Jaarverslag. en wat we. beleidsplan. Leerplein055. en geven we. trainingen. te vinden! Blad 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. en wat we. beleidsplan. Leerplein055. en geven we. trainingen. te vinden! Blad 1"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 LEERPLEIN0555 STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS APEL DOORN

2 Jaarverslag 2009 Leerplein055 Stichting voor openbaar primair onderwijs Apeldoorn Voorwoord Met veel genoegenn presenteer ik u het jaarverslag 2009 van Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs en speciaal basis- en voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Het verslag geeft een goede weergave van alles wat er in 2009 is gebeurd. Het schooljaar is het derde jaar van onze lopende strategische periode Per hoofdstuk is aangegeven wat de hoofddoelstellingen zijn uit dat strategisch beleidsplan en wat we het afgelopen jaar gerealiseerd hebben. Daarmee ontstaat een helder beeld van doelstellingen en resultaten. Daarnaast geeft het jaarverslag 2009 een duidelijk overzicht van de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat Leerplein055 een financieel gezonde organisatie is. Ons weerstandsvermogen is op orde en er is een goede balans tussen investeringen in nieuw beleid en continuïteit van de organisatie. In een transparant systeem van planning en control worden inkomsten en uitgaven in balans gehouden. De organisatie legt op een duidelijke manier verantwoording af; jaarlijks wordt de gemeenteraad van Apeldoorn geïnformeerd over de resultaten. De scholen van Leerplein055 zijn voortdurend in ontwikkeling. Ook in 2009 zijn er veel veranderingen en vernieuwingen doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Sterrenschool Apeldoorn. Daarmee houden we de kwaliteit van ons onderwijs op peil en geven we kinderen wat ze nodig hebben. Onze medewerkers vormen daarbij de belangrijkstee succesfactor. Leerplein055 heeft daarom ook in 2009 fors geïnvesteerd in hun scholing. Daarvoor hebben we een eigen Kenniscentrum Leerplein055 opgericht met een ruim aanbod aan cursussen, workshops, (master)opleidingen en trainingen. Ook op het terrein van PR en Communicatie heeft Leerplein05 5 het afgelopen jaar veel geïnvesteerd. De kwaliteit van ons onderwijs en onze scholen wordt op een professionele manier naar buiten gebracht. Kennelijk heeft dat effect op de Apeldoornse bevolking, want steeds meer ouders weten de weg naar onze scholen te vinden! Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 1

3 Op die manier is ook in 2009 voortdurendd gewerkt aan vernieuwing en verbetering van onze organisatie en ons onderwijs. Dankzij de grote inzet en het enthousiasme van onze medewerker rs hebben we onszelf verder ontwikkeld naar een professionele organisatie met professionele scholen. Alles in het belang van onze kinderen en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Namens het bestuur van Leerplein055 drs. O. Meulenbeek, algemeen directeur Leerplein055 Stichting voor openbaar primair onderwijs Apeldoorn Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 2

4 LEERPLEIN055 APELDOORN JAARVERSLAG 2009 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 1 Inhoudsopgave 3 Bestuursverslag. 4 o Organisatie. 5 o Onderwijs 11 o Personeel 18 o PR en Communicatie 22 o Huisvesting. 23 o Financiën 25 Jaarrekening. o Grondslagen o Waardering van activa en passiva o Resultaatbepaling o Balans 31 o Staat van baten en lasten o Kasstroomoverzicht. 34 o Toelichting op de balans. 35 o Niet uit de balans blijkende verplichtingen.. 40 o Toelichting op de staat van baten en lasten 41 Accountantsverklaring. 48 Risicoparagraaf. 50 Financiële kengetallen. 52 Voorstel bestemming resultaat Bijlagen.. 55 Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 3

5 Bestuursverslag Leerplein055 Stich hting voor openbaar primair onderwijs Apeldoorn Kernwaarden De kernwaarden van Leerplein055 zijn: modern, veilig en toegankelijk. Alle medewerkers van Leerplein055 worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk. Modern: Het onderwijs van Leerplein055 is van kwalitatief hoog niveau. Leerplein055 is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne leermiddelen in en geeft vooruitstrevend computeronderwijs. Cito-scores en uitstroomcijfers naar het VO tonen dit aan. Veilig: Zorg en aandacht voor ieder kind, dat vindenn wij belangrijk. Zo ontstaat een vertrouwde en veilige omgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die persoonlijke ontwikkeling wordt sterk beïnvloed door het plezier dat kinderen ervaren tijdens hun schooltijd. Daarom hebben de scholen van Leerplein055 veel aandacht voor sociale vaardigheden. Een hoog besef van normen en waarden is impliciet verankerd in de opdracht van het openbaar onderwijs. Ongewenst gedrag zoals pesten wordt niet geaccepteerd. Elke school heeft duidelijke regels en afspraken. Toegankelijk: Onze scholen zijn openbaar. Daar zijn we trots op. Het betekent namelijk dat we open staan voor iedereen. Ongeacht geloofsovertuiging en culturele afkomst, zolang er maar respect voor elkaar is en respect voor verschillen. Juist daarom ontwikkelen de kinderen op de scholen van Leerplein055 sterke sociale vaardigheden. Met alle verschillende kinderen bij elkaar vormen de scholen van Leerplein0555 een goede afspiegeling van de samenleving. De scholen van Leerplein055 besteden aandacht aan de verschillende wereldgodsdiensten en culturelee stromingen. Op alle scholen wordt godsdienstonderwijs dan wel humanistische vorming aangeboden. Missie Vanuit de zojuist geformuleerde kernwaardenn luidt de missie van Leerplein055 als volgt: Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ontwikkeld in een veilige, moderne en bruisende leeromgeving. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen wordt gestimuleerd. Ontmoeting staatt centraal vanuit een houding van respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 4

6 Er is passend onderwijs en zorg voor ieder kind. Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Iedere school van Leerplein055 werkt (inter)actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school. Leerplein055 staat open voor nieuwe ontwikkelingen en werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing. Er is aandacht voor de Rechten van het Kind Organisatie Visie op de organisatie Leerplein055 heeft zich na de verzelfstandiging van de gemeente Apeldoorn meer en meer ontwikkeld als een zelfstandige organisatie met een eigen gezicht. Zij wil de komende jaren verder doorgroeien als een organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. Daarbij formuleren we doelstellingen die er uiteindelijk toe moeten leiden dat Leerplein055 in 2011 een sterke positie heeft met een gezond marktaandeel en een hoge onderwijskwaliteit. richting professionele organisatie, gezamenlijke cultuur, ambassadeurschap, resultaatgerichtheid. resultaten stabiel marktaandeel, school als afspiegeling van de wijk, sterke medezeggenschap, samenwerkende scholen. Strategisch beleidsplan Begin 2007 is het nieuwe strategisch beleid van Leerplein055 voor de komende vier jaar geformuleerd. Dat heeft geleid tot het meerjaren strategisch beleidsplan Modern, veilig en toegankelijk. Het plan bevat een groot aantal beleidsvoornemens op de terreinen Organisatie, Onderwijs, Personeel, Financiën, Huisvesting en PR & Communicatie. Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van alle onderdelen in de organisatie. Het vormt bovendien de basis voor de nieuwe schoolplannen die alle scholen voor de periode hebben opgesteld. Het strategisch beleid van Leerplein055 wordt jaarlijks vertaald in jaarplannen die vervolgens worden geconcretiseerd op schoolniveau door de jaarcontracten met de scholen. Jaarlijks worden de behaalde resultaten geëvalueerd. In de bijlage bij dit jaarverslag is de bestuursrapportage met betrekking tot de doelstellingen en resultaten over het schooljaar 2007/2008 opgenomen. Voor de realisering van de doelstellingen uit het strategisch plan worden binnen Leerplein055 op alle niveaus in de organisatie via een cyclus van planning en control afspraken gemaakt. Er worden jaarcontracten af gesloten tussen het centraal management en de scholen. Daarvoor hanteren we de uitgangspunten en de werkwijze van Policy Governance. Het betekent niet dat iedere school hetzelfde onderdeel van dit plan op hetzelfde moment uitvoert. Uitgangspunt is de specifieke situatie van de individuele school, zij het in relatie tot het algemene kader van dit strategisch plan. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 5

7 Door monitoring wordt informatie per school verzameld om te kunnen beoordelen of de geformuleerde doelstellingen uit het jaarcontract behaald zijn. Op die manier ontstaat de volgende beleidscyclus: Centrale doelstellingen en resultaten Leerplein055 Strategisch beleidsplan Managementrapportages en jaarverslag Evaluatie Schoolspecifieke resultaten Schoolplan en jaarcontract (jaarplan) per school Uitvoering op schoolniveau Beleidscyclus Leerplein055 Resultaatgerichtheid Bij de managementfilosofie van Leerplein055 is resultaatgerichtheid een centraal begrip. Hierbij gaat het steeds minder om hoe de resultaten worden bereikt maar om wat het behaalde resultaat is. Het sturen op resultaten vindt plaats via jaarcontracten en monitoring en wordt gerealiseerd aan de hand van prestatieindicatoren: resultaten die zo concreet mogelijk zijn. Prestatie-indicatoren leiden tot ken- en stuurgetallen waardoor kan worden bepaald of de afgesproken resultaten zijn behaald. Strategisch Meerjaren Beleidsplan Modern, veilig en toegankelijk.. Centrale doelen en resultaten Schoolspecifieke resultaten Schoolplannen Jaarcontract per school Managementrapportages en jaarverslag - Algemeen kader strategisch beleid Leerplein055 - De hierboven beschreven beleidscyclus vormt een belangrijke basis voor de kwaliteitszorg binnen Leerplein055. In bijlage 5 bij dit verslag is de bestuursrapportage inzake de behaalde resultaten met betrekking tot het Strategische Beleidsplan jaarschijf opgenomen. Bestuur Het stichtingsbestuur van Leerplein055 heeft een bestuurlijk beleidskader vastgesteld waarin de bestuursfilosofie (Policy Governance), de taken en verantwoordelijkheden (besturen op afstand) en de code Good Governance zijn vastgesteld. Ook zijn de hoofdlijnen van beleid geformuleerd. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 6

8 Het bestuurlijk beleidskader voorziet in een vergaand mandaat aan de Algemeen Directeur (de heer drs. Otto Meulenbeek) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid en verantwoording aflegt aan het bestuur. In 2009 heeft één wisseling plaatsgevonden in het bestuur: de heer Sicco Baas is door de gemeenteraad benoemd als opvolger van de heer L. Ophof die in september 2008 is overleden. Bestuursleden mevrouw drs. E.J. van Calcar de heer C.J. Spruyt mevrouw mr. M.P. Smilde de heer drs. F. Colon de heer S. Baas (m.i.v. maart 2009) Voorzitter vice-voorzitter Secretaris Lid Lid In de centrale directie van de organisatie heeft ook één wisseling plaats gevonden: mevrouw Jannie Hoogerwerf heeft haar werkzaamheden in verband met FPU beëindigd en is opgevolgd door de heer Fred Berends. Op schoolniveau heeft een drietal directiewisselingen plaatsgevonden: Op de Parkenschool is als directeur benoemd de heer M. Wever, op De Kakelhof mevrouw Y. Klaaysen en op Het Gilde mevrouw A. Wilbrink. Centraal management De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid is door het stichtingsbestuur gemandateerd aan de algemeen directeur. Samen met vier unitdirecteuren vormt hij het centraal management van de organisatie. In het managementteam worden de besluiten van de algemeen directeur voorbereid. De verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn geregeld in een managementstatuut. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen school en worden daarbij aangestuurd door één van de vier unitdirecteuren die ieder de leiding hebben over een unit van 7 à 8 scholen. Daarnaast beheert iedere unitdirecteur één van de vier inhoudelijke portefeuilles: Onderwijs, Personeel, PR en Organisatie en Financiën/Huisvesting Met alle directeuren wordt in het directeurenberaad maandelijks overleg gevoerd. Daarnaast zijn vier beleidsgroepen actief op de beleidsterreinen Onderwijs, Personeel, PR en Organisatie en Financiën/Huisvesting. De beleidsgroepen bespreken de beleidsontwikkelingen binnen Leerplein055 en bereiden de belangrijkste onderwerpen voor ten behoeve van het directeurenberaad. De beleidsgroepen worden voorgezeten door de unitdirecteuren die ieder de bijbehorende portefeuille beheren. Daarnaast is er voor ICT-beleid een aparte stuurgroep ICT. Leerplein055 vormt een eigen (openbaar) samenwerkingsverband Weer Samen naar School (WSNS). Daartoe fungeert de stuurgroep WSNS en de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). In deze structuur worden directeuren optimaal bij het centrale beleid van Leerplein055 betrokken en is er een goede balans ontstaan tussen de centrale aansturing en de autonomie van de scholen. Bestuursbureau Het centraal management en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau van Leerplein055. Daar zijn 14 medewerkers (10 fte) actief in de ondersteuning en de facilitering van onze scholen, met name op de terreinen Personeel, Organisatie, ICT, Financiën, Huisvesting, PR & Communicatie en administratie. In 2009 is besloten om Leerplein055 toe te rusten als eigen administratiekantoor. Dit betekent dat Leerplein055 haar eigen personeels- en salarisadministratie voert. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 7

9 In het afgelopen jaar 2009 is een traject in gang gezet voor verdere professionalisering van het bestuursbureau. Daartoe is de administratieve organisatie doorgelicht en zijn procedures en processen in beeld gebracht. Via een systeem van interne auditing wordt de administratieve organisatie geoptimaliseerd. Onder meer gebeurt dat door de voorgenomen invoering van een nieuw Document Management Systeem (DMS), waardoor post- en mailregistratie, archivering, relatiebeheer en documentenbeheer worden verbeterd. Bezuinigingen op bestuur en management en groeiregeling Eind 2009 zijn door het ministerie van OCW bezuinigingen aangekondigd op het budget bestuur en management en op de groeiregeling. Ondanks vele protesten zijn de bezuinigingen door de Tweede Kamer geaccordeerd. Voor Leerplein055 betekent dat een forse financiële aderlating die in combinatie met extra kosten voor Fuwa en functiemix geleid heeft tot een meerjaren bezuinigingsoperatie. Daartoe is een herziene meerjarenbegroting opgesteld. Daarin wordt een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgesteld waarbij ook een tijdelijke onttrekking aan de reserves wordt aangewend. In de komende jaren zal een nauwgezet begrotingsbeleid worden gevoerd teneinde de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. Unit-indeling Unit Noordoost Unitdirecteur: mevrouw E. Marwitz Unit Noordwest Unitdirecteur: de heer H. Wegter School Directeur School Directeur De Bundel Comenius De Gentiaan De heer G. uit den Bogaard De heer H. van der Most Mevr. E. Heuvelmans Berg en Bos Heuvellaan De Parkenschool De heer D. Bouman De heer T. van den Bosch De heer M. Wever Daltonschool Mevr. E. Mulder Spitsbergen Mevr. I. Juffer De Vliegenier Sprengenpark De heer H. Wichers Martin Luther King Mevr. J. Esman De Boemerang voor Mevr. A. Baars Jenaplanschool speciaal basisonderwijs Mevr. H. Brinkhuis De Mheen Van Voorthuysen Mevr. H. Kleine Schaars Het Woudhuis Mevr. M. van Dieën Praktijkschool Intensieve Mevr. T. Schultz Apeldoorn De heer R. van Lohuijzen Taalklassen (coördinator) Unit Zuidwest Unitdirecteur: de heer F. Berends (m.i.v. 01-aug-2009) Unit Zuidoost Unitdirecteur: de heer A. van Selling School Directeur School Directeur Beekbergen De Eendracht De Kakelhof De heer F. de Heus Mevr. I. van Veen Mevr. Y. Klaaysen De Bongerd De Dalk Het Gilde De heer E. de Beus De heer E. Maatman Mevr. A. Wilbrink Meester Lugtmeijer Mevr. R. Brunsting Daltonschool Mevr. I. Hortulanus Daltonschool De Horst De heer B. van Elburg De Reiziger De Kosmos interimdirectie De Rietendakschool De Steenbeek Mevr. A. Muus Mevr. I. Bijster De Marke Oosterhuizen De Tweede Stee De heer W. Beker Mevr. J. de Jongh Mevr. I. Hortulanus Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 8

10 Medezeggenschap Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Bovenschools is sprake van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarbij nagenoeg alle scholen zijn aangesloten. Vanuit het management wordt grote waarde gehecht aan een goed functionerende medezeggenschap binnen Leerplein055. Daartoe wordt intensief overleg gevoerd met de GMR en de MR en. De GMR heeft in de verslagperiode haar instemming, c.q. advies verleend aan een groot aantal zaken, waaronder: bestuurlijk formatieplan kwartaalrapportages 2009 rekening en verantwoording 2008 begroting 2010 ziekteverzuimbeleid taakbeleid zorgplan mobiliteitsbeleid, waaronder mobiliteit directeuren en jaarverslag plaatsingscommissie bezuinigingen Bestuur en Management voorbereidingen functiemix afronding Fuwa Daarnaast heeft de GMR over een groot aantal beleidszaken gesproken en inbreng gehad op de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen de organisatie. De GMR heeft in 2009 onder leiding van de nieuwe voorzitter, mevrouw V. Hijl, en met ondersteuning van de nieuwe secretaris, mevrouw T. Hoedeman, hard gewerkt aan verdere professionalisering van de GMR. In 2009 is opnieuw door Kenniscentrum Leerplein055 een scholingsaanbod gedaan voor leden van de MR en van de scholen van Leerlein055 (leerkrachten en ouders). De GMR ontving in 2009 een landelijke communicatieprijs. Klachtenregeling Voor klachten is Leerplein055 aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. In 2009 is geen klacht bij deze commissie ingediend. In het kader van de klachtenregeling beschikt iedere school van Leerplein055 over een interne vertrouwenspersoon. Deze worden 1 x per jaar uitgenodigd voor een scholingsbijeenkomst. Daarnaast heeft Leerplein055 een externe vertrouwenspersoon. Uit het verslag blijkt dat deze externe vertrouwenspersoon in 2009 twee keer is benaderd. Eén keer n.a.v. een probleem op pedagogischdidactisch gebied, één keer over de communicatie bij het afhandelen van een klacht op schoolniveau. Beide zaken hebben niet geleid tot een formele klacht bij het bestuur. Naast de contacten van de externe vertrouwenspersoon, zijn op bestuursniveau in 2009 vijf klachten binnengekomen: 1. Klacht van een schoolteam over een slecht ventilatiesysteem. 2. Klacht van een ouder (van dezelfde school) over het ventilatiesysteem 3. Klacht van een ouder over pedagogisch handelen van een leerkracht. 4. (Mondelinge) klacht van ouders over het pedagogisch klimaat op een school. 5. Klacht van een aanbieder van BSO over aanbesteding BSO De klachten 1 t/m 4 zijn in onderling overleg met alle betrokkenen opgelost en geven geen aanleiding tot beleidswijzigingen. De klachten 1en 2 hebben wel geleid tot het aanpassen van het klimaatbeheersingssysteem op de betrokken school. De klachten 3 en 4 hebben ook aanleiding gegeven voor aanpassingen op schoolniveau. De klacht onder 5. heeft geleid tot een kort geding bij de bestuursrechter, waarna Leerplein055 in het gelijk werd gesteld. Van of via de externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie zijn in 2009 geen klachten binnengekomen. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 9

11 Instandhouding van scholen Leerplein055 streeft naar het in stand houden van zoveel mogelijk openbare basisscholen in Apeldoorn en de omliggende dorpen. Om ook de kleine scholen (met een leerlingaantal beneden de opheffingsnorm van 98 leerlingen) open te houden, is een gemiddelde schoolgrootte nodig van minimaal 163 leerlingen. In 2009 is dat gemiddelde gerealiseerd. Het aantal leerlingen van Leerplein055 daalde nauwelijks ten opzichte van 2008 met in totaal leerlingen, inclusief het speciaal basisonderwijs (2008: 4664 leerlingen). Het marktaandeel basisonderwijs steeg van 29,9% in 2008 naar 30,1% in Aantal leerlingen openbaar onderwijs feitelijke telgegevens - - gemeentelijke leerlingprognoses Leerplein Met ingang van 1 augustus 2009 is de openbare basisschool Zuiderpark (dependance van Meester Lugtmeijer) gesloten. Dit heeft te maken met het geringe leerlingaantal maar ook met de verplaatsing van Pestalozzi (De Reiziger) naar Dok Zuid. In het betreffende voedingsgebied was daardoor geen plaats meer voor drie openbare basisscholen. De leerlingen van Zuiderpark zijn grotendeels ingestroomd in de scholen Meester Lugtmeijer en De Reiziger. Hierdoor werd het aantal reguliere basisscholen van Leerplein055 teruggebracht tot (administratief) 26 scholen. Samen met de nevenvestiging De Dalk en de drie scholen voor speciaal onderwijs (De Boemerang, Praktijkschool Apeldoorn en Van Voorthuysen) beschikt Leerplein055 over 30 scholen. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 10

12 Onderwijs Visie op onderwijsbeleid Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en richt zich op optimale ontwikkeling van leerlingen. Ieder kind kan zich in een moderne en veilige omgeving veelzijdig ontwikkelen; de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Ontmoeting staat centraal met nadrukkelijk waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen en voor verscheidenheid in de samenleving. richting hoge onderwijskwaliteit, talenten ontwikkelen, goede zorg voor ieder kind, vernieuwend en modern onderwijs, sterke profilering, toonaangevende rol voor ICT. resultaten partnerschap met ouders, plan voor pluskinderen, aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling, godsdienstonderwijs/hvo, kinderopvang, uitbreiding VVE en voorschool, digitale schoolborden, sterk extranet. Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Bovenop het kerncurriculum biedt Leerplein055: - godsdienst- dan wel humanistisch vormingsonderwijs, - maatschappelijk geëngageerd onderwijs t.b.v. actief burgerschap en sociale integratie en - onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociale, emotionele én lichamelijke ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden. In 2009 had Leerplein055 naast de drie speciale scholen de Jenaplanschool (De Mheen), de Daltonschool De Horst en twee Daltonscholen in oprichting, te weten De Reiziger en De Vliegenier. Bovendien zijn op twee scholen (De Dalk en De Steenbeek) vormen van Team Onderwijs op Maat (TOM) gerealiseerd. Op deze en vele andere manieren werkt Leerplein055 aan vernieuwing van het onderwijs. Onze leerlingen komen van school: - optimaal toegerust op het gebied van kennis én vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt; - met een bewust mens- en maatschappijbeeld en - met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander. Wat wilden we bereiken? In het strategisch plan zijn voor het beleidsterrein Onderwijs de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Leerplein055 staat garant voor een hoogwaardige onderwijskwaliteit. 2. Leerplein055 heeft een optimaal ontwikkelde zorgstructuur 3. Onze scholen hebben nieuwe onderwijsconcepten ontwikkeld. 4. Onderwijskansenbeleid is versterkt. 5. Leerplein055 biedt alle vormen van kinderopvang. 6. Leerplein055 biedt ontmoetings onderwijs 7. Leerplein055 speelt een toonaangevende rol op ICT-gebied. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 11

13 Wat hebben we bereikt in 2009? ad 1. Hoogwaardige onderwijskwaliteit 1.1 Cito-resultaten De resultaten van de Cito-eindtoets 2009 van alle scholen van Leerplein055 zijn gebundeld in een bestuursrapportage. Evenals vorig jaar kennen onze scholen een score die overeenkomt met de landelijke gemiddeldes. Een bevredigend resultaat. De Cito-resultaten worden door de unitdirecteuren met de school besproken. Daar waar nodig zullen ze tot bijstelling van beleid leiden. 545 CITO scores Leerplein ,2 535,7 534,9 535,1 landelijk 534,6 534,8 534,9 535,2 1.2 Cito opbrengsten Taal en Rekenen In 2008 heeft de onderwijsinspectie een rapport gepubliceerd over een onderzoek naar het niveau van de taalvaardigheden in het basisonderwijs en naar de verschillen tussen de scholen met lage, gemiddelde en goede taalresultaten. Daaruit is gebleken dat het onderwijsleerproces bepalend is voor het verschil tussen de taalsterke en taalzwakke scholen. Eveneens is de inspectie nagegaan hoe basisscholen presteren voor rekenen-wiskunde. Het verschil tussen de rekensterke en rekenzwakke scholen wordt door een aantal indicatoren veroorzaakt, te weten; - evaluatie van de prestaties, borgen van kwaliteit van leren en onderwijzen, de aangeboden leerstof, realiseren van een taakgerichte werksfeer, duidelijke uitleg, onderwijzen van strategieën in leren en denken, de planmatige uitvoering van de zorg en het nagaan van de effecten van de zorg. In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten met betrekking tot taal en rekenen van de scholen van Leerplein055 van de afgelopen jaren in beeld gebracht, waaruit blijkt dat de het merendeel van de scholen gemiddeld dan wel bovengemiddeld scoort. 100% 80% 60% 40% 20% 0% CIT0 resultaten Rekenen landelijk 2009 sterk 32% 43% 11% 12% 26% gem. 36% 35% 48% 46% 41% zwak 32% 22% 41% 42% 33% 100% 80% 60% 40% 20% 0% CITO resultaten Taal landelijk 2009 sterk 20% 17% 15% 26% 25% gem. 44% 48% 44% 52% 42% zwak 36% 35% 41% 22% 33% Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 12

14 1.3 Uitstroomcijfers VO Elke basisschool probeert het maximale uit ieder kind te halen en draagt er zorg voor dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen. Daarbij voldoet elke school van Leerplein055 aan de in de Kerndoelen genoemde uitgangspunten. In onderstaande grafiek zijn de uitstroomcijfers met betrekking tot het schooljaar 2008/2009 opgenomen. Uitstroomgegevens 2008/2009 overig 1% Praktijkonderwijs 1% VWO 9% Gymnasium 8% VMBO-LWOO 8% VMBO-beroepsg 4% HAVO-VWO 15% VMBO-kaderg 11% HAVO 7% VMBO-HAVO 15% VMBO-theor 19% VMBO-gemengd 2% 1.4 Inspectierapporten In 2009 zijn vier scholen van Leerplein055 bezocht door de Inspectie, alle met een voldoende tot goed resultaat. Al onze scholen hebben van de Inspectie van het Onderwijs een basisarrangement toegekend gekregen. Dat betekent dat de Inspectie positief gestemd is over de kwaliteit van het onderwijs op de onze scholen. Leerplein055 heeft geen zwakke of zeer zwakke scholen. De inspectierapporten zijn vrij toegankelijk op de website van de Onderwijsinspectie: 1.5 Project Versterking Opbrengstgericht Werken In 2009 heeft Leerplein055 een landelijke subsidie van ,-- ontvangen voor het 3-jarige project Versterking Opbrengstgericht Werken. Tien scholen van Leerplein055 doen mee aan het project. Doel is het verbeteren van de resultaten van het onderwijs, met name op het gebied van taal en rekenen. Leerkrachten worden geschoold om meer opbrengstgericht te werken. Dat betekent dat ze meer dan voorheen de leerresultaten van leerlingen als uitgangspunt nemen voor hun didactische aanpak. De opbrengsten van dit project komen beschikbaar voor alle scholen. 1.6 Afronding taalpilot. In 2009 is het derde jaar gestart van de taalpilot; in de pilot nemen tien scholen van Leerplein055 deel. De pilot is uitgezet voor een periode van drie jaar en wordt gefinancierd vanuit een landelijke subsidie. Doel van de pilot is het reduceren van de achterstand van leerlingen op het gebied van taal. Met name woordenschat, technisch lezen en begrijpend luisteren en lezen krijgen een flinke impuls op de scholen die aan de taalpilot deelnemen. Data-gestuurd werken neemt een belangrijke plaats in binnen deze pilot. 1.7 Combinatiefuncties Leerplein055 heeft het afgelopen jaar actief geparticipeerd in het beleid rond combinatiefuncties. De rijksregeling combinatiefuncties voorziet in het combineren van functies die ingezet kunnen worden in meerdere sectoren, te weten onderwijs, cultuur en sport. Het gaat in totaal om ongeveer 22 fte s voor de gemeente Apeldoorn. Door het inzetten van eigen formatie (van vakleerkrachten bewegingsonderwijs) kan Leerplein055 die met 40% vermeerderen. Met Accres en Markant zijn afspraken gemaakt om deze extra formatie zo optimaal mogelijk in te zetten ten behoeve van sport en cultuur op onze scholen. 1.8 Brede School De combinatiefuncties worden met name ingezet voor de brede scholen in Apeldoorn. In 2009 participeerden 16 scholen van Leerplein055 in het gemeentelijk beleid Brede Scholen. Per school is een activiteitenplan opgesteld. Door deelname aan de Brede School zijn scholen in staat om extra (buitenschoolse) activiteiten Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 13

15 aan te bieden op terreinen als sporten spel, cultuur, zorg en kunstzinnige vorming. In 2009 is het gemeentelijke budget voor coördinatiekosten stopgezet waardoor scholen minder armslag hebben gekregen in de voorbereiding en coördinatie van Brede Schoolactiviteiten. 1.9 Afstemming PO-VO In 2009 zijn verschillende activiteiten ontwikkeld voor meer en betere afstemming tussen de openbare scholen voor PO en VO. Er is een regelmatig managementoverleg tussen Leerplein055 en de Stichting AVOO. Leerkrachten bezoeken met enige regelmaat de VO-scholen. Er worden leerlingen ingezet voor activiteiten op de basisscholen (bijv. voor ondersteuning bij sportactiviteiten en vakken als Engels). In 2009 is een mobiliteitsproject afgerond met als doel om leerkrachten uit het PO te laten doorstromen naar het VO. Daar bleek uiteindelijk weinig belangstelling voor zodat het project (voorlopig) is stopgezet. ad 2. Optimaal ontwikkelde zorgstructuur 2.1 Leerlingenzorg Iedere school van Leerplein055 heeft een eigen zorgstructuur ontwikkeld waarbij nadrukkelijk aandacht en begeleiding aanwezig is voor leerlingen met extra zorgvragen. Iedere school beschikt over een Interne Begeleider (IB er) die de spil is van de leerlingenzorg. Vanuit ons eigen Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) worden scholen en leerlingen ambulant begeleid. Medewerkers worden geschoold. In 2009 is bijvoorbeeld de training over sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen voortgezet. In deze training wordt expliciet de rol van de leerkracht besproken. Er wordt op alle scholen met een dyslexieprotocol gewerkt. 2.2 Verwijzings- en deelnamepercentage speciaal basisonderwijs Leerplein055 vormt zelf het bestuur van het eigen (openbare) samenwerkingsverband. In 2009 lag het deelnamepercentage op 4.22 % tegen 4,35 % in Deelnamepercentage samenwerkingsverband openbaar onderwijs 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3, deelname% 4,28 4,42 4,13 4,13 4,21 4,35 4, Passend Onderwijs Ook in 2009 heeft Leerplein055 actief deelgenomen een de voorbereidingen van Passend Onderwijs in Apeldoorn en regio. Daartoe participeren verschillende medewerkers in verschillende werkgroepen. Daar wordt hard gewerkt aan samenwerking en afstemming van voorzieningen (bijvoorbeeld één loket) waardoor passend onderwijs voor ieder kind in Apeldoorn en regio aanzienlijk dichterbij komt. In 2009 heeft een wijziging van het rijksbeleid plaatsgevonden. Er wordt meer verantwoordelijkheid en bijbehorend budget belegd bij de samenwerkingsverbanden en de regionale veldinitiatieven worden afgesloten. Voor de directeuren en de IB ers van de scholen van Leerplein055 zijn verschillende scholingsbijeenkomsten rond Passend Onderwijs georganiseerd. In het programma van Kenniscentrum Leerplein055 zijn cursussen opgenomen over bijvoorbeeld het maken van groepsplannen en het hanteren van trendanalyses. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 14

16 2.4 Aanbod voor hoogbegaafde leerlingen In 2009 is een specifiek beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen verder ontwikkeld. Dat behelst in grote lijnen een tweesporenbeleid: in eerste instantie een aanbod op maat op de eigen school (dat gebeurt nu ook al op veel scholen) en in tweede instantie een gezamenlijke voorziening binnen Leerplein055 waar hoogbegaafde leerlingen één dagdeel per week terecht kunnen voor een speciaal aanbod. In 2009 zijn concrete voorbereidingen getroffen voor de start van een hoogbegaafdengroep. Leerplein055 staat op het standpunt dat hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk in de eigen school opgevangen en begeleid moeten worden. Daarvoor zijn en worden op onze scholen plusprogramma s en plusgroepen ingericht. Daarnaast komt er een hoogbegaafdengroep. In deze groep wordt met name aandacht besteed aan leren leren en organiseren en wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. ad 3. Nieuwe onderwijsconcepten 3.1 Voorbereiding Sterrenschool In 2009 is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van de Sterrenschool Apeldoorn, die m.i.v. het nieuwe schooljaar van start gaat. Hiervoor is een samenwerkingsverband aangegaan met Kinderopvang OOK, dat er toe zal leiden dat in de Sterrenschool Apeldoorn kinderopvang en onderwijs worden geïntegreerd. De school gaat werken met een geheel nieuw onderwijsconcept en kent een dienstenpakket met vijf sterren : - de school is het hele jaar open; - de school biedt kinderen een klimaat, waarin onderwijs en kinderopvang gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het kind en zijn geïntegreerd; - er is maatwerk voor ieder kind; - uitblinken in rekenen, taal en lezen; - er is binding met de buurt. Voor de Sterrenschool Apeldoorn blijkt veel belangstelling te zijn, zowel intern bij leerkrachten van Leerplein055 als extern bij ouders en andere belangstellenden. 3.2 Traditionele vernieuwingsscholen Leerplein055 heeft verschillende onderwijsconcepten in huis: 1 Jenaplanschool, De Mheen; 3 Daltonscholen, De Horst en De Vliegenier en De Reiziger. De laatste twee zijn Daltonscholen in oprichting. In 2009 is er een tweetal informatieavonden georganiseerd over onze Jenaplan- en Daltonscholen. Op die manier hebben zij zich nadrukkelijk op basis van hun onderwijsconcept gepresenteerd. Daarnaast is er tweetal scholen met het concept Team Onderwijs op Maat (TOM), te weten De Dalk en De Steenbeek. ad 4. Onderwijskansenbeleid 4.1 VVE (vroeg en voorschoolse educatie) In 2009 deden dertien scholen mee aan het (gemeentelijke) VVE-programma. Verder zijn in of in de directe nabijheid van vijftien van onze scholen peuterspeelzalen gevestigd, waarmee de scholen nauw samenwerken. 4.2 Doorgaande ontwikkelingslijn Met de drie grote besturen voor Primair Onderwijs en Kinderopvang OOK is een document doorgaande ontwikkelingslijn ontwikkeld. Daarvoor is in 2009 een pilot afgerond waar twee scholen van Leerplein055 aan hebben deelgenomen. Het betreft een overdrachtsprocedure met een overdrachtsdocument waardoor de afstemming tussen de peuterspeelzaal en de school wordt versterkt. Het is de bedoeling dat het overdrachtsdocument in heel Apeldoorn wordt ingevoerd. 4.3 Intensieve taalklassen (ITK) In het kader van het nieuwe beleid schakelklassen heeft Leerplein055 samen met de twee andere grote besturen voor basisonderwijs Intensieve Taalklassen ontwikkeld. In 2009 werden op 14 scholen dergelijke klassen georganiseerd. Daarmee wordt de taalachterstand van leerlingen zoveel mogelijk ingelopen zodat een optimale ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd. De administratieve organisatie van de Intensieve Taalklassen is ondergebracht bij Leerplein055. De ITK wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Apeldoorn. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 15

17 Over de ITK is in 2009 een film gemaakt met als titel: De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld. Leerkrachten van de Intensieve Taalklassen vertellen over hun werk en laten dit ook in de film zien. De film wordt gebruikt om ouders en leerkrachten te laten zien hoe er in het primair basisonderwijs in de taalklas gewerkt wordt. De film zal ook gebruikt worden als scholingsmateriaal voor professionals. 4.4 Peuter-/kleutergroepen In 2009 zijn samen met Kinderopvang OOK twee nieuwe peuter-/kleutergroepen gestart, op Het Gilde en bij Comenius. Samen met de Martin Luther King brengt dat het aantal op drie. Het zijn combinatiegroepen die bestaan uit 3-jarige kinderen uit de peuterspeelzaal, gecombineerd met leerlingen uit groep 1. Het gaat om kinderen met een voorsprong samen met kinderen die een achterstand hebben. Juist deze combinatie maakt de peuter-/kleutergroep tot een bijzondere vroeg- en voorschoolse voorziening. Doel van de peuter-/kleutergroep is om in een zo vroeg mogelijk stadium spel in combinatie met onderwijs, vooral taalonderwijs, aan te bieden. Daardoor kan achterstand worden voorkomen. De peuter-/kleutergroepen worden mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Apeldoorn. ad 5. Kinderopvang Scholen zijn vanaf 1 augustus 2008 verplicht om buitenschoolse opvang te regelen. De scholen van Leerplein055 hebben daar goed op geanticipeerd: inmiddels hebben alle scholen BSO in dan wel in de directe nabijheid van de school kinderopvang geregeld. Dat geldt voor opvang ná school (BSO) en ook voor tussenschoolse opvang (TSO). Op een aantal scholen is ook voorschoolse opvang (VSO) aanwezig. De scholen proberen samen met de aanbieders een optimale afstemming tussen onderwijs en kinderopvang te realiseren. Daarmee lopen we vooruit op ontwikkelingen waarbij onderwijs en kinderopvang meer en meer zullen integreren. ad 6. Ontmoetings onderwijs 6.1 Levensbeschouwelijk onderwijs (LeVo) Aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs is een belangrijke taak van de openbare school: kinderen vertrouwd maken met verschillende levensbeschouwelijke stromingen, maar ook met normen en waarden als respect voor verschillen, tolerantie en non-discriminatie. In 2009 is besloten om de pilot met de methode Heb t lef waar 5 scholen aan deelnamen, niet te continueren. De methode bleek minder geschikt voor onze scholen. Op dit moment werkt een werkgroep LeVo aan een alternatief. In 2009 is een rijkssubsidieregeling van start gegaan waardoor het voor het eerst mogelijk werd om bevoegde en betaalde leerkrachten aan te stellen voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Daartoe werd een landelijk dienstencentrum in het leven geroepen die de selectie, aanstelling en betaling van de HVO- en GVO-leerkrachten coördineert. Door de rijkssubsidieregeling is de gemeentelijk bijdrage aan HVO en GVO stopgezet. In 2009 werd op 20 scholen van Leerplein055 HVO- dan wel GVO gegeven. Door het aanbieden en faciliteren van HVO en GVO voldoet Leerplein055 aan een belangrijke doelstelling uit het strategisch plan en realiseert het de opdracht van het openbaar onderwijs : aandacht voor verschillende (godsdienstige en levensbeschouwelijke) stromingen. De scholen van Leerplein055 profileren zich hiermee als actief pluriforme scholen. 6.2 Spreidingsbeleid In 2009 zijn drie scholen van verschillende denominaties verhuisd naar het nieuwe multifunctionele gebouw Dok Zuid. Het betreft de PC-school Het Kompas, de RK-school en onze school De Reiziger. De scholen werkten al geruime tijd samen, onder meer op het gebied van een evenwichtige spreiding van leerlingen. In 2009 is daarvoor een consulent kleurrijke scholen aangesteld. 6.3 Dag van de Rechten van het Kind In de maand november besteden alle scholen van Leerplein055 aandacht aan het thema Rechten van het Kind. In 2009 bestond die aandacht uit de actie schoenmaatjes. Heel veel kinderen van de scholen van Leerplein055 hebben een aantal van bijna 2000 (schoen)dozen met bruikbare spullen gevuld als steun en hulp voor kinderen uit derde wereld landen. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 16

18 ad 7. ICT 7.1 Prominente plaats voor ICT Leerplein055 geeft ICT een prominente plaats op alle scholen. Per school is een ICT-beleidsplan opgesteld op basis van de uitkomsten van een eerder afgenomen ICT-scan. Bovenschools hebben de uitkomsten geleid tot een aangepast Leerplein055-breed ICT beleidsplan. Alle scholen beschikken over een ICTcoördinator. Zij vervullen een belangrijke rol bij de opstelling en de uitvoering van het ICT-beleidsplan per school. De taak van de ICT-coördinator zal de komende jaren verschuiven naar de onderwijsinhoudelijke functie van ICT. Alle scholen zijn voorzien van digitale active-boards. 7.2 Nieuw leerlingvolgsysteem In 2009 heeft Leerplein055 besloten om een nieuw leerlingvolgsysteem (ParnasSys) in te voeren. Daarmee worden scholen in staat gesteld om beter dan voorheen de prestaties van leerlingen te volgen. Dat geldt niet alleen voor zorgleerlingen maar voor alle leerlingen. Door de nieuwe webbased-technologie is het gemakkelijker geworden om de vorderingen van leerlingen te volgen, trendanalyses op te stellen en vroegtijdig eventuele afwijkingen te signaleren. In ParnasSys kunnen via een bovenschoolse module niet alleen per school, maar ook op organisatieniveau leerling-gegevens worden gegenereerd. In Kenniscentrum zijn de benodigde cursussen opgenomen om medewerkers vaardig te maken met dit leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 17

19 Personeel: van kapitaal belang Visie ten aanzien van personeelsbeleid Personeel, van kapitaal belang Dat is het motto waaronder Leerplein055 haar integraal personeelsbeleid (IPB) vorm geeft. Belangrijk principe is dat hoogwaardige onderwijskwaliteit afhankelijk is van de leerkracht. Competenties van leerkrachten staan daarom centraal. Die competentie is van belang om de centrale doelstellingen van Leerplein055 te kunnen realiseren. Meer en meer zullen scholen (naast de basiscompetentie) ook schoolspecifieke competenties vragen, als gevolg van hun specifieke schoolprofiel. Naast competentie is ook de persoonlijke ontwikkeling en het arbeidsplezier van de leerkracht van essentieel belang. Deze twee vormen de kern van ons personeelsbeleid: competentie en werkplezier. Op die manier zal Leerplein055 zich verder ontwikkelen als een goede werkgever. richting competente medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en arbeidsplezier, sterk management, goed werkgeverschap. resultaten POP s voor iedereen, eigen kenniscentrum, academische basisscholen, lager ziekteverzuim, leeftijdsfasebewust werving- en selectiebeleid, mobiliteit, professionalisering, actieve personeelsvereniging. Opbouw personeelsbestand De gemiddelde leeftijd van medewerkers van Leerplein055 in 2009 is 45,7 jaar (2008: 45,2 jaar). Voor vrouwen is de gemiddelde leeftijd in ,8 jaar (2008: 43,8 jaar); de gemiddelde leeftijd van mannen in 2008 is 49,0 jaar (2008: 49,6 jaar) jaar 17,1% (14,1%) jaar 8,3% (7,8%) < 25 jaar 2,8% (3,2%) jaar 9,6% (11,7%) jaar 12,4% (9,8%) jaar 5,8% (6,5%) jaar 21,0% (22,4%) jaar 15,0% (15,4%) jaar 8,5% (9,1%) - tussen haakjes zijn de percentages van 2008 vermeld - Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 18

20 Wat wilden we bereiken? In het strategisch plan zijn voor het beleidsterrein Personeel de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Het integraal personeelsbeleid (IPB) is verder ontwikkeld. 2. Leerplein055 heeft een adequaat formatiebeleid. 3. Leerplein055 voert een sterk ARBO-beleid. Wat hebben we bereikt in 2009? ad 1. Integraal personeelsbeleid (IPB) 1.1 Gesprekscyclus In 2009 is de gesprekscyclus verder ingevoerd. Alle medewerkers hebben inmiddels een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De scholen zijn nu bezig met het opstellen van teamontwikkelingsplannen (TOP s). Naast functioneringsgesprekken worden voorbereidingen getroffen voor beoordelingsgesprekken. Op deze manier werken medewerkers voortdurend aan het verbeteren van eigen competenties en die van hun schoolteams. 1.2 Kenniscentrum Leerplein055 Leerplein055 heeft het grootste deel van haar scholingsactiviteiten gebundeld in Kenniscentrum Leerplein055. Met name zijn scholingsactiviteiten opgenomen die nodig zijn om de doelstellingen uit het strategisch plan te realiseren. Zo is bijvoorbeeld aan onze leerkrachten veel nascholing aangeboden op het gebied van Passend Onderwijs (zoals het omgaan met verschillen, schrijven van groepsplannen, het hanteren van trendanalyses en dergelijke). De belangstelling voor het aanbod was erg groot. In 2009 is door de medewerkers van Leerplein055 ongeveer 900 keer een activiteit van Kenniscentrum Leerplein055 gevolgd. 1.3 Ziekteverzuim In het schooljaar 2008/2009 bedroeg het ziekteverzuim gemiddeld 6,12%. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van het schooljaar daarvoor. De meldingsfrequentie daalde van 1,18% naar 0,99%. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde ziekteverzuim (2008: 6,11%) scoort Leerplein055 nog redelijk, maar het is nog wel ver verwijderd van de doelstelling uit het strategisch beleidsplan: 4,5 % in De oorzaak van de lichte stijging is niet geheel duidelijk; in de leeftijdsgroep van jaar is die stijging het grootst. De samenwerking met de nieuwe Arbodienst Tredin heeft geresulteerd in een andere aanpak van het ziekteverzuim: meer preventief werken en meer verantwoordelijkheid leggen bij de direct leidinggevende en de werknemer samen. De komende tijd zal deze aanpak nog worden geïntensiveerd om het doel van een verzuim van 4,5% met een verzuimfrequentie van 1.05 te kunnen realiseren. 12% ziekteverzuimpercentage 10% 8% 6% 4% 7,81% 6,58% 6,48% 5,90% 6,12% 2% 0% 2004/ / / / /2009 Leerplein055 Jaarverslag 2009 Blad 19

JAARVERSLAG 2010 LEERPLEIN055 STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS APELDOORN

JAARVERSLAG 2010 LEERPLEIN055 STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS APELDOORN JAARVERSLAG 2010 LEERPLEIN055 STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS APELDOORN Jaarverslag 2010 Leerplein055 Stichting voor openbaar primair onderwijs Apeldoorn Voorwoord Met veel genoegen presenteer

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

Leerplein055 stichting voor openbaar basisonderwijs Apeldoorn en voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs

Leerplein055 stichting voor openbaar basisonderwijs Apeldoorn en voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs www.leerplein055.nl Leerplein055 stichting voor openbaar basisonderwijs Apeldoorn en voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs inhoud Voorwoord 3 Bestuursverslag 4 Organisatie 5 Onderwijs 16 Personeel:

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag:

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Openbare Basisschool XXX Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: OBS XXX Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Stichting Leerplein055 Apeldoorn Adres bevoegd gezag: Postbus

Nadere informatie

Zuidbroek. Osseveld. Woudhuis. de Maten. Woudhuis. de Maten

Zuidbroek. Osseveld. Woudhuis. de Maten. Woudhuis. de Maten Dorpen Leerplein055 Arnhemseweg 1 Postbus 10098 7301 GB Apeldoorn Telefoon (055) 539 37 50 Fax (055) 539 37 55 E-mail info@leerplein055.nl Website www.leerplein055.nl Leerplein055 is een stichting met

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

en toegankelijk op weg naar

en toegankelijk op weg naar Dorpen 12 Berg en Bos 7 9 11 K erschoten Centrum 10 Parken Zevenhuizen 1 Osseveld 2 Apeldoorn 3 Woudhuis Leerplein055 Leerplein055 Arnhemseweg 1 Postbus 10098 7301 GB Apeldoorn Telefoon (055) 539 37 50

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lekker leren, goed presteren Strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 L e e r p l e i n 0 5 5

Lekker leren, goed presteren Strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 L e e r p l e i n 0 5 5 Lekker leren, goed presteren Strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 L e e r p l e i n 0 5 5 Apeldoorn, maart 2011 2 I N H O U D 1. INLEIDING 3 2. STRUCTUUR van dit PLAN 4 3. MISSIE 6 a m b i t i e

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen:

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Opsterland BESTUURSFILOSOFIE 1. Inleiding De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Spoor 1: Voor het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YW Onderzoeksnummer : 124678 Datum schoolbezoek : 10 January Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Westerschool Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 15AS C2 Onderzoeksnummer : 291122 Datum onderzoek : 17 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog Plaats : Noordwijkerhout BRIN-nummer : 18FG Onderzoeksnummer : 125639 Datum schoolbezoek : 5 april 2012 Rapport

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 07DL Onderzoeksnummer : 123103 Datum schoolbezoek : 16 juni Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

Zuidbroek. Osseveld. Woudhuis. de Maten. Woudhuis. Het Woudhuis directeur: Mw. M. van Dieën

Zuidbroek. Osseveld. Woudhuis. de Maten. Woudhuis. Het Woudhuis  directeur: Mw. M. van Dieën Dorpen Leerplein055 Arnhemseweg 1 Postbus 10098 7301 GB Apeldoorn Telefoon (055) 539 37 50 Fax (055) 539 37 55 E-mail info@leerplein055.nl Website www.leerplein055.nl Leerplein055 is een stichting met

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie