Downloaded from UvA-DARE, the Institutional Repository of the University of Amsterdam (UvA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Downloaded from UvA-DARE, the Institutional Repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/23606"

Transcriptie

1 Downloaded from UvA-DARE, the Institutional Repository of the University of Amsterdam (UvA) File ID Filename loonen.pdf SOURCE, OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE: Type Dissertation Title Een kwestie van vertrouwen: het effect van de zorgplicht op de Nederlandse beleggingsadvisering: een empirisch analytisch onderzoek naar de stand van zaken Author A.J.C.C.M. Loonen Faculty Faculty of Economics and Business Year 2006 Pages 466 FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS: Copyrights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the copyright holder (usually the author), other then for strictly personal, individual use. UvA-DARE is a service provided by the Library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

2 _ProefschLoonen :13 Pagina 1 Een kwestie van vertrouwen

3 _ProefschLoonen :13 Pagina 2 Promotiecommissie: prof. mr. W.H. van Boom prof. mr. R.G.C. van den Brink prof. mr. R.E. van Esch dr. J. Koelewijn prof. mr. M.R. Mok prof. drs. J.W. Ganzevoort (promotor) prof. mr. C.E. du Perron (promotor) Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit van Amsterdam Universiteit Leiden Hogeschool Inholland Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam Foto omslag: Mel Curtis, Abdij van Mont Saint Michel (het scriptorium) Omslagontwerp: Carina Loonen-Jenkins Lay-out: Frits Reijnst Realisatie: Kerckebosch bv, Zeist De Compliance Reeks nr. 2 ISBN A.J.C.C.M. Loonen, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

4 _ProefschLoonen :13 Pagina 3 Een kwestie van vertrouwen Het effect van de zorgplicht op de Nederlandse beleggingsadvisering Een empirisch-analytisch onderzoek naar de stand van zaken ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van Rector Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit op woensdag 21 juni 2006, te uur door Antonius Johannes Cornelis Catharina Maria Loonen geboren te Dongen

5 _ProefschLoonen :13 Pagina 4 Promotoren: prof. drs. J.W. Ganzevoort prof. mr. C.E. du Perron Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

6 _ProefschLoonen :13 Pagina 5 Alleen als je cliënten je vertrouwen, kun je onbetrouwbaar zijn. (Een beleggingsadviseur tijdens een cursus, 2003)

7 _ProefschLoonen :13 Pagina 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord I Inleidend hoofdstuk en methodologie 15 1 Inleiding Aanleiding tot het onderzoek Een kennismaking met beleggingsadvisering Zorgplichtaffaires in de media Relevante begrippen Beleggingsadvies Discretionair vermogensbeheer Execution-only Beleggingsadviseur Particuliere belegger Centrale vraagstelling van het onderzoek Gehanteerde methodologie Documentenonderzoek behandelde klachten door de Klachtencommissie DSI Telefonische enquête onder particuliere beleggers Interviews en enquêtes binnen de Nederlandse financiële instellingen (Semi-)gestructureerde interviews met directieleden Schriftelijke enquête onder beleggingsadviseurs Gevolgde procedures Kritische beschouwingen 50 II Het beleggingsadvies, de beleggingsadviseur en de financiële instelling 55 2 Het beleggingsadvies en de zorgplicht: een kort historisch overzicht Inleiding Het beleggingsadvies en de zorgplicht Inleiding tot de ontwikkeling van de effectenbranche De ontwikkeling van de beleggingsadvisering De zorgplicht in de effectenbranche in een historisch kader Goed huisvaderschap Het uitvoeren van beursorders 66 6

8 _ProefschLoonen :13 Pagina Het emissiebedrijf Waarschuwen en de waarschuwingsplicht Handelen met voorkennis Beleggen met geleend geld Het Ken Uw Cliënt -beginsel Conclusies 74 3 Het hedendaagse (beleggings)advies Inleiding De kenmerken van het hedendaagse advies Het (beleggings)adviestraject Het adviesproces vanuit de consument bezien Het adviesproces vanuit de financiële instelling bezien Vertrouwen binnen een asymmetrische verhouding Het belang van integriteit in een asymmetrische relatie De informatie- en adviesplicht De toegevoegde waarde van beleggingsdeskundigen De waarde van aandelenanalyses en koersvoorspellingen De toegevoegde waarde van het beleggingsgedrag van de beleggingsdeskundige als agent De toegevoegde waarde van de beleggingsadviseur volgens de particuliere beleggers Conclusies De financiële instelling en het belang van beleggingsadvisering Inleiding De diverse belangen van de financiële instelling Nastreven van bedrijfseconomische doelstellingen De rentabiliteit van beleggingsadvisering en de rol van reorganiseren De nadruk leggen op beleggingsadviescliënten met een groter belegbaar vermogen Een hogere activiteitsgraad bereiken onder beleggingsadviescliënten Het reduceren van het aantal medewerkers Het invoeren van een vaste adviesvergoeding Het verkopen van of stoppen met beleggingsadvisering De nadruk leggen op een bredere dienstverlening Conclusies 124 7

9 _ProefschLoonen :13 Pagina 8 5 De beleggingsadviseur nader beschouwd Beschouwingen over de beleggingsadviseur De beleggingadviseur binnen het principal-agent-vraagstuk De street-level bureaucrat in vergelijking tot de beleggingsadviseur De tegenstelling in het handelen van de beleggingsadviseur Toetsing van de beleggingsadviseur aan het Vier Rollenmodel Introductie tot de vier rollen Empirische toetsing aan het Vier Rollenmodel Het Vier Rollenmodel volgens de particuliere beleggers Het Vier Rollenmodel volgens de beleggingsadviseurs Het Vier Rollenmodel volgens de directieleden Omgaan met diverse belangen: de praktijk De waarden van de beleggingsadviseur volgens de beleggingsadviseurs De waarden van de beleggingsadviseur volgens de directieleden De strijdigheid van belangen in de praktijk volgens de particuliere beleggers De strijdigheid van belangen in de praktijk volgens de beleggingsadviseurs Klokkenluiden binnen de beleggingsadvisering Conclusies 159 III De zorgplichtregels in theorie en praktijk Zorgplicht in theorie Introductie tot het begrip zorgplicht De zorgplicht in de financiële sector Reikwijdte van de zorgplicht van de beleggingsadviseur De eigen verantwoordelijkheid van de particuliere belegger Concrete zorgplichtregels Het opstellen van het cliënten- en/of risicoprofiel Het voldoen aan de marginverplichting De (schriftelijke) waarschuwingsplicht Het verbod op het intraday handelen Het verplicht tekenen van de optie- en futureovereenkomst Het defensief beleggen van het pensioenvermogen Het majoreren bij emissies 185 8

10 _ProefschLoonen :13 Pagina 9 7 Resultaten documentenonderzoek behandelde klachten Klachtencommissie DSI Inleiding tot alternatieve geschillenbeslechting Onderzoeksresultaten De kwaliteit van de klachten Non-specificatie van klachten Complexiteit van de behandelde klachten Problemen met drie kleine financiële instellingen Het klachtenpatroon bij de Klachtencommissie DSI Aard van de klachten per dienstverlening Klachten over beleggingsadvisering Klachten over vermogensbeheer Klachten over execution-only Aard van de klachten per categorie financiële instellingen Aard van de klachten bij de kleine financiële instellingen Aard van de klachten bij de middelgrote financiële instellingen Aard van de klachten bij de grote financiële instellingen Klachten over de handel in derivaten Klachten over hybride producten Belegd vermogen als pensioenkapitaal Asymmetrie als onderbouwing van de klacht Klachten over onjuist gebruik van het cliënten- en/of risicoprofiel Performance als onderdeel van de klacht Conclusies De regelgeving en jurisprudentie volgens de particuliere beleggers De kennis van het begrip zorgplicht De functie van het cliënten- en/of risicoprofiel Een visie op de (schriftelijke) waarschuwingsplicht en de vijfdagentermijn Maatregelen ter overbrugging van de asymmetrie Conclusies De regelgeving en jurisprudentie volgens de beleggingsadviseurs De regelgeving en de jurisprudentie De kennis van de regelgeving en de jurisprudentie Het omgaan met en de ontwikkeling van de zorgplichtregels De zorgplicht binnen het werk- en intercollegiaal overleg 234 9

11 _ProefschLoonen :13 Pagina De begeleiding bij de implementatie van de regelgeving Het cliënten- en/of risicoprofiel in de praktijk De criteria om het cliënten- en/of risicoprofiel vast te stellen De herijking van het cliënten- en/of risicoprofiel Een visie op regelgeving en verplichtingen Het verplicht gestelde cliënten- en/of risicoprofiel De vijfdagentermijn bij marginverplichtingen De (schriftelijke) waarschuwingsplicht Het verbod op het intraday handelen De verplichte optie- en futureovereenkomst De verplichting om het pensioenvermogen defensief te beleggen Het verbod op het majoreren bij emissies Conclusies De regelgeving en jurisprudentie volgens de directieleden De regelgeving en de jurisprudentie De kennis van de regelgeving van de zorgplicht Een visie op de regelgeving en verplichtingen Het verplicht gestelde cliënten- en/of risicoprofiel De vijfdagentermijn bij marginverplichtingen De (schriftelijke) waarschuwingsplicht Het verbod op het intraday handelen De verplichte optie- en futureovereenkomst De verplichting om het pensioenvermogen defensief te beleggen Het verbod op het majoreren bij emissies De visie op de jurisprudentie van de Klachtencommissie DSI Omgaan met klachten en claims De aard van de gemiddelde klacht volgens de directieleden De schikkingsbereidheid bij ingediende klachten De (potentiële) rol van de media bij het schikken van financiële claims De zorgplicht in de praktijk Inzet van kennis uit de jurisprudentie Begeleiding van medewerkers op het gebied van de zorgplicht Problemen met de zorgplicht uit de praktijk van de financiële sector Kosten van de zorgplicht voor de financiële instellingen

12 _ProefschLoonen :13 Pagina De rol van de AFM en het DSI De samenwerking tussen de AFM en de financiële instellingen De kwaliteit van de antwoorden op gestelde vragen De snelheid van antwoorden De kennis van de medewerkers van de AFM De rol van de AFM bij de zorgplicht van de financiële instellingen De samenwerking tussen het DSI en de financiële instellingen Het DSI als registrerende instelling Het DSI als opleider Het DSI als belangenbehartiger binnen de financiële sector Conclusies 266 IV Prestatie en professionalisme Het effect van het prestatiegericht belonen De theorie van het effect van het prestatiegericht belonen Het prestatiegericht belonen en beleggingsadvisering De beloningsstructuur en de prestatie-indicatoren binnen de beleggingsadvisering De invloed van het prestatiegericht belonen op het beleggingsadvies volgens de beleggingsadviseurs De invloed van het prestatiegericht belonen op het beleggingsadvies volgens de directieleden De particuliere belegger en het prestatiegericht belonen Conclusies Beleggingsadvisering en professionalisme Wat is professionaliteit? Criteria voor professionaliteit Professionalisme binnen de effectendienstverlening De gehanteerde toetsingscriteria voor professionalisme Toetsing aan de criteria van Goldstein & Donaldson en de criteria van Hall De (gespecialiseerde) training Registratie, vereniging en specialisatie binnen de beroepsgroep Het ontwikkelen en gebruiken van ethische codes Het geloof in de dienstverlening Het geloof in zelfregulering

13 _ProefschLoonen :13 Pagina Het gevoel van autonomie Conclusies 327 V De gevolgen van de zorgplicht op de beleggingsadvisering De gevolgen van de zorgplicht op de beleggingsadvisering: de particuliere beleggers De gevolgen van de zorgplicht op de beleggingsadvisering: de beleggingsadviseurs en de directieleden Het effect van de zorgplicht op de adviespraktijk De toename van het claimgedrag De juridisering van de dienstverlening De kwaliteit van de dienstverlening (Veranderde) aansturing van de dienstverlening op basis van de zorgplicht De werkdruk en de tijd voor cliëntencontact De regels rondom de zorgplicht en de commerciële kansen De toekomst van de beleggingsadviseur: de visie van directies en beleggingsadviseurs 354 VI Concluderende beschouwingen en aanbevelingen Concluderende beschouwingen Aanbevelingen 377 Appendix 383 Samenvatting 384 Summary 400 Geraadpleegde literatuur 415 Lijst van afkortingen 428 Bijlage 1: Vragen- en stellingenlijst particuliere beleggers 430 Bijlage 2: Geheimhoudingsverklaring ten behoeve van de beleggingsadviseurs 433 Bijlage 3: Vragen- en stellingenlijst beleggingsadviseurs 434 Bijlage 4: Geheimhoudingsverklaring ten behoeve van de directieleden

14 _ProefschLoonen :13 Pagina 13 Bijlage 5: Vragen- en stellingenlijst directieleden 445 Bijlage 6: Antwoordkaarten directieleden 454 Bijlage 7: Respondentverklaring directieleden 456 Bijlage 8: Artikel 7 Algemeen Reglement: Gedragscode DSI 457 Bijlage 9: Nadere (demografische) informatie over de beleggingsadviseurs 460 Dankwoord 464 Curriculum vitae

15 _ProefschLoonen :13 Pagina 14 14

16 _ProefschLoonen :13 Pagina 15 I Inleidend hoofdstuk en methodologie

17 _ProefschLoonen :13 Pagina 16 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot het onderzoek Een kennismaking met beleggingsadvisering In de huidige westerse samenleving is er een ruime vrijheid voor de ontplooiing van het individu, waarbij hij in hoge mate in staat wordt gesteld zijn eigen leven zelfstandig richting te geven. Grondrechten garanderen ieder persoon, binnen ruime grenzen, de vrijheid om te gaan en staan waar deze wil en om vrij te spreken en te handelen. Deze handelingsvrijheid komt op diverse wijzen tot uiting en is niet alleen een zelf verworven vrijheid. Een verregaande liberalisering van de (Nederlandse) maatschappij, waarbij toezicht en regelgeving zich beperken tot een minimum, hebben eveneens de voorwaarden gecreëerd voor een ver doorgevoerde verzelfstandiging van de individuele vrijheid van handelen. Maatschappelijk wordt hier invulling aan gegeven doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt in haar zorg, hetgeen zichtbaar is binnen het stelsel van sociale zekerheid, welzijnsbeleid en gezondheidszorg. De overheid heeft zichzelf bijvoorbeeld ontslagen van de volledige zorgverantwoordelijkheid rondom arbeidsongeschikten. Ook voor het financiële welzijn zoals een (aanvullend) pensioen, is het individu op zichzelf of op zijn werkgever aangewezen. Wie deelt tegenwoordig niet mee in een bedrijfspensioenfonds of betaalt geen premie aan een verzekeringsmaatschappij voor een lijfrentepolis of kapitaalverzekering? Het zijn alle financiële producten waarbij directe of indirecte beleggingen een cruciale rol spelen. Beleggen is zelfs een breed maatschappelijk geaccepteerde activiteit 1 in ons economisch handelen geworden en niet altijd een primair zelfstandige en bewuste activiteit. 1 Volgens marktonderzoeksbureau Millward Brown telde Nederland in het voorjaar van ,4 miljoen beleggende huishoudens. Men spreekt van een beleggend huishouden indien er wordt belegd in één of meer beleggingsvormen als obligaties, individuele (buitenlandse) aandelen, beleggingsfondsen, opties of futures, warrants of aandelenleaseconstructies. 16

18 _ProefschLoonen :13 Pagina 17 1 Inleiding Dit is niet altijd zo geweest. Tot zo n twintig jaar geleden was het handelen op de financiële markten voor velen beperkt of zelfs niet mogelijk. Het was aan een selecte groep financiële instellingen voorbehouden om toegang te verlenen tot de primaire of secundaire financiële markten. Als oligopolisten waren zij in staat om de prijs voor het verkrijgen van toegang tot deze markten hoog te houden. Hun cliëntèle bestond uit welgestelde particulieren en instellingen. Door de komst van nieuwe aanbieders en distributiekanalen, zoals telefonische beursorderlijnen en internetbrokers, werden deze oligopolisten in een korte tijd gedwongen de toegang tot de financiële markten te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. Hiermee is de economische drempel definitief verdwenen en is beleggen voor een groot publiek mogelijk geworden. Met het wegnemen van de drempel is de toegankelijkheid overigens nog niet altijd groot. Beleggen wordt nog vaak geassocieerd met snelheid, kennisintensiviteit en kapitaalkracht. Doorspekt met jargon, verborgen onder een waas van geheimzinnigheid lijkt de wereld van het snelle geld voor velen moeilijk te doorgronden. Gebrek aan kennis, actuele informatie, ervaring, tijd of interesse kan ten grondslag liggen aan de behoefte van de particuliere belegger om hulp te zoeken bij het selecteren van de juiste beleggingen. De beleggingsadviseur, veelal werkzaam bij een bank of commissionair, kan als deskundig geachte partij hiertoe worden benaderd. Om een volledig beeld te schetsen van de communicatie tussen de particuliere belegger en de beleggingsadviseur werkzaam bij een financiële instelling, wordt hieronder een natuurgetrouwe situatie 2 weergegeven. Frans Jansen is ambtenaar en bankiert al jaren bij bank X. Hij heeft zijn woning verkocht en wil met de overwaarde gaan beleggen. Aangezien hij niet veel verstand heeft van beleggen, neemt hij contact op met de beleggingsafdeling van zijn bank. Zo wordt een afspraak gemaakt met een beleggingsadviseur. In een imposant gebouw wordt hij ontvangen door een relatief jonge medewerker, Richard van Mekel. Deze academicus presenteert zich als beleggingsadviseur. Tijdens het gesprek wordt de persoonlijke situatie van Jansen uitvoerig besproken. Wat verwacht Jansen van de relatie? Hoe is zijn persoonlijke situatie? Is hij gehuwd? Zo ja, hoe? Heeft hij kinderen en hoe oud zijn deze? Ook de financiële zaken worden besproken en vastgelegd, zoals het bezitten van een eigen woning en de opbouw van een pensioen. 2 Gedeeltelijk gebaseerd op uitspraak KCD

19 _ProefschLoonen :13 Pagina 18 I Inleidend hoofdstuk en methodologie Richard van Mekel is sinds twee jaar beleggingsadviseur. Na de universiteit is hij bij bank X in vaste dienst gekomen. Hij ziet een glanzende carrière voor zich. Zo kan hij binnen vier jaar kantoordirecteur worden bij zijn werkgever. Zijn inkomen is alleszins redelijk te noemen. Bovenop zijn vaste jaarinkomen kan hij zo n 10% van zijn bruto jaarsalaris als bonus ontvangen. Dit is mede afhankelijk van het behaalde financiële resultaat op zijn cliëntenportefeuille. Van Mekel ontvangt Jansen op zijn kantoor. Hij zal als beleggingsadviseur de nieuwe cliënt moeten imponeren met zijn kennis. Ook zal hij moeten voldoen aan de nieuwe regels rondom de zorgplicht. Zo zal er een cliëntenprofiel moeten worden opgemaakt zodra hij voldoende weet van de persoonlijke (financiële) situatie van zijn cliënt, waarna een risicoprofiel kan worden vastgesteld. Tijdens het gesprek zal hij bovendien moeten aftasten of deze nieuwe relatie bij hem en de instelling past. Terug naar het gesprek tussen Jansen en Van Mekel. Het lijkt te klikken tussen de twee. Er wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. In dit gesprek worden een cliëntenprofiel en een risicoprofiel opgemaakt. Hierin worden Jansens persoonlijke situatie en, op basis van zijn eisen en wensen, zijn risicobereidheid vastgelegd. Hoe reageert Jansen op risico? Raakt hij in paniek zodra de financiële markten dertig procent dalen? Of beziet hij beleggen op een langere termijn en laat een daling van de aandelenkoersen hem koud? Ook worden zaken als kennis van en ervaring met het beleggen vastgelegd. Hoe lang kan het beschikbare vermogen belegd worden? Jansen geeft aan dat dit vermogen maar voor één jaar beschikbaar is en dat het afkomstig is uit de overwaarde van zijn verkochte woning. Over een jaar zal zijn nieuwe woning opgeleverd worden en is het kapitaal weer benodigd. Het opgemaakte profiel indiceert dat Jansen een gematigd defensief belegger is. Hij wil zijn vermogen niet in beheer geven, maar kiest ervoor om op basis van beleggingadvies te gaan beleggen. Alvorens er gemuteerd wordt in zijn portefeuille, zal Van Mekel contact met Jansen moeten opnemen en hem het voorstel tot muteren moeten voorleggen. Jansen zal dan zijn toestemming moeten geven. Dit advies kan zowel schriftelijk als mondeling uitgebracht worden. Er wordt een zogenaamd adviescontract opgemaakt waarin wederzijdse verplichtingen in grote lijnen vastgelegd zijn. Beide partijen ondertekenen dit contract en er kan begonnen worden met beleggen. Hierboven is eenvoudig weergegeven hoe een adviesrelatie in een doorsnee situatie aangegaan wordt. Na één of meerdere gesprekken kan er met beleggen 18

20 _ProefschLoonen :13 Pagina 19 1 Inleiding gestart worden. Vol goede moed en met hoge verwachtingen beginnen beide partijen aan de samenwerking. Binnen het adviescontract is op basis van het cliëntenprofiel 3 het afgesproken risicoprofiel vastgelegd. Zodra er een mutatie doorgevoerd moet worden in de portefeuille, zal de beleggingsadviseur hiertoe telefonisch contact opnemen met zijn cliënt. Hij zal de voorgenomen transactie voorleggen aan de cliënt en alleen na diens instemming de beoogde transactie doorvoeren. Pas dan zal er provisie over de transactie betaald moeten worden. De transactie behoort te passen binnen het overeengekomen risicoprofiel van de cliënt. Het staat de cliënt uiteraard ook vrij zelf voorstellen tot muteren in te brengen. Uiteindelijk beslist de cliënt of hij 4 het advies van de beleggingsadviseur opvolgt of naast zich neerlegt. Terug naar de belegger Jansen en zijn beleggingsadviseur Van Mekel. De relatie gaat voortvarend van start. Het startkapitaal van zal gematigd defensief belegd worden. 60% van het beschikbare vermogen wordt in obligaties en 40% in hoogwaardige aandelen belegd. Jansen heeft in het vorige gesprek aangegeven geen ervaring met beleggen te hebben en zal op de adviezen van Van Mekel af moeten gaan. Van Mekel neemt dit ter harte en neemt geregeld contact op. Hierbij legt hij in zijn visie een aantrekkelijke mutatie voor. Soms gebruikt hij moeilijke termen zoals technische analyse en fundamentele analyse. Jansen begrijpt het niet helemaal, maar heeft vertrouwen in Van Mekel. De transacties worden vervolgens doorgevoerd. Op een gegeven moment voldoet de effectenportefeuille van Jansen aan het overeengekomen risicoprofiel. Van Mekel heeft echter een maandelijkse provisietarget te behalen. Door een teleurstellende beurs is dit niet eenvoudig. De werkgever van Van Mekel komt met een nieuw beleggingsfonds dat in obligaties belegt. Het wordt de medewerkers van de financiële instelling op het hart gedrukt dat de emissie van dit fonds een succes moet worden. De interne provisie op dit beleggingsfonds wordt ter stimulering van de verkoop verhoogd. Van Mekel beziet ook de portefeuille van Jansen en overweegt de individuele obligaties in diens portefeuille te verkopen en in te schrijven op de emissie van het beleggingsfonds. Enerzijds verdient de financiële instelling aan de verkoop 3 Voor een beschrijving van de bestanddelen van een cliëntenprofiel zie artikel 28 lid 1 Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor hij. De onderzoeker realiseert zich dat er vele vrouwelijke beleggingsadviseurs en particuliere beleggers zijn. 19

21 _ProefschLoonen :13 Pagina 20 I Inleidend hoofdstuk en methodologie van de obligaties in de portefeuille, anderzijds aan de inschrijving op het nieuwe beleggingsfonds. Met het argument dat de spreiding binnen het nieuwe beleggingsfonds beter is dan de individuele beleggingen benadert Van Mekel Jansen. Niet voldoende op de hoogte van de kenmerken, maar vol vertrouwen, stemt Jansen in met het gegeven advies. Enkele maanden later komt Frans Jansen via zijn collega in aanraking met opties. Deze collega zou behoorlijk verdiend hebben aan de optiehandel. Hij verdiept zich wat in deze materie en besluit Van Mekel te bellen. Deze reageert wat afhoudend: Jansen moet niet vergeten dat het vermogen over één jaar weer benodigd is. Dus té riskant beleggen kan niet. Jansen persisteert en hij gaat voorzichtig in derivaten beleggen. Hij neemt steeds vaker contact op met Van Mekel. Via voorzichtige strategieën wordt al snel overgegaan op risicovolle posities. Van Mekel waarschuwt Jansen nogmaals via de telefoon voor de risico s, maar voert de transacties wel uit. Gedurende de contacten tussen Jansen en Van Mekel ontstaat er een nauwe band. De eerste successen lijken beiden te sterken. Zodra Jansen met risicovollere suggesties komt voor de portefeuille worden deze, zij het wat aarzelend, doorgevoerd door Van Mekel. Het kapitaal behoort immers de particuliere belegger toe en hij is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn beleggingen. Daarnaast is het prima voor de provisie-inkomsten. In de loop van de tijd wordt het eerder opgestelde risicoprofiel nauwelijks nog gevolgd. De beleggingsverliezen beginnen echter fors op te lopen. Jansen neemt steeds risicovollere posities in om het eerder ontstane verlies te compenseren. Op den duur is het eigen vermogen verdwenen en ontstaat er een debetstand. De vrouw van Jansen krijgt lucht van de verlieslatende beleggingen. De bouw van de nieuwe woning dreigt in gevaar te komen aangezien de eerste bouwtermijnen betaald moeten worden. Geschrokken van de reactie van zijn vrouw neemt Jansen contact op met Van Mekel. Hij beklaagt zich over diens adviezen. Hoe heeft hij deze transacties nu ooit uit kunnen voeren? Er was toch afgesproken dat er gematigd defensief belegd zou worden? Waarom is dit risicoprofiel niet nadrukkelijker gevolgd? Van Mekel wist toch ook dat dit vermogen benodigd was voor de bouw van een nieuwe woning? Van Mekel deelt de mening van Jansen niet. Hij heeft hem mondeling gewaarschuwd voor de riskante situatie van diens handelen. Daarbij is Jansen verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Uitgangspunt 20

22 _ProefschLoonen :13 Pagina 21 1 Inleiding van het adviescontract is dat Van Mekel adviezen verstrekt aan Jansen. Deze mogen door hem echter in de wind geslagen worden. Van Mekel heeft feitelijk alleen maar de orders uitgevoerd. Deze situatie is bewust gekozen in deze inleiding. Het is exemplarisch voor het spanningsveld tussen het behartigen van de belangen van de cliënt enerzijds en de belangen van de beleggingsadviseur en de financiële instelling anderzijds. Dit spanningsveld kan vanuit diverse gezichtspunten bezien worden. De particuliere belegger, die in eerste aanzet de directe schade ondervindt, zal zich beroepen op het feit dat er contractuele afspraken gemaakt zijn. Op basis van deze afspraken zou zijn portefeuille ingevuld worden. Voorts zou de particuliere belegger zich kunnen beroepen op zijn gebrek aan ervaring en/of deskundigheid op het gebied van beleggen. In ieder geval zal de belegger van mening zijn dat de beleggingsadviseur a priori een hogere deskundigheid toe te kennen is. Met deze veronderstelde deskundigheid had de beleggingsadviseur de particuliere belegger mogelijk kunnen behoeden voor de risico s die hij aanging. Dit behoort tot zijn zorgplicht. De betrokken beleggingsadviseur was daarnaast ook op de hoogte van diens voornemen een huis te bouwen en wist dat het belegde vermogen hiertoe nodig was. Hiervoor betaalt de particuliere belegger de beleggingsadviseur toch? De beleggingsadviseur kan in deze zaak een andere positie innemen. Er is tussen de partijen sprake van een adviesovereenkomst. Hierin is vastgelegd dat de beleggingsadviseur de particuliere belegger gevraagd en ongevraagd van beleggingsadviezen zal voorzien. Dit naar goeddunken van de beleggingsadviseur maar binnen het kader van redelijk handelen en bekwaamheid. 5 Hierbij hield de beleggingsadviseur zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke financiële situatie van de particuliere belegger. Door nadrukkelijk telefonisch te melden dat de ingenomen optieposities risicovol zijn, is de beleggingsadviseur van mening te hebben voldaan aan zijn zorgplicht. De particuliere belegger heeft volgens de beleggingsadviseur ook een eigen verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid bestaat onder andere uit de verplichting tot schadebeperking 6 en het adequaat verstrekken van relevante informatie. Dat vervolgens de orders toch zijn uitgevoerd, kan te maken hebben met het behartigen van een aantal belangen. 5 Zie o.a. uitspraken KCB en KCD Zie artikel 6:101 BW waarin ligt besloten dat een ieder gehouden is tot het nemen van maatregelen die zijn schade beperken. Zie uitspraken KCD , , , , , Zie ook Du Perron (2002: in Eisma, 2002). 21

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-164 d.d. 25 mei 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA, en G.J.P. Okkema, leden, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als

Nadere informatie

Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M.

Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995 Komen, M.M. Link to publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een filosofie van behoorlijk bestuur : een verklaring voor de juridische en de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur van der Heijden,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.120924 File ID Filename Version uvapub:120924 Samenvatting unknown SOURCE (OR PART

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-075 d.d. 9 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, J.C. Buiter en G.J.P. Okkema, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 232 d.d. 26 september 2011 (mr J. Wortel, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema leden) Samenvatting Daar er sprake is van een

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 File ID 446446 Filename Titlepage SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-208 d.d. 4 juli 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Doorbreken van de cirkel van verdriet Psychosocial assistance for relatives of

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig Beleggerswijzer Verstandig beleggen.nl Beleg wijzer met de Beleggen is boeiend en kan op de langere termijn rendabel zijn. Beleggen zonder risico's bestaat echter niet. Om onnodige risico's te voorkomen

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-249 d.d. 27 mei 2013 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heer drs. L.B. Lauwaars RA en de heer R.H.G. Mijné, leden en mevrouw mr.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Ostrica BV, hierna te

Nadere informatie

Beleggingsadviesrelatie. Samenvoeging van portefeuilles. Complianceformulier. Niet gebleken dat een van de portefeuilles een pensioenbestemming had.

Beleggingsadviesrelatie. Samenvoeging van portefeuilles. Complianceformulier. Niet gebleken dat een van de portefeuilles een pensioenbestemming had. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-003 d.d. 28 januari 2014 (mr. C.A. Joustra, voorzitter, mr. J.B. Fleers, mr. drs. W.J.J. Los, mr. A. Bus en mr. F.P. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H.

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

CORPORATE MEDIA GOVERNANCE

CORPORATE MEDIA GOVERNANCE CORPORATE MEDIA GOVERNANCE corporate authority 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cover Foto: Associated Press/Reporters/Gerald Herbert Vormgeving en opmaak: Brigitte van Loon, anima mia, Rotterdam, Nederland Eindredactie:

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-288 d.d. 16 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Vermogensbeheerders AANVRAAGFORMULIER

Vermogensbeheerders AANVRAAGFORMULIER AANVRAAGFORMULIER Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen. Aankruisen wat van toepassing is. Algemene Gegevens 1. Naam van de aanvragende rechtspersoon :... 2. Adres :... 3. Postcode en plaats

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-245 d.d. 19 juni 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2011-07 d.d. 16 juni 2011 (mr. A. Rutten-Roos, voorzitter, mr. A. Bus, mr. C.A. Joustra, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Relatie Financieel Adviseur - Klant

Relatie Financieel Adviseur - Klant Relatie Financieel Adviseur - Klant Dr Anita Vlam 28 maart 2012 Inhoud: Voorbeelden Het onderzoek Rentes Leningen Financieel Advies Expertise Tevreden met relatie Relatie adviseur en consument Aanbevelingen

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. T.R.G.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. T.R.G. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-130 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. T.R.G. Leyh, secretaris) Klacht ontvangen op : 24 februari 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-241 d.d. 13 juni 2014. (Prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden, mr. M.J.M. Fennis, secretaris)

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

REHABILITATIE DOOR EDUCATIE

REHABILITATIE DOOR EDUCATIE REHABILITATIE DOOR EDUCATIE ONDERZOEK NAAR EEN BEGELEID LEREN-PROGRAMMA VOOR MENSEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Lies Korevaar 3 Rehabilitatie door educatie Onderzoek naar een Begeleid Leren-Programma

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi Manja de Neef Negatief zelfbeeld Boom Hulpboek amsterdam mmxi 2010 M. de Neef p /a Uitgeverij Boom, Amsterdam Tweede oplage, augustus 2010 Derde oplage, februari 2011 Vierde oplage, december 2011 Behoudens

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

CLIËNT RISICOPROFIEL

CLIËNT RISICOPROFIEL CLIËNT RISICOPROFIEL Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u uw risicoprofiel bepalen. Er worden zowel vragen gesteld die het financieel risicoprofiel (FRP) in kaart moeten brengen, als ook vragen

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E.

Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek: Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Prenger, M.A.E. Link to publication Citation for

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-205 d.d. 13 juli 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden, en mr. P.E. Roodenburg, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Wet toelating zorginstellingen

Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Tweede, herziene druk Mr. dr. J.J.M Linders Gezondheidswetgeving in de praktijk Redactie: Mr. R.N. van Donk Mr. dr. H.E.G.M. Hermans Mr. dr.

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens: De kerngegevens

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 304 d.d. 8 november 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en de heer J.C. Buiter, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer U.A., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Rabobank Vlietstreek, en

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer U.A., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Rabobank Vlietstreek, en Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening GC-15-049.d.d 13 februari 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en prof. dr. A. Buijs en mr. drs. R. Knopper, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie