Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel"

Transcriptie

1 Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

2 Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel mevrouw ir. J. Luijten mevrouw drs. T. Rietveld mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014

3 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Provincie Noord-Brabant Auteurs Jolanda Luijten, Trude Rietveld en Maureen Tan PON publicatienummer 14-9 / Datum april het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie:

4 Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Onderzoek Werkwijze Opbouw van deze rapportage 7 2 Achtergrondinformatie Sterksel Demografische gegevens Welke leefstijltypen kunnen worden onderscheiden? Woningbestand Huidige aanbod wonen, welzijn en zorg 14 3 Uitkomsten enquête Wie hebben de vragenlijst ingevuld? Tevredenheid woonomgeving Verhuisgeneigdheid Lidmaatschap verenigingen/hobbyclubs Binding met Sterksel Vrijwilligerswerk Contacten met buren, dorpsgenoten, familie, vrienden, kennissen en hulpverleners Zorg en aandacht voor elkaar Gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen Verbeterpunten leefbaarheid 30 4 Resultaten diepte-interviews Villawijk Dorpskern Buitengebied Samenvattend 33 5 Resultaten workshops Opzet van de 1 e workshop Resultaten 1 e workshop Contacten en eenzaamheid Uitbreiden mogelijkheden voor zorg in het dorp Resultaten bijeenkomst KBO Opzet 2 e workshop Resultaten 2 e workshop Werkgroep Contacten en eenzaamheid Werkgroep Zorg in het dorp Werkgroep Vervoer (zowel voor ontmoeten als zorg) 40

5 6 Samenvatting Contacten en eenzaamheid Uitbreiden mogelijkheden voor zorg in het dorp (nabuurschap) Vervoer (zowel voor ontmoeten als voor zorg) 46 7 Hoe nu verder? 49 Bijlagen 51 Bijlage A Enquête 53 Bijlage B Leefstijltypen Sterksel 67 Bijlage C Verbeterpunten leefbaarheid 71 Bijlage D Profielen ten behoeve van workshop 79 Bijlage E Resultaten 1 e workshop 81 Bijlage F Reeds aanwezige voorzieningen in Sterksel per thema 87 Bijlage G Formulieren voor opstellen stappenplan 89 Publicaties 93

6 Inleiding 1.1 Aanleiding Sterksel is een klein dorp met zo n 1200 inwoners in de omgeving van Eindhoven. Daarvan zijn 200 inwoners ouder dan 65 jaar. Sterksel vormt samen met de kernen Heeze en Leende de gemeente Heeze-Leende. Sterksel kenmerkt zich door een hoge mate van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de coöperatieve dorpswinkel. In toenemende mate zijn de inwoners van Sterksel ook voor hun zorg- en welzijnsbehoeften aangewezen op de eigen kracht van de inwoners en de zorg voor elkaar. Daarom is de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg Sterksel, namens de dorpsraad, met de hieronder genoemde wens uit het IDOP aan de slag gegaan. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!! Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning, woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen. Uit IDOP Sterksel, Om aan deze doelstelling invulling te geven moet door de inwoners de volgende vraag worden beantwoord: Wat heb ik nodig voor een optimaal woon-, zorg- en leefklimaat in Sterksel in 2020 en wat kan ik daaraan zelf bijdragen? De werkgroep heeft zich hierbij de volgende vragen gesteld: wat hebben de inwoners van Sterksel nodig om op een prettige, veilige en gezonde manier in Sterksel te kunnen blijven wonen en wat kunnen zij daaraan zelf bijdragen? Welke voorzieningen zijn nodig in Sterksel? Waaraan moeten de woningen voldoen in de toekomst? Wat zijn de gevolgen van alle komende wijzigingen en bezuinigingen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen wensen maar daadwerkelijke behoeften in beeld worden gebracht? Hoe kunnen we ons dorp voor alle leeftijden leefbaar houden? 1.2 Onderzoek Om deze vragen te beantwoorden is nader onderzoek nodig. De provincie Noord- Brabant en de gemeente Heeze-Leende onderschrijven de onderzoeksvraag. Inleiding 5

7 Omdat dit thema in meer dorpen speelt, heeft de provincie Noord-Brabant de dorpen Gerwen en Sterksel aangemerkt als pilots en het PON vanuit het uitvoeringsprogramma de opdracht gegeven het onderzoek samen met de werkgroepen uit de beide pilotdorpen uit te voeren. In feite is de onderzoeksvraag tweeledig: Wat zijn de daadwerkelijke behoeften voor nu en op termijn op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, om op basis daarvan de benodigde voorzieningen en diensten op maat te kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen we stimuleren/organiseren dat de inwoners daaraan zelf bijdragen? 1.3 Werkwijze Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 4 stappen: 1 Gestart is met het verzamelen van de benodigde achtergrondinformatie over Sterksel. Welke voorzieningen en activiteiten zijn reeds in het dorp aanwezig op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg? Hoe ziet de bevolkingssamenstelling, de leeftijdsopbouw en het woningaanbod in Sterksel er uit en wat zijn de te verwachten ontwikkelingen voor de toekomst? Welke leefstijltypen zijn in het dorp vertegenwoordigd en zijn er verschillen tussen buurten? 2 Vervolgens is een vragenlijst verspreid onder alle inwoners van 18 jaar en ouder in Sterksel. Er zijn 1010 vragenlijsten verspreid en 542 enquêtes ingevuld. Dit is een respons van 54%. Doel van de vragenlijst is het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de inwoners in beeld te brengen. Hoe regelen de inwoners het nu? Lossen zij hun zorg- en hulpvragen op binnen de familie of de professionele zorg- en hulpverlening en in hoeverre spelen buren of andere inwoners uit het dorp hierin een belangrijke rol? Wat zijn de inwoners bereid voor elkaar te doen? Welke hulp/zorg bieden en ontvangen de inwoners aan en van elkaar? Is er een verschil tussen de diverse wijken en buurten binnen het dorp? Waar zit nog potentieel en hoe kunnen we dat potentieel aanboren? Een belangrijk nevendoel van de enquête is het creëren van draagvlak van de dorpsbewoners voor het thema en het bevorderen van de eigen inzet hierop. Bovendien bieden de resultaten van de enquête de benodigde input voor de diepte-interviews (zie volgende punt). 3 In navolging van de enquête zijn 24 diepte-interviews gehouden met verschillende inwoners uit het dorp. De interviews zijn gehouden door koppels van 2 vrijwilligers, die hiervoor van het PON vooraf een training en instructies hadden gekregen. In de diepte-interviews zijn we op zoek gegaan naar de daadwerkelijke achterliggende behoeften en/of hulpvragen van de inwoners op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg in het dorp. 6 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

8 4 Tenslotte zijn twee workshops gehouden. In de eerste workshop zijn de uitkomsten van de vragenlijsten en de diepte-interviews met alle inwoners gedeeld en is samen met de aanwezigen creatief aan de slag gegaan om kansrijke ideeën te formuleren om te komen tot oplossingen voor een optimaal Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel. Het doel van de 2e workshop was om de eerste ideeën uit de 1 e workshop verder uit te denken en te komen tot werkgroepen die de kansrijke ideeën verder gaan uitwerken. Voor de 1 e workshop waren alle inwoners van Sterksel uitgenodigd. Tijdens deze avond deden circa 55 inwoners mee aan de discussie. Op 20 november heeft de werkgroep de workshop tijdens een KBO-bijeenkomst nogmaals gedaan. Hierbij waren 26 (oudere) inwoners aanwezig. De 2 e bijeenkomst was bedoeld voor de mensen die ideeën hebben over de in de 1e bijeenkomst aangedragen oplossingsrichtingen en willen helpen deze verder uit te werken en/of uit te denken. Aan deze workshop namen ruim 30 inwoners deel. 1.4 Opbouw van deze rapportage Deze rapportage geeft de bevindingen van het onderzoek in Sterksel weer. Na deze inleiding vindt u in hoofdstuk 2 de achtergrondinformatie over het dorp Sterksel. In hoofdstuk 3 leest u de resultaten van de enquête. Hoofdstuk 4 beschrijft de uitkomsten van de diepte-interviews. En de resultaten van de workshops vindt u in hoofdstuk 5. Het rapport sluit af met hoofdstuk 6: de conclusies en acties. Inleiding 7

9 8 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

10 2 Achtergrondinformatie Sterksel In dit hoofdstuk vindt u de demografische gegevens, de leefstijltypen, het woningbestand en het aanbod van accommodaties, diensten en verenigingen op het gebied van wonen zorg en welzijn in Sterksel. 2.1 Demografische gegevens In Sterksel wonen mensen (op 1 januari 2013, afgerond op vijftallen). Dit is exclusief de inwoners van Providentia. Tabel 1 Aantal inwoners Sterksel Man Vrouw Totaal inclusief Providentia Totaal exclusief Providentia* Aantal Aantal Aantal % Aantal % 0 t/m 4 jaar t/m 9 jaar t/m 14 jaar t/m 24 jaar t/m 34 jaar t/m 44 jaar t/m 54 jaar t/m 64 jaar t/m 74 jaar jaar en ouder Totaal % % * Inwoneraantal inclusief inwoners Providentia (Bron: Sociale Atlas Brabant, PON 2013) en inwoneraantal exclusief bewoners Providentia (bron: Providentia, 2013). In de onderstaande grafiek is het verloop van de bevolkingsopbouw van Sterksel weergegeven in de periode Achtergrondinformatie Sterksel 9

11 In de onderstaande grafiek is de groene en grijze druk weergegeven. De grijze druk geeft het aantal 65-plussers als percentage van het aantal jarigen weer. De groene druk is het aantal 0-20 jarigen als percentage van het aantal jarigen. Uit de grafiek blijkt dat in 2010 een kantelpunt is voor wat betreft de groene druk. Tot 2010 nam het aandeel jongeren nog toe, maar sinds 2010 daalt het aandeel jongeren. Deze daling zal zich in de toekomst voortzetten. De grijze druk laat gedurende de laatste 10 jaar al een stijgende lijn zien, wat betekent dat het aandeel ouderen verder toeneemt. 10 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

12 2.2 Welke leefstijltypen kunnen worden onderscheiden? Het PON beschikt over een database met leefstijltypen. Hierin worden 14 hoofdtypen en 50 subtypen onderscheiden. In bijlage 1 zijn de percentages weergegeven waarin de verschillende typen in Sterksel (per buurt) voorkomen. In Sterksel worden de volgende buurten onderscheiden: dorpskern, villawijk en buitengebied. Wanneer bekend is wat voor typen gezinnen in een gemeente wonen, is het gemakkelijker daar beleid, maar ook informatie en PR op aan te passen. In Sterksel komen vier leefstijltypen beduidend vaker voor dan de overige typen huishoudens. Hieronder wordt kort beschreven welke vier typen dit zijn en wat hun belangrijkste kenmerken zijn. 20,1% van de huishoudens in Sterksel valt onder het type Rurale Tienergezinnen (type L42). In alle buurten van Sterksel komt dit type huishouden voor, maar met name in de dorpskern. Rurale Tienergezinnen zijn landelijk wonende stellen en gezinnen met tieners in vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Kenmerkend voor dit type huishouden is dat de leeftijd van de ouders tussen de 45 en 75 jaar ligt, zij getrouwd zijn, al lange tijd woonachtig zijn op hetzelfde adres, meerdere auto s hebben en veel tuinieren. Vaak werkt de vader als agrariër en zorgt de moeder voor het huis en het gezin. Het zijn volwassen gezinnen waar de kinderen minimaal 6 jaar oud zijn, maar meestal zijn de kinderen 12 jaar of ouder. 16,2% van de huishoudens van Sterksel valt onder het type Landelijke Vrijheidszoekers (type L43). Dit type komt nagenoeg alleen in het buitengebied van Sterksel voor. Deze huishoudens kunnen getypeerd worden als huishoudens die veelal in (half) vrijstaande woningen wonen en die de vrijheid zoeken in zeer landelijke gebieden. De volgende kenmerken zijn op dit type huishouden van toepassing: hun leeftijd ligt tussen de 45 en 75 jaar, ze lezen regionale dagbladen, zijn al langere tijd woonachtig op hetzelfde adres, hebben een vaste telefoon, meerdere auto s, schenken geld aan goede doelen en doen aan vrijwilligerswerk. 2 Achtergrondinformatie Sterksel 11

13 De Landelijke Vrijheidszoekers zijn vaak getrouwd en hebben soms nog thuiswonende kinderen van 12 jaar en ouder. Ook zijn ze in hoge mate van autochtone afkomst. Ze zijn vaak laag of middelbaar opgeleid en werken veelal fulltime als agrariër of zijn gepensioneerd. Daarnaast verbouwen ze hun eigen groenten en maken hun eigen kleding. 15,8% van de huishoudens in Sterksel valt onder het type Ruimwonende Families (type I31). Bijna alle huishoudens van dit type wonen in de dorpskern van Sterksel. Ruimwonende Families zijn gezinnen in ruime woningen in de meer landelijke gebieden met een bovenmodaal inkomen. Deze gezinnen wonen vaak in een tweeonder-een-kapwoning, een vrijstaande woning of een hoekwoning. De ouders zijn gemiddeld tussen de 40 en 60 jaar oud, zijn getrouwd en hebben vaak twee of drie kinderen van 6 jaar of ouder. Deze families zijn vooral van autochtone afkomst. Kenmerkend voor dit type huishouden is verder dat ze één of meerdere auto s hebben, een fulltime baan hebben in een middelbare of hoge functie, geld aan goede doelen schenken en veel verzekeringen en een vaste telefoon hebben. Ze gaan op vakantie met een tent, caravan of kampeerauto, bijvoorbeeld naar Denemarken. 12 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

14 15,0% van de huishoudens van Sterksel valt onder het type Gefortuneerde Gevorderden (type K39). Dit type komt met name voor in de villawijk. De Gefortuneerde Gevorderden zijn bewoners van grote en dure vrijstaande woningen in de minder stedelijke gebieden. Deze (voornamelijk) vijftigplussers staan hoog op de sociale ladder en zijn veelal zelfstandig ondernemer of directeur (geweest). Ze zijn getrouwd en meestal zijn de kinderen al het huis uit. De kinderen die nog wel thuis wonen zijn minimaal 13 jaar oud. Verder hebben de Gefortuneerde Gevorderden vaak meerdere auto s, schenken geld aan goede doelen en hebben beleggingen. De leefstijltypen kunnen worden weergegeven naar leeftijd en welstandsniveau: De typen die in Sterksel het meest voorkomen zijn I31en L42 in de dorpskern, L43 in de Villawijk en K38 in het buitengebied. Deze groepen kennen een relatief hoge leeftijd, een gemiddeld tot hoog welstandsniveau en - met uitzondering van type K38 - relatief grote huishoudgrootte. 2 Achtergrondinformatie Sterksel 13

15 2.3 Woningbestand Sterksel telde op 1 januari 2012 in totaal 517 woningen. Daarvan zijn 467 eengezinswoningen en 50 meergezinswoningen. 313 van de 517 woningen hebben 5 kamers of meer. Tabel 2 Aantal en type woningen in Sterksel (2012) Koopsector Sociale huursector Particuliere Huursector Totaal Eengezins Meergezins t/m 3 kamers kamers kamers of meer Totaal Bron: Sociale Atlas Brabant, PON Huidige aanbod wonen, welzijn en zorg Accommodaties wonen, welzijn, zorg In Sterksel zijn de volgende accommodaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg aanwezig: Dorpshuis Valentijn. Attent Dorpswinkel met postagentschap (dorpscoöperatie). Basisschool de Talententoren met bibliotheek-uitleenpunt. Kinderdagverblijf Soetje/BSO Beejezoo. Peuterspeelzaal Klein Duimpje. Parochie H. Catharina van Alexandrië. Streekmuseum Peter van den Braken Centrum. Sportpark De Hemelrasten. Discovery Ranch. Kampeeraccommodatie Sint Jorishoeve. Camping Recrenova. Providentia/Kempenhaeghe. Frituur de Scheep. Café de Scheep. Café Narragonia. 14 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

16 Woon-, welzijn- en zorgdiensten In Sterksel worden de volgende diensten aangeboden op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg: Internetcafé voor senioren. Eetpunt in dorpshuis Valentijn. Klussendienst St. Maarten. Boodschappen bezorgdienst. Omgekeerde boodschappendienst (vervoer naar winkel). Vervoersdienst St. Maarten. Maaltijdbezorging aan huis. Begeleiding naar arts/ziekenhuis, kerkhof, activiteiten en dergelijke. Personenalarmering. Bibliotheek uitleenpunten (in school voor kinderen en in dorpshuis voor ouderen). Fysiotherapie (in de Valentijn). Digitale informatievoorziening Virtueel Plein Sterksel. Verenigingen en organisaties In Sterksel zijn de volgende verenigingen en organisaties aanwezig: Categorie Sport Hobbyclub Muziek-, dans of zangvereniging Naam vereniging Gymclub MIDFIT - damesgymclub Gymnastiekvereniging Damesgym Sterksel Gymnastiekvereniging Herengym Sterksel Handbalvereniging De Vlinders Nordic Walking De Panlopers PaardenSportVereniging De Pikeurtjes Paraglyding Tennisvereniging De Heerlijkheid Sterksel Voetbalvereniging R.K.S.V. Sterksel Yoga Fotoclub Sterksel Bridgeclub De Heerlijkheid Welfare Sterksel, onderdeel Rode Kruis Bloe Noots, Muziekgezelschap Blue Band Sterksel Brabants Bont - volksdansgroep Ger van huis, muziekgezelschap Happyness - dansvereniging KVO Kamerkoor Midlife, zanggroep Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel Oud Fit - Volksdansgroep Zangkoor - Parochieel Zangkoor 2 Achtergrondinformatie Sterksel 15

17 Categorie Cultuur Ouderen/vrouwen Jeugd en jongeren Buurt- en dorpsorganisaties Overig Naam vereniging Carnavalsvereniging De Ossedrijvers Heemkundekring IVN Heeze-Leende Kempro, Atelier, Galerie Oranjecomité Sterksel Sint Nicolaas Comité Sterksel Stichting Leuk op Sterksel (kermis) Peter van den Brakencentrum Smalspoor - Stichting Cultureel Erfgoed Hulpdienst St. Maarten Internetcafé Sterksel KBO Afdeling Sterksel KVO Afdeling Sterksel SOOS (Samen Ontmoeten en Ontspannen, senioren) Meer Bewegen Voor Ouderen Jeugd Vakantie Week Sterksel KPJ Sterksel Jongerenwerk Heeze-Leende-Sterksel Kinderbeurs Sterksel Ouderraad BS De Talententoren Schoolraad/MR De Talententoren Stichting Jeugdbelangen Sterksel (onder andere zeskamp) Dorpsraad Sterksel Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg Buurtvereniging Vlaamseweg Coöperatie dorpswinkel EHBO Vereniging Sterksel Centrum voor Creatief Leren Rode Kruis, Het Nederlands De Zonnebloem PuntExtra Steunpunt Vrijwilligerswerk 16 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

18 3 Uitkomsten enquête In dit hoofdstuk vindt u de resultaten uit de enquête. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de uitkomsten, die in deze rapportage worden weergegeven, gelden voor alle inwoners van Sterksel van dezelfde leeftijd of hetzelfde geslacht. Er worden ook resultaten vermeld per buurt. Deze resultaten konden niet worden gewogen omdat de hiervoor benodigde demografische gegevens niet op buurtniveau beschikbaar zijn. Dit betekent dat de resultaten niet representatief zijn op buurtniveau. Er kan dus niet gezegd worden dat de resultaten gelden voor alle inwoners van die betreffende buurt. We spreken in de rapportage dan ook niet over de inwoners, maar over de respondenten uit de Dorpskern, Villawijk of het Buitengebied. 3.1 Wie hebben de vragenlijst ingevuld? De vragenlijst is in augustus 2013 verspreid onder alle inwoners van 18 jaar en ouder uit Sterksel (met uitzondering van de bewoners van Providentia). Vrijwilligers zijn ingezet om de vragenlijst huis-aan-huis te verspreiden. Uiteindelijk hebben 542 personen de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 54% van alle 18-plussers uit het dorp (de bewoners van Providentia niet meegerekend). Een veelgehoorde reactie bij het ophalen van de vragenlijsten was dat echtparen samen slechts één vragenlijst hadden ingevuld omdat man en vrouw dezelfde mening deelden. Veel jongeren hadden de vragenlijst niet ingevuld omdat ze officieel nog wel op het adres staan ingeschreven, maar in de praktijk elders wonen. De vragenlijst is ingevuld door iets meer vrouwen (52%) dan mannen (48%). In de onderstaande tabel zijn de respondenten weergegeven naar leeftijd en buurt. De meeste respondenten (48%) wonen in de Dorpskern, 39% woont in het Buitengebied en 13% van de respondenten woont in de Villawijk. De meeste respondenten zijn 55 jaar en ouder; in alle drie de buurten is dit de grootste groep respondenten, in de Villawijk verreweg de grootste groep. Leeftijdscategorie Dorpskern Villawijk Buitengebied Totaal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal jaar 9 % 24 4 % 3 11 % % jaar 16 % 42 1 % 1 8 % % jaar 28 % % % % jaar en ouder 44 % % % % 274 Onbekend 3 % 7 0 % 0 2 % 4 2 % 11 Totaal 100 % % % % Uitkomsten enquête 17

19 De huishoudens van de respondenten hebben een gemiddelde grootte van 2,7 personen. De huishoudens in het buitengebied (3,0 personen) zijn iets groter dan de huishoudens in de Dorpskern (2,7 personen). De kleinste huishoudens zijn te vinden in de Villawijk (2,3 personen). Bijna de helft (46%) van de respondenten is gehuwd of woont samen en heeft geen (thuiswonende) kinderen. 33% is gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen. Opvallend is dat er relatief weinig respondenten uit de Villawijk gehuwd of samenwonend zijn met thuiswonende kinderen ten opzichte van de overige twee buurten. Dit kan worden verklaard door de hoge leeftijd van de respondenten in deze wijk. Opvallend is dat de meeste respondenten niet zijn opgegroeid in Sterksel. 34% (182 respondenten) is wel opgegroeid in Sterksel. Vooral inwoners van de Villawijk zijn elders opgegroeid, slechts 10% geeft aan wel in Sterksel te zijn opgegroeid. In de dorpskern is dit 32% en onder de respondenten uit het Buitengebied is 43% opgegroeid in Sterksel. Bijna 60% van de respondenten woont langer dan 20 jaar in Sterksel. Van de respondenten die uit het Buitengebied komen woont zelfs 73% al langer dan 20 jaar in Sterksel, bij de overige twee buurten ligt het percentage rond de 50%. Mensen blijven ook lang in dezelfde buurt wonen. 55% van de respondenten woont al 20 jaar of langer in dezelfde buurt en vooral onder de respondenten uit het Buitengebied ligt dit percentage hoog (69%). Wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau valt op dat de meeste respondenten een MBO-diploma hebben. Wanneer deze resultaten worden uitgesplitst naar buurt is te zien dat de respondenten afkomstig uit het Buitengebied het vaakst een MBO-diploma hebben, terwijl de respondenten uit de Villawijk het vaakst een HBO-diploma bezitten. De respondenten uit de Dorpskern hebben even vaak een MBO- als een HBO-diploma. 44% van de respondenten verricht betaald werk in loondienst. De meeste respondenten uit de Villawijk zijn gepensioneerd, met de VUT of rentenieren. 3.2 Tevredenheid woonomgeving De inwoners van Sterksel is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de mate waarin zij tevreden zijn over een aantal specifieke thema s. Het veiligheidsgevoel en het onderlinge contact/binding in de buurt krijgen de hoogste rapportcijfers (beide rapportcijfer: 7,7). De zorgvoorzieningen scoren het laagst (5,8). Wanneer er een uitsplitsing wordt gemaakt naar wijk valt op dat de respondenten uit de verschillende wijken verschillende indicatoren als beste beoordelen. In de Dorpskern is dat het veiligheidsgevoel (rapportcijfer: 7,7), in de Villawijk het onderlinge contact/ binding in hun buurt (8,9) en in het Buitengebied de kwaliteit van de woonomgeving (rapportcijfer: 7,7). De zorgvoorzieningen staan wel in elke buurt op de laatste plek. 18 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

20 Gemiddeld rapportcijfer op het gebied van Dorpskern Villawijk Buitengebied Aantrekkelijkheid/sfeer in Sterksel 7,3 7,8 7,1 Kwaliteit van de woonomgeving 7,2 8,3 7,7 Veiligheidsgevoel 7,7 8,0 7,6 Onderling contact/binding in Sterksel 7,4 7,4 7,2 Onderling contact/binding in mijn buurt 7,5 8,9 7,6 Ontmoetingsmogelijkheden 6,9 7,2 6,8 Zorgvoorzieningen 5,5 5,1 6,4 Voorzieningen eerste levensbehoeften 7,2 7,4 7,4 3.3 Verhuisgeneigdheid De meeste inwoners van Sterksel (60%) hopen over 10 tot 15 jaar nog steeds in Sterksel te wonen. Het zijn vooral de inwoners in de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar die denken over 10 tot 15 jaar ergens anders te wonen. Ook vinden de meeste inwoners dat hun woning geschikt (te maken) is om er op hoge leeftijd met een beperking te wonen. Opvallend is dat deze laatste uitspraak niet geldt voor de respondenten afkomstig uit het Buitengebied: slechts 7% is het eens met deze uitspraak. 5% Van de inwoners (23 respondenten) is van plan om binnen twee jaar te verhuizen en nog eens 15% (74 respondenten) wil misschien binnen 2 jaar verhuizen. De jongeren (18 t/m 29 jaar) geven het vaakst aan dat zij (misschien) binnen twee jaar willen verhuizen. 43% van de 18 tot en met 29 jarigen (20 respondenten) is (misschien) van plan binnen 2 jaar te verhuizen. Het minst verhuisgeneigd zijn de ouderen. 88% van de 55-plussers geeft aan niet van plan te zijn de komende twee jaar te verhuizen. Aan de inwoners die aan hebben gegeven (misschien) van plan te zijn binnen twee jaar te verhuizen is gevraagd waarom zij dit van plan zijn. In de onderstaande tabel zijn de verhuisredenen per leeftijdscategorie en voor Sterksel in totaal weergegeven. 3 Uitkomsten enquête 19

21 Wat maakt dat u (misschien) van plan bent binnen twee jaar te verhuizen? jaar N= jaar N= jaar N=24 55 jaar en ouder N=29 Totaal N=91 % % % % % Persoonlijke redenen Mijn tuin is te groot Er zijn te weinig voorzieningen in Sterksel Vanwege studie of werk Mijn woning vergt teveel onderhoud Mijn woning is te klein Mijn woning is te groot Ik wil dichter bij familie/vrienden wonen De woonlasten zijn te hoog Mijn woning ligt te afgelegen Mijn woning is onvoldoende aangepast aan mijn beperking Ik voel me niet veilig Anders De meest genoemde reden om (misschien) binnen 2 jaar te gaan verhuizen zijn van persoonlijke aard, zoals zelfstandig gaan wonen, samenwonen/huwelijk, scheiding en dergelijke. Wordt er gekeken naar leeftijd, dan valt op dat de verhuisredenen erg verschillen. Bij jongeren (18-29 jaar) betreft het met name persoonlijke redenen (75%), terwijl de ouderen (55+) een te grote tuin (52%) opgeven als reden om (misschien) binnen 2 jaar te willen verhuizen. Ook studie/werk (30%) en een te kleine woning (20%) wordt door jongeren als verhuisreden genoemd. In de leeftijdscategorie jaar is een te kleine woning de meest genoemde verhuisreden. Ook noemt deze leeftijdscategorie opvallend vaak een reden in de categorie anders namelijk. Meermalen genoemde antwoorden in deze categorie zijn: een geplande verhuizing naar een nieuwbouwwoning in Heeze, als de gezondheidstoestand het niet meer toelaat en geluids- en stankoverlast. Als er wordt gekeken naar de buurt waar de respondenten vandaan komen, dan is te zien dat de respondenten uit de Dorpskern en het Buitengebied het meest om persoonlijke redenen van plan zijn om binnen twee jaar te verhuizen, terwijl respondenten afkomstig uit de Villawijk als reden geven dat hun tuin te groot is. Ongeveer de helft van de inwoners die aan hebben gegeven (misschien) binnen twee jaar te verhuizen weet nog niet waar zij naartoe willen verhuizen. 11% (11 respondenten) wil binnen Sterksel verhuizen en 24% van deze groep wil verhuizen naar elders in de gemeente Heeze-Leende. Van de groep die (misschien) binnen twee jaar wil verhuizen wil 65% een huis kopen en 17% geeft de voorkeur aan een huurwoning. 37% wil verhuizen naar een gewone eengezinswoning en 18% geeft de voorkeur aan een appartement. 28% heeft het antwoord anders gegeven. 20 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

22 Van de respondenten die de voorkeur geven aan een appartement is de helft afkomstig uit het buitengebied. Allen wensen een appartement buiten Sterksel. Het merendeel geeft de voorkeur aan een huurappartement. Van de respondenten die een appartement wensen is bijna eenderde jaar, eenderde is jaar en iets meer dan eenderde is 55 jaar of ouder. Bijna de helft van de respondenten (49%) die (misschien) binnen twee jaar willen verhuizen denkt niet dat zij problemen zullen ondervinden bij het vinden van een geschikte woning. 22% denkt wel problemen te ondervinden omdat de aangeboden woningen te duur zijn. Deze mening gaat niet op voor de respondenten uit de Villawijk. Ook denkt een vijftal inwoners problemen te ondervinden met de verkoop van de huidige woning. Als we kijken naar de 11 respondenten die (misschien) van plan zijn binnen 2 jaar te verhuizen én graag binnen Sterksel willen verhuizen zien we dat 9 respondenten een koopwoning wensen en 1 respondent een huurwoning wenst. Eén respondent heeft deze vraag niet beantwoord. Van 6 respondenten gaat de voorkeur uit naar een eengezinswoning, 3 respondenten zouden bij voorkeur een eigen bouwkavel willen kopen en 1 respondent zou willen verhuizen naar een grondgebonden seniorenwoning. 5 respondenten denken problemen te ervaren bij het vinden van een geschikte woning omdat volgens hen de aangeboden woningen te duur zijn. 2 Respondenten denken andere problemen tegen te komen die niet zijn opgenomen in de antwoordmogelijkheden. 3.4 Lidmaatschap verenigingen/hobbyclubs Bijna de helft van de inwoners van Sterksel (46%) is lid van een of meerdere hobbyclub(s) of vereniging(en) in Sterksel. 17% is lid van de KBO of KVO, 16% is lid van een sportvereniging of sportclub en 13% van een muziek- of zangvereniging. In de Villawijk is slechts 26% van de respondenten lid van een hobbyclub of vereniging in Sterksel. Ondanks de hoge gemiddelde leeftijd zijn ook relatief weinig respondenten uit de Villawijk lid van de KBO/KVO. Aan de inwoners die geen lid zijn van een hobbyclub of vereniging in Sterksel is gevraagd waarom zij geen lid zijn een club of vereniging in Sterksel. Een derde van de inwoners (33%) geeft aan hier geen tijd voor te hebben. Andere redenen die vaak worden genoemd zijn: ik heb geen belangstelling om lid te worden van een club of vereniging (29%), ik heb mijn sociale contacten buiten Sterksel (28%) en de vereniging of club van mijn keuze is niet aanwezig in Sterksel (23%). Redenen die meerdere malen zijn vermeld onder de categorie anders, namelijk zijn dat men (nog) niet op de hoogte is van het aanbod. Vooral de respondenten uit de Dorpskern en het Buitengebied geven aan geen tijd te hebben voor een club of vereniging. Ook geven de respondenten uit de Dorpskern relatief vaker aan dan de respondenten uit de andere twee buurten dat de vereniging of club van hun keuze niet aanwezig is in Sterksel. Respondenten uit de Villawijk hebben relatief vaker hun sociale contacten buiten Sterksel. 3 Uitkomsten enquête 21

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen

Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen 2013 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON.

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

2e Workshop Sterksel. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!!

2e Workshop Sterksel. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!! het PON, kennis in uitvoering Tilburg, december 2013 2e Workshop Sterksel In toenemende mate zijn de inwoners van Sterksel voor hun zorg- en welzijnsbehoeften aangewezen op de eigen kracht van de inwoners

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij In april 2014 is Zorggroep Ter Weel in Goes en Reimerswaal gestart met het project Zorg Dichtbij. Dit project heeft als doel een structurele samenwerking met andere

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland

Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland 0 Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd door Nanda Knol, 3 e jaars

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Dorpsanalyse Bakkeveen

Dorpsanalyse Bakkeveen Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse 1 Beetsterzwaag, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Heerhugowaard-De Noord, mei 2015 Beste geënquêteerde, Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens Algemeen 1. Bent u een man of een vrouw? 0 Man 0 Vrouw 2. Wat is uw geboortejaar?... 3. Hoe betrokken voelt u zich bij het dorp? 0 Zeer betrokken 0 Redelijk betrokken 0 Nauwelijks betrokken 0 Niet betrokken

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas Dorpsgesprek 2: Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum, Swolgen, Tienray 24 september 2009 Judith Godijn en Sonja Lubbers Programma dorpsgesprek 19.30 uur: Welkom

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het initiatief genomen om een enquête uit te

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West

Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Enquête Woningbehoefte Soerendonk

Enquête Woningbehoefte Soerendonk Enquête Woningbehoefte Soerendonk september 2008 WERKGROEP BOUWEN & WONEN Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Voorbereiding enquête Begeleidende brief pagina 4 Begrippenlijst pagina 5 Enquêteformulier

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie