De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext"

Transcriptie

1 De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse De beurzengroep vormt een belangrijk onderdeel van de financiële infrastructuur. Door de fusie met New York Stock Exchange (NYSE) ontstaat de eerste transatlantische beurzengroep, die wat marktkapitalisatie betreft andere beurzen ruimschoots achter zich laat. Dit biedt mogelijkheden voor bedrijven en beleggers. Er zijn ook economische en juridische risico s verbonden aan de fusie. Waait de Amerikaanse wet- en regelgeving over naar Europa? Leidt de fusie tot verwatering van het belang van Amsterdam? NYSE, en de autoriteiten hebben verschillende maatregelen getroffen om deze risico s te ondervangen. De gevolgen voor de Nederlandse kapitaalmarkt kunnen positief zijn. En er liggen kansen voor Amsterdam als financieel centrum.

2 De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: NYSE Inleiding is een Europese groep met beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon en Londen (afgeleide producten of derivaten). De New York Stock Exchange Group (nyse) bestaat uit nyse en nyse Arca (een elektronische beurs). Op 1 juni 2006 kondigden en nyse aan te willen fuseren. Beide afzonderlijke organisaties zijn private ondernemingen met aandeelhouders, die uiteindelijk over de fusie beslissen. Beurzen vormen een belangrijk deel van de infrastructuur van de financiële markten. Daarom staan ze onder toezicht; de bevoegde autoriteiten dienden dan ook hun goedkeuring aan een fusie te geven. Andere belanghebbenden zijn de beursgenoteerde ondernemingen, handelaren en beleggers. In dit artikel wordt ingegaan op de voordelen die de nieuwe beurzengroep verwacht te kunnen behalen, op de reikwijdte van de Amerikaanse wet- en regelgeving voor beursgenoteerde ondernemingen, op de rol van de toezichthoudende autoriteiten en op de consequenties voor de Nederlandse kapitaalmarkt. Voordelen fusie voor de beurzen en andere belanghebbenden Tabel 1 Enkele kerngegevens van beurzen Miljarden dollar Deutsche Börse Tokyo Stock Exchange nasdaq London Stock Exchange nyse Omvang beurs Gemiddelde dagelijkse omzet effecten 10,6 26,8 50,4 29,7 100,9 Toelichting: Omvang beurs gemeten naar marktkapitalisatie genoteerde ondernemingen. Gemiddelde dagelijkse omzet effecten in de periode januari 2006 tot en met april Bron: World Federation of Exchanges, Reuters, Bloomberg and nyse Group. Door de fusie ontstaat een combinatie die duidelijk groter is dan andere beurzen zoals de London Stock Exchange (lse), Deutsche Börse of Tokyo Stock Exchange (tse). Zowel gemeten naar beurskapitalisatie (de waarde van de genoteerde effecten) als naar marktomzet laat de nieuwe combinatie andere beurzen achter zich (tabel 1). De nieuwe combinatie is nagenoeg drie keer zo groot als lse. De fusie is onder andere gericht op het verkrijgen van een groter marktaandeel in internationale noteringen. Nieuwe internationale bedrijven zijn in toenemende mate op zoek naar een goede toegang tot de internationale belegger. Een belangrijke concurrent van nyse en op dit gebied is lse, die vorig jaar op dit gebied goede zaken heeft gedaan, afgemeten aan het aantal beursintroducties (Initial Public Offerings ipo s). lse schreef in ipo s van internationale ondernemingen op zijn conto, hetgeen aanzienlijk meer is dan nyse (23) en (11) (grafiek 1). Van deze laatste nam Amsterdam er negen voor zijn rekening. Een notering in de Verenigde Staten betekent dat Amerikaanse wet- en regelgeving van toepassing is. In dit verband is de relatief nieuwe Sarbanes Oxley-wetgeving (sox) van belang. Deze wetgeving is ingevoerd na het faillissement van Enron, een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming waarbij sprake was van grootscheepse malversaties. Beleggers werden daarbij ernstig gedupeerd. Beursgenoteerde ondernemingen moeten door de nieuwe sox wetgeving aan strenge eisen op het gebied van de interne controlesystemen voldoen, waarbij van bestuurders garanties worden gevraagd over de Grafiek 1 Aantal nieuw ingeschreven buitenlandse bedrijven Deutsche Börse nyse London Stock Exchange Bron: fese, en nyse. Waarvan Amsterdam 54 DNB / Kwartaalbericht maart 2007

3 De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: NYSE volledigheid van deze systemen. Deze sox-wetgeving geldt, evenals andere Amerikaanse wetten, niet in Europa. Wellicht kunnen Amerikaanse bedrijven binnen de nieuwe transatlantische beurzengroep eenvoudiger dan tot nu toe het andere regime in Europa opzoeken. Het traditioneel internationale karakter van Amsterdam zou bij de keuze voor een beurs van belang kunnen zijn. nyse verwacht jaarlijks circa usd 250 miljoen aan kostenbesparing te kunnen realiseren in de informatietechnologie. Bij nyse wordt nog op klassieke wijze met een echte beursvloer gehandeld. heeft dit concept jaren geleden verlaten en is een moderne schermenbeurs geworden. nyse wil reorganiseren en moderniseren en zal daarbij naar verwachting het concept op onderdelen overnemen. heeft één elektronisch handelssysteem voor zijn effectenbeurzen en één voor zijn derivatenbeurzen. Deze systemen kunnen ook door nyse worden gebruikt. Uit het oogpunt van financiële stabiliteit en Business Continuity Planning is het daarbij van belang dat alle beurzen wel hetzelfde handelssysteem kunnen gebruiken maar wel gesegmenteerd dus niet op één groot platform. Een storing bij de ene aangesloten beurs heeft op deze wijze geen directe gevolgen voor de andere beurzen uit de groep. De directe voordelen voor beleggers, bedrijven en banken kunnen bestaan uit lagere kosten wanneer de beurzengroep haar voordelen vertaalt in lagere tarieven voor deze partijen. Daarnaast kan de toegang tot de verschillende beurzen uit de groep eenvoudiger worden wanneer er uniforme systemen zijn. Dit kan positief uitwerken op de handel en op de liquiditeit. Ook kan de notering van bedrijven een meer internationale uitstraling krijgen waardoor die aandelen aantrekkelijker kunnen worden voor beleggers. Beurzen hebben hun eigen manier ontwikkeld om de handel administratief te verwerken ( clearing en settlement ). Het afwikkelingsproces is een belangrijke component van de kosten van het handelen op een effectenbeurs. De inrichting van dit proces is vaak mede bepaald door nationale wetgeving in verband met de bescherming van beleggers. Aan- en verkopen dienen te worden betaald en ontvangen op geldrekeningen en te worden geadministreerd in de (effecten)posities van de betrokken marktpartijen. De fusiepartners hebben geen plannen om dit afwikkelproces, dat wordt verricht door zelfstandige ondernemingen die geen partij zijn in het fusieproces, te uniformeren. De fusie zal alleen gevolgen hebben voor de handelskant. Overigens is het binnen de ook door een fusie ontstane groep uitdrukkelijk wel de bedoeling de afwikkelprocessen te integreren. heeft indertijd het zogenoemde Single Order Book (sob) geïntroduceerd als belangrijke doelstelling van de fusie. Via dit sob kan een marktpartij grensoverschrijdende transacties met behulp van één kanaal (one stop shopping concept) verrichten in plaats van vele verschillende. Deze ambitie is vervat in een Figuur 1 Organisatie nyse Aandeelhouders nyse nv nyse Group Amsterdam Brussel Parijs Lissabon. liffe nyse nyse Arca DNB / Kwartaalbericht maart

4 De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: NYSE groot internationaal project dat naar verwachting begin 2008 tot het gewenste resultaat zal leiden, waarbij alle onderdelen van de afwikkelcyclus zijn geïntegreerd. bestaan. Maar toch is dit een zeer ingrijpende maatregel, die naar mag worden verondersteld niet aan de orde zal hoeven komen. Amerikaanse Wetgeving De nieuwe beurzengroep valt in de Verenigde Staten en in Europa onder verschillende wetgevingsregimes omdat door de bestaande Amerikaanse en Europese structuur binnen de groep gehandhaafd blijft. Boven de beide bestaande groepen komt een nieuwe holdingstructuur (figuur 1). Blijft de vs-wetgeving ook na de fusie wel beperkt tot de Verenigde Staten? Het antwoord is op dit moment: ja. De huidige Amerikaanse wetgeving gaat buiten haar landsgrenzen niet zover dat bijvoorbeeld een Midkapfonds met notering op Amsterdam na de fusie geconfronteerd zou worden met Amerikaanse wettelijke voorschriften. sox beoogt de bescherming van de Amerikaanse belegger te waarborgen. Wat gebeurt er als er meer Amerikaanse beleggers in Europa actief worden omdat zij beter toegang tot deze markt krijgen? Het antwoord is: niets, want na de fusie blijft het voor de Amerikaanse belegger duidelijk dat hij handelt op een Europese beurs met Europese regelgeving. nyse zal zelf wel aan de verplichtingen die voortvloeien uit Amerikaanse wet- en regelgeving moeten voldoen. Dit komt omdat de nieuwe Amerikaanse houdstermaatschappij nyse in dollars wordt genoteerd in New York (naast een notering in euro in Parijs). Overigens moeten niet-amerikaanse bedrijven die actief zijn in de Verenigde Staten en daar een beursnotering hebben wel aan sox voldoen, ook nu al. Bovenstaande conclusies sluiten niet uit dat een toekomstige wetswijziging wel effect in Europa zou kunnen hebben. en nyse hebben vastgesteld dat de toekomst ook op dit punt niet is te voorspellen. Daarom hebben zij besloten om een stichting op te richten naar Nederlands recht. De holdingmaatschappij nv is in Nederland gevestigd, waardoor Nederlands recht als aanknopingspunt dient. Het bestuur van de stichting heeft verschillende mogelijkheden om te reageren op een nieuwe Amerikaanse wet die invloed op Europa zou kunnen hebben, bijvoorbeeld wanneer sox door de Amerikaanse wetgever van toepassing zou worden verklaard op alle aan de nyse beurzen genoteerde ondernemingen. In het meest vergaande scenario zal de Stichting de fusie ongedaan maken. Ontvlechting zou in principe kunnen plaatsvinden, omdat de groep uit aparte eenheden blijft Positie toezichthouders en de Nederlandse minister van Financiën Op basis van nationale wetgeving heeft voor de fusie met nyse goedkeuring nodig van de Nederlandse minister van Financiën (Beurserkenning en verklaringen van geen bezwaar). Dit komt omdat de holdingmaatschappij n.v. in Nederland is gevestigd. Daarnaast moet de Autoriteit Financiële Markten (afm) haar goedkeuring verlenen. Dit doet de afm mede met de andere nationale effectentoezichthouders van de landen. Deze groep van effectentoezichthouders zijn verenigd in het College of Regulators (College). De -autoriteiten (College en Minister) maakten begin december 2006 hun voorwaardelijke positieve beoordeling kenbaar aan nyse en. De aandeelhouders hebben dit mee laten wegen bij hun positieve beslissing op de bijzondere aandeelhouders vergadering van 19 december De dag daarna zijn ook de aandeelhouders van nyse akkoord gegaan met de fusie. Het College heeft voortzetting van zijn huidige bevoegdheden bedongen, aangepast aan de nieuwe situatie met nyse Inc. Een eventuele verdere integratie dan nu bekend en beoogd, moet voor akkoord worden voorgelegd aan het College. Van groot belang is verder dat van het lokale management van bijvoorbeeld Amsterdam wordt verlangd dat zij in staat is en blijft om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de dagelijkse gang van zaken op hun markten. Daarbij geldt ook dat er voldoende deskundigheid en financiële middelen moeten zijn. De nieuwe beurzencombinatie heeft verzekerd dat het hecht aan het model van lokale beurzen. Inmiddels is het College akkoord gegaan met de fusie omdat aan al zijn voorwaarden is voldaan. De minister van Financiën heeft op 2 februari 2007 zijn goedkeuring gegeven door de benodigde verklaringen van geen bezwaar en beurserkenningen af te geven. Daarbij is het standpunt van het College mee gewogen, evenals toezeggingen van de Amerikaanse autoriteiten over de onwenselijkheid van invloed van Amerikaanse wetgeving in Europa en de overeenkomst tussen de Securities and Exchange Commission en de toezichthouders. De minister stelt als eis in de beurserkenning dat er geen extra territoriale werking van 56 DNB / Kwartaalbericht maart 2007

5 De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: NYSE Amerikaanse wetgeving mag optreden. Wanneer hier niet aan wordt voldaan kan de minister de fusie ongedaan maken. In dat geval kan de minister de relatie met nyse verbreken met behulp van de eerdergenoemde stichting die dan de zeggenschap overneemt van n.v. en van Amsterdam. De gevolgen voor de Nederlandse kapitaalmarkt Alle internationalisering ten spijt blijft een goed functionerende lokale kapitaalmarkt van belang. Mede daarom is een gedegen inbedding van de nationale beurzen tot stand gebracht. Uit cijfers van dnb over de beleggingsportefeuille van de Nederlandse particuliere huishoudens (Statistisch Bulletin, juni 2006) blijkt dat het Nederlandse gedeelte van de particuliere beleggingsportefeuille, ter waarde van eur 75 miljard, voor een groot deel belegd is in Nederlandse beursgenoteerde aandelen (eur 29 miljard). Nederlandse particuliere beleggers beleggen duidelijk graag in eigen land. Bedrijven en instellingen hebben in 2006 eur 10,6 miljard aan kapitaal opgehaald bij beursgangen in Amsterdam, bijna de helft van het totaal van de groep in 2006 van eur 21,4 miljard. Amsterdam kan ook verder groeien wanneer een doelstelling van de fusie, het verkrijgen van een groter marktaandeel in internationale noteringen, wordt gerealiseerd. De eisen die door de minister van Financiën en het College van toezichthouders zijn gesteld ten aanzien van de locale organisatie en bedrijfsvoering van Amsterdam geven vertrouwen in het behoud van de nationale -beurzen, en in een blijvende rol van betekenis van de Amsterdamse beurs voor de Nederlandse kapitaalmarkt en financiële sector. DNB / Kwartaalbericht maart

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Vijf jaar toezicht op marktmisbruik. een Europees regime in ontwikkeling

Vijf jaar toezicht op marktmisbruik. een Europees regime in ontwikkeling Vijf jaar toezicht op marktmisbruik een Europees regime in ontwikkeling Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1718 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Zicht op beleggingsinstellingen. Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen

Zicht op beleggingsinstellingen. Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen Autoriteit Financiële Markten Amsterdam, april 2004 Samenvatting Inleiding Beleggingsfondsen en beleggingsinstellingen In het spraakgebruik

Nadere informatie

De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD

De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD Mr. J.Wotte en drs. H. Rietdijk RA Inleiding Het Europees Parlement zou op 6 juli 2010 stemmen over de nieuwe Europese conceptrichtlijn voor Alternative

Nadere informatie

Voortdurende Zorgplicht

Voortdurende Zorgplicht Voortdurende Zorgplicht Generieke rapportage van het onderzoek naar Zorgplicht bij ontwikkeling en verkoop van producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Wat is de impact van de sociale media op de koersbewegingen van de aandelenmarkt?

Wat is de impact van de sociale media op de koersbewegingen van de aandelenmarkt? RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Wat is de impact van de sociale media op de koersbewegingen van de aandelenmarkt? INFORMATIEKUNDE MASTERTHESIS 170IK AUTEUR: Ashwien D. Rampersad DATUM: 29-8-2013 STUDENTNUMMER:

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 31 januari 2012 Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 1. Inleiding 1. In het najaar van 2008 werd de wereld getroffen door een financiële

Nadere informatie

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Filename Rapport Auditcommissies Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Maart 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante

Nadere informatie

Oversight op betalingsen effectenverkeer 2012

Oversight op betalingsen effectenverkeer 2012 12 De Nederlandsche Bank Oversight op betalingsen effectenverkeer 2012 februari 2013 1 12 De Nederlandsche Bank Oversight op betalingsen effectenverkeer 2012 februari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Rapportage Boiler rooms

Rapportage Boiler rooms Rapportage Boiler rooms FEC-reeks: 11 Het Financieel Expertise Centrum Het Financieel Expertise Centrum Ten geleide Voor u ligt de rapportage Boiler rooms van de gelijkname werkgroep van het FEC. Deze

Nadere informatie

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten JANUARI 2014 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 1. Inleiding 2. Wet op het financieel toezicht Naast de verslaggevingsregels in Titel 9 Boek 2 BW en IFRS is er meer wet- en regelgeving in Nederland

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Spotlight* Special Public accountability. *connectedthinking. Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2

Spotlight* Special Public accountability. *connectedthinking. Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2 Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2 Special Public accountability Spotlight* *connectedthinking PricewaterhouseCoopers (PwC) verleent sectorgerichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT. Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers

POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT. Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers 9 juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Samenvatting 4 3. Een veranderend

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten BELGIËBRUSSELFRANKRIJKPARIJSNEDERLANDAMSTERDAMPORTUGALLISSABONVERENIGDKONINKRIJKLONDENPAN-EUROPEESBONDSMTS DE leidende grensoverschrijdende

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Den Haag, 30 september 2010 Inhoudsopgave: Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 2. Introductie emissiehandel 5 3. Analyse fraude met emissierechten

Nadere informatie

Financieel toezicht op energiebeurzen

Financieel toezicht op energiebeurzen Financieel toezicht op energiebeurzen Masterclass 21 januari 2009 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 21 januari 2009 Document: Financieel toezicht

Nadere informatie