Artikel. Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel. Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing"

Transcriptie

1 Artikel Naar een verbeterde audit van de interne controle: Continuous auditing Willem Scheeres Een belangrijk deel van de accountantscontrole is gericht op het beoordelen van de opzet, het bestaan en de werking van de interne controlemaatregelen bij organisaties. Dit is nog overwegend een handmatige activiteit. Doordat meer en meer bedrijfsprocessen worden ondersteund door informatiesystemen is een steeds groter deel van de interne controlemaatregelen ondergebracht in die informatiesystemen. Dit biedt de mogelijkheid om een gedeelte van de interne controle geautomatiseerd te testen. Hierdoor wordt het bovendien mogelijk om de interne controle (vrijwel) continu te toetsen voor een grotere zekerheid over de werking van het stelsel van interne controle. Ing. W.G. (Willem) Scheeres RE MBA is Senior Business Developer bij Ernst & Young. In die rol bedient hij bedrijven in de sectoren transport & logistiek en de industrie. Zijn fascinatie voor continuous audit komt voort uit de mogelijkheden van de inzet van IT voor het nog efficiënter en effectiever uitvoeren van bedrijfsprocessen: de partij met de laagste kosten en een goede kwaliteit heeft de meeste keuze. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van een onderzoek naar de perspectieven van een tool voor het beoordelen van de interne controle omgeving die geïmplementeerd is in een ERP systeem [Scheeres, 2005]. Ontwikkelingen Als gevolg van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wetgeving en de Nederlandse Tabaksblat-regelgeving heeft het beheer van het interne controleraamwerk de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Terugkijkend op deze ontwikkeling zien we dat het management van deze bedrijven als eindverantwoordelijke voor het interne controleraamwerk veel energie heeft gestoken in het documenteren en testen van de interne controlemaatregelen. Het management heeft expliciet moeten aangegeven wat de significante interne controlemaatregelen voor zijn organisatie zijn. Daarmee worden die maatregelen bedoeld die van essentieel belang zijn voor de audit van de jaarrekeningcontrole. Door deze nadrukkelijke keuze van het aantal controlemaatregelen is het nu mogelijk om gerichter dan voorheen een audit tool in te zetten voor het beoordelen van de interne controlemaatregelen. Als gevolg van een verschuiving van de interne controlemaatregelen naar ERP-systemen én de gevolgen van SOX en Tabaksblat mag verwacht worden dat een continuous audit beter mogelijk is dan een aantal jaren geleden. Wanneer een organisatie gebruikmaakt van een ERPsysteem, betekent dat in de meeste gevallen dat besloten is de bedrijfsprocessen beter met elkaar te integreren en te ondersteunen met IT. ERP-systemen worden cliëntspecifiek gemaakt door parameters in configuratiedatabases in te stellen. Ook de interne controlemaatregelen in een ERP-systeem worden op een overeenkomstige wijze geparametriseerd. Wanneer bijvoorbeeld voor een functionaris een inkooporderlimiet gesteld is op euro, zal deze waarde in een bepaalde tabel worden vastgelegd. Deze parameter is daarna door een eenvoudige audittool uit te lezen en te toetsen aan een norm. Door de parameters van de significante interne controlemaatregelen gedurende het jaar stelselmatig uit te lezen en te toetsen aan een ingestelde norm, ontstaat een continue beeld over het bestaan van de interne controlemaatregelen. Door de intervallen tussen het uitlezen te verkleinen zodat bijvoorbeeld een paar maal per uur getoetst wordt ontstaat er in continuïteit een beeld over de werking van de interne controlemaatregelen. We spreken dan van continuous audit van de interne controlemaatregelen. 10 de EDP-Auditor nummer

2 Continuous auditing Het begrip continuous auditing wordt in de literatuur te pas en te onpas gebruikt. De AICPA heeft in 1999 een rapport geschreven over de mogelijkheden van continuous auditing en een inventarisatie gemaakt van de verschillende financial audittoepassingen met de wens om daar onderzoek naar te doen. Het AICPA rapport wordt gezien als één van de standaardwerken over continuous auditing en bevat een duidelijke definitie: Een methodologie waarmee (onafhankelijke) auditors een schriftelijke verklaring over een bedrijfsactiviteit kunnen afgeven op basis van een reeks controlerapporten die (bijna) gelijktijdig met het plaatsvinden van de bedrijfsactiviteit beschikbaar zijn. Deze definitie wordt hier overgenomen. Monitoring of auditing? Over de begrippen continuous auditing en continuous monitoring bestaat bij collega auditors enige verwarring [Warren,2003]. De Global Technology Audit Guide (GTAG) [2005] van de IIA brengt klaarheid in de discussie door uit te gaan van de onafhankelijkheid en het eigenaarschap van de gebruiker van een evaluatietool. GTAG stelt dat continuous auditing wordt uitgevoerd door (internal/ external) auditors en continuous monitoring wordt uitgevoerd door het management. De keuze voor de benaming van continuous audit of continuous monitoring is dan ook afhankelijk vanuit welke functie een evaluatietool wordt ingezet. De auteur werkt voor een accountantsorganisatie en spreekt dan ook over continuous auditing. Full-scope continuous audit? Voor het auditen van een onderneming moeten vele activiteiten worden uitgevoerd. Vanuit de financial audit zijn deze activiteiten ten behoeve van het financial statement onder te verdelen in het auditen van top management transactions en het auditen van business transactions (zie figuur 1). Top management transactions betreffen niet-routinematige activiteiten die door het top management zelf worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de aan- of verkoop van bedrijven. Door hun niet-routinematige karakter vallen deze transactions buiten de reikwijdte van het geautomatiseerde deel van het interne controle raamwerk. Om een volledige continuous audit uit te voeren zullen in principe alle activiteiten die de financial auditor uitvoert geautomatiseerd moeten worden. Omdat de niet-routine- Figuur 1 matige activiteiten niet zijn ondergebracht in een informatie systeem, is het niet mogelijk om deze geautomatiseerd te testen. Een full-scope continuous audit is vooralsnog niet realistisch. Een minder complexe toepassing voor een continuous auditing tool is het monitoren van het interne controleraamwerk. Het interne controleraamwerk van een organisatie is relatief statisch van aard, omdat de interne controlemaatregelen vaak gerelateerd zijn aan de processen en procedures van de organisatie en als gevolg daarvan niet vaak veranderen. Een toepassing voor het beoordelen van de interne controlemaatregelen lijkt dus een prima eerste stap in het verkennen van de mogelijkheden van een continuous audit. Economische realiteit continuous audit tool In de laatste 15 jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om na te gaan of continuous auditing technisch en theoretisch haalbaar is [Vasarhelyi,1991 Daigle,2000 Rezaee,2002 Searcy,2003 Warren,2003]. Deze onderzoeken hebben geleid tot het inzicht dat de technische en theoretische haalbaarheid van continuous auditing geen onderwerp van discussie meer is; we kunnen het. De discussie is verlegd van kunnen we het? naar willen we het?. De vraag is dan ook of het economisch haalbaar is om een continuous auditing toepassing te gebruiken voor de evaluatie van het interne controleraamwerk ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. Economisch haalbaar wil zeggen dat de besparingen die gerealiseerd kunnen worden door een deel van de interne controlemaatregelen geautomatiseerd te testen opwegen tegen de investeringen die nodig zijn om een continuous tool te bouwen en te gebruiken. De ervaring met continuous auditing in de praktijk is nog marginaal. Dit komt onder meer door de hoge implementatiekosten die mede een gevolg zijn van de multidisciplinaire kennis die nodig is om een continuous auditing project op te starten. De specialisten moeten gedetailleerde kennis hebben op het gebied van financial auditing, interne controle, audit software en verschillende modules van ERPsystemen. Naast deze kennis moeten de specialisten ook over voldoende overtuigingskracht beschikken om resources los te krijgen om de audit tool van de grond te tillen. Het ontwikkelen van een continuous auditing toepassing is immers alleen zinvol als het economisch haalbaar is. De kosten die nodig zijn om een continuous audit toepassing bij een organisatie in te richten en te beheren worden vooral bepaald door de (tijds)inspanning die de financial en IT-auditor moeten leveren ten behoeve van de audit. Vooral voor het operationele gebruik geldt dan: Hoe meer IT-controls significant zijn in een proces, des te kostbaarder wordt de toepassing. Elke extra IT-control vereist extra aandacht en dus geld, zowel in de analysefase als in de implementatiefase. 11 de EDP-Auditor nummer

3 Voor het terugverdienen van de investeringen in een continuous audit beheertool kan bij accountantskantoren gebruik gemaakt worden van de economische praktijk om investeringen te verdelen over meerdere jaarrekeningcontroles. Investeringen in tools voor gebruik bij meerdere cliënten zijn dus eerder economisch haalbaar. Vanwege de benodigde kennis én de economische haalbaarheid zou mogen worden verwacht dat accountantskantoren de lead nemen om te investeren in de evaluatie van de interne controlemaatregelen met behulp van continuous audit tools. Naast het economische motief is ook de kwaliteit van de audit van belang. Doordat de interne controlemaatregelen met kortere intervallen worden getoetst aan een norm, kan ook met meer zekerheid een uitspraak worden gedaan over het bestaan en de werking van de interne controlemaatregelen. Een continuous audit toepassing heeft hierdoor een positieve invloed op de kwaliteit van de audit. De investeringen zijn dan ook gedeeltelijk te verantwoorden met een verbetering van de kwaliteit van de audit. Het onderzoek In het onderzoek is gekeken of auditors behoefte hebben aan een effectievere en efficiëntere methode voor het geautomatiseerd auditen van het interne controle raamwerk en of er belemmeringen zijn om over te gaan op een geautomatiseerde aanpak. In het onderzoek stonden daarom de volgende twee vragen centraal: Is er vanuit de audit business behoefte om op een effectievere en efficiëntere manier het interne controle framework geautomatiseerd te testen? Wat zijn de hindernissen die genomen moeten worden voordat een continuous auditing toepassing voor de evaluatie van het interne controle framework kan worden geïmplementeerd? Figuur 2 Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2005 door middel van een on-line survey die is uitgezet onder 370 personen met een auditfunctie: financial auditors, IT-Auditors en internal auditors. In totaal hebben 154 auditors de survey ingevuld, hetgeen een response geeft van 42 procent. Continuous auditing in de praktijk Begrijpen auditors continuous auditing? Van de 154 auditors die hebben meegedaan aan het onderzoek geeft 40 procent (62) aan (figuur 3) dat ze redelijk tot volledig bekend zijn met het concept continuous auditing. 60 Procent (91 auditors) van de respondenten heeft nog onvoldoende zicht op de betekenis van continuous auditing. Onder de respondenten die praktijkervaring hebben opgedaan bevinden zich drie financial auditors. We kunnen hieruit concluderen dat, terwijl continuous auditing wel enige bekendheid heeft, er nog maar weinig financial auditors zijn die er in de praktijk ervaring mee hebben. Verwacht mag daarom worden dat het voor auditors lastig is om continuous audittoepassingen op hun waarde te beoordelen en organisaties te overtuigen van nut en noodzaak ervan. Continuous audittoepassingen moeten zich kennelijk eerst nog bewijzen voordat brede acceptatie haalbaar is. Figuur 3 Beperkt gebruik auditsoftware Een tool voor een continuous audit is een vorm van auditsoftware: het gaat om een specifieke functionaliteit ten behoeve van de audit. Ook voor auditsoftware geldt dat auditors er in hun praktijk betrekkelijk weinig gebruik van maken. Informatie hierover is te vinden in figuur 4. Het blijkt dat slechts 50 procent van de respondenten bij de jaarrekeningcontrole gebruik maakt van audit software en slechts 37 procent dat doet bij de beoordeling van de interne controle. In dit licht bezien is de beperkte ervaring die auditors met continuous audit hebben misschien niet eens zo bijzonder. De auditor is bij de aanwezigheid van een ERP systeem in principe in de gelegenheid om met behulp van audittools analyses te maken van processen of transacties. Vanuit accountancy-organisaties wordt veel inspanning gedaan om het analyseren van data te stimuleren om zo concrete evidence te verkrijgen. De percentages uit figuur 4 van auditors die audittools gebruiken bij de jaarverslagcontrole (50 procent), respectievelijk bij de beoordeling van de interne controle (37 procent) zijn beduidend lager dan het percentage 12 de EDP-Auditor nummer

4 Figuur 4 Figuur 5 Figuur 6 van 71 procent (zie figuur 5) dat in z n werk te maken heeft met een ERP-systeem. Het lijkt er dus op dat de mogelijkheden om audittools in te zetten als de organisatie met een ERP-systeem werkt, onvoldoende benut worden. Behalve de aanwezigheid van een ERP-systeem en het bieden van de mogelijkheid tot het uitvoeren van een continuous audit is het ook belangrijk om vast te stellen of de auditor problemen verwacht bij de toegang tot de data. Dit levert in de praktijk nogal eens een probleem op omdat bedrijfsgegevens vaak als zeer vertrouwelijk worden gezien. In figuur 6 is te zien dat 55 procent van de respondenten denkt de proceseigenaar te kunnen overtuigen toegang tot de vereiste data te verlenen. Wordt gevraagd om dit te doen via een beveiligde internet verbinding, dan is dit nog maar 27 procent. Uit vorenstaande kan voorzichtig worden geconcludeerd dat auditors weinig gebruik maken van auditsoftware tools voor de beoordeling van de interne controle terwijl de mogelijkheden er wel zijn. Wanneer men zelf geen praktische ervaring heeft met auditsoftwaretoepassingen, is het niet eenvoudig om anderen van het nut en de noodzaak te overtuigen. Indien auditsoftware de audits efficiënter en effectiever kan maken zal er naast de technische aspecten speciale aandacht moeten worden besteed aan het stimuleren van financial auditors om continuous auditing tools toe te passen in de praktijk. De wens tot verandering Het management is verantwoordelijk voor het opstellen van een in-control statement. Sarbanes-Oxley en Tabaksblat verlangen dat de financial auditor hierover een verklaring afgeeft. Dit impliceert dat de financial auditor voldoende evidence in handen wil krijgen om deze verklaring met overtuiging te kunnen afgeven. Het is dus geen vreemde gedachte dat de financial auditor, al dan niet samen met de internal auditor, behoefte zal hebben aan auditsoftware waarmee opzet, bestaan en werking van de interne controlemaatregelen op een onafhankelijke wijze én in continuïteit kan worden vastgesteld. Het moet efficiënter Uit figuur 7 is af te leiden dat de beoordeling van de interne controle bij organisaties nog valt te verbeteren. 87 procent van de respondenten is van mening dat de efficiency in de beoordeling van de interne controle moet worden verbeterd en 77 procent vindt dat dit ook voor de effectiviteit geldt. Bij auditors bestaat dus de wens om de evaluatie van het interne controle raamwerk te verbeteren. Dit is niet verbazingwekkend, omdat grote delen van het beoordelingsproces nog (vrijwel) handmatig zijn. Naar aanleiding van Sarbanes-Oxley is veel energie gestoken in het vastleggen van het interne controleraamwerk. Automatisering kan de evaluatie van dit raamwerk efficiënter maken. 13 de EDP-Auditor nummer

5 Figuur 7 Bovenal bevordert het echter de effectiviteit van de controle door bijvoorbeeld zes keer per uur geautomatiseerd een interne controlemaatregel aan een norm te toetsen, in plaats van handmatig éénmaal per jaar. Ander gedrag De wens tot verandering is aanwezig, maar slechts 43 procent van de ondervraagden (figuur 8, vraag 1) geeft aan de interne controlemaatregelen vaker dan één keer per jaar te willen testen. De andere 57 procent voelt hier weinig voor. Dit betekent dat de noodzaak niet wordt onderkend, of dat men denkt dat het geautomatiseerd testen van de interne controlemaatregelen niet mogelijk is of te veel tijd en geld zal gaan kosten. Van de respondenten die wel vaker dan een keer per jaar de interne controlemaatregelen willen testen geeft nog steeds 48% aan dat het voldoende is om slechts eenmaal per kwartaal te testen (figuur 8, vraag 2). Het is interessant om te zien dat slechts 8 procent van mening is dat de interne controlemaatregelen op dagbasis getest moeten worden, terwijl dat percentage opeens omhoog gaat naar 26 procent wanneer expliciet naar de werking van de Figuur 8 interne controlemaatregelen gevraagd wordt (figuur 8, vraag 3). 93 Procent van de respondenten wil in antwoord op deze vraag elk kwartaal de interne controlemaatregelen testen. Belangrijk bij de interpretatie van deze gegevens is dat de vraagstelling expliciet spreekt van geautomatiseerd testen. De respondent zal door de vraagstelling veronderstellen dat het geautomatiseerd testen daadwerkelijk ook mogelijk is. De stijging van 43% (vraag 1, n=152) naar 92 procent (vraag 3, n=66) geeft aan dat het voor de auditor ook een kwestie is van de mogelijkheden zien en begrijpen. Kennelijk willen auditors wel met een hogere frequentie testen wanneer hun duidelijk wordt gemaakt dat geautomatiseerd testen inderdaad mogelijk is. Blijkt het geautomatiseerd testen van de interne controlemaatregelen mogelijk te zijn dan wil het overgrote deel van de auditors daar gebruik van maken. Versnelling accountantsverklaring Door het geautomatiseerd testen van de interne-controlemaatregelen kan een deel van de controlewerkzaamheden efficiënter verlopen en is de mogelijkheid aanwezig om het tijdsinterval tussen einde boekjaar en het publiceren van het jaarverslag te verkorten. Van de ondervraagden vindt 72 procent dat het tijdsinterval tussen einde boekjaar en de publicatie van het jaarverslag korter moet (zie figuur 9). De productietijd van het jaarverslag zou volgens 86 procent van de ondervraagden idealiter korter dan één maand moeten zijn en 22 procent vindt dat deze productietijd korter dan één dag zou moeten zijn. 8 procent van de ondervraagden vindt minder dan één uur noodzakelijk. 62 procent van de respondenten ziet in de nabije toekomst de noodzaak van een on-line jaarverslag in dat de actuele financiële situatie van de organisatie weerspiegelt. Figuur 9 14 de EDP-Auditor nummer

6 Mogelijkheid tot verandering Economische haalbaarheid Voor een efficiëntere en effectievere evaluatie van de interne controle wil de auditor de geboden technologische mogelijkheden wel inzetten, mits hij ze ook begrijpt. Combineren we dit met de ontwikkelingen als gevolg van Sarbanes-Oxley en Tabaksblat, dan kunnen we concluderen dat het geautomatiseerd testen van het interne controleraamwerk een interessante mogelijkheid is voor auditors. Technisch en functioneel is de inzet van auditsoftware voor het geautomatiseerd testen van de interne controlemaatregelen haalbaar, maar kan het in de praktijk ook economisch? Huidig inzicht Het is interessant om vast te stellen op welke wijze auditors in de praktijk met het interne controleraamwerk omgaan. Als wordt gekeken naar de activiteiten die de meeste tijd in beslag nemen, noemt 29 procent van de ondervraagden het testen van de interne controlemaatregelen (zie figuur 10, vraag 1). Maar ook het verzamelen van informatie (21 procent) en analyseren/documenteren (19 procent) neemt veel tijd in beslag. Wanneer we vragen welke activiteiten het beste geautomatiseerd kunnen worden (vraag 2) geeft 33 procent aan dat dit het testen van de interne controlemaatregelen betreft. Ook analyseren en documenteren komen in aanmerking (26 procent). Wanneer we de audit procesmatig bekijken kan besloten worden om een maximale tijd beschikbaar te stellen voor de evaluatie van de interne controlemaatregelen. 66 Procent van de auditors (vraag 3) vindt dat per proces, per maand, minder dan een dag mag worden besteed, en 14 procent vindt dat het minder dan een uur moet zijn. (figuur 10, vraag 3). Bij een maximum van een dag per maand zou de auditor dan per jaar maximaal twaalf uur mogen besteden aan de analyse van en rapportage over de werking van de maatregelen van interne controle van één bedrijfsproces. Dit vereist een zeer efficiënte methode van werken, zodat de vraag zich opdringt: Hoe ga ik dit realiseren?. Samenwerking Wanneer de interne controlemaatregelen zijn ingebed in ITsystemen en geautomatiseerd kunnen worden getest, wordt het verzamelen van informatie minder arbeidsintensief omdat het voor de auditor niet meer nodig is handmatig gegevens op te vragen bij de organisatie. Wel zal de complexiteit van de beoordeling toenemen omdat de auditor nu met meer detailgegevens inzicht krijgt in de werking van de interne controlemaatregelen. Want, stel dat blijkt dat enkele interne controlemaatregelen maar tijdens 95 procent van de tijd hebben gewerkt bijvoorbeeld door bijvoorbeeld software updates of systeem downtime. Welke gevolgen heeft dit dan voor de beoordeling van de audit? Wat voor aanvullende werkzaamheden moeten worden gedaan? De gevolgen van deze extra informatie voor het beoordelen van de interne controlemaatregelen moeten nog nader worden onderzocht. Figuur 10 Figuur 11 Als continuous auditing software het audit proces efficiënter en effectiever kan laten verlopen, op welke gebieden vindt de auditor dit dan het meest wenselijk? Het grootste deel van de respondenten (figuur 11, vraag 1) denkt dat het meeste voordeel te halen is bij de evaluatie van de interne controle. Maar ook het verwerken van financiële informatie zou een goede kans maken om in continuïteit geaudit te worden. Dit is geen vreemde gedachte, omdat door de automatisering van bedrijfsprocessen financiële gegevens beschikbaar zijn. Verwacht mag worden dat het management wél de beschikking heeft over deze financiële informatie uit het ERP-systeem, al was het maar uit de standaardrapportages van het ERP-systeem. Vanuit een auditperspectief zou de vraag gesteld kunnen worden: Maakt de financial auditor in voldoende mate in continuïteit gebruik van financiële management rapportages ten behoeve van de financial audit?. In dit onderzoek wordt daar niet op ingegaan, maar deze vraag zou een apart continuous audit onderzoek rechtvaardigen. 15 de EDP-Auditor nummer

7 Figuur 12 Figuur 13 Budget Wanneer gekeken wordt naar de aandacht die uitgaat naar het beoordelen van de interne controlemaatregelen, dan geeft 84 procent van de respondenten aan (figuur 12) dat bij bedrijven met een euro + controlebudget, tussen de 20 en 50 procent van het controlebudget hiervoor wordt ingezet. Geconcludeerd mag worden dat economisch gezien een efficiencyslag voor het beoordelen van de interne controle dan ook een aanzienlijke impact kan hebben op het jaarrekeningcontrolebudget. Vanuit een efficiency gedachte kan de financial auditor zich afvragen: Wat zou mijn besparing op het controlebudget zijn als de beoordeling van de interne controle efficiënter verloopt? In dit onderzoek is vooral de aandacht uitgegaan naar het beeld dat (financial) auditors hebben van de mogelijkheden van continuous audits en naar de economische haalbaarheid van een continuous audittoepassing. Zoals eerder reeds is aangegeven heeft de economische haalbaarheid van een continuous audittoepassing een directe relatie met het aantal interne controlemaatregelen dat getest moet worden: hoe minder significante controles, des te minder tijd en minder kosten nodig zijn om de audit uit te voeren. De vraag die gesteld kan worden is dan: Hoeveel significante interne controlemaatregelen zijn er maximaal nodig voor een proces?. Het aantal significante controles per proces Van de 154 respondenten geeft 68 procent aan (figuur 13) dat tussen drie en tien interne controlemaatregelen per proces moeten worden getest. Bij de IT auditors en internal auditors is de spreiding groter dan bij de financial auditors, wat mogelijk te verklaren is doordat de financial auditor door budgetdruk zo efficiënt mogelijk wil werken. Bij de internal auditor ligt de mediaan bij zes tot tien significante controls per proces. De vraag is waardoor deze spreiding in aantallen dan door kan ontstaan. Gedeeltelijk kan het verschil in aantallen significante interne controlemaatregelen per proces ontstaan doordat de belevingswereld van wat noodzakelijk is voor de jaarrekeningcontrole verschilt. Onderlinge communicatie Is er dan voldoende gerichte communicatie tussen de verschillende auditors bij de jaarrekeningwerkzaamheden? 39 Procent (figuur 14, vraag 1) van de auditors denkt dat er onvoldoende onderlinge communicatie is. 75 Procent van de respondenten (vraag 2) is van mening dat de communicatie tussen IT-auditor en financial auditor moet verbeteren. Als voorgestelde oplossingsrichting geeft 37 procent aan dat de IT-auditor een betere focus zou moeten hebben op de jaarrekeningwerkzaamheden en 47 procent is van mening dat via een integrated audit de samenwerking kan worden verbeterd (vraag 3). We kunnen concluderen dat de communicatie tussen financial auditor en IT auditor ten behoeve van de jaarrekeningcontrolewerkzaamheden verbeterd moet Figuur de EDP-Auditor nummer

8 worden. Een volwaardige integrated audit, zoals uiteengezet door de PCAOB in Audit Standard 2 [AS2, 2004] waarbij zowel een audit wordt uitgevoerd van het financial statement als van de interne controle gericht op de financiële rapportage uit het informatiesysteem brengt verbetering aan in de communicatie. Bij een integrated audit neemt de betrokkenheid van de IT-auditor toe omdat een deel van de interne controlemaatregelen aanwezig is in de informatiesystemen. Samenvattend De afgelopen jaren heeft het management als gevolg van Sarbanes-Oxley en Tabaksblat veel aandacht gegeven aan het verbeteren van de interne controlemaatregelen ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. Door een verschuiving van de interne controlemaatregelen naar informatie systemen wordt het inzetten van geautomatiseerde audit tools steeds beter haalbaar. Door internet is de fysieke locatie van de audit tool minder belangrijk is geworden. Uit het onderzoek blijkt dat auditors nog weinig gebruikmaken van auditsoftwaretools voor de beoordeling van de interne controlemaatregelen terwijl de mogelijkheden bij bedrijven met ERP-systemen er wel zijn. Bij het overgrote deel van de auditors bestaat de wens om de evaluatie van het interne controleraamwerk efficiënter en effectiever te maken. Wanneer de auditor duidelijk wordt gemaakt dat het geautomatiseerd testen van interne controlemaatregelen mogelijk is, dan wil 92 procent van de auditors de interne controlemaatregelen minstens elk kwartaal testen en 26 procent zelfs dagelijks. De beoordeling van het interne controle raamwerk bij grotere bedrijven (met een controlebudget van euro of meer) bedraagt tussen de 20 en 50 procent van het budget. Omdat een efficiëntere interne controle-evaluatie een aanzienlijke impact kan hebben op het controlebudget, zou de auditor zich vanuit een lean gedachte mogen afvragen welke besparingen te realiseren zijn bij de inzet van continuous audit tools. De continuous audit tools zullen bij goede implementatie tevens een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de audit omdat met meer zekerheid kan worden gerapporteerd over de werking van de interne controlemaatregelen. Referenties CICA,1999 Canadian Institute of Chartered Accountants, 1999, Research Report on continuous auditing continuous auditing. Daigle, 2000 Daigle, R and Lampe, J, 2000, Determining the Market Demand for continuous Online Attestation, Conference on continuous audit, Rutgers University, September 2000 GTAG, 2005 Global Technology Audit Guide, 2005, Continuous auditing: implications for assurance, monitoring, and risk assessment, Institute for Internal auditors (IIA). PCAOB, 2004 Public Company Accounting Oversight Board Bylaws and Rules, 2004, Accounting Standards 2 AS2 As of September 8, 2004 Rezaee, 2002 Rezaee, Z, Sharbatoghile, A. Elam and R, McMickle, P, 2002, continuous auditing: building automated auditing capability, Auditing: A journal of Practice and Theory, March 2002, pp Searcy, 2003 Searcy, D, Woodroof, J and Behn, B, 2002, continuous auditing: The motivations, benefits, problems and Challenges Identified by Partners of a big 4 accounting firm, Proceedings of the 36th Hawaii international Conference on System Sciences. Scheeres, 2005 Scheeres, W.G, 2005, How continuous auditing could support the process of internal control evaluation, University of Liverpool Vasarhelyi, 1991 Vasarhelyi, M., and Halper, F., The continuous audit of online systems. Auditing, A journal of Practice and Theory 19 (1), , 1991 Warren, 2003 Warren jr, J and Parker, X, 2003, continuous auditing: potential for Internal auditor, The IIA Research Foundations (IIARF). In de literatuur is de discussie over continuous audit tool verlegd van kunnen we het? naar willen we het?. De vraag is nu: Welke auditor neemt het voortouw om een continuous audit tool voor de evaluatie van het interne controle raamwerk in de praktijk te realiseren? Ik doe mee. 17 de EDP-Auditor nummer

Van de Redactie. Wat brengt ons komend jaar? Column Rainer Steger. Continuous Auditing Willem Scheeres. Grid computing Wijnand Wellink

Van de Redactie. Wat brengt ons komend jaar? Column Rainer Steger. Continuous Auditing Willem Scheeres. Grid computing Wijnand Wellink de EDP-Auditor Colofon De EDP-Auditor is een uitgave van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors Redactieraad drs. M.A. Bongers RE RA drs. H.A. Kampert RE RA drs. E. Koning RE RA CISA prof. ir. E.F.

Nadere informatie

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Auteurs: Peter Paul Brouwers en Maurice op het Veld Samenvatting Het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de Sarbanes Oxley Act

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Introductie Jacco Jacobs E-mail: jacco.jacobs@nl.ey.com Internet: www.ey.com Meta Hoetjes E-mail: meta.hoetjes@csi4grc.com

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl DE TOOLS DIE WIJ GEBRUIKEN DATA- ANALYSE TOOLS DATA- ANALYSE SUPPORT PROCESS MINING TOOLS PROCESS MINING SUPPORT DATA- ANALYSE

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Samenvatting ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Coordinator: DTV Consultants, Mr. Willem Buijs, PO Box 3559, 4800 DN, Breda Tel: +31 76 513 66 00 ENERQI@dtvconsultants.nl Start van het

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k

Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k Accountants en IT I T A u d i t g e ï n t e g r e e r d i n d e c o n t r o l e a a n p a k Agenda Problemen Discussie Nieuwe aanpak Lessons learned 2-6-2014 2 Directeur van Refine-IT B.V. Partner/aandeelhouder

Nadere informatie

De spreadsheet van het strafbankje

De spreadsheet van het strafbankje Artikel De spreadsheet van het strafbankje Een pragmatische aanpak voor End User Computing Trudy Onland Sinds de introductie van Sarbanes Oxley wet (SOx) ontbreken duidelijke en eenduidige richtlijnen

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions?

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Studenten: J. Jacobs en M. Hoetjes Studentnummers: 9981121 en 9981122 Teamnummer: 612 Afstudeerbegeleider: Drs. B.J. van Staveren RE

Nadere informatie

Slide 1. Slide 2 Introduktie. Slide 3 Deze les: 2 onderwerpen. Les 1 Definities en belang Informatie Technologie. Intro docent Opzet/tentamenstof

Slide 1. Slide 2 Introduktie. Slide 3 Deze les: 2 onderwerpen. Les 1 Definities en belang Informatie Technologie. Intro docent Opzet/tentamenstof Slide 1 Les 1 Definities en belang Informatie Technologie IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Slide 2 Introduktie Intro docent Opzet/tentamenstof Stof/vraagstukken behandeld

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs

De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 13 november 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument De accountant en het bestuursverslag: Verder kijken dan de jaarrekening.

Nadere informatie

Het effect van GRC-software op de jaarrekening controle

Het effect van GRC-software op de jaarrekening controle Compact_ 2008_3 3 Het effect van GRC-software op de jaarrekening controle Faried Ibrahim MSc en drs. Dennis Hallemeesch F. Ibrahim MSc is afgestudeerd bij KPMG IT Advisory voor de Master Economics & ICT

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

De controle van de groepsjaarrekening

De controle van de groepsjaarrekening De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische

Nadere informatie

Toetsingsproces platforms voor ondersteunde zelfzorg

Toetsingsproces platforms voor ondersteunde zelfzorg Toetsingsproces platforms voor ondersteunde zelfzorg Werkgroep Tooling Coöperatie Zelfzorg Ondersteund! Vincent van Pelt Lynn Rulkens cqueline Batenburg Pieter Jeekel Tjeerd van Althuis Marcel Heldoorn

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Het meten van de effectiviteit van internecontrolemaatregelen

Het meten van de effectiviteit van internecontrolemaatregelen Compact 2004/1 Het meten van de effectiviteit van internecontrolemaatregelen A.A. van Dijke, R.A. Jonker RE RA en ir. R. Ossendrijver Mede door de invoering van de Sarbanes-Oxley Act en de Code Tabaksblat

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 01 Uitbesteding & assurance 11 Nut en noodzaak van assurance reporting Auteurs: Rosemarie van Alst en Fons Basten Wie activiteiten uitbesteedt, wil graag zekerheid over de kwaliteit en integriteit van

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Thema EA VERSUS IA Tekst Drs. Margot Hovestad RO Drs. Huub van Hout RA CIA Beeld NFP Photography

Thema EA VERSUS IA Tekst Drs. Margot Hovestad RO Drs. Huub van Hout RA CIA Beeld NFP Photography Hoe denken de CAE s van de drie Nederlandse grootbanken over de samenwerking met de externe accountant, het auditen van cultuur en gedrag, de kwaliteit van de IAF en meer? Audit Magazine vroeg het aan

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Eigenaar: RDW, Divisie R&I Versiebeheer: Internal Audit RDW Datum: 12 januari 2016 Versie: 1.3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Data at your fingertips

Data at your fingertips Data at your fingertips 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 6 redenen waarom de marketeer zelf eigenaar moet zijn van de Marketing Software uitdaging! Bij beslissingen

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

(Indirect) tax risico management in de praktijk

(Indirect) tax risico management in de praktijk (Indirect) tax risico management in de praktijk Verslaglegger: Lenny Koot Inleider: mr. S.R.M. Janssen, Indirect Tax Manager bij Nidera en vaste gastspreker over het onderwerp Tax Assurance aan de Nyenrode

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Ronald van der Wal Enterprise Risk Services

Ronald van der Wal Enterprise Risk Services Beoordeling van een service auditor s rapport in het kader van de jaarrekeningcontrole en de rol van de IT auditor Auteurs: Niels Smit Enterprise Risk Services Deloitte Accountants B.V. Mobile: +31 (0)

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise Volwassenheid en effectiviteit van enterprise architectuur http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-0609- 200519/steenbergen.pdf Marlies van Steenbergen Even voorstellen Principal Consultant

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen?

Inhoud. Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen? Wat u als Head of Tax moet weten over het... Indirect Tax Control Framework Inhoud Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen? 2 Inleiding - het spectrum Duitsland:

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Jacques Herman 21 februari 2013

Jacques Herman 21 februari 2013 KING bijeenkomst Audit- en Pentestpartijen Toelichting op de DigiD Rapportage template en de NOREA Handreiking DigiD ICT-beveiligingsassessments Jacques Herman 21 februari 2013 Samenvatting van de regeling

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402-

De toegevoegde waarde van een ISAE 3402- De toegevoegde waarde van een ISAE 3402- verklaring Een isae 3402-verklaring is een specifieke vorm van third party assurance en heeft toegevoegde waarde voor services en gebruikerss. Er is echter nog

Nadere informatie

SOX 404 business en tool alignment

SOX 404 business en tool alignment Compact 2004/4 SOX 404 business en tool alignment Mw. drs. M. Ooms-Pieper RE en mw. ir. R.M.L. Degens Verschillende Nederlandse organisaties met een Amerikaanse beursnotering zullen in het eerste kwartaal

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

De evoluerende rol van de IT-auditor

De evoluerende rol van de IT-auditor De evoluerende rol van de IT-auditor Team: 907 Studenten: S.P. Heijens MSc Ing. F.E. van Wieringen MSc RI Instituut: Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Survey resultaten. Architectuursurvey. René Krouwel. januari 2016

Survey resultaten. Architectuursurvey. René Krouwel. januari 2016 Architectuursurvey René Krouwel januari 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een informatiesysteem, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

We make your Data work smarter

We make your Data work smarter We make your Data work smarter Groei: het belang van stuurinformatie Kennismaking Waarom zou ik inzetten op stuurinformatie voor groei? Hoe doe ik dat zo slim mogelijk? Wie wij zijn Wij laten uw data slimmer

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Discussiedocument. Continuous Assurance. November Discussiedocument Continuous Assurance

Discussiedocument. Continuous Assurance. November Discussiedocument Continuous Assurance Discussiedocument Continuous Assurance November 2015 Discussiedocument Continuous Assurance 1 Opdrachtgever: Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) van de NBA. Eindverantwoordelijk bestuurslid:

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

TOTAAL GENERAAL - analyse Survey: Vragenlijst voor RA in Nederland

TOTAAL GENERAAL - analyse Survey: Vragenlijst voor RA in Nederland TOTAAL GENERAAL - analyse Survey: Vragenlijst voor RA in Nederland 1. Wat is uw leeftijd? 20-25 - 2.6% 26-30 - 7.8% All Others - 22.6% 31-35 - 10.1% 51-55 - 14% 36-40 - 15% 46-50 - 14.3% 41-45 - 13.7%

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Improving performance, managing risk.

Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Improving performance, managing risk. Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Cryptocurrency survey In het kader van de week van het geld van 27 maart tot en met 31 maart, heeft AXVECO onderzoek gedaan

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie