Colofon. Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies. Fotografie cover Marilène Dubois

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies. Fotografie cover Marilène Dubois"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G M A A G L E V E R D A R M S T I C H T I N G

2 Colofon Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies Fotografie cover Marilène Dubois Vormgeving en druk Grafisch Ontwerp- en Productiebureau The Happy Horseman, Rotterdam Maag Lever Darm Stichting 2

3 Inhoud Voorwoord 4 Verslag bestuur 6 Hoofdstuk 1 Strategie en beleid 8 Hoofdstuk 2 Wetenschappelijk Onderzoek 14 Hoofdstuk 3 Maag Darm Lever Centrum 16 Hoofdstuk 4 Voorlichting 18 Hoofdstuk 5 Fondsenwerving 24 Hoofdstuk 6 25-jarig jubileum 28 Toekomst 30 Historisch overzicht 32 Financieel overzicht 38 Balans 39 Staat van baten en lasten 40 Begroting Bijlage 1 Wetenschappelijk Onderzoek 56 Bijlage 2 Deskundigheidsbevordering 57 Bijlage 3 Gelieerde Patiëntenverenigingen 58 Bijlage 4 Gedragscode Maag Lever Darm Stichting 60 Bijlage 5 Samenwerking met bedrijven 61 Bijlage 6 Personalia per 31 december Inhoud 3

4 Voorwoord Integriteit, maatschappelijke dienstbaarheid en transparantie staan hoog op de agenda in de charitatieve sector in Nederland. In het jaarverslag 2006 wil de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) laten zien hoe zij hieraan invulling heeft gegeven. Ook geeft het verslag inzicht in de prestaties die de MLDS het afgelopen jaar heeft geleverd. In 2006 vierde de MLDS haar 25-jarig jubileum. Aan deze mijlpaal is op diverse momenten aandacht besteed. Zo presenteerde de MLDS zich tijdens de Libelle-Zomerweek aan het grote publiek. Op 12 december vonden in de Beurs van Berlage een wetenschappelijk middag - programma en een feestelijk avondprogramma plaats. Er werd terug - geblikt op de bereikte resultaten in de afgelopen kwart eeuw. Ook werd vooruitgekeken naar toekomstige maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen en de uitdagende rol die de MLDS daarin kan vervullen. De heer prof. dr. Chr. Gips, oprichter van de MLDS, en zijn vrouw H. Gips ontvingen tijdens het jubileumprogramma de MLDSonderscheiding voor hun bijzondere inzet voor de stichting uit handen van de voorzitter dr. W. Dekker. De MLDS heeft zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een middelgroot gezondheidsfonds met de ambitie om verder te groeien en aansluiting te vinden bij de kopgroep van de Nederlandse ge zond heids - fondsen. Om te meten hoe bekend de MLDS is en hoe de stichting wordt gewaardeerd, doet de MLDS al jaren mee aan de zogenoemde charibarometer. In de imagorangorde van de fondsen is de MLDS in 2006 gestegen van de 35 e naar de 30 e plaats. Binnen de groep van gezondheidsfondsen neemt de MLDS de twaalfde plaats in. Ook heeft de MLDS deelgenomen aan de Transparantprijs voor de beste charitatieve verslaglegging. Het jaarverslag van 2005 van de MLDS scoort met een 6,0 (2004: 4,1) boven het gemiddelde van alle deelnemers van 5,2. De fondsen van de sector Gezondheidszorg scoren gemiddeld een 5,1. Van de 168 instellingen eindigde de MLDS op de 33 e plaats. Dit resultaat daagt uit de stijgende lijn voort te zetten. Beoordeling jaarverslag MLDS 2005 De belangrijkste doelbestedingen van de MLDS zijn wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. In het verslagjaar is op het terrein van wetenschappelijk onderzoek een vernieuwde beoordelingsprocedure toegepast. Voor de beoordeling van Voorwoord 4

5 onderzoeksvoorstellen wordt nu standaard gewerkt met twee (bij voorkeur) buitenlandse referenten. Er is ruim 1 miljoen euro aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten toegekend. Dat de behoefte aan voorlichting blijft groeien, ondervindt de MLDS dagelijks. In 2006 zijn er ruim inhoudelijke vragen voorgelegd aan de medisch voorlichters van de Infolijn. In 2005 waren dat er Daarnaast werd de website bezocht door meer dan één miljoen unieke bezoekers (2005: ). Wereldwijd zijn er meer dan 70 miljoen websites. In de top miljoen van de beste bezochte websites staat de MLDS rond plaats , als hoogste van de Nederlandse gezondheidsfondsen. De MLDS wil blijven investeren in de website en daarnaast diverse interactieve ziektegerelateerde sites opzetten en verder uitbouwen. De site is daar een voorbeeld van. In 2006 is ook gestart met de voorbereidingen voor een preventieprogramma voor kinderen over spijsvertering. Wat de inkomsten betreft was 2006 een beter jaar dan Zowel de collecteopbrengsten als de inkomsten van donateurs lieten een aanzienlijke stijging zien. De collectecampagne richtte zich op darmkanker met sportpresentator en verslaggever Mart Smeets in de hoofdrol. Voor het werven van nieuwe donateurs is in 2005 voor een systematische aanpak gekozen die in het verslagjaar duidelijk vruchten afwierp. Daarnaast heeft de MLDS constructief samengewerkt met een aantal bedrijven. Bij iedere vorm van samenwerking met het bedrijfsleven is de gedragscode van de MLDS leidend. Medio 2006 gaf dr. J.A.J. Dierx, hoofd Voorlichting & Zorg, aan elders een functie te hebben aanvaard. Met de komst van mevrouw drs. E.H. Mulder, hoofd Voorlichting & Communicatie, in september 2006, is het managementteam weer compleet. Om onze ambities waar te kunnen maken is de inzet van betrokken en gekwalificeerde medewerkers noodzakelijk. In het verslagjaar is het personeelsbeleid onder de loep genomen en aangepast aan de eisen van deze tijd. Daarbij is nadrukkelijk invulling gegeven aan de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Een charitatieve organisatie kan echter geen prestaties van formaat neerzetten zonder de continue bijdrage van vrijwilligers. Daarom zal de komende periode vrijwil ligersbeleid om de juiste mensen te vinden en te binden verder worden vormgegeven. In de periode van 2004 tot 2006 heeft de MLDS gewerkt met het beleidsplan Een nieuw elan: Groei en Profes sionalisering. Met gepaste trots kan worden vastgesteld dat de MLDS de afgelopen jaren op veel gebieden is gegroeid en een professionaliseringsslag heeft gemaakt. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Mr J.M.L. Vroom Directeur Voorwoord 5

6 Verslag bestuur Verslag bestuur Het bestuur van de MLDS houdt toezicht op de strategie, de algemene gang van zaken binnen en de financiële situatie van de stichting. Het bestuur kijkt terug op een positief en opbouwend jaar waarin de MLDS zich duidelijk heeft geprofileerd en er een stevige basis is gelegd voor de komende periode. Het bestuur is in 2006 viermaal bijeengekomen voor een bestuurs - vergadering. De vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de directeur en de leden van het managementteam. Het financieel jaar - verslag 2005 is besproken in aanwezigheid van de accountant. Bij het toetsen van de jaarlijkse begroting betrekt het bestuur de VFIrichtlijn Reserves Goede Doelen. Het bestuur meent dat het eigen vermogen van de MLDS een zodanige omvang zou moeten hebben dat in geval een substantieel deel van de inkomstenstroom van de MLDS weg zou vallen, de stichting een volledig jaar haar statutaire doelstellingen en haar verplichtingen jegens de medewerkers kan nakomen. Dat niveau zal stapsgewijs worden bereikt. Naast het vaststellen van de begroting en het toetsen van de (kwartaal)rapportages, heeft het bestuur in 2006 onder andere het cam pagnethema vastgesteld, de invoering van het nieuwe donateursprogramma gevolgd, van gedachten gewisseld over een preventie - programma voor kinderen en een besluit genomen aangaande de toekenning van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek op voordracht van de wetenschappelijke raad. Ook is besloten deel te nemen aan een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om een shared services center op te zetten met zes andere fondsen met als doel te komen tot een kwaliteits- en efficiencyverbetering. Verder is stilgestaan bij de good governance ontwikkelingen voor goede doelen organisaties. In 2006 heeft de MLDS zich verder geprofessionaliseerd en duidelijk geprofileerd. Het komende jaar zal de MLDS de koers bepalen voor de periode en deze vastleggen in een nieuwe beleidsvisie. Eind 2006 zijn de heren Sinaasappel en Van der Lugt uit het bestuur teruggetreden. Het bestuur dankt hen voor hun inzet. Mevrouw Van der Veer is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Aan het einde van het verslagjaar heeft het bestuur het eigen functioneren geëvalueerd. In 2007 zullen twee bestuursleden het bestuur verlaten wegens het bereiken van het einde van hun tweede termijn. Met dit vooruitzicht heeft het bestuur kritisch gekeken naar de bestuurssamenstelling en het profiel geactualiseerd. Daarbij streeft het bestuur naar diversiteit binnen de eigen gelederen en hecht eraan dat een nieuw bestuurslid affiniteit heeft met een van de kerngebieden van de MLDS. Het is verheugend te kunnen berichten dat de heren dr. P.D. Siersema en F. Verbeek in 2007 zullen toetreden tot het bestuur. Onze waardering gaat uit naar de directie, het managementteam, de medewerkers, de leden van de adviesraden en de vrijwilligers van de MLDS voor hetgeen zij in 2006 hebben gepresteerd. Onze donateurs, sponsors en samenwerkingspartners bedanken wij voor het in ons gestelde vertrouwen. Namens het bestuur Dr. W. Dekker voorzitter 6

7 MISSIE De Maag Lever Darm Stichting wil maag-, darm- en leverziekten voorkomen, bestrijden en de gevolgen ervan verminderen, zodat patiënten met een ernstige of zelfs levensbedreigende ziekte een perspectief op genezing dan wel op een gunstiger beloop hebben. De rol die de Maag Lever darm Stichting daarbij als geen ander inneemt is die van fondsenwerver, kennisbron, facilitator van (soms levens reddend) wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en zorg. De Maag Lever Darm Stichting werkt hierbij intensief samen met organisaties en personen die zich inspannen voor het realiseren van deze missie, zoals patiëntenorganisaties, verenigingen van specia - listen en zorgprofessionals, overheden en bedrijfsleven. Verslag bestuur 7

8 Hoofdstuk 1 Strategie en beleid Strategie en beleid Het ambitieniveau van de MLDS is hoog; zij zoekt aansluiting bij de kopgroep van de Nederlandse goede doelen in de gezondheidszorg. Deze ambitie heeft de MLDS verwoord in het beleidsplan Dit beleidsplan draagt de titel Een nieuw elan; Groei en Professionalisering. 1.1 Missie De MLDS heeft de volgende missie. De Maag Lever Darm Stichting wil maag-, darm- en leverziekten voorkomen, bestrijden en de gevolgen ervan verminderen, zodat patiënten met een ernstige of zelfs levensbedreigende ziekte een perspectief op genezing dan wel op een gunstiger beloop hebben. De rol die de Maag Lever darm Stichting daarbij als geen ander inneemt is die van fondsenwerver, kennisbron, facilitator van (soms levens - reddend) wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en zorg. De Maag Lever Darm Stichting werkt hierbij intensief samen met organisaties en personen die zich inspannen voor het realiseren van deze missie, zoals patiëntenorganisaties, verenigingen van specialisten en zorgprofessionals, overheden en bedrijfsleven. 1.2 Positie De MLDS heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verwerven van een ambitieuze positie tussen de grote gezondheidsfondsen. Een top 10-positie was het beoogde resultaat. Ondanks alle inspanningen is deze positie net niet bereikt. Volgens de charibarometer van bureau Mediad neemt de MLDS binnen de groep van gezondheidsfondsen de twaalfde plaats in. Diezelfde barometer laat zien dat de MLDS in 2006 is gestegen naar de 30 e plaats in de imagorangorde van alle participerende fondsen. In 2004 stond de stichting nog op de 36 e plaats en een jaar later op de 35 e. Deze imagorangorde is gemaakt op basis van de bekendheids- en waarderingsscore. De plaats van een organisatie in deze rangorde is te beschouwen als een theoretische positie op de geversmarkt. De MLDS beoogt zich te onderscheiden door een campagneaanpak met een scherp profiel en een nieuw elan, maar ook door een goede samenwerking met de omringende brancheverenigingen. 1.3 Campagne Een belangrijke beleidspijler is een vernieuwde campagneaanpak. Onder de noemer Sommige dingen zijn niet te verteren heeft de MLDS in haar campagnes van 2004, 2005 en 2006 telkens aandacht gevraagd voor een ziekte (single issue) die de ernst van maag-, darm- en leverziekten indringend aantoont. In 2006 stond, evenals in 2004, dikke darmkanker centraal. Sportverslaggever en presentator Mart Smeets trad op als boegbeeld: Elk jaar weer sterven Nederlanders aan darmkanker. Dat is niet te verteren! Uit een onderzoek dat marktonderzoeker Maurice de Hond in opdracht van de MLDS verrichtte blijkt dat 28% van het Nederlands publiek klachten met de ontlasting als reden opgeeft om de huisarts te bezoeken. De MLDS vindt dit een verontrustend cijfer, omdat genoemde klachten mogelijk kunnen wijzen op darmkanker. Bij een ziekte als dikke darmkanker zijn de kansen op genezing gunstig als de diagnose snel wordt gesteld. Gelukkig blijkt uit hetzelfde onderzoek dat er met voorlichting al veel is bereikt; inmiddels controleert 46% van de Nederlanders wel eens zijn ontlasting. De campagne is ondersteund met verschillende voorlichtingsmiddelen. Een daarvan is de interactieve site 8

9 9 Strategie en beleid

10 Strategie en beleid Samenwerking Maag Darm Lever Centrum Een andere belangrijke pijler van het MLDS-beleid is samenwerking. In 2004 heeft de stichting de Raad van Advies van het Kenniscentrum, het zogenoemde Maag Darm Lever Centrum, gevormd met als doel de rol van kennisbron op het gebied van maag-, darm- en leverziekten in te kunnen nemen. In deze raad hebben hoogleraren en vertegenwoordigers van brancheorganisaties zitting. Van de werkzaamheden van het Maag Darm Lever Centrum in 2006 wordt verslag gedaan in hoofdstuk 3. Inhoudelijke samenwerking Ook op andere terreinen en met andere organisaties werkt de MLDS nauw samen. Zo werkt de stichting samen met ongeveer twintig patiëntenverenigingen. Verder participeert de MLDS in een denktank Hepatitis die op initiatief van het Nationaal Hepatitis Centrum van start is gegaan. Met het Nederlands Huisartsen Genootschap zijn vijf folders uitgegeven. Het Genootschap van Maag- Darm- Leverartsen en de MLDS hebben in het verslagjaar gesproken over nauwe samenwerking op het gebied van voorlichting en communicatie. De eerste concrete samenwerkingsprojecten zijn: schriftelijk patiëntenvoorlichtingsmateriaal en mediacontacten. Samenwerking met andere fondsen In het verslagjaar vond een verkennende studie plaats naar de mogelijkheden voor shared services voor een zevental gezondheidsfondsen en stichtingen. Uit de studie is gebleken dat het delen van services door elk van de deelnemers positief wordt gewaardeerd, maar dat de omvang en de scope van de mogelijk te delen processen te beperkt zijn om investeringen in een gemeenschappelijk shared services center op één locatie te rechtvaardigen. Dit zou wel een optie zijn wanneer meer fondsen participeren. Er is wel een mogelijkheid tot samenwerking in het gezamenlijk inkopen van diensten of producten. Deze mogelijkheid zal de komende periode verder worden onderzocht. De MLDS is lid van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI), de branchevereniging van landelijke wervende goede doelen. De centrale doelstelling van de VFI is het vertrouwen van het Nederlands publiek in goede doelen te behouden en te vergroten. Ook participeert de MLDS in de Sectie Gezondheidsfondsen (SGF) van de VFI. Hierbij zijn in totaal 19 fondsen aangesloten. Het hoofd Wetenschappelijk Onderzoek neemt deel aan de commissie Wetenschappelijk Onderzoek en het hoofd Voorlichting & Communicatie aan de commissies Zorg en Communicatie. 1.5 Risico s Financieel De bereidheid van mensen om te geven aan een goed doel is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de bekendheid en de waardering van het goede doel, maar ook van de economische omstandigheden. De Maag Lever Darm Stichting hanteert een beleid van inkomstenspreiding om de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Inkomsten worden verkregen via de jaarlijkse collecte, particuliere donateurs, nalatenschappen, giften van bedrijven, de Sponsor Loterij en de Lotto. Omdat machtigers hun steun niet gauw opzeggen is het fondsenwervingsbeleid erop gericht zoveel mogelijk incasso s te werven en daardoor een deel van de inkomsten van de MLDS te verzekeren. In 2005 is een nieuw donateursprogramma gestart. Door gerichte aandacht voor deze inkomstenbron is het aantal machtigers toegenomen van naar Onafhankelijkheid Met het bedrijfsleven intensiveren de contacten zich, zowel structureel als projectmatig. Met Danone (Activia), Bayer (Rennie) en met Hero (Actifruit) zijn in het verslagjaar grote campagnes gevoerd die onder andere hebben gezorgd voor aandacht op televisie. Deze aandacht zal op termijn bijdragen aan de vergroting van de bekendheid van de MLDS. Hoe bekender de MLDS is, hoe groter de spin off voor bijvoorbeeld de werving van donateurs en collectanten zal zijn. Bij een dergelijke exposure is er blijvend aandacht voor de discussie over de onafhankelijke positie van de

11 MLDS. De MLDS hecht aan deze onafhankelijk positie. Om deze te kunnen handhaven, werkt de MLDS met een gedragscode voor samenwerking met sponsoren. De ervaring leert dat zich op het gebied van sponsoring continu ontwikkelingen voordoen en dat de concrete invulling van het sponsorbeleid de meningen scherpt en heroverwegingen van uitingen met zich mee kan brengen. In het verslagjaar heeft een achttal mensen de MLDS benaderd met de opmerking dat zij de indruk hadden dat de vezeltest niet onafhankelijk is. De MLDS heeft contact opgenomen met hen om uitleg te geven over de doelen en de inkomsten van de MLDS en de wijze waarop de MLDS haar onafhankelijke positie heeft gewaarborgd in dit samenwerkingsproject met Hero. Zo is er uitdrukkelijk voor gekozen in de test niet alleen Hero Actifruit, maar ook andere veelgebruikte vezelrijke producten op te nemen. Compliancy De MLDS heeft het vertrouwen van mensen en bedrijven die de stichting geld geven. Uiteraard wil de MLDS dat vertrouwen waarmaken. Daarom heeft de stichting transparantie hoog in het vaandel staan. De MLDS streeft er naar te voldoen aan de Code Wijffels voor goed bestuur, de normen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) en aan de normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Als onafhankelijke stichting beoordeelt het CBF fondsenwervende organi - saties. Wanneer een goed doel het CBF-keur heeft, kunnen gevers ervan uitgaan dat er verantwoord met hun giften wordt omgegaan. De MLDS heeft dit keurmerk. Kleine organisatie Met 29 medewerkers (25,18 fte) is de MLDS een kleine organisatie. Een kleine organisatie kan slagvaardig opereren, maar een beperkte omvang brengt ook risico s met zich mee. Uitval van een medewerker is direct voelbaar en is minder gemakkelijk intern op te vangen. In 2006 was het ziekteverzuim 4,87%, inclusief zwangerschap (2005: 4,46%). Om gezondheidsrisico s bij medewerkers te voorkomen werkt de MLDS samen met Achmea Arbodienst. Daarnaast heeft in 2006 een werkplekonderzoek plaatsgevonden. Hierover wordt verslag gedaan in paragraaf 1.6. VRIJWILLIGE INZET VOOR DE MLDS Iets terugdoen Jan Willem Schuller is sinds 2006 bestuurslid van de MLDS: Mijn vader zei altijd dat je, indien mogelijk, 1/3 deel van je leven moet leren en studeren, 1/3 deel van je leven moet werken en dat je 1/3 deel van je leven iets moet terugdoen in ruil voor hetgeen je hebt geleerd en ervaren. Met deze filosofie in mijn achterhoofd zet ik me graag in voor goede doelen. De keuze voor de MLDS is niet toevallig; mijn moeder is in 1996 overleden aan een ernstige darmaandoening en tijdens haar ziekte hebben we veel gehad aan de voorlichting van de stichting. Als bestuurslid wil ik bijdragen aan de verdere groei van de MLDS. Daarbij denk ik aan het verder uitbouwen van de contacten met het bedrijfsleven en ook wil ik graag mijn algemene en financiële kennis inzake vermogensfondsen en fondsenwervende instellingen delen. Ik richt me als bestuurder nadrukkelijk op de hoofdlijnen. Ik heb ervaren dat er bij de MLDS een deskundig team zit dat de stichting echt op de kaart zet. In mijn dagelijks leven merk ik steeds meer dat veel mensen te maken krijgen met spijsverteringsaandoeningen. Regelmatig verwijs ik dan ook naar de website en de patiëntenfolders. Inmiddels is een aantal mensen uit mijn directe omgeving ook betrokken geraakt bij de MLDS. Zo gaan mijn vrouw en haar vriendinnen in de derde week van juni langs de deuren om te collecteren. Strategie en beleid 11

12 1.6 Personeelsbeleid In 2006 heeft de MLDS haar personeelsbeleid geactualiseerd. Bij het herformuleren van het beleid zijn normen en waarden vastgesteld die de MLDS in het kader van haar personeelsbeleid cruciaal acht. Dit zijn: uitdagend werk, eigen verantwoordelijkheid, openheid, vertrouwen, resultaatgerichtheid, initiatief, veranderingsbereidheid, loon naar werken en een goede balans tussen werk en privé. Deze waarden en normen zijn opgenomen in het nieuwe personeelshandboek. Dit handboek bevat de centrale arbeidsvoorwaarden en regelingen voor de medewerkers. Hierin zijn ook de fiscale en arbeidsrechtelijke wijzigingen meegenomen. Het volledige handboek wordt in 2007 gepresenteerd aan de medewerkers. Een aantal onderdelen is in 2006 reeds ingevoerd, zoals het beschrijven van de functies en het (her)waarderen daarvan. Fondsenwerving Secretariaat Maag Lever Darm Stichting Bestuur Directeur Voorlichting & Communicatie Financiën/Personeelszaken Wetenschappelijk Onderzoek MDL-Kenniscentrum MLDS 2006 Strategie en beleid 12 Functiebeschrijvingen en functiewaardering Door ontwikkelingen binnen de organisatie bestond behoefte aan nieuwe functiebeschrijvingen. In 2006 zijn alle functies opnieuw beschreven. Aansluitend zijn de functies gewaardeerd volgens de waarderingssystematiek van de Hay Group Nederland. Het salarissysteem is gebaseerd op reële marktverhoudingen. Functiebeoordeling Na de implementatie van het salarissysteem is de personeelsevaluatie doorgelicht. Vervolgens is in 2006 een nieuw systeem van functioneringsen beoordelingsgesprekken ingevoerd. De functioneringsgesprekken vinden halverwege het jaar plaats. De beoordelingsgesprekken aan het einde van het jaar. Een aantal leidinggevenden is getraind in het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Eind 2006 zijn met de medewerkers de beoordelingsgesprekken gevoerd. Werplekonderzoek In mei 2006 vond een werkplekonderzoek plaats op het kantoor van de MLDS. De aanbevelingen die voortkwamen uit het onderzoek, zijn waar mogelijk direct geïmplementeerd. Andere aanbevelingen worden meegenomen waneer nieuw meubilair en nieuwe beeldschermen worden aangeschaft. Opleiding De MLDS is in ontwikkeling en hetzelfde geldt voor haar medewerkers. Daarvoor wil de MLDS aandacht hebben en daarom hecht de stichting aan het opleiden van medewerkers. Voor de medisch voorlichters hebben bijscholingsbijeenkomsten plaatsgevonden over refluxklachten, levertransplantatie en inflammatoire darmziekten. Een voorlichter heeft de cursus Projectmanagement bij het Nationaal Instituut voor Ziekte en Gezondheid gevolgd. Een andere voorlichter is gestart met de cursus Professionele Trainer bij het Instituut voor Sociale en Bedrijfswetenschappen. Daarnaast is door twee medewerkers van de afdeling Voorlichting de bijscholing voor MDL-verpleegkundigen gevolgd bij het congres van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie.

13 Op het gebied van managementtrainingen heeft een korte intensieve training voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken plaatsgevonden. Een medewerker heeft een korte managementtraining gevolgd bij het Instituut voor Sociale en Bedrijfswetenschappen. Kernkwaliteiten in huis In haar beleidsplan stelt de MLDS dat de stichting de intentie heeft om de kernkwaliteiten functioneel in huis te hebben en dat omringende taken zullen worden uitbesteed. De organisatie streeft naar een vorm die klein, efficiënt en daadkrachtig kan functioneren: a mean and lean machine. In 2006 is de tweede helft van het jaar een personeelsadviseur voor een dag per week betrokken geweest bij de stichting. Daarnaast is bij de Hay Group Nederland advies ingewonnen aangaande de salariëring. Ook voor de collecteorganisatie en het implementeren van een nieuwe database is gebruik gemaakt van externe expertise. Bij het preventieprogramma voor kinderen is een extern communicatieadviseur betrokken, mede doordat de functie van hoofd Voorlichting & Communicatie enige tijd vacant is geweest. 1.6 Vrijwilligersbeleid Zonder de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers zou de MLDS veel minder activiteiten kunnen ontplooien. Bij de MLDS werken mensen op vrijwillige basis die verschillende afdelingen en/of projecten onder - steunen. Elke vrijwilliger heeft een vast aanspreekpunt binnen de organisatie. Daarnaast waren in 2006 in het land ruim vrijwilligers bij de collecte betrokken. Dit zijn collectanten, contactpersonen en wijkhoofden. In 2007 zal de MLDS het vrijwilligersbeleid verder vormgeven. VRIJWILLIGE INZET VOOR DE MLDS Het levert veel op Prof. dr. Johan Offerhaus maakt sinds 2001 deel uit van de wetenschappelijke raad van de MLDS: De MLDS heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en een duidelijk profiel gekregen. Ook de wetenschappelijke raad heeft een professionaliseringsslag gemaakt. Zo is de beoordelingsprocedure sterk verbeterd door de voorstellen te laten beoordelen door minimaal twee buitenlandse experts. De samenstelling van de raad is in de loop der tijd gewijzigd; nu is er sprake van een brede afspiegeling van alle disciplines die in het wetenschappelijke veld actief zijn. Een goede ontwikkeling. Het werk voor de wetenschappelijke raad is niet altijd gemakkelijk. De procedure is erop gericht om de meest kansrijke projecten te financieren. Maar gezien de financiële mogelijkheden, kunnen we helaas niet alle goede onderzoeksvoorstellen honoreren. Het is natuurlijk best lastig mensen te moeten teleurstellen. Daarnaast is het werk voor de raad arbeidsintensief. Maar het levert je ook veel op; het werken met verschillende disciplines geeft je nieuwe inzichten en je krijgt een goed overzicht van het wetenschappelijke veld in Nederland. Ik vind het belangrijk dat bij een breed publiek bekend wordt dat de MLDS wetenschappelijke onderzoek financiert en stimuleert. En dat het publiek ook wordt geïnformeerd over de inhoud van de onderzoeken zelf. Hier valt nog winst te behalen. Strategie en beleid 13

14 Hoofdstuk 2 Wetenschappelijk Onderzoek Een van de kernactiviteiten van de MLDS is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar maag, lever, darmen en hun ziekten. Om dit doel te bereiken worden onderzoekers in de gelegenheid gesteld om subsidie aan te vragen voor een wetenschappelijk onderzoeks - project. In 2006 is een nieuwe beoordelingsprocedure voor wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen ingevoerd. 2.1 Nieuwe beoordelingsprocedure Omdat er jaarlijks veel meer aanvragen voor subsidie ingediend worden dan kunnen worden gehonoreerd, wordt er een selectie gemaakt. De wetenschappelijke raad van de MLDS is belast met deze selectie en bestaat uit vooraanstaande Nederlandse onderzoekers op het gebied van maag, darm en lever. In 2006 is de MLDS gestart met een beoordelingsprocedure waarbij gebruik gemaakt wordt van peer reviews. Dit zijn externe deskundigen (bij voorkeur uit het buitenland) die een aanvraag op kwaliteit en relevantie beoordelen. Op basis van de rapporten van deze deskundigen beslist de wetenschappelijke raad welke projecten het beste zijn en brengt hierover advies uit aan het bestuur. Het bestuur besluit uiteindelijk op basis van beschikbare middelen welke projecten gefinancierd kunnen worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn alle projectaanvragen in één ronde beoordeeld en is niet een deel van het onderzoeksbudget vooraf gereserveerd voor een specifiek onderzoeksgebied. In dit kader is ervoor gekozen om de sociaal wetenschappelijke commissie en de medische wetenschappelijke raad samen te voegen tot een wetenschappelijke raad. Prof. dr. P.L.M. Jansen (Levercentrum, AMC) is bereid gevonden als voorzitter van de raad te fungeren. Voorbeeld van een door de MLDS gefinancierd project (afgerond in 2006) Wetenschappelijk Onderzoek Identificatie en karakterisatie van een nieuw Coeliakie-gen Coeliakie (glutenintolerantie) is de meest voorkomende voedsel - intolerantie in de Westerse wereld en leidt tot een ontstekingsr eactie in de dunne darm. Coeliakie is een levenslange ziekte die leidt tot een slechte opname van voedingstoffen, resulterend in groeiachterstanden, diarree, osteoporose en verminderde vruchtbaarheid. De behandeling van Coeliakie bestaat uit een levenslang glutenvrij dieet. Coeliakie is ook een erfelijke ziekte. We weten inmiddels dat een gen op chromosoom zes ongeveer veertig procent van de genetische factoren bepaalt. Dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van Universitair Medisch Centrum Utrecht, heeft in een gebied van ongeveer honderd genen een nieuw gen voor Coeliakie gevonden. Het gevonden gen, myosine IXB genaamd, kan ongeveer twintig procent van de resterende genetische factoren verklaren en speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in darmbekledende (epitheel)-cellen. De onderzoekers vermoeden dat de doorlaatbaarheid van de darm verstoord is waardoor gluten de darmwand passeren en daarna een ontstekingsreactie wordt veroorzaakt. Misschien is hiermee nu de eerste stap in het ziekteproces te verklaren. Overigens is niet alleen bij coeliakiepatiënten de dunne darm meer doorlaatbaar. Ook bij de ziekte van Crohn en enkele andere auto-immuunziekten is dat het geval. Aangezien bij deze patiënten veel overlap is van deze ziektebeelden, wijst deze bevinding misschien op een veel algemener probleem in de dunne darm. A. Monsuur, S. Zhernakova, L. Franke. M. Wapenaar, C. Wijmenga Universitair Medisch Centrum Utrecht 14

15 2.2 Onderzoeksprojecten In 2006 zijn 54 vooraanmeldingen voor subsidie ingediend waarvan er 52 in behandeling zijn genomen. De wetenschappelijke raad heeft 30 vooraanmeldingen geselecteerd voor uitwerking tot een volledige aanvraag. Van deze 30 aanvragen zijn na bovengenoemde beoordelingsprocedure, 9 aanvragen gehonoreerd (voor een overzicht, zie bijlage 1). Hiermee is een honoreringspercentage van 30% gerealiseerd. In het totaal is in 2006 voor toegekend aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten (gemiddeld per project). De looptijd van deze projecten is twee jaar. Er zijn in 2006 geen projecten afgebroken of stopgezet jaar MLDS en wetenschappelijk onderzoek Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de MLDS vond een wetenschappelijk symposium plaats. Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van 25 jaar onderzoek, gefinancierd door de stichting. Daarnaast belichtten sprekers de stand van zaken en de ontwikkelingen van onderzoek op het gebied van maag-, darm- en leverziekten. De afgelopen 25 jaar is in totaal uitgegeven aan 178 projecten. Ruim de helft (54%) van de projecten betrof onderzoek naar de darmen en darmaandoeningen, een kwart naar lever - onderzoek en 7% naar maagonderzoek. 2.3 Deskundigheidsbevordering Voor medewerkers van een door de MLDS gefinancierd project is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen in de kosten van een buitenlands congres- of werkbezoek, of voor de drukkosten van een proefschrift. Voor een overzicht, zie bijlage 2. Beoordelingsprocedure Wetenschappelijk Onderzoek 1. vooraanmeldingen Uit de ingediende vooraanmeldingen maakt de wetenschappelijke raad een selectie van projecten die voor uitwerking in aanmerking komen 2. volledige aanvraag 3. referentenoordeel / Aan de hand van de referentenrapporten stelt de wetenschappelijke raad de prioriteit van de subsidie-aanvragen vast 4. wederhoor De subsidieaanvragen worden door tenminste 2 externe (bij voorkeur buitenlandse) referenten beoordeeld 5. prioritering Op advies van de wetenschappelijke raad kent het MLDS-bestuur de projectsubsidies toe De indieners krijgen de mogelijkheid om op de referenterapporten te reageren 6. honorering / afwijzing Maag 7% Lever 25% Darm 54 % Overig 14 % MLDS 25 jaar onderzoek Wetenschappelijk Onderzoek 15

16 Hoofdstuk 3 Maag Darm Lever Centrum In 2004 heeft de MLDS ervoor gekozen zich als kennisbron op het gebied van maag-, lever- en darmaandoeningen te positioneren. Om dit te realiseren is in 2004 een samenwerking aangegaan met een aantal voor de stichting relevante beroepsgroepen. Een jaar later is deze samenwerking uitgegroeid tot een Maag Darm Lever Centrum. In 2006 heeft het centrum zich over een aantal onderwerpen gebogen, zoals coloncarcinoom screening en de donorenproblematiek. 3.1 Onderwerpen Het Maag Darm Lever Centrum richt zich niet alleen op de gezond - heidszorg, maar ook op de politiek, de media en de maatschappij in het algemeen. Via het centrum kan de MLDS ontwikkelingen volgen op het gebied van maag-, lever- en darmaandoeningen evenals maatschappelijke ontwikkelingen. Zo houdt de stichting het overzicht en kunnen, indien nodig, de juiste groepen worden gemobiliseerd. De raad van advies van het Maag Darm Lever Centrum kwam in 2006 vier maal bijeen. Aan de volgende onderwerpen werd aandacht besteed: coloncarcinoom screening (darmkanker screening); donorenproblematiek; hepatitis; centralisatie van complexe operaties; wetenschappelijk symposium ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Maag Lever Darm Stichting; endorsement (zie kader). 3.2 Betrokken organisaties In het Maag Darm Lever Centrum zijn naast de MLDS de volgende organisaties vertegenwoordigd: De Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE); Het Genootschap van Maag Darm Leverartsen; De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie; De Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie; Het Nederlands Huisartsengenootschap; De sectie Kindergastro-enterologie van de NVGE; Vertegenwoordiging Patiëntenorganisaties. Een overzicht van de leden van de Raad van Advies van het Maag Darm Leer Centrum staat in bijlage 5. Maag Darm Lever Centrum 16

17 ENDORSEMENT Samenwerking in ontwikkeling Voor het realiseren van haar doelstellingen werkt de MLDS samen met het bedrijfsleven. De samenwerking is gericht op het vergaren van kennis, het verkrijgen van bekendheid of het verkrijgen van financiële ondersteuning van doelen en projecten. Om de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de MLDS te waarborgen, is bij iedere samenwerking de gedragscode van de MLDS leidend (zie bijlage 4). Ook zal het bedrijf en het product waaraan de stichting haar naam verbindt aan voorwaarden moeten voldoen. Alle afspraken met bedrijven worden vastgelegd in een contract. Steeds meer Nederlandse goede doelen gaan een samenwerking aan met bedrijven. De MLDS neemt op dit gebied een vooraanstaande positie in. Als maatschappelijke organisatie staat de MLDS midden in de maatschappij waar meningen veranderen en in ontwikkeling zijn. Daarbij onderhoudt de MLDS nauw contact met publiek, artsen, donateurs, politiek, bedrijven, onderzoekers en patiëntenverenigingen. Met hen wisselt de MLDS ook regelmatig van gedachten over onderwerpen als endorsement; welke claims zijn passend? Welke tegenprestatie kan daar tegenover staan? De gedachtewisseling hierover leidt tot een voortschrijdend inzicht. De MLDS gaat deze discussies dan ook niet uit de weg, maar nodigt uitdrukkelijk uit om mee te praten. De MLDS heeft ervaren dat deze aanpak mede bijdraagt aan het behoud van de onafhankelijke positie van de stichting en de betrokkenen scherp houdt. Maag Darm Lever Centrum 17

18 Hoofdstuk 4 Voorlichting Naast wetenschappelijk onderzoek is voorlichting een kernactiviteit van de MLDS. Dat deze activiteit duidelijk in een behoefte voorziet, blijkt uit de cijfers. In 2006 is het aantal vragen aan de medische voorlichters aanzienlijk toegenomen, evenals de bezoekersaantallen op de websites. 4.1 Informatielijn Het aantal mensen dat gebruik maakt van de informatielijn is in het verslagjaar gestegen met 47%. Aan de medische voorlichters van de MLDS zijn in inhoudelijke vragen voorgelegd. Deze vragen worden telefonisch, per mail of per brief beantwoord. In 2006 zijn vragen per beantwoord. In 2005 waren dat er nog Opvallend is dat de stijging van het aantal vragen per niet heeft geleid tot minder telefonische vragen. Ook dat aantal is gestegen. In 2005 hadden ruim mensen telefonisch contact met een medisch voorlichter van de MLDS, in 2006 zijn dat er ruim 700 meer. 4.2 Brochures In 2006 zijn geen nieuwe brochures ontwikkeld. Van de 37 brochures zijn er zes geactualiseerd. In totaal zijn brochures besteld door particulieren of gezondheidszorgorganisaties via het 0900-nummer, internet, fax en post. Ook bestaat de mogelijkheid om de brochures te downloaden via De brochure Prikkelbaar Darm Syndroom is het meest besteld: exemplaren. Daarnaast beschikt de MLDS over ruim tachtig papers. De zogenoemde papers geven uitgebreide informatie over specifieke onderwerpen en kennen een aanzienlijk kleinere oplage dan de brochures. In het verslagjaar zijn alle papers herzien. In 2007 zullen de MLDS en het Nederlands Genootschap van Maag- Darm- Leverartsen de krachten bundelen door gezamenlijk het bestaande schriftelijke voorlichtingsmateriaal te herzien en het bestand waar nodig uit te breiden. Ook is het de bedoeling het gebruik van het voorlichtingsmateriaal te stimuleren bij professionals Informatie per telefoon/ en brief De MLDS heeft samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een vijftal folders voor in de huisartsenwachtkamers herzien; aambeien, diarree, maagklachten, overgeven en verstopping. De vijf folders maken deel uit van een serie van vijftig folders en zijn in het najaar van 2006 gelanceerd. In totaal zijn er in het verslagjaar mdl-folders bij het NHG afgenomen. Daarbij bestond de meeste belangstelling voor de folder Maagklachten. De folderteksten zijn ook op de website van het NHG geplaatst. Het totaal aantal hits is Hierbij wordt de folder Diarree het meest geraadpleegd; keer. Voorlichting MLDS 2006

19 VRIJWILLIGE INZET VOOR DE MLDS Het is leuk werk, dus kost het niet veel tijd Mario Buijk is beheerder van het Verkoop Je Loop Huis in Rotterdam: Als medisch maatschappelijk werker van het Erasmus Medisch Centrum begeleid ik mensen die een levertransplantatie ondergaan. Een levertransplantatie is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn naasten. Ik ben van mening dat het voor het herstel van de patiënt belangrijk is dat zijn familie in de buurt is. Voor de familie is het plezierig om vlakbij het ziekenhuis een plek te hebben waar je tot rust kunt komen. Met de actie Verkoop Je Loop hebben we in 2003 het familiehuis kunnen realiseren. Ik informeer patiënten en familieleden over het huis en geef ze informatie over de MLDS. Daarnaast zorg ik ervoor dat het huis op orde blijft en doe ik wat klusjes. Mijn vrijwilligerswerk kost me voor mijn gevoel niet veel tijd, omdat ik het leuk werk vind. Ook Joke Moerman, oud-verpleegkundige op de afdeling levertrans - plantatie, zet zich vrijwillig in voor het familiehuis. Zij bezoekt familie leden voor praktische hulp en emotionele begeleiding. Het ziekenhuis is bezig met nieuwbouw. Momenteel vindt een eerste oriëntatie plaats of een nieuw familiehuis waar meerdere specialismen gebruik van maken, een optie is. Een initiatief dat ik van harte toejuich. Voorlichting 19

20 4.3 Internet De website heeft in 2006 ruim een miljoen ( ) unieke bezoekers gehad. Dit komt neer op een gemiddelde van ruim bezoekers per maand. In 2005 was het aantal unieke bezoekers ruim Uit het hoge bezoekersaantal en de stijging daarvan kan worden afgeleid dat de MLDS niet alleen aandacht besteedt aan de inhoud en kwaliteit van de website, maar ook aan de vindbaarheid ervan. Het is de bedoeling in 2007 de site verder te optimaliseren door de aanbodgerichte aanpak te wijzigen in een vraaggestuurde aanpak. Tevens zal de rubriek wetenschappelijk onderzoek worden uitgebreid en aan gepast. In 2006 is de website vernieuwd. De belangrijkste aanpassing is dat er een forumfunctie aan de site is toegevoegd. Daarnaast zijn alle teksten herzien. Voor de inhoudelijke controle van de teksten is een aparte wetenschappelijke adviescommissie samengesteld. Ook is de vormgeving gewijzigd; passend bij de huisstijl van de MLDS. In 2006 bezochten ongeveer unieke bezoekers de site Aantal unieke bezoekers per maand 0 jan feb mrt apr mei juni De MLDS heeft in samenspraak met Hero een online vezeltest ontwikkeld. Met behulp van deze test kunnen mensen vaststellen of zij dagelijks voldoende vezels gebruiken. Ook krijgen mensen advies hoe zij vezel - rijker kunnen eten. De vezeltest is te vinden via maar ook op de homepage van In totaal werd de online test maal ingevuld. juli aug 2006 sep okt nov dec MLDS 2006 Voorlichting 20 Aan het einde van het verslagjaar is de site geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de forumfunctie weinig wordt gebruikt. Eind 2006 had het forum 58 deelnemers. Verder is het belangrijk dat de site een omslag maakt van aanbodgericht naar vraaggestuurd. Om dit te realiseren zullen de patiëntenverenigingen die op dit gebied actief zijn, worden betrokken bij de invulling van de site. Voor de financiële dekking is contact gezocht met een aantal farmaceuten. 4.4 Digitale nieuwsbrieven De MLDS werkt samen met Selling & Logistic Services, gespecialiseerd in voorlichting in apotheken, om voor een aantal patiëntengroepen digitale nieuwsbrieven te maken. Mensen die medicijnen gebruiken voor een bepaalde aandoening, ontvangen in de apotheek een folder waarin de digitale nieuwsbrief wordt geïntroduceerd. Vervolgens kunnen patiënten zich op deze kosteloze service abonneren. De digitale nieuwsbrieven verschijnen vier maal per jaar.

Voorlichting en Communicatie

Voorlichting en Communicatie Voorlichting en Communicatie Voorlichting is een van de kerntaken van de Maag Lever Darm Stichting. Hierbij komt steeds meer de nadruk te liggen op preventie van maag-, lever- en darmaandoeningen. Een

Nadere informatie

KENNIS ALS FUNDAMENT

KENNIS ALS FUNDAMENT Ingeborg Verhoek, Cas, Erin en Lars Visser: Bob, mijn man en onze vader, is overleden aan darmkanker. Wij willen dat geen kind meer een ouder verliest aan deze ernstige ziekte. BELEIDSVISIE 2012 2015 MAAG

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds CCUFonds CCUFonds 13 februari info@ccufonds.nl Inhoud Inhoud... 1 Algemeen... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 Wetenschappelijke Raad... 3 Commissie van aanbeveling... 3 Communicatie... 3 Fondsenwerving...

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d.

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d. AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Activiteitenverslag 2015 Datum: 9 juni 2016 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2016 ALGEMENE INFORMATIE Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Colofon. Op de cover: Nationale scholenactie Ga voor gezond!

Colofon. Op de cover: Nationale scholenactie Ga voor gezond! J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 M A A G L E V E R D A R M S T I C H T I N G Colofon Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Fotografie cover Edith Mulder Beelden campagnespot Klaasfilm, Hilversum Vormgeving

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins.

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Inleiding. In dit beleidsplan zijn de missie, visie en de plannen opgenomen voor de periode 2011 tot en met 2015. De rode draad in dit beleidsplan is het mogelijk maken

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Programma beschrijving

Programma beschrijving Programma beschrijving Achtergrond Al 1 op de 16 Nederlanders heeft diabetes en elke week komen daar 1.000 mensen bij. Daarmee is diabetes een gezondheidsprobleem voor veel Nederlanders, en een groeiend

Nadere informatie

SPIJSVERTERINGSKOLDER

SPIJSVERTERINGSKOLDER Ik wil de Maag Lever Darm Stichting steunen: Ja, natuurlijk steun ik het belangrijke werk van de MLDS en stort mijn gift op giro 2737 Ja, natuurlijk steun ik het belangrijke werk van de MLDS. Ik betaal

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verslagjaar 2014, september 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en

Nadere informatie

Jaarverslag Crocokids

Jaarverslag Crocokids Jaarverslag Crocokids Voorwoord Beste lezer, Dank voor de getoonde interesse in ons jaarverslag. Het eerste jaar van Crocokids is een bewogen jaar geweest. Met veel enthousiasme zijn wij in juni 2011 begonnen

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P De diagnose PDS 2 Het Prikkelbare Darm Syndroom, een functionele aandoening Ziekten met een duidelijke diagnose zijn

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Informatie werving & selectie Leden van de Raad van Toezicht. December 2014

Informatie werving & selectie Leden van de Raad van Toezicht. December 2014 Informatie werving & selectie Leden van de Raad van Toezicht December 2014 Stichting Pallas Stichting Pallas verenigt veertien vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland Centraal in het

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Directiereglement Fonds Slachtofferhulp. Pre-ambule

Directiereglement Fonds Slachtofferhulp. Pre-ambule Directiereglement Fonds Slachtofferhulp Pre-ambule Statutaire doelstelling - Het werven en besteden van fondsen ten behoeve van slachtofferhulpverlening, preventie van slachtofferschap en het anderszins

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2001

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2001 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2001 VERENIGING VOOR MENSEN MET HET 'VAN LOHUIZEN SYNDROOM' CMTC Documentcode : CMTC/JAAR/ALG2001 Status : definitief Auteur : A.F.R. van der Heijden Datum : 25 april 2002 Goedgekeurd

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek Jaarverslag 2011 Documentstatus Organisatieonderdeel V&VN Datum 05-01-2012 afdeling MDL Status Definitief Auteur Functie auteur Evaluatoren T. A. Korpershoek Bestuurslid V&VN MDL P. Bol, voorzitter V&VN

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Sinds 2008 werkt de MLDS met een nieuw beleidsplan. Een beleidsplan met ambitie. De MLDS wil op alle terreinen groeien.

Sinds 2008 werkt de MLDS met een nieuw beleidsplan. Een beleidsplan met ambitie. De MLDS wil op alle terreinen groeien. Strategie en beleid Sinds 2008 werkt de MLDS met een nieuw beleidsplan. Een beleidsplan met ambitie. De MLDS wil op alle terreinen groeien. 1.1 Missie en kernwaarden De missie van de MLDS luidt als volgt:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Prikkelbare Darm Syndroom en de PDSB

Prikkelbare Darm Syndroom en de PDSB Prikkelbare Darm Syndroom en de PDSB Wat is PDS? Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) werd vroeger ook wel spastische dikke darm of spastisch colon genoemd. In het Engels heet het Irritable Bowel Syndrome

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

STICHTING EEN HELPENDE HAND

STICHTING EEN HELPENDE HAND STICHTING EEN HELPENDE HAND Berkstraat 21 2565 MR Den Haag Nederland NL03 ASNB 0854 6928 43 - NL76 INGB 0006 8919 57 Telefoon 070-365 6168 Telefax 070-365 2311 E-mail: info@sehh.nl Web: www.sehh.nl Beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Gedragscodes en klachten

Gedragscodes en klachten Gedragscodes en klachten Het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoet aan de interne en de externe eisen van de Governance Code Cultuur, de keurmerkregels van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de

Nadere informatie

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten?

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten? Maag-, Darm- en Leverziekten Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MDL020 / Wie helpen

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Nieuwsbrief 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Dankwoord aan onze donateurs. Ten eerste willen wij alle donateurs bedanken voor hun bijdrage waardoor wij onze werkzaamheden voort kunnen zetten mede omdat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december Begroting 2016 Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december 2015-1 - Inhoud pagina Inhoud... 2 Toelichting... 3 Begroting 2016... 5 1. Staat van baten en lasten 2. Toelichtingen

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie