Certificatie van alarmcommunicatie netwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificatie van alarmcommunicatie netwerken"

Transcriptie

1 10 december 2013 Definitief Certificatie van alarmcommunicatie netwerken Certification of alarm transmission systems (ATS)

2 Voorwoord Kiwa Dit certificatieschema (Beoordelingsrichtlijn) is opgesteld door het College van Deskundigen Security van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van Beveiliging mobiele objecten en personen zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze Beoordelingsrichtlijn sprake is van College van Deskundigen is daarmee bovengenoemd college bedoeld. Deze Beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn vastgelegd. De bedoeling van deze richtlijn is om duidelijk te maken hoe te komen tot een conformiteitsverklaring aangaande de prestatie-, betrouwbaarheids, weerbaarheidsen beveiligingseisen van het beoordeelde alarmtransmissiesysteem. Staat los van roerende- of onroerende goederen. Het alarmtransmissiesysteem bestaat uit componenten en netwerk(en) onder beheer van een service provider. Hierbij worden als basis de Europese normen in dit gebied toegepast. Om te komen tot de certificering van de dienst van de leverancier dient het onderzoek in hoofdlijnen te bestaan uit de volgende onderdelen; - de vaststelling van de demarcatie en de specificaties van het alarmtransmissiesysteem (ATS); - de beoordeling van de productkwaliteit van relevante componenten; - de beoordeling van de netwerk architectuur; - de veldinspectie van de prestatie-eisen en weerbaarheidseisen van het ATS; - de beoordeling van de beveiligingseisen van het ATS; - de beoordeling van de statistische data die wordt gegenereerd door de hardware en software van het ATS; - de beoordeling van de monitoring- c.q. alarmcentrale die de data verzameld en volgens specificaties doorspeelt aan de service provider; - de beoordeling van de corrigerende maatregelen door de service provider op falende communicatie door het ATS. Kiwa Nederland B.V. Groningenweg 10 Postbus AG Gouda The Netherlands Tel Fax Kiwa N.V. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. The use of this evaluation guideline by third parties, for any purpose whatsoever, is only allowed after a written agreement is made with Kiwa to this end. Validation This evaluation guideline has been validated by the Managing Director of the Division Fire Safety & Security on 10th December, 2013 Kiwa december 2013

3 Voorwoord Kiwa 1 1 Inleiding Algemeen Toepassingsgebied Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten Kwaliteitsverklaring 4 2 Terminologie Definities 5 3 Procedure voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring Toelatingsonderzoek Herhalingsonderzoek Certificaatverlening 8 4 Eisen en beproevingsmethoden Algemeen 9 5 Eisen aan het kwaliteitssysteem Algemeen Beheerder van het kwaliteitssysteem Interne kwaliteitsbewaking c.q. kwaliteitsplan Procedures en werkinstructies Objectverklaring (afgifte keurmerk) Rapport toelatingsonderzoek Beslissing over certificaatverlening Aard en frequentie van externe controles Interpretatie van eisen 12 7 Lijst van vermelde documenten Normen / normatieve documenten 14 Kiwa december 2013

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen De in deze beoordelingsrichtlijn (certificatieschema) opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, en de instandhouding van certificatie van (alarm)transmissie gebaseerd op EN ; alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor Alarmtransmissiesystemen. Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als opgenomen in EN die in het hoofdstuk Afspraken over de uitvoering van certificatie zijn vastgelegd. De oorsprong van dit schema ligt in de behoefte van de markt om alarmcommunicatie volgens kwaliteitstandaarden te organiseren op basis van meetbare eisen. Op basis van overeengekomen meetbare eisen. Het doel van dit schema is om de kwaliteit bij de leveranciers van deze dienst verifieerbaar te maken om dit te terug te kunnen koppelen aan de afnemers. Het streven van dit schema is om aan afnemers inzichtelijk te maken welke dienstverlening in dit toepassingsgebied voldoet aan de eisen. In dit schema worden de Europese normen (zie hoofdstuk 7) als basis gebruikt voor de beoordeling van deze processen. 1.2 Toepassingsgebied Het gaat hierbij om de levering van de dienst alarmcommunicatie voor de eindgebruiker. Volgens EN paragraaf 1. De doelstellingen van deze norm zijn vastgelegd is paragraaf 2 van deze norm. Er zijn twee scopes te weten: - Een volledige scope - Transmissiesysteem alarm communicatie; - Een deel van de scope - Transmissiesysteem kritische communicatie. Een verdere uitleg is gegeven in hoofdstuk 2 van dit certificatieschema. 1.3 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten Indien door de leverancier van het systeem rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: NEN-EN-ISO/IEC voor laboratoria; NEN-EN-ISO/IEC voor inspectie-instellingen; NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie-instellingen die producten certificeren; NEN-EN ISO/IEC voor certificatie-instellingen die systemen certificeren; NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie-instellingen die personen certificeren. De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek. Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de inspectie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. Kiwa december 2013

5 1.4 Kwaliteitsverklaring De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als Kiwa-procescertificaat. Hierbij wordt de leverancier van het proces dat leidt tot de dienst levering van alarmcommunicatie door Kiwa gecertificeerd. Kiwa december 2013

6 2 Terminologie 2.1 Definities In deze beoordelingsrichtlijn zijn de volgende termen en definities van toepassing: Beoordelingsrichtlijn: de eisen over het onderwerp van inspectiecertificatie. Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat processen bij voortduring voldoen aan de eisen waarop de inspectiecertificatie is gebaseerd; Initieel onderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL (Beoordelingsrichtlijn) gestelde eisen wordt voldaan, Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen bij voortduring aan de in de BRL gestelde eisen voldoen, daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal worden uitgevoerd. Opmerking In de onderzoeksmatrix is samengevat welk onderzoek zal worden uitgevoerd door Kiwa bij de toelating en bij controles, en met welke frequentie het controleonderzoek zal worden uitgevoerd. Productcertificaat: een document waarin Kiwa verklaart dat een proces/dienst voldoet aan de in het certificaat vastgelegde specificaties. MARC: monitoring- c.q. alarmcentrale. ATS: alarmtransmissiesysteem. Het gaat hierbij om een transmissiesysteem voor alarm communicatie volgens EN , waarbij het transmissiesysteem wordt geleverd door een dienstverlenende organisatie, die de geborgde bewaking voert over het functioneren en de prestaties van het transmissiesysteem. Daarnaast proactief beheer voert over dit systeem om falende transmissie weer volgens specificatie functionerend te krijgen en eindgebruikers hierover informeert. Deze systemen zijn bedoeld voor gebruikers die van begin tot eind (end-to-end) waarborg willen hebben over het functioneren van een transmissiesysteem. KTS: kritisch transmissiesysteem. Het gaat hierbij om een transmissiesysteem voor kritische communicatie. Waarbij het transmissiesysteem wordt geleverd door een dienstverlenende organisatie, die geborgde bewaking voert over het functioneren en de prestaties van het transmissiesysteem. Daarnaast proactief beheer voert over dit systeem om falende transmissie weer volgens specificatie functionerend te krijgen en eindgebruikers hierover informeert. Deze systemen zijn bedoeld voor gebruikers die voor een groot deel van de transmissie waarborg willen hebben over het functioneren van een transmissiesysteem. Daar waar verder in dit schema over ATS wordt gesproken, maar de scope beperkt is tot kritische transmissie, zal KTS gelezen moeten worden. Er is hierbij geen sprake van een end-to-end situatie. Toepassingsgebied: het toepassingsgebied ATS is de volledige scope volgens de EN van alarmoverdrager naar alarmontvanger. o Dienstverleners die deze volledige scope (zie figuur 1) en prestaties onder toezicht invullen ontvangen een certificaat betreffende het alarmtransmissiesysteem. o Dienstverleners die een deel van de scope (zie figuur 1) invullen onder toezicht ontvangen een certificaat betreffende het kritische transmissiesysteem. Kiwa december 2013

7 Critical network availability (metro, train, subway, tunnel, pipeline, water house hold, energy transport) Transmissie Communication equipment :2013 Network availability (provider) Receiving Communication equipment :2013 Alarm Systeem Alarm Overdrager R V Infrastructuur: PSTN / ISDN GPRS / UMTS IP /?? Radio V R Ontvangst eenheid Verwerkings software :2012 Alarm Transmissie Systeem (fire, intrusion, access control, social alarm) R V Overige netwerkapparatuur (bv. router, switch, modem, etc.) Verdeelstation / wijkcentrale Figuur 1 Verdere definities zijn te vinden in hoofdstuk 4 van EN Overzicht indeling alarmtransmissie componenten en systemen. ATS Alarm transmissie systemen Optie Type Naam Onderdeel norm niveau 1product certificaat component Alarmoverdrager EN product certificaat component Alarmontvanger EN product certificaat component met systeemfunctionaliteit Alarmoverdrager en - ontvanger zonder netwerk EN en EN proces certificaat systeem end to end Alarm Transmissie systeem tbv alarmcommunicatie inclusief netwerk EN ; proces certificaat component met systeemfunctionaliteit Netwerk tbv kritieke communicatie (modem tot modem) EN ; 2012 (niet volledig) 6 Niveau 5 Niveau 6 Type testen met kwaliteitsborging productfabricage Type testen met kwaliteitsborging dienstverlening Kiwa december 2013

8 3 Procedure voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring Onderstaand is de procedure opgenomen die leiden tot het verkrijgen van het certificaat voor het leveren van zijn dienst. 3.1 Toelatingsonderzoek Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren systeem: Deze bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen; - de vaststelling van de demarcatie (configuratie) en de specificaties (categorieën) van het alarmtransmissiesysteem (ATS) op basis van de eisen in EN ; - de beoordeling van de productkwaliteit van relevante componenten op basis van EN en voor Fire Safety toepassing aanvullend volgens EN54-21; - de beoordeling van de netwerk architectuur; - de veldinspectie van de prestatie-eisen en weerbaarheidseisen van het ATS; - de beoordeling van de beveiligingseisen van het ATS; - de beoordeling van de statistische data die wordt gegenereerd door de hardware en software van het ATS; - de beoordeling van de monitoring- c.q. alarmcentrale (MARC) die de data verzamelt en volgens specificaties doorspeelt aan de service provider; - de beoordeling van de corrigerende maatregelen door de service provider op falende communicatie door het ATS. - de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de MARC en de service provider betreffende het onderwerp ATS; - toetsing op het functioneren van ondersteunende procedures om aan de bovenstaande beoordelingen te kunnen voldoen. Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fasen te weten; 1. Pre inspectie; hierin wordt bepaald in hoeverre het systeem de potentie heeft om te kunnen voldoen aan de eisen. Tijdens deze inspectie worden minimaal 5 risicoadressen met een maximum van 1% van de totaal aangesloten risicoadressen geïnspecteerd. 2. Eind inspectie; hierin wordt bepaald in hoeverre het systeem heeft voldaan aan de eisen. Tijdens deze inspectie worden minimaal 5 risicoadressen met een maximum van 0,1% van de totaal aangesloten risicoadressen geïnspecteerd. Kiwa december 2013

9 3.2 Herhalingsonderzoek Het uit te voeren onderzoek vindt elke 12 maanden plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren systeem: Deze bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen; - vaststelling van de demarcatie (configuratie) en de specificaties (categorieën) van het alarmtransmissiesysteem (ATS); - veldinspectie van de prestatie-eisen en weerbaarheidseisen van het ATS; - beoordeling van de beveiligingseisen van het ATS; - beoordeling van de statistische data die wordt gegenereerd door de hardware en software van het ATS; - beoordeling van de monitoring- c.q. alarmcentrale (MARC) die de data verzamelt en volgens specificaties doorspeelt aan de service provider; - beoordeling van de corrigerende maatregelen door de service provider op falende communicatie door het ATS. - beoordeling van het kwaliteitssysteem van de MARC en de service provider betreffende het onderwerp ATS; - toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures. Hierin wordt bepaald in hoeverre het systeem heeft voldaan aan de eisen. Tijdens deze inspectie worden minimaal 5 risicoadressen van het totaal aangesloten risicoadressen geïnspecteerd. Onderstaand is de steekproefgrootte weergegeven. Aantal aansluitingen Steekproef < ,01% Minimaal 5, maximaal 25 > Certificaatverlening Na afronding van het onderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het certificaat kan worden verleend. Kiwa december 2013

10 4 Eisen en beproevingsmethoden 4.1 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waar het systeem aan moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. Onderstaand is het overzicht gegeven van de toe te passen technische verificatiepunten op basis van de Europese norm EN Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor Alarmtransmissiesystemen; Clause Subject Activity 6.2 Transmission link requirements Verification Denial of service Inspection Transmission time Inspection Monitoring of interconnections Inspection & verification 6.4 Securing of messages in the alarm Verification transmission system 6.5 Alarm transmission acknowledgement Verification 6.6 ATS generated alarms Inspection & verification 6.7 Availability Inspection & verification 6.8 Security Verification 7 Verification of performance Inspection & verification 8 Documentation Verification Kiwa december 2013

11 5 Eisen aan het kwaliteitssysteem 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de leverancier zijnde de service provider en de MARC moeten voldoen. Het gaat hierbij om de specifieke onderdelen die gaan over het alarmtransmissiesysteem. 5.2 Beheerder van het kwaliteitssysteem Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem van de leverancier. Deze functionaris rapporteert aan de directie. 5.3 Interne kwaliteitsbewaking c.q. kwaliteitsplan De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking. In dit kwaliteitsplan moet aantoonbaar zijn vastgelegd: welke aspecten door de leverancier worden gecontroleerd; volgens welke methoden die controles plaatsvinden; hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 5.4 Procedures en werkinstructies De leverancier moet kunnen overleggen: Procedures voor: o de behandeling van producten met afwijkingen; o corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; o de behandeling van klachten over uitgevoerde werkzaamheden; de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren. 5.5 Objectverklaring (afgifte keurmerk) Een objectverklaring voor de gecontroleerde verbinding heeft een beperkte geldigheidsduur van een jaar. Periodiek moet worden aangetoond dat de verbinding nog aan het Programma van Eisen voldoet. Het periodiek onderhouden is een noodzakelijk onderdeel van de certificatie. Kiwa december 2013

12 6 Afspraken over de uitvoering van certificatie 6.1 Algemeen Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, gelden de algemene regels voor certificatie die zijn vastgelegd in het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. In het bijzonder zijn dit: De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; o De uitvoering van het onderzoek; o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten; De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo s. De regels bij beëindiging van een certificaat; De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling. 6.2 Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van inspecteurs; Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen Kwalificatie-eisen De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoen aan de in ISO/IEC gestelde eisen; Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL. 6.3 Rapport toelatingsonderzoek De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen: Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen; Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd; Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen. Kiwa december 2013

13 6.4 Beslissing over certificaatverlening De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd. 6.5 Aard en frequentie van externe controles De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving van zijn verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie beslist het College van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 1 controlebezoek per jaar op het kwaliteitssysteem op kantoor en de benodigde risicolocaties. Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: Het kwaliteitsplan van de leverancier en de resultaten van door de leverancier uitgevoerde controles; De juiste wijze van merken van de gecertificeerde diensten; De naleving van de vereiste procedures. De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door Kiwa naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport. 6.6 Interpretatie van eisen Het College van Deskundigen (CvD) mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. De CI mag per deelgebied een toelatingsonderzoek uitvoeren en per deelgebied certificeren. 6.7 Modelrapporten Onderdelen van het evaluatieproces zijn nader omschreven in het Kiwa Kwaliteitsplan behorende bij dit certificatieschema. Hier zijn o. te vinden: -model Kiwa proces certificaat over de leverancier -model verklaring van het systeem van de leverancier -model Kiwa audit- en inspectierapport. 6.8 Sancties Het CvD heeft de volgende regels bepaald aangaande te nemen sancties in het geval aangetroffen afwijkingen die de CI moet nemen in het kader van zijn certificatieprocedure. Het CvD Security wil jaarlijks via het Jaarverslag geïnformeerd worden over specifieke sancties Kiritieke fout Een kritische fout is een fout, welke zal leiden tot gevaarlijke of onveilige situaties voor de gebruiker van de installatie/systeem. De leverancier neemt onmiddellijke een correcte actie na de constatering van een kritieke fout. Kiwa neemt de volgende actie: verifieert en inspecteert de uitkomst van de genomen actie ter voorkoming van de kritieke fout Ernstige fout Een ernstige fout is een fout, die niet onder de kritische fouten vallen. Deze fouten zullen leiden tot storingen of wezenlijke ongeschiktheid van de installatie/systeem. Hierdoor zal de installatie niet meer aan zijn doelstellingen voldoen. De leverancier maakt snel een correct actie na de constatering van een kritieke fout. Kiwa december 2013

14 Kiwa neemt de volgende actie: verifieert en inspecteert de uitkomst van de genomen actie ter voorkoming van de kritieke fout Belangrijke fout Een belangrijke fout is een fout, welke de werking van de installatie/systeem zodanig vermindert, dat er klachten over de installatie/systeem te verwachten zijn. Indien deze belangrijke fouten vaak ontstaan wordt de belangrijke fout omgezet naar een ernstige of kritieke fout. De leverancier maakt snel een correct actie na de constatering van een kritieke fout. Kiwa neemt de volgende actie: verifieert en inspecteert de uitkomst van de genomen actie ter voorkoming van de belangrijke fout. Kiwa december 2013

15 7 Lijst van vermelde documenten 7.1 Normen / normatieve documenten EN ; Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen 2012 en -apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor Alarmtransmissiesystemen EN Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en - apparatuur - Deel 2: Eisen voor alarmoverdragers 2011 EN Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en - apparatuur - Deel 2: Eisen voor alarmoverdragers 2013 Kiwa december 2013

voor het GASTEC QA product certificaat voor

voor het GASTEC QA product certificaat voor BRL GASTEC QA 195 10 april 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 195 voor het GASTEC QA product certificaat voor Versie 1.4 gasgestookte hogedrukreinigers met een lage emissiewaarde voor stikstofoxiden

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BRL-K23003/01 2006-05-24

BRL-K23003/01 2006-05-24 BRL-K23003/01 2006-05-24 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol BRL BRL-K23003/01 2006-05-24

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen Certificering voor Energieprestatieadvisering conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen 1 Deze toelichting op het certificatietraject voor de BRL 9500 is door ISSO in samenwerking met KBI ontwikkeld.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Technische Commissie Verbond van BeveilingsOrganisaties. Advies. Alarmtransmissie over IP-netwerken

Technische Commissie Verbond van BeveilingsOrganisaties. Advies. Alarmtransmissie over IP-netwerken Advies Alarmtransmissie over IP-netwerken 07//072 (ontwerp) 1/21 12-04-2007 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Onderwerp en toepasbaarheid... 5 2.1 Toepassingsgebied... 5 3 Normatieve verwijzingen... 6 4

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN Datum van ingang: 1 juni 2014 Herziening per: 1 juni 2017 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK BBM.8 MK.64 Publicatie van dit schema onder voorbehoud

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Doelstelling De doelen van deze certificeringsregeling zijn het volgende: Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche; Het optimaliseren

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Handleiding Milieuthermometer Zorg

Handleiding Milieuthermometer Zorg Handleiding Milieuthermometer Zorg Versie dd.: 12 juni mei 2012 Eigendom Het certificatieschema Milieuthermometer Zorg is eigendom van Vereniging MPZ en SMK (Stichting Milieukeur). Het gouden niveau is

Nadere informatie

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden

Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden 3Studierapport 3 Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden Een facilitair instrument bij de beroepsuitoefening de beroepsorganisatie van IT-auditors Ter nagedachtenis aan Joop Bautz: een

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan Kwaliteit Rijnstraat

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie