot kwam het thema duurzaamheid aan bod. Van Lanschot voert al het vermogensbeheer uit op duurzame grondslag. De basis is het Engagementbeleid in samenwerking met een vooraanstaand engagement manager, GES uit Zweden. Het Engagementbeleid bevestigde het bestuur in zijn keuze voor actief beleid. Passieve indexfondsen gaan immers minder snel het gesprek aan met aandeelhouders over maatschappelijke thema s. Actieve managers zijn aanspreekbaar op de maatschappelijke aspecten van hun beleggingsbeleid, en zijn in de praktijk vaak bereid om ook de bedrijven in hun portefeuille er op aan te spreken. Maarten Kneepkens Hoofd Asset Management Van Lanschot 6 Uiteraard vermelden de statuten dat de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid bij het bestuur ligt. Door systematisch te werken, dat wil zeggen eerst de doelstellingen Disclaimer Deze nieuwsbrief is opgesteld door Kempen Capital Management N.V. (KCM) en alleen bedoeld om u te informeren. KCM is een beleggingsonderneming en heeft in die hoedanigheid een vergunning. KCM staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Vragen nav de artikelen? Neem contact op met Ruud van de Ven via ruud.vandeven@kempen.nl of 020-348 8836

Vragen nav de artikelen? Neem contact op met Ruud van de Ven via ruud.vandeven@kempen.nl of 020-348 8836 E-KCM news > Jaargang 2 > nummer 1 > Amsterdam > februari 2011 Vragen nav de artikelen? Neem contact op met Ruud van de Ven via ruud.vandeven@kempen.nl of 020-348 8836 u Functioneren bestuur en toezicht

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Verenigingen & Stichtingen

Verenigingen & Stichtingen E-KCM news > Jaargang 2 > nummer 2 > Amsterdam > mei 2011 Vragen nav de artikelen? Neem contact op met Ruud van de Ven via ruud.vandeven@kempen.nl of 020-348 8836 Voorwoord u Magere jaren op komst voor

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie 22 november 2013 1 Inhoudsopgave Wat belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

e-kcmnews V E R E N I G I N G E N & S T I C H T I N G E N

e-kcmnews V E R E N I G I N G E N & S T I C H T I N G E N e-kcmnews V E R E N I G I N G E N & S T I C H T I N G E N Jaargang 1 nummer 3 Amsterdam, september 2010 Liefdadigheid op zijn Amerikaans (n)iets voor Nederlanders? Bill Gates en Warren Buffet hebben recent

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave Waarom belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012 Eerste observaties septemberpakket KCM fiduciair management 26 september Wat is relevant voor de beleggingen? Rentecurve In lijn met het voorstel van Kamp: Ultimate Forward Rate (UFR) komt er op basis

Nadere informatie

Het managen van balansen, risico s, risicoprofielen waar u allen druk mee bezig bent, herken ik dus goed.

Het managen van balansen, risico s, risicoprofielen waar u allen druk mee bezig bent, herken ik dus goed. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij DNB, tijdens het beleggersberaad van Pensioen Pro op 8 oktober 2015, getiteld Beleggen tussen twee vuren. In zijn speech ging Boertje

Nadere informatie

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op vrijdag 12 juli 2013 het lang verwachte consultatiedocument over de uitwerking

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen Samenhang en voorbeelden Ronald Janssen, Ortec Finance 1 Klant centraal stellen: Doelstelling Managen van de verwachtingen van onze cliënten Hoe kunnen we dat doen?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Jaarcongres Pensioenfederatie 16 mei 2017 14:30-15:15 15:20-16:05 Martin Mlynár 06 2113 8933 +41 76 397 4200 martin.mlynar@robeco.nl

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016 Algemene informatie Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds Statutaire naam: Stichting Dr. Arnold Rijpperda Wierdsma Fonds Adres: Nicolaas Beetslaan 46 3743 HM Baarn KvK nr.: 41055403 RSIN: 816181470

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode Drs. ing. Norbert Bol Drs. Tjeerd Tromp Agenda 2 Introductie onderzoek Norbert

Nadere informatie

Huidige stand van zaken nftk. drs. Lonneke Thissen AAG

Huidige stand van zaken nftk. drs. Lonneke Thissen AAG Huidige stand van zaken nftk drs. Lonneke Thissen AAG juli 2014 1. Huidige stand van zaken nftk Wetsvoorstel naar de Raad van State op 4 april 2014 Gebaseerd op nominaal kader - De komende tijd wordt gekeken

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Do s and Don ts

Beleggingsprofielen Do s and Don ts Beleggingsprofielen Do s and Don ts Even voorstellen Robert-John Thomson Sr. Accountmanager Intermediair Jan. 2017 Heden Sr. Accountmanager NN Investment Office 2013 2017 Accountmanager Beleggen WestlandUtrecht

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 18 maart 2014 Alex Poel Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Agenda 1. Achtergrond 2. Voorbeelden, waar ging het mis? 3. Dienstverleningscyclus 4. Klantbeeld

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Beursgenoteerd vastgoed

Beursgenoteerd vastgoed UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Beursgenoteerd vastgoed EEN WAARDEVOLLE TOEVOEGING AAN UW PORTEFEUILLE Neem ons digitaal platform met data over 300 vastgoedbedrijven en 200.000 vastgoed objecten

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie