Het kwartaal in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kwartaal in een notendop"

Transcriptie

1 Het kwartaal in een notendop Kwan ta eve verruiming In maart star e de Europese Centrale Bank met de kwan ta eve verruiming. Daarmee wordt bedoeld het maandelijks opkopen van voornamelijk staatobliga- es. Het doel hiervan is om de kapitaalmarktrente naar een lager niveau te brengen en daarmee de economie een posi eve impuls te geven. Ook de euro zou hierdoor - ten opzichte van de dollar - in waarde moeten afnemen, wat in principe moet leiden tot een betere concurren eposi e van de eurolanden. Tóch liepen de Duitse en Nederlandse rentes in april geheel onverwacht weer op. Wat hier de exacte reden voor was, is moeilijk te zeggen. De publica e van guns ge macrocijfers in de eurozone zou hier een rol hebben kunnen spelen, omdat hiermee mogelijk de illusie werd gewekt dat er eerder gestopt zou kunnen worden met het opkoopprogramma. Halverwege de maand mei kwam er een einde aan de s jging van de rente, echter deze bevond zich nog steeds op een rela ef hoog niveau ten opzichte van een maand eerder. Het opkoopprogramma van de ECB duurt naar verwach ng minstens tot september Bedrijfsresultaten en macrocijfers overwegend posi ef De bedrijfscijfers die in de loop van het tweede kwartaal werden bekendgemaakt, pakten over het algemeen goed uit. Onder andere bedrijven die profijt hadden van de sterke Amerikaanse dollar deden het goed. Vooral IT-gerelateerde ondernemingen en banken kwamen goed uit de verf. Maar niet alleen de bedrijfsresultaten, ook het macro-economisch nieuws was guns g van aard. Begin juni maakte de Nederlandse Bank zelfs bekend dat de zeven magere jaren voorbij waren en dat er weer licht aan de economische horizon zou gloren! Helaas konden de overwegend posi eve berichten de beurzen niet in bedwang houden. De moeizame onderhandelingen met de Grieken zorgden ervoor dat beleggers zich over het algemeen nerveus gedroegen. Er hoefde dan ook maar weinig te gebeuren of er was een reac e te verwachten. Dit bleek wel toen er, een magere groei van de Amerikaanse economie werd gepresenteerd en de aandelenmarkten daarop fors in waarde daalden. Griekenland beheerst het nieuws De onderhandelingen met Griekenland beheersten ontegenzeggelijk het nieuws. De ministers van financiën van de eurogroep deden verwoede pogingen om Griekenland ervan te overtuigen dat hervormingen en bezuinigingen onvermijdelijk zouden zijn om het land er weer bovenop te helpen. SEQUOIA NIEUWSBRIEF Juli 2015, NR. 3 Copyright 2015, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

2 De Grieken bleven zich echter fel verze en tegen deze voorstellen. Ondertussen kwam de bodem van de Griekse schatkist meer en meer in zicht en werd de druk om te zwichten voor de eisen van de schuldeisers alsmaar groter. De bereidheid van de Griekse regering tot het doen van meer concessies leek even toe te nemen, maar uiteindelijk verlieten ze de onderhandelingstafel en werd, terwijl het ul matum om een lening aan het IMF terug te betalen verliep, een Grieks referendum in het vooruitzicht gesteld. Een defini eve oplossing voor dit probleem werd in dit kwartaal niet bereikt. De Griekse bevolking, die stevig gebukt gaat onder de bezuinigingen en het stuklopen van de onderhandelingen, mag zich begin juli uitspreken over de voorgestelde hervormingen. De Griekse premier hee zijn lot verbonden aan de uiteindelijke uitslag, die hoe dan ook voor de Grieken zal leiden tot een onzekere toekomst. De waan van de dag Door Ron de Haas. Nu de zeven magere jaren volgens de Nederlandse Bank achter ons liggen en de spaarrente erg laag is, begeven zich weer steeds meer mensen op de effectenbeurs. Een aantal van hen doet dat onder deskundige begeleiding, anderen geven er de voorkeur aan om zélf te beleggen. In de dagelijkse prak jk spreken wij niet alleen onze eigen klanten, maar ook mensen die elders of zelf beleggen. Zij delen hun ervaringen vaak met ons. De situa es waarmee wij dan worden geconfronteerd, verbazen ons soms. In dit ar kel wil ik hier dan ook graag wat aandacht aan besteden. Door de invoering van de Wet op het Provisieverbod gaan klanten de adviseur een rekening betalen. Het is hierdoor begrijpelijk dat een aantal mensen hee gekozen voor het op het eerste oog goedkoopste alterna ef, namelijk zélf beleggen. Wat zijn dan die situa es die wij tegenkomen, vraagt u zich misschien af. Het gevaar dat op de loer ligt schuilt in eerste instan e in het posi eve beurssen ment, dat veel beginnende en onervaren beleggers het idee gee dat de beurzen maar één kant op kunnen; naar boven. Niets is natuurlijk minder waar, maar door zichzelf vast te klampen aan deze overtuiging, verliest men de realiteit en de risico s uit het oog. Door zelf te gaan beleggen moet je je wel verdiepen in de risico s van beleggen. De portefeuilles die wij soms onder ogen krijgen, vertonen niet zelden een zeer geringe spreiding van slechts vier of vijf verschillende aandelen, die ook nog eens beperkt blijven tot de bedrijven die op de AEX zijn genoteerd. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, wordt menig portefeuille opgesierd met zeer risicovolle obliga es. Als we deze mensen vragen naar hun beleggingsdoelstelling, dan kijken we er niet vreemd van op dat ze met een rendement van 9 à 10% wel tevreden zijn. Wat dan aan hun aandacht ontsnapt is dat ze, gezien de samenstelling van hun portefeuille, een rela ef hoog risico hebben gelopen, waarbij redelijkerwijs een eveneens hoger rendement verwacht zou mogen worden. Dit risico komt mogelijk in de toekomst, zodra de economische ontwikkelingen en daarmee de beurzen het weer even laten afweten en de koersen onderuit zullen gaan. Het uiteindelijke resultaat is dan dat veel mensen hun portefeuilles in paniek met verlies verkopen. Een groot aantal onder hen is dan voorgoed genezen om nog ooit eens de gang naar de effectenbeurzen te maken

3 Ook geen onverdeeld succes is het (te vroeg) nemen van winst, waarbij de oorspronkelijke beleggingsdoelstelling gemakshalve maar even uit het oog wordt verloren. Als de koersen daarna hun weg naar boven blijken te vervolgen, wordt deze handeling vaak afgedaan met de stelling dat er nog nooit iemand slechter is geworden van het nemen van winst. Ik waag dat echter te betwijfelen. Naast het a appen van winsten, komt het ook regelma g voor dat verliezen niet worden genomen. Slecht presterende aandelen worden, soms tegen beter weten in, aangehouden in de hoop dat het nog ooit goed komt. Niet de feiten, maar emo es voeren hier de boventoon. Normaal gesproken start iedere belegger zijn of haar ac viteiten met een uitgebreide inventarisa e. Zaken als financiële posi e, beleggingsdoelstelling, beleggingshorizon en risicoaccepta e vormen hier belangrijke sleutelwoorden. Uiteindelijk resulteert deze inventarisa e in een plan, waarbinnen gedurende een bepaalde periode (de beleggingshorizon) een beleggingsdoel wordt nagestreefd. Dit alles uiteraard binnen de veilige grenzen van een nauwkeurig vastgestelde risicoaccepta e. Wanneer iemand dan ook een beleggingshorizon hee van meerdere jaren, strookt het niet met dit plan om er een vorm van kortetermijndenken op los te laten. Het gevaar bestaat dan dat door het mislopen van kansen het uiteindelijke beleggingsdoel niet wordt behaald. Het vasthouden aan ra onele beslissingen en het negeren van emo onele handelingen blij een las ge zaak, zéker wanneer de belegger er als doe-het-zelver alleen voor staat. In het geval van vermogensbeheer of een andere vorm van deskundige ondersteuning, worden beleggingsbeslissingen niet genomen vanuit een overwegend emo onele betrokkenheid, maar meer vanuit een professionele visie. Het ra onele aspect speelt hierbij de leidende rol. Een belangrijke p die ik aan de doe-het-zelver wil meegeven, is om je niet te laten leiden door de waan van de dag. Neem beleggingsbeslissingen op ra onele gronden en blijf vooral je beleggingsdoelstelling trouw! Kennismaking met Marië e Maassen Mijn naam is Marië e Maassen. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen van 15, 13 en (bijna) 11. Sinds 11 jaar woon ik in Heelsum, in de mooie bossen in de buurt van Oosterbeek. In april ben ik begonnen bij Sequoia als Vermogensbeheerder/Analist. Na het afronden van mijn studie in 1993 ben ik gestart als beleggingsanalist bij Kempen & Co. Vervolgens heb ik aandelenportefeuilles van ins tu onele klanten beheerd, waarbij ik financieel-economische analyse kon combineren met de uitvoering en verantwoording daarvan. Dit heb ik bijna 4 jaar gedaan bij Aegon en daarna ruim 13 jaar bij SNS Asset Management. Voor mij zijn integriteit, respect en vertrouwen belangrijke kernwaarden en deze zijn onmisbaar in de financiële wereld. Daarnaast werk ik graag samen met gedreven collega s in een professionele, open omgeving. Nadat ik in januari in gesprek ben gekomen met Sequoia, spraken mij al snel de sfeer en de duidelijke klantgerichtheid aan. Sequoia hee een behoorlijke groei doorgemaakt, waarbij het bedrijf de belo en aan de klanten waar is blijven maken. Door mijn achtergrond kan ik binnen Sequoia een bijdrage leveren met specifieke kennis op het gebied van beleggingen en daarmee de dienstverlening voor de klanten verder ontwikkelen. Hierin werk ik samen met de andere beheerders en maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring. Ik werk met veel plezier bij Sequoia waar we ons dagelijks inze en om het vertrouwen dat de klanten ons hebben gegeven verder te versterken.

4 Column van mr. Arnoud Jungheim en mr. Lex van Noordenburg, belas ngadviseurs bij Loyens &Loeff. Voordelig geven Het geven aan goede doelen staat volop in de belangstelling. Jaarlijks fietsen duizenden mensen de Alpe d huez op om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Dichter bij huis kennen we De Stuwwalloop die jaarlijks door de Rotary Club Oosterbeek wordt georganiseerd en waarvan de opbrengst wordt aangewend voor kinderen met een erns ge hartaandoening. In dit item willen we ingaan op de mogelijkheid om uw gi en zo guns g mogelijk in te kleden. Al sinds 1952 kent de Nederlandse wetgeving een gi ena rekregeling. Deze regeling maakt gi en aan goede doelen a rekbaar als persoonsgebonden a rekpost voor de inkomstenbelas ng. De persoonsgebonden a rek vermindert de belas nggrondslag in box 1, box 2 of box 3. De gi en zijn hierdoor in het meest guns ge geval a rekbaar tegen 52% inkomstenbelas ng. Hierdoor betaalt de fiscus voor 52% mee aan uw gi en. Met ingang van 1 januari 2014 is de regeling zelfs nog guns ger geworden (zie hierna). Om in aanmerking te komen voor de gi ena rek, moet er sprake zijn van gi en aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onder een ANBI wordt verstaan een lichaam dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. De omschrijving uitsluitend of nagenoeg uitsluitend betekent voor 90% of meer. Het lichaam (vaak een s ch ng of vereniging) moet door de inspecteur als een ANBI zijn aangemerkt. Vrijwel alle bekende goede doelen, zoals bijvoorbeeld het KWF, zijn aangewezen als ANBI. Door de belas ngdienst wordt een ANBI-register bijgehouden met alle ANBI s in Nederland en via de site van de belas ngdienst kan worden gecontroleerd of een instelling als ANBI is aangemerkt. Voor gi en aan culturele instellingen geldt een verhoogde a rek. Een ANBI die zich vrijwel geheel richt op cultuur kan op verzoek de status van culturele instelling verkrijgen (een voorbeeld van een culturele ANBI is het Kröller-Müller Museum in O erlo). Voor gi en aan culturele instellingen geldt voor de belas nga rek een extra (fic eve) opslag van 25% op het bedrag aan gi en dat wordt geschonken. Een gi van bijvoorbeeld 5.000, mag hierdoor voor een bedrag van in a rek worden gebracht. Hierdoor levert de gi een belas ngvoordeel op van 65%, o ewel U bent dus maar kwijt, voor een gi van Binnen de regeling van de gi ena rek wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke gi en en andere gi en. Periodieke gi en zijn gi en in de vorm van vaste en periodieke uitkeringen aan een ANBI gedurende minstens vijf jaar. Het voordeel van periodieke gi en is dat ze onbeperkt a rekbaar zijn als persoonsgebonden a rekpost (geen minimum of maximum). Voor de andere gi en (niet periodiek) geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen en een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Tot 1 januari 2014 moesten periodieke gi en in een notariële akte worden vastgelegd. Hieraan waren notariskosten verbonden die vaak als belemmerende factor werden ervaren. Met ingang van 1 januari 2014 is deze eis komen te vervallen en kunnen de periodieke gi en in een onderhandse akte worden vastgelegd. Door middel van een modelovereenkomst op de website van de belas ngdienst kunnen de schenker en het goede doel de gewenste periodieke gi vastleggen. Uit de volgende voorbeelden zal het belas ngvoordeel van periodieke gi en ten opzichte van niet periodieke gi en blijken. ¹www.belas ngdienst.nl/rekenhulpen/gi en/anbi_zoeken ²Voor de extra opslag geldt een maximum van

5 Voorbeeld 1 Mevrouw Geefgul hee een inkomen in box 1 van per jaar en doet jaarlijks gi en van in totaal aan ANBI s. Als er sprake is van een niet periodieke gi kan zij, doordat de gi van de 1% niet overs jgt, niets in a rek brengen. De gi van kost haar dus daadwerkelijk Als er sprake zou zijn van een periodieke gi, is deze wel a rekbaar. In dit geval zou de a rekbaar zijn tegen 52%. Hierdoor is er minder inkomstenbelas ng verschuldigd. Van de betaalt de schenker dus ne o 960. Als er sprake is van een schenking aan een culturele ANBI, betaalt mevrouw Geefgul zelfs ne o slechts 700. Voorbeeld 2 De heer Gullegever hee een inkomen in box 1 van per jaar en doet jaarlijks gi en van in totaal aan ANBI s. Als er sprake is van een niet periodieke gi kan hij maximaal 10% in a rek brengen met een minimum van 1%. Doordat de gi van de 10% overs jgt, kan hij slechts in a rek brengen tegen 52%. De heer Gullegever betaalt hierdoor minder belas ng en betaalt zelf ( min 9.360). Als er sprake zou zijn van een periodieke gi, is de volledige gi van wel a rekbaar. In dit geval zou de a rekbaar zijn tegen 52%. Hierdoor is er minder belas ng verschuldigd. Van de betaalt de heer Gullegever dus ne o maar Zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden kan het voordeel van het doen van periodieke gi en ten opzichte van andere gi en door de drempels en maximumbedragen aanzienlijk zijn. Om de gi ena rek maximaal te kunnen benu en is het aan te raden om gewone gi en om te ze en in periodieke gi en. Door gi en om te ze en in periodieke gi en kunt u de fiscus het grootste deel van uw gi en laten betalen! Eventueel kunt u besluiten het extra fiscale voordeel weer te schenken, de goede doelen zullen u (nog) dankbaar(der) zijn! Mocht u vragen hebben, bel gerust! Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het goede doel waaraan u wilt schenken. De meeste goede doelen zijn bekend met de mogelijkheid om periodiek te schenken. Arnoud Jungheim Lex van Noordenburg mr. A.J. Jungheim is belas ngadviseur bij Loyens & Loeff NV in Oosterbeek en Amsterdam en is gespecialiseerd in het fiscaal op maliseren van grote par culiere vermogens mr. A.M. van Noordenburg is belas ngadviseur bij Loyens & Loeff NV in Oosterbeek en is gespecialiseerd in de (fiscale) begeleiding van grote familiebedrijven en hunaandeelhouders Loyens & Loeff NV is een advocaten, notarissen en belas ngadvieskantoor met ruim 1500 medewerkers en kantoren in de Benelux en de belangrijkste financiële centra wereldwijd. ³ ngdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/ themaovers jgend/programmas_en_formulieren/ overeenkomst_periodieke_gi en

6 Wat deed Sequoia? Ondanks het nega eve sen ment op de effectenbeurzen van dit moment zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie posi ef. Zowel macro-economische cijfers als recent gepubliceerde bedrijfsresultaten ondersteunen deze verwach ng. Nu de Europese Centrale Bank een aanvang hee gemaakt met de kwan ta eve verruiming en het er niet naar uitziet dat deze ac e op korte termijn zal worden gestaakt, verwachten wij dat de dollar terrein zal winnen op de euro. De verruiming van de geldhoeveelheid zal normaal gesproken op termijn ook een lagere rente tot gevolg hebben. Omdat we posi ef zijn over de vooruitzichten van de Europese economie, hebben we in april een draai gemaakt binnen de zakelijke waarden en de beleggingen in aandelen van Europese bedrijven verhoogd. Tevens hebben we toen besloten om de kortlopende Europese staatsleningen te verkopen en te ruilen voor Amerikaanse kortlopende staatsleningen. Bij deze laatste belegging spelen wij in op een hogere rentevergoeding en een eventuele verdere renteverhoging in de Verenigde Staten. Wij vonden het belangrijk om bij deze draai het totale belang aan Amerikaanse dollars binnen de portefeuilles ongewijzigd te laten. Onze verwach ng is dat de Amerikaanse dollar de komende periode sterker wordt, want een oplopende rente zal monetair worden vertaald in een sterkere dollar. Wij zien daarom op dit moment geen reden om het dollarbelang binnen de portefeuilles af te bouwen. De onrust op de beurzen door de ontwikkeling met betrekking tot de Griekse financiële situa e hebben wij natuurlijk op de voet gevolgd. Wij hebben besloten om de aandelenweging binnen de portefeuilles vooralsnog niet aan te passen. Onze belangrijkste reden hiervoor is dat de economische situa- e steeds verder verbetert en dat de Griekse situa e niet heel bedreigend zal zijn voor dit herstel. Wel verwachten we dat de beweeglijkheid de komende jd zal aanhouden. Fundshare Sequoia Quantum Sa s Fund Toelich ng bij de performance Het FundShare Sequoia Quantum Sa s Fund hee tot en met eind mei een mooie gestage groei van het rendement gekend. Helaas hee de daling op de beurzen in de maand juni ervoor gezorgd dat het tweede kwartaal van 2015 met maar een gering posi ef resultaat kon worden afgesloten (+/+ 0,98%). De meeste indices, zoals ook de MSCI Europe (-/- 5,12%) en ook de AEX Index (-/- 3,44%) hebben het kwartaal minder goed afgesloten. In de portefeuille van het fonds waren het, naast de nieuwe beleggingen in BE Semiconductors, Porsche, LVMH en L Oréal, de oudgedienden BAIDU en Fugro, die tot de grotere verliezers behoorden. Het fondsrendement komt over het eerste hal aar 2015 uit op 15,46%.

7 Bedrijf uitgelicht Transocean is de grootste offshore boormaatschappij in diep en ultradiep water ter wereld. Het bedrijf beschikt met haar 135 boorpla ormen en boorschepen over de grootste vloot ter wereld. De onderneming exploiteert oliepla ormen en levert boordiensten aan de olie- en gasindustrie. De specialisa e ligt op het gebied van diepzeeboringen en boringen in moeilijk bereikbare gebieden onder zware omstandigheden. Het bedrijf beschikt over schepen die voldoen aan de hoogste technische specifica es. Na de grote ramp in de Golf van Mexico in 2010 met een door Transocean aan BP geleased boorpla orm, hee het bedrijf echter de laatste jd een aantal successen geboekt. Zo werden onder andere de problemen rond de s lstand jd van de vloot opgelost. Net als diverse andere ondernemingen binnen deze sector, ondervindt Transocean op dit moment hinder van de lage olieprijs. Het bedrijf zag zich dan ook genoodzaakt om forse bezuinigingen door te voeren. Ook zal het bedrijf een aantal boorpla ormen gaan verschroten. Hierdoor zullen de opera onele kosten worden verlaagd en is het bedrijf beter geposi oneerd bij een marktherstel. Halverwege het jaar 2014 was de koers van het aandeel maar liefst 60% in waarde gedaald. Mede door de posi eve economische vooruitzichten, vormde dit voor Sequoia voldoende reden om het aandeel fasegewijs in de portefeuille op te nemen.

8 Copyright 2015, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Disclaimer: Sequoia Vermogensbeheer is een ona ankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia hee vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de pruden ële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de Accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posi es in en hee geen belangen in providers van ETF s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blij daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt. De research is samengesteld door Sequoia. Er kunnen aan de totale publica e geen rechten worden ontleend. Sequoia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publica es. Sequoia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informa e en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garan e voor de toekomst.

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Aan het begin van het kwartaal waarschuwde de BIS (Bank for Interna onal Se lements) voor financiële onevenwich gheden. Zij wees met name op de gevaren van een (te) ruim monetair

Nadere informatie

... Woordenlijst FOMC:

... Woordenlijst FOMC: Een goede start! Bijna niets is leuker dan om een beursjaar, en daarmee ook een nieuwsbrief te kunnen beginnen met goed nieuws! Maar het zal ook u niet zijn ontgaan, dat 2012 als beursjaar een flitsende

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop De angst voor de tapering die de Fed had aangekondigd, zorgde kort na de jaarwisseling voor enige druk op de aandelenkoersen. Tevens deden beleggers risicovolle beleggingen

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012. Kwartaalbericht SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie