Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Financiën / Alg. Index 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...21 Aanwijzingen voor de gebruiker...22 Openbaarheidsbeperkingen...22 Beperkingen aan het gebruik...22 Aanvraaginstructie Citeerinstructie Archiefvorming...23 Geschiedenis van het archiefbeheer...23 De verwerving van het archief...23 De verwerving van het archief...23 Inhoud en structuur van het archief...24 Inhoud Verantwoording van de bewerking...24 Ordening van het archief Verwant materiaal...27 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...29 A TOEGANGEN B INDEXKOPIEËN B.1 Indexkopieën, doorslagen en afschriften van stukken uit het verbaalarchief van het Ministerie van Financiën...37 Algemene Zaken Algemeen Binnenlands Bestuur. Buitenlandse Zaken. Volkenbond Algemeen Binnenlands Bestuur Algemeen Regering. Staatsbestuur Grondwet Staatsbedrijven Reddingwezen. Strandvonderij Diverse Openbare Diensten Provinciale Zaken Gemeentezaken Bijzondere maatregelen, beslissingen enz.. in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden Verschillende wetten en voorschriften Buitenlandse Zaken Algemeen. Grensincidenten Vreemde mogendheden Gezantschappen. Consulaire dienst Traktaten. Verdragen. Overeenkomsten Nederlandse belangen in het buitenland Buitenlandse belangen in Nederland. Betaling van vuurgelden Nationaliteit en exterritorialiteit. Immuniteit Paspoorten. Reisvisa's. Ordres de Mission. Permits. Laissez-passez Handel met het buitenland Leningen aan het buitenland Volkenbond. UNO Vredesconferentie; UNO delegatie Statencongressen. Interne Organisaties van Volken en Staten. Aandeel van Nederland in de kosten v.d. Verenigde Naties. Verschillende interne Organisaties Comm. UNESCO (United Nations Educational Social and Cultural Organisation) Koloniën. Indonesië en overzeese rijksdelen...80

4 4 Financiën / Alg. Index Algemeen Nederlands Oost-Indië Suriname Nederlandse Antillen. Curaçao Nederlands Oostcompagnie Fondsen Sociale Zaken Algemeen Werkgevers en werknemers; Arbeid en arbeiders Arbeidersbescherming Werkloosheid en arbeidsbemiddeling Werkverruiming, werkverschaffing en steunverlening Algemeen Werkverruiming en werkverschaffing Steunverlening Fondsen Volksgezondheid en Volkshuisvesting Algemeen Volksgezondheid Volkshuisvesting Woonwagens en woonschepen Bestrijding van wandgedierte, maatregelen bij het huren en verhuren van woningen Bijzondere vormen van steunverlening Algemeen. Hulpverlening aan militaire inwerkdienst Landarbeiderswet Steun aan grote gezinnen Uitkeringen bij bevallingen Maatschappelijke voorzorg en hulpbetoon. Verzekeringswezen Algemeen. Collecten. Weldadigheidsfeesten. Winterhulp Nederland Aangelegenheden van maatschappelijk nut Verenigingen met een sociaal karakter. Volksherstel. Nat. Fonds voor Bijzondere Noden. Instellingen. Commissies. Stichtingen, enz Sociale voorzorg door risicoverdeling. Verzekeringszorg Maatschappelijke groepen en organisaties ter bevordering van de gemeenschapszin en de nationale geest. Nationaal Instituut. Padvinderij. Jeugdbeweging. Nationale Jeugdstorm. Werkgemeenschap "Vreugde en Arbeid". Nederlandse Volksdienst. Jeugdherbergen Onderwijs. Kunsten. Wetenschappen en Erediensten. Cultuurbescherming. Volksvoorlichting Algemeen Onderwijs. Opvoeding Kunst, kunstnijverheid; sport en spel Wetenschappen Erediensten Cultuurbescherming Nederlandse Cultuurkamer. Cultuurbevordering. Propaganda's Volksvoorlichting. Regeringsvoorlichtingsdienst Regeringspersdienst. Persberichten, Radio en Televisie, Film Handel en Nijverheid. Verkeer Algemeen. Regiocontracten Handel en Nijverheid Algemeen Handelspolitiek Contingentering Internationaal betalingsverkeer Industriepolitiek Mijnwezen Verschillende wetten...103

5 Financiën / Alg. Index Trust- en Kartelwezen. Besloten Vennootschappenwet Organisatievormen der produktie. Monopolisatie produktie, Monopolisatiekartels. Syndicaten, Pools Middenstand Coöperatie Verkeer Algemeen Scheepvaart Spoor- en tramwegen Luchtvaart Wegverkeer Interdepartementale Koeriersdiensten Fondsen Organisatie van het Bedrijfsleven Land-, Tuin- en Bosbouw. Veeteelt. Visserij. Staatsbosbeheer. Voedselvoorziening Algemeen Land-, Tuin- en Bosbouw. Tentoonstellingen. Boswet Algemeen Landbouwwet Aardappelwet. Bloembollenwet Boterwet Jachtwet. Vogelwet. Vogelbesluit Wering van voor planten schadelijke dieren en van plantenziekten. Bescherming van planten en bomen voor ziekten en plagen Landbouwcrisiswet Tiendwet Stichting voor de Landbouw en andere stichtingen en instellingen. Nederlandse Landstand. Crisis Controledienst. Rijkszuivelvoorlichtingsdienst, enz Veeteelt. Bijenteelt Visserij Staatsbosbeheer Voedselvoorziening Waterstaat Justitieële en militaire zaken Justitieële zaken Algemeen. Rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. Recht in het algemeen. Wetgevingstechniek Privaat en burgerlijk recht, koophandel en faillissement Rechterlijke (macht) Organisatie Administratieve rechtspraak Politie Notariaat Burgerlijke rechtsvordering Strafrecht en strafvordering Gratie; rehabilitatie Gerechtskosten Militaire zaken Algemeen Legeraanvoering. Generale Staf Landmacht Zeemacht Dienstweigering, enz Inkwartiering Mobilisatie en demobilisatie. Demobilisatie-vergoedingen Landwacht Nederland (Nederlandse Landstorm) Overige onderwerpen Geld-, Bank- en Beurswezen. Kredietwezen Algemeen Geldwezen...121

6 6 Financiën / Alg. Index Algemeen. Betalingsbalans Muntstelsel Muntstandaard Wissels, assignaties, chèques Andere betaalmiddelen Geldpolitiek. Bankmoratorium Bank- en kredietwezen. Spaarwezen Algemeen Circulatiebanken Depositobanken. Wisselkantoren Hypotheekbanken Verzekeringsmaatschappij Spaarbanken. Spaarwezen. Nationale Spaarraad (ingesteld juli 1947, opgeheven dec. 1953). Commissie van Toezicht. Beleggen. Investeren. Geldschieterswet. Boerenleenbanken. Pandhuiswet. Disconteringsbanken. Storting- en Ophaaldiensten. Kredietbanken Girodienst. Uitvoering Girowet 36 S Enkele bijzonder banken (voorziet in kredietbehoeften; bemoeiingen van kasgeld) Bankzaken. Verzending pasmunt naar Suriname. Documentaire kredieten. Guldens voor Nederlands Indië Kredietwezen Beurswezen Algemeen Toelating van waardepapieren in de beurshandel Soorten van aan beurzen verhandelde waardepapieren Koersen Beurszaken Effectenvernieuwingsbureau en besluit Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam en andere agentschappen van het Ministerie van Financiën Centrale Beleggingsraad Rente. Rentepolitiek en interest loterij Vals geld. Valse waardepapieren Belastingen Algemeen Algemeen. Verdeling van de Belastingdienst. Commissie Bodenhausen Natuurschoonwet Vrijwillige verbetering van onjuiste aangiften. Buitengewone navordering Voorlopige aanslagen Termijnenwet Voorkoming van dubbele belasting Cassatie Algemeen Beroepschriften door de minister ingediend Vertoogschriften door de minister ingezonden Beslissingen, waarbij van het instellen van beroepen in cassatie wordt afgezien Vrijstelling of vermindering van belasting bij ontbinding van naamlozen vennootschappen (liquidatiebesluit) Liquidatiebesluit Vrijstelling of vermindering van belasting bij ontbinding van naamloze vennootschappen anders dan op de voet van het liquidatiebesluit Zekerheidstelling. Vrijstelling of vermindering van belasting bij ontbinding van N.V. (Liqidatiebesluit) Wet, houdende bepalingen inzake vervanging van het fiscale noodrecht Directe Belastingen Algemeen Algemeen...139

7 Financiën / Alg. Index Richtige heffing der directe belastingen Belastingen naar inkomen en vermogen Algemeen Inkomstenbelasting Gemeentefondsbelasting Vermogensbelasting Verdedigingsbelasting I Belasting van de dode hand Loonbelasting Commissarissenbelasting Andere belastingen naar inkomen en vermogen en andere wetten betreffende heffing van belastingen naar inkomen en vermogen Personele belasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Grondslagen der belasting; belastingplichtigheid; vrijstellingen; tariefstoepassing; classificatie van gemeenten; bijzondere bepalingen; kinderaftrek; bij gemeenteverordening vast te stellen bijzondere bepalingen belastingplichtige; hoofd van het gezin; hoofdgebruiker Belastingjaar; aangifte; renseignementen; aanslag Bezwaar; vermindering ambtshalve; beroep Ontheffing; kwijtschelding Vrijstelling diplomatieke, consulaire en andere vertegenwoordigers Andere onderwerpen Grondbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Grondslag der belasting Vrijstellingen Tenaamstelling in de kadastrale legger. Belastingplichtigheid Aanslagregeling; bezwaar; ontheffing enz Heffingen ter zake van schuldplichtigheid wegens: tiendrente, jachtrente, ruilverkavelingsrente Andere onderwerpen Winstbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Belastingplichtigheid Berekening van de belastbare som Tarief: jaar waarover de belastbare som wordt berekend Formele bepalingen Overgansbepalingen Andere onderwerpen Dividendbeperking Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Beperking van uitdelingen Superdividendbelasting Herkapitalisatie Belasting op de herkapitalisatie Andere onderwerpen Ondernemingsbelasting Algemeen (Staten betreffende de stand van de werkzaamheden) Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Belastingsplicht Grondslagen der belasting. Samengesteld grondbedrag Toescheiding van het samengesteld grondbedrag aan de gemeenten: vermenigvuldigingscijfer: verschuldigde belasting...174

8 8 Financiën / Alg. Index Belastingjaar Formele bepalingen Overgangsbepalingen Andere onderwerpen Vennootschapsbelasting Algemeen (Staten betreffende de stand van de werkzaamheden) Wetswijziging en uitvoeringsvoorschriften Belastingplicht Voorwerp der belasting; onderwerpen welke niet speciaal buitenlandse belastingplichtige betreffen Voorwerp de belasting; onderwerpen welke speciaal buitenlandse belastingplichtigen betreffen Tarief; belastingjaar Formele bepalingen Dividendbelasting en voorschottenbelasting Overgangsbepalingen Andere onderwerpen Heffingen in eens Algemeen Vermogensaanwasbelasting Vermogensheffing in eens Andere vermogensheffingen Directe belastingen met een tijdelijk karakter Algemeen Geblokkeerde Markenbelasting Premieheffing AOW (Algemene Ouderdomswet), AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet), AKW (Algemene Kinderbijslagwet) Successie, registratie, zegel Algemeen. Renvooien (ook op andere rubrieken) Algemeen Successie Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Recht van successie (behalve levensverzekering) Recht van schenking Recht van overgang Levensverzekering Rechtspersonen met algemeen maatschappelijk belang enz Vrijstellingen Registratie Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Recht van overdracht van vaste goederen Recht van overdracht van aandelen Kapitaalsrecht Recht op openbare verkoop van roerende goederen Vaste rechten Vrijstellingen Zegel Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Formaat- en kwitantiezegel Pakhuiscelen en cognossementen Jachtakten, goedkeuring statuten, vreemde ordetekenen, verandering geslachtsnaam, verlening adeldom Poliszegel Zegel van handelspapier Huurzegel...201

9 Financiën / Alg. Index Effecten- en beurszegel Invoerrechten en Accijnzen Algemeen Algemeen Algemene wet enz Civiele procedures Fraudes Nemen, verzenden en onderzoek van monsters. Verslag werkzaamheden Laboratorium Invoerrechten Algemeen Tariefwet enz Statistiekrecht Overige onderwerpen Accijnzen Algemeen Bieraccijns Gedistilleerdaccijns Geslachtaccijns Tabaksaccijns Suikeraccijns Wijnaccijns Zoutaccijns Andere indirecte belastingen Civiele procedures Algemeen Omzetbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Algemeen Maatstaf van heffing; bedrag der belasting Voldoening der belasting; navordering; bezwaar- en beroepschriften Bijzondere regelingen en vergunningen Vrijstelling, teruggaaf en kwijtschelding Andere opbrengsten Reisbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Vrijstelling en teruggaaf Couponbelasting (Wet ingaande 1 jan vervallen) Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Beschikkingen betreffende toepassing van de wet Wijze van voldoening Dividend- en tantièmebelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Beschikkingen betreffende toepassing van de wet Motorrijtuigenbelasting Algemeen Bijzondere kaarten en vergunningen. Vrijstellingen Overige onderwerpen (Opbrengst) Rijwielbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Bevestiging van merken Kosteloze merken Vrijstellingen...233

10 10 Financiën / Alg. Index Recht op mijnen Waarborg en belasting van de gouden en zilveren werken Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Aanbieding Heffingen Keuring Publieke verkopingen en beleenbanken Ondernemers In-, uit- en doorvoer platina, gouden en zilveren werken Benamingen van platina, goud en zilver Overige onderwerpen Waardevermeerdering van onroerende goederen. Brandweerbelasting Waardevermeerdering van onroerende goederen Brandweerbelasting Verschillende heffingen enz., waarbij de rijksbelastingadministratie is betrokken Algemeen Rijksheffingen enz Algemeen Heffingen en niet tot het heffen van rechten aanleiding gevende verrichtingen aan Hypotheekkantoren Landmeetkundige Dienst van het Kadaster Schoolgeld Opcenten Vereveningsheffing Andere Rijksheffingen, enz Provinciale heffingen Opcenten Weggeld Andere provinciale heffingen Gemeentelijke heffingen Algemeen Opcenten Zeehavengeld en zeetijdingrecht Schoolgeld Andere gemeentelijke heffingen Andere heffingen Algemeen Staatsloterij Algemeen Invordering Algemeen Algemeen Civiele procedures Directe Belastingen Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Ophaal- en stortingsdienst Kosten van vervolging Lijfsdwang Uitstel van betaling Voldoening Inkomstenbelating terzake van overlijdenswinst Bezwaren van derden tegen inbeslagneming Andere beslissingen inzake wetstoepassingen Indirecte Belastingen Algemeen Invoerrechten en accijnzen Successie, registratie en zegel...247

11 Financiën / Alg. Index Omzetbelasting (met uitzondering; bezwaren van derden tegen inbeslagneming) Omzetbelasting (Bezwaren van derden tegen inbeslagneming) Overige Indirecte Belastingen Andere gelden Algemeen Vorderingen van het Staatsbedrijf der P.T.T Verpleeggeld Schoolgelden. College gelden Overige invorderingen. Toelage opleiding Surinaamse vereveningsheffing Koloniale invordering (Invordering t.b.v. overzeese gebieden) Algemeen Directe belasting Indirecte belasting Overige onderwerpen Internationaal betalingsverkeer Algemeen Overige onderwerpen Algemeen Contentieus Algemeen Algemeen (onafgedane contentieuze zaken) Strafvordering Algemeen Bijzondere dwangmiddelen Strafvordering in eerste aanleg Bijzondere rechtsplegingen Verzet Hoger beroep Cassatie Tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraken. Reclassering Gratieverzoeken Algemeen Invoerrechten en accijnzen Motorrijtuigenbelasting Rijwielbelasting Andere indirecte belastingen Overige gevallen Eindbeslissing omtrent in beslaggenomen voorwerpen Afdoening buiten proces Strafrecht Algemeen Misdrijven Overtredingen Gerechtskosten in strafzaken Administratieve boeten Organisatie van de belastingdienst Algemeen Algemeen Bezetting Werkwijzen Kaartstelsels Andere onderwerpen Algemene dienst Algemeen Indeling Dienst der registratie en domeinen Algemeen...264

12 12 Financiën / Alg. Index Indeling Dienst der Directe Belastingen, registratie en domeinen Algemeen Indeling Dienst der invoerrechten en accijnzen Algemeen Indeling Dienst van het kadaster Dienst der Domeinen Personeel Algemeen Algemeen. Centrale Personeelsdienst. Zekerheidstelling door comptabele ambtenaren. Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden Algemeen Klachten Bijzondere voorvallen (arrestatie) Medewerking van ambtenaren aan werkzaamheden voor andere diensten en derden Bewijzen van aanstelling; legitimatiebewijzen; ambtspenning; enz. ambtstitels (rangaanduiding) Identiteitskaarten Geneeskundig onderzoek buiten aanstelling en ontslag Volontairs (Weder)dienstneming politieke delinquenten en gezuiverden Sociale Wetgeving Algemeen Organisatie, verzekering Rijkskledingbesluit. Dienstkleding, kleding, schoeisel Briefwisseling Verenigingen van ambtenaren enz Reisbesluit (reizen door ambtenaren) Onderscheidingen Formatie van Departement van Algemeen Bestuur en voor de daaronder ressorterende diensten en instellingen. Taakonderzoek Wachtgelders en met wachtgelders gelijkstelden Capitulanten Ambtenarenwet Algemeen Inhouding Cessie, inpandgeving Korting Beslag Procedures in ambtenarenzaken Ambtenarenreglementen Algemeen Aanstelling en bevordering, verplaatsing Eisen voor benoembaarheid Bevordering Geneeskundig onderzoek Psycho-technisch onderzoek Verplaatsing Bezoldiging Algemeen Bijverdiensten Inhouding Uitkering bij overlijden Overige onderwerpen Dienst- en werktijden, verloven. Recreatie...279

13 Financiën / Alg. Index Dienst- en werktijden Verloven Recreatie (onder andere arbeidspauzes, bedrijfsbibliotheek, muziekuitzendingen, bijeenkomsten, recreatie-oorden) Ziekte Overige rechten en verplichtingen Algemeen (Bereiden van koffie en thee in kantoren) Bijbetrekkingen Wonen buiten de standplaats Dienstverrichting Schadevergoeding Aannemen van fooien of geschenken. Steekpenningen Dienstwoningen. Rijkswoningen Militaire dienst Arbeidsdienst Andere onderwerpen Straffen Administratieve instanties Algemeen Commissie van Advies (Belastingdienst) (of onderzoek) Schorsing en ontslag. Overlijden Algemeen Voorlopige schorsing Definitieve schorsing Ontslag op verzoek Ontslag niet op verzoek Ontslag na pensioengerechtigde leeftijd Ontslag vrouwelijke ambtenaren na huwelijk Getuigschriften Overige onderwerpen Georganiseerd overleg Algemeen Centrale Commissie Bijzondere commissies en dienstcommissies Arbeidsovereenkomstenbesluit Algemeen Algemeen Arbeidsvoorwaarden Algemeen Indienstneming Loon Militaire dienst Dienst- en werktijden Verlof en vakantie Aanspraken in geval van ziekte of ongeval Overige rechten en verplichtingen Straffen Beëindiging dienstbetrekking Bezoldiging, enz Algemeen Bezoldiging Toelagen Vergoedingen Ongehuwdenaftrek Korting wegens woning, vuur, kleding, enz Classificatie van standplaatsen. Standplaatsaftrek Vacatie- en presentatiegelden Beloning contractpersoneel (betreft ook pensioentoelagen)...301

14 14 Financiën / Alg. Index Gratificaties, premies, bijzondere uitkeringen, enz Pensioensaangelegenheden en wachtgelden Algemeen Pensioensaangelegenheden Algemeen Diensttijd Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Weduwen- en wezenpensioen Pensioengrondslagen Pensioenbijdragen Geneeskundig onderzoek Wachtgelden Gelijktijdig genot van pensioen, wachtgeld en andere inkomsten Personeel van het Departement Algemeen Benoeming Ontslag en overlijden Gedetacheerd personeel (detachering buiten het Departement) Overplaatsing en detachering binnen het Departement Overgang van Ministerie van Financiën naar andere Overheidsdiensten Bijzondere opdrachten Overgang van andere overheidsdiensten naar het Ministerie van Financiën Waarneming Personeel van de Belastingdienst Algemeen Algemeen Verzoeken om inlichtingen enz. (omtrent plaatsing) Sollicitaties Organieke bepalingen Titulatuur Persoonlijke titels Delegaties en procuraties Benoeming en bevordering Algemeen Algemene Dienst (ook Directe Belastingen) Registratie en domeinen Directe Belastingen, Registratie en Domeinen Invoerrechten en accijnzen Accountantsdienst Kadaster Andere diensten Contract-personeel Bedienend personeel (niet werkzaam op arbeidsovereenkomst) Ontslag en overlijden Algemeen. Goedkeuring overgang naar andere diensten Algemene dienst Registratie en Domeinen Directe Belastingen, Registratie en Domeinen Invoerrechten en accijnzen Accountantsdienst Kadaster Andere diensten Contract-personeel Bedienend personeel (niet werkzaam op arbeidsovereenkomst) Verplaatsing Eisen voor benoembaarheid Algemeen...328

15 Financiën / Alg. Index Algemene dienst Registratie en Domeinen Directe Belastingen, Registratie en Domeinen Invoerrechten en Accijnzen Accountantsdienst Kadaster Andere diensten Cursussen Examens en examencommissies Algemeen Algemene Dienst (ook van 's-rijksbelastingen) Registratie en Domeinen Directe Belastingen, Registratie en Domeinen Invoerrechten en Accijnzen Accountantsdienst Kadaster Andere diensten Detachering Agreatie Personeel van de Rijksgebouwendienst Algemeen Benoeming en bevordering Algemeen Hoofd van de Rijksgebouwendienst, waarnemend hoofd Architecten en ingenieurs Bouwkundige ambtenaren Elektro-technische ambtenaren Ander technisch personeel Bureaupersoneel Contract-personeel Bedienend personeel (niet werkzaam op arbeidsovereenkomst) Ontslag en overlijden Algemeen Rijksbouwmeester, directeur en onderdirecteur van onderhouds- en uitbreidingswerken Architecten en ingenieurs Bouwkundige ambtenaren Elektro-technische ambtenaren Ander technisch personeel Bureaupersoneel Contract-personeel Bedienend personeel (niet werkzaam op arbeidsovereenkomst) Verplaatsing Detachering Personeel van 's Rijks Munt Algemeen Benoeming Bevordering Ontslag en overlijden Waarneming Personeel van het Agentschap van het Ministerie van Financiën en de Directie van de Grootbanken der Nationale Schuld te Amsterdam (Overige agentschappen) Algemeen Benoeming Bevordering Ontslag en overlijden Detachering Personeel van het Rijksinkoopbureau...344

16 16 Financiën / Alg. Index Algemeen Benoeming Bevordering Ontslag en overlijden Detachering Personeel van de Hoge Colleges van Staat, het Kabinet der Koningin en de Kanselarij der Nederlandse Orde Raad van State Griffie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Algemene Rekenkamer Kanselarij der Nederlandse Orde Personeel van de Administratie voor de Oorlogs- en Defensieschade. Commissariaat voor Oorlogsschade Advocaten Landsadvocaat Rijksadvocaten Comptabiliteit Algemeen Algemeen Instructies Hulpjournalen en andere hulpregisters, bij-journalen Herstel onjuiste boekingen Comptabiliteit Algemeen Algemeen, afgifte afschrift kwitanties (S 93 V.C.) Instructies Overstorting en overschrijving. (Ontv. proefritten motor- en rijwielreglement) Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Verschillende ontvangsten en uitgaven Algemeen, middelenborderellen Verschillende ontvangsten Verschillende uitgaven Kredieten, gelden ten goede rekening. (vroeger zelfstandig kasbeheer) Algemeen (betaling op kredieten, waarvoor nog geen kredietopening werd gevraagd) Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin Departement van Financiën Belastingdienst Andere diensten (bijzondere Economische Zaken) Kas der gerechterlijke consignaties (art. 37A kieswet) Betaalbaarstelling Algemeen Pensioenen, salarissen, enz Reis- en verblijfkosten Verplaatsingskosten Andere betaalbaarstellingen, voorschotten examens, voorschotten Kultuurkamer, voorschotten dienstuitgaven Aanzuivering van diensten Subsidies (kredietverhoging, kasgeldverstrekkingen, kredieten ten name van ontvangsten, subsidies van de Nederlandse Bank) Verrekeningen tussen rijksdiensten (overdrachten van bezwaar) Kantoorbeheer Algemeen, domein beheer, rekening algemeen zegelkrediet Instructies Voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken en boekwerken Inzending, verificatie en vernietiging van schrifturen, paspoortzegels, stat. zegels, tabakzegels, vernietiging van oud papier Staatsloterij...357

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.05.120

Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), 1924-1956

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.19 Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Nummer archiefinventaris: 2.13.185 Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Nummer archiefinventaris: 2.21.391 Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie