FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2010"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bouwmaatschappij Weustenenk B.V., vestigingsadres: 7255 AX Hengelo (Gld.), Molenenk 5 Faillissementsnummer : 10/107 F Datum uitspraak : 25 maart 2010 Curator : mr. Chr.B. Geurink Rechter-commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms Activiteiten onderneming : Uitoefening van het timmer-, metsel- en aannemingsbedrijf. Omzetgegevens : (x 1000) Personeel gemiddeld aantal : 8 Verslagperiode : t/m Bestede uren in verslagperiode : uur (bijlage 1) Bestede uren totaal : uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De directie wordt gevoerd door Weustenenk Exploitatie B.V. en Oolthuis Exploitatiemaatschappij B.V.. Oolthuis Exploitatiemaatschappij B.V. is in functie getreden per 8 maart Hieronder treft u aan een organogram betreffende de Weustenenk bedrijven. Het was zo dat Oolthuis Exploitatiemaatschappij B.V. c.q. Bouwbedrijf Oolthuis uit Lichtenvoorde vanaf eind 2009 bezig was om te bezien welke mogelijkheden er waren om Bouwmaatschappij Weustenenk B.V. over te nemen. Allengs bleek dat de resultaten veel slechter waren dan was voorzien en voorgespiegeld. Ineens kwamen er diverse lijken uit de kast, zodat het uiteindelijk niet tot een overname buiten faillissement is gekomen. Er moest steeds meer geld worden gestopt in het voortzetten van de werkzaamheden en uiteindelijk is besloten dat Bouwmaatschappij Weustenenk B.V. 1

2 geen zelfstandig bestaansrecht had en ook niet in een samengaan met Bouwbedrijf Oolthuis B.V., zodat een faillissement onvermijdelijk was. Weustenenk is van oudsher een bouwbedrijf, hetgeen zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld heeft. Het is een familiebedrijf van overgrootvader op grootvader en zo verder. B.H. Weustenenk Beheer B.V. Aandeelhouder: B.H. Weustenenk Bestuurder: B.H. Weustenenk ( ) Weustenenk Exploitatie B.V. Aandeelhouder: B.H. Weustenenk Beheer B.V. Bouwmaatschappij Weustenenk B.V. Aandeelhouder: Weustenenk Exploitatie B.V. Bestuurder: Weustenenk Exploitatie B.V. en Oolthuis Exploitatiemaatschappij B.V. Weustenenk Projectmaatschappij B.V. Aandeelhouder: Weustenenk Exploitatie B.V. Bestuurder: Weustenenk Exploitatie B.V. 1.2 Winst en verlies : (afgerond 1000-tallen) 2006 een winst van een verlies van een winst van een verlies van Balanstotaal : (x 1000) (via de kolommenbalans) 1.4 Lopende procedures : Voor zover thans bekend zijn er geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen : CAR-verzekeringen, WA-verzekeringen, Autoverzekeringen e.d.. Bezig met inventarisatie. 2

3 1.6 Huur : Het pand wordt gehuurd van Exploitatie B.V.. De bedrijfshal met magazijn wordt sinds kort verhuurd aan Bouwbedrijf Oolthuis B.V., die daar mallen produceert voor HCI B.V., welk bedrijf direct gelegen is aan het pand van Weustenenk Exploitatie B.V.. Het is de vraag of deze huur in stand kan blijven. De ING Bank heeft daar bezwaar tegen gemaakt en beroept zich op het huurbeding zoals dat staat in haar hypotheekakte. De mogelijkheid bestaat dat Bouwbedrijf Oolthuis B.V., althans een daaraan gelieerde B.V. het hele onroerend goed koopt, waaronder ook het terrein, kantoor, hal en magazijn. 1.7 Oorzaak faillissement : Het is duidelijk zoals blijkt uit de omzetgegevens zoals die in de kop van dit verslag zijn gegeven dat er in 2009 een enorme terugval is geweest in de omzet. Weliswaar werd er gewerkt met een klein bestand aan werknemers, doch er werd erg veel werk uitbesteed. Desondanks was de enorme teruggang in de omzet één van de oorzaken dat er liquiditeitsproblemen ontstonden. Bij de bank, de ING Bank Amsterdam, kwam curanda onder intensief beheer. Het liquiditeitsprobleem was dusdanig dat er bepaalde werkzaamheden niet meer werden uitgevoerd. Ook de externe accountant zijn werkzaamheden voor een deel opgeschort. Een oorzaak is ook dat de indirect bestuurder, zijnde de heer B.H. Weustenenk, persoonlijk een moeilijke periode heeft doorgemaakt. Hij heeft wellicht niet al die aandacht aan het bedrijf kunnen schenken, welke nodig was voor een goede exploitatie en ook voor een tijdige reactie op de terugval in omzet. Ondanks alles blijkt dat veel opdrachtgevers hem toch trouw blijven. Weustenenk trad niet zozeer op de in de woningbouw, doch meer in de utiliteitsbouw. Daar had hij een sterkte poot, met name in de wereld van de afvalverwerking en gisting, zijnde het gisten van afval tot hoogwaardige producten. Daarmee trad hij ook ver buiten de regio. Een aantal grote opdrachten was on hold gezet in afwachting van betere tijden. Mede daardoor ontstond ook een gat in de omzet. Daarbij kwam nog dat hij door zijn huisbankier steeds korter werd gehouden en ook over moest gaan tot het inperken van zijn 3

4 krediet. Er is nog sprake geweest van een reorganisatie voor wat betreft de opzet van de bedrijven. Het bouwbedrijf is omhoog geschoven voor wat betreft alle activa en het personeel is achtergebleven in de nieuwe bouwmaatschappij. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de schuldenpositie. Er zal nog moeten worden gekeken in hoeverre daarbij de belangen van de crediteuren voldoende zijn meegenomen. Uiteindelijk heeft Bouwmaatschappij Weustenenk B.V. hulp gezocht bij een ander bouwbedrijf. Dit was Bouwbedrijf Oolthuis B.V. uit Lichtenvoorde. Zij hebben gekeken of het bedrijf going concern kon worden overgenomen, doch dit is uiteindelijk niet mogelijk gebleken. Het was zo dat het bedrijf er al te slecht voor stond en er teveel geld in moest worden gestopt, waarbij het dan nog weer zo was dat een totaal overzicht van alle financiële verhoudingen moeilijk was te maken en rekening moest worden gehouden met tegenvallers; lijken in de kast. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 8 personen. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 9 personen. 2.3 Datum ontslagaanzegging : 29 maart Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De onroerende zaak zit in Weustenenk Exploitatie B.V Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Zie inventarisatie- en taxatierapport door NTAB d.d. 26 maart 2010 (bijlage 2), welk rapport nog was opgemaakt door de ING Bank. Dit is vooraf niet goed gecommuniceerd door de heer Weustenenk, zodat nog een tweede taxatie heeft plaatsgevonden door Abas B.V., zij het niet helemaal uitgewerkt. Het rollend materiaal valt onder het pandrecht van ING Bank. 4

5 3.6 Verkoopopbrengst : ,00 incl. BTW en dit bedrag valt in de boedel. 3.7 Boedelbijdrage : 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja. Hierover is uitvoerig overleg geweest met de ING Bank. Er was sprake van een gemeenschappelijke bodem. De hal en het magazijn waar Bouwbedrijf Oolthuis haar mallen maakt en opsloeg. Voorraden / Onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Zie ook het inventarisatie- en taxatierapport door NTAB d.d. 26 maart Het stelt op zichzelf weinig voor, de opbrengst hiervan gaat naar de ING Bank in verband met haar pandrecht Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : De goodwill is verkocht voor een bedrag van ,00 incl. BTW en dit bedrag valt in de boedel Verkoopopbrengst : ,00 incl. BTW. Afgerond; behoudens praktische afwikkeling. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Dit is nog zeer ongewis. Er is gewerkt met voorschotnota s, dit om ook een wat rooskleuriger beeld te schetsen van de situatie. In de lijst zoals die is afgegeven staat een bedrag van ,18. Er moet nog worden gekeken in hoeverre al deze vorderingen toebehoren aan de ING Bank. De ING Bank stelt verpanding te hebben van deze vorderingen. 4.2 Opbrengst : Nog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Conform de separatistenregeling, voor zover er sprake is van verpanding. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) : De bank heeft een hoofdelijkheidsverklaring, een 5

6 compte jointovereenkomst van ,72, waarbij dit onderverdeeld moet worden voor diverse Weustenenk bedrijven. 5.2 Leasecontracten : Het koffiezetapparaat, welk apparaat zal worden teruggegeven, en een auto Vito Mercedes, welke zal worden teruggegeven aan de leasemaatschappij. 5.3 Beschrijving zekerheden : Verpanding inventaris, rollend materiaal, machines, hypotheek, onroerend goed. 5.4 Separatistenpositie : Ja. 5.5 Boedelbijdragen : Voor zover van toepassing op basis van de separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Tot nu toe niet. 5.7 Reclamerechten : Niet. 5.8 Retentierechten : Niet. 6. Doorstart / Voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Zeer waarschijnlijk zal er sprake zijn van voortzetting van een deel van de werkzaamheden door Bouwbedrijf Oolthuis B.V. te Lichtenvoorde. Ik verwijs daarvoor ook naar 3.12 verkoop goodwill. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Nog verder af te wikkelen, diverse praktische kwesties. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet echt van toepassing. Bij de verkoop van de goodwill is bepaald dat vier werknemers mee zullen gaan naar het opnieuw te starten bedrijf. B.H. Weustenenk zal zeer waarschijnlijk ook een rol blijven spelen. 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Ziet er goed uit, in ieder geval kunnen op basis van de gegevens die voorhanden zijn de financiële verplichtingen worden vastgesteld. 7.2 Depot jaarrekeningen : Nader onderzoek. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Er is een samenstellingsverklaring betreffende de jaarrekening voor het laatst in

7 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Moet nog nader worden uitgezocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nader onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : Nader onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Zijn nog niet ingediend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Moeten nog worden ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV : Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend. 8.4 Andere pref. vorderingen : 8.5 Aantal concurrente vorderingen : + 92 (bijlage 3) 8.6 Bedrag concurrente vorderingen : , Verwachte wijze van afwikkeling : Afwachting van nadere stukken en informatie. Verder inventariseren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Er moet nog worden gekeken in hoeverre curanda een vordering heeft op Weustenenk Exploitatie B.V. en op Weustenenk Beheer B.V.. In het verleden blijkt uit de stukken dat er sprake is van een grote vordering, die grotendeels ongedaan is gemaakt, door het overhevelen van het onroerend goed en inventaris en rollend materiaal met daarbij overname van de vordering. Het is zo dat op dit moment de Bouwmaatschappij ook wordt aangesproken voor het voldoen van deze vorderingen van Beheer en Exploitatie. Het kan zo zijn dat door regresvordering er nog extra vorderingen ontstaan op Beheer en Exploitatie. Dit zou er dan weer toe kunnen leiden dat deze partijen moeten worden aangesproken danwel dat deze bedrijven failliet worden verklaard. Naast Bouwmaatschappij Weustenenk B.V. staat nog Weustenenk Projectmaatschappij B.V.. Deze B.V. heeft nauwelijks gewerkt en het is ook de vraag wat daarmee weer moet gebeuren. Bovendien zal moeten worden bekeken hoe het moet met de afwikkeling van de diverse vorderingen, die vrijwel allemaal gerelateerd zijn aan de afwikkeling van de bouw, dit voor wat betreft de totale bouw, danwel gedeelten van de bouw. Een en ander vergt erg veel tijd en moeite. In overleg met de heer Weustenenk wordt bezien hoe een en ander kan worden afgewikkeld. Bovendien moeten er nog nota s 7

8 worden verzonden voor werkzaamheden die al zijn verricht, doch nog niet zijn gefactureerd. 9.2 Plan van aanpak : De komende maanden zal verder gewerkt worden aan de afwikkeling van deze zaken. Zonodig zal in overleg worden getreden met de rechtercommissaris om te overleggen hoe een en ander verder moet worden afgewikkeld. Tot op heden is de samenwerking met de heer Weustenenk goed te noemen. Daarbij speelt wel een rol dat de heer Weustenenk nogal uit het veld is geslagen door de laatste ontwikkelingen. De stellige verwachting is dat de komende maanden zeker nog gebruikt zullen worden voor het verder afronden van dit faillissement. Dit geldt ook voor wat betreft de eventuele verkoop van het onroerend goed gelegen aan de Molenenk 5 te Hengelo (Gld.) en de gevolgen hiervan. 9.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden. 10. Totaal gerealiseerd actief 10.1 Saldo faillissementsrekening : ,65 (bijlage 4) 10.2 Opbouw saldo faill. rekening : Zie bijgaand tussentijds financieel verslag (bijlage 5) Doetinchem, 26 april 2010 Chr.B. Geurink curator Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. 8

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Aannemingsbedrijf A.J. Verweijen, statutair gevestigd te Bemmel en

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8 oktober 2010 Gegevens onderneming : Uitzendbureau

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie