Downloaded from UvA-DARE, the Institutional Repository of the University of Amsterdam (UvA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Downloaded from UvA-DARE, the Institutional Repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/23606"

Transcriptie

1 Downloaded from UvA-DARE, the Institutional Repository of the University of Amsterdam (UvA) File ID Filename loonen.pdf SOURCE, OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE: Type Dissertation Title Een kwestie van vertrouwen: het effect van de zorgplicht op de Nederlandse beleggingsadvisering: een empirisch analytisch onderzoek naar de stand van zaken Author A.J.C.C.M. Loonen Faculty Faculty of Economics and Business Year 2006 Pages 466 FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS: Copyrights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the copyright holder (usually the author), other then for strictly personal, individual use. UvA-DARE is a service provided by the Library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

2 _ProefschLoonen :13 Pagina 1 Een kwestie van vertrouwen

3 _ProefschLoonen :13 Pagina 2 Promotiecommissie: prof. mr. W.H. van Boom prof. mr. R.G.C. van den Brink prof. mr. R.E. van Esch dr. J. Koelewijn prof. mr. M.R. Mok prof. drs. J.W. Ganzevoort (promotor) prof. mr. C.E. du Perron (promotor) Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit van Amsterdam Universiteit Leiden Hogeschool Inholland Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam Foto omslag: Mel Curtis, Abdij van Mont Saint Michel (het scriptorium) Omslagontwerp: Carina Loonen-Jenkins Lay-out: Frits Reijnst Realisatie: Kerckebosch bv, Zeist De Compliance Reeks nr. 2 ISBN A.J.C.C.M. Loonen, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

4 _ProefschLoonen :13 Pagina 3 Een kwestie van vertrouwen Het effect van de zorgplicht op de Nederlandse beleggingsadvisering Een empirisch-analytisch onderzoek naar de stand van zaken ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van Rector Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit op woensdag 21 juni 2006, te uur door Antonius Johannes Cornelis Catharina Maria Loonen geboren te Dongen

5 _ProefschLoonen :13 Pagina 4 Promotoren: prof. drs. J.W. Ganzevoort prof. mr. C.E. du Perron Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

6 _ProefschLoonen :13 Pagina 5 Alleen als je cliënten je vertrouwen, kun je onbetrouwbaar zijn. (Een beleggingsadviseur tijdens een cursus, 2003)

7 _ProefschLoonen :13 Pagina 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord I Inleidend hoofdstuk en methodologie 15 1 Inleiding Aanleiding tot het onderzoek Een kennismaking met beleggingsadvisering Zorgplichtaffaires in de media Relevante begrippen Beleggingsadvies Discretionair vermogensbeheer Execution-only Beleggingsadviseur Particuliere belegger Centrale vraagstelling van het onderzoek Gehanteerde methodologie Documentenonderzoek behandelde klachten door de Klachtencommissie DSI Telefonische enquête onder particuliere beleggers Interviews en enquêtes binnen de Nederlandse financiële instellingen (Semi-)gestructureerde interviews met directieleden Schriftelijke enquête onder beleggingsadviseurs Gevolgde procedures Kritische beschouwingen 50 II Het beleggingsadvies, de beleggingsadviseur en de financiële instelling 55 2 Het beleggingsadvies en de zorgplicht: een kort historisch overzicht Inleiding Het beleggingsadvies en de zorgplicht Inleiding tot de ontwikkeling van de effectenbranche De ontwikkeling van de beleggingsadvisering De zorgplicht in de effectenbranche in een historisch kader Goed huisvaderschap Het uitvoeren van beursorders 66 6

8 _ProefschLoonen :13 Pagina Het emissiebedrijf Waarschuwen en de waarschuwingsplicht Handelen met voorkennis Beleggen met geleend geld Het Ken Uw Cliënt -beginsel Conclusies 74 3 Het hedendaagse (beleggings)advies Inleiding De kenmerken van het hedendaagse advies Het (beleggings)adviestraject Het adviesproces vanuit de consument bezien Het adviesproces vanuit de financiële instelling bezien Vertrouwen binnen een asymmetrische verhouding Het belang van integriteit in een asymmetrische relatie De informatie- en adviesplicht De toegevoegde waarde van beleggingsdeskundigen De waarde van aandelenanalyses en koersvoorspellingen De toegevoegde waarde van het beleggingsgedrag van de beleggingsdeskundige als agent De toegevoegde waarde van de beleggingsadviseur volgens de particuliere beleggers Conclusies De financiële instelling en het belang van beleggingsadvisering Inleiding De diverse belangen van de financiële instelling Nastreven van bedrijfseconomische doelstellingen De rentabiliteit van beleggingsadvisering en de rol van reorganiseren De nadruk leggen op beleggingsadviescliënten met een groter belegbaar vermogen Een hogere activiteitsgraad bereiken onder beleggingsadviescliënten Het reduceren van het aantal medewerkers Het invoeren van een vaste adviesvergoeding Het verkopen van of stoppen met beleggingsadvisering De nadruk leggen op een bredere dienstverlening Conclusies 124 7

9 _ProefschLoonen :13 Pagina 8 5 De beleggingsadviseur nader beschouwd Beschouwingen over de beleggingsadviseur De beleggingadviseur binnen het principal-agent-vraagstuk De street-level bureaucrat in vergelijking tot de beleggingsadviseur De tegenstelling in het handelen van de beleggingsadviseur Toetsing van de beleggingsadviseur aan het Vier Rollenmodel Introductie tot de vier rollen Empirische toetsing aan het Vier Rollenmodel Het Vier Rollenmodel volgens de particuliere beleggers Het Vier Rollenmodel volgens de beleggingsadviseurs Het Vier Rollenmodel volgens de directieleden Omgaan met diverse belangen: de praktijk De waarden van de beleggingsadviseur volgens de beleggingsadviseurs De waarden van de beleggingsadviseur volgens de directieleden De strijdigheid van belangen in de praktijk volgens de particuliere beleggers De strijdigheid van belangen in de praktijk volgens de beleggingsadviseurs Klokkenluiden binnen de beleggingsadvisering Conclusies 159 III De zorgplichtregels in theorie en praktijk Zorgplicht in theorie Introductie tot het begrip zorgplicht De zorgplicht in de financiële sector Reikwijdte van de zorgplicht van de beleggingsadviseur De eigen verantwoordelijkheid van de particuliere belegger Concrete zorgplichtregels Het opstellen van het cliënten- en/of risicoprofiel Het voldoen aan de marginverplichting De (schriftelijke) waarschuwingsplicht Het verbod op het intraday handelen Het verplicht tekenen van de optie- en futureovereenkomst Het defensief beleggen van het pensioenvermogen Het majoreren bij emissies 185 8

10 _ProefschLoonen :13 Pagina 9 7 Resultaten documentenonderzoek behandelde klachten Klachtencommissie DSI Inleiding tot alternatieve geschillenbeslechting Onderzoeksresultaten De kwaliteit van de klachten Non-specificatie van klachten Complexiteit van de behandelde klachten Problemen met drie kleine financiële instellingen Het klachtenpatroon bij de Klachtencommissie DSI Aard van de klachten per dienstverlening Klachten over beleggingsadvisering Klachten over vermogensbeheer Klachten over execution-only Aard van de klachten per categorie financiële instellingen Aard van de klachten bij de kleine financiële instellingen Aard van de klachten bij de middelgrote financiële instellingen Aard van de klachten bij de grote financiële instellingen Klachten over de handel in derivaten Klachten over hybride producten Belegd vermogen als pensioenkapitaal Asymmetrie als onderbouwing van de klacht Klachten over onjuist gebruik van het cliënten- en/of risicoprofiel Performance als onderdeel van de klacht Conclusies De regelgeving en jurisprudentie volgens de particuliere beleggers De kennis van het begrip zorgplicht De functie van het cliënten- en/of risicoprofiel Een visie op de (schriftelijke) waarschuwingsplicht en de vijfdagentermijn Maatregelen ter overbrugging van de asymmetrie Conclusies De regelgeving en jurisprudentie volgens de beleggingsadviseurs De regelgeving en de jurisprudentie De kennis van de regelgeving en de jurisprudentie Het omgaan met en de ontwikkeling van de zorgplichtregels De zorgplicht binnen het werk- en intercollegiaal overleg 234 9

11 _ProefschLoonen :13 Pagina De begeleiding bij de implementatie van de regelgeving Het cliënten- en/of risicoprofiel in de praktijk De criteria om het cliënten- en/of risicoprofiel vast te stellen De herijking van het cliënten- en/of risicoprofiel Een visie op regelgeving en verplichtingen Het verplicht gestelde cliënten- en/of risicoprofiel De vijfdagentermijn bij marginverplichtingen De (schriftelijke) waarschuwingsplicht Het verbod op het intraday handelen De verplichte optie- en futureovereenkomst De verplichting om het pensioenvermogen defensief te beleggen Het verbod op het majoreren bij emissies Conclusies De regelgeving en jurisprudentie volgens de directieleden De regelgeving en de jurisprudentie De kennis van de regelgeving van de zorgplicht Een visie op de regelgeving en verplichtingen Het verplicht gestelde cliënten- en/of risicoprofiel De vijfdagentermijn bij marginverplichtingen De (schriftelijke) waarschuwingsplicht Het verbod op het intraday handelen De verplichte optie- en futureovereenkomst De verplichting om het pensioenvermogen defensief te beleggen Het verbod op het majoreren bij emissies De visie op de jurisprudentie van de Klachtencommissie DSI Omgaan met klachten en claims De aard van de gemiddelde klacht volgens de directieleden De schikkingsbereidheid bij ingediende klachten De (potentiële) rol van de media bij het schikken van financiële claims De zorgplicht in de praktijk Inzet van kennis uit de jurisprudentie Begeleiding van medewerkers op het gebied van de zorgplicht Problemen met de zorgplicht uit de praktijk van de financiële sector Kosten van de zorgplicht voor de financiële instellingen

12 _ProefschLoonen :13 Pagina De rol van de AFM en het DSI De samenwerking tussen de AFM en de financiële instellingen De kwaliteit van de antwoorden op gestelde vragen De snelheid van antwoorden De kennis van de medewerkers van de AFM De rol van de AFM bij de zorgplicht van de financiële instellingen De samenwerking tussen het DSI en de financiële instellingen Het DSI als registrerende instelling Het DSI als opleider Het DSI als belangenbehartiger binnen de financiële sector Conclusies 266 IV Prestatie en professionalisme Het effect van het prestatiegericht belonen De theorie van het effect van het prestatiegericht belonen Het prestatiegericht belonen en beleggingsadvisering De beloningsstructuur en de prestatie-indicatoren binnen de beleggingsadvisering De invloed van het prestatiegericht belonen op het beleggingsadvies volgens de beleggingsadviseurs De invloed van het prestatiegericht belonen op het beleggingsadvies volgens de directieleden De particuliere belegger en het prestatiegericht belonen Conclusies Beleggingsadvisering en professionalisme Wat is professionaliteit? Criteria voor professionaliteit Professionalisme binnen de effectendienstverlening De gehanteerde toetsingscriteria voor professionalisme Toetsing aan de criteria van Goldstein & Donaldson en de criteria van Hall De (gespecialiseerde) training Registratie, vereniging en specialisatie binnen de beroepsgroep Het ontwikkelen en gebruiken van ethische codes Het geloof in de dienstverlening Het geloof in zelfregulering

13 _ProefschLoonen :13 Pagina Het gevoel van autonomie Conclusies 327 V De gevolgen van de zorgplicht op de beleggingsadvisering De gevolgen van de zorgplicht op de beleggingsadvisering: de particuliere beleggers De gevolgen van de zorgplicht op de beleggingsadvisering: de beleggingsadviseurs en de directieleden Het effect van de zorgplicht op de adviespraktijk De toename van het claimgedrag De juridisering van de dienstverlening De kwaliteit van de dienstverlening (Veranderde) aansturing van de dienstverlening op basis van de zorgplicht De werkdruk en de tijd voor cliëntencontact De regels rondom de zorgplicht en de commerciële kansen De toekomst van de beleggingsadviseur: de visie van directies en beleggingsadviseurs 354 VI Concluderende beschouwingen en aanbevelingen Concluderende beschouwingen Aanbevelingen 377 Appendix 383 Samenvatting 384 Summary 400 Geraadpleegde literatuur 415 Lijst van afkortingen 428 Bijlage 1: Vragen- en stellingenlijst particuliere beleggers 430 Bijlage 2: Geheimhoudingsverklaring ten behoeve van de beleggingsadviseurs 433 Bijlage 3: Vragen- en stellingenlijst beleggingsadviseurs 434 Bijlage 4: Geheimhoudingsverklaring ten behoeve van de directieleden

14 _ProefschLoonen :13 Pagina 13 Bijlage 5: Vragen- en stellingenlijst directieleden 445 Bijlage 6: Antwoordkaarten directieleden 454 Bijlage 7: Respondentverklaring directieleden 456 Bijlage 8: Artikel 7 Algemeen Reglement: Gedragscode DSI 457 Bijlage 9: Nadere (demografische) informatie over de beleggingsadviseurs 460 Dankwoord 464 Curriculum vitae

15 _ProefschLoonen :13 Pagina 14 14

16 _ProefschLoonen :13 Pagina 15 I Inleidend hoofdstuk en methodologie

17 _ProefschLoonen :13 Pagina 16 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot het onderzoek Een kennismaking met beleggingsadvisering In de huidige westerse samenleving is er een ruime vrijheid voor de ontplooiing van het individu, waarbij hij in hoge mate in staat wordt gesteld zijn eigen leven zelfstandig richting te geven. Grondrechten garanderen ieder persoon, binnen ruime grenzen, de vrijheid om te gaan en staan waar deze wil en om vrij te spreken en te handelen. Deze handelingsvrijheid komt op diverse wijzen tot uiting en is niet alleen een zelf verworven vrijheid. Een verregaande liberalisering van de (Nederlandse) maatschappij, waarbij toezicht en regelgeving zich beperken tot een minimum, hebben eveneens de voorwaarden gecreëerd voor een ver doorgevoerde verzelfstandiging van de individuele vrijheid van handelen. Maatschappelijk wordt hier invulling aan gegeven doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt in haar zorg, hetgeen zichtbaar is binnen het stelsel van sociale zekerheid, welzijnsbeleid en gezondheidszorg. De overheid heeft zichzelf bijvoorbeeld ontslagen van de volledige zorgverantwoordelijkheid rondom arbeidsongeschikten. Ook voor het financiële welzijn zoals een (aanvullend) pensioen, is het individu op zichzelf of op zijn werkgever aangewezen. Wie deelt tegenwoordig niet mee in een bedrijfspensioenfonds of betaalt geen premie aan een verzekeringsmaatschappij voor een lijfrentepolis of kapitaalverzekering? Het zijn alle financiële producten waarbij directe of indirecte beleggingen een cruciale rol spelen. Beleggen is zelfs een breed maatschappelijk geaccepteerde activiteit 1 in ons economisch handelen geworden en niet altijd een primair zelfstandige en bewuste activiteit. 1 Volgens marktonderzoeksbureau Millward Brown telde Nederland in het voorjaar van ,4 miljoen beleggende huishoudens. Men spreekt van een beleggend huishouden indien er wordt belegd in één of meer beleggingsvormen als obligaties, individuele (buitenlandse) aandelen, beleggingsfondsen, opties of futures, warrants of aandelenleaseconstructies. 16

18 _ProefschLoonen :13 Pagina 17 1 Inleiding Dit is niet altijd zo geweest. Tot zo n twintig jaar geleden was het handelen op de financiële markten voor velen beperkt of zelfs niet mogelijk. Het was aan een selecte groep financiële instellingen voorbehouden om toegang te verlenen tot de primaire of secundaire financiële markten. Als oligopolisten waren zij in staat om de prijs voor het verkrijgen van toegang tot deze markten hoog te houden. Hun cliëntèle bestond uit welgestelde particulieren en instellingen. Door de komst van nieuwe aanbieders en distributiekanalen, zoals telefonische beursorderlijnen en internetbrokers, werden deze oligopolisten in een korte tijd gedwongen de toegang tot de financiële markten te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. Hiermee is de economische drempel definitief verdwenen en is beleggen voor een groot publiek mogelijk geworden. Met het wegnemen van de drempel is de toegankelijkheid overigens nog niet altijd groot. Beleggen wordt nog vaak geassocieerd met snelheid, kennisintensiviteit en kapitaalkracht. Doorspekt met jargon, verborgen onder een waas van geheimzinnigheid lijkt de wereld van het snelle geld voor velen moeilijk te doorgronden. Gebrek aan kennis, actuele informatie, ervaring, tijd of interesse kan ten grondslag liggen aan de behoefte van de particuliere belegger om hulp te zoeken bij het selecteren van de juiste beleggingen. De beleggingsadviseur, veelal werkzaam bij een bank of commissionair, kan als deskundig geachte partij hiertoe worden benaderd. Om een volledig beeld te schetsen van de communicatie tussen de particuliere belegger en de beleggingsadviseur werkzaam bij een financiële instelling, wordt hieronder een natuurgetrouwe situatie 2 weergegeven. Frans Jansen is ambtenaar en bankiert al jaren bij bank X. Hij heeft zijn woning verkocht en wil met de overwaarde gaan beleggen. Aangezien hij niet veel verstand heeft van beleggen, neemt hij contact op met de beleggingsafdeling van zijn bank. Zo wordt een afspraak gemaakt met een beleggingsadviseur. In een imposant gebouw wordt hij ontvangen door een relatief jonge medewerker, Richard van Mekel. Deze academicus presenteert zich als beleggingsadviseur. Tijdens het gesprek wordt de persoonlijke situatie van Jansen uitvoerig besproken. Wat verwacht Jansen van de relatie? Hoe is zijn persoonlijke situatie? Is hij gehuwd? Zo ja, hoe? Heeft hij kinderen en hoe oud zijn deze? Ook de financiële zaken worden besproken en vastgelegd, zoals het bezitten van een eigen woning en de opbouw van een pensioen. 2 Gedeeltelijk gebaseerd op uitspraak KCD

19 _ProefschLoonen :13 Pagina 18 I Inleidend hoofdstuk en methodologie Richard van Mekel is sinds twee jaar beleggingsadviseur. Na de universiteit is hij bij bank X in vaste dienst gekomen. Hij ziet een glanzende carrière voor zich. Zo kan hij binnen vier jaar kantoordirecteur worden bij zijn werkgever. Zijn inkomen is alleszins redelijk te noemen. Bovenop zijn vaste jaarinkomen kan hij zo n 10% van zijn bruto jaarsalaris als bonus ontvangen. Dit is mede afhankelijk van het behaalde financiële resultaat op zijn cliëntenportefeuille. Van Mekel ontvangt Jansen op zijn kantoor. Hij zal als beleggingsadviseur de nieuwe cliënt moeten imponeren met zijn kennis. Ook zal hij moeten voldoen aan de nieuwe regels rondom de zorgplicht. Zo zal er een cliëntenprofiel moeten worden opgemaakt zodra hij voldoende weet van de persoonlijke (financiële) situatie van zijn cliënt, waarna een risicoprofiel kan worden vastgesteld. Tijdens het gesprek zal hij bovendien moeten aftasten of deze nieuwe relatie bij hem en de instelling past. Terug naar het gesprek tussen Jansen en Van Mekel. Het lijkt te klikken tussen de twee. Er wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. In dit gesprek worden een cliëntenprofiel en een risicoprofiel opgemaakt. Hierin worden Jansens persoonlijke situatie en, op basis van zijn eisen en wensen, zijn risicobereidheid vastgelegd. Hoe reageert Jansen op risico? Raakt hij in paniek zodra de financiële markten dertig procent dalen? Of beziet hij beleggen op een langere termijn en laat een daling van de aandelenkoersen hem koud? Ook worden zaken als kennis van en ervaring met het beleggen vastgelegd. Hoe lang kan het beschikbare vermogen belegd worden? Jansen geeft aan dat dit vermogen maar voor één jaar beschikbaar is en dat het afkomstig is uit de overwaarde van zijn verkochte woning. Over een jaar zal zijn nieuwe woning opgeleverd worden en is het kapitaal weer benodigd. Het opgemaakte profiel indiceert dat Jansen een gematigd defensief belegger is. Hij wil zijn vermogen niet in beheer geven, maar kiest ervoor om op basis van beleggingadvies te gaan beleggen. Alvorens er gemuteerd wordt in zijn portefeuille, zal Van Mekel contact met Jansen moeten opnemen en hem het voorstel tot muteren moeten voorleggen. Jansen zal dan zijn toestemming moeten geven. Dit advies kan zowel schriftelijk als mondeling uitgebracht worden. Er wordt een zogenaamd adviescontract opgemaakt waarin wederzijdse verplichtingen in grote lijnen vastgelegd zijn. Beide partijen ondertekenen dit contract en er kan begonnen worden met beleggen. Hierboven is eenvoudig weergegeven hoe een adviesrelatie in een doorsnee situatie aangegaan wordt. Na één of meerdere gesprekken kan er met beleggen 18

20 _ProefschLoonen :13 Pagina 19 1 Inleiding gestart worden. Vol goede moed en met hoge verwachtingen beginnen beide partijen aan de samenwerking. Binnen het adviescontract is op basis van het cliëntenprofiel 3 het afgesproken risicoprofiel vastgelegd. Zodra er een mutatie doorgevoerd moet worden in de portefeuille, zal de beleggingsadviseur hiertoe telefonisch contact opnemen met zijn cliënt. Hij zal de voorgenomen transactie voorleggen aan de cliënt en alleen na diens instemming de beoogde transactie doorvoeren. Pas dan zal er provisie over de transactie betaald moeten worden. De transactie behoort te passen binnen het overeengekomen risicoprofiel van de cliënt. Het staat de cliënt uiteraard ook vrij zelf voorstellen tot muteren in te brengen. Uiteindelijk beslist de cliënt of hij 4 het advies van de beleggingsadviseur opvolgt of naast zich neerlegt. Terug naar de belegger Jansen en zijn beleggingsadviseur Van Mekel. De relatie gaat voortvarend van start. Het startkapitaal van zal gematigd defensief belegd worden. 60% van het beschikbare vermogen wordt in obligaties en 40% in hoogwaardige aandelen belegd. Jansen heeft in het vorige gesprek aangegeven geen ervaring met beleggen te hebben en zal op de adviezen van Van Mekel af moeten gaan. Van Mekel neemt dit ter harte en neemt geregeld contact op. Hierbij legt hij in zijn visie een aantrekkelijke mutatie voor. Soms gebruikt hij moeilijke termen zoals technische analyse en fundamentele analyse. Jansen begrijpt het niet helemaal, maar heeft vertrouwen in Van Mekel. De transacties worden vervolgens doorgevoerd. Op een gegeven moment voldoet de effectenportefeuille van Jansen aan het overeengekomen risicoprofiel. Van Mekel heeft echter een maandelijkse provisietarget te behalen. Door een teleurstellende beurs is dit niet eenvoudig. De werkgever van Van Mekel komt met een nieuw beleggingsfonds dat in obligaties belegt. Het wordt de medewerkers van de financiële instelling op het hart gedrukt dat de emissie van dit fonds een succes moet worden. De interne provisie op dit beleggingsfonds wordt ter stimulering van de verkoop verhoogd. Van Mekel beziet ook de portefeuille van Jansen en overweegt de individuele obligaties in diens portefeuille te verkopen en in te schrijven op de emissie van het beleggingsfonds. Enerzijds verdient de financiële instelling aan de verkoop 3 Voor een beschrijving van de bestanddelen van een cliëntenprofiel zie artikel 28 lid 1 Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor hij. De onderzoeker realiseert zich dat er vele vrouwelijke beleggingsadviseurs en particuliere beleggers zijn. 19

21 _ProefschLoonen :13 Pagina 20 I Inleidend hoofdstuk en methodologie van de obligaties in de portefeuille, anderzijds aan de inschrijving op het nieuwe beleggingsfonds. Met het argument dat de spreiding binnen het nieuwe beleggingsfonds beter is dan de individuele beleggingen benadert Van Mekel Jansen. Niet voldoende op de hoogte van de kenmerken, maar vol vertrouwen, stemt Jansen in met het gegeven advies. Enkele maanden later komt Frans Jansen via zijn collega in aanraking met opties. Deze collega zou behoorlijk verdiend hebben aan de optiehandel. Hij verdiept zich wat in deze materie en besluit Van Mekel te bellen. Deze reageert wat afhoudend: Jansen moet niet vergeten dat het vermogen over één jaar weer benodigd is. Dus té riskant beleggen kan niet. Jansen persisteert en hij gaat voorzichtig in derivaten beleggen. Hij neemt steeds vaker contact op met Van Mekel. Via voorzichtige strategieën wordt al snel overgegaan op risicovolle posities. Van Mekel waarschuwt Jansen nogmaals via de telefoon voor de risico s, maar voert de transacties wel uit. Gedurende de contacten tussen Jansen en Van Mekel ontstaat er een nauwe band. De eerste successen lijken beiden te sterken. Zodra Jansen met risicovollere suggesties komt voor de portefeuille worden deze, zij het wat aarzelend, doorgevoerd door Van Mekel. Het kapitaal behoort immers de particuliere belegger toe en hij is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn beleggingen. Daarnaast is het prima voor de provisie-inkomsten. In de loop van de tijd wordt het eerder opgestelde risicoprofiel nauwelijks nog gevolgd. De beleggingsverliezen beginnen echter fors op te lopen. Jansen neemt steeds risicovollere posities in om het eerder ontstane verlies te compenseren. Op den duur is het eigen vermogen verdwenen en ontstaat er een debetstand. De vrouw van Jansen krijgt lucht van de verlieslatende beleggingen. De bouw van de nieuwe woning dreigt in gevaar te komen aangezien de eerste bouwtermijnen betaald moeten worden. Geschrokken van de reactie van zijn vrouw neemt Jansen contact op met Van Mekel. Hij beklaagt zich over diens adviezen. Hoe heeft hij deze transacties nu ooit uit kunnen voeren? Er was toch afgesproken dat er gematigd defensief belegd zou worden? Waarom is dit risicoprofiel niet nadrukkelijker gevolgd? Van Mekel wist toch ook dat dit vermogen benodigd was voor de bouw van een nieuwe woning? Van Mekel deelt de mening van Jansen niet. Hij heeft hem mondeling gewaarschuwd voor de riskante situatie van diens handelen. Daarbij is Jansen verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Uitgangspunt 20

22 _ProefschLoonen :13 Pagina 21 1 Inleiding van het adviescontract is dat Van Mekel adviezen verstrekt aan Jansen. Deze mogen door hem echter in de wind geslagen worden. Van Mekel heeft feitelijk alleen maar de orders uitgevoerd. Deze situatie is bewust gekozen in deze inleiding. Het is exemplarisch voor het spanningsveld tussen het behartigen van de belangen van de cliënt enerzijds en de belangen van de beleggingsadviseur en de financiële instelling anderzijds. Dit spanningsveld kan vanuit diverse gezichtspunten bezien worden. De particuliere belegger, die in eerste aanzet de directe schade ondervindt, zal zich beroepen op het feit dat er contractuele afspraken gemaakt zijn. Op basis van deze afspraken zou zijn portefeuille ingevuld worden. Voorts zou de particuliere belegger zich kunnen beroepen op zijn gebrek aan ervaring en/of deskundigheid op het gebied van beleggen. In ieder geval zal de belegger van mening zijn dat de beleggingsadviseur a priori een hogere deskundigheid toe te kennen is. Met deze veronderstelde deskundigheid had de beleggingsadviseur de particuliere belegger mogelijk kunnen behoeden voor de risico s die hij aanging. Dit behoort tot zijn zorgplicht. De betrokken beleggingsadviseur was daarnaast ook op de hoogte van diens voornemen een huis te bouwen en wist dat het belegde vermogen hiertoe nodig was. Hiervoor betaalt de particuliere belegger de beleggingsadviseur toch? De beleggingsadviseur kan in deze zaak een andere positie innemen. Er is tussen de partijen sprake van een adviesovereenkomst. Hierin is vastgelegd dat de beleggingsadviseur de particuliere belegger gevraagd en ongevraagd van beleggingsadviezen zal voorzien. Dit naar goeddunken van de beleggingsadviseur maar binnen het kader van redelijk handelen en bekwaamheid. 5 Hierbij hield de beleggingsadviseur zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke financiële situatie van de particuliere belegger. Door nadrukkelijk telefonisch te melden dat de ingenomen optieposities risicovol zijn, is de beleggingsadviseur van mening te hebben voldaan aan zijn zorgplicht. De particuliere belegger heeft volgens de beleggingsadviseur ook een eigen verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid bestaat onder andere uit de verplichting tot schadebeperking 6 en het adequaat verstrekken van relevante informatie. Dat vervolgens de orders toch zijn uitgevoerd, kan te maken hebben met het behartigen van een aantal belangen. 5 Zie o.a. uitspraken KCB en KCD Zie artikel 6:101 BW waarin ligt besloten dat een ieder gehouden is tot het nemen van maatregelen die zijn schade beperken. Zie uitspraken KCD , , , , , Zie ook Du Perron (2002: in Eisma, 2002). 21

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

Voortdurende Zorgplicht

Voortdurende Zorgplicht Voortdurende Zorgplicht Generieke rapportage van het onderzoek naar Zorgplicht bij ontwikkeling en verkoop van producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen nr 2 / 2005 Kees Oosterholt: Betere dienstverlening door effectenspecialisten met pit Frank van der Gun: Zorgplicht effectenverkeer vereist selectief aanbod van beleggingshypotheken 3 4 Leereffecten van

Nadere informatie

Financiële planning en beleggingen

Financiële planning en beleggingen SERIE FINANCIEEL MANAGEMENT De financiële functie Financiële planning en beleggingen T. Ammeraal / A.W.W. Heezen MET WEBSITE Serie Financieel management De financiële functie: Financiële planning en beleggingen

Nadere informatie

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 1 / 2006 Centrale rol DSI in pre-employment screening NVB-voorzitter Moerland: Meer zelfregulering en zelfcontrole in eigentijds

Nadere informatie

Integriteit staat nu hoog op de agenda

Integriteit staat nu hoog op de agenda NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 2 / 2004 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening DSI-PIT 2004: Hans Frank als eerste geslaagd De Klachtencommissie 3 5 George

Nadere informatie

Geen beperking aan duur wachtkamerregeling

Geen beperking aan duur wachtkamerregeling NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 1 / 2003 Maarten van Luyn: Provisiejagen verduidelijkt 2 Kees Oosterholt over permanente educatie De Klachtencommissie Het Register Jacob Kaptein: Samenspel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels

Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels Een onderzoek naar het mogelijkheden van het gebruik van publiekrechtelijke gedragsregels in privaatrechtelijke verhoudingen J.H. Ermers

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Informatieverstrekkingsverplichtingen

Informatieverstrekkingsverplichtingen Informatieverstrekkingsverplichtingen bij vermogensbeheer mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF en mr. R.J. Watson * Inleiding In deze speciale uitgave over vermogensbeheer mag een bijdrage over informatieverstrekkingsverplichtingen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 3 Kifid werkt met open vizier aan zijn transitie 2012 was voor Kifid in menig opzicht een transitiejaar. Het jaar stond

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

Capita Civilologie. Handboek empirie en privaatrecht. W.H. van Boom, I. Giesen en A.J. Verheij (Red.) Tweede druk

Capita Civilologie. Handboek empirie en privaatrecht. W.H. van Boom, I. Giesen en A.J. Verheij (Red.) Tweede druk Capita Civilologie Capita Civilologie Handboek empirie en privaatrecht W.H. van Boom, I. Giesen en A.J. Verheij (Red.) Tweede druk Published, sold and distributed by Eleven International Publishing P.O.

Nadere informatie

Rapport. Aandelenlease. ten behoeve van de minister van Financiën. Amsterdam 23 oktober 2003. kenmerk: 0309-060m

Rapport. Aandelenlease. ten behoeve van de minister van Financiën. Amsterdam 23 oktober 2003. kenmerk: 0309-060m Rapport Aandelenlease ten behoeve van de minister van Financiën Amsterdam 23 oktober 2003 kenmerk: 0309-060m Pagina 1 van 18 1 Inleiding De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is als gevolg van de herinrichting

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

www.vermogensmonitor.nl 070 3624629 1

www.vermogensmonitor.nl 070 3624629 1 Fortis niet in beroep tegen DSI-uitspraken De Financiele Telegraaf, 13 april 2006 UTRECHT Bankverzekeraar Fortis heeft besloten af te zien van hoger beroep in een reeks van nederlagen bij het klachteninstituut

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener

8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener 8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener Mr. drs. A.C.W. Pijls 1 Inleiding In de hedendaagse samenleving zijn consumenten in toenemende mate aangewezen op de dienstverlening van financiële

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease 1 PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease Donderdag 1 maart 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 16.30

Nadere informatie

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Meestgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie