Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing"

Transcriptie

1 Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing Promotoren: Prof. dr. Jan Broeckhove dr. Kurt Vanmechelen Philippe Beckers Onderzoeksgroep Computationeel Modelleren en Programmeren

2 HOOFDSTUK 1 Probleemstelling 1.1 Scaling De digitalisering van de maatschappij heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat steeds meer bedrijven en instellingen gebruik zijn gaan maken van complexe computersystemen. Deze computersystemen worden vaak gebruikt voor simulaties, modelleringen en allerlei andere computationeel intensieve applicaties. De toenemende complexiteit en populariteit van deze applicaties zorgt voor een constante nood aan capaciteitsuitbreidingen van de gebruikte infrastructuur. Het uitschalen van IT infrastructuur kan op twee manieren, door middel van vertical scaling en horizontal scaling. Bij vertical scaling wordt de hardware van een specifiek systeem vervangen door nieuwere en snellere hardware. Deze vorm van schalen kent echter fysieke beperkingen?? waardoor deze techniek slechts beperkt toepasbaar is. Bovendien is dit een kostelijke manier van schalen omdat de oude hardware uit gebruik wordt genomen en de nieuwe hardware vaak heel duur is bij aanschaf en snel zijn waarde verliest. Horizontal scaling is een meer toepasbare manier van schalen waarbij de bestaande infrastructuur uitgebreid wordt door het toevoegen van nieuwe systemen. Deze manier van schalen heeft geen last van de fysieke beperking die vertical scaling kent. Bovendien kan de oude hardware nog steeds gebruikt worden waardoor deze techniek een goedkopere oplossing biedt dan vertical scaling. Doordat deze manier van schalen meer voordelen kent dan vertical scaling beschikken vandaag de dag de meeste bedrijven en instellingen dan ook over een cluster voor het draaien van computationeel intensieve applicaties. Bij een cluster worden individuele computers met elkaar verbonden via een Local Area Network waardoor ze samen kunnen werken aan hetzelfde probleem. Gebruikers zien deze verzameling computers dan als eén enkel systeem waar ze hun applicaties op kunnen draaien.

3 1.2. CLOUD COMPUTING Cloud Computing De verdere toepassing van deze technieken heeft gedurende de laatste aantal jaren geleid tot de introductie van cloud computing. Cloud computing kent verschillende vormen, waaronder Infrastructure as a Service (IaaS). Hierbij bieden cloud providers systemen aan die men tijdelijk voor een bepaalde vergoeding kan huren. Deze systemen worden instances genoemd en worden verhuurd op uurbasis door middel van een zeer toegankelijke interface. Door IaaS te combineren met horizontal scaling kan men zeer flexibel en goedkoop extra capaciteit toevoegen aan een cluster. Monitoring software op de bestaande infrastructuur kan de beslissing maken om de rekencapaciteit uit te breiden door tijdelijk externe instances te huren van een cloud provider waardoor het proces van horizontal scaling volledig geautomatiseerd wordt. 1.3 Hybrid Clouds Door de bestaande infrastructuur met instances in de cloud uit te breiden wordt een hybrid cloud gevormd. De ontwikkeling van hybrid clouds staat echter nog in de kinderschoenen. Er zijn al enkele softwarepakketten ontwikkeld?? die de integratie van een hybrid cloud faciliteren, maar er is nog veel ruimte voor optimalisatie. Bovendien komen bij de configuratie van deze software problemen naar boven die soms zeer moeilijk zijn op te lossen. Een voorbeeld hiervan is de data stroom tussen de lokale infrastructuur en de externe cloud instances. Traditionele cluster systemen maken gebruik van een Distributed File System om data door te geven over het LAN. Met de uitbreiding naar de hybride cloud komt ook het Wide Area Network (WAN, met het internet als belangrijkste voorbeeld) in beschouwing. Verbindingen over een WAN zijn enkele orders trager dan die over een LAN. Bovendien zijn er kosten verbonden aan data verkeer over het WAN terwijl dit niet het geval is bij het LAN. De meest gebruikte distributed file systems maken geen onderscheid tussen verkeer over een WAN en verkeer over een LAN (ook wel network topology genoemd) waardoor data verkeer tussen beide infrastructuren vaak traag en kostelijk is. Bovendien is het veranderen van distributed file system een zeer ingewikkeld en risicovol proces waardoor de configuratie van een hybrid cloud sterk wordt bemoeilijkt. Deze problemen zorgen voor een gebrek aan toepasbaarheid van hybrid clouds in de commerciële wereld. 1. Hitoriek schetsen 1.1. Beginnen met nood aan parallelisatie en horizontal scaling 1.2. Clusters (vermelden dat ze duur zijn. Iets in de zin van ënige limiet op rekenkracht is beschikbaar budget, maar dan iets genuanceerder) 1.3. Cloud computing (commodity hardware ook even vermelden) 1.4. Hybrid clouds

4 1.3. HYBRID CLOUDS 3 2. Huidige staat van hybrid clouds schetsen 2.1. Amazon EC Interface van Amazon EC2 op Linux, code kan instances starten 2.3. Huidige testresultaten (climate change model paper vermelden) 2.4. Duidelijk maken dat Hybrid Clouds the way to go zijn. 3. Probleem: Bijna geen research over data transfer in hybride cluster settings 3.1. Weinig distributed file systems compatibel met hybride setting 3.2. Moeilijke configuratie, want DFS zit diep in de configuratie van een cluster 3.3. Data optimalisatie is belangrijk want het beinvloed de totale kost en efficientie (efficiente vaag houden, meer uitdiepen in volgende sectie) 3.4. Moeilijk om verschillende DFSen te vergelijken (ie geen benchmarking voor hybride setting) 4. Huidige staat van HybridFS schetsen 4.1. Framework dat verschillende DFSen kan combineren. Vormt extra laag Notie van netwerktopologie zonder van DFS te veranderen op hoofdcluster Betere efficientie

5 HOOFDSTUK 2 Doelstelling 2.1 HybridFS In het kader van een thesis en stage werd reeds in het academiejaar HybridFS ontwikkeld. HybridFS is een file system framework opgebouwd uit enkele modules dat specifiek is gericht op data verkeer in hybrid clouds. Door verschillende distributed file systems te combineren in één mountpoint kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verkeer over een WAN en verkeer over een LAN zonder daarbij het distributed file system op de lokale infrastructuur aan te moeten passen. Bovendien zorgt de modulaire opbouw er voor dat er eenvoudig modules geschreven kunnen worden die dit data verkeer optimaliseren. Zo werden er in het onderzoek twee caching modules geschreven om het data verkeer over de WAN link te minimaliseren. Een eerste doelstelling voor dit onderzoek bestaat erin HybridFS uit te breiden met nieuwe modules om zo data verkeer in hybrid clouds verder te optimaliseren. Hierbij kunnen huidige technieken in distributed file systems zoals replication en locking aangepast worden aan hybrid clouds. Verder kan er ook nog onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van technieken uit andere domeinen zoals distributed caching en scheduling en deze toepasbaar te maken binnen hybrid clouds. 2.2 Combinatie met bestaande software Na de voltooiing van HybridFS is het ook nuttig om een combinatie te vormen met bestaande software voor clusters. Hierbij kan worden gedacht aan de integratie met resource managers zoals Torque. Resource managers worden zeer vaak gebruikt

6 2.3. BENCHMARKING 5 om workloads te verdelen over een cluster. Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit de presentatie van de hybride cloud aan de gebruiker. Door middel van de integratie met resource managers kan de gebruiker bijvoorbeeld de optie krijgen om zijn workload in de cloud te draaien als er niet genoeg capaciteit is op de lokale infrastructuur. Een andere doelstelling bestaat uit de integratie met een specifieke cloud provider. De Universiteit Antwerpen beschikt reeds over een testbudget bij Amazons Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Amazon stelt de software en een API ter beschikking om het huren van instances volledig te automatiseren. Daarbij komen ook aspecten zoals het gebruik van spot instances en reserved instances aan bod. 2.3 Benchmarking Als laatste doelstelling wordt de verkregen performantie van het ontwikkelde systeem onderzocht. Wegens het gebrek aan benchmarking software specifiek ontwikkeld voor distributed file systems zal er een benchmarking software ontwikkeld moeten worden. Naast de synthetische tests die reeds beschikbaar zijn in traditionele benchmarks kan er ook gekeken worden naar de hoeveelheid verkeer over het WAN. Het onderzoek naar deze benchmarking software zal dan ook leiden tot een betere beeldvorming van welk type applicaties geschikt zijn voor hybrid clouds. 5. HybridFS 5.1. Notie van netwerktopologie opent vele mogelijkheden 5.2. Modulaire approach van HybridFS maakt het mogelijk extensies te schrijven Uitwerken van HybridFS tot software die gebruikt kan worden in clusters 6. Uitbreiding van HybridFS naar een groter framework zoals Hadoop 6.1. Combinatie met batch queue software 6.2. Integratie met specifieke cloud providers zoals Amazon EC2 7. Benchmarking 7.1. Flat benchmarks zoals bonnie++ zeggen weinig 7.2. Benchmarking methode en applicatie ontwikkelen om performantie van een DFS in een hybride setting te testen

7 HOOFDSTUK 3 Projectbeschrijving Zoals eerder aangegeven zal het onderzoek bestaan uit drie grote onderdelen. 3.1 HybridFS uitbreiden Het eerste deel van het onderzoek zal de uitbreiding van HybridFS onder de loep nemen. Het HybridFS framework is ontwikkeld met modulariteit als primair doel, waardoor het gemakkelijk is om de functionaliteit ervan uit te breiden. Hoewel er veel mogelijke modules zijn die geschreven kunnen worden zijn er enkele kandidaten die in een hybride setting zeer interessant zijn Distributed Caching De grootste winst in een hybrid cloud kan geboekt worden door middel van een slim en uitgebreid caching mechanisme. In de eerste versie van HybridFS zijn reeds modules aanwezig voor het lokaal cachen van data op de hardeschijf en in het RAM geheugen. De DiskCache heeft als hoofddoel de hoeveelheid data over het WAN drastisch te verminderen door externe bestanden bij te houden op de lokale hardeschijf. Hierdoor moet er bij het herhaaldelijk lezen van een file niet steeds data verstuurd worden over het WAN waardoor de data cost verminderd wordt. Bovendien is lokale opslag meestal sneller dan een WAN wat ook de performantie ten goede komt. Naast het cachen van reads zal de DiskCache nieuwe data schrijven op de lokale hardeschijf in plaats van het externe file system. Door deze writes enkel te synchroniseren met het externe file system wanneer dit nodig is wordt eveneens de hoeveelheid data die over het WAN beperkt. De RAMCache voorziet dezelfde functionaliteit maar heeft als primair doel het verbeteren van de snelheid. Belangrijke stukken data (pages) worden bijgehouden in het RAM waardoor deze snel toegankelijk zijn voor applicaties. Het systeem is analoog aan de file system cache gebruikt in

8 3.1. HYBRIDFS UITBREIDEN 7 Cache Example.png Figuur 3.1: Machine Q in Cluster 2 heeft data uit Page X nodig. Het voorbeeld aan de rechterkant maakt gebruik van de distributed cache, het voorbeeld aan de linkerkant moet de data ophalen over het WAN. Linux systemen, maar bevat optimalisaties voor hybrid clouds waardoor bestanden sneller synchroniseren. Deze caching algoritmes kunnen uitgebreid worden met distributed caching algoritmes zoals memcached [REFERENTIE NAAR MEMCACHED?]. Indien een page niet gevonden kan worden in de lokale cache kan er eerst gezocht worden naar een kopie bij een naburige node in plaats van de data van de externe site op te halen (Figure 3.1). Deze aanpak biedt naast een significante performantiewinst ook een vermindering van het verkeer over het WAN. Er is reeds onderzoek geweest naar het gebruik van distributed caching bij Hadoop/MapReduce door gebruik te maken van memcached [? ]. Daaruit werd geconcludeerd dat distributed caching een aanzienlijke snelheidswinst kan geven aan MapReduce. Door een gelijkaardige techniek toe te passen bij HybridFS kan naast de beoogde performantiewinst ook bespaard worden op het dataverkeer tussen de externe en de lokale infrastructuur. Semantiek De implementatie van een distributed cache heeft tot gevolg dat er ook onderzoek gedaan moet worden naar de resulterende semantiek van het file system. De aanwezigheid van een cache zal immers voor een delay zorgen tussen bijvoorbeeld een schrijfactie en het daadwerkelijk wegschrijven van de data naar storage. Op clusterniveau is dit niet zo cruciaal daar het meestal de bedoeling zal zijn om een applicatie op één enkele cluster te draaien, niet op meerdere clusters tegelijk. Hierdoor is het minder belangrijk dat de externe cluster beschikt over een recente versie van de data en kunnen er dus wederom optimalisaties gemaakt worden voor de WAN link. Het is wel belangrijk een solide semantiek te voorzien tussen de nodes binnen éénzelfde cluster. Een goede startplaats voor dit onderzoek zijn de algoritmes die gebruikt worden in GPFS van IBM [? ] in combinatie met een callback mechanisme zoals in AFS [?? ]. GPFS gebruikt een algoritme waarbij een bepaalde node eigenaar kan zijn van een stuk bestand. Deze node kan dan zelf andere nodes aanduiden die eigenaar worden van een stukje van deze data wat resulteert in een hierarchische

9 3.1. HYBRIDFS UITBREIDEN 8 en gedecentraliseerde structuur. Vooral de gedecentraliseerde structuur is hier een voordeel omdat er dan geen master-slave architectuur moet voorzien worden in HybridFS. Bovendien kan dit gecombineerd worden met het callback mechanisme dat geïntroduceerd werd in AFS. Dit callback mechanisme kan andere nodes waarschuwen wanneer er een nieuwere versie beschikbaar is van de data of wanneer een node een stuk data uit de cache verwijderd. Metadata Het gedistribueerd cachen van de metadata van bestanden is ook een belangrijk aspect in dit deel van het onderzoek. Het merendeel van de file system calls bestaat uit metadata operaties. Alhoewel deze operaties nooit even intensief zijn als leesen schrijfoperaties zorgen ze echter wel voor vertragingen daar ze afhankelijk zijn van de round trip time. Indien er veel metadata operaties gebeuren over een WAN zullen deze operaties tesamen een lange tijd in beslag nemen. Voorbeelden hiervan zijn het opvragen van de metadata (stat) en het aanpassen van de last modification timestamp. Het aanpassen van de timestamp heeft enkel nut wanneer de data ook effectief wordt weggeschreven uit de cache. Door het aantal timestamp updates te verminderen zullen de meeste stat operaties dan ook telkens dezelfde informatie bevatten waardoor ook deze informatie zeer geschikt is om te cachen Replication Ook de implementatie van replication algoritmes is een nuttige tak in dit onderzoek. Replication algoritmes voorzien een aantal kopiëen van dezelfde data op verschillende nodes. Deze techniek zorgt er voor dat als een node wegvalt, de data nog steeds beschikbaar is op een andere node. Daarboven kan er gelezen worden van verschillende nodes tegelijk waardoor de troughput van de data wordt verhoogd. Deze techniek wordt al jaren als standaard gezien in een distributed file system en heeft ook zijn toepassing in een hybride cloud. De replication algoritmes die aanwezig zijn in de distributed file systems die reeds draaien op de clusters kunnen blijven gebruikt worden. Het doel is om replication te onderzoeken tussen verschillende clusters in plaats van tussen verschillende nodes. Als voorbeeld kan gekeken worden naar het gebruik van spot instances op Amazons Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Bij deze instances kan een gebruiker zelf de maximum huurprijs bepalen voor een bepaalde instance type. De aangerekende prijs is afhankelijk van de globale vraag naar dit instance type en indien de maximum prijs wordt overschreden worden de instances meteen uitgeschakeld. De gemiddelde prijs voor een spot instance ligt over het algemeen veel lager dan bij de equivalente reserved instances waardoor de spot market een interessante oplossing biedt voor kostenbesparingen. Deze dynamische prijs vertoont echter hoge pieken op willekeurige momenten waardoor instances op een onverwacht moment kunnen worden afgesloten (Figuur 3.2). Om efficient en betrouwbaar gebruik te kunnen maken van spot instances is het dus noodzakelijk om een vorm van redundantie te voorzien bij het opslaan van data. De replication algoritmes in de huidige distributed file systems zullen niet helpen wanneer een hele cluster bestaat uit spot instances. Om dit probleem op te lossen is er replication nodig tussen de clusters onderling. Er zal dan een afweging gemaakt moeten worden

10 3.1. HYBRIDFS UITBREIDEN 9 Instances Pricing History.png Figuur 3.2: Historiek van de huurprijs voor een m1.small instance op Amazon EC2. tussen de prijswinst bij het gebruik van spot instances en de kost om data te replicaten over de WAN link. Als extra toepassing kan gedacht worden aan het klaarzetten van data. Indien een queue manager op voorhand al weet welke applicatie er op de externe cluster gedraaid zal worden kan er ook al begonnen worden met het overzetten van de nodige data naar de externe cluster. Hierdoor kan de applicatie vrijwel meteen beginnen zonder eerst nog te moeten wachten op de nodige data. Hiervoor is echter wel integratie vereist met een queue manager, iets wat samenhangt met hoofdstuk Overige componenten Endpoints Buiten de bovengenoemde componenten zijn er ook nog secundaire componenten die onderzocht kunnen worden in dit onderdeel. Momenteel biedt HybridFS enkel een POSIX endpoint aan, dit zou eventueel uitgebreid kunnen worden met een HadoopFS endpoint of een eigen endpoint. Verschillende endpoints bieden verschillende optimalisaties voor applicaites. Zo is bijvoorbeeld het Google File System [? ] zeer geschikt voor het appenden aan files. De auteurs zijn tijdens hun onderzoek tot de conclusie gekomen dat de meeste mutaties van een bestand veroorzaakt worden door het toevoegen van data aan het einde van een file, niet het overschrijven van data op een willekeurige locatie in het bestand. Met dit in het achterhoofd hebben ze de interface van GoogleFS daar dan ook op afgestemd, iets wat aan de basis ligt van Hadoop. Het implementeren van interfaces maakt het ook gemakkelijker om bestaande applicaties te runnen op HybridFS zonder dat deze dan moeten worden aangepast aan een POSIX endpoint. Er kan ook onderzocht worden of er nood is aan een nieuwe interface gebaseerd op POSIX maar met specifieke optimalisaties voor distributed file systems in hybrid clouds. Het nut van het onderzoek naar een goede interface wordt bevestigd door de auteurs van Ceph. Ceph is een distributed file system dat metadata en data apart behandeld om zo de efficientie van hun file system te verhogen. Tijdens de ontwikkeling van Ceph werd duidelijk dat deze hogere efficientie ook een nieuwe interface nodig heeft [? ]. Daarop hebben de auteurs hun interface gebaseerd op aangepaste versie van POSIX die ontwikkeld werd door de HPC gemeenschap [? ].

11 3.2. FRAMEWORK 10 Scheduling De architectuur van HybridFS voorziet een lijst met file systems die in een bepaalde volgorde staan. Een intressante denkpiste is om deze volgorde dynamisch te maken zodat HybridFS zelf beslist welk file system de beste keuze is voor een bepaalde operatie. Zo zou er bijvoorbeeld door HybridFS bepaald kunnen worden welk file system lokaal is, en welke van de externe file systems het snelste is. Met deze informatie kan dan ook beslist worden welk file systems eventueel een cache nodig hebben en welk juist niet. Hierdoor kan de configuratie van HybridFS volledig geautomatiseerd worden waardoor de drempel om naar de hybride cloud over te stappen wordt verlaagd tot enkel de installatie van HybridFS. 3.2 Framework Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het bouwen van een framework rondom HybridFS. Bij de overstap naar een hybride cloud architectuur komt niet enkel data transfer kijken, waardoor HybridFS dus geen complete oplossing bied op dit vlak. Een gelijkaardig onderzoek werd ook gedaan bij de ontwikkeling van HadoopFS en MapReduce tot het Hadoop framework [? ]. Dit onderzoek is wat Hadoop zo succesvol heeft gemaakt, het bied een bijna compleet framework voor distributed computing op commodity hardware in clusters. Door een framework te bouwen rond HybridFS kan dit principe ook toegepast worden bij hybride clusters Batch Queues In eerste instantie zal een koppeling gemaakt moeten worden met een batch queue scheduler zoals Torque. Deze software staat in voor het verdelen van workloads over de beschikbare nodes. Als een gebruiker de cluster wilt gebruiken voor een applicatie zal deze scheduler bepalen wanneer en waar de applicatie zal runnen. Indien de cluster niet beschikbaar is zou de gebruiker moeten kunnen kiezen om de applicatie op de externe cluster uit te voeren, mits een kleine extra kostprijs. 8. HybridFS 8.1. Meerdere endpoints buiten enkel POSIX 8.2. Caching Bestaande caching algoritmes verbeteren (limitaties opsommen) Distributed caches (RAM en Disk) 8.3. Replication Wanneer data terug schrijven van externe naar hoofdcluster? Compatibiliteit met spot instances (volatiele nodes) die kunnen wegvallen Op voorhand al data overzetten van lokale naar externe cluster 8.4. Distributed locking 8.5. Security 8.6. Scheduling Momenteel hebben FS een vaste volgorde Dynamische volgorde adhv latency of load of...?

12 3.2. FRAMEWORK Framework 9.1. Batch queue frameworks Studie naar beschikbare batch queues eventueel compatibel met hybride clouds Dynamisch nodes toevoegen is vereiste Onderscheid tussen workloads op lokale en externe infrastructuur Extra betaling noodzakelijk voor externe infrastructuur 9.2. Integratie met Amazon EC Software voor het automatisch aanmaken en aflsuiten van nodes Softwarematig managen van cost (spot instances ed?) Voorgeconfigureerde images maken 10. Benchmarking Concurrent access testen (zonder caches) Tijd meten Traffic over WAN meten Caching performance Reeds ingelezen data opnieuw inlezen Proberen de gezamelijke cache-grootte van de cluster te bepalen (ie, geeft verschil weer tussen local en distributed caches) Metadata performance Proberen opsporen van eventuele bottleneck

13 HOOFDSTUK 4 Planning TODO

14 HOOFDSTUK 5 Applications 11. Collaboratie tussen bedrijven Clusters tijdelijk samenvoegen 12. UA-verhaal Betere QoS op bestaande cluster voorzien, mits kleine extra kost voor de gebruiker 13. Hybride cloud voor kleine bedrijven Websites en backups gemakkelijk uitbreiden naar de cloud Minder IT personeel en infrastructuur nodig binnen bedrijf 14. Benchmark voor distributed file systems synthetische benchmark waarden specifiek voor distributed file systems

15 Bibliografie

Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing

Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing Hybrid Clouds for Flexible Batch Workload Processing IWT Proposition Promotoren: Prof. dr. Jan Broeckhove dr. Kurt Vanmechelen Philippe Beckers Onderzoeksgroep Computationeel Modelleren en Programmeren

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems High-Performance Computing Optimizing compilers (generieke codes, maar ook specifieke rekenkernels). Parallel

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2.

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2. Procesbeheer: kenmerken van moderne besturingssystemen. 1. Bespreek de (drie) meest typische kenmerken van moderne besturingssystemen. 2. In hoeverre beantwoorden UNIX, Linux en Windows NT hieraan? Geef

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Op dit moment is ons gehele hosting cluster om NFS heen gebouwd waardoor zo maar overstappen geen optie is.

Op dit moment is ons gehele hosting cluster om NFS heen gebouwd waardoor zo maar overstappen geen optie is. Inleiding In onze huidige omgevingen maken we voor bijna 1% gebruik van NFS. Het is bij ons intern bekend dat NFS op sommige punten steken laat vallen, denk hierbij aan performance, maar ook aan locking

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems - Embedded systems - Specifieke software mappen op specfieke hardware. - Hardware synthesis. - Real-time

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen??

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen?? Vragen?? Vandaag Hoofdstuk 4: threads (tentamenstof : 4.1 t/m 4.2) Kleine Opgaven 4.1 (niet alleen ja of nee, ook waarom!) en 4.4 inleveren maandag Centrale begrippen hoofdstuk 3 processen proces state:

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

Productmeeting EqualLogic

Productmeeting EqualLogic Productmeeting EqualLogic Storage - algemeen Donderdag 8 november 2007 Peter Van Waeleghem Agenda Opslag van gegevens Principe Technologie Optimalisatie van de opslag RAID Opslag via een netwerk Extra

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Oracle WebCenter Content in grote omgevingen

Oracle WebCenter Content in grote omgevingen Oracle WebCenter Content in grote omgevingen Maarten van Veelen Consultant Oracle WebCenter Content Werkzaam bij Quobell BV, Houten mvveelen@quobell.nl 6 juni 2013 1 2 3 Introductie Groot vs Complex vs

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Ditproefschriftpresenteerteen raamwerk voorhetontwikkelenvanparallellestreaming applicaties voor heterogene architecturen met meerdere rekeneenheden op een chip.

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen WiCa Wireless 15 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag Toepassingslaag Karakterisatie en interactie van draadloze

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX VMware vforums 2014 Geordy Korte Networking and Security BU (NSX) System Engineer 2014 VMware Inc. Alle rechten voorbehouden. Agenda Het

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Geavanceerde computerarchitectuur Lieven Eeckhout Academiejaar 2008-2009 Universiteit Gent Virtuele machines Motivatie Interfaces Virtualisatie: inleiding

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Waarmaken van Leibniz s droom

Waarmaken van Leibniz s droom Waarmaken van Leibniz s droom Artificiële intelligentie Communicatie & internet Operating system Economie Computatietheorie & Software Efficiënt productieproces Hardware architectuur Electronica: relais

Nadere informatie

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be DB architectuur joost.vennekens@denayer.wenk.be DB - logisch perspectief - DB - fysisch perspectief - DBMS Fysische details van databank beheren Zodat gebruiker zich enkel om logische perspectief moet

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Axoft Managed Router Rapportage

Axoft Managed Router Rapportage Axoft Managed Router Rapportage Toelichting week rapportage Als onderdeel van de Axoft managed router dienst monitoren wij 24 uur per dag, 7 dagen per week uw router en uw verbindingen. Onze bevindingen

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces Operating System Overview (Hfst 2) Wat is een OS? Wat was een OS? Evolutie van OS. OS als virtuele machine OS als beheerder van hulpbronnen (resources) Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? IMPAKT Secure ICT IMPAKT is meer dan 25 jaar actief in België en Luxemburg als ICT beveiliging

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

De KPN Data Rotonde. BCM data visie op de Cloud. BCM event. 19 maart 2015. 1 BCM Event De KPN Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud

De KPN Data Rotonde. BCM data visie op de Cloud. BCM event. 19 maart 2015. 1 BCM Event De KPN Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud De Data Rotonde BCM data visie op de Cloud BCM event 19 maart 2015 1 BCM Event De Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud Doel van deze presentatie De mogelijkheden duiden van de Cloud in een BCM omgeving

Nadere informatie

The End of an Architectural Era

The End of an Architectural Era The End of an Architectural Era M. Stonebraker, S. Madden, D. J. Abadi, S. Harizopoulos, N. Hachem, P. Helland Jorn Van Loock Inleiding Oorsprong relationele DBMS IBM System R (1974) DB2 Sybase SQL Server

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan$Bot,$SURFsara$ 15$oktober$2015$

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan$Bot,$SURFsara$ 15$oktober$2015$ HPC CLOUD INTRODUCTIE Jan$Bot,$SURFsara$ 15$oktober$2015$ Iets over jullie Doel van vandaag Introductie van het nieuwe HPC Cloud Kweken van een gezamelijk vocabulaire [S4R] Gelegenheid tot netwerken De

Nadere informatie

Decentraliseer en Beheers? Dick Epema

Decentraliseer en Beheers? Dick Epema Decentraliseer en Beheers? Dick Epema De NWO wetenschapsquiz 2011 Je kunt bij Facebook heel goed zien hoeveel vrienden jouw vrienden hebben. Hebben mensen op Facebook gemiddeld net zoveel vrienden als

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ naar 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ is een onderdeel van de directie NL Milieu & Leefomgeving van Agentschap NL. Agentschap NL is begin

Nadere informatie

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015 HPC CLOUD INTRODUCTIE Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015 Iets over jullie Doel van vandaag Introductie van het nieuwe HPC Cloud Kweken van een gezamelijk vocabulaire [S4R] Gelegenheid tot netwerken De hands-on

Nadere informatie

Rhino versnellen met RAM-disk

Rhino versnellen met RAM-disk Rhino versnellen met RAM-disk Een RAM-disk is een virtuele harde schijf. Een deel van het werkgeheugen (RAM) wordt gebruikt, door het besturingssysteem, om een harde schijf na te bootsen. Aan deze schijf

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

IN 9 STAPPEN EEN EFFICIËNTER DATACENTER

IN 9 STAPPEN EEN EFFICIËNTER DATACENTER IN 9 STAPPEN EEN EFFICIËNTER DATACENTER POWERED BY Big data, social media, desktopvirtualisatie en mobiele toepassingen zijn al lang de hype voorbij en worden breed ingezet. Deze toepassingen vergroten

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Performance Testing van applicaties in de cloud

Performance Testing van applicaties in de cloud Performance testen in de Cloud Zinvol? TestNet Najaarsevenement 2011 Lammert Vinke Johan Vink Agenda 1. Introductie 2. Performance kenmerken 3. Introductie loterij case 4. Aanpak performance test 5. Performance

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28464 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Jeroen Bédorf Title: The gravitational billion body problem / Het miljard deeltjes

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Stoomboot & de toekomst

Stoomboot & de toekomst Stoomboot & de toekomst W. Verkerke (ATLAS) Wat is stoomboot Gebruikers definitie van concept stoomboot Op basis van gesprekken met ATLAS/LHCb/ALICE/Astro Lokale batch faciliteit met de volgende definierende

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Computerarchitectuur. H&P Ch 5. Thread-Level Parallelism

Computerarchitectuur. H&P Ch 5. Thread-Level Parallelism Computerarchitectuur H&P Ch 5. Thread-Level Parallelism Kristian Rietveld http://ca.liacs.nl/ Thread-Level Parallelism In het geval van thread-level parallelism (TLP) gaan we uit van meerdere threads.

Nadere informatie