Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel"

Transcriptie

1 Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

2 Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel mevrouw ir. J. Luijten mevrouw drs. T. Rietveld mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014

3 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Provincie Noord-Brabant Auteurs Jolanda Luijten, Trude Rietveld en Maureen Tan PON publicatienummer 14-9 / Datum april het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie:

4 Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Onderzoek Werkwijze Opbouw van deze rapportage 7 2 Achtergrondinformatie Sterksel Demografische gegevens Welke leefstijltypen kunnen worden onderscheiden? Woningbestand Huidige aanbod wonen, welzijn en zorg 14 3 Uitkomsten enquête Wie hebben de vragenlijst ingevuld? Tevredenheid woonomgeving Verhuisgeneigdheid Lidmaatschap verenigingen/hobbyclubs Binding met Sterksel Vrijwilligerswerk Contacten met buren, dorpsgenoten, familie, vrienden, kennissen en hulpverleners Zorg en aandacht voor elkaar Gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen Verbeterpunten leefbaarheid 30 4 Resultaten diepte-interviews Villawijk Dorpskern Buitengebied Samenvattend 33 5 Resultaten workshops Opzet van de 1 e workshop Resultaten 1 e workshop Contacten en eenzaamheid Uitbreiden mogelijkheden voor zorg in het dorp Resultaten bijeenkomst KBO Opzet 2 e workshop Resultaten 2 e workshop Werkgroep Contacten en eenzaamheid Werkgroep Zorg in het dorp Werkgroep Vervoer (zowel voor ontmoeten als zorg) 40

5 6 Samenvatting Contacten en eenzaamheid Uitbreiden mogelijkheden voor zorg in het dorp (nabuurschap) Vervoer (zowel voor ontmoeten als voor zorg) 46 7 Hoe nu verder? 49 Bijlagen 51 Bijlage A Enquête 53 Bijlage B Leefstijltypen Sterksel 67 Bijlage C Verbeterpunten leefbaarheid 71 Bijlage D Profielen ten behoeve van workshop 79 Bijlage E Resultaten 1 e workshop 81 Bijlage F Reeds aanwezige voorzieningen in Sterksel per thema 87 Bijlage G Formulieren voor opstellen stappenplan 89 Publicaties 93

6 Inleiding 1.1 Aanleiding Sterksel is een klein dorp met zo n 1200 inwoners in de omgeving van Eindhoven. Daarvan zijn 200 inwoners ouder dan 65 jaar. Sterksel vormt samen met de kernen Heeze en Leende de gemeente Heeze-Leende. Sterksel kenmerkt zich door een hoge mate van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de coöperatieve dorpswinkel. In toenemende mate zijn de inwoners van Sterksel ook voor hun zorg- en welzijnsbehoeften aangewezen op de eigen kracht van de inwoners en de zorg voor elkaar. Daarom is de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg Sterksel, namens de dorpsraad, met de hieronder genoemde wens uit het IDOP aan de slag gegaan. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!! Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning, woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen. Uit IDOP Sterksel, Om aan deze doelstelling invulling te geven moet door de inwoners de volgende vraag worden beantwoord: Wat heb ik nodig voor een optimaal woon-, zorg- en leefklimaat in Sterksel in 2020 en wat kan ik daaraan zelf bijdragen? De werkgroep heeft zich hierbij de volgende vragen gesteld: wat hebben de inwoners van Sterksel nodig om op een prettige, veilige en gezonde manier in Sterksel te kunnen blijven wonen en wat kunnen zij daaraan zelf bijdragen? Welke voorzieningen zijn nodig in Sterksel? Waaraan moeten de woningen voldoen in de toekomst? Wat zijn de gevolgen van alle komende wijzigingen en bezuinigingen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen wensen maar daadwerkelijke behoeften in beeld worden gebracht? Hoe kunnen we ons dorp voor alle leeftijden leefbaar houden? 1.2 Onderzoek Om deze vragen te beantwoorden is nader onderzoek nodig. De provincie Noord- Brabant en de gemeente Heeze-Leende onderschrijven de onderzoeksvraag. Inleiding 5

7 Omdat dit thema in meer dorpen speelt, heeft de provincie Noord-Brabant de dorpen Gerwen en Sterksel aangemerkt als pilots en het PON vanuit het uitvoeringsprogramma de opdracht gegeven het onderzoek samen met de werkgroepen uit de beide pilotdorpen uit te voeren. In feite is de onderzoeksvraag tweeledig: Wat zijn de daadwerkelijke behoeften voor nu en op termijn op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, om op basis daarvan de benodigde voorzieningen en diensten op maat te kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen we stimuleren/organiseren dat de inwoners daaraan zelf bijdragen? 1.3 Werkwijze Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 4 stappen: 1 Gestart is met het verzamelen van de benodigde achtergrondinformatie over Sterksel. Welke voorzieningen en activiteiten zijn reeds in het dorp aanwezig op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg? Hoe ziet de bevolkingssamenstelling, de leeftijdsopbouw en het woningaanbod in Sterksel er uit en wat zijn de te verwachten ontwikkelingen voor de toekomst? Welke leefstijltypen zijn in het dorp vertegenwoordigd en zijn er verschillen tussen buurten? 2 Vervolgens is een vragenlijst verspreid onder alle inwoners van 18 jaar en ouder in Sterksel. Er zijn 1010 vragenlijsten verspreid en 542 enquêtes ingevuld. Dit is een respons van 54%. Doel van de vragenlijst is het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de inwoners in beeld te brengen. Hoe regelen de inwoners het nu? Lossen zij hun zorg- en hulpvragen op binnen de familie of de professionele zorg- en hulpverlening en in hoeverre spelen buren of andere inwoners uit het dorp hierin een belangrijke rol? Wat zijn de inwoners bereid voor elkaar te doen? Welke hulp/zorg bieden en ontvangen de inwoners aan en van elkaar? Is er een verschil tussen de diverse wijken en buurten binnen het dorp? Waar zit nog potentieel en hoe kunnen we dat potentieel aanboren? Een belangrijk nevendoel van de enquête is het creëren van draagvlak van de dorpsbewoners voor het thema en het bevorderen van de eigen inzet hierop. Bovendien bieden de resultaten van de enquête de benodigde input voor de diepte-interviews (zie volgende punt). 3 In navolging van de enquête zijn 24 diepte-interviews gehouden met verschillende inwoners uit het dorp. De interviews zijn gehouden door koppels van 2 vrijwilligers, die hiervoor van het PON vooraf een training en instructies hadden gekregen. In de diepte-interviews zijn we op zoek gegaan naar de daadwerkelijke achterliggende behoeften en/of hulpvragen van de inwoners op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg in het dorp. 6 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

8 4 Tenslotte zijn twee workshops gehouden. In de eerste workshop zijn de uitkomsten van de vragenlijsten en de diepte-interviews met alle inwoners gedeeld en is samen met de aanwezigen creatief aan de slag gegaan om kansrijke ideeën te formuleren om te komen tot oplossingen voor een optimaal Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel. Het doel van de 2e workshop was om de eerste ideeën uit de 1 e workshop verder uit te denken en te komen tot werkgroepen die de kansrijke ideeën verder gaan uitwerken. Voor de 1 e workshop waren alle inwoners van Sterksel uitgenodigd. Tijdens deze avond deden circa 55 inwoners mee aan de discussie. Op 20 november heeft de werkgroep de workshop tijdens een KBO-bijeenkomst nogmaals gedaan. Hierbij waren 26 (oudere) inwoners aanwezig. De 2 e bijeenkomst was bedoeld voor de mensen die ideeën hebben over de in de 1e bijeenkomst aangedragen oplossingsrichtingen en willen helpen deze verder uit te werken en/of uit te denken. Aan deze workshop namen ruim 30 inwoners deel. 1.4 Opbouw van deze rapportage Deze rapportage geeft de bevindingen van het onderzoek in Sterksel weer. Na deze inleiding vindt u in hoofdstuk 2 de achtergrondinformatie over het dorp Sterksel. In hoofdstuk 3 leest u de resultaten van de enquête. Hoofdstuk 4 beschrijft de uitkomsten van de diepte-interviews. En de resultaten van de workshops vindt u in hoofdstuk 5. Het rapport sluit af met hoofdstuk 6: de conclusies en acties. Inleiding 7

9 8 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

10 2 Achtergrondinformatie Sterksel In dit hoofdstuk vindt u de demografische gegevens, de leefstijltypen, het woningbestand en het aanbod van accommodaties, diensten en verenigingen op het gebied van wonen zorg en welzijn in Sterksel. 2.1 Demografische gegevens In Sterksel wonen mensen (op 1 januari 2013, afgerond op vijftallen). Dit is exclusief de inwoners van Providentia. Tabel 1 Aantal inwoners Sterksel Man Vrouw Totaal inclusief Providentia Totaal exclusief Providentia* Aantal Aantal Aantal % Aantal % 0 t/m 4 jaar t/m 9 jaar t/m 14 jaar t/m 24 jaar t/m 34 jaar t/m 44 jaar t/m 54 jaar t/m 64 jaar t/m 74 jaar jaar en ouder Totaal % % * Inwoneraantal inclusief inwoners Providentia (Bron: Sociale Atlas Brabant, PON 2013) en inwoneraantal exclusief bewoners Providentia (bron: Providentia, 2013). In de onderstaande grafiek is het verloop van de bevolkingsopbouw van Sterksel weergegeven in de periode Achtergrondinformatie Sterksel 9

11 In de onderstaande grafiek is de groene en grijze druk weergegeven. De grijze druk geeft het aantal 65-plussers als percentage van het aantal jarigen weer. De groene druk is het aantal 0-20 jarigen als percentage van het aantal jarigen. Uit de grafiek blijkt dat in 2010 een kantelpunt is voor wat betreft de groene druk. Tot 2010 nam het aandeel jongeren nog toe, maar sinds 2010 daalt het aandeel jongeren. Deze daling zal zich in de toekomst voortzetten. De grijze druk laat gedurende de laatste 10 jaar al een stijgende lijn zien, wat betekent dat het aandeel ouderen verder toeneemt. 10 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

12 2.2 Welke leefstijltypen kunnen worden onderscheiden? Het PON beschikt over een database met leefstijltypen. Hierin worden 14 hoofdtypen en 50 subtypen onderscheiden. In bijlage 1 zijn de percentages weergegeven waarin de verschillende typen in Sterksel (per buurt) voorkomen. In Sterksel worden de volgende buurten onderscheiden: dorpskern, villawijk en buitengebied. Wanneer bekend is wat voor typen gezinnen in een gemeente wonen, is het gemakkelijker daar beleid, maar ook informatie en PR op aan te passen. In Sterksel komen vier leefstijltypen beduidend vaker voor dan de overige typen huishoudens. Hieronder wordt kort beschreven welke vier typen dit zijn en wat hun belangrijkste kenmerken zijn. 20,1% van de huishoudens in Sterksel valt onder het type Rurale Tienergezinnen (type L42). In alle buurten van Sterksel komt dit type huishouden voor, maar met name in de dorpskern. Rurale Tienergezinnen zijn landelijk wonende stellen en gezinnen met tieners in vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Kenmerkend voor dit type huishouden is dat de leeftijd van de ouders tussen de 45 en 75 jaar ligt, zij getrouwd zijn, al lange tijd woonachtig zijn op hetzelfde adres, meerdere auto s hebben en veel tuinieren. Vaak werkt de vader als agrariër en zorgt de moeder voor het huis en het gezin. Het zijn volwassen gezinnen waar de kinderen minimaal 6 jaar oud zijn, maar meestal zijn de kinderen 12 jaar of ouder. 16,2% van de huishoudens van Sterksel valt onder het type Landelijke Vrijheidszoekers (type L43). Dit type komt nagenoeg alleen in het buitengebied van Sterksel voor. Deze huishoudens kunnen getypeerd worden als huishoudens die veelal in (half) vrijstaande woningen wonen en die de vrijheid zoeken in zeer landelijke gebieden. De volgende kenmerken zijn op dit type huishouden van toepassing: hun leeftijd ligt tussen de 45 en 75 jaar, ze lezen regionale dagbladen, zijn al langere tijd woonachtig op hetzelfde adres, hebben een vaste telefoon, meerdere auto s, schenken geld aan goede doelen en doen aan vrijwilligerswerk. 2 Achtergrondinformatie Sterksel 11

13 De Landelijke Vrijheidszoekers zijn vaak getrouwd en hebben soms nog thuiswonende kinderen van 12 jaar en ouder. Ook zijn ze in hoge mate van autochtone afkomst. Ze zijn vaak laag of middelbaar opgeleid en werken veelal fulltime als agrariër of zijn gepensioneerd. Daarnaast verbouwen ze hun eigen groenten en maken hun eigen kleding. 15,8% van de huishoudens in Sterksel valt onder het type Ruimwonende Families (type I31). Bijna alle huishoudens van dit type wonen in de dorpskern van Sterksel. Ruimwonende Families zijn gezinnen in ruime woningen in de meer landelijke gebieden met een bovenmodaal inkomen. Deze gezinnen wonen vaak in een tweeonder-een-kapwoning, een vrijstaande woning of een hoekwoning. De ouders zijn gemiddeld tussen de 40 en 60 jaar oud, zijn getrouwd en hebben vaak twee of drie kinderen van 6 jaar of ouder. Deze families zijn vooral van autochtone afkomst. Kenmerkend voor dit type huishouden is verder dat ze één of meerdere auto s hebben, een fulltime baan hebben in een middelbare of hoge functie, geld aan goede doelen schenken en veel verzekeringen en een vaste telefoon hebben. Ze gaan op vakantie met een tent, caravan of kampeerauto, bijvoorbeeld naar Denemarken. 12 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

14 15,0% van de huishoudens van Sterksel valt onder het type Gefortuneerde Gevorderden (type K39). Dit type komt met name voor in de villawijk. De Gefortuneerde Gevorderden zijn bewoners van grote en dure vrijstaande woningen in de minder stedelijke gebieden. Deze (voornamelijk) vijftigplussers staan hoog op de sociale ladder en zijn veelal zelfstandig ondernemer of directeur (geweest). Ze zijn getrouwd en meestal zijn de kinderen al het huis uit. De kinderen die nog wel thuis wonen zijn minimaal 13 jaar oud. Verder hebben de Gefortuneerde Gevorderden vaak meerdere auto s, schenken geld aan goede doelen en hebben beleggingen. De leefstijltypen kunnen worden weergegeven naar leeftijd en welstandsniveau: De typen die in Sterksel het meest voorkomen zijn I31en L42 in de dorpskern, L43 in de Villawijk en K38 in het buitengebied. Deze groepen kennen een relatief hoge leeftijd, een gemiddeld tot hoog welstandsniveau en - met uitzondering van type K38 - relatief grote huishoudgrootte. 2 Achtergrondinformatie Sterksel 13

15 2.3 Woningbestand Sterksel telde op 1 januari 2012 in totaal 517 woningen. Daarvan zijn 467 eengezinswoningen en 50 meergezinswoningen. 313 van de 517 woningen hebben 5 kamers of meer. Tabel 2 Aantal en type woningen in Sterksel (2012) Koopsector Sociale huursector Particuliere Huursector Totaal Eengezins Meergezins t/m 3 kamers kamers kamers of meer Totaal Bron: Sociale Atlas Brabant, PON Huidige aanbod wonen, welzijn en zorg Accommodaties wonen, welzijn, zorg In Sterksel zijn de volgende accommodaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg aanwezig: Dorpshuis Valentijn. Attent Dorpswinkel met postagentschap (dorpscoöperatie). Basisschool de Talententoren met bibliotheek-uitleenpunt. Kinderdagverblijf Soetje/BSO Beejezoo. Peuterspeelzaal Klein Duimpje. Parochie H. Catharina van Alexandrië. Streekmuseum Peter van den Braken Centrum. Sportpark De Hemelrasten. Discovery Ranch. Kampeeraccommodatie Sint Jorishoeve. Camping Recrenova. Providentia/Kempenhaeghe. Frituur de Scheep. Café de Scheep. Café Narragonia. 14 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

16 Woon-, welzijn- en zorgdiensten In Sterksel worden de volgende diensten aangeboden op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg: Internetcafé voor senioren. Eetpunt in dorpshuis Valentijn. Klussendienst St. Maarten. Boodschappen bezorgdienst. Omgekeerde boodschappendienst (vervoer naar winkel). Vervoersdienst St. Maarten. Maaltijdbezorging aan huis. Begeleiding naar arts/ziekenhuis, kerkhof, activiteiten en dergelijke. Personenalarmering. Bibliotheek uitleenpunten (in school voor kinderen en in dorpshuis voor ouderen). Fysiotherapie (in de Valentijn). Digitale informatievoorziening Virtueel Plein Sterksel. Verenigingen en organisaties In Sterksel zijn de volgende verenigingen en organisaties aanwezig: Categorie Sport Hobbyclub Muziek-, dans of zangvereniging Naam vereniging Gymclub MIDFIT - damesgymclub Gymnastiekvereniging Damesgym Sterksel Gymnastiekvereniging Herengym Sterksel Handbalvereniging De Vlinders Nordic Walking De Panlopers PaardenSportVereniging De Pikeurtjes Paraglyding Tennisvereniging De Heerlijkheid Sterksel Voetbalvereniging R.K.S.V. Sterksel Yoga Fotoclub Sterksel Bridgeclub De Heerlijkheid Welfare Sterksel, onderdeel Rode Kruis Bloe Noots, Muziekgezelschap Blue Band Sterksel Brabants Bont - volksdansgroep Ger van huis, muziekgezelschap Happyness - dansvereniging KVO Kamerkoor Midlife, zanggroep Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel Oud Fit - Volksdansgroep Zangkoor - Parochieel Zangkoor 2 Achtergrondinformatie Sterksel 15

17 Categorie Cultuur Ouderen/vrouwen Jeugd en jongeren Buurt- en dorpsorganisaties Overig Naam vereniging Carnavalsvereniging De Ossedrijvers Heemkundekring IVN Heeze-Leende Kempro, Atelier, Galerie Oranjecomité Sterksel Sint Nicolaas Comité Sterksel Stichting Leuk op Sterksel (kermis) Peter van den Brakencentrum Smalspoor - Stichting Cultureel Erfgoed Hulpdienst St. Maarten Internetcafé Sterksel KBO Afdeling Sterksel KVO Afdeling Sterksel SOOS (Samen Ontmoeten en Ontspannen, senioren) Meer Bewegen Voor Ouderen Jeugd Vakantie Week Sterksel KPJ Sterksel Jongerenwerk Heeze-Leende-Sterksel Kinderbeurs Sterksel Ouderraad BS De Talententoren Schoolraad/MR De Talententoren Stichting Jeugdbelangen Sterksel (onder andere zeskamp) Dorpsraad Sterksel Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg Buurtvereniging Vlaamseweg Coöperatie dorpswinkel EHBO Vereniging Sterksel Centrum voor Creatief Leren Rode Kruis, Het Nederlands De Zonnebloem PuntExtra Steunpunt Vrijwilligerswerk 16 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

18 3 Uitkomsten enquête In dit hoofdstuk vindt u de resultaten uit de enquête. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de uitkomsten, die in deze rapportage worden weergegeven, gelden voor alle inwoners van Sterksel van dezelfde leeftijd of hetzelfde geslacht. Er worden ook resultaten vermeld per buurt. Deze resultaten konden niet worden gewogen omdat de hiervoor benodigde demografische gegevens niet op buurtniveau beschikbaar zijn. Dit betekent dat de resultaten niet representatief zijn op buurtniveau. Er kan dus niet gezegd worden dat de resultaten gelden voor alle inwoners van die betreffende buurt. We spreken in de rapportage dan ook niet over de inwoners, maar over de respondenten uit de Dorpskern, Villawijk of het Buitengebied. 3.1 Wie hebben de vragenlijst ingevuld? De vragenlijst is in augustus 2013 verspreid onder alle inwoners van 18 jaar en ouder uit Sterksel (met uitzondering van de bewoners van Providentia). Vrijwilligers zijn ingezet om de vragenlijst huis-aan-huis te verspreiden. Uiteindelijk hebben 542 personen de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 54% van alle 18-plussers uit het dorp (de bewoners van Providentia niet meegerekend). Een veelgehoorde reactie bij het ophalen van de vragenlijsten was dat echtparen samen slechts één vragenlijst hadden ingevuld omdat man en vrouw dezelfde mening deelden. Veel jongeren hadden de vragenlijst niet ingevuld omdat ze officieel nog wel op het adres staan ingeschreven, maar in de praktijk elders wonen. De vragenlijst is ingevuld door iets meer vrouwen (52%) dan mannen (48%). In de onderstaande tabel zijn de respondenten weergegeven naar leeftijd en buurt. De meeste respondenten (48%) wonen in de Dorpskern, 39% woont in het Buitengebied en 13% van de respondenten woont in de Villawijk. De meeste respondenten zijn 55 jaar en ouder; in alle drie de buurten is dit de grootste groep respondenten, in de Villawijk verreweg de grootste groep. Leeftijdscategorie Dorpskern Villawijk Buitengebied Totaal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal jaar 9 % 24 4 % 3 11 % % jaar 16 % 42 1 % 1 8 % % jaar 28 % % % % jaar en ouder 44 % % % % 274 Onbekend 3 % 7 0 % 0 2 % 4 2 % 11 Totaal 100 % % % % Uitkomsten enquête 17

19 De huishoudens van de respondenten hebben een gemiddelde grootte van 2,7 personen. De huishoudens in het buitengebied (3,0 personen) zijn iets groter dan de huishoudens in de Dorpskern (2,7 personen). De kleinste huishoudens zijn te vinden in de Villawijk (2,3 personen). Bijna de helft (46%) van de respondenten is gehuwd of woont samen en heeft geen (thuiswonende) kinderen. 33% is gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen. Opvallend is dat er relatief weinig respondenten uit de Villawijk gehuwd of samenwonend zijn met thuiswonende kinderen ten opzichte van de overige twee buurten. Dit kan worden verklaard door de hoge leeftijd van de respondenten in deze wijk. Opvallend is dat de meeste respondenten niet zijn opgegroeid in Sterksel. 34% (182 respondenten) is wel opgegroeid in Sterksel. Vooral inwoners van de Villawijk zijn elders opgegroeid, slechts 10% geeft aan wel in Sterksel te zijn opgegroeid. In de dorpskern is dit 32% en onder de respondenten uit het Buitengebied is 43% opgegroeid in Sterksel. Bijna 60% van de respondenten woont langer dan 20 jaar in Sterksel. Van de respondenten die uit het Buitengebied komen woont zelfs 73% al langer dan 20 jaar in Sterksel, bij de overige twee buurten ligt het percentage rond de 50%. Mensen blijven ook lang in dezelfde buurt wonen. 55% van de respondenten woont al 20 jaar of langer in dezelfde buurt en vooral onder de respondenten uit het Buitengebied ligt dit percentage hoog (69%). Wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau valt op dat de meeste respondenten een MBO-diploma hebben. Wanneer deze resultaten worden uitgesplitst naar buurt is te zien dat de respondenten afkomstig uit het Buitengebied het vaakst een MBO-diploma hebben, terwijl de respondenten uit de Villawijk het vaakst een HBO-diploma bezitten. De respondenten uit de Dorpskern hebben even vaak een MBO- als een HBO-diploma. 44% van de respondenten verricht betaald werk in loondienst. De meeste respondenten uit de Villawijk zijn gepensioneerd, met de VUT of rentenieren. 3.2 Tevredenheid woonomgeving De inwoners van Sterksel is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de mate waarin zij tevreden zijn over een aantal specifieke thema s. Het veiligheidsgevoel en het onderlinge contact/binding in de buurt krijgen de hoogste rapportcijfers (beide rapportcijfer: 7,7). De zorgvoorzieningen scoren het laagst (5,8). Wanneer er een uitsplitsing wordt gemaakt naar wijk valt op dat de respondenten uit de verschillende wijken verschillende indicatoren als beste beoordelen. In de Dorpskern is dat het veiligheidsgevoel (rapportcijfer: 7,7), in de Villawijk het onderlinge contact/ binding in hun buurt (8,9) en in het Buitengebied de kwaliteit van de woonomgeving (rapportcijfer: 7,7). De zorgvoorzieningen staan wel in elke buurt op de laatste plek. 18 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

20 Gemiddeld rapportcijfer op het gebied van Dorpskern Villawijk Buitengebied Aantrekkelijkheid/sfeer in Sterksel 7,3 7,8 7,1 Kwaliteit van de woonomgeving 7,2 8,3 7,7 Veiligheidsgevoel 7,7 8,0 7,6 Onderling contact/binding in Sterksel 7,4 7,4 7,2 Onderling contact/binding in mijn buurt 7,5 8,9 7,6 Ontmoetingsmogelijkheden 6,9 7,2 6,8 Zorgvoorzieningen 5,5 5,1 6,4 Voorzieningen eerste levensbehoeften 7,2 7,4 7,4 3.3 Verhuisgeneigdheid De meeste inwoners van Sterksel (60%) hopen over 10 tot 15 jaar nog steeds in Sterksel te wonen. Het zijn vooral de inwoners in de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar die denken over 10 tot 15 jaar ergens anders te wonen. Ook vinden de meeste inwoners dat hun woning geschikt (te maken) is om er op hoge leeftijd met een beperking te wonen. Opvallend is dat deze laatste uitspraak niet geldt voor de respondenten afkomstig uit het Buitengebied: slechts 7% is het eens met deze uitspraak. 5% Van de inwoners (23 respondenten) is van plan om binnen twee jaar te verhuizen en nog eens 15% (74 respondenten) wil misschien binnen 2 jaar verhuizen. De jongeren (18 t/m 29 jaar) geven het vaakst aan dat zij (misschien) binnen twee jaar willen verhuizen. 43% van de 18 tot en met 29 jarigen (20 respondenten) is (misschien) van plan binnen 2 jaar te verhuizen. Het minst verhuisgeneigd zijn de ouderen. 88% van de 55-plussers geeft aan niet van plan te zijn de komende twee jaar te verhuizen. Aan de inwoners die aan hebben gegeven (misschien) van plan te zijn binnen twee jaar te verhuizen is gevraagd waarom zij dit van plan zijn. In de onderstaande tabel zijn de verhuisredenen per leeftijdscategorie en voor Sterksel in totaal weergegeven. 3 Uitkomsten enquête 19

21 Wat maakt dat u (misschien) van plan bent binnen twee jaar te verhuizen? jaar N= jaar N= jaar N=24 55 jaar en ouder N=29 Totaal N=91 % % % % % Persoonlijke redenen Mijn tuin is te groot Er zijn te weinig voorzieningen in Sterksel Vanwege studie of werk Mijn woning vergt teveel onderhoud Mijn woning is te klein Mijn woning is te groot Ik wil dichter bij familie/vrienden wonen De woonlasten zijn te hoog Mijn woning ligt te afgelegen Mijn woning is onvoldoende aangepast aan mijn beperking Ik voel me niet veilig Anders De meest genoemde reden om (misschien) binnen 2 jaar te gaan verhuizen zijn van persoonlijke aard, zoals zelfstandig gaan wonen, samenwonen/huwelijk, scheiding en dergelijke. Wordt er gekeken naar leeftijd, dan valt op dat de verhuisredenen erg verschillen. Bij jongeren (18-29 jaar) betreft het met name persoonlijke redenen (75%), terwijl de ouderen (55+) een te grote tuin (52%) opgeven als reden om (misschien) binnen 2 jaar te willen verhuizen. Ook studie/werk (30%) en een te kleine woning (20%) wordt door jongeren als verhuisreden genoemd. In de leeftijdscategorie jaar is een te kleine woning de meest genoemde verhuisreden. Ook noemt deze leeftijdscategorie opvallend vaak een reden in de categorie anders namelijk. Meermalen genoemde antwoorden in deze categorie zijn: een geplande verhuizing naar een nieuwbouwwoning in Heeze, als de gezondheidstoestand het niet meer toelaat en geluids- en stankoverlast. Als er wordt gekeken naar de buurt waar de respondenten vandaan komen, dan is te zien dat de respondenten uit de Dorpskern en het Buitengebied het meest om persoonlijke redenen van plan zijn om binnen twee jaar te verhuizen, terwijl respondenten afkomstig uit de Villawijk als reden geven dat hun tuin te groot is. Ongeveer de helft van de inwoners die aan hebben gegeven (misschien) binnen twee jaar te verhuizen weet nog niet waar zij naartoe willen verhuizen. 11% (11 respondenten) wil binnen Sterksel verhuizen en 24% van deze groep wil verhuizen naar elders in de gemeente Heeze-Leende. Van de groep die (misschien) binnen twee jaar wil verhuizen wil 65% een huis kopen en 17% geeft de voorkeur aan een huurwoning. 37% wil verhuizen naar een gewone eengezinswoning en 18% geeft de voorkeur aan een appartement. 28% heeft het antwoord anders gegeven. 20 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

22 Van de respondenten die de voorkeur geven aan een appartement is de helft afkomstig uit het buitengebied. Allen wensen een appartement buiten Sterksel. Het merendeel geeft de voorkeur aan een huurappartement. Van de respondenten die een appartement wensen is bijna eenderde jaar, eenderde is jaar en iets meer dan eenderde is 55 jaar of ouder. Bijna de helft van de respondenten (49%) die (misschien) binnen twee jaar willen verhuizen denkt niet dat zij problemen zullen ondervinden bij het vinden van een geschikte woning. 22% denkt wel problemen te ondervinden omdat de aangeboden woningen te duur zijn. Deze mening gaat niet op voor de respondenten uit de Villawijk. Ook denkt een vijftal inwoners problemen te ondervinden met de verkoop van de huidige woning. Als we kijken naar de 11 respondenten die (misschien) van plan zijn binnen 2 jaar te verhuizen én graag binnen Sterksel willen verhuizen zien we dat 9 respondenten een koopwoning wensen en 1 respondent een huurwoning wenst. Eén respondent heeft deze vraag niet beantwoord. Van 6 respondenten gaat de voorkeur uit naar een eengezinswoning, 3 respondenten zouden bij voorkeur een eigen bouwkavel willen kopen en 1 respondent zou willen verhuizen naar een grondgebonden seniorenwoning. 5 respondenten denken problemen te ervaren bij het vinden van een geschikte woning omdat volgens hen de aangeboden woningen te duur zijn. 2 Respondenten denken andere problemen tegen te komen die niet zijn opgenomen in de antwoordmogelijkheden. 3.4 Lidmaatschap verenigingen/hobbyclubs Bijna de helft van de inwoners van Sterksel (46%) is lid van een of meerdere hobbyclub(s) of vereniging(en) in Sterksel. 17% is lid van de KBO of KVO, 16% is lid van een sportvereniging of sportclub en 13% van een muziek- of zangvereniging. In de Villawijk is slechts 26% van de respondenten lid van een hobbyclub of vereniging in Sterksel. Ondanks de hoge gemiddelde leeftijd zijn ook relatief weinig respondenten uit de Villawijk lid van de KBO/KVO. Aan de inwoners die geen lid zijn van een hobbyclub of vereniging in Sterksel is gevraagd waarom zij geen lid zijn een club of vereniging in Sterksel. Een derde van de inwoners (33%) geeft aan hier geen tijd voor te hebben. Andere redenen die vaak worden genoemd zijn: ik heb geen belangstelling om lid te worden van een club of vereniging (29%), ik heb mijn sociale contacten buiten Sterksel (28%) en de vereniging of club van mijn keuze is niet aanwezig in Sterksel (23%). Redenen die meerdere malen zijn vermeld onder de categorie anders, namelijk zijn dat men (nog) niet op de hoogte is van het aanbod. Vooral de respondenten uit de Dorpskern en het Buitengebied geven aan geen tijd te hebben voor een club of vereniging. Ook geven de respondenten uit de Dorpskern relatief vaker aan dan de respondenten uit de andere twee buurten dat de vereniging of club van hun keuze niet aanwezig is in Sterksel. Respondenten uit de Villawijk hebben relatief vaker hun sociale contacten buiten Sterksel. 3 Uitkomsten enquête 21

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Monitor lokale kracht gemeente Woerden

Monitor lokale kracht gemeente Woerden Monitor lokale kracht gemeente Woerden Nulmeting maart 14 Rob Gilsing De gemeente Woerden wil de doelstellingen in het sociale domein participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen - niet alleen

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie