: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J."

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester : de heer A. Koenen : mevrouw E. Verveer, bureau Getikt! : de heren T.W. Pauw, M. Visser, G.P. Venis, D. van Meeuwen, T.C.C. den Braanker, mevrouw G.J. Visser-Schlieker, mevrouw C.A. de Bruin, de heren J.H. van Eijk, A. de Winter, J.A. Lavooi, J.P. Tanis, G.M. van Dijk, J.C. Buchner, mevrouw J.G.C. Hartkoren-de Jong, mevrouw C. Galle-Prins, de heren J.J. Huisman, A. Pietersen. : de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. Verboom-Hofman 1. OPENING EN LOTING EN VOLGORDE SPREKERS de voorzitter Dames en heren, hartelijk welkom, ook aan hen die op de publieke tribune en op de perstribune gezeten zijn. Er zijn helaas geen vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje. Er zijn ook geen insprekers. Ik meld af de heer van de Heuvel en mevrouw Dekker. Met uw welnemen zou ik even kort stil willen staan bij het feit dat hedenmiddag is overleden mevrouw P. van de Vlies-Smits, oud-raadslid van de VVD, die gefunctioneerd heeft als raadslid van 1986 tot 1990, en de gemeenschap heeft gediend met haar advisering en besluitvorming. Ik denk dat het passend is, ook gezien het feit dat het zeer recent is gebeurd, om daar een moment stilte voor in acht te nemen. Dank u wel. Ik trek nummer 6, dat is de heer Pietersen. 2. SPREEKRECHT Personen op de publieke tribune hebben het recht, nadat de voorzitter hen daartoe in de gelegenheid stelt, het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Zij dienen dit uiterlijk voor uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA de voorzitter De heer van Meeuwen wil graag het woord bij de mededelingen. Dat kan.

2 2 4. VASTSTELEN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 20 DECEMBER de voorzitter Er hebben mij geen wijzigingen bereikt, waarmee de notulen zijn vastgesteld. Meneer Tanis? de heer Tanis Voorzitter, de vorige keer is toegezegd om nog even te kijken naar de uitgesproken tekst tijdens de algemene beschouwingen. We hebben ze niet aangetroffen. Het verzoek van de fractie was om dat ook als algemeen signaal door te geven. de voorzitter Ik ben zo vrij geweest om dat even te verifiëren, of dat nu conform de toezegging is geweest. Op zich is het administratief wel gebeurd. Er is een boekje gemaakt waarin de notulen van de vergadering plus als bijlage de uitgesproken teksten aan de orde zijn geweest. De griffier heeft de indruk gehad dat daarmee de administratie en de archivering op orde zou zijn en heeft niet gemeend u nog een keer een exemplaar toe te moeten sturen, maar is zeker bereid om dat alsnog te doen als u daar prijs op stelt. de heer Tanis Als u het ons toe zou kunnen zenden, graag. de voorzitter Alle fracties 1 exemplaar? Dan weet de griffier wat hem te doen staat, met de verontschuldiging dat de interpretatie is geweest zoals die geweest is. 5. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. de voorzitter Met betrekking tot de omschrijving, even boven punt 7, waar staat ter nadere afdoening in handen stellen van de commissie voor bezwaar en beroep ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat dat niet helemaal juist is verwoord. Daar hoort natuurlijk te staan ter nadere advisering in handen stellen van de commissie voor bezwaar en beroep. Die correctie wil ik even aan u melden. Ik ga met u de ingekomen stukken even langs. Voor kennisgeving aannemen 1. Vragen PRO Sliedrecht ex artikel 37 reglement van orde over advies programmaraad 2. Vragen PRO Sliedrecht ex artikel 37 reglement van orde over Gevudo de heer Lavooi Voorzitter, we hebben er in de commissie Burger & bestuur ook over gesproken, en ik zou er inde raad toch ook het nodige over willen zeggen. We prijzen de volharding van Pro Sliedrecht als het gaat om dit dossier; we prijzen ook de werkgroep Derde Merwedehaven met allerlei vragen die ons bereiken en waarvan wij niet altijd de ins en outs kunnen doorgronden. Maar langzamerhand bekruipt ons een gevoel van moedeloosheid. We blijven als het gaat om de overkant toch van incident naar incident hollen. Nogmaals, we hebben daar in Burger & bestuur ook met elkaar over gesproken, en eigenlijk de vraag gesteld: moet er niet structureel iets gebeuren om te proberen van die incidentpolitiek af te komen? We hebben een beroep op u als voorzitter van de raad gedaan. In de richting van Bandell moet ik toch ook kwijt dat we bij het Manden Maken op een gegeven moment hebben gezegd: oké, laat maar zitten, we blijven er geen harde voorwaarden aan verbinden, maar sindsdien hebben we Bandell eigenlijk niet meer gehoord. We vinden dat er structureel iets moet gebeuren om dit dossier aan te pakken. En van incident naar incident blijven hollen, brieven blijven sturen en weer antwoorden krijgen, soms halve antwoorden; we worden er moedeloos van. We hebben niet direct een oplossing, dat zeg ik er wel bij. Maar ik doe een beroep op het college om te kijken in hoeverre je hier nu structureel toch iets aan zou kunnen gaan doen. Want niet alleen wij worden moedeloos, zeker ook de werkgroep, en het lijkt me een groot gevaar als die zou besluiten om te stoppen, want het is wel, naast Pro Sliedrecht, de waakhond van ons allen.

3 3 de voorzitter Ik heb morgen, mede op uw signaal, een persoonlijk onderhoud met de leden van de werkgroep. Ten tweede is toegezegd in de commissie dat de zaken nog eens even keurig netjes op de rij zullen worden gezet, wat de stand van zaken is. En als dat op voorhand al aanleiding is voor ondergetekende vanwege het beroep dat u op mij gedaan heeft, om daar toch nog eens indringend naar te kijken, om daar vooraf overleg over te hebben, naast het overleg dat in het college plaatsvindt, dan zal ik dat zeker doen. Maar daar moet wel aanleiding toe zijn. Daartoe heb ik in ieder geval nog weer eens een keer een laatste stand van zaken-overzicht nodig, waar we in commissieverband dan nog eens een keer een oordeel over kunnen vellen. Ik denk dat het goed is om dat in de volgende commissie maar te doen, en op basis daarvan te kijken wat ons te doen staat. de heer Lavooi Ik ben blij dat u er zo in duikt, voorzitter, en ik zou zeggen, bel Bandell ook nog eens. de voorzitter Als dat nodig is naast de keren dat ik hem zie, zal ik dat zeker doen. de heer Lavooi Ik denk dat dat hard nodig is. de voorzitter Het signaal is helder. Deze materie komt terug in de commissie Burger & bestuur, is dan de conclusie, in zijn algemeenheid. De wethouder RO zit al te kijken; onderdelen komen natuurlijk in de commissie RO, maar een signaal van Bandell zal ik terug moeten koppelen in de commissie Burger & bestuur denk ik. 3. Afronding inspraakprocedure art. 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in het kader van de voorbereiding van de toepassing van art. 19, 1 e lid van de WRO ten behoeve van het oprichten van een woning met schuur aan de Wijngaardsedijk 1 (128/2003) Ter nadere afdoening in handen van het college stellen 4. Managementletter 2004, rapport van Deloitte uitgebracht aan de gemeente Ter nadere advisering in handen van het college stellen 5. Brief van de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften aan de raad met verzoek om toezending relevante stukken voor opstellen advies inzake Bezwaarschrift van de heer Rijsdijk tegen genomen voorbereidingsbesluit ter herziening van het bestemmingsplan Westwijk II voor de percelen plaatselijk bekend dijkvak 13 (ged.), dijkvak 14 en dijkvak 15 (ged.) aan de Baanhoek te Sliedrecht voor de dijkversterkingplannen 6. Brief van advocatenkantoor Van Mierlo over goed nabuurschap Ter nadere afdoening in handen stellen van de commissie voor bezwaar en beroep 7. Bezwaarschrift van de heer Rijsdijk tegen genomen voorbereidingsbesluit ter herziening van het bestemmingsplan Westwijk II voor de percelen plaatselijk bekend dijkvak 13 (ged.), dijkvak 14 en dijkvak 15 (ged.) aan de Baanhoek te Sliedrecht voor de dijkversterkingsplannen 8. Bezwaarschrift van J. Kraaijeveld, W. Kraaijeveld en P.K. Kraaijeveld tegen uw voorbereidingsbesluit van 10 november Bezwaarschrift van handelsonderneming De Veldkraai en J.A. Kraaijeveld tegen uw voorbereidingsbesluit van 10 november Bezwaarschrift van B.V. Aannenmingsbedrijf P.K. Kraaijeveld, J.A. Kraaijeveld, J. Kraaijeveld, W. Kraaijeveld en P.K. Kraaijeveld tegen uw voorbereidingsbesluit van 10 november 2004 de voorzitter Aldus zijn de ingekomen stukken gepasseerd. De heer van Meeuwen heeft gevraagd om enige mededelingen te mogen doen.

4 4 de heer van Meeuwen Dank u, voorzitter. U heeft mijn speech ook voor u liggen. Het is een aangelegen onderwerp, al zou je dat misschien niet direct onder het kopje zoeken, Sliedrecht vriendelijk, verantwoordelijk en veilig, maar die titel wordt u uitgelegd. In 2003 heeft de fractie van de SGP/Christenunie in Sliedrecht een aanzet gegeven voor een maatschappelijk debat over normen en waarden. In dat jaar is er een bijeenkomst gehouden met allerlei betrokkenen en vertegenwoordigers van politieke partijen. Daarna is het stil geworden rond dit thema. Bij de begrotingsbehandeling in november 2004 vroeg de PvdA aan onze fractie om een vervolg. Die uitnodiging hebben we opgepakt, en vorige week maandag zijn op ons verzoek vertegenwoordigers van alle fracties rond het thema normen en waarden in Sliedrecht bij elkaar gekomen. Het is een vruchtbare vergadering geweest. De probleemstelling was de volgende, en werd gemeenschappelijk herkend. Er zijn gezamenlijke zorgen over de doorgeslagen individualisering in de samenleving, en dus ook in Sliedrecht. Er is veel mis met het respect tussen de mensen onderling. Ook de houding naar de overheid toe zou een positievere insteek kunnen hebben. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat de overheid hier en daar de touwtjes wel erg ver heeft laten vieren. We hebben een aantal belangrijke conclusies getrokken. 1. We vinden het als gezamenlijke politieke partijen noodzakelijk om ons met het thema normen en waarden in Sliedrecht bezig te houden. Alleen willen wij af van de inmiddels uitgesleten begrippen 'normen en waarden'. We willen het hebben over de drie V's in Sliedrecht: * vriendelijk: verdraagzamer en vriendelijker naar en voor elkaar * verantwoordelijk: niet alles afwentelen op anderen of op de overheid, maar ook zelf verantwoordelijkheid nemen. * veilig: op straat, in winkels, kortom overal moet men zich veilig kunnen voelen. 2. We willen geen dikke onderzoeksrapporten op laten stellen of grote nota's laten schrijven. Alles over dit onderwerp is ergens in Nederland wel gezegd of geschreven. 3. Ons staat voor ogen een praktische aanpak, zoiets als de Goudse stadsregels of bijvoorbeeld het Rotterdamse project Opzoomeren. Hoofdlijn van het plan van aanpak zou kunnen zijn, in twee delen: 1. Als start gaan de raad en hopelijk ook het college op zaterdag 9 april zelf de straat op om de burgers te vragen welke verbeterpunten zij kunnen aangeven in relatie tot de drie V 's. Op die manier willen wij als raad dichter bij de burger komen, en hopen wij een Sliedrechtse variant op de Goudse stadsregels op te kunnen stellen. In de tweede plaats zou er ook een link naar het college gelegd kunnen worden. Het college zou hierbij ingeschakeld kunnen worden en acties kunnen organiseren in de zin van a) een prijsvraag voor een vereniging, of buurtgroep, kerk of groepering die een activiteit brengt die verband houdt met vriendelijk, verantwoordelijk en veilig, en kan daar een gering geldbedrag voor krijgen. b. Interviews door onze burgemeester met allerlei mensen uit de samenleving via bijvoorbeeld Merweradio of bijvoorbeeld weekblad Kompas. Misschien zou burgemeester Boevée namens het college in de door het college uit te voeren acties het voortouw kunnen nemen. c. Een communicatieplannetje. Dit zijn in eerste instantie onze hoofdlijnen; zo moet u dit echt opvatten. Voor een meer uitgebreide beschrijving verwijs ik u naar het plan van aanpak, dat ik namens de raad aan het college zou willen aanbieden. dat doen we vanavond nog niet; we willen hier zorgvuldig mee omgaan, en wij zullen dat in de eerste commissie Burger & bestuur wel doen. Dus dan kunt u dat van ons verwachten. Ik dank u wel, namens de gezamenlijke politieke partijen. de voorzitter Ik veronderstel dat u vanavond niet echt een inhoudelijke reactie verwacht, maar initiatieven als deze, denk ik, worden door ons allen, en dan spreek ik niet alleen namens de gemeenteraad, maar ook namens het college, en ik denk ook namens de inwoners van Sliedrecht, van harte ondersteund. De verdere uitwerking krijgen we nog via een plan van aanpak, en de verdere initiatieven die daaruit genomen worden, zullen we in goed overleg met elkaar doen, veronderstel ik. Dank nogmaals. Dan ben ik gekomen bij de hamerstukken. Met betrekking tot hamerstuk c. is er bij 6.c. een kleine omissie in de tekst ontstaan. Op pagina 3 staat onder aanbestedingsprocedure en uitvoering het volgende. De start van het werk is gepland voor februari 205; hiertoe zal de aanbestedingsprocedure in december van 2004, hoort daar te staan, en niet van 2005, moeten aanvangen. Anders wordt u mogelijkerwijs op een verkeerd been gezet. Dat gezegd hebbend, kom ik bij de hamerstukken.

5 5 6. HAMERSTUKKEN a. Instemmen met beslissing op het bezwaarschrift van Ha-Ge-Em Holding B.V. h.o.d.n. Hartog Wonen gevestigd Leeghwaterstraat 71 te Sliedrecht tegen het besluit van de raad van 20 augustus 2004 tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex art. 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de realisering van een winkelverzamelgebouw met inpandige parkeergarage en overige parkeervoorzieningen voor perifere detailhandelvestiging aan de Leeghwaterstraat 73/75 b. Instemmen met vrijstellingsverlening ex art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor Sliedrecht-Centrum/-West, dijkvak 13 (gedeeltelijk), dijkvak 14 en dijkvak 15 (gedeeltelijk) aan het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. c. Instemmen met beschikbaar stellen kredieten reconstructie Thorbeckelaan-midden d. Instemmen met oplossingsrichting kruising Thorbeckelaan/ Simon Stevinstraat/De Savornin Lohmanlaan e. Vaststellen Convenant ISV2 Drechtsteden f. Vaststellen nota Beleid voorrang bij woningtoewijzing in de Drechtsteden en Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2005 g. Vaststellen Nota budgetcyclus h. Vaststellen 1 e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van de Baatbelasting kerkbuurt 2003 i. Vaststellen Programma van eisen accountantscontrole 2004 de voorzitter Aldus zijn deze stukken gepasseerd. 7. INSTEMMEN MET DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE SLIEDRECHT EN ADRIAAN VAN ERK B.V. EN OVEREENKOMST GEMEENTE SLIEDRECHT EN REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE ONTWIKKELING EN UITVOERING VAN DE WONINGBOUWLOCATIE BAANHOEK WEST de voorzitter Wie van u mag ik het woord geven? We beginnen met de heer Pietersen. de heer Pietersen Voorzitter, we kunnen ons in grote lijnen wel vinden in dit voorstel. jammer dat we toch nog zoveel woningen daar neer moeten zetten; die achthonderd en zoveel was voor ons eigenlijk wel genoeg geweest, maar het moet nu eenmaal. We hebben nog een vraag. Op blz. 9. wordt bij punt c. een krediet beschikbaar gesteld voor dekking van de kosten bouwgrondexploitatie. In 2005 wordt die gedekt uit de reserve egalisatie grondkosten woningbouw, en voor de verder jaren, dat zijn 7 jaren, uit de begroting. Kan dat ook niet uit de reserve egalisatie grondkosten woningbouw? Want dit legt wel een claim op de begroting waar we echt niet vrolijk van zijn. de heer Venis Dank u, voorzitter. In de commissie Ruimte en groen is zeer uitgebreid over dit onderwerp gesproken. We hebben het gehad over de kwaliteit van het wonen in het Baanhoek West gebied, wat zijn de invloeden van Du Pont, wat zijn de mogelijke gevolgen van de luchtkwaliteit van de A15 en de omliggende wegen, wat gaat het ons kosten, wat levert het op, is het aantal zelfbouwers niet aan de kleine kant? Kortom, we hebben dat plan denk ik in de commissie met zijn allen vrij behoorlijk doorgekauwd, en Pro Sliedrecht is dan ook blij met het idee dat het er nu in Baanhoek West eindelijk een keertje van gaat komen. Wat ons betreft zijn er echter nog twee dingen. We hebben het in die commissie ook zeer uitgebreid gehad over het aantal woningen wat daar nou gerealiseerd gaat worden. Voorzitter, aan het eind van de avond was het zo dat ik er blijkbaar niet in geslaagd was om de wethouder te overtuigen van het feit dat 30% van 960 toch echt iets anders is dan 30% van 900. Ik heb gisteren gevraagd of er wellicht een flap-over zou kunnen zijn en een viltstift, zodat ik het gewoon voor zou kunnen rekenen. Vervolgens kreeg ik vandaag een mailtje van de griffier dat de burgemeester dat eigenlijk niet zo n goed idee vond, want dat zou wel eens belerend kunnen zijn. En zoals jullie me allemaal kennen als gezagsgetrouw heb ik ook onmiddellijk besloten om niet belerend te willen zijn, en ik zal dan ook geen gebruik maken van het bord wat er tot mijn verbazing vanavond wel hing.

6 6 de voorzitter U chargeert wel enigszins, he? Belerend heb ik in ieder geval niet gebruikt. de heer Venis Nou, u zou het mailtje er eens op na moeten lezen, voor de aardigheid. Dan staat er wel een heel ander woord, maar je schrijft het wel precies zo, voorzitter. de voorzitter Nee, maar ik vind wel dat u correct moet weergeven...er staat naar mijn mening niet het woord belerend. de heer Venis Zal ik het u morgen nog even terugmailen? de voorzitter Dan haalt u het in ieder geval uit de context, en geeft het een eigen interpretatie. de heer Venis Voorzitter, het stond in een mailtje, niet uit de context of zo, hoor. Wat ik vervolgens gedaan heb is een simpele quiz gemaakt; dat leek me niet belerend. De vraag die ik aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht zou willen stellen: kunt u mij vertellen hoeveel 30% van 960 is? Dat is een concrete vraag. Vervolgens, voorzitter, heb ik het dus niet op een flap-over gedaan, maar op een papiertje, dan heeft u het allemaal voor u en is het makkelijk te volgen. In de tussentijd heeft u natuurlijk allemaal uitgerekend hoeveel 30% van 960 is. Als u mee wilt lezen, dan moet u kijken op pagina 6 van het voorstel. Daar staat onder woningdifferentiatie dat er 860 woningen gebouwd zouden gaan worden, waarvan 25% in de sociale sector en 75% vrij. Dat is 215 sociaal en 645 in de vrije sector. Dan komen er, zo staat daar ook, 100 woningen bij. Van die 100 woningen zijn er 40 in de vrije sector. Het had nog mooier kunnen zijn, het voorstel van het college, als je gezegd had Sorry, sorry, sociaal. Het had nog mooier geweest als het college gezegd had: we doen zelfs 40% sociale bouw, want dat is ook aan te tonen, dus, met die cijferreeks. Kortom, er worden nu 960 woningen gebouwd, waarvan 255 in de sociale sector en 705 in de vrije sector. Welk rekenmachinetje je ook gebruikt, de getallen die daar achter staan zijn correct. 26,6%, afgerond 27% van de 960 is sociaal, en 73% is vrij. Dus als er beweerd wordt dat we in Baanhoek West 30% sociale woningbouw realiseren, zoals in dit stuk tenminste gesuggereerd wordt, maar misschien haal ik het uit de context, dan is het zo dat het dus niet waar is. Nou, voorzitter, dit klopt, en als u het nagerekend hebt, dan had 30% van 960 uitgekomen op 288 woningen, dus we komen er in Baanhoek West 33 in de sociale sector te kort. Ik hoor straks uw reactie wel op de rekensom. Belangrijker is echter het feit dat we ook hebben mogen genieten van het afscheid van de heer Klein in de vorm van een symposium. In dat symposium was een meneer van Kooten, geen familie van, is ons verzekerd, aanwezig, die iets kwam vertellen over verkeersvoorzieningen. En die vertelde ook dat het heel belangrijk is dat als je een ontwikkeling start, je heel goed nadenkt over de infrastructuur. Het pleidooi van Pro Sliedrecht in de betreffende commissie was om dat dus ook heel goed te doen; om eigenlijk in een heel vroeg stadium van dit plan de Ketelweg door te trekken naar Papendrecht, of hoe die dan ook zal mogen heten, of waar die dan ook precies aan zal gaan sluiten, en er in ieder geval ook voor te zorgen dat je de verbinding met Sliedrecht regelt. Dus dat extra tunneltje wat er zal moeten komen onder de spoordijk door, waar nog eens heel nadrukkelijk de aandacht voor gevraagd is door de VVD, dat zou je eigenlijk in de allereerste fase moeten aanleggen. Daarmee voorkom je ook dat mensen die in deze wijk komen te wonen hun gang naar Papendrecht gaan, dat wil zeggen kiezen voor de winkels van Papendrecht in plaats van die van Sliedrecht. Een pleidooi waar ik de heer Huisman zeker in zou willen ondersteunen. Ik geloof niet in een nieuw winkelcentrum in Baanhoek West; dat komt dan net over de Papendrechtse grens. Maar zorg in ieder geval dat de mensen die zich daar gaan vestigen een potentieel vormen voor de Sliedrechtse winkeliers. Dus Pro Sliedrecht houdt een pleidooi van: volgens ons klopt de 30% niet, en zorg dat je de zaak met de infrastructuur in de allereerste fase regelt. Voorzitter, als het college ons de toezegging doet dat dat gaat gebeuren, dan zijn we daar uiteraard heel gelukkig mee en kan het mee voor de hamer; in het andere geval zullen we daar een voorstel voor indienen. De laatste vraag die ik er aan toe zou willen voegen heeft betrekking op de maatschappelijke voorzieningen. Is het nu echt zeker dat de Akker zich in Baanhoek gaat vestigen, of zouden we daar nog van af kunnen? Vanaf kunnen in de zin dat we ook gezien hebben dat in de regionale pers nog een hele discussie gevoerd wordt door het gemeentebestuur van Hardinxveld-Giessendam die zegt: waar haalt die rijke gemeente Sliedrecht dat geld allemaal vandaan (ja, Hardinxveld-Giessendam heeft het niet, dat weet ik wel) om

7 7 zich zo n school in het dorp te kunnen veroorloven? Nou, voorzitter, daar zouden we nog even graag willen vernemen hoe dat nou precies zit. Wie betaalt, zijn er afspraken gemaakt, wat kost het ons, en wat krijgen we ervoor? Dank u wel. de heer Visser Voorzitter, wat betreft het bestemmingsplan Baanhoek West zou het vanavond een vreugdevolle avond moeten zijn. Niets is minder waar. De samenwerkingsovereenkomst die nu voorligt vervult onze fractie met grote zorgen. Ik ga dit toelichten. In de commissie ruimte en groen heeft onze fractie vooral aandacht besteed aan drie onderwerpen: alternatieve energie en duurzaam bouwen, sociale woningbouw en de risico s. Op elk van deze punten zullen we nog nader ingaan, waarbij vooral ten aanzien van de risico s veel vragen zijn overgebleven. Wat betreft het eerste punt; alternatieve energie mag kort samengevat volgens het voorliggende voorstel geen geld kosten. Dus het bouwen zal op niveau B gebeuren, als het niet te duur is. Hier mag beargumenteerd van worden afgeweken na overleg met de gemeente. Als geld de doorslag geeft kunnen wij hier niet veel van verwachten. Dan nu het tweede punt. Naar aanleiding van de startnotitie zoals die is besproken in de commissie ruimte en groen op 23 augustus heeft onze fractie aangegeven dat we uitgaan van een percentage van 30% sociale woningbouw zoals dat in de startnotitie is genoemd. Er worden nu allerlei cijfers en percentages genoemd waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat we er op kunnen rekenen dat er 30% sociale huur- en koopwoningen komen. De heer Venis heeft ons hier al een voorproefje van gegeven. Vanavond, en dat heeft hij ook in de commissie gedaan, heeft hij gezegd dat het in ieder geval geen 30% van 950 is, maar eerder in de richting van 30% van 860. Daarna hebben wij de samenwerkingsovereenkomst nog eens bestudeerd, en daarbij kwamen we bij bijlage 11. Daar blijkt dat er wordt gesproken van 150 sociale koop eengezinswoningen en 64 sociale huur, en dat zijn de meergezinswoningen, dus waarschijnlijk gestapeld. Dus sociale huur is niet met een tuintje. 214, ja, dat klopt. Dat is dus de sociale huur: alleen maar gestapeld. Voor de sociale koop is geen regeling afgesproken dat de woningen bijvoorbeeld 10 jaar sociaal blijven. Als iemand na een jaar verhuist, kan hij de winst opstrijken. Het kan wel 10 jaar sociaal blijven door bijvoorbeeld daarvoor een regeling te treffen; dat schijnt zoiets te zijn als maatschappelijk gebonden eigendom regeling. Ik heb ook een rekensommetje gemaakt, dus ik ga er maar mee door. 214 woningen, mevrouw Visser zei het al, is afgerond 25% sociaal van 860. Ook in artikel 14 lid 2.a. staat dat 25% sociaal van 860 woningen het uitgangspunt is. Dit is voor onze fractie niet acceptabel. Bij verdere bestudering komen we tot artikel 4, lid 4. Ik citeer. De gemeente zal zich inspannen het aandeel sociale huurwoningen en sociale koopwoningen in het plan te minimaliseren, waarbij op voorhand wordt ingestemd met verlaging van het percentage sociale woningbouw van 30 naar 25% van het totaal aantal te bouwen woningen. mevrouw Visser Meneer Visser, wilt u die zin nog een keer voorlezen? Ik heb de samenwerkingsovereenkomst niet bij me. de heer Visser De gemeente zal zich inspannen het aandeel sociale huurwoningen en sociale koopwoningen in het plan te minimaliseren, waarbij op voorhand wordt ingestemd met verlaging van het percentage sociale woningbouw van 30 naar 25% van het totaal aantal te bouwen woningen. Dan gaat het artikel verder. Indien op basis van een besluit van een hoger bestuursorgaan de mogelijkheid zal ontstaan om dit aandeel nog verder te verlagen, dan zal de gemeente gehouden zijn deze verlaging omverwijld te bewerkstellingen. Indien het totaal aantal woningen het aantal van 860 zal overschrijden, dan geldt dat voor het aantal woningen boven de 860 daarvan 40% sociale woningbouw zal zijn. Ja, hier heb ik wat puntjes gezet in mijn eigen verhaal. Ik zou een poosje stil kunnen zijn, en ik zou een paar boze woorden kunnen zeggen. Maar ik doe het even kalm aan. Ik zeg geen boze woorden, maar bij het lezen kwam wel even in me op van GRRRR. de voorzitter Tja, hoe notuleren we dat? de heer Visser Onze fractie wil het omdraaien. Er moeten minimaal 30% van 860 sociale woningen komen. Om dit financieel mogelijk te maken mogen er maximaal 90 woningen bij gebouwd worden in de vrije sector. Om het dan toch maar even makkelijk te houden: we willen vanavond de toezegging dat er 258 sociale woningen gebouwd worden. Want als je het narekent, zijn het geen 255 maar 258 sociale woningen. Het zou kunnen betekenen dat daarvoor de samenwerkingsovereenkomst op dit

8 8 punt veranderd moet worden. De positie van Tablis wordt wel genoemd in de startnotitie, maar niet in de samenwerkingsovereenkomst. Hier moet een driepartijenovereenkomst voor komen. Ja, op een gegeven moment is de tijd op, maar we hebben toch op een aantal punten wel meer het idee dat de startnotitie nu buiten spel wordt gezet, want in de samenwerkingsovereenkomst staat dus dat de samenwerkingsovereenkomst boven de startnotitie. Dan zou je het helemaal moeten vergelijken, maar daar hebben we in augustus mee ingestemd, met die startnotitie, en nu komen we allerlei verschillen tegen. En dan wordt die ook nog een keer buiten spel gezet. dat was het tweede punt. En dan kom ik op ons derde punt, de risico s. Op 23 augustus 2004 hebben wij in de commissie ruimte en groen gevraagd naar de risico s. Tot nu toe hebben wij niet op alle punten een bevredigend antwoord gekregen. De hoogspanningsleiding hebben we het over gehad; daar is toch wel een redelijk nieuw feit. Er is een brief van 24 december 2004 van staatssecretaris van Geel. Daarin kondigt hij aan dat hij gemeenten wil gaan adviseren zoveel mogelijk te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden van hoogspanningsleidingen. Het is een openbaar gegeven waar we niet omheen kunnen. Voorkomen moet worden dat kinderen uit sociale doelgroepen in de potentiële risicozone worden gehuisvest of naar school moeten gaan. Daar zullen we toch op de een of andere manier creatief mee om moeten gaan. Dat zou kunnen betekenen dat behalve water en groen deze ruimte ook gebruikt wordt voor infrastructuur en parkeren. Er zijn mogelijkheden voor parkeren buiten de wijk, waardoor de wijk zelf gezelliger wordt. Maar dan ben ik aan het ontwerpen, en we moeten ons vanavond beperken tot hoofdlijnen. Dus: voorkeur voor water, groen, infrastructuur en parkeren. Andere risico s heeft de fractie van Pro Sliedrecht al genoemd, onder andere Du Pont, financiële risico s, procedurele risico s, planningsrisico s. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over de dijkstrook; die staat nu een beetje buiten het plan, maar die ligt wel in de buurt van de Ketelweg. Dat betekent dat er infrastructuur op aangelegd gaat worden, die dan voor rekening van de gemeente Sliedrecht is. Dus het is niet alleen een planningsrisico, maar die dijkstrook zou natuurlijk best een financieel risico kunnen zijn. We hebben in het algemeen gevraagd naar risico s. Als laatste wil ik nog noemen dat er toch nogal wat restgronden zijn die geen eigendom zijn van AVE, en ook geen eigendom zijn van de gemeente Sliedrecht. Zou daar nog iets meer van te zeggen zijn? Dan nog wat losse opmerkingen. Als AVE het beeldkwaliteitsplan maakt, wat is dan de kwaliteit van zo n beeldkwaliteitsplan? We zijn nu net een beetje aan het leren als raad om zelf kaders te stellen; daar moeten we denk ik vooral mee doorgaan. Zo n beeldkwaliteitsplan wordt dan zoals het nu in de procedure staat getoetst door de projectgroep. Het kan goed komen, maar om het zelf te maken zou beter zijn, en dat was aanvankelijk het plan. Maar goed, dit is een punt dat we met zijn allen in de gaten moeten houden, dat als AVE dat beeldkwaliteitsplan gaat maken, het goed getoetst wordt. Wat betreft de verkeersmaatregelen: wanneer wordt de tunnel gemaakt? Er staat niet bij hoeveel die kost en wat de gemeente daar aan mee moet betalen. Wie betaalt wat, en waar staat dat? Er staat wel dat de overschrijdingen voor rekening van de gemeente komen. Als optie om er financieel uit te komen zou, in tegenstelling tot wat andere fracties gezegd hebben, hoewel ik ook een liefhebber van een goede ontsluiting ben, het best eens kunnen zijn dat zo n tunnel dan wat later aangelegd wordt. Want zodra die aangelegd wordt gaat wel de renteteller lopen. Als onderhandelingsruimte zou dat misschien voor de toekomst gebruikt kunnen worden. Maar goed, het uiteindelijke plan moet wel een goed plan worden, en daar komen wij graag ook bij de uitwerkingsplannen die AVE gaat maken ook weer graag als gemeenteraad aan bod, als kaders maken voor de inrichting van de openbare ruimte. Misschien zouden toch ook nog een keer de financiële risico s getoetst moeten worden. Dank u wel. de heer Venis Voorzitter, als ik het verhaal van de heer Visser nu goed volg, en ik zal maar eerlijk zeggen dat ik daar enigszins door verrast ben, omdat ik hier toch wel een heleboel zaken door hem heb horen noemen, terecht, overigens, die ik in de commissie niet voorbij heb zien gaan. Althans niet met deze intensiteit. En als ik nu het aantal vragen hoor die hij op het college afvuurt, en vervolgens de discussie die we hier in deze raadzaal moeten voeren, dan komt het er eigenlijk op neer dat u zegt: haal dit maar terug. Begrijp ik dat goed? Of wou u hier vanavond ook nog een besluit over nemen? Want ik kan me niet voorstellen dat er vanavond iets unaniems gevonden kan worden. de heer Visser Dit was mijn bijdrage in eerste termijn, ik wacht graag de reactie van het college af. de heer Huisman Ja, maar meneer Venis, wat is er dan niet gepasseerd in die commissievergadering?

9 9 de heer Venis Nou, niet tot in detail de verhalen vanuit de akte die de heer Visser nu aangeeft. Er is daar wel gesproken over de financiële risico s, maar die vragen zijn beantwoord. De SGP/ChristenUnie komt nu met nieuwe vragen en nieuwe twijfels, en wil dat aangetoond hebben. Volgens mij doe je dat vanavond niet. de voorzitter Ik denk dat we eerst de reactie van de portefeuillehouder maar even moeten afwachten. de heer Venis Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens, maar de ellende is een beetje dat ik de heer Visser al eens eerder in deze raad een echt hartstikke gefundeerd verhaal heb horen vertellen, waar uiteindelijk niet zo gek veel van overbleef. Ik zou het zonde vinden als dat vanavond weer zou gebeuren. de voorzitter Ik denk dat we alle tijd hebben vanavond. De heer van Dijk. de heer van Dijk Ik wil even aanvullend op de heer van Eijk wat zeggen. de voorzitter De heer van Eijk. de heer van Eijk Dank u wel, voorzitter. Met de commissievergadering heb ik een voorbehoud gehouden, omdat bij ons niet duidelijk was of er nu wel of geen nieuwe tunnel aangelegd zou worden, en ik heb begrepen dat dat toch wel gaat gebeuren, al is het alleen maar voor fietsers en voetgangers en eventueel openbaar vervoer. Waar ik wel op stuit, of gestoten ben, voorzitter, dat is de eventuele nieuw aan te passen normen voor het bouwen onder de hoogspanningsmasten. De heer Visser heeft er ook al op gewezen. dat gaat toch wel andere vormen aannemen. Wij hebben in de commissie gesproken over 38 meter. Binnen 38 meter van de hoogspanningsmasten mag je niet bouwen. De nieuwe eisen, ook voor Baanhoek Oost, het Merwebolderterrein, zullen kunnen gaan worden 150 meter. dan werd er wel in de commissie gezegd van: het is het oude bestemmingsplan; die laat die 38 meter nog toe. Voorzitter, ik denk niet dat we daar goed mee bezig zijn, want als je de heer Huisman Meneer van Eijk, nu ga ik u toch onderbreken, want in de commissie vergadering heb ik dit als PvdA heel duidelijk naar voren gebracht, en ik heb eigenlijk weinig bijval gehad van de andere fracties. de heer van Eijk Die krijgt u dan nu, want ik heb daar later de stukken op nagelezen. de heer Huisman Ik ben heel blij dat u het daar mee eens bent, want dat was voor onze fractie toch wel een heel belangrijk punt, want je zult toch maar in een dilemma zitten als je wilt bouwen en de Europese normen zijn verhoogd tot 150, of verlaagd, het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk; ga je daar bouwen of niet? de heer van Eijk Ja. Mag ik dan nu mijn verhaal afmaken? Ik denk dat we toch die 150 meter aan moeten houden. Ik ben benaderd door een arts, en die zegt dat het toch gevaarlijk is voor kleine kinderen om kort bij of onder een hoogspanningsmast te wonen. Dit kan gevaar opleveren voor de kinderen. Dan is het zo dat wij, als wij zeggen, de nieuwe eisen moeten aangepast worden, maar het bestemmingsplan laat momenteel nog 38 meter toe, dan vraag ik me af, zijn we dan wel goed bezig? Want ook de nieuwe bewoners kennen straks de nieuwe eisen, en de woningen die binnen 150 meter gebouwd zouden worden zullen dan waarschijnlijk onverkoopbaar worden. de heer Huisman Ter interruptie: dus toen zei de heer van t Hoff hier aan tafel: woningen onder die hoogspanningsmasten zullen waarschijnlijk wat goedkoper worden. Dus ik ben bang dat dat sociale woningbouw wordt. de heer van Eijk Ik ben bang dat ze helemaal niet verkoopbaar zullen zijn.

10 10 de heer Huisman En toen zei ik met alle respect omdat het dus voor jongere mensen was, en het is mij kwalijk genomen, dus er worden bejaardenwoningen gebouwd, en dat was wel heel grof dat ik dat zei, want op bejaarden heeft het waarschijnlijk geen uitwerking. de heer van Eijk Ik denk dat wij aardig naar u toe gekomen zijn, meneer Huisman. de heer Huisman Dank u wel. de heer van Eijk Maar ik wil dit toch nadrukkelijk, nadat ik de stukken nog eens goed had doorgelezen, wil ik hier toch nog eens goed de aandacht op vestigen. mevrouw Visser Meneer van Eijk, mag ik even wat vragen? U zegt, ik wil daar nog eens goed de aandacht op vestigen. Maar zegt u van: ga maar verder met dit plan, of zegt u, wethouder, ga maar terug naar de tekentafel en kom maar terug met een plan met woningen verder dan 150 meter van de hoogspanningsmasten? Want alleen aandacht vestigen ergens op is natuurlijk verdomde makkelijk. de heer van Eijk Mevrouw Visser, ik wacht het antwoord van de wethouder af. mevrouw Visser Maar we hebben toch als raad een adviserende functie? Je kan toch niet altijd maar wachten? je kunt toch als raad zeggen: ga nou die kant maar op? de voorzitter Mevrouw Visser, u heeft een antwoord gekregen. Ik ga verder met meneer Huisman. oh sorry, meneer van Dijk nog. de heer van Dijk Ik wil even nog kort zeggen dat wij nooit zo enthousiast geweest zijn over deze wijk; dat is algemeen bekend. Maar we zullen dat niet blokkeren vanavond. Want we ons wel moeten realiseren, en daar vestig ik nadrukkelijk de aandacht op, is dat als we deze wijk bouwen, we ons natuurlijk wel vastklinken aan de Drechtsteden. Dat moeten we ons realiseren. Als deze wijk gebouwd is, dan is Papendrecht en Sliedrecht gewoon een groot woningbouwgeheel, en dan kunnen we nooit meer zeggen: we zijn los van de Drechtsteden. We zijn er dan gewoon één geheel van. Maar een leuk politiek feit vind ik dan nog dat iemand van een lokale Sliedrechtse partij toch wel gezorgd heeft dat die wijk daar gekomen is, en dat we dus vastgeklonken zijn aan de Drechtsteden. Dat vind ik wel aardig. de heer Venis Weet je, ik word altijd zo benieuwd wat de VVD dan wil. Ik ben dus bij het afscheid van de heer Klein geweest, en daar heb ik ook horen vertellen wat de provincie daar nou maximaal toe wil staan. Het is uniek om de kiezers van de VVD te bedienen; dat worden een paar woningen in het groene hart. Dan moet je vooral met zijn allen gaan zitten besluiten vanavond dat je het niet doet. Maar zit dan ook niet te de heer van Dijk Ik heb ook niet gezegd de heer Venis Nee, dat heb ik ook gehoord. U zei, u zult het vanavond niet blokkeren. De heer van Eijk heeft ook een verhaal voor de vaak zitten houden. de heer van Dijk Een beetje onparlementair natuurlijk, maar het leuke politieke feit is, we hebben hier een lokale partij, Pro Sliedrecht heten ze inmiddels, na drie naamswijzigingen, en de man die daar dus net het woord gevoerd heeft, heeft de benen uit zijn gat gelopen om deze wijk te realiseren, en dus om aan te klinken bij de Drechtsteden. Dus als we over tien jaar hier een voorstel krijgen voor een Drechtstad, dan kunnen we daar niet onderuit. de heer Venis Ja, en als je nou tien jaar geleden gewoon besloten had om het te doen, hadden we deze discussie vanavond niet gehad. de voorzitter Heren, u heeft voldoende gelegenheid gehad. De heer Huisman.

11 11 de heer Huisman Dank u wel, voorzitter. Als fractie van de PvdA zitten we natuurlijk in een dilemma. Stralingsgevaar, nieuwe normen en dergelijke; het zal maar mislopen straks, en dan hebben we ergens vóór gestemd, dus dat we akkoord gingen met de bouw van een nieuwe wijk, en ja, als het misloopt voelen wij ons daarvoor verantwoordelijk. Aan de andere kant: PvdA heeft nieuwbouw hoog in zijn vaandel staan, dus ja, bouwen moet ook gebeuren. Dus u begrijpt ons dilemma. In de vorige commissievergadering hebben we daar uitgebreid over verteld; de gevaren over de straling en dergelijke. En toch hebben we wat concrete vragen, die richting uit. Allereerst: zijn er alternatieven te vinden voor het eventueel verleggen of verplaatsen van de hoogspanningsmasten, of dat binnen het kostenplaatje past. Is er een rapport van de GGD of komt dat er nog? En dan heel belangrijk: komen de scholen onder de masten binnen een straal van 150 meter Europese norm in verband met stralingsgevaar voor kinderen? En dan kom ik weer bij wat ik net ook zei, is er onder de hoogspanningsmasten sociale woningbouw gepland? Want ja, goed, die zijn wat goedkoper. Ik heb dus hier ook gehoord dat de woningen onder die masten binnen 150 meter waarschijnlijk goedkopere woningen zouden worden, en dat zou ik heel vervelend vinden. Dan betreurt de fractie van de PvdA het dat er weinig gedaan wordt aan alternatieve energie. Het zou te duur zijn, en als het inderdaad mis gaat met het milieu en het klimaat wat tegenwoordig in allerlei rapporten, op televisie, enzovoort gekenschetst wordt, en denk er aan tussen nu en tien jaar gaat het mis, dank denk ik: alternatieve energie is te duur, maar als het straks en met het klimaat en met het milieu mis gaat, dan hebben we veel meer kosten. En dan kun je zeggen, goed, het is maar één kleine woningwijk, maar je moet ergens aan beginnen, en het is onze laatste woningwijk waar we iets aan kunnen doen, voorlopig. Sociale woningbouw, ja, ons stokpaardje natuurlijk. Van 70 naar 30; we waren hartstikke optimistisch, en op een gegeven moment het rekensommetje van de heer Venis in de commissie temperde het optimisme. dat was eigenlijk toch wel een teleurstelling. De raamovereenkomst van Baanhoek West, op pagina 7 onder punt 4 inderdaad, wat de heer Visser ook zei, een verlaging van 30 naar 25%. Ik hoef het u niet verder uit te leggen. Wij snappen er niks meer van. Dus graag, college, een antwoord, het is erg verwarrend. dan voorlopig ons laatste punt over dit onderwerp. Ik heb er niemand over gehoord: dat is het station. Komt dat station er eigenlijk nog? Hoe staat het met dat station, hoe groot is de kans dat dat station er komt? Wie bekostigt het en welke actie gaat B&W hier op zetten zodat het station, dat ons eigenlijk wel beloofd is in Baanhoek West, dat dat er komt? Ik had nog wat punten, maar dan treed ik in herhaling. Even kijken of ik iets gemist heb. Ik ben benieuwd naar de beantwoording. de voorzitter Het college heeft behoefte om een aantal van uw vragen goed door te spreken om tot een goede beantwoording te kunnen komen. Ik schors de vergadering tot uur. SCHORSING de voorzitter Dames en heren, ik verzoek u weer plaats te nemen en heropen de vergadering. Het woord is aan wethouder Verboom. wethouder Verboom Voorzitter, collega van Kooten en ik hebben de beantwoording verdeeld, dus ik denk dat de heer van Kooten de eerste vraag op zich neemt. wethouder Van Kooten Dat wil ik met alle plezier doen. De eerste vraag is gesteld door de heer Pietersen van het CDA omtrent de euro die nog aan kosten binnen de ambtelijke organisatie worden gemaakt. Ik heb in de commissie proberen uiteen te zetten dat die euro verdeeld is over diverse onderdelen binnen de ambtelijke organisatie; er zit een stukje personeelszaken bij, een stukje salarisadministratie, dus alles ten aanzien van de ontwikkeling van zo n locatie is versnipperd. Nou, dat hebben we geprobeerd voor u inzichtelijk te maken. Daar is een bedrag mee gemoeid van euro. We hebben gezegd: laten we dat nou het eerste jaar ten laste brengen van de reserve egalisatie grondkosten woningbouw; dat is ook wel de meest geëigende manier, en voor de volgende jaren komen we daar bij u op terug bij de Zomernota, om te kijken hoe we die dekking dan aangeven. Wij verwachten namelijk dat binnen het ambtelijk apparaat, daar heb je natuurlijk altijd mutaties over een langere periode gezien. We sluiten niet uit dat we binnen de mutaties die plaatsvinden dit ook op kunnen vangen. Dus dan hoeft het nog niet eens zozeer te zijn de zorg waar u bang voor bent, maar

12 12 daar komen we bij de Zomernota op terug. Een vraag nog van de heer Venis ten aanzien van de maatschappelijke voorzieningen Merwerodeschool; die vraag heeft uw fractie een half jaar terug ook al een keer gesteld ten aanzien van de Akker. de heer Venis Net andersom, denk ik. wethouder van Kooten Maar goed, mijn verhaal heeft te maken met de Merwerodeschool, want wat heb ik toen als antwoord gegeven? Dat toen wij een jaar terug u uiteenzetten wat de visie van het college was ten aanzien van de onderwijsvoorzieningen binnen onze gemeente, hebben wij geschetst dat wij niet uitsloten dat de Merwerodeschool naar Papendrecht zou gaan. Dat betekent dat je via de algemene uitkering van het Gemeentefonds extra geld krijgt voor die doelgroep aan kinderen. We hebben toen ook aangegeven: we sluiten niet uit dat we als één school vertrekt naar een buurgemeente, we een andere school binnen kunnen halen waardoor we de financiële middelen die we nu van de overheid krijgen, kunnen waarborgen. Daarom hebben we toen ook aangegeven als commissie en ook als raad: als de Merwerode vertrekt, dan kunnen we de Akker binnenhalen, en dan hebben we dezelfde doelgroep binnen onze gemeentegrenzen. Waarom procederen ze nog? Die vraag heeft u een half jaar eerder ook gesteld. Ik heb u toen proberen aan te geven dat het met name gaat omtrent de huisvestingsverordening die de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft, en de vraag dat als je belanghebbende kinderen binnen je gemeentegrenzen hebt wonen, of dat je een aanvraag van een school voor die doelgroep, dus zeg maar een school voor speciaal onderwijs, of dat je die zonder meer kan weigeren. Daar gaat men name de vraag om; daar is nog geen jurisprudentie over, en daarom wordt er dus geprocedeerd. de heer Venis Dus als zou blijken dat Hardinxveld-Giessendam helemaal mis zit? wethouder Van Kooten Dan zullen ze nog hier komen, want ik heb nog geen andere berichten gekregen dan ik u een half jaar terug heb verteld. De laatste vraag is er één van meneer Visser ten aanzien van de financiële risico s. Zij vraag was of dat nog een keer getoetst zou moeten worden of kunnen worden. Uiteindelijk maakt u de keus, maar ik adviseer het u niet, omdat met name de samenwerkingsovereenkomst, maar ook de exploitatieovereenkomst is bezien door de Task Force, door het ministerie van VROM, door Deloitte, door OPP, zeg maar een dochteronderneming van ROM-D, met name ten aanzien van de exploitaties, Veldhuijzen en Schep Advocaten, en ROM-D zelf nog een keer, die een groot gedeelte van de uitvoering van Baanhoek West voor zijn rekening zal nemen. Dus wij zijn van mening dat het door diverse instanties voldoende is bekeken. wethouder Verboom En het aardige was dat wij dat niet eens zelf betaald hebben. Ik begin bij Pro Sliedrecht met de vragen over de 30%, maar die zijn door meerdere fracties, met name ook door SGP/ChristenUnie gesteld. Meneer Venis, uw rekensommetje klopt. Maar ik kan u ook een ander sommetje voorrekenen, wat net zo kloppend is, en ook kloppend te maken is. Kloppend te maken wil zeggen: gewoon optellen, maar ik zal wel uitleggen waarom. Vorige keer in de commissie heb ik het ook geprobeerd, maar u begreep dat toen niet, of ik begreep ú niet. Er zit wel een geschiedenis aan. We hebben met elkaar afgesproken, ook in regioverband, dat er 30% sociale woningbouw van met name de grote bouwlocaties (Volgerlanden, Oostpolder en Sliedrecht Baanhoek West) gerealiseerd zal worden. Tijdens de onderhandelingen met van Erk liepen we er tegenaan dat we op geen enkele manier een sluitende grondexploitatie konden bewerkstelligen. We hebben toen de zaken door laten rekenen door de mensen die wethouder van Kooten al aangegeven heeft, en er kwamen twee opties uit. Dat betekent dat je alle grondprijzen gaat verhogen, waardoor dus extreem dure grond en woningen gaan ontstaan, of je brengt het aantal te realiseren sociale woningen terug van 30 naar 25%. Een rekensommetje leert overigens dat wij, als wij dus die 30% op die 860 woningen loslaten, dat we dan een tekort hebben van 1,2 miljoen euro. Nou, dat is heel lastig op te lossen. vervolgens hebben we gezegd: dan gaan we eens uit van die 25% sociale woningbouw; is het dan wel rond te krijgen? Toen was er een sluitende exploitatie. Dat hebben we overigens niet alleen bedacht; daar is ook bij betrokken geweest ROM-D en ook de regioportefeuillehouder die met name voor het realiseren van de woningbouwplannen is, wethouder Sas uit Dordrecht. U hebt daarna aangegeven in de commissievergadering: nou, wij vinden het toch geen goed idee, die 25%. Zorg dat je aan die 30%

13 13 komt, want dat stond in de startnotitie die ROM-D gemaakt heeft. Daar hebben we als college goed naar geluisterd, en we zeiden: hoe kunnen we en een sluitende grondexploitatie houden en toch die 30% realiseren? Daar is een constructie voor gevonden, en die is als volgt. Er is vierkante meter grond ingebracht waarop maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd moeten worden; daar hadden we overigens ook nog geen financiering voor. En hoe zouden we dat nou kunnen betalen? Dat zou je kunnen betalen door 100 extra woningen te bouwen. Dan zou je zelfs nog geld over hebben, overigens. Toen is gekeken naar, kunnen van die 100 extra woningen 40%, oftewel 40 woningen, in de sociale sfeer bouwen? Wat betekent het als je die 40 extra woningen optelt bij die 215 van u, meneer Venis, waar die 25% sociaal staat? Dan heb je 258, o nee, 255 woningen, en dan kom je er drie te kort. Met de extra opbrengst van die 60 woningen kun je de maatschappelijke voorzieningen financieren die we met elkaar zo graag willen. Dit is ook voor het college de enige manier om op een goede manier invulling te geven aan de sociaal maatschappelijke voorzieningen, dus scholen, een gezondheidscentrum, de sporthal enzovoort. Dus het was voor ons een eenvoudige keus. Of je hebt 25% sociale woningbouw van die 860; als je dat niet uitbreidt met 100 extra woningen, kun je het aantal sociale woningen niet opkrikken naar die 30% en je kunt ook de maatschappelijke voorzieningen niet financieren. Ik hoop dat dat duidelijk is. de heer Visser En waarom wordt er dan niet gewoon gezegd: wij bouwen 258 sociale woningen? Dan kunnen wij het allemaal begrijpen. wethouder Verboom Als het over drie woningen gaat, kan ik dat toezeggen. de heer Visser Nee, daar gaat het me niet om. Ik wil inderdaad 258 sociale woningen, maar laat ik mijn vraag anders stellen. Waarom wordt er niet gewoon gezegd, 255 woningen? het gaat me er niet om dat ik de indruk wil wekken dat ik over 1 of drie woningen praat; ik wil gewoon transparantie en duidelijkheid, zodat wij raadsleden het kunnen begrijpen, dat de mensen die het in de krant lezen het kunnen begrijpen. Ik wil vanavond gewoon de toezegging 255 sociale woningen, of liever nog 258. wethouder Verboom Die krijgt u. wethouder Van Kooten Ja, bij een maximum van 950 woningen, heeft u gezegd. Helder, geen probleem. wethouder Verboom Dan bouwen wij die. Ik kwam er drie tekort, en die vind ik wel. mevrouw Visser Ja, mevrouw Verboom, maar als u dat nu zo toezegt, dan komt u er ook nog tien tekort bij die extra. Dus dan komt u er ook nog tien tekort bij de financiering van de voorzieningen, en hoe verkoopt u dat dan? Want die had u eerst nodig in dit raadsvoorstel, en die kunt u nu net zo makkelijk laten vallen? wethouder Verboom Ik laat geen woningen vallen. mevrouw Visser Jawel, want meneer Visser heeft gevraagd 255, liefst 258 woningen sociaal. En hij heeft gezegd, die 100 woningen wil ik terugbrengen naar 90. Dus in plaats van 960 woningen totaal vraagt hij er 950. En als u die nu toezegt, dan laat u nu tien woningen vallen op de financiering van die maatschappelijke voorzieningen. Dan heeft u òf hartstikke veel over in de exploitatie, of u heeft nu een probleem met uw financiering. Ik ben geen boekhouder, maar ik kan wel rekenen. wethouder Van Kooten Die constatering klopt wel. Kijk, als je 860 woningen hanteert met 25 of 30%, en vervolgens heb je er nog 100 in reserve, om het zo maar te duiden, 860 en 100 is volgens mij 960. Maximaal 950, heb ik verstaan. de heer Visser En 258 sociale woningen. En wat voor percentage, daar komen we toch niet uit, we kunnen beter over aantallen praten en dan praten we over 258 stuks sociale woningbouw, en dan liefst nog sociale huur.

14 14 wethouder Van Kooten 30% van 860 heeft u gezegd, met een maximum van 950. de heer Visser En kan dat nu vanavond toegezegd worden? dat heb ik uit het antwoord van de wethouder nog niet begrepen. wethouder Verboom Ja, dat kan ik toezeggen, 258 woningen. de heer Visser Nou, waarvan akte. mevrouw Visser Dan heeft u nu een tekort van euro gecreëerd. wethouder Verboom Ik kom er drie te kort. mevrouw Visser Nee. U laat er tien vallen op de financiering van de maatschappelijke voorzieningen, en die kosten euro, staat ergens genoemd. keer tien, = euro, is nu het gat in uw financiering, als u die toezegging doet aan de ChristenUnie/SGP. Ik vind het prima dat u die toezegging doet, maar dan moet u mij vertellen hoe u dat gaat repareren. Want ik ga niet in de Zomernota repareren. wethouder Verboom Kijk, de basis is een sluitende exploitatie. Als wij dat als uitgangspunt hanteren, plus het aantal sociale woningen wat gevraagd wordt, dan is het aan het college maar ook aan de ontwikkelaar om dat te realiseren. Een sluitende exploitatie èn een financiering van de maatschappelijke voorzieningen. de heer Tanis Maar dat zou dan betekenen dat u zich in feite niet vastlegt op die 950? Want het criterium is dan de sluitende exploitatie. dat kunnen er bij wijze van spreken ook 980, of 920 zijn. wethouder Van Kooten Kijk, laten we wel helder met elkaar zijn, dat we altijd als uitgangspunt hebben gehanteerd een sluitende exploitatie. En ik zou best met u de afspraak willen maken: laten we kijken of dat met 950 kan, zoals het voorstel van de SGP/ChristenUnie is, maar als je 860 plus 100 neemt, kom je op 960. Dus zo simpel moeten we met elkaar ook wel rekenen. Dus als het een niet kan, dan zou ik wel graag de ruimte krijgen om dan naar 960 te kunnen, maar wel de inspanningsverplichting om er 950 van te maken. Lukt het ons niet, dan zullen we bij u terug moeten komen. Anders heeft u wel een gat in de begroting. de heer Visser De vraag van meneer Tanis is wel terecht. Het uitgangspunt is 258 sociaal, en of er nou 30, 60 of 90 of 100 extra woningen voor zijn, dat is punt 2. Dat is wat ik bedoel. wethouder Verboom Wij bouwen 258. wethouder Van Kooten Dat is helder, maar tot hoever rek je het op, tot 950 of tot 960? Dat is even de discussie. de heer Visser Als het maar 258 sociaal is. wethouder Van Kooten Met een sluitende exploitatie. wethouder Verboom Juist, want dat is de bedoeling. De heer Visser zegt ook, kort samengevat: alternatieve energie mag geen geld kosten. Nadrukkelijk is ook gesteld dat het voorstel tot afzien van deze eis ook beargumenteerd als beslispunt moet voorgelegd worden aan de stuurgroep en aan de projectgroep. Een afweging kan zijn dat de extra kosten die gemaakt worden in geen verhouding staan tot de voordelen die er zijn.

15 15 de heer Visser U doelt waarschijnlijk op Duurzaam Bouwen. U zei alternatieve energie, en dat is helemaal van de baan. wethouder Verboom Oh, sorry. Ik bedoel duurzaam bouwen. De heer Huisman had het over alternatieve energie, maar zo ver was ik nog niet. Dus een afweging kan zijn dat de extra kosten om niveau B te halen, want we voldoen aan het convenant wat we met elkaar afgesproken hebben, we voldoen aan niveau C. Als we nog een stapje hoger willen, naar B, dan moet dat worden voorgelegd aan de projectgroep. Dus uitgangspunt is B; wordt daar van afgeweken, dan voldoen we nog altijd aan het convenant dat C. noemt. Eenzijdig kan van Erk daar dus niet toe overgaan. dat is altijd in overleg met de gemeente, met de stuurgroep en de projectgroep. Dan maakt u nog een opmerking, meneer Visser, over de positie van Tablis. Tablis wordt genoemd in de startnotitie van ROM-D, maar niet meer in de samenwerkingsovereenkomst, zegt u. Ik denk dat u zich daarin vergist, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, want in artikel 14 van de samenwerkingsovereenkomst wordt Tablis met naam en toenaam genoemd. En dan het derde punt waar uw grootste zorg ligt, zegt u, dat zijn de hoogspanningsmasten, en daar hebben anderen ook over gesproken. Binnen de regio, en daar heb ik in de vorige commissievergadering ook over gesproken, is er over de mogelijke gevolgen van de effecten die de hoogspanningsmasten hebben, uitgebreid van gedachten gewisseld. daar lagen een aantal stukken aan ten grondslag, onder andere het stuk van de Gezondheidsraad, maar ook de verschillende advisering die VROM heeft uitgebracht. VROM is niet eenduidig in de advisering; kun je daar nu wel of kun je daar nu niet bouwen? Er is geen causaal verband aangetoond tussen het krijgen van leukemie door kinderen en hoogspanningsmasten; laat ik het dan even zo kort door de bocht zeggen. Dat wil niet zeggen dat we daar door alle geruchten en onderzoeken die er gaande zijn, geen rekening mee willen houden. Bij de Gezondheidsraad heeft het er in ieder geval niet toe geleid dat er een bouwstop wordt opgelegd in het gebied rond de hoogspanningsmasten. Als we nu over Baanhoek West praten, hoe ga je daar nou mee om, dan is er sprake van een in oktober 2003 goedgekeurd bestemmingsplan, toen ook al voor een deel bekend was dat die discussie gaande was. Er is toen een werkwijze afgesproken in de regio, want ook Papendrecht en Dordrecht hebben daar mee te maken. daar zeggen we: we gaan toch handelen vanuit een zogenaamd voorzorgprincipe. Het voorzorgprincipe houdt in dat bij het uitwerken van de plannen we ook een onderzoek zullen doen naar de huidige veldsterkte. En die veldsterkte is heel bepalend voor de functies die er onder mogen of kunnen komen. Wat we in ieder geval niet zullen doen is op die locatie scholen vestigen. Dat alvast in de richting van de PvdA, en als het over sociale woningbouw gaat, dat is ook niet in die zin gezegd. De heer van t Hoff heeft in de commissie gezegd: het zou betekenen dat als daar woningen gebouwd worden, dat die in prijs naar beneden gaan en dan praten we over koopwoningen. met andere woorden, nog even terug. De komende tien jaar tijdens de bouw zullen de ontwikkelen op het gebied van die 380 KV leidingen als aandachtsgebied aangemerkt worden en gevolgd worden. En dat zal zeker een onderwerp van informatie en communicatie zijn, ook van u. Wij zullen ons laten informeren, maar we zullen ook moeten communiceren met toekomstige bewoners die daar eventueel een woning gaan kopen of gaan huren of wat dan ook, zodat in ieder geval alle ontwikkelingen die op dat gebied plaatsvinden, doorgecommuniceerd worden, en dat mensen heel bewust weten welke discussie er speelt, en als er nader onderzoek is gedaan, van welke gevolgen dat heeft voor het eventueel wonen daar. de heer Visser Kun je nu zeggen dat de sociale woningbouw niet in de risicozone van de hoogspanningsmasten komt? wethouder Verboom Kijk, we zijn helemaal nog niet zo ver dat we precies kunnen zeggen waar welke woningen komen. We gaan nu een verdelingsplan maken, en een inrichtingsplan maken, waar ook bekeken moet worden waar we gaan beginnen en waar welke woningen komen. Dus het is niet zo dat er koopwoningen komen; dat kan ik niet zeggen. Het is niet zo dat ik kan zeggen dat er sociale woningen komen. We gaan een verdelingsplan maken van dat hele gebied; wat is de meest optimale manier om het gebied in te richten? de heer Huisman Ja, maar ik krijg een beetje pijn in mijn buik, mevrouw Verboom. We weten allemaal, alles moet sluitend zijn in de begroting, en noem alles maar op, maar we weten toch allemaal dat sociale woningbouw en ook sociale koopwoningen, dat dat gewoon goedkopere woningen zijn dan

16 16 de rest. Ik kan me voorstellen dat naar aanleiding van de andere normen, als we praten over de hoogspanningsstraling, wat in 2003 nog goedgekeurd werd, dat iedereen heel enthousiast was, maar als we nu gaan praten over die norm van 150 meter binnen die hoogspanningsmasten, dat daar geen weldenkend mens een woning koopt van misschien twee tot drie ton, of duurder of misschien wel goedkoper, en dat uiteindelijk de sociale woningbouw daaronder geplaatst wordt. Ik heb daar toch mijn twijfels over. wethouder Verboom We hebben bijzondere aandacht voor die zaak. Dat mag duidelijk zijn. Er zitten bepaalde risico s in, ook in de exploitatie van zo n gebied. We hebben met elkaar een sluitende exploitatie afgesproken. Die risico s, daar verwijzen we ook naar in artikel 4 lid 7 en 8. Die zijn in die samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. dat betekent dat als er externe factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van het gebied, dat we met partijen, dus de ontwikkelaar en de gemeente, opnieuw om de tafel moeten om te kijken hoe we het plan zo kunnen herinrichten dat we een sluitende exploitatie houden. Dat is een ontzaglijk moeilijke opgave, maar als in de loop der jaren blijkt dat we op die manier niet kunnen bouwen onder die hoogspanningsmasten, dan zullen wij daar onze aanpassingen aan moeten doen. maar we hebben nu te maken met een de heer Huisman Maar hoe lang denkt u dat het nog gaat duren dan? wethouder Verboom Nou, dat hangt van het ministerie van VROM af. Het ministerie van VROM zegt niet tegen de gemeenten: je mag daar niet bouwen. De provincie zegt dat evenmin. We hebben een goedgekeurd bestemmingsplan waar toen al kennis aanwezig was dat er mogelijk bepaalde risicofactoren zijn, mogelijk zeg ik, en het plan is gewoon met die wetenschap goedgekeurd. En moeten we nu gaan anticiperen op zaken die misschien nooit aan de orde zullen komen? Want dat kan natuurlijk ook. de heer Huisman Of op zaken die misschien wel aan de orde komen. Als dat blijkt, dan zijn we misschien te laat. wethouder Verboom Als blijkt gedurende de planperiode dat er factoren aanwezig zijn, of redenen aanwezig zijn, omdat er causaal verband is aangetoond, want daar praat je dan over, dat er op die manier niet gebouwd mag worden, dan zullen we dat ook niet doen. Maar die reden is er nu niet. de heer Venis Betekent dat dat het in de planontwikkeling zo zal zijn dat de strook in de buurt van de masten aan het eind van de planperiode gerealiseerd zal gaan worden? wethouder Verboom Ik heb net al aangegeven, dat is dan ook gelijk een antwoord op de vraag hoe de infrastructuur aangelegd gaat worden: er wordt nu een plan gemaakt om te kijken hoe het hele gebied er uit gaat zien, en daar hangt ook mee samen waar ga je beginnen? Gaan we aan de oostkant beginnen, gaan we aan de westkant beginnen, noord of zuid? Dat weten we allemaal nog niet, daar gaan we nu aan werken. Ik kan nu nog niet zeggen dat we niet bij de hoogspanningsmasten zullen beginnen. Dat hangt van ontzaglijk veel factoren af. de heer Lavooi Maar wat de heer Venis nu inbrengt zou een oplossing kunnen zijn voor je dilemma. Namelijk: beginnen in de buurt van de dijk, en de discussie die mogelijkerwijs nog over ons heen komt, daar creëer je voor jezelf dan tijd voor. wethouder Verboom Nou, we zullen in ieder geval die risicofactoren zoveel mogelijk uitsluiten. de heer Lavooi Maar Venis doet een heel concrete suggestie volgens mij. Begin aan de zuidkant en niet aan de noordkant. de heer Visser U kunt het verzoek in ieder geval meenemen als uitdrukkelijke wens van de raad; het wordt in ieder geval ondersteund door onze fractie.

17 17 wethouder Verboom Dat zeg ik toe. de heer Venis Uitdrukkelijk verzoek, mijn waarde vriend, daar heb je dus gewoon niks aan. dan moeten we gewoon zeggen: dat willen we. de heer Visser Dat willen we. de heer Venis En wat zegt u daarop, mevrouw de wethouder? wethouder Verboom Dat heb ik al toegezegd. de heer Venis Dat vaststaat voor de gemeenteraad van Sliedrecht dat het college dat ook doet, dat de strook rondom de hoogspanningsmasten als laatste zal worden ingevuld. Dat is de vraag die nu denk ik redelijk breed gesteld wordt. wethouder Verboom Laat ik dan zo zeggen dat ik gewoon met de planning en de invulling van het gebied bij u kom, en dat u dan daar invloed op uit kunt oefenen als dat nodig is. de heer Venis Volgens mij weet de gemeenteraad het wel, en die zegt van: zó moet u het doen. En we hoeven niet nog een keertje er over te gaan zitten praten. de heer Huisman Ja, maar ik moet toch ook even iets zeggen in de richting van mijn collegaraadsleden. Kijk, deze discussie hadden we volop kunnen vermijden als in de laatste commissie de andere fracties daar ook wat feller op geweest waren. Ik bedoel, wij van de PvdA de heer Venis Als wij het in de commissie de hele tijd over die 30% hadden gehad, hadden we er vanavond ook niets over hoeven zeggen. de heer Huisman Moet u eens luisteren, u was eerder dan wij in de ronde, dus we hebben u nog hartelijk ondersteund en dergelijke, blij dat u ons daarin gesteund hebt, maar we hebben dus duidelijk gezegd, het is een gevaar, en iedereen heeft een beetje zitten knikken, en in deze vergadering gaan we die discussie met zijn allen weer aan. Intussen had het college met een voorstel kunnen komen. Nu zegt mevrouw verboom, we kunnen een toezegging doen, hoe gaan we dat gebied indelen, dus het duurt allemaal weer langer voor er gebouwd wordt, enzovoort. Ik vind dat zonde, echt waar. Waar zitten we anders hier voor? Kom nou. de heer Venis Ben je er dan nu tegen, of zo? de heer Huisman Misschien wel, meneer Venis. wethouder Verboom Ja voorzitter, die discussie over de hoogspanningsmasten; ik heb eigenlijk geen ander antwoord gegeven dan ik in de commissie al heb aangegeven de heer Huisman Nee, maar u zegt nu wel: misschien laten we zien waar we alles gaan plannen. Dat heeft u toen niet gezegd. wethouder Verboom Ja, oké, maar dat heeft geen invloed op het tempo van de woningbouw, laat ik het zo zeggen. de heer Huisman Over de gebiedsindeling onder de hoogspanningsmasten, de volksgezondheid. wethouder Verboom Ja. Wat ik niet namens het college kan toezeggen is dat wij die 38 meter oprekken naar 150 meter. dat kan ik nu nog niet toezeggen. De planning, wanneer wij dat in beeld hebben, krijgt u dat onder ogen.

18 18 de heer van Eijk Wij dienen wel onze verantwoording te nemen tegenover onze burgers. wethouder Verboom Ja, maar dat betekent ook, meneer van Eijk, dat die verantwoording ook betekent dat wij vele woningen minder kunnen bouwen. En neemt u dan ook de verantwoordelijkheid voor de exploitatietekorten? Ik praat over nu. de heer van Eijk Ik denk dat het ook wijs is als u verder gaat met uw plannen, dat u ook eens goed moet kijken wat het verschil in het aantal woningen is tussen de 38 meter en de 150 meter grens. Over hoeveel woningen praten we dan? wethouder Verboom De wethouder wil sparen begrijp ik. wethouder Van Kooten Nou, nee hoor. Kijk, we hebben ook met elkaar nagedacht omtrent de realisering van de sociaal maatschappelijke voorzieningen. Sport, dat kost gewoon geld. Zoals het nu voorligt, zeg maar door die 100 extra woningen, genereren we ook een plus, er van uitgaande dat alles gaat zoals we denken dat het gaat, maar goed, je moet ergens van uit gaan. Dat zou betekenen dat voor de gemeente Sliedrecht er zo 1 miljoen tot euro aan het eind van de rit als plusje zou kunnen zijn. Kijk, we zouden ook met elkaar na kunnen denken van, misschien moeten we gedurende de looptijd van deze planontwikkeling een andere keus maken, als u vindt als raad van goed, je moet wat met die masten doen, daar moet je wat verder uit blijven, dat betekent dat er zoveel woningen minder gebouwd kunnen worden, en dat betekent dus ook dat je minder opbrengsten hebt. Dat is volgens mij een simpel rekensommetje. Maar dat zou kunnen betekenen dat u het college opdracht geeft om gedurende de looptijd te gaan reserveren op een andere manier voor de bouw van de sporthal. Dus dan haal ik het niet zozeer uit de exploitatie hier, maar financier ik het op een andere manier. Maar dan moet je wel even denken over die 30% sociaal, ja. Maar het kan. de heer Lavooi Is dit nu een spontane oprisping, want ik kan het niet helemaal volgen? wethouder Van Kooten Ja, dat is het. Ik hoor u ook steeds signalen afgeven richting het college: doe wat met de gezondheidszone. Toch? Dat zou kunnen betekenen als mijn collega bij u terugkomt met de definitieve planontwikkeling, dat het ten koste zou kunnen gaan van woningen. Dus wat ik probeer mee te geven, is dat in de totale exploitatieopzet nu inclusief die 100 extra woningen een plus zit voor de gemeente van 1 miljoen tot euro. Dat zou mogelijk voor u wat ruimte kunnen geven om te zeggen: aks we nu die woningen zouden laten vallen, betekent dat dàt voor de exploitatie, maar dan moet je wel gaan sparen voor die sporthal. Dat probeer ik u alleen maar aan te geven. de heer Lavooi Het is heel interessant, alleen het beroerde is dat we vanavond in een raadsvergadering zitten die uiteindelijk zou moeten uitmonden in een besluit. Dat is het probleem. wethouder Van Kooten Dat is het probleem niet. Het probleem is dat er een samenwerkingsovereenkomst ligt om Baanhoek West te gaan ontwikkelen; we maken een afspraak over het aantal woningen; het percentage sociaal is voor u heel belangrijk, en vraagt aandacht bij mijn collega om bij de planontwikkeling zeker rekening te houden met de ruimte onder de hoogspanningsmasten, en dat laatste heeft ze toegezegd. Wat ik aangeef is dat mogelijk ten aanzien van de plus in de exploitatie zoals die er nu ligt, er nog wat ruimte ligt. Niet meer en niet minder. wethouder Verboom Maar dat betekent dat we daar pas een beroep op doen op het moment dat het ook echt noodzakelijk is. de voorzitter Dus als we er anderszins niet uitkomen is dat misschien ook een oplossingsrichting om uit de problematiek te komen. de heer Lavooi Dat begrijp ik wel, alleen, ik kan de ins en outs van die gedachte niet helemaal volgen.

19 19 wethouder Verboom Dan heeft de heer Visser ook nog een vraag gesteld over het beeldkwaliteitsplan. In artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat van Erk een beeldkwaliteitsplan moet opstellen en ter goedkeuring moet voorleggen aan de stuurgroep. Vervolgens maakt dan het bestemmingsplan als startdocument deel uit van die samenwerkingsovereenkomst. In dat bestemmingsplan is heel thematisch aangegeven aan welke beeldkwaliteiten het plan moet voldoen. Dus dat staat eigenlijk op hoofdlijnen per cluster vast. Hiermee zijn in feite al de kaders gesteld en we verlangen toch nog een beeldkwaliteitsplan van van Erk, maar de kaders hebben we met name daar al vastgelegd. Ik noem maar een voorbeeld: tuindorpachtig, hoogstedelijkachtig, dat soort termen worden daarin genoemd. Dan de vraag over de tunnel. Die tunnel is opgenomen in de exploitatieopzet als bijlage 3, even nog voor uw informatie, en er staat voor opgenomen dat die halverwege de exploitatieperiode aangelegd zal worden. Nou, het hangt er ook een beetje van af hoe de planning is, meneer Venis, want je gaat niet beginnen als er 100 woningen gebouwd worden om dan de rentetikker al te laten lopen; er zal gedurende de planperiode, en het is nu halverwege gepland, maar dat kan ook twee jaar naar voren worden gehaald of twee jaar naar achteren worden geschoven, afhankelijk van hoe wij nu de planopzet gaan maken, en hoe en waar en wanneer we gaan bouwen. Daar hangt het mede van af. Dan zegt de heer Visser ook nog iets van, hoe zit het nou met die restgronden? Dat vinden wij een risico, en de dijkstrook noemt u ook nog. laten we het even simpel zeggen: de dijkstrook is buiten dit contract gelaten. dat wordt op een andere manier geëxploiteerd, maar het hoort niet bij de planontwikkeling Baanhoek West. Dan zijn er inderdaad nog wat restgronden van particulieren die nog gronden in eigendom hebben. We hebben gezegd: van Erk moet die gronden aankopen om dat in ontwikkeling te brengen. Willen particulieren of ondernemers dat niet en zelf die plannen gaan ontwikkelen, dan betekent het gewoon dat zij door middel van een exploitatieverordening zullen worden aangeslagen voor de bijkomende kosten. Dus zij zullen ten allen tijde meebetalen aan de ontwikkeling van Baanhoek West door middel van die exploitatieverordening, en zij moeten dan een exploitatiebijdrage gaan betalen. En dat risico ligt bij van Erk. de heer Visser U gaat niet in op onze angst dat die dijk vooral voor infrastructuur gebruikt zal worden, en dat dat heel veelgeld zal gaan kosten, wat ons later zal verrassen. wethouder Verboom Ja, daar kan ik nu geen antwoord op geven, maar dat wordt een aparte planontwikkeling. Wethouder van de ven zal nog wel iets zeggen over het station. de heer Tanis Mag ik nog even terug, wethouder, naar dat punt wat u daarvóór noemde? U reageerde in de richting van de heer Venis met betrekking tot die tunnel; dat verhaal is helder, maar onze fractie had ook gevraagd hoe het dan zit met die financiering. Heb ik het nu goed begrepen, want ik heb geloof ik heel wat gemist op die commissievergadering, ik hoor de wethouder net zeggen dat er nu gerekend is met een overschot van ongeveer 1,2 miljoen ter reservering van de sporthal. Dat heb ik goed begrepen, he? wethouder Van Kooten Je moet niet alleen met cijfers aan de haal gaan, dan moet je het totaalplaatje gaan bekijken. Ik heb er nog wel wat bij gezegd. de heer Tanis Ja, dat is helder, dat is afhankelijk van. Maar ik had het zo niet begrepen, moet ik eerlijk zeggen. vandaar dat ik me afvraag: hoe zit het dan met de financiering van die tunnel? wethouder Verboom De financiering van de tunnel is in de exploitatieopzet meegenomen. Dat staat er gewoon in. mevrouw Visser Dus dat betekent, als we hem eerder willen hebben, dat dat dan ten koste gaat van het eventuele plusje van van Kooten? Want wij zeggen, je moet hem gaan realiseren op het moment dat je gaat bouwen, dus dat je je inwoners van Sliedrecht direct de mogelijkheid geeft om Sliedrecht in te rijden, en niet zich de gewoonte eigen te maken om dichtbij naar Papendrecht te gaan. Want als die beweging eenmaal in mensen zit, dan blijft die ook in mensen. Als wij dus zeggen: je moet hem realiseren bij de start, dan gaat de rente eerder tellen, dat begrijp ik ook, want je investeert eerst en je

20 20 krijgt er nog even niets voor terug. Dan gaat dat ten koste van het eventuele plusje wat op het eind van de rit berekend is? Dan moet je de rente ten laste gaan brengen van dat eventuele plusje. wethouder Van Kooten Of je moet sneller bouwen. Dan kun je het op die manier compenseren. Stel, je hebt nu een bouwscenario van 7, 8 jaar, dat je dat indikt naar 7 of 6,5 jaar. Als je daardoor winst kunt maken, kun je het daar ook mee opvangen. mevrouw Visser O ja, ja, ja. En zo kun je dan 10 woningen laten vallen op de eventueel 980. wethouder Van Kooten Dat zijn uw woorden, niet de mijne. wethouder Verboom Kijk, in de huidige planontwikkeling is de tunnel halverwege opgenomen. Als blijkt, en dat moeten we dan onder leiding van ROM-D overigens, ja, dat vind ik wel even belangrijk, dat we daar een onafhankelijk iemand boven hebben zitten die sturing daar aan geeft, dan zullen we met elkaar moeten bepalen of het mogelijk is, als we sneller bouwen, of het mogelijk is om het naar voren te halen of niet. En wat het dan kost, of wat we dan bij moeten betalen. de heer Venis Maar dat heeft niets met sneller bouwen te maken. Het is gewoon zo dat als je die tunnel eerder bouwt, dan heb je eerder geld nodig. Dan heb je dus eerder je rente nodig. Maar dat is niet automatisch gekoppeld aan sneller bouwen. de voorzitter Nee, niet automatisch. wethouder Verboom Als je het hele plan binnen 6 in plaats van binnen 8 jaar realiseert, ik noem maar wat, dan schuift dat naar voren. Wat betreft het toetsen, daar heeft van Kooten al iets van gezegd. Het college is van mening dat er voldoende is getoetst. de heer Visser Ik wil even mijn opmerking over Tablis toelichten. U wees me erop dat er iets over in artikel 14 staat. Waar het ons om gaat is dat we Tablis als woningbouwvereniging daar willen hebben. Nu staat er: er wordt overleg gepleegd met Tablis, en als we het niet met Tablis eens worden, dan gaan we naar een ander toe. Ik zou niet weten wie die ander zou moeten zijn in Sliedrecht. Dat staat er op een beetje vervelende manier in, in de overeenkomst. Dàt is onze opmerking, want die overeenkomst stellen wij vanavond vast. wethouder Verboom Alle partijen zijn er van uitgegaan dat Tablis daar gaat bouwen. Alleen als de onderhandelingen echt niet lopen.. de heer Visser Het staat er nu als een dreigement. wethouder Verboom Ja, voor mij is het geen dreigement. de voorzitter Het komt goed, zeggen ze in Sliedrecht. Wethouder, u maakt uw beantwoording naar ik aanneem af? wethouder Verboom De heer van Dijk heeft gezegd, wij willen de plannen niet blokkeren, maar ik constateer dat Papendrecht en Sliedrecht één worden. Ja, dat is een conclusie die juist is. De beantwoording van de vraag over het station is nog open. de voorzitter Wethouder van de Ven. wethouder van de Ven Er is mij gevraagd iets te zeggen over de ontsluitingsweg die tussen de grens van Papendrecht en Sliedrecht zal moeten worden doorgetrokken naar de aansluiting 24, Sliedrecht West, waar de heer Venis ook over spreekt. Die weg zit evenals de aanleg van de tunnel opgenomen in het bestemmingsplan. Ik denk dat die evenals de tunnel ongeveer in het midden gepland is, dat heb ik althans van mijn collega begrepen. Dus als u beide zaken naar voren wilt halen, geldt voor het

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie