e-kcmnews VERENIGINGEN & STICHTINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-kcmnews VERENIGINGEN & STICHTINGEN"

Transcriptie

1 e-kcmnews V E R E N I G I N G E N & S T I C H T I N G E N Jaargang 1 nummer 2 Amsterdam, juli 2010 Beleggingsreserve of spending rule: ik zeg DOEN! Het gebruik van een beleggingsreserve en/of een spending rule kan veel stichtingen helpen om het uitkeringsbeleid minder afhankelijk te maken van de sterk wisselende rendementen op hun vermogen... Ruud van de Ven Lees door --> page 2 Governance: ook voor verenigingen en stichtingen Eerst waren de bestuurders van ondernemingen aan de beurt met de Code Tabaksblatt. Recentelijk kwamen bestuurders van pensioenfondsen in het centrum van de belangstelling te staan als gevolg van het rapport van de commissie Frijns... Lukas Koppens Lees door --> page 3 Missiegerelateerde beleggingen De doelstelling van uw stichting staat verwoord in uw statuten. Uiteraard zorgt u er als bestuurder voor dat de uitgaven van de stichting in lijn zijn met deze doelstelling... Frans Mahieu Lees door --> page 4 Beleggingsvisie In de vorige editie van deze newsletter heb ik over onze visie voor 2010 aangegeven dat een afkoeling van de economische groei in de tweede helft van 2010 te verwachten was... Lars Dijkstra Lees door --> page 5 Stichting Steunfonds: de doelstellingen aanpassen aan de realiteit Stichting Steunfonds is een vermogensfonds dat is opgericht met als doel het onroerend goed van één van de oudste gezondheidsinstellingen van ons land te beheren... Maarten Kneepkens Lees door --> page 6 Voorwoord Aan uitdagingen voor goededoelenorganisaties op dit moment geen gebrek! Wat dat betreft is de vergelijking met een nieuwe regering treffend. Wat voor impact heeft een mogelijke economische double dip op het beleid van úw stichting? Uw (verwachte) inkomsten staan onder druk, terwijl de behoefte aan uw (financiële) steun toeneemt. Hoe zorgt u dat uw instelling in zo een economisch moeilijke omgeving financieel gezond en robuust blijft? Daarnaast doet uw organisatie ongetwijfeld goede dingen, maar doet uw organisatie de dingen ook goed? Een duurzaam financieel rendement is inmiddels redelijk ingeburgerd binnen de filantropische sector. Maar door missiegerelateerde beleggingen kunt u hier ook een maatschappelijk rendement aan koppelen. Tegen een achtergrond van een steeds kritischere omgeving, gaan wij ook in op de vraag hoe kritisch u binnen het bestuur naar elkaar bent. Daagt u binnen het bestuur elkaar wel voldoende uit om er het maximale uit te halen? Ten slotte beschrijven wij een praktijkvoorbeeld van de zoektocht van een (landgoed)stichting naar een goede invulling van het beleggingsbeleid. Ook in dergelijke gevallen vindt u in ons een financiële partner, die door vragen te stellen samen met u de juiste antwoorden tracht te vinden. Wij gaan graag met u het gesprek aan. Ruud van de Ven Senior Account Manager VERENIGINGEN & STICHTINGEN Kempen Capital Management Beethovenstraat WZ Amsterdam Tel: Fax:

2 Beleggingsreserve of spending rule: ik zeg DOEN! Het gebruik van een beleggingsreserve en/of een spending rule kan veel stichtingen helpen om het uitkeringsbeleid minder afhankelijk te maken van de sterk wisselende rendementen op hun vermogen. Juist voor een sector die in economisch moeilijke tijden een vangnet wil bieden voor een terugtrekkende overheid en een naar binnen gekeerd bedrijfsleven, is financiële robuustheid belangrijk. Niet alleen voor de stichtingen zelf maar ook voor hen die afhankelijk zijn van de (financiële) steun. Ondanks een over het algemeen conservatief beleggingsbeleid zijn de vermogens van de goededoelenorganisaties in 2008 hard geraakt door de financiële crisis. Vermogensdalingen van meer dan 10% waren eerder regel dan uitzondering. De organisaties hebben inmiddels wel geleerd om voorzichtig te zijn met het toewijzen en committeren van gelden aan meerjarige projecten. Maar niets is zo vervelend voor een goededoelenorganisatie als aan de hulpbehoevende achterban te moeten melden dat er minder geld beschikbaar is. Gelukkig is in 2009 een deel van dit vermogensverlies weer goedgemaakt, maar het katergevoel overheerst. Er wordt (onder andere door de media) een sterk beroep gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de economische verwachtingen zijn weinig rooskleurig. rendement maar uiteraard ook naar het verwachte rendement. Dit betekent dat de uitkering wordt verhoogd wanneer het rendement hoger uitvalt dan nodig. Deze methode werkt ook bij negatieve rendementen. In dat geval worden echter dan natuurlijk ook de uitkeringen geraakt, zij het vertraagd en gedempt. Vo o r iedereen duidelijk Een combinatie van een beleggingsreserve en een spending rule werkt het beste. In goede tijden wordt een reserve opgebouwd en wordt (gedempt) het uitkeringsniveau verhoogd. In slechte tijden wordt eerst de reserve afgebouwd en zal pas met een vertraging ook het uitkeringsniveau neerwaarts worden aangepast. Het voordeel van deze benadering is dat u niet alleen binnen uw eigen bestuur maar ook voor uw achterban (zowel donateurs als ontvangers) duidelijkheid schept over de manier waarop uw begroting reageert op mee- en tegenvallers. Hiermee presenteert u een sluitende begroting voor zowel de korte en als de lange termijn. Wanneer u dit ook nog opneemt in uw beleidsplan en uw beleggingsplan, dan zal uw ANBI-schikking hierdoor niet in gevaar komen en kunt u zich volledig richten op de doelstellingen van uw stichting. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen. 2 Tw e e mogelijkheden Hoe kunt u als verantwoordelijke bestuurder van een stichting hier iets aan doen? Ook u heeft geen glazen bol. Helemaal niet meer beleggen levert bij de huidige lage rente bijna niets op en creëert ook weer nieuwe problemen. Wat u wel kunt doen is ervoor zorgen dat er een minder directe koppeling, met andere woorden dus een buffer, wordt aangebracht tussen de (wisselende) inkomsten en de (stabielere) uitgaven. Hiervoor staan u twee methoden ter beschikking: Ruud van de Ven Senior Account Manager Beleggingsreserve: wanneer de beleggingsrendementen hoger zijn dan nodig voor de uitkeringen, worden deze niet uitgekeerd maar (volledig) aangemerkt als beleggingsreserve. Deze reserve kan vervolgens worden aangesproken in de jaren dat het werkelijke rendement lager uitkomt dan gewenst. Uiteraard moet er een maximum worden gesteld aan deze reserve en is periodieke afstemming nodig tussen de reserve en de uitgangspunten in het beleidsplan. Nadeel is dat eerst een reserve nodig is alvorens deze methode kan worden toegepast. Spending rule: de hoogte van de uitkeringen is afhankelijk van de uitkeringen van vorig jaar en het rendement op de portefeuille. Er kan gekeken worden naar het historische

3 Governance: ook voor verenigingen en stichtingen Eerst waren de bestuurders van ondernemingen aan de beurt met de Code Tabaksblatt. Recentelijk kwamen bestuurders van pensioenfondsen in het centrum van de belangstelling te staan als gevolg van het rapport van de commissie Frijns. Is dit het begin van een trend die ook u als bestuurder van een stichting gaat raken? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij contact gezocht met het Montae Bestuurscentrum, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bestuurdersondersteuning. Wat opvalt, is dat nieuwe codes niet vrijblijvend zijn. In de kern gaat het om het functioneren van het bestuur. De vraag die u als bestuurder kunt stellen is of uw stichting ook beter haar doelstellingen kan realiseren wanneer expliciet aandacht wordt besteed aan de governance van de stichting. En dan bedoelen we niet alleen of er sprake is van een deugdelijk statuut, of er een apart beleggingsstatuut is en of verantwoordelijkheden en bevoegdheden voldoende zijn vastgelegd. Het gaat erom of de competenties van de diverse bestuursleden in voldoende verhouding staan tot de omvang en de complexiteit van de vraagstukken waarmee u als bestuur wordt geconfronteerd. Governance is geen doel op zich, maar een hulpmiddel voor het bestuur om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. 3 Montae is voorstander van een zelfevaluatie van het bestuur. Zelfevaluatie is een door het bestuur zelf uitgevoerde, gestructureerde analyse van zijn functioneren. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Het bestuur heeft er veel baat bij, mits zorgvuldig uitgevoerd. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat is de missie van de stichting? Hoe wordt succes gedefinieerd? Hoe kan het bestuur zoveel mogelijk waarde toevoegen aan de organisatie? En welk gedrag past daar het beste bij? Een bestuur dat een helder antwoord op deze vragen formuleert, verbetert niet alleen het eigen functioneren. Het vergroot tegelijkertijd het werkplezier van de bestuursleden én helpt bij het inwerken van nieuwe bestuursleden. Meer informatie: Lukas Koppens Senior Account Manager

4 Missiegerelateerde beleggingen De doelstelling van uw stichting staat verwoord in uw statuten. Uiteraard zorgt u er als bestuurder voor dat de uitgaven van de stichting in lijn zijn met deze doelstelling. Maar als u zich als bestuurder nu de volgende vraag stelt: Zou de stichting meer moeten zijn dan een beleggingsinstelling die haar cashflow voor charitatieve doeleinden aanwendt? Hoe maakt u dan het verschil? F i n a n c i e e l vs. duurzaam Veel stichtingen zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat het beleggingsbeleid van de stichting niet haaks moet staan op de oorspronkelijke doelstelling. Zo werd het KWF in verlegenheid gebracht toen het werd geconfronteerd met een, weliswaar indirecte, belegging in tabaksaandelen. Veel stichtingen hebben dan ook als reactie een duurzaam beleggingsbeleid ontwikkeld. Op die manier werkt het vermogen dubbel: aan de ene kant wordt een financieel rendement behaald, aan de andere kant wordt door middel van duurzaam beleggen bijgedragen aan de gewenste ontwikkeling van de samenleving. Toch lijken op dit moment financieel en duurzaam rendement nog vaak te veel van elkaar gescheiden te worden bekeken. 4 M a a t s c h a p p e l i j k resultaat In de Verenigde Staten zijn ideeën ontstaan om dit fundamentele onderscheid te overbruggen. Ook kleinere stichtingen kunnen hiervan leren. Het idee is dat niet alleen giften kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van uw stichting. Denk eens na over mogelijkheden als het verstrekken van leningen, het verzekeren van bepaalde projecten of rechtstreeks investeren in projecten die voldoen aan de statutaire doelstelling van uw stichting. Op die manier komen het financiële en het maatschappelijke rendement volledig in elkaars verlengde te liggen. Dat is de basis van missiegerelateerde beleggingen. Algemeen gedefinieerd kunnen missiegerelateerde beleggingen worden gezien als die investeringsactiviteiten die een positief maatschappelijk resultaat opleveren, bovenop het financiële resultaat. Het spreekt voor zich dat hoe dichter dit maatschappelijke resultaat in de buurt komt van de statutaire doelstelling van uw stichting, hoe beter uw missie wordt volbracht. Zoals reeds opgemerkt zijn veel van deze ideeën ontstaan in de Verenigde Staten. Wilt u hier meer over lezen? Een handzaam naslagwerk is Philanthropy s new passing gear: Mission Related Investing A policy and Implementation guide for Foundation Trustees (http://www.rockpa.org). Frans Mahieu Directeur Institutionele Relaties

5 Beleggingsvisie In de vorige editie van deze newsletter heb ik over onze visie voor 2010 aangegeven dat een afkoeling van de economische groei in de tweede helft van 2010 te verwachten was. Zowel de financiële sector als de overheid zou voor tegenwind zorgen terwijl de consument te zwak was om de groei op peil te houden. Momenteel staan we aan de vooravond van die afkoeling en moeten we constateren dat vooral de overheid naar de voorgrond is getreden als bron van onrust en economische tegenwind. De zorgen van de financiële markten over de schuldpositie van een aantal Zuid-Europese landen zijn naar een nieuw hoogtepunt gestegen en overheden zien zich sneller dan gedacht gedwongen om met hun balansherstel te beginnen. Dit zal de economische groei negatief beïnvloeden, hoewel we wel verwachten dat centrale banken de start van hun exitstrategie hierdoor juist voor zich uit zullen schuiven. Deze uitruil van restrictief fiscaal beleid voor expansief monetair beleid is een eerste stap van beleidsmakers, waar wij idealiter de volgende stappen zouden zien: geboden, in ieder geval totdat het economisch herstel een duurzamer karakter krijgt en beleidsmakers hun stappenplan duidelijk hebben gemaakt. Lars Dijkstra Chief Investment Officer Link naar: webcast Global Macro Outlook 201_Q Allereerst schept de G20 duidelijkheid door snel overeenstemming te bereiken over een nieuw regelgevingskader voor de financiële sector (zomer 2010) 2. Als volgende stap beginnen overheden met bezuinigen en het doorvoeren van structurele hervormingen (2010/2011) 3. Als derde stap verminderen centrale bankiers langzaam de overmatige liquiditeit in het systeem en starten met het verhogen van de korte rente (2011/2012) 4. Ten slotte, wanneer de economie in rustiger vaarwater terecht is gekomen, kan de voorgenomen regulering van de financiële sector daadwerkelijk worden ingevoerd (2013 en verder) Door deze stappen te zetten kunnen beleidsmakers het risico op een hernieuwde kredietcrisis tot een minimum beperken, en is het mogelijk de economische groei (licht) positief te houden. En hoewel de risico s met betrekking tot inflatie en deflatie ook in dit scenario groot blijven, zijn ze wel kleiner dan wanneer er te veel te snel, of te weinig te laat wordt gedaan. D o u b l e dip De komende tijd zullen we de acties van beleidsmakers tegen deze meetlat leggen en onze visie hierop meenemen in ons beleggingsbeleid. Met betrekking tot economische groei blijven we vooralsnog van mening dat de financiële markten te weinig rekening lijken te houden met een terugval in het economische groeitempo. Daarom houden we voor diezelfde financiële markten vast aan onze verwachting voor een double dip. Nogmaals, voorzichtigheid blijft wat ons betreft

6 Stichting Steunfonds: de doelstellingen aanpassen aan de realiteit Stichting Steunfonds is een vermogensfonds dat is opgericht met als doel het onroerend goed van één van de oudste gezondheidsinstellingen van ons land te beheren. De locatie en monumentale status van het onroerend goed maken dit fonds uniek. te bepalen, dan het risicoprofiel te kiezen en daarna pas de beleggingsstatuten op te stellen, kon het bestuur steeds op verantwoorde wijze beslissingen nemen. Het bestuur neemt dus de haalbaarheid van de doelstellingen als basis, en niet de doelstellingen zelf. Van Lanschot Bankiers werd uitgenodigd met een voorstel voor vermogensbeheer te komen, dat voldeed aan de volgende uitgangspunten: De omvang van het vermogen bedraagt circa 7 miljoen Voor het jaarlijks onderhoud was gebudgetteerd De koopkracht van het vermogen diende in stand gehouden te worden Tevens vroeg het bestuur om advies voor de optimale strategische asset allocatie. Conform onze aanpak voerden wij een eerste ALM-analyse uit om de haalbaarheid van de doelstellingen in kaart te brengen. Al gauw bleek dat het onwaarschijnlijk was dat de beide doelstellingen tegelijk gehaald zouden kunnen worden. Het onderhoudsbudget bleek te ruim, gegeven de wens tot behoud van het vermogen. Het bestuur zag zich gesteld voor een keuze tussen beide doelstellingen. Een optimaal risicoprofiel was op deze wijze niet te kiezen. H a a l b a a r h e i d staat centraal Hoe nu verder? We spraken af dat wij de analyse zouden omdraaien. Het bestuur formuleerde de nieuwe vraagstelling als volgt: Wat mogen wij aan onderhoudkosten budgetteren indien wij de eis tot behoud van vermogen met een kans van 90% haalbaarheid laten doorrekenen? Het bestuur koos de grens van 90% kans op behoud van de koopkracht van het vermogen omdat deze een goede balans biedt tussen kansen en risico s. Met deze doelstelling als basis is gekeken naar de haalbaarheid van verschillende niveaus van jaarlijkse onttrekkingen, bij verschillende risicoprofielen. Op basis van deze tweede analyse concludeerde het bestuur dat het onderhoudsbudget met circa 30% moest slinken. De analyse leidde tegelijk tot een keuze voor het optimale risicoprofiel, ofwel de strategische asset allocatie. Pas toen de doelstellingen en het bestpassende risicoprofiel waren vastgesteld, kwamen de beleggingsstatuten van de Stichting aan bod. Het bestuur bereikte zo een optimale afstemming tussen de doelstellingen en de statuten. Vo o r- en nadelen afgewogen Bij het opstellen van de statuten keek het bestuur al enigszins vooruit naar het beheermandaat en een afgestemd beleggingsbeleid, in overleg met de bank. Zo werd het advies van de bank om de portefeuille breed te spreiden over meerdere beleggingscategorieën in de statuten en het mandaat. Vanwege de liquiditeitsbehoefte van de Stichting werd de beleggingscategorie alternatives uitgesloten. Funds-ofhedgefunds kunnen een positieve bijdrage leveren aan de risico/rendementsverhouding van een portefeuille, maar hebben ook nadelen, zoals de geringe liquiditeit en de mindere transparantie. Bij de invulling van het mandaat kwamen ook de voor- en nadelen van actief beheer aan bod. Van Lanschot en KCM afficheren zich als actief huis, dat waarde wil toevoegen met actief beheer. Het alternatief is te kiezen voor een passieve portefeuille, die dicht bij de benchmark blijft, en dus maximale aansluiting biedt bij de ALM-analyse. Tot slot kwam het thema duurzaamheid aan bod. Van Lanschot voert al het vermogensbeheer uit op duurzame grondslag. De basis is het Engagementbeleid in samenwerking met een vooraanstaand engagement manager, GES uit Zweden. Het Engagementbeleid bevestigde het bestuur in zijn keuze voor actief beleid. Passieve indexfondsen gaan immers minder snel het gesprek aan met aandeelhouders over maatschappelijke thema s. Actieve managers zijn aanspreekbaar op de maatschappelijke aspecten van hun beleggingsbeleid, en zijn in de praktijk vaak bereid om ook de bedrijven in hun portefeuille er op aan te spreken. Maarten Kneepkens Hoofd Asset Management Van Lanschot 6 Uiteraard vermelden de statuten dat de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid bij het bestuur ligt. Door systematisch te werken, dat wil zeggen eerst de doelstellingen Disclaimer Deze nieuwsbrief is opgesteld door Kempen Capital Management N.V. (KCM) en alleen bedoeld om u te informeren. KCM is een beleggingsonderneming en heeft in die hoedanigheid een vergunning. KCM staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s R a p p o r t E n q u ê t e : D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s V e r e n i g i n g e n e n s t i c h t i n g e n D e s k J u l

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Aanbevelingen Beleggingsbeleid

Aanbevelingen Beleggingsbeleid Aanbevelingen Beleggingsbeleid B e s t u r e n m o e t j e d o e n! Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 5 7 Hoofdstuk 1. Strategie 1.1. Beleid 1.1.1. Strategisch beleggingsbeleid ontwikkelen 1.1.2. Risico

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Strategisch beleggingskader 2015-2020

Strategisch beleggingskader 2015-2020 Strategisch beleggingskader 2015-2020 STRATEGISCH BELEGGINGSKADER 2015-2020 2 Inleiding strategisch beleggingskader Het strategisch beleggingskader wordt beschreven aan de hand van de piramide : een schematische

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen

Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Geld geldt ook! Best

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens fonds Voorwoord Hoofdlijnen 2007 Jaarverslag 2007 Nieuwe pensioenregeling Statuten en reglementen

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie