Werkplan netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011"

Transcriptie

1 Werkplan netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011

2 INHOUD PAGINA Inleiding Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan Doelenboom Strategische consultatie Een goed bekend en effectief Netwerk Platteland Prioritaire thema s Brede toegang tot kennis + ervaring platteland en landbouw Gebiedsfinanciering en de mogelijkheden van Europese fondsen Goed functionerende lokale partnerschappen Activiteiten Begroting

3 Samenvatting In 2012 en 2013 staan veranderingen voor het platteland op stapel. POP 2 is in de eindfase, het nieuwe GLB komt eraan. Het voorliggende werkplan schetst de voorgenomen activiteiten voor de laatste 2 jaren van Netwerk Platteland. Toegelicht wordt, hoe het tot stand is gekomen en wat de prioriteiten in de komende twee jaar zullen zijn. Er is vooral aandacht voor de nalatenschap en de afronding, maar ook voor de wijze waarop het Netwerk Platteland vorm wil geven aan de uitvoering van de activiteiten in nauwe wisselwerking met provincies, gebiedsorganisaties en andere partners in het brede veld van plattelandsontwikkeling. In de voorbereiding van het werkplan zijn de provincies betrokken en is er overleg geweest met een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties over de strategische inzet van het Netwerk Platteland. Verder is het werkplan afgestemd met de opdrachtgevers. Wat opvalt in de maatschappelijke consultatie: Het spel van plattelandsontwikkeling gaat veranderen. Er is grote behoefte aan vernieuwende ideeën, aan partijen bij elkaar brengen (en aan faciliteren van partijen die het gaan uitvoeren). Een wens bij Veelzijdig Platteland (overkoepeling Agrarische Natuurverenigingen), LTO, Verenigingen van Kleine Kernen en andere organisaties om tot intensievere samenwerking met het NP te komen. De belangrijkste uitkomsten van de verkenning bij de provincies (TPO): POP-3. Diverse provincies vragen het Netwerkteam te helpen bij voorbereiding op POP-3 (informatiebijeenkomsten, projectideeën). Maar ook: ondersteuning om te denken vanuit kansen en bedreigingen voor het gebied in plaats van denken vanuit middelen. Met provincies nadenken over decentralisatie op platteland in komende jaren. Nalatenschap. Men vindt het cruciaal dat de werkwijze en de leerpunten overdraagbaar worden gemaakt. Dat helpt ook de zichtbaarheid van het Netwerk versterken. Deze consultaties sluiten duidelijk aan op twee bredere trends, al gesignaleerd in het werkplan 2011: Gebiedsverantwoordelijkheid en gebiedsfondsen: zeer relevant nu de financiële verhoudingen binnen het Rijk, provincies en gemeenten sterk wijzigen. Maatschappelijke diensten: bij de herziening van het GLB en POP-3 is er oog voor innovatieve maatschappelijke diensten op het platteland: hoe gaat de vergroening in de praktijk eruit zien. De Nederlandse regering zet in op verduurzaming en op inzet van collectieven met gebiedscontracten. Uit dit geheel aan consultaties komen duidelijke prioriteiten naar voren: Optimale benutting van kennis en ervaring in platteland en landbouw Gebiedsfinanciering Goed functionerende lokale en regionale partnerschappen Zichtbaarheid en nalatenschap 3

4 Prioriteit Diensten en producten 1. Benutting kennis en ervaring State-of-the-art-bijeenkomsten Toegang tot nuttige praktijken, ook over gebiedsfinanciering en -organisatie Excursies Standplaats.pl Praktijkkringen Studiebijeenkomsten Artikelen in vakbladen, infobladen en blogs. 2. Gebiedsfinanciering Nieuwe samenwerkingsverbanden Werkconferentie Website en blog Artikelen in Streek 3. Lokale en regionale partnerschappen Bijeenkomsten met gebieden Pilots voor nieuwe partnerschappen Relevante Benchmarks Website LinkedIn-groepen PlattelandsParlement 4. Zichtbaarheid en nalatenschap Boek het ideale platteland Publicatie Gebiedsfinanciering Overdrachtsdocument voor volgend netwerkteam Om bovenstaande uit te voeren stelt het netwerk voor om Regelmatig overleggen met TPO bij verdere invulling activiteiten. Opnieuw een strategische maatschappelijke consultatie organiseren met speciale focus op de kernpunten van de definitieve invulling van het GLB. Intervisies te organiseren tussen de belangrijkste financiers (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) bij het doordenken en schrijven van POP 3. Maatschappelijke partijen met nieuwe ideeen over gebiedsfinanciering verbinden met provincies. Een denktank organiseren samen met NCOB (Nederlands Centrum voor Openbaar Bestuur) over gebiedsbestuur en lokale verantwoordelijkheid met voldoende garantie voor bereiken van overheidsdoelen. Voor het beklijven van de nalatenschap: de ervaring tussen 2006 (eind POP1) en 2007 (begin POP2) geeft aan dat het belangrijk is de nalatenschap ook over te kunnen dragen aan het opvolgende team. Daarvoor is tijdig overleg met opdrachtgevers gewenst. 4

5 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan In dit hoofdstuk behandelen we kort plaats en rol van het netwerk en netwerkteam, gaan we in op omgeving en ontwikkelingen, en behandelen we de terugkerende vraag over bekendheid van het netwerk. De hoofdlijnen voor de komende twee jaar zijn hierin uitgezet. Verdere afstemming zal in deze periode plaatsvinden aan de hand van de voortgang van de verschillende activiteiten in overleg met de opdrachtgevers, waardoor inspelen op de actualiteiten mogelijk is Netwerk en netwerkteam Als startpunt verwoorden we eerste de huidige plaats en rol van het netwerk en netwerkteam. Het Netwerk Platteland (NP) is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. Het Netwerk Platteland wordt gefaciliteerd door het netwerkteam, met als opdracht, vrij vertaald: 1. Gebiedsontwikkeling versterken het netwerkteam ondersteunt samenwerking tussen mensen die vanuit maatschappelijke organisaties en overheden betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. 2. Thematische verbindingen leggen bij plattelandsontwikkeling worden de economie, de fysieke kwaliteit én de sociale aspecten van het platteland zoveel mogelijk in onderlinge samenhang ontwikkeld. In POP-termen gesproken: de vier assen worden verbonden. Dit betekent ook dat we organisaties en belanghebbenden werkzaam in de verschillende assen met elkaar in contact willen brengen. 3. Het netwerk versterken het netwerkteam brengt partijen bijeen en signaleert kansen voor samenwerking en voor uitwisseling van kennis, ervaringen en goede praktijken. Verder zorgt het netwerkteam voor de profilering van het netwerk (in binnen- en buitenland) door middel van publicaties, nieuwsbrieven en via de website. 4. Internationaal schakelen het netwerkteam bevordert (internationale) uitwisseling van good and bad project practices en ervaringen in plattelandsontwikkeling. 5. Verder vervult het team - m.i.v een rol in het maatschappelijk debat over POP-3, op verzoek van DG-Agri (en in afstemming met het ministerie EL&I-GLB). Het Netwerk Platteland is per definitie belangen-loos. Het heeft wel tot taak signalen te geven over beleid, maar heeft geen politieke of beleidsbeïnvloedende taak. Ook is het geen subsidieloket en geen kennisinstituut dat onderzoek doet of uitzet. Het Netwerk Platteland, dat zijn alle actoren in het platteland: dorpsbewoners, agrarische en andere ondernemers, natuurorganisaties, gemeenteambtenaren, waterschappen, bestuurders etcetera. Het netwerkteam ondersteunt al deze actoren met kennis en informatie. De mate van inzet van de netwerkteamleden varieert sterk per activiteit. Instrumenten Het netwerkteam heeft daarvoor een gereedschapskist met verschillende instrumenten: - Website, weblog en andere web 2.0 tools, digitale nieuwsbrief en magazine - Gevarieerde bijeenkomsten: van kleine workshops tot grote conferenties - Praktijkkringen: een kleine vaste kring van deskundig-betrokkenen rond diverse thema s. Op nadrukkelijke aanbeveling van wethouders gaan we dit instrument sterker inzetten. 5

6 - Denktanks, ateliers en webinars - Excursies en veldbijeenkomsten gericht op ontmoeting van verschillende doelgroepen aan de hand van goede praktijken in het veld, met als merknaam standplaats.pl - Publicaties Doelenboom Alvorens met een tweejarig plan te komen heeft het netwerkteam een analyse gemaakt van de netwerk-activiteiten die bijdragen aan doelrealisatie van Plattelandsontwikkeling (nu in POP2). Dit is gebeurd met behulp van een instrument uit de Doelgerichte Actie Planning: de doelenboom. Vooraf is een grondige analyse gemaakt van de onderliggende problemen en hoe die onderling samenhangen. Dus: wat loopt er niet goed, waar zitten knelpunten, of wat moet er beter of anders in de plattelandsontwikkeling in Nederland. Voor elk probleem is een oplossingsrichting genoemd (De analyse van het netwerkteam en de doelenboom blijken heel goed aan te sluiten op de hoofddoelen van de drie assen van POP2 en op de versterkende rol van Leader, de vierde as. Dat laten we zien in bijgaand diagram "Doelenboom Plattelandsbeleid en afgeleide doelen Netwerk Platteland". Op deze manier wordt heel duidelijk hoe het Netwerk Platteland de uitvoering van POP2 helpt versterken. Met het oplossen van -sommige- problemen dragen de Netwerk-activiteiten direct bij aan het realiseren van de subdoelen van POP2 en dus -indirect- die van de hoofddoelen. En dat is precies waarvoor de Europese kaderverordening een nationaal Netwerk en een netwerkteam heeft ingesteld. Tenslotte: een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling wordt erg belangrijk gevonden. Een grondige probleemanalyse, daarbij rekening houdend met reeds verwoorde prioriteiten voor het POP3, zal er aan bijdragen om de kwaliteit van het POP3 te versterken. 1.2 Omgeving en ontwikkelingen Strategische consultatie Het netwerkteam is gevraagd een strategische consultatie te beleggen rondom de vraag wat het belangrijkst is voor de komende twee jaar voor de inzet van het NP. In het verleden werd hiervoor onder andere het LOVP geconsulteerd. Dit is inmiddels opgeheven. Deze consultatie was gericht op signalen uit onze omgeving binnen over maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland waar aandacht aan besteed kan worden. Op dinsdag 13 september jl. heeft een tiental deskundigen/stakeholders, met het netwerkteam en enkele opdrachtgevers, nagedacht over de rol van het Netwerk Platteland, de speerpunten en natuurlijk de wisselwerking met verschillende partijen. Er is gesproken over de zichtbaarheid en het profiel van het Netwerk, van gedachten gewisseld over prioritering, gediscussieerd over de vraag of 6

7 het Netwerk Platteland zou moeten voorsorteren op de volgende EU-begrotingsperiode, en welke communicatiemiddelen benut moeten worden. Kortom: de focus voor de komende tijd. Wat opvalt in de reacties is dat de consultatie kijkt naar brede maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het platteland, breder dan het werkveld van het Netwerkteam. In hoeverre dit moet leiden tot verbreding van de opdracht is onderwerp van overleg met de opdrachtgevers Een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten: Het Netwerk Platteland zou helder moeten maken wat het is en wat het betekent voor partijen in een gebied: is het een machtsfactor of meer een beweging. Er blijkt een wens tot intensievere samenwerking met het NP bij Veelzijdig Platteland (overkoepeling Agrarische Natuurverenigingen), LTO, Verenigingen van Kleine Kernen. Hoe gaan we dergelijke samenwerking organiseren? Het NP wordt uitgedaagd: kijk over eigen grenzen heen, de wereld is groter dan beleid: je wordt pas relevant als je zelfs breder dan POP3 gaat kijken. Breng bijvoorbeeld de komende twee jaar het netwerk eens in kaart. Vanuit de opdracht is het Netwerk gericht op de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties. Dit biedt voldoende ruimte voor de gewenste samenwerkingen. Er gebeurt veel in de sociale media. Het is belangrijk dat er monitors zijn van wat er op de golven van online interactie en tijdens fysieke uitwisseling gebeurt. Wat leeft er en hoe spelen we signalen door aan beleid?. Het spel van plattelandsontwikkeling gaat veranderen. Er is grote behoefte aan vernieuwende ideeën, aan partijen bij elkaar brengen (en aan faciliteren van partijen die het gaan uitvoeren). De schaalvraag wordt gesteld maar niet eenduidig beantwoord: op welk niveau is het Netwerk het meest effectief? Landelijk of regionaal? En hoe dat te doen? Misschien is de identiteit van een streek iets waarop gericht kan worden, want daar zit energie op. Aandacht voor gemeenten wordt onderstreept. Een sleutel om doelen te realiseren is als overheid met ondernemers en landeigenaren tot samenwerking te komen. Procesadvies: benut de komende 2 jaar om key issues te bepalen van dingen die in de periode na 2013 gaan spelen. En kies daarin 2 of 3 prioriteiten! Daarnaast heeft Netwerk Platteland de provincies (TPO) en een aantal LEADER-coördinatoren geconsulteerd over hun visie op de rol van het netwerk de komende jaren. De leden van TPO werden de volgende vragen voorgelegd: kunt u zich vinden in de (procesmatige) prioriteiten van het netwerkteam? Welke samenwerkingspartners en inhoudelijke thema's vindt u daarnaast belangrijk? Wat zijn in uw provincie topprioriteiten, of wat zou Netwerk Platteland i uw provincie kunnen oppakken? En tot slot: wat is voor u een goede nalatenschap van het Netwerk Platteland? De belangrijkste uitkomsten: Prioriteiten. Over het algemeen kan men zich goed vinden in de genoemde prioriteiten. Een paar kanttekeningen: (1) het punt van toerusting van gemeenten is nog in een pril stadium: het is belangrijk om duidelijk(er) in beeld te hebben wat je ermee wilt bereiken en waar je op inzoomt, anders loop je het gevaar dat je uiteindelijk niets doet. (2) Wat betreft de inzet op lokale partnerschappen zou de nadruk moeten liggen op hoe het in de afgelopen periode georganiseerd was en wat daarin goede en minder goede punten zijn. 7

8 Thema s. De genoemde prioriteiten per provincie zijn divers en geven in grote lijnen het palet weer waar Netwerk Platteland zich nu mee bezig houdt, zoals krimp en leefbaarheid, stad-landrelaties, transnationale samenwerking. De relatie tussen landbouw en landschapsbeheer in het licht van het GLB wordt genoemd. Duurzame lokale energieopwekking in relatie tot lokaal ondernemerschap wordt meerdere keren genoemd als thema om de komende jaren op in te zetten. POP-3. Als antwoord op de vraag Wat kan Netwerk Platteland in uw provincie oppakken wordt vaak voorbereiding op POP-3 genoemd (informatiebijeenkomsten, projectideeën). Maar ook: ondersteuning om te denken vanuit kansen en bedreigingen voor het gebied in plaats van denken vanuit middelen. Nalatenschap. Als antwoord op de vraag naar de gewenste nalatenschap worden alle vijf opties ongeveer even vaak genoemd. Met daarbij de kanttekening: Liever geen rapporten die onderin een la belanden, maar inspirerende bijeenkomsten om de erfenis bij bestuurders en managers tussen de oren te krijgen. Samenwerking. Kennisinstellingen en waterschappen worden uitdrukkelijk genoemd als samenwerkingspartners om meer op in te zetten, naast gemeenten, provincies, gebiedscommissies, LEADER-groepen en dorpsorganisaties. LEADER. Plaatselijke groepen willen graag ondersteuning bij monitoring en evaluatie van hun programma, ondersteuning in de transitie naar de nieuwe programmaperiode en bij het vormgeven van nieuwe gebiedsprogramma s en gebiedsvisies. In stand houden van bestaande groepen is geen doel op zich. Ontwikkeling van nieuwe initiatieven moet worden gestimuleerd door communicatie te richten op alle potentiële deelnemende partijen in een gebied. De uitkomsten van deze consultatie plus de reacties vanuit de provincies (TPO leden) en enkele LEADER coördinatoren, hebben mede vorm gegeven aan dit werkplan

9 Doorlopende zaken en nieuwe ontwikkelingen In deze paragraaf zetten we enkele ontwikkelingen op een rij, die zich in 2011 (of eerder) hebben aangediend en waar we in de 2012 en 2013 in zekere mate aandacht aan willen besteden. Doorslaggevend voor de inzet van het Netwerkteam is het hebben van meerwaarde boven activiteiten van anderen. - Gebiedsverantwoordelijkheid en gebiedsfondsen De aandacht voor de wijze van gebiedsorganisatie is des te meer relevant nu de financiële verhoudingen binnen het Rijk, provincies en gemeenten sterk wijzigen. Het ILG is geen vanzelfsprekendheid meer. We gaan hier in bijeenkomsten nader op in, mede gebaseerd op ervaringen in verschillende regio s in Nederland. Hierin is ook aandacht voor het verwerven van financiering voor plattelandsprojecten en voor natuur- en landschapsbeheer. Dit wordt de komende jaren moeilijker dan in de afgelopen jaren. Daarbij kijken we ook naar de (on)mogelijkheden voor het verwerven van private financiering en naar de pilotgebieden waar collectieven aan de slag zijn met gebiedscontracten. - Maatschappelijke diensten Bij de herziening van het GLB en POP-3 is er oog voor innovatieve maatschappelijke diensten op het platteland: hoe gaat de vergroening in de praktijk eruit zien. De Nederlandse regering zet in op verduurzaming en op inzet van collectieven, bijvoorbeeld met de pilotgebieden GLB waar collectieven aan de slag zijn met gebiedscontracten. Het zijn goede thema s voor discussie: hoe zal de tweede pijler worden ingevuld, welke rol spelen provincies hierin? In 2012 zal de hervorming van het GLB verder uitkristalliseren en zullen we betrokken blijven bij het gesprek over dit thema. 1.3 Een goed bekend en effectief Netwerk Platteland Een terugkerend gespreksonderwerp is de bekendheid van het Netwerk Platteland. Enerzijds wordt geregeld opgemerkt dat het Netwerk Platteland weinig bekend is. Anderzijds kan de vraag worden gesteld of dit een probleem is omdat het de vraag is of er veel tijd en geld moet worden gestopt in imago en bekendheid van een tijdelijk netwerk. Bovendien is te merken dat de bijeenkomsten van Netwerk Platteland goed worden bezocht, het bereik van doelgroepen met communicatiemiddelen naar tevredenheid verloopt en dat we nog steeds door een groot aantal personen en organisaties worden benaderd. Verschillen in aandacht en bekendheid zullen waar nodig actief worden aangepakt. Uit enquêtes onder plattelandsnetwerken in Europa blijkt dat de nationale netwerken een positieve impact hebben op plattelandsontwikkeling. Netwerk Platteland heeft vanaf het begin een eigen monitoring en evaluatie protocol opgesteld om de eigen activiteiten inzichtelijk te maken en de impact van het werk te duiden. Het bereik van de doelgroepen neemt toe (bijv. middels website en 9

10 magazine) en de bijeenkomsten van Netwerk Platteland worden door deelnemers overwegend positief beoordeeld. Toch worden we als onzichtbaar ervaren op het Nederlandse platteland. Voor de komende jaren is het van belang dat het netwerkteam zich buigt over hetgeen zij na wil laten na We gaan deze nalatenschap vastleggen: wat we leren van de netwerk-ervaringen tot nu toe, wat moet er staan na 2013, wat is er nodig aan netwerken voor de komende periode plattelandsontwikkeling. Deze analyses (een activiteit die in 2012 de meeste aandacht zal krijgen) vertalen we in heldere signalen en concrete producten die nog meegenomen kunnen worden in de plannen voor na Een van die producten is een boek over het ideale platteland met de ideale plattelandsgemeenschap. We gaan in op de wijze van gebiedsorganisatie, betrokkenheid van burgers en ondernemers, gebiedsfinanciering, ondernemersnetwerken, burgerinitiatieven, etc. Het omvat daarmee ook een bundeling very good practices. Voor een enkel thema wordt ook over de grens gekeken. Een ander product waarvan we hebben begrepen dat er behoefte aan is, is een vernieuwend document over gebiedsfinanciering. Welke vernieuwende vormen zijn er, welke werken goed, wat zijn succesfactoren. 2 Prioriteiten Met de aandacht voor de volgende prioriteiten kunnen de Netwerk Platteland activiteiten de sterkste bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen van POP2. De thema s zijn vertaald in activiteiten en vervolgens uitgewerkt naar de systematiek van de kaderverordening. 2.1 Optimale benutting van kennis en ervaring in platteland en landbouw Mobiliseren van ervaringskennis en het verspreiden ervan blijft een kerntaak van het Netwerk Platteland. Het doel daarvan is een betere uitvoering van het POP2 programma door een verbindende schakel te zijn tussen partijen die de regie voeren op het platteland (de verschillende overheden met hun verschillende taken) en direct betrokkenen (sector en gebiedsorganisaties, ondernemers, bewoners). Wij putten zowel vanuit de veelheid aan wetenschappelijke kennis als uit de ervaringskennis van direct betrokkenen op het platteland. Onze activiteiten zijn erop gericht wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor professionals. In 2011 hebben we een begin gemaakt met de kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk in een state-of-the-art-bijeenkomst rond krimp. Dit gaan we voortzetten voor andere thema s. Minstens zo belangrijk is alle verborgen kennis uit de praktijk, opgedaan in POP-projecten of alledaagse plattelandspraktijk. Dit wordt deels al gebundeld in good practices en projectoverzichten, door Netwerk Platteland en DLG. Deze twee databases stemmen we op elkaar af, evenals met de 10

11 Kansenkaart van Movisie. We zetten ons komende jaren in om de uitwisseling tussen professionals te bevorderen. Het blijkt dat verschillende overheden nog onvoldoende inspelen op elkaars uitvoeringspraktijk en onvoldoende weet hebben van elkaars uitvoeringsinstrumentarium (subsidieregelingen, pilotprojecten). Het beoogde effect van dergelijke uitwisseling is dat mensen tot nieuwe inzichten, beelden en ideeën komen als ze erover praten, nadenken en uitwisselen. Ook voor de direct betrokken belanghebbenden, ondernemers en plattelandsbewoners kan er meer inzicht ontstaan over wat er in hun gebied aan beleidsopgaven ligt. We organiseren deze uitwisselingen onder meer via standplaats.pl-excursies, praktijkkringen en studiebijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten vragen we ook een financiële bijdrage van de deelnemers zodat we weten dat er voldoende betrokkenheid bij het thema is, en tevens vergroot het onze mogelijkheden om extra activiteiten te organiseren. De agenda daarvoor laten we mede afhangen van speciale thema s binnen het POP-programma. Ook thema s uit de strategische consultatie zijn daarbij in beeld. Indien zich goede (en praktische) kansen voordoen om ook in internationaal verband te komen tot uitwisseling van kennis en ervaring, grijpen we dit aan. Door de internationale ervaringen met de najaarsconferenties en bezoeken van NRN-meeting krijgen we hier steeds meer zicht op. De resultaten uit bijeenkomsten verwerken we in extra middelen zoals artikelen in vakbladen, infobladen en blogs. Een apart voorstel wordt uitgewerkt over het trekken van lessen uit de huidige POP periode en het benchmarken - ook internationaal - van relevante plattelandspraktijken (een onderdeel van de nalatenschap. 2.2 Gebiedsfinanciering en de mogelijkheden van (Europese) fondsen Als we het positief stellen noemen we het een uitdaging: het blijvend realiseren van maatschappelijke doelen op het platteland met een afname van financiële middelen vanuit de overheid. Dit geldt over de hele linie voor het platteland. De bezuinigingen op natuur en landschap zijn evident, dit zal ook ten kosten gaan van agrarisch natuurbeheer. In de periode vanaf 2013 wil de rijksoverheid de pijler 2 subsidies uit het POP helemaal koppelen aan agrarische activiteiten. Dat betekent een afname van middelen voor plattelandsprojecten. Het is niet waarschijnlijk dat de provincies dit kunnen opvangen omdat zij geacht worden de rijksbezuinigingen op natuur en landschap deels op te vangen. Het is dan ook hoog tijd om alle mogelijke vormen van gebiedsfinanciering te inventariseren. Hier is in 2011 een start mee gemaakt. Dit heeft het inzicht opgeleverd dat er licht overspannen verwachtingen zijn ten aanzien van private financiering van landschapsonderhoud en herstel. Daarom zal er verder moeten worden gekeken naar nieuwe concepten binnen gebiedsfinanciering, zoals regionale verdienmodellen, gebiedsaandelen, private sponsoring enzovoort. Ook liggen er kansen voor gebiedsorganisaties om financiën uit meerdere nationale en Europese bronnen te integreren. Het NP team houdt ook de komende jaren aandacht voor dit onderwerp en zoekt hierbinnen ook naar nieuwe samenwerkingsverbanden met nieuwe partners, inclusief bedrijfsleven. 11

12 We zien ook kansen in de grote populariteit van het platteland: TV programma s als Boer Zoekt Vrouw kunnen steevast rekenen op een enorm kijkerspubliek en vakantievormen als Het betere boeren bed nemen eveneens aan populariteit toe. De uitdaging is om deze populariteit te vertalen in concrete financiële betrokkenheid. We stemmen, net als in 2011, dit thema af met andere geïnteresseerde organisaties, zoals bijvoorbeeld het Groenfonds en Innovatienetwerk. We beogen hierbij ook nieuwe doelgroepen te betrekken, zoals MKB, banken en ondernemers. Nadat in 2011 de resultaten van een eerste inventarisatie zijn gepubliceerd in het vakblad Landwerk, zullen we in 2012 wederom de resultaten publiceren via eigen middelen, zoals Streek en website, maar mogelijk ook in gezamenlijke (multimedia) uitgave met het Groenfonds. Ervaringen in het land met nieuwe vormen van gebiedsfinanciering zullen worden gedeeld in een werkconferentie. In dit economisch tij verwachten we hier veel belangstelling voor. Een goede verslaglegging (woord en beeld) zorgt ervoor dat de resultaten voor een ieder beschikbaar zijn. We benaderen de deskundigen om over hun werkwijze te publiceren op de Netwerk Platteland-blog. 2.3 Goed functionerende lokale en regionale partnerschappen Goede partnerschappen worden steeds belangrijker voor een toekomstbestendig platteland. Het NP stelt zich dan ook ten doel om gebiedsorganisaties, met name die organisaties die nu nog geen ervaring hebben met de Leaderwerkwijze, (nieuwe) collectieven en andere gebiedsorganisaties te blijven ondersteunen om tot goed functionerende lokale en regionale partnerschappen te komen met ondernemers en overheden. Het versterken van de organisatiekracht van een gebied is belangrijk voor de uitvoering en cofinanciering van projecten onder POP, alsook voor de voorbereiding op de toekomst. Het NP zal zwaar inzetten op het smeden van nieuwe en onverwachte samenwerkingsverbanden: door het bij elkaar brengen van bijzondere partijen kunnen onverwachte kansen ontstaan. In een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers vanuit ongeveer 8 gebieden hebben we gezien dat de meest relevante vraag is: rondom welke uitdagingen organiseer je je gebied dan: welke gebiedsorganisatie is de beste voor de uitvoering van POP 3. In de najaarsconferentie van 2011 wordt aan deze discussie een vervolg gegeven. Tijdens de strategische consultatie werd hierop eveneens aangedrongen. In 2012 zullen we de uitwisseling van kennis en ervaring in gebieden met hun wijze van (re)organisatie, blijven faciliteren. Dit doen we door middel van breed toegankelijke bijeenkomsten waarin we de agenda en thema s goeddeels door de aanwezigen laten bepalen. Als resultaat van deze bijeenkomsten presenteren we een eindpublicatie over dit thema dat als handvat of leidraad op weg naar een daadkrachtige gebiedsorganisatie ter hand kan worden genomen. Het concreet initiëren (en misschien zelfs ondersteunen) van een aantal pilots rondom creatieve vernieuwende vormen van gebiedsorganisaties zou een taak voor het netwerkteam kunnen zijn in de komende periode. Hiervoor zal aanvullende financiering worden gezocht. 12

13 Burgerinitiatieven op het platteland en meer verantwoordelijkheid bij de burgers zal in de huidige context nog lange tijd relevant blijven. Dit is een langlopend proces omdat het een verandering van de opstelling van burgers vraagt, maar zeker ook omdat de opstelling van de overheid zal moeten veranderen om nieuwe vormen van burgerparticipatie mogelijk te maken. We brengen nieuwe initiatieven in beeld en analyseren deze op de condities waaronder lokale verantwoordelijkheid effectief is. Relevante bestuurlijke inzichten, opgedaan in de Praktijkkringen, kunnen breder beschikbaar worden gesteld. We willen ook - bijvoorbeeld via benchmarks - vernieuwende concepten op de agenda van overheid en bedrijfsleven zetten. Denk bijvoorbeeld aan verkenning van nieuwe organisatievormen zoals het Engelse Trust-idee voor het platteland. Ook kijken we naar ervaringen in stedelijk gebied, bijvoorbeeld door te verbinden met de Agenda Burgerschap van het ministerie van BZK. De wijze waarop de overheid kan inspelen op burgerinitiatieven is onderwerp van gesprek in het PlattelandsParlement van 2011 en zal ongetwijfeld ook in 2013 op de agenda van het NPP terugkeren. Ook in de tussenliggende periode zal het worden geagendeerd bij overheden. In de komende twee jaren verzamelen we good practices van lokale en regionale partnerschappen en van vormen van burgerinitiatieven in toegankelijk overzicht op de website. Hier koppelen we discussievragen in LinkedIn-groepen aan, om zodoende meer zicht te krijgen op rollen en taken van betrokkenen in deze initiatieven. In onderstaande tabel hebben we voor de verschillende prioriteiten de in te zetten middelen op een rij gezet. Thema Producten Benutting kennis en ervaring State-of-the-art-bijeenkomsten Projectendatabase goede praktijken Standplaats.pl-excursies Praktijkkringen en studiebijeenkomsten Studiebijeenkomsten Artikelen in vakbladen, infobladen en blogs. Gebiedsfinanciering Nieuwe samenwerkingsverbanden Streek Website en blog (worden bij alle thema s ingezet) Werkconferentie Lokale en regionale Bijeenkomsten voor geïnteresseerde gebieden partnerschappen (zo mogelijk) Opzetten pilots Benchmarks Website LinkedIn-groepen PlattelandsParlement 13

14 Zichtbaarheid en nalatenschap Boek het ideale platteland Publicatie Gebiedsfinanciering Overdrachtsdocument voor volgend netwerkteam 14

15 3 Activiteiten De activiteiten zijn uitgewerkt volgens de systematiek van de kaderverordening (1698/2005, artikel 68). Gedurende de komende twee jaren vindt verdere detaillering plaats in overleg met diverse netwerkpartners. Voor elke activiteit wordt een kort plan van aanpak gemaakt met benodigd budget. A1: Planning maken en per kwartaal concretiseren In de periode zullen er veel veranderingen optreden. Om in de uitvoering van een tweejarenplan toch actueel te blijven worden de uitvoerende activiteiten en de te verwachten resultaten per kwartaal benoemd met input vanuit TPO en opdrachtgeveroverleg. Dit betekent dat het NP team vaker zal aanschuiven bij TPO om voeling te houden, en regelmatig breed overleg consultatie met relevante partners zal organiseren. Ook wat betreft zichtbaarheid en nalatenschap zal meer overleg nodig zijn. A2: Opsporen, analyseren en verspreiden van relevante praktijken Projecten opsporen en publiceren uit as 1 tot en met as 4. Daarnaast zoeken we naar specifieke voorbeelden van: toepassingen van nieuwe sturingsfilosofiën, waardoor de bestuurlijke drukte kan verminderen; nieuwe financieringsconstructies voor het platteland; innovatieve samenwerking tussen overheid en lokaal initiatief; praktijken rondom slim inzetten van de beperkte ambtelijke capaciteit en omgaan met beperktere overheidsmiddelen; Het verspreiden en/of publiceren van de goede voorbeelden zal gaan via de innovatieve projecten database en via publicaties, het onder de aandacht brengen gaat via diverse bijeenkomsten. A2 is een belangrijk onderdeel van het werk van Netwerk Platteland. In 2012 gaan we op zoek naar branche- en belangenorganisaties die mogelijk interesse hebben in het overnemen van bepaalde taken van NP op dit vlak. Dan denken we bijvoorbeeld aan LVKK en MOVISIE. A3: Uitwisselen van ervaring en kennis via bijeenkomsten en publicaties Dit cluster van activiteiten is nodig voor alle prioriteiten. Het netwerkteam heeft daarvoor een gereedschapskist met verschillende instrumenten, zoals ook al onder 1 al genoemd. Sociale media Voor de komende periode zien we enkele gebieden waar we extra op willen inzetten: Doorontwikkeling blog in combinatie met actief community management gericht op groei, versterking en behoud; Strategische versterking; integratie van het nieuwe werken in alle facetten in plattelandsontwikkeling. 15

16 Bijeenkomsten Bijeenkomsten die al in de planning staan (en waar het Netwerk Platteland aan meewerkt of die door het Netwerk zelf georganiseerd worden) Najaarsconferentie Netwerk Platteland (najaar 2012) (A2, A3) Eindmanifestatie Taskforce Multifunctionele Landbouw (april 2012) (inclusief een internationale bijeenkomst over Multifunctionele Landbouw (2012) Eindmanifestatie Netwerk Platteland (najaar 2013) (Partners in het netwerkteam proberen aanvullende fondsen te mobiliseren voor een) Webcampagne (2012) met jongeren over de toekomst van het platteland en landbouw. PlattelandsParlement 2013 (A4) Specifiek voor provincies: praktijkkringen, themabijeenkomsten op verzoek van provincies Op verzoek internationale excursie voor provincies (bijvoorbeeld over krimpvraagstukken in het oosten van Duitsland). (A6) Voorbereiding op toekomst, met name wat de tweede pijler voor de plattelandsorganisaties betekent dmv bijeenkomsten, debatten, uitwisseling. Naast uitwisseling tussen regio s en het delen van goede praktijken rond sociale leefbaarheid en krimp stimuleren we ook samenwerking tussen verschillende kernen. Verder gaan we met partner MOVISIE aan de slag met praktijkplaatsen in het sociale domein: locaties waarop zich vraagstukken voordoen die interessant zijn om te volgen, en waarover gepubliceerd kan worden. Deze uitwisseling kan het beste plaatsvinden op provinciaal niveau. Met de provincies kijken we hoe dit kan worden gestimuleerd en hoe provincies en Netwerk Platteland hierin kunnen samenwerken. Deze vorm van samenwerking kan tevens nieuwe ideeën geven voor de rol van provincies als katalysator voor kennisuitwisseling op regionaal, waarmee zij deels taken van Netwerk Platteland in de periode na 2013 kan overnemen. Publicaties Specifieke publicaties die in de planning zitten: functionele verdienmodellen op gebiedsniveau, nieuwe organisatievormen op regionaal en lokaal niveau, nieuwe burgerinitiatieven. Zie link met A2. A4: Informeren, adviseren, signaleren en agenderen Inventarisatie van gedachten over de toekomst van het platteland en vervolgactiviteiten afhankelijk van de uitkomst en de vragen die gebiedsorganisaties stellen; Doorgeven van leerpunten van POP2 ten behoeve van volgende periode POP; Nieuwe doelgroepen betrekken bij een integrale aanpak op gebiedsniveau, zoals MKB, banken, belangenorganisaties, regionale ontwikkelmaatschappijen, terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen, groepen burgervrijwilligers in natuur, kennisinstellingen en enkele thematische netwerken; Tevens onderhouden van contacten met het Europese netwerk en de Europese Plattelandsnetwerken t.b.v. deze onderwerpen; 16

17 Specifieke trajecten in nauwe samenwerking met provincies rond: maximale uitputting POP2 gelden en rond ondersteuning bij voorbereiding POP3 met lessen uit POP2 en toewerken naar nieuwe gebiedsorganisaties. Beheer website GLB (alsmede afstemming met website NP) A5: Deskundigheidsbevordering ten behoeve van gebiedsontwikkeling LEADER groepen worden niet (meer) apart ondersteunt maar activiteiten met LEADER PG s zijn verweven met andere inzet van het NP team. A6: Internationaal (TNS) Dit betreft ondersteuning van samenwerking over de grens. Aandacht blijft nodig, onder meer om onduidelijkheid in de regelgeving weg te halen. De meeste PG s vinden dat de noodzakelijke groteinspanning voor TNS te groot is voor het eventuele resultaat dat zij ervan durven te verwachten. Het blijft een zoektocht naar de meest effectieve vorm van TNS en dus ook van de meest nuttige ondersteuning vanuit het NP. Het Netwerk Platteland wil vooral: Nieuwe vormen van samenwerking initiëren en vertalen in projecten, bijvoorbeeld rond stad-landrelaties, rondom voedselstrategieën, samenwerkingverbanden in de landbouw; Tevens samenwerking onderhouden met het Europese netwerk en de Europese Plattelandsnetwerken -en de Europese Commissie DG Agri- op dit punt; Internationale uitwisseling of studiebezoeken aanbieden aan provincies bv rond het krimpvraagstuk (invulling in overleg) Via de najaarsconferentie proberen we (waar mogelijk) ook internationale contacten te leggen en inspiratie uit het buitenland te verkrijgen. B1: Netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal Regionaal lopen de contacten meestal via Plaatselijke Groepen en andere gebiedscommissies, maar ook via ondernemersverenigingen en dorpsraden. Nationaal betreft dit punt contacten met andere nationale netwerken, zoals de Taskforce Multifunctionele Landbouw en het brede netwerk rond MOVISIE. Uit deze netwerkverbanden ontstaan diverse gezamenlijke activiteiten. Ook nemen op nationaal niveau contacten met natuur- en landbouworganisaties toe, zoals met Veelzijdig Platteland en LTO. Internationaal gaat het om de Europese netwerken voor plattelandsontwikkeling, maar ook om de diverse plattelandsorganisatie in met name de buurlanden (België en Duitsland). Wij benutten deze aanknopingspunten voor benchmarking. Rond bepaalde thema s willen we ook netwerken stimuleren, dmv bijeenkomsten over specifieke inhoudelijke thema s. Bv bij de najaarsconferentie waar een doel is om ook het regionale netwerk te versterken. 17

18 B2: Monitoring en evaluaties Dit betreft monitoring en evaluatie van de activiteiten van het netwerkteam, op basis van de afgesproken indicatoren -bezoekersaantallen, aantallen abonnementen en tevredenheidsmetingen. Omdat activiteiten per kwartaal worden ingevuld gaan we af en toe een digitale peiling houden onder het adressenbestand naar thema en type bijeenkomsten. Verder noemen we hier ook de sociale media als documentatie die live onstaat en goed zicht geeft op waardevolle lessen, voortgang en nieuwe input voor bijsturen. Naast de interne monitoring en evaluatie van het Netwerk Platteland willen we binnen dit thema ook M&E stimuleren bij bv de Plaatselijke Groepen en andere gebiedscommissies. Zelfevaluaties zijn hier ook een onderdeel van. Dit is van belang voor een duidelijk overzicht van de resultaten van POP2. Tot slot zal er in het laatste jaar een eindevaluatie van het Netwerk Platteland worden uitgevoerd. B3: Coördinatie en contacten met opdrachtgevers Afstemming met het Regiebureau POP als vertegenwoordiger van de opdrachtgevers, Twaalf Provinciën Overleg (TPO), het Comité van Toezicht (CvT) POP-2 vindt plaats conform afspraken. Ook de strategische consultatie heeft gevraagd om sterkere afstemming en bredere samenwerking. Er zal vaker overlegd worden met Opdrachtgevers en TPO om in te kunnen spelen op de actualiteit. C: Projectcoördinatie en beheer Dit betreft financiële en inhoudelijke rapportages, bureauorganisatie, coördinatie van het netwerkteam en projectleiding. Er zal in deze periode extra aandacht zijn voor eindrapportages, accountantsverklaring en voor het coördineren van de productie van de nalatenschap. Ook de overdracht aan een nieuw Netwerk (team) behoort hiertoe. D: Directe kosten en directe uitvoering in gebieden Voor het faciliteren van het netwerk sluiten we aan bij bestaande structuren, in het bijzonder op regionaal niveau. Ook zoeken we aansluiting bij de dynamiek die er al is in het land. De vele goede initiatieven en projecten leveren een positieve energie die we willen ondersteunen, voeden en verspreiden. Voor een effectieve en efficiënte uitvoering zetten we in op het inschakelen en mobiliseren van het brede netwerk: vooral in de regio, door het toevoegen van tijdelijke mensen (derden), door werk met werk te maken en door samenwerking met andere partijen. We hebben hiervoor (al vanaf de start van het netwerk) in de budgetverdeling een reservering van 30% voor directe kosten en uitvoering in de regio gemaakt. 18

19 4 Begroting De reguliere begroting van Netwerk Platteland bedraagt ruim per jaar (exclusief BTW), voor de laatste twee jaar is er nog ruim te besteden. Het netwerkteam zoekt ook altijd actief naar medefinanciering om de reikwijdte te vergroten en ambities te realiseren. Zo betalen bijvoorbeeld derden (en deelnemers) mee aan de praktijkkringen en diverse bijeenkomsten, of worden activiteiten gekoppeld aan andere projecten. Het netwerkteam vermeldt en verantwoordt deze additionele fondsen en de betreffende activiteiten in haar rapportages. Veel belangrijke activiteiten zullen in 2012 plaatsvinden of gestart worden. Hiermee is rekening gehouden met de verdeling van het budget. Het budget is verdeeld over twee jaar waarbij het accent op het eerste jaar ligt. Ongeveer 60% van de bestedingen zal plaatsvinden in 2012 en 40% in Detaillering gebeurt in de uitwerking van het werkplan in activiteiten overzichten en plannen van aanpak. Budget 2012 Budget 2013 Directe Uitvoeringstaken Budget balans Inzet NP Team Directe kosten, uitvoering in gebied Inzet NP team Directe kosten, uitvoering in gebied totaal Tweejarenplan met kwartaalplanning van concrete activiteiten, extra bijeenkomsten met opdrachtgevers en TPO, brede maatschappelijke A1 consultatie, over voortgang, planning activiteiten, zichtbaarheid, 57,000 30,000 27,000 57,000 nalatenschap. Opsporing, analyse, verspreiding, uitwisseling goede en overdraagbare A2 praktijken, website en infoloket[i]. Vastleggen van de geleerde lessen. 70,000 50,000 30,000 20,000 10,000 70,000 Speciale publicatie en speciale bijeenkomsten (nalatenschap) A3 Uitwisseling van kennis, ervaring, vernieuwende impulsen via ontmoetingen, seminars, workshops, regionale ontmoetingen, praktijkkringen. STREEK, 31,000 20, ,000 11,000 75,000 31,000 digitale nieuwsbrief, diverse publicaties, website. A4 Informatie, advies, en agendering / PlattelandsParlement 2013 / vernieuwende sa menwerking.. Aa nbevelingen toekomst, nalatenschap 83,000 43,000 40,000 83,000 A5 Deskundigheidsbevordering: ondersteuning van opleiding en scholing van groepen ten 5,000 behoeve van 5,000 kwaliteit van gebiedsontwikkeling 0 en toekomst. Op zoek 5,000 naar een nieuwe genera A6 Ondersteuning bij samenwerking / internationaal 52,000 30,000 22,000 52,000 B1 Netwerken: regionaal, nationaal, internationaal 60,000 40,000 10,000 20,000 5,000 60,000 B2 Monitoring en evaluaties, 87,000 27,000 60,000 87,000 B3 Coördi nati e en conta ct met opdra chtgevers, 40,000 20,000 20,000 40,000 C Beheer (projectleiding, bureau, ict, teamoverleg, management, rapportages, overlegvergaderingen, coördinatie, afstemming). 155,000 85,000 40,000 70,000 40, ,000 D Directe kosten en directe uitvoering in gebieden 360, , , ,000 Totaal excl. BTW 1,000, , ,000 1,000,000 BTW 190, ,200 79, ,000 Totaal incl. BTW 1,190, , ,800 1,190,000 19

20 20

Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half jaar

Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half jaar 15-04-2013 Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half De communicatiestrategie voor Netwerk Platteland voor 2013 1. Teamleden van NP doen op veel plaatsen ervaringen op die gedeeld moeten

Nadere informatie

Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst]

Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst] NP Format Monitoring & Evaluation Actieplan 2009 vs1 A Uitvoeringstaken Wat Indicatoren (Output) Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst] K2 K3 K4 Jaar Indicatoren Resultaat en Impact [korte

Nadere informatie

Kwartaal 1 Realisatie Output

Kwartaal 1 Realisatie Output Netwerk Platteland Monitoring & Evaluation 2009 kwartaal 1 A Uitvoeringstaken Indicatoren (Output) Kwartaal 1 Realisatie Output K2 K3 K4 Indicatoren Resultaat en Impact Resultaat+Impact A1 Opstellen jaarlijkse

Nadere informatie

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma *Deze presentatie wordt gedurende 2014 geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is LEADER in POP3 Ochtend programma Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

076046 zelfevaluatie 2008 NP-team

076046 zelfevaluatie 2008 NP-team 076046 zelfevaluatie 2008 NP-team A1 Uitvoeringstaken Schaal* Toelichting Vooruitkijkend / conclusies Opstellen jaarlijkse actieplannen A1.1 Actieplan 2010 3,5 Praktijk te weinig betrokken bij tot stand

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft!

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft! VOORAANKONDIGING Het platteland leeft! De Europese Eemland Conferentie en het Netwerk Platteland hebben de handen ineengeslagen om in het najaar een bruisende driedaagse plattelandsconferentie te organiseren.

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Lie Chahboun 14 april 2015 Programmabureau Duurzaam GWW RVO.nl Wie heeft (nog) Duurzaam Inkopen beleid? Wie koopt 100% duurzaam in? Wie

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Samen sterk ondernemen

Samen sterk ondernemen Samen sterk ondernemen mei 2017 Ontwikkelvisie 2017-2020 Samengevat Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 opgericht als publiek-privaat samenwerkingsverband in het landelijk gebied van de Gelderse Vallei,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Hoe effectief is uw veiligheidsbeleid? Hoe kunt u goed sturen op prestaties? Hoe sterk is uw interne organisatie rond veiligheid? Hoe

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Bijeenkomst VNG Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 18 september 2015 1 Programma verder toegelicht

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Analysekader: uw verandertraject in kaart!

Analysekader: uw verandertraject in kaart! Analysekader: uw verandertraject in kaart! Op weg naar een toekomstbestendige organisatie Met deelname aan In voor zorg! (IVZ) werkt u aan de toekomstbestendigheid van uw organisatie. De omgeving verandert

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN...

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON Beleidsnotitie voor Vrienden van de ZHVKK De hoofddoelstelling of missie van de ZHVKK is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie