ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2007-2008"

Transcriptie

1 ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, zaterdag 21 oktober 2006

2 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Wij zetten ons vanuit het middenveld in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad, productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Onze werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen 21 oktober 2006 INHOUDSTAFEL 0. LEESWIJZER BIJ HET WERKINGSPROGRAMMA 1. MISSIE EN ACTVITEITEN VAN BBL : DE UITDAGING VAN DUURZAME ONTWIKKELING 1.1 DE MISSIE VAN BBL 1.2 DE ACTIVITEITEN VAN BBL Het ondersteunen met raad en daad van onze verenigingen via onze koepelservice Het beïnvloeden van het beleid van overheden en bedrijfsleven via onze beleidswerking Het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen via projecten 2. KRACHTLIJNEN VOOR VERBETERACTIES IN Verdere implementatie van de krachtlijnen voor verbeteracties die volgden uit een interne doorlichting 2.2 BBL zet drie nieuwe beleidslijnen uit voor de toekomst Interne beleidsaanbevelingen voor het financieel beleid van BBL: VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE BBL FINANCIEN Interne beleidsaanbevelingen voor onze relatie tot het bedrijfsleven: BBL EN HET BEDRIJFSLEVEN: VAN AANKLACHT NAAR SAMENWERKING? Interne Beleidsnota ledencommunicatie: tien actiepunten voor een betere communicatie van en naar onze leden 3. WERKINGSPROGRAMMA : INTERNE ASPECTEN VAN DE WERKING 3.1 BESTUURSORGANEN Algemene Vergadering Raad van bestuur Bestuurscomité 3.2 PERSONEELSBELEID INTERN EN EXTERN Planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken Paritair overlegcomité binnen BBL Vrijwilligersbeleid Begeleiding van stages 3.3 DE KOEPELFUNCTIE VAN BBL: EEN SOCIALE, DEMOCRATISCHE EN POLITIEKE OPDRACHT Belangenbehartiging inzake werkgevers- en subsidiegebonden dossiers Vertegenwoordiging binnen Sociare, werkgeversfederatie voor de milieusector Algemene terugkoppeling met aangesloten verenigingen Continuering interactie met aangesloten verenigingen BBL Vlaanderen vzw werkingsprogramma 2006 en

3 Regionaal Beraad (+), het overleg met en vorming van regionale verenigingen en provinciale koepels Ondersteuning van aangesloten verenigingen Organisatorische versterking van gewestelijke en regionale verenigingen via organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering Inhoudelijke ondersteuning van regionale en streekverenigingen in hun milieubewustzijn en milieualertheid Ondersteuning van onze streekverenigingen Gezamenlijk en gecoördineerd als natuur- en milieusector optreden Dag van de aarde op 22 april 2007: milieubeweging en Noord-Zuid verenigingen bundelen hun krachten rond duurzame landbouw Tandem, natuur- en milieuverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid Archiefopbouw van de milieubeweging via samenwerking met Amsab 3.4 PROMOTIE, SENSIBILISEREN, BEKENDMAKING EN UITSTRALING BBL in de pers BBL op het internet: website(s) en digitale magazines 3.4.3Milieubibliotheek 4. INHOUDELIJK WERKINGSPROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Mondiaal Opvolging implementatieplan Johannesburg inzake duurzame ontwikkeling Het milieuthema op de internationale handelsagenda WTO-regels en milieu Europees Europese duurzaamheidstrategie mag ecologie niet ondergeschikt maken aan economie Federaal Waken over de goede uitvoering van het Tweede Federaal Plan duurzame Ontwikkeling ( ) Ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het derde Federaal Plan duurzame Ontwikkeling Vlaams Ons ervoor inzetten dat de Vlaamse strategie Duurzame Ontwikkeling in de praktijk wordt omgezet in concrete acties Erop aandringen dat het Pact van Vilvoorde alsnog een dynamisch werkinstrument voor het verbeteren van de milieukwaliteit in Vlaanderen kan worden Lokaal Lokale Agenda 21 in Leuven zichtbaar houden via concrete en succesvolle activiteiten op het terrein Medebeheer van het Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg dat bouwbedrijven en bouwactoren aanmoedigt om duurzaam bouwen in de praktijk te brengen Mee bouwen aan een gebiedsdekkend netwerk van advieswinkels dat bouwers en verbouwers onafhankelijke advies op maat biedt bij duurzame bouw en verbouwingsplannen 4.2 DOELGROEPENBELEID Milieu & politiek Een jaarlijks milieurapport van de Vlaamse regering opmaken Het milieubeleid van de federale regering (legislatuur ) evalueren Een memorandum voor de federale parlementsverkiezingen 2007 opmaken Milieu & bedrijf Versterken van onze kennis over het bedrijfsleven en verkennen van nieuwe mogelijkheden om het bedrijfsleven te beïnvloeden (NIEUW) Voeren van een toekomstgerichte dialoog met bedrijven en bedrijfssectoren (NIEUW) Meer samen met het bedrijfsleven deelnemen aan het strategisch overleg inzake beleidsontwikkelingen geïnitieerd door de overheid (NIEUW) Door samenwerking met het bedrijfsleven ervoor zorgen dat bedrijven hun producten en productieproces verduurzamen en dat meer consumenten de weg vinden naar milieubewuste producten en diensten (NIEUW) Kritisch blijven opvolgen van de negatieve ontwikkelingen binnen bedrijfsleven. Case: Tessenderlo Chemie (NIEUW) Milieu & landbouw IJveren voor een mestwetgeving die de nitraatvervuiling van het Vlaamse oppervlakte- en grondwater terugdringt Genetisch gemodificeerde organismen BBL Vlaanderen vzw werkingsprogramma 2006 en

4 Erover waken dat de middelen van het Vlaams programma plattelandsontwikkeling de milieu- en natuurdoelstellingen ten goede komen Samen met de Noord-Zuid beweging campagne voeren voor een Duurzame landbouw, elders in de wereld en hier bij ons Milieu en burger Recht op Recht : naar een aangepast wettelijk kader zodat verenigingen hun doelstellingen ook via gerechtelijke weg kunnen afdwingen Verdrag van Aarhus: in Vlaanderen betere inspraakmogelijkheden afdwingen in de wetgeving milieu en ruimtelijke ordening Verdrag van Aarhus: vanuit BBL gebruik maken van de verbeterde beroepsmogelijkheden voor milieuverenigingen tegen milieuvergunningen Milieu & consument Via advies verstrekken aan aankopers van scholen, overheden, de toeristisch-recreatieve sector, de jeugdsector en sociaal-cultureel volwassenenwerk Groene Sleutel: keurmerk voor ecotoerisme in Vlaanderen een feit in 2007 (programma FEE- Vlaanderen) (NIEUW) Blauwe vlag voor jachthavens en individuele booteigenaars, kuststranden en zwemvijvers (programma FEE-Vlaanderen) 4.3 DE GEREEDSCHAPSKIST MILIEUBELEIDSINSTRUMENTEN De Vlaamse begroting Leefmilieu jaarlijks analyseren, evalueren en trachten bij te sturen Milieuaansprakelijkheid IJveren voor een gedegen omzetting in Vlaanderen van de Europese richtlijn milieuaansprakelijkheid Milieuhandhaving Ons inzetten voor een beter en samenhangend juridisch kader voor handhaving van het milieubeheerrecht (niet enkel milieuhygiënerecht) Een doeltreffende milieuhandhaving bekomen via efficiënte organisatie en meer personeel Milieueffectbeoordeling Uitvoeringsbesluiten nieuw MER-decreet en opvolging lopende MER-procedures 4.4 THEMA S Water Beleid integraal waterbeheer: gaan voor een kwalitatieve en tijdige implementatie van de kaderrichtlijn water in Vlaanderen Afvalwaterbehandeling: voorstellen blijven lanceren voor een volledige zuivering van alle Vlaams huishoudelijk afvalwater met de voor de natuur en milieu beste aanpak Water in internationale context: onze visie vertolken in het debat over de millenniumdoelstellingen en de privatisering van waterdiensten Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium: waken over de gelijktijdige uitvoering van natuur- en veiligheidsprojecten Het waterverbruik in Vlaanderen in overeenstemming brengen met de doelstellingen uit de kaderrichtlijn water (NIEUW) Uitwerken van een systeem van openbare dienstverplichtingen rond rationeel watergebruik voor drinkwatermaatschappijen (NIEUW) Mijn waterweg: Beter Leefmilieu vzw (BBL) en Heemkunde Vlaanderen vzw werken samen rond verleden, heden en toekomst van waterlopen (NIEUW) Tijdens het tweede Scheldeweekend (2008) kunnen mensen kennismaken met bijzondere natuurwaarden (NIEUW) Grondstoffen Materialen en afvalstoffen Opvolgen van de beleidsinitiatieven inzake geïntegreerd productbeleid Delfstoffenplannen moeten meer rekening houden met natuur en milieu Inspelen op beleidsontwikkelingen met het oog op een duurzaam afvalbeleid Innovatief voorzetten van onze strategische advisering bij de Afvalmaatschappij Limburg, afdeling Regionale Milieuzorg Zet Milieu op de Kaart doen uitbreiden naar 16 Limburgse gemeenten De stap zetten van Zet Milieu op de Kaart in Limburg naar het introduceren van een duurzaamheidkaart in Vlaanderen (NIEUW) Wijk valt af : buurtbewoners afval doen besparen in 10 wijken van 10 Vlaamse gemeenten (NIEUW) Gevaarlijke stoffen en producten Kwalitatieve en kwantitatieve pesticidenreductie blijven nastreven BBL Vlaanderen vzw werkingsprogramma 2006 en

5 Opvolging geven aan Europese ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe strategie inzake chemische stoffen Transport en mobiliteit Beleidsvoorstellen formuleren voor een luchtvaartbeleid dat rekening houdt met gezondheid en milieu Adviseren en consulteren rond het ontwerp van Nationaal Mobiliteitsplan Aanhouden van onze beleidscampagne gericht op het in rekening brengen van de externe kosten van het wegtransport Mobiliteit en openbaar domein: via de Open Straatdag in tientallen Vlaamse steden en gemeenten de straat als sociale ruimte herwaarderen Wonen in nabijheid : gezinnen met verhuisplannen doen rekening houden met de gevolgen op vlak van mobiliteit (NIEUW) Autoluwe buurtennetwerken: de leefkwaliteit in stedelijke woonwijken verhogen (NIEUW) Ecodriving: of de kunst en kunde van energie-efficiënt autorijden beoefenen Efficiënter Vlootbeheer bij bedrijven en hun werknemers bewerkstelligen (NIEUW) Financiële hefbomen voor een duurzame mobiliteit uitwerken (NIEUW) Met Belgerinkel naar de Winkel: handelaars in 150 gemeenten stimuleren duizenden consumenten om met de fiets te gaan winkelen Fietsen naar Kyoto: werkgevers zetten duizenden van hun werknemers aan om naar het werk te fietsen Geknipt Mobiel, mobiliteit op maat van ieders verantwoordelijkheid (NIEUW) Klimaat & Energie Opvolgen en adviseren van de rollende Vlaamse en nationale Klimaatplannen Opvolgen en adviseren van het indicatief uitrustingsplan, het indicatief plan voor de aardgasvoorziening en het ontwikkelingsplan voor de transportnetten voor elektriciteit Opzetten van een beleidscampagne gericht op het stimuleren van energiezuinige gebouwen Energiearmoede bestrijden door het integreren van sociaal en energiebeleid (NIEUW) Het maximaal en duurzaam gebruik van bio-energie bevorderen (NIEUW) Vechten voor het behoud van de kernuitstap in 2007 (NIEUW) Onze strategische advisering van de Limburgs netbeheerder Interelectra continueren Via de Klimaatcoalitie vele middenveldorganisaties in België stimuleren tot acties tegen klimaatverandering (NIEUW) De 7 bouwwerven van het Vlaams klimaatnetwerk: klimaatwijken, open huizendagen in Vlaanderen en Europa, energiecharter, bouwwiki, klimaat op maat en lokaal Kyotoprotocol Prime: via een nieuw investeringsmodel burgers doen investeren in lokale energiebesparinginitiatieven Hinder Werken op de doorwerking van de Europese richtlijn geluid Rally s door dorpskernen en natuurgebieden trachten te bannen Nacht van de Duisternis: gemeenten sensibiliseren m.b.t. duurzame, energiezuinige en milieuvriendelijke verlichting Milieu & ruimte Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1): afbakening stedelijke gebieden en buitengebied Opkomen voor meer bos in Vlaanderen Promoten van duurzame bedrijventerreinen Opkomen voor een kernversterkend beleid om versnippering tegen te gaan Opkomen voor leefbare stadswijken Ruimte voor sport en recreatie creëren Een betere luchtkwaliteit in verstedelijkte gebieden realiseren door milieudoelstellingen in ruimtelijke plannen op te laten nemen Voorstellen formuleren bij de evaluatie en herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Een degelijke juridische onderbouw voor het ruimtelijk beleid behouden bij de aanpassing van het decreet ruimtelijke ordening Advies uitbrengen over het grondbeleidsplan Strategische havenplannen en afbakeningsplannen voor havens moeten ruimte geven aan leefbare woonkernen, milieudruk beperken en natuurbehoud centraal stellen Milieu & Gezondheid Beleidsvoorstellen uitwerken voor een gedegen Europees kader ozon en fijn stof BBL Vlaanderen vzw werkingsprogramma 2006 en

6 5. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN BBL 5.1 BBL ALS GESPREKSPARTNER IN ADVIES- EN OVERLEGORGANEN VLAAMS Minaraad Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (met onder haar vleugels de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening) (NIEUW) Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek Mobiliteitsraad Vlaanderen (NIEUW) FEDERAAL Federale Raad Duurzame Ontwikkeling Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Technisch Comité voor de flexibele mechanismen Belgische Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk Raadgevend Comité van het Federale Voedselagentschap Stuurgroep pesticiden PROVINCIAAL Provinciale en gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening Overlegcommissies luchthavens Zaventem en Deurne Adviesgroep Duurzame Ontwikkeling West-Vlaanderen Stuurgroep Gentse Kanaalzone ( Subregionaal Overleg ) Werkgroep Strategisch Plan voor de Linker- en Rechteroever Antwerpen 5.2 BBL BINNEN DE BELGISCHE EN INTERNATIONALE MILIEUBEWEGING BELGIË Vier gewestelijke milieufederaties Klimaatnetwerk België EUROPEES Climate Action Network Europe European Environmental Bureau (EEB) European environmental citizens organisation in standardisation (ECOS) Pesticides action network Europe (PAN Europe) Grenzeloze Schelde vzw Escaut sans Frontières asbl Transport and Environment (T&E) Seas At Risk Grensoverleg met de Zeeuwse-, Brabantse en Limburgse milieufederaties in Nederland INTERNATIONAAL International Foundation for Environmental Education (FEE), in Vlaanderen drager van de campagnes Blauwe Vlag, logo 3 Groene School en Groene Sleutel 5.3 DEELNAME IN NIET-GOUVERNEMENTELE NETWERKEN BUITEN DE MILIEUSECTOR Verenigde Verenigingen (en Samen vzw), hèt brede samenwerkingsverband van hèt Vlaamse middenveld Arbeid en Milieu vzw, samenwerken met vakbonden Komimo vzw, samenwerken met mobiliteitsverenigingen Bioforum, samenwerken met sectororganisaties uit de biologische landbouw Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (Vodo), samenwerken met diverse sectoren uit het middenveld Netwerk Bewust Verbruiken (NBV), samenwerken met consumentenorganisaties Ethibel vzw, mee waken over de criteria voor duurzaam en ethisch beleggen Trage Wegen vzw, samenwerken met diverse sectoren uit het Vlaamse middenveld BBL Vlaanderen vzw werkingsprogramma 2006 en

7 0. LEESWIJZER BIJ HET WERKINGSPROGRAMMA Beste lezer, Het BBL-werkingsprogramma is een rollend tweejarenprogramma: vele BBL-activiteiten lopen continu door, jaar na jaar: de koepelwerking van de vereniging b.v., de vertegenwoordiging in officiele advies- en overlegorganen, de doelgroepenwerking, en de werking binnen de Belgische en internationale milieubeweging. Enerzijds zijn er de eigen geplande activiteiten, anderzijds speelt BBL in op de milieu-actualiteit: beleidsbeslissingen, verkiezingen, internationale conferenties, periodieke beleidsplannen, etc In het werkingsprogramma wordt getracht de verschillende types BBL-acties (beleidswerk, juridische actie, campagne, project, studie, ) geïntegreerd in te zetten voor het bereiken van strategische doelen die per werkveld worden uitgezet. Zo streven we ernaar de beleidswerking en de project- en campagnewerking te integreren. Daarbij spitsen we ons enerzijds toe op de verdere ontwikkeling van het beleidsinstrumentarium en de milieubeleidsplannen. Anderzijds wordt het stromenmodel gebruikt om bepaalde milieuproblemen meer integraal te analyseren en aan te pakken, en om ook een integrale gebiedsgerichte aanpak mogelijk te maken. Beleidswerk, campagnes en projecten zijn daarbij geen los van elkaar staande initiatieven, maar worden samen ingezet om onze doelstellingen te bereiken. Door deze "clustering" in werkvelden wordt tevens een toewijzing van programmapunten aan de verschillende personeelsleden mogelijk. Ook voor de buitenwereld wordt het op die manier duidelijk wie wat doet binnen BBL. Het werkingsprogramma voor de interne BBL-werking richt zich- in tegenstelling tot het inhoudelijk programma - niet tot de "klanten" van BBL (de overheid, publieke opinie, consumenten, producenten, ) maar tot de aandeelhouders (de aangesloten verenigingen). In dit programma wordt aangegeven hoe in de toekomst de verschillende aangesloten verenigingen bij de BBL-werking betrokken zullen worden, en op welke manier BBL de aangesloten leden kan bijstaan in hun eigen werking: het programma schetst in deze de uitdagingen op het vlak van een goede koepelservice. Een en ander moet ertoe leiden dat de brede beweging geschraagd blijft door een representatieve koepel, beheerd volgens de principes van corporate governance. Om planning en evaluatie van een rollend werkingsprogramma op en eenduidige wijze mogelijk te maken zijn de activiteiten in dit werkingsprogramma opgebouwd volgens volgend vast schema: - omschrijving van de strategische doelstelling of overkoepelend doel; - beknopte uitwerking van de hieraan operationele ambitie; - een inhoudelijke omschrijving activiteit; - aanduiding van de verantwoordelijke intern; - typering van de activiteit; - typering van de financiering waarover BBL beschikt om deze activiteit mogelijk te maken; - vermelding van de partners met wie wordt samen gewerkt; - aanduiding: is de activiteit nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd; - timing: wanneer loopt de activiteit? Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen tel. (+32) (0)2/ (+32) (0)475/ BBL Vlaanderen vzw werkingsprogramma 2006 en

8 1. MISSIE EN ACTIVITEITEN VAN BBL: DE UITDAGING VAN DUURZAME ONTWIKKELING 1.1. De missie van BBL Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Wij zetten ons vanuit het middenveld in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad, en productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte in Vlaanderen en elders, nu en later. Wij ondersteunen onze verenigingen met raad en daad, beïnvloeden overheden en maatschappelijke organisaties, en trachten het gedrag van doelgroepen en het grote publiek te verduurzamen De activiteitenvelden van BBL Bond Beter Leefmilieu/Inter-Environnement ontstond in 1971 als Belgische koepelvereniging. Deze nationale structuur was gedurende 5 jaar actief. In 1976 werd Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw officieel opgericht als federatie van de natuur- en milieuverenigingen actief binnen het Vlaamse gewest. Anno 2006 overkoepelt BBL ruim 150 natuurverenigingen en milieuorganisaties in Vlaanderen: van Greenpeace en WWF Vlaanderen over Natuurpunt tot vele tientallen streek- en plaatselijke verenigingen. Deze verenigingen kunnen rekenen op een achterban van ruim leden. BBL is actief in het Vlaamse middenveld. Middenveldorganisaties verenigen mensen en dragen op die manier bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Dat is hun sociale opdracht. Ze geven mensen een geïnformeerde stem en laten de burgers wegen op het beleid. Dat is hun democratische opdracht. Zij geven de burger ook effectief invloed op het beleid en willen dat beleid inspireren, doeltreffend en efficiënt maken. Dat is hun politieke opdracht. De werking van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw. bestaat uit volgende drie activiteitenvelden: Het ondersteunen met raad en daad van onze verenigingen via onze koepelservice: onze aangesloten verenigingen inhoudelijk bijstaan; de bewegingsfunctie van onze aangesloten verenigingen versterken; onze aangesloten verenigingen als werkgever aansterken; de financiële basis van onze aangesloten verenigingen verbreden; werken aan een hoger kwaliteitsniveau van werken binnen onze verenigingen Het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties via onze beleidswerking werken op een breed inhoudelijk terrein en actief zijn op diverse niveaus; kiezen voor beleidsbeïnvloeding, overleg en advisering; afsluiten van coalities om onze doelen te realiseren; opzetten van juridische acties om de uitvoering van wetgeving af te dwingen; de media bereiken om het maatschappelijk en politiek debat te kunnen beïnvloeden Het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen via projecten en campagnes streven naar gedrags- en houdingverandering van beleid als van bevolkingsgroepen; steeds zeer concrete veranderingen voor het oog houden; werken met intermediaire partners. Een volledige uitwerking van bovenstaande activiteitenvelden treft u aan op > Over ons > Werking nl. BBL Vlaanderen vzw werkingsprogramma 2006 en

9 2. KRACHTLIJNEN VOOR VERBETERACTIES TIJDENS DE WERKINGSJAREN 2007 EN 2008 Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen werkt in een omgeving die aan snelle verandering onderhevig is. Laat ons bij wijze van voorbeeld even focussen op het beleid. Op dit ogenblik staat een ambitieus milieu- en ruimtelijkeordeningsbeleid niet langer hoog op de beleidsagenda. Het mag allemaal weer een beetje minder. Grensverleggende internationale afspraken en Europese regelgeving worden als een blok aan het been ervaren. Ook het maatschappelijk draagvlak voor een gedegen milieubeleid wordt precair. Hoe werkt BBL binnen deze gewijzigde context? Waar situeren zich de verliespunten? Waar ligt er voor de milieubeweging nog winst in het verschiet? En werken we voldoende aan coalitievorming met andere maatschappelijke organisaties (b.v. vakbonden) en bewerken we de burger/consument met het oog op het versterken van een draagvlak voor het milieubeleid? Wijzigingen in de omgeving hebben uiteraard ook een impact op BBL als koepel en als organisatie. Dit betekent dat onze rol, de wijze waarop we ons structureren en organiseren, de thema s waarop we focussen, constant in beweging zijn. Ook de komende jaren zullen we zowel op behendige wijze moeten blijven navigeren doorheen woelige zeeën, als zelf voldoende wind ontwikkelen indien een rimpelloos wateroppervlak het zeilen verhindert. 2.1 VERDERE IMPLEMENTATIE VAN DE KRACHTLIJNEN VOOR VERBETER- ACTIES DIE VOLGDEN UIT EEN INTERNE DOORLICHTING De doorlichting wees op het aanwezig zijn van een sterk uitgebouwd en ingebed management waardoor BBL een vrij strak en professioneel geleide organisatie mag genoemd worden. We beschikken over duidelijke managementprocedures, we hebben een heldere organisatiestructuur opgezet, we bouwen verder een aan solide financiële basis voor de vereniging. Anderzijds detecteren we toch een paar opvallende blinde vlekken binnen BBL. Duidelijke en gedragen strategische doelstellingen zijn eerder impliciet aanwezig en behoeven explicitering. Er is nood aan een strategisch human resourcesbeleid dat verder kijkt dan alleen de functies die mensen uitoefenen, en ook hun betrokkenheid en toekomst in de organisatie mee in het oog houdt en tracht te stimuleren. Tenslotte is er ook het opvallend gebrek aan gegevens over wat stakeholders van de organisatie denken en over het beeld van BBL. De algemene vergadering van oktober 2005 hechtte haar goedkeuring aan een viertal krachtlijnen voor verbeteracties die volgden uit een interne doorlichting van BBL: wij wensen te werken aan een duidelijke en gekende visie en missie, waaruit gekende en gedragen strategische doelstellingen volgen; meer systematisch kennis te te weten te komen wat leden, partners, gebruikers en over ons denken; meer waardering en betrokkenheid van vrijwillige én professionele medewerkers te realiseren; onze interne en externe communicatie op punt te stellen. De verbeteracties werden binnen BBL aan verantwoordelijken toegewezen en worden geïntegreerd in de uitvoering van de lopende en komende BBL-werkingsprogramma s. De implementatie van elke verbeteractie wordt opgevolgd via de halfjaarlijkse tussentijdse evaluatie uitvoering werkingsprogramma. De opvolging van het ganse pakket en rapportering daarover aan de raad van bestuur en algemene vergadering gebeurt door het directiecomité, en eventueel door een lid van de Raad van Bestuur die een speciale bevoegdheid opvolging kwaliteitszorg krijgt. De raad van bestuur van juni 2006 hechtte zijn goedkeuring aan de halfjaarlijkse tussentijdse evaluatie. De volledige jaarevaluatie 2006 wordt voorgesteld op de algemene vergadering van maart

10 2.2 BBL ZET DRIE NIEUWE BELEIDSLIJNEN UIT VOOR DE TOEKOMST Interne beleidsaanbevelingen voor het financieel beleid van BBL: VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE BBL FINANCIEN BBL is erin geslaagd de interne beleidslijn uit te voeren inzake het opbouwen van financiële reserves in een periode van een vijftal opeenvolgende jaren. Deze opbouw voor de jaren was noodzakelijk om BBL - na jaren van financiële stagnatie en achteruitgang in de jaren 90 - opnieuw de noodzakelijke ademruimte te geven. We zijn erin geslaagd, mits volgehouden inspanningen en met medewerking van de hele personeelsgroep, onze financiële positie te stabiliseren en nadien te verstevigen. Op vraag van de raad van bestuur werd een beleidsnota opgesteld. De nota bevat enerzijds een kwantitatieve (horizontal en verticale analyse opbrengsten en kosten en financiële ratio s en kwalitatieve analyse (SWOT-analyse) van onze financiële situatie in de periode Deze analyse gaf volgend resultaat: De analyse van de omzetcijfers wijst op een gestage stijging, jaar na jaar In de referentieperiode is de omzet verdrievoudigd van (100%) tot (280%) euro. Deze omzetstijging volgt uit een gewild groeiscenario. De analyse van de cijfers m.b.t. het personeel wijst op een steeds groeiende tewerkstelling, ook met onze middelen bij aangesloten verenigingen. De tewerkstelling steeg gestaag tussen 2000 en 2005 van 13 naar 35 medewerkers (van 11,95 naar 28,5 voltijdse equivalenten, VTE). De analyse van de inkomstenbronnen wijst uit dat we een brede en diverse inkomstenwaaier hebben gerealiseerd, maar toch zeer afhankelijk blijven van Vlaamse overheidssubsidies. Het overgrote deel van de inkomsten komt uit overheidsmiddelen: subsidies en vergoedingen vanwege lokale (steden, gemeenten, intercommunales en provincies), Vlaamse, federale en Europese overheden bedroegen 78,20% van de omzet in 2005, en ze stegen naar 91,41% in Alleen al de Vlaamse overheid is goed voor 58,40% van de BBL-omzet in 2000, een percentage dat gestaag steeg tot 70,86% in De horizontale analyse wijst uit dat er gewerkt werd aan een continue opbouw van het eigen vermogen (algemene reserves en bestemde fondsen) en provisies. Het toepassen van enkele financiële ratio s op BBL wijst op een gezonde liquiditeit, een behoorlijke solvabiliteit en een sterke rentabiliteit. De resultaten van deze analyse dienden als basis om te komen tot het formuleren van volgende aandachtspunten voor onze financiën in de periode : met betrekking tot het algemeen financieel beleid in deze periode: streven naar consolidatie en zuinige veiligheid: opteren voor consolidatie boven groei, en het een zuinig en veilig financieel beleid aanhouden; m.b.t. de organisatie van het financieel beheer: de capaciteit binnen (de teams van) het secretariaat versterken; m.b.t. verwerven van eigen middelen: de vergeten (soms verdrongen) aandacht hiervoor afstoffen; m.b.t. verwerven van Vlaamse middelen: vechten voor de reeds verworven subsidies, en ons wapenen m.b.t. een nieuw subsidiebesluit; m.b.t. het zoeken van specifieke inkomsten voor personeel d.m.v. bijkomende tewerkstellingen via fondsen en VIA: streven naar het behoud ervan, en naar verruiming; m.b.t. het verwerven van federale middelen: behoud van het huidige volume nastreven inzake het verwerven van buitenlandse en Europese middelen: ons blijven inschakelen en langzaam bekendheid op het terrein verwerven; m.b.t. het verwerven van middelen van lokale besturen (steden, gemeenten, intercommunales en provincies): hen mee financieel betrekken; m.b.t. het intekenen op overheidsopdrachten: selectief volgen; m.b.t. sponsoringbeleid van de vereniging: versterking realiseren; m.b.t. zitpenningen, prestatievergoedingen en auteursrechten: geen valse schaamte. Conings Lode, De Laat Gerda, en Jacobs Danny, BBL- BELEIDSNOTA : verleden, heden en toekomst van de BBL-financiën, Brussel, BBL, 2006, 37 blz. kan op eenvoudig verzoek worden opgevraagd door de leden van de algemene vergadering van BBL bij Andere belangstellenden kunnen het document verkrijgen mits motivatie. 10

11 2.2.2 Interne beleidsaanbevelingen voor onze relatie tot het bedrijfsleven: BBL EN HET BEDRIJFSLEVEN: VAN AANKLACHT NAAR SAMENWERKING? Eind jaren 80 besliste Bond Beter Leefmilieu om zijn werking structureel te gaan richten op overheden, vakbonden en het bedrijfsleven. De eerste twee doelgroepen volgden al snel. BBL werd erkend door de overheid als gesprekspartner en ging zetelen in tal van advies- en overlegcommissies. Met de vakbonden richtten we Arbeid en Milieu vzw op. Het verhaal met het bedrijfsleven kwam minder vlot van de grond. Ondernemingen zijn immers gewend om te gaan met vakbonden en met politieke spelers op het terrein. Tussen het bedrijfsleven en de milieubeweging is dergelijke omgangsvorm minder evident. De relatie BBL- bedrijfsleven (in het algemeen) is er tot voor enkele jaren een geweest van argwaan, wederzijdse aanklacht en poging tot overleg. Om beweging te krijgen in het beleid van bedrijven ging BBL meestal zijn lobbywerk richten op het wetgevend werk van overheden. De situatie evolueerde de laatste jaren snel en ten goede. De wederzijdse verstandhouding nam toe: BBL legt zijn oor te luisteren bij het bedrijfsleven. We trachten in advies- en overlegorganen waar mogelijk een consensus na te streven, gericht op draagvlakvergroting binnen het energie- en milieubeleid. Individuele bedrijven (b.v. Umicore), bedrijfssectoren (b.v. Bouwwereld), bedrijfsfederaties (b.v. Fedichem) en dialoogplatform (b.v. Business and Society) nemen zelf actief contact op met BBL als een te betrekken stakeholder in hun activiteitenveld. In zijn net verschenen publicatie Ngo s en bedrijven (27 april 2006) omschrijft het VBO-gerelateerde dialoogplatform Business and Society de BBL als een op overleg en samenwerking met het bedrijfsleven gerichte organisatie. Opvallend toch We beschikken ondertussen ook over voorbeelden van partnerships (b.v. met de bouwsector) waar beide partijen baat bij hebben. Opvallend is nu zelfs Om beweging te krijgen in het beleid van de (Vlaamse) overheid richt BBL haar aandacht in toenemende op de standpuntbepaling van het bedrijfsleven. Anno 2006 is BBL in staat om situationeel gevarieerd te handelen tegenover het bedrijfsleven.. We kiezen voor dialoog waar mogelijk, maar schrikken er niet voor terug om met de outlaws (b.v. Tessenderlo Chemie) de confrontatie aan te gaan. De beleidsnota kwam tot stand dankzij de inzet van het hele BBL-secretariaat. De nota beoogde te komen tot een strategische opstelling van BBL op basis van een SWOT-oefening, met formulering van de relevante beleidsuitdagingen een beperkt aantal strategische en operationele doelstellingen. De beleidsnota resulteerde in vijf concrete actiepunten voor het BBL-werkingsprogramma : versterken van onze kennis over het bedrijfsleven en verkennen van nieuwe mogelijkheden om het bedrijfsleven te beïnvloeden; voeren van een toekomstgerichte dialoog met bedrijven en bedrijfssectoren; meer gebruik maken van de mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven deel te nemen aan het strategisch overleg inzake beleidsontwikkelingen geïnitieerd door de overheid; door samenwerking met het bedrijfsleven ervoor zorgen dat bedrijven hun producten en productieproces verduurzamen, en dat meer consumenten de weg vinden naar milieubewuste producten en diensten; kritisch blijven opvolgen van negatieve ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven - case: Tessenderlo Chemie. Jacobs Danny, Turf Jan, Van Regenmortel Dirk. BELEIDSNOTA, BBL en het bedrijfsleven: van heldere aanklacht tot diffuse samenwerking?, Brussel, BBL, 2006, 22 blz. kan op eenvoudig verzoek worden opgevraagd door de leden van de algemene vergadering van BBL bij Andere belangstellenden kunnen het document verkrijgen mits motivatie. 11

12 2.2.3 Interne Beleidsnota ledencommunicatie: NEGEN ACTIEPUNTEN VOOR EEN BETERE COMMUNICATIE VAN EN NAAR ONZE LEDEN BBL werkt aan een nieuwe communicatiestrategie en beleid. Een onderdeel hiervan is de ledencommunicatie. Ledencommunicatie bestaat uit een tweerichtingsverkeer: BBL informeert en mobiliseert zijn leden, maar omgekeerd communiceren deze verenigingen ook met BBL. En daarom staan we in deze beleidsnota ook even stil bij de manier waarop leden met BBL wensen te communiceren. BBL organiseerde een bevraging bij een representatief staal van 45 verenigingen met lokale afdelingen of vrijwilligerswerking waarmee we in onze dagelijkse werking veel, minder of bijna geen contact hebben (30 lokale, 10 regionale en 5 gewestelijke). We kregen een evenwichtige respons van 30 verenigingen uit deze drie verschillende categorieën. In een 15-tal vragen konden de respondenten hun mening kwijt over de communicatie van BBL: de vorm, inhoud, frequentie, goede punten en gebreken. De negen uitdagingen en actiepunten (per deelwerking) voor een betere ledencommunicatie zijn hieronder samengevat in drie rubrieken: algemene BBL-communicatie, communicatiemiddelen & vorming van BBL, communicatie van de leden naar BBL: o Voor een algemene en goede informatiedoorstroming van de BBL-werking (beweging, project en beleid) binnen de milieu- en natuursector willen we de voor BBL relevante mailadressen van vrijwillige kaderleden en milieuprofessionals verzamelen en opnemen in de verzendingslijsten van de babbels. Dit kadert ook in de actualisatie en uitbreiding van het verenigingendatabestand van BBL (communicatieploeg - projectploeg - beleidsploeg - bewegingsteam). o Omdat we onze aangesloten leden - vooral. lokale en regionale verenigingen - beter en sneller willen betrekken bij de project- en beleidswerking van BBL, besteden we meer aandacht aan de timing van onze projectoproepen en adviesvragen rond beleidsthema s/inspraakprocessen. Bij nieuwe campagnes bevragen we onze lokale/regionale verenigingen steekproefsgewijs of op aparte vergaderingen - regionaal beraad (plus) - over het campagneconcept en materiaal. En bij adviesvragen voor bijvoorbeeld Minaraad verzamelen we niet enkel juridische argumenten, maar ook lokale voorbeelden of praktijken die deze kunnen ondersteunen (bewegingsteam - projectploeg - beleidsploeg). o De campagnewerking van BBL volgt een tweesporenbeleid. We blijven enerzijds actief (thematische) verenigingen betrekken bij onze thematische milieucampagnes (bijv. openhuizendagen). Anderzijds willen we meer ondersteuningsgericht werken naar lokale en regionale verenigingen i.k.v. de bredere publieksgerichte campagnes (bijv. Dag van de Aarde, Nacht van de Duisternis, Met belgerinkel naar de winkel). Voor dit laatste ontwikkelen we laagdrempelige publieksgerichte modelacties of chartermodellen die een lokale/regionale vereniging met of zonder de milieuraad kan organiseren (bewegingsteam -projectploeg). o Om lokale en regionale verenigingen te ondersteunen in hun advies- en beleidswerk in adviesraden willen we jaarlijks enkele adviserings- en andere beleidsinstrumenten ontwikkelen (bewegingsteam - beleidsploeg). o Om onze leden beter te informeren over evoluties en onze standpunten inzake milieubeleid met het oog op visievorming en implementatie in de eigen werking willen we twee maal per jaar (voor- en najaar) een themacahier over een milieuthema of beleid publiceren. Deze cahiers zullen ook breder verspreid worden. o Om de inhoudelijke communicatie van onze lidorganisaties naar hun eigen achterban te ondersteunen willen we enkele standaardartikeltjes over milieuthema s ter beschikking stellen die ze in hun nieuwsbrieven en tijdschriften zelf kunnen opnemen (communicatieploeg - beleidsploeg). o Voor een goede ledencommunicatie (vanuit de verschillende deelwerkingen) die informeert én mobiliseert, willen we meer investeren in elektronische communicatie. Om de vluchtigheid van elektronische communicatie te ondervangen zorgen we voor goede doorverwijzingen naar website, ledenpagina of themacahiers voor meer achtergrondinformatie. In het verlengde hiervan wordt de oprichting van een elektronisch tijdschrift verder onderzocht. Verder besteden we bij de ledencommunicatie zorg aan een uniforme huisstijl en een typologie van documenten (en bijhorende lay-out): Infofiche/dossier voor bewegingsthema s, typeadvies voor lokale beleidswerking, themacahiers rond Vlaamse milieuthema s, enz ) (communicatieploeg - bewegingsteam - projectploeg - beleidsploeg). o Om tegemoet te komen aan de vormingsbehoeften van onze lidorganisaties maken we samen met cvn, tandem en andere partners een vormingsprogramma op. De formule en invulling van dit vormingsprogramma is nog nader te bepalen. Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheid van een zomeruniversiteit. (bewegingsteam). o Om aan de vraag naar persoonlijk contact te kunnen voldoen willen we het peter en metersysteem vanaf najaar 2006 activeren voor de lokale verenigingen. Het voordeel van dit systeem is dat de BBL-medewerker vragen en vormingsbehoeften kan detecteren en tegelijkertijd ook informatie over het inhoudelijk en campagneaanbod van BBL kan toelichten (bewegingsteam - communicatieploeg) De Baere, Nicolas en Gansemans, Joris. BELEIDSNOTA, Negen actiepunten voor een betere ledencommunicatie, Brussel, BBL, 2006, 23 blz. kan op eenvoudig verzoek worden opgevraagd door de leden van de algemene vergadering van BBL bij Andere belangstellenden kunnen het document verkrijgen mits motivatie. 12

13 3. WERKINGSPROGRAMMA : INTERNE ASPECTEN VAN DE WERKING 3.1 BESTUURSORGANEN Algemene Vergadering Strategische doelstelling of overkoepelend doel: de algemene vergadering treedt op als hoogste orgaan van de vereniging. Ze bestaat uit alle leden van de vereniging en wordt tenminste tweemaal per jaar samengeroepen. Operationele ambitie: In staat eens te meer de participatie van de aangesloten leden, met een duidelijke wisselwerking, in de kijker: wat verwachten de verenigingen (evt. opgedeeld in verschillenden categorieën en geografische spreiding) van de koepel, en welke inbreng verwachten bestuur en stafleden van de aangesloten verenigingen? Omschrijving activiteit: De algemene vergadering oefent haar wettelijke bevoegdheden als hoogste orgaan van de vzw uit. De AV van maart 07 buigt zich over het activiteitenverslag en het financieel verslag van het voorbije werkjaar, de bijenkomst van oktober 2007 behandelt het werkingsprogramma en budget voor het werkingsjaar In maart 2007 worden de driejaarlijkse bestuursverkiezingen van BBL georganiseerd. Ter voorbereiding hiervan vertrekt er dit najaar 06 een oproep naar de aangesloten verenigingen, die de gelegenheid krijgen om kandidaat-beheerders naar voren te dragen. De nieuw samen te stellen raad van bestuur dient in ieder geval een goede weerspiegeling te zijn van de diverse geledingen (lokale werkingen, regionale verenigingen, gewestelijke ledenverenigingen, thematische organisaties) en kan tevens een aantal leden coöpteren omwille van hun specifieke kennis en/of expertise. Met het oog op een gedegen lange(re)-termijnplanning binnen BBL zal de algemene vergadering vooral opvolging geven aan op de implementatie van toekomstige krachtlijnen die volgen uit een interne doorlichting via de zelfscanmethodiek (2005) en de beleidsplanning voor de diverse onderdelen van de werking van de vereniging (krachtlijnen financiën voor de toekomst, relatie met het bedrijfsleven, verbetering van de ledencommunicatie, ). Verantwoordelijke intern: Danny Jacobs (directeur). Type activiteit: bestuur van de vereniging. Partners: Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold maar gewijzigd. Timing: De algemene vergadering komt samen in maart en oktober. De vergadering van maart vindt plaats in de vooravond in Brussel. De bijeenkomst van oktober wordt opnieuw georganiseerd in de vorm van een Forumdag die op zaterdag wordt gehouden. Bedoeling hiervan is te komen tot meer interactie met de leden over de (inhoudelijke) werking van de vereniging Raad van bestuur Strategische doelstelling of overkoepelend doel: het uitstippelen van de grote lijnen, het controleren en bijsturen van het financieel, organisatorisch en inhoudelijk beheer van BBL als koepelvereniging. Operationele ambitie: Omschrijving activiteit: Alhoewel het mandaat van beheerder persoonlijk is, blijft het een gegeven dat ieder bestuurslid zijn achtergrond en deskundigheid vanuit zijn eigen vereniging meedraagt. Daarom zorgt de samenstelling van de Raad van bestuur ervoor dat er een goede weerklank is van alle niveaus van verenigingen. 13

14 Op de maandelijkse agenda van de Raad wordt de nodige ruimte voorzien voor volgende vaste punten: verslaggeving activiteiten, opvolging van (politieke) Actualia, opvolging uitvoering van de thema s en actiepunten uit het lopend werkingsprogramma en zesmaandelijkse een evaluatie van het werkingsprogramma, financiën en personeelsbeleid. Er is een taakverdeling tussen raad van bestuur en het bestuurscomité: inhoudelijke en beleidsgebonden thema s worden bij voorkeur behandeld door de raad van bestuur, financiën en personeelsbeleid wordt grotendeels behandeld door de bestuurscommissie. De eindbevoegdheid berust ten allen tijde echter bij de raad van bestuur. De raad van bestuur voorziet tevens als actiepunten het zesmaandelijks opmaken van een eigen prioriteitenagenda, met name van punten van bespreking die de vaste agenda van de vergadering overstijgt en toelaat tijd en ruimte te creëren voor niet actualiteitsgebonden en/of strategische discussies; het op punt stellen van de dagelijkse communicatiestromen met het secretariaat van de vereniging en het voeren van een zesmaandelijks functioneringsgesprek met de directeur. Verantwoordelijken intern: Danny Jacobs (algemene zaken), Lode Conings (financiën en personeel), Jan Turf (beleidswerking) en Stefaan Claeys (projecten en campagnes). Type activiteit: intern bestuur en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging. Samenstelling: Voorzitter: Bruyninckx Hans; Vice-voorzitters: Ibens Willy en Feyen August; Secretaris: Coussens Piet; Penningmeester: Jean Awouters; Leden: Baeten Relinde, Baita Dolores, Moeskops Bram, Cnudde Jasse, D Huyvetter Pol, Dossche Veerle, Fizgal Ingrid, Gysels Jos, Ibens Willy, Lenders Filip, Ramaekers Jos, Stryckers Paul, Vandorpe Eric en Vercammen Dirk. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold. Timing: De Raad van bestuur komt acht maal per jaar samen, telkens om u. in het BBL-huis Bestuurscomité Strategische doelstelling of overkoepelend doel: als intern orgaan van de vzw de raad van bestuur bijstaan en versterken inzake haar beleidsformulerende, controlerende en bijsturende rol. Operationele ambitie: het management inzake financies, personeel en algemene organisatorische beleidsvoering op een kritische en constructieve wijze opvolgen, grondig doorlichten en van daaruit de nodige aanbevelingen formuleren. Omschrijving activiteit: Hhet bestuurscomité is een intern orgaan van de vzw dat handelt in opdracht en verantwoording aflegt tegenover de raad van bestuur van BBL. Het bestuurscomité komt slechts één tot twee maal per jaar samen en geeft hoofdzakelijk diepgang aan het financieel en personeelsbeleid van de vereniging. Het werkt zowel beleidsvoorbereidend en beleidscontrolerend binnen de Bond. Het kan zelfstandige bevoegdheden uitoefenen in de mate dat de raad van bestuur daartoe expliciet formele beslissingen neemt. Dat dient dan te blijken vanuit de praktijkopbouw van werking. Als basisregel geldt dat operationele aanbevelingen uit het bestuurscomité na bekrachtiging door de raad van bestuur worden uitgevoerd door het secretariaat. Verantwoordelijke intern: Lode Conings en Danny Jacobs. Type activiteit: enkel intern bestuur; geen externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Samenstelling: Willy Ibens (voorzitter van het comité), Piet Coussens, Filip Lenders, Jean Awouters, Jos Ramaekers, Lode Conings en Danny Jacobs.. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold Timing: één tot twee zittingen per jaar Orgaan van Vertegenwoordiging en dagelijks bestuur Strategische doelstelling of overkoepelend doel: als extern orgaan van de vzw ervoor instaan dat Bond Beter Leefmilieu in haar dagelijkse werking in en buiten rechte vertegenwoordigd kan worden. Operationele ambitie: Omschrijving activiteit: Het Orgaan is bevoegd voor betreft het benoemen en ontslaan van personeel, het afsluiten van overeenkomsten met externe consultants, financiële verrichtingen met bank- en kredietinstellingen, het indienen van bezwaarschriften en de handtekeningbevoegdheid bij het afsluiten van overeenkomsten (tot een bepaalde financiële bovengrens) die ter bekrachtiging zullen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Daarnaast omvatten de bevoegdheden van het Orgaan van Vertegenwoordiging eveneens alle handelingen van dagelijks bestuur. Alle beslissingen van het Orgaan worden periodiek gebundeld en per zitting formeel aan de raad van bestuur voorgelegd. 14

15 Samenstelling: Het Orgaan bestaat uit Danny Jacobs (directeur), Lode Conings (zakelijk coördinator) en August Feyen (ondervoorzitter). Type activiteit: intern bestuur en delegatie van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging vanuit de raad van bestuur. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold. Timing: van de activiteiten van het Orgaan worden telkens schriftelijk verslag uitgebracht op de zitting van de raad van bestuur. 3.2 PERSONEELSBELEID INTERN EN EXTERN Planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken. Strategische doelstelling of overkoepelend doel: het nastreven van een hoge kwalitatieve werking binnen de vereniging door het realiseren van een evenwicht tussen het organisatie- en het mensgericht werken. Operationele ambitie: het continueren van een open beleid binnen de organisatie, het verlenen van inspraak op organisatorisch en inhoudelijk vlak, het voeren van planning-, functionering- en evaluatiegesprekken, het houden van vergaderingen in beperktere werkeenheden, het optimaal benutten van de kwaliteiten van iedereen afzonderlijk. Vooral de systematische organisatie van functioneringsgesprekken van de medewerkers met hun respectieve coördinatoren blijft een prioritair aandachtspunt. Omschrijving activiteit: In 2004 en 2005 werden voor de diverse teams (beleid, projecten en campagnes, communicatie, administratieve en ondersteunende functies) types van functiekaarten uitgewerkt. De functiekaart is een feitelijke opsomming van scoringsgebieden: dit zijn opdrachten, doelen, output, houdingen en vaardigheden waar de medewerker telkens zijn belangrijkste activiteiten (inputs) aan verbindt. De functiekaart is aldus een vertaling van de functieomschrijving op basis waarvan de medewerker is aangeworven of aangesteld. Ze wordt opgemaakt en aangepast in samenspraak met de projectcoordinator van BBL. Ze geldt als basis voor het jaarlijks functioneringsgesprek en het periodiek evaluatiegesprek. Ze kan tevens worden gehanteerd bij planning- en overlegmomenten allerhande. De functiekaart is als volgt opgebouwd: plaats in het organigram (b.v. werkt samen met en rapporteert aan de beleidscoördinator); omvang van de functie (deeltijds of voltijds beleidsmedewerker); functiebeschrijving (is gestructureerde opsomming van de taken en doelen intern en extern). Op basis van dit instrument worden ook in 2006 en 2007 de functioneringsgesprekken met de medewerkers gevoerd. Verantwoordelijke intern: directie (Danny Jacobs, Lode Conings, Stefaan Claeys en Jan Turf). Type activiteit: human resources management. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold. Timing: eerste semester Paritair overlegcomité binnen BBL. Strategische doelstelling of overkoepelend doel: het behandelen van personeelsgebonden materies die het individueel belang overstijgen. Operationele ambitie: Omschrijving activiteit: het overleg rond strikt personeelsgebonden materies geschiedt binnen het Paritair Overlegcomité. Het is evenredig samengesteld, bestaat uit evenveel bestuurders als personeelsleden en telt in totaal minstens zes leden. De Raad van Bestuur duidt zijn vertegenwoordigers aan, het personeel duidt zijn vertegenwoordigers aan. In 2007 en 2008zal het paritair overleg ministens één keer per jaar samenkomen in het laatste trimester voor het vastleggen van de verlofkalender voor het daaropvolgende jaar. Het paritair overleg binnen BBL zal zich ook verder dienen te schikken naar de bepalingen van de CAO s die gelden binnen Paritair Comité 329. De vergadering zal tevens waken over de implementatie van het arbeidsreglement. Verantwoordelijke intern: Lode Conings (zakelijk coördinator). Type activiteit: human resources management. Samenstelling: Voor de werkgevers: Eric Vandorpe, Dirk Vercammen, Hans Bruyninckx en Danny Jacobs / Voor de werknemers: Lieve Vandeneede, Esmeralda Borgo en Mike Desmet. Secretaris is Lode Conings. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold. Timing: 15

16 3.2.3 Vrijwilligersbeleid Strategische doelstelling of overkoepelend doel: het inschakelen van vrijwilligerswerk als een boeiende en actieve manier om de band tussen een geëngageerde bewegingskoepel als BBL en de ruimere maatschappij aan te halen. Door de inzet van tijd en competenties van vrijwilligers te valoriseren draagt BBL bij in de uitbouw van haar sociaal project. Voor de vrijwilligers is het een kans om hun toekomstige (her)intrede in de arbeidsmarkt te versterken, een zinvolle taak uit te oefenen in een levensmoment dat reguliere arbeid niet mogelijk is of een waardevolle vrijetijdsbesteding mogelijk te maken. Operationele ambitie: als organisatie permanent een aanbod blijven ontwikkelen voor vrijwilligers, hun leerkansen mee in beeld te brengen en instaan voor een goede begeleiding. Omschrijving activiteit: er werken diverse vrijwilligers op het secretariaat van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. Hun inzet wordt aanzien als een andersoortige maar waardevolle bijdrage aan de dagelijkse werking van de vereniging. Wederzijdse afspraken tussen BBL en de vrijwilliger worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract. Verder staat BBL in voor vergoeding van alle kosten die tijdens het vrijwilligerswerk worden gemaakt en zorgt BBL voor een werkongevallenverzekering. Vrijwilligers krijgen ook de mogelijkheid om indien nodig een vormingscursus bij te wonen. Bedoeling is om ook in de toekomst binnen de werking van BBL gebruik te blijven maken van het engagement van vrijwilligers. Hiertoe wordt onder meer samengewerkt met het steunpunt vrijwilligerswerk Het Punt vzw. Verantwoordelijken intern: Lode Conings. Elke vrijwilliger wordt toegewezen aan één vaste BBLmedewerker, die instaat voor begeleiding en feedback. Dit gebeurt onder meer via regelmatige begeleidingsgesprekken en jaarlijks minstens één functioneringsgesprek. Type activiteit: human resources management. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold Begeleiding van stages Strategische doelstelling of overkoepelend doel: studenten vanuit diverse opleidingen een waardevolle bijdrage aan de dagelijkse werking van BBL laten leveren. Tevens aan studenten de mogelijkheid bieden om de kennis en vaardigheden die in de loop van de studie zijn verworven, in praktijk te brengen en aanvullende vaardigheden op te laten doen. Operationele ambitie: jaarlijks een vijftiental studenten stage laten lopen op het secretariaat van BBL. Omschrijving activiteit: In 2007 en 2008 worden tijdens de zomerperiode specifieke functieomschrijvingen en dito opdrachten voor stageplaatsen uitgewerkt. Het betreft zowel stageplaatsen die de campagne- en beleidswerking en communicatie van BBL komen ondersteunen. Deze worden aan diverse bachelors- en masteropleidingen (communicatiebeheer, rechten/criminologie, sociaal werk /syndicaal werk/sociaal-cultureel werk, milieuadministratie/milieucoördinator) van de hogeschool- en universitaire opleidingen in Vlaanderen overgemaakt. Op basis van de respons worden intakegesprekken georganiseerd met geïnteresseerde studenten. Verantwoordelijke intern: Sofie Van den Bogaert. Type activiteit: human resources management. Type financiering: Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold. Timing: looptijd van een academiejaar. 16

17 3.3. DE KOEPELFUNCTIE VAN BBL: EEN SOCIALE, DEMOCRATISCHE EN POLITIEKE OPDRACHT Belangenbehartiging inzake werkgevers- en subsidiegebonden dossiers Vertegenwoordiging binnen Sociare, werkgeversfederatie voor de milieusector Strategische doelstelling of overkoepelend doel: het bewerkstelligen van een professionele behartiging van de werkgeversvertegenwoordiging van de tientallen sociaal-culturele verenigingen actief in de milieusector door BBL. Operationele ambitie: via onze vertegenwoordiging van de milieusector in de raad van bestuur van Sociare, het zetelen in het Paritair Comité 329 en het opvolgen van de werking van diverse fondsen er voor zorgen dat onze aangesloten verenigingen aangesterkt worden in hun werkgeversfunctie. Omschrijving activiteit: Sociare is, aan Vlaamse kant, de enige werkgeversorganisatie in dat Paritair Comité 329. Daar onderhandelt ze namens haar (meer dan 400) leden met de vakbonden over de arbeids- en loonsvoorwaarden. De akkoorden daarover gelden voor de hele sector, dus ook niet-leden, doordat ze kracht van wet hebben. Er zijn collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) gesloten over onder andere het woon-werkverkeer, de indexering van de lonen, de sociale maribel, tussenkomsten voor risicogroepen, flexibele tewerkstelling, de oprichting van een vakbondsafvaardiging, extra verlofdagen voor werknemers tussen 35 en 45 jaar, gedeeltelijke arbeidsvrijstelling voor 45+ers, tijdskrediet en ondersteuning van management en vorming in de organisaties. Sociare laat ook de stem van haar leden horen in het Sociaal Fonds voor de sector, dat onder andere tussenkomt in de kosten voor opleiding en inschakeling van mensen uit de risicogroepen, in het Fonds Sociale Maribel, dat over de toekenning beslist van de gelden voor bijkomende jobs, tegenover Reprobel, waarmee een voordelige overeenkomst is gesloten met een vereenvoudigde aangifte en facturatie, en in de Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen, die alle social profit werkgeversfederaties groepeert. BBL volgt tevens de bestuursorganen op van Sociare. Er worden de nodige initiatieven ontwikkeld richting aangesloten verenigingen-werkgevers met het oog op informatieverschaffing en begeleiding. Onze leden krijgen informatie uit de eerste hand. Informatie en advies over de sectorale CAO 's en de arbeidswetgeving in het algemeen. Met al hun vragen over de toepassing ervan kunnen ze op het secretariaat terecht. Verder krijgen ze informatie op via studiedagen, en op de vergaderingen van de (deel)sectorale overleggroep leefmilieu. Verantwoordelijke(n) intern: Lode Conings en Danny Jacobs. Type activiteit: belangenbehartiging van aangesloten leden. Type financiering: lidgelden betaald door onze aangesloten verenigingen aan Sociare. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold Algemene terugkoppeling met aangesloten verenigingen Continuering interactie met aangesloten verenigingen Strategische doelstelling of overkoepelend doel: een mix aan communicatie-instrumenten en interactiemethodieken uitwerken die toelaat BBL en haar verenigingen op de meest optimale wijze met elkaar in contact te laten treden met het oog op het versterken van de wederzijdse betrokkenheid Operationele ambitie: in de diverse onderdelen van de werking systematisch nagaan op welke wijze en via welk hulpmiddel BBL met zijn leden kan interageren. Omschrijving activiteit: Zowel de beleidswerking als de campagnewerking van de koepel verlopen samen met de aangesloten verenigingen. De instrumenten voor deze inhoudelijke interactie tussen de koepel en de aangesloten verenigingen zijn elektronische media (o.a. listservers en e-zines), ad hoc overleg (energie, luchtvaart, integraal waterbeheer,...) en periodieke bijeenkomsten van overlegfora (energieoverleg, ). Verantwoordelijke intern: gehele secretariaat. Type activiteit: wederzijdse vormen van samenwerking. Partners: aangesloten verenigingen. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold. Timing: permanente opdracht. 17

18 Regionaal Beraad (+), het overleg met en vorming van regionale verenigingen en provinciale koepels. Strategische doelstelling of overkoepelend doel: het opbouwen en onderhouden van een structureel contactpatroon tussen BBL/Natuurpunt en de meer dan 20 regionale verenigingen, provinciale koepels en streekgebonden verenigingen actief in de stadsgewesten. Operationele ambitie: opzetten van een structurele werking rond gewestelijke thema s die van belang zijn voor de regionale verenigingen, het verhogen van de betrokkenheid van de regio s bij de gecoördineerde werking van BBL en het organiseren van terugkoppeling inzake personeels- en subsidiegebonden zaken. Omschrijving activiteit: het regionaal beraad komt drie maal per jaar samen tijdens een avondbijeenkomst. Vooral inhoudelijk en bewegingsgerichte agendapunten worden op de agenda geplaatst: er wordt vanuit BBL en Natuurpunt toelichting gegeven bij gewestelijke thema s die van belang zijn voor meerdere regionale verenigingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de afbakening van stedelijke gebieden, de aanduiding van nieuwe bedrijventerreinen, weekendverblijven, integraal waterbeheer, Vervolgens wordt een gezamenlijke strategie afgesproken om het beleid terzake te beïnvloeden via perswerking, adviescommissies, lobbywerk,. Bovendien wordt er terugkoppeling opgezet inzake personeels- en subsidiegebonden zaken. In 2007 en 2008 worden per werkingsjaar telkens twee bijeenkomsten van het regionaal Beraad+ georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt rond een beperkt aantal thema s inhoudelijke vorming en debat georganiseerd. Verantwoordelijke intern: Danny Jacobs en Ilse Smitz. Type activiteit: ondersteunen van aangesloten verenigingen. Type financiering: subsidies houdende erkenning en subsidiering natuur- en milieuverenigingen. Partners: Natuurpunt, regionale verenigingen, provinciale koepels en streekgebonden verenigingen actief in de stadsgewesten aangesloten bij BBL Vlaanderen v.z.w. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold. Timing: vijf bijeenkomsten per jaar Ondersteuning van aangesloten verenigingen De ondersteuning van aangesloten verenigingen is bij aanvang van 2006 geclusterd in een 5-koppig bewegingsteam. Dit bewegingsteam heeft als opdracht om de globale noden van de aangesloten verenigingen in kaart te brengen, gezamenlijke programma s, acties en algemeen ondersteunende instrumenten te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het peter- en metersyteem, de ledenpagina, basisbabbel, Doel van het peter- en metersysteem is het persoonlijk en direct contact tussen BBL en lokale achterban verstevigen. En de werking van onze streekverenigingen in kaart brengen in functie van kwaliteitszorg en bewegingsondersteuning. Concreet bezoekt een BBL-medewerker (peter/meter) 1 à 2-maal per jaar twee lokale verenigingen, peilt hij naar hun vragen en toekomstige plannen. Ook informeert hij hen over de inhoudelijke en bewegingsondersteuning van BBL. De BBL-medewerker koppelt steeds het bezoek terug aan de stafmedewerker lokale werking. Indien nodig zorgt deze laatste voor een persoonlijke begeleiding en verbetertraject. is de maandelijkse elektronische nieuwsbrief voor streek- en regionale verenigingen met korte nieuwtjes over campagnes, vormingen en tips voor een slagkrachtige verenigingswerking. Voor een betere informatiedoorstroming hebben we ook een ledenpagina opgericht. Deze ledenpagina is een onderdeel van de BBL-website en informeert alle leden over activiteiten, projecten en vormingen van BBL. Verder bevat de ledenpagina ook informatie voor en over onze verenigingen: infofiches over lokale beleidsprocessen die als handleiding kunnen dienen bij het geven van adviezen en beleidswerk, infodossiers over vzw- en vrijwilligerswetgeving, subsidiereglementen, enz Verenigingen die willen investeren in kwaliteitszorg of een slagkrachtige verenigingswerking vinden op de ledenpagina ook een ruim assortiment aan instrumenten of methodieken. 18

19 Organisatorische versterking van gewestelijke en regionale verenigingen via organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering Strategische doelstelling of overkoepelend doel: Als sector bewust en systematisch aan organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering werken door het versterken van de lidverenigingen op het vlak van beheer en beleid zodat deze beter voorbereid zijn op alle uitdagingen. Operationele ambitie: De volgende twee jaren willen we inzake organisatieontwikkeling vooral verder werken op resultaten zelfscans en lightscans om de verenigingen te helpen zich organisatorisch op een hoger niveau te tillen. We concentreren ons hierbij vooral op de thema s leiderschap, beleid en strategie, medewerkerbeleid, en partnerschappen en externe communicatie. Belangrijke operationele ambities zijn: 1. Alle verenigingen beschikken over visie & missie en gedragen en gekende strategische doelstellingen. 2. Alle verenigingen beschikken over een geformuleerd en gekend vrijwilligersbeleid. Daarnaast ook: 3. De verenigingen weten wat leden en gebruikers en stakeholders van de vereniging en de producten van de vereniging vinden. 4. Verenigingen hebben kennis van tevredenheid vrijwillige en professionele medewerkers (bijvoorbeeld via tevredenheidenquête). 5. BBL bereidt de volgende twee jaar een aanpak voor waarmee verenigingen beter hun kernresultaten in de samenleving kunnen aantonen. Naast het werken aan systematische organisatieontwikkeling speelt BBL ook in op een reeks behoeften en noden die te maken hebben met het versterken van vaardigheden. Zo organiseert BBL regelmatig sessies over de toepassing van het subsidiebesluit of over opmaak goede projecten en omgaan met media. Er blijft veel vraag naar dit soort ad hoc deskundigheidsbevordering en BBL blijft dat dan ook aanbieden. Een aantal belangrijke doelstellingen zijn: 6. De verenigingen weten deskundig met subsidiebesluit en milieuprojectfondsen te werken. 7. De verenigingen hebben vaardigheden om op een bevredigende wijze met de media om te gaan. 8. De verenigingen zijn en blijven in orde met de juridische en boekhoudkundige verplichtingen binnen de vzw-wet en vrijwilligerswetgeving. Omschrijving activiteit : Om deze operationele ambities te realiseren zet BBL een hele reeks activiteiten in. Enerzijds krijgen de verenigingen via BBL info en goede praktijken doorgespeeld via infopakket en vormingsmomenten. Daarnaast ondersteunt BBL de verenigingen bij implementatie via de helpdesk en begeleiding ter plekke op maat. Tenslotte analyseert BBL, vooral wat betreft de thema s van organisatieontwikkeling, de resultaten en koppelt die terug naar de verenigingen collectief of individueel. Rond sommige thema s, zoals stakeholdersonderzoek, organiseert BBL ook actieonderzoek daar waar er in de sector nog onvoldoende kennis of ervaring aanwezig is. De concrete lijst van acties en timing is te vinden in het jaarprogramma kwaliteitszorg. Aansloten verenigingen kunnen het volledige jaarplan opvragen bij Verantwoordelijke intern: Chris Ceustermans en Lode Conings. Type activiteit: ondersteunen van aangesloten verenigingen - educatie en vorming. Type financiering: subsidies houdende erkenning en subsidiering natuur- en milieuverenigingen. Partners: Socius, Memori vzw, Kwasimodo. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold maar gewijzigd. Timing: Inhoudelijke ondersteuning van regionale en streekverenigingen in hun milieubewustzijn en hun milieualertheid Strategische doelstelling of overkoepelend doel: inhoudelijk ondersteunen van de lokale achterban van BBL zodat deze sterker staan in het beïnvloeden van actuele, lokale beleidsprocessen die dienen te leiden tot de verbetering van het lokale milieubeleid. Operationele ambitie: De volgende twee jaar wil BBL haar inhoudelijke ondersteuning concentreren op het collectief ondersteunen van de lokale achterban die zetelt in Minaraden en/of actief via andere kanalen het lokale milieubeleid opvolgt en wil bijsturen. Dit aanbod zal zowel gericht zijn naar vrijwilligers als naar professionals uit de regionale verenigingen. De uitbreiding tot Minaraadleden is een bewuste keuze die gemaakt wordt door BBL omwille van een groter bereik. Naast een algemene ondersteuning van de lokale achterban streeft BBL ernaar om ook ad hoc ondersteuning te blijven bieden voor verenigingen en bewoners bij concrete problemen inzake milieubeleid en ruimtelijke ordening. Voorbeelden van dossiers zijn aantasting van open ruimte, luchtvervuiling, bodemverontreiniging, overstromingspro- 19

20 blemen, zonevreemde bedrijven, verkeersproblemen, bouw- en/of milieuovertredingen, openbaarheidsen inspraakproblemen,... Omschrijving activiteit: Om deze operationele ambities te realiseren zet BBL een volgende activiteiten in. Voor de collectieve ondersteuning zal BBL focussen op het informeren van de lokale achterban over lokale beleidsprocessen via vormingen (regionaal beraad plus, tandemvorming, ), er zullen infofiches opgemaakt worden rond actuele beleidsprocessen die als handleiding kunnen dienen bij het geven van adviezen, gezamenlijke persacties zullen opgezet worden ifv de actualiteit,uitwerken van thematische actieplannen, Hierbij wordt ernaar gestreefd om dit zoveel mogelijk in te spelen in navolging van de belangrijke beleidsprocessen met enige impact op lokaal niveau en in functie van de noden van de lokale achterban. Bij de ad hoc ondersteuning zal BBL voornamelijk zich verder blijven profileren als baliefunctie. Dit zijnde informatieverschaffing (b.v. doorsturen wetgeving), ondersteuning (b.v. klacht of bezwaarschrift indienen vanuit BBL) en advisering (b.v. nagaan hoe kan opgetreden worden). Deze baliefunctie is voor BBL zelf van belang om op de hoogte te blijven van de dagelijkse problemen op het terrein. Gelijkaardige en veel voorkomende problemen kunnen gebundeld worden en via de perswerking naar buiten gebracht worden en/of via het parlement gebruikt worden om een globale beleidsmatige oplossing mogelijk te maken. Omdat de middelen van BBL echter beperkt zijn, wordt bij deze baliefunctie voorrang gegeven aan vragen en dossiers van aangesloten verenigingen. Om de operationele doelstellingen te bereiken, zullen ook de algemene ondersteunende instrumenten ingezet worden van de bewegingswerking ;b.v. basisbabbel, ledenpagina,peter- en meter systeem, Verantwoordelijke intern: Ilse Smitz (beleidsmedewerker). Type activiteit: ondersteunen van regionale verenigingen, sociale actie, beleidsbeïnvloeding via lobbying en campagne. Type financiering: subsidies houdende erkenning en subsidiering natuur- en milieuverenigingen, lidgelden van aangesloten verenigingen. Partners: regionale en provinciale milieuverenigingen, JNM, Natuurpunt. Nieuw/doorgerold/doorgerold maar gewijzigd: doorgerold van Timing: Ondersteuning van onze streekverenigingen Strategische doelstelling of overkoepelend doel: ondersteunen van de lokale achterban op bewegingsniveau om een open en publieksgerichte lokale milieuwerking bij de aangesloten streekverenigingen (BBL/JNM) mogelijk te maken en de bestaande bewegingsstructuren verder te dynamiseren en verbreden naar nieuwe doelgroepen, zoals stedelijke milieuactiegroepen. Operationele ambitie: Door een collectieve ondersteuning en begeleiding op maat van de aangesloten streekverenigingen willen we een open en publieksgerichte lokale milieuwerking mogelijk maken. Dit moet de streekverenigingen in staat stellen om in de tijdspanne van enkele jaren een modern vrijwilligers- en communicatiebeleid te voeren, netwerken in en buiten de milieusector (noord-zuidsector, stedelijke buurtgroepen en actiecomités, ) uit te bouwen, een bredere thematische en doelgroepenwerking te ontplooien en een sterke beleidsbeïnvloedende strategie zowel binnen als buiten de lokale adviesraden te voeren. Omschrijving activiteit: informatieverstrekking, vorming en sociale actie in kader van een open en publieksgerichte verenigingswerking. De ondersteuning van de bewegingswerking van de aangesloten streekverenigingen staat de komende twee jaren in het teken van de consolidatie en verdere uitbouw van de werking, zoals opgezet in 2005 en Op basis van de resultaten van een digitale bevraging van lokale en regionale verenigingen worden nieuwe accenten gelegd in de ledencommunicatie. De bewegingswerking van de streekverenigingen wordt verder ondersteund d.m.v. een mix van algemene en specifieke ondersteuningsinstrumenten ontwikkeld door het bewegingsteam: peter- en metersysteem (contact- en monitoringsysteem), vorming (vormingscyclus rond onderhandelingsvaardigheden, ), infofiches en infodossiers op de ledenpagina (vzw- en vrijwilligerswet- en verzekering, vzw-boekhouding, ), een elektronische nieuwsbrief basisbabbel. Ook het ombuigen van een uitstroombeleid van JNM-vrijwilligers naar een instroombeleid voor streekverenigingen wordt verder gezet. In dit kader wordt op sectorniveau (NP, VELT, JNM, BBL) de mogelijkheid onderzocht van een vacaturebank voor vrijwilligersfuncties binnen lokale verenigingen. De ondersteuning van streekverenigingen is geen statische werking, maar evolueert mee met de vragen en noden van de lokale milieubeweging. In Vlaamse steden ontstaan her en der nieuwe actiegroepen die zeer succesvol zijn in het mobiliseren van een ruim publiek rond duurzaamheidsthema s. Ook daarom blijven we toenadering zoeken tot deze nieuwe stedelijke milieuactiegroepen, 20

Werkingsverslag 2007

Werkingsverslag 2007 Werkingsverslag 2007 Aangenomen door de Algemene Vergadering van BBL Brussel, donderdag 20 maart 2008 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke

Nadere informatie

Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009

Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009 Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009 Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, zaterdag 20 oktober

Nadere informatie

BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005

BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005 BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005 Aangenomen door de Algemene Vergadering van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, donderdag 30 maart 2006 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de vragenlijst voor aanvragen van werkingssubsidies. Gebruik dit document niet voor uw subsidieaanvraag.

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Een adviesraad voor personen met een handicap: participatie gerealiseerd! Of toch niet?

Een adviesraad voor personen met een handicap: participatie gerealiseerd! Of toch niet? Een adviesraad voor personen met een handicap: participatie gerealiseerd! Of toch niet? Stefan Van Hove, Dienst Sociale Voorzieningen, stad Gent Ter individuele titel 1 Situering: Stedelijke Adviesraad

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004

Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004 295 Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 Historische context van de archiefvormer

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013. Samenvatting en conclusies

Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013. Samenvatting en conclusies Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013 Samenvatting en conclusies Bart Meert Projectmanager Verkeer en Mobiliteit Imagine the result Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

Update en tips: rollend jaarprogramma voor erkende verenigingen: augustus 06

Update en tips: rollend jaarprogramma voor erkende verenigingen: augustus 06 Update en tips: rollend jaarprogramma voor erkende verenigingen: augustus 06 I. Inleiding Voor november van dit jaar moet elke gesubsidieerde vereniging opnieuw een door de AV of door haar gemandateerd

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Verwachtingen? Inhoud 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Goed om weten Niet elke club kan / wil evenveel

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 e Editie van de belgische Landschapsprijs Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de Conventie met betrekking tot het landschap door het Comité van Ministers

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie