Prospectus. eenendaal. Gevestigd te Veenendaal. mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus. eenendaal. Gevestigd te Veenendaal. mei 2011"

Transcriptie

1 Prospectus BV eenendaal Gevestigd te Veenendaal mei 2011

2 Inhoudsopgave Belangrijke informatie Algemene gegevens BV Veenendaal Aandelen Beleggingsbeleid Uitgifte van aandelen Waardering en resultaatbepaling Kosten en vergoedingen Dividendbeleid Verslaggeving en overige informatie Belangrijke informatie De stichting Promotie Veenendaal heeft dit Prospectus niet opgesteld op grond van artikel 4:49 Wft en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen. Dit Prospectus verschaft informatie over de BV Veenendaal i.o., stichting Promotie Veenendaal en de Aandelen. Potentiële Aandeelhouders wordt er op gewezen dat aan een belegging in de promotie van Veenendaal geen andere financiële risico s dan de inleg van een vast investeringsbedrag zijn verbonden. Alvorens te beslissen tot aankoop van Aandelen wordt beleggers geadviseerd om dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de integrale inhoud daarvan. De Aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit Prospectus. De in dit Prospectus verschafte informatie is geen beleggingsadvies. Waar in dit Prospectus rendementcijfers worden genoemd of toekomstverwachtingen worden uitgesproken, geldt dat de waarde van een Aandeel kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Met uitzondering van Promotie Veenendaal is niemand gerechtigd informatie te verstrekken of verklaringen te doen die afwijken van dit Prospectus. Een aankoop verricht op basis van informatie die afwijkt van dit Prospectus geschiedt geheel op eigen risico. De uitgifte en verspreiding van dit Prospectus en het aanbieden, verkopen en leveren van Aandelen kunnen in bepaalde jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Dit Prospectus vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop, in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging op grond van de aldaar geldende wet- en regelgeving niet toegestaan is. Promotie Veenendaal verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke wet- en regelgeving. De stichting Promotie Veenendaal, BV Veenendaal en/of enigerlei Verbonden Entiteit aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schending van de hiervoor bedoelde beperkingen door enigerlei derde. De Aandelen zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 ( Securities Act ) van de Verenigde Staten van Amerika ( VS ) en mogen daar niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met regulation S van de Securities Act. In beginsel zal Promotie Veenendaal echter ook aandeelhouders toelaten die gevestigd zijn in de VS of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de VS. Dit Prospectus mag ook worden aangeboden of verstuurd aan enig persoon in het Verenigd Koninkrijk, ook als de betreffende persoon valt onder Artikel 49(2) van de Financial Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 van het Verenigd Koninkrijk, zoals laatstelijk gewijzigd, of anderszins een persoon is aan wie dit Prospectus rechtmatig kan worden aangeboden of verstuurd. Dit Prospectus wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht en vervangt alle eerder gepubliceerde prospectussen van Promotie Veenendaal. Voor de BV Veenendaal is geen financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Promotie Veenendaal adviseert geïnteresseerden nadrukkelijk hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen om advies in te winnen over de fiscale implicaties die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de promotie van Veenendaal. 2

3 Algemene gegevens BV Veenendaal Juridische en inhoudelijke informatie De stichting Promotie Veenendaal is de initiatiefnemer van het informele fundraising initiatief BV Veenendaal, als variant op de gebruikelijke vrienden van instellingen ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Promotie Veenendaal is de organisatie die zich bezighoudt met de marketing en promotie van de stad Veenendaal en haar directe omgeving. De gemeente Veenendaal is ten slotte onderdeel van Food Valley. Promotie Veenendaal is een onafhankelijke stichting en heeft als doel de stad en regio op het gebied van recreatie, cultuur, wonen, en werken en ondernemen aantrekkelijk voor het voetlicht te brengen. Promotie Veenendaal werkt hierbij samen met diverse partijen. De organisatie heeft een meerjarig samenwerkingcontract met de gemeente, inclusief een strategisch en operationeel marketingplan waarin doelstellingen zijn vastgelegd. Promotie Veenendaal werkt dus niet voor, maar mede in opdracht van de gemeente. Ze neemt haar eigen beleidsmatige beslissingen; de gemeente treedt als subsidieverstrekker marginaal toetsend op. Op het gebied van vrijetijd en marketing is de VVV Veenendaal de belangrijkste partner van Promotie Veenendaal, naast partijen als de Cultuurkoepel en de Sportraad. Op het gebied van woonmarketing wordt samengewerkt met woningcorporatie Patrimonium, die namens de sector ook een vertegenwoordiger heeft in het bestuur. Ruimte om te ondernemen is een van de speerpunten van de stichting. Daarom werken we intensief samen met de Bedrijvenkring Veenendaal en Bureau Binnenstad. Kortom: Promotie Veenendaal is betrokken bij de diverse disciplines van citymarketing voor de gemeente Veenendaal. Zij is opgericht naar Nederlands recht bij akte van 21 december 2009 verleden voor notaris mr. R. Ottens. De stichting is statutair gevestigd te Veenendaal en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer Bestuursleden stichting Promotie Veenendaal en hun achterban G (Gert) Kroesbergen - Voorzitter G. (Gerard) Heuvelman - Penningmeester (Bedrijvenkring Veenendaal) A. (Annette) Wijnen - Secretaris, vice-voorzitter (Bureau Binnenstad) P.A. (Piet) de Vrije - Patrimonium woonstichting A. (Abel) ten Hoorn - Sportraad Veenendaal Mevrouw A. (Ariane) Kop - Cultuurkoepel R. (Rein) Kreeft - VVV de Vallei Adres en overige gegevens Raadhuisplein GA Veenendaal tel. (0318) en Bank: (Rabobank) BTW: B.01 3

4 Aandelen De BV Veenendaal is een virtuele, informele en fictieve organisatie, die wordt ingezet als fundraising middel voor de citymarketingorganisatie Promotie Veenendaal. De BV Veenendaal geeft aandelen uit, die volledig worden ingezet voor de promotie van Veenendaal. De Aandelen luiden op naam. Het Bestuur houdt met betrekking tot houders van Aandelen op naam een niet door de wet voorgeschreven aandeelhoudersregister aan. Beursnotering De Aandelen zijn niet toegelaten tot de handel aan Euronext Amsterdam. Beleggingsbeleid De stichting Promotie Veenendaal stelt zich als doel het promoten van Veenendaal met als kerntaak het regisseren van het imago van de stad en het stimuleren van de economie/werkgelegenheid. Alle inkomsten die worden verworven met de uitgifte van Aandelen in de BV Veenendaal worden na aftrek van kosten geïnvesteerd in citymarketingactiviteiten ten behoeve van Veenendaal. Kernboodschap van de gekozen citymarketingaanpak is de volgende profilering: Veenendaal is een jonge en ondernemende, groeiende stad tussen Utrecht en Arnhem met een dorps karakter en een groot winkelhart. Bovenaan de generieke doelstellingen van de citymarketing in Veenendaal staat de verbetering van het imago. In aansluiting op de door verschillende partijen reeds ingezette activiteiten van de afgelopen jaren gaat Promotie Veenendaal samen met allerlei maatschappelijke organisaties uit Veenendaal met name de (huidige) bewoners en (huidige) bedrijven verder bewerken. Met als doel: 1. Bijdragen aan de herkenning van Veenendaal bij de geselecteerde doelgroepen op basis van de gekozen kernwaarden 2. Het verhogen van de trots bij de inwoners van Veenendaal 3. Draagvlak voor citymarketing verhogen bij het voor de marketing relevante bedrijfsleven Hierbij richt de promotie van Veenendaal zich vooral op de inwoners, toeristen, bedrijven en werknemers uit Veenendaal en de regio. Met als doel versterking van de regionale positie (behoud en versterking koopkracht). Dit doen we door inzet van een combinatie van marketinginstrumenten die deels worden gefinancierd door de opbrengsten die de fictieve BV Veenendaal genereert. De basis voor de marketingmiddelen wordt gevormd door de terugkerende thema s van Veenendaal: Ondernemend; Jong; Divers; Centraal en bereikbaar; Gezinswaarden; Samenwerking in Food Valley; en Winkelen. Daarnaast zijn afhankelijk van de mate van verkoop van Aandelen ook enkele overkoepelende marketingmiddelen inzetbaar: Traditionele promotiemiddelen (magazine, brochures, media/advertentiecampagne); PR (persberichten, mediapartners, free publicity, mediatraining) Internet (portal, bundeling nieuwsbrieven voor consumenten, werving adressen van consumenten, online fotodatabank) Citydressing (banieren, entrees stad) Evenementen (bovenregionale evenementen, promotionele events, Veense Voorpretkalender) Interne marketing: stakeholders en netwerken (cross marketing stimuleren, ambassadeurs, partners werven, ings naar stakeholders, NetWERKbijeenkomsten) Advisering Gemeente Veenendaal, regiomarketing en lopende zaken (subsidies, beleidsterreinen die marketing raken, evaluatie en bijstellen meerjarenplan) 4

5 Uitgifte van aandelen De BV Veenendaal heeft een virtueel karakter en is puur opgezet als middel ter fondsenwerving voor de promotie van Veenendaal via de rechtspersoon Promotie Veenendaal. Dat wil zeggen dat zij, behoudens wettelijke bepalingen en uitzonderlijke situaties, op iedere Beursdag Aandelen uitgeeft als hiervoor geïnteresseerde investeerders zijn, indien en voor zover dit niet in strijd is met de statuten of wet- en regelgeving. De eerste emissie van Aandelen in de BV Veenendaal vindt plaats op datum Potentiële investeerders worden uitgenodigd minstens 10 aandelen af te nemen om zo hun maatschappelijke betrokkenheid bij Veenendaal zichtbaar te maken. Deze investering geeft tevens recht op deelname aan het eerste aandeelhoudersdiner, dat tegelijk met de eerste aandelenemissie wordt gehouden op XXX, met als gastheren burgemeester Ties Elzenga (CEO) en voorzitter van Promotie Veenendaal Gert Kroesbergen (CMO). Iedere investeerder die zich hiervoor inschrijft, koopt minstens 10 aandelen van 50,-, waarvoor men na afloop een factuur ontvangt. Elke individuele investeerder mag ter vergadering zelf bepalen in welke projecten hij of zij dit geld wil investeren. Als bijlage bij dit document is een schematisch overzicht van de marketingstrategie en projectenlijst bijgevoegd. Tijdens het diner krijgen de Aandeelhouders meer informatie over de verschillende projecten die Promotie Veenendaal opzet, tevens biedt deze bijeenkomst volop gelegenheid om met andere aandeelhouders te netwerken en betrokkenheid bij Veenendaal laten zien. Waardering en resultaatbepaling Waardering De waarde van de individuele Aandelen bedraagt 50,- per stuk. Bij afname van minstens 10 Aandelen heeft een Aandeelhouder recht op deelname aan de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering die plaatsvindt op XXX. Kosten en vergoedingen De Aandelen worden uitgegeven zonder aanvullende kosten, vergoedingen of andere financiële verplichtingen voor de investeerders in de promotie van Veenendaal. Resultaatbepaling De inkomsten die worden verworven met de aandelenemissie door de BV Veenendaal worden rechtstreeks geïnvesteerd in de activiteiten van Promotie Veenendaal. De stichting Promotie Veenendaal geeft uitvoering aan het door haar opgestelde en door haar bestuur goedgekeurde citymarketing actieplan , ter bevordering van de voorkeurspositie van Veenendaal ten opzichte van andere steden op het terrein van wonen, bouwen, ondernemen, winkelen en recreëren. 1. Citymarketing De stichting Promotie Veenendaal ontplooit daartoe activiteiten op het gebied van: Marketingstrategie: o Het opstellen van een Strategisch Marketingplan, inclusief doelstellingen, doelgroepen en positionering voor Veenendaal o Het opstellen van een Operationeel Marketingplan, inclusief projectbeschrijvingen en begrotingen per uit te voeren activiteit o Het verwerven van breed draagvlak voor de uitvoering van deze plannen. Merkbeleid: o Bewaking van het merk Veenendaal in inhoud en vorm/ beelden o Stimulering van het gebruik van door de Stichting Promotie Veenendaal (in samenwerking met de gemeente) te ontwikkelen promotiemiddelen door derden o Beoordeling en bewaking van het gebruik van deze promotiemiddelen door derden en handhaving van een gezamenlijk te ontwikkelen merkstijlboek. 5

6 Publiciteit o Het bevorderen van positieve berichtgeving en positionering in lokale, regionale en incidenteel landelijke media, vaktijdschriften en dergelijke, bijvoorbeeld door deelname aan TV-programma s, interviews, seminars, workshops etc. o Ontwikkeling van promotiemiddelen (folders, brochures, website etc. etc.) o Organiseren van promotionele acties in samenwerking met diverse uitvoeringsorganisaties (Bureau Binnenstad, Cultuurplatform, Sportraad etc.) Het resultaat van deze activiteiten komt tot uitdrukking in media-exposure ter waarde van meer dan 5.000,00 in diverse media. 2. Verbinding bedrijfsleven en organisaties De Stichting Promotie Veenendaal verbindt het bedrijfsleven en organisaties in de stad aan bovengenoemde activiteiten, wat tot uitdrukking komt in een jaarlijks groeiend aantal contribuanten en een jaarlijkse toename van het absolute bedrag aan private financiering van citymarketing activiteiten. De BV Veenendaal is een van de middelen die hiervoor wordt ingezet, naast het partnerplan dat door het bestuur van Promotie Veenendaal is vastgesteld. De stichting Promotie Veenendaal ontplooit daartoe activiteiten op het gebied van: Sponsorwerving (o.a. via de BV Veenendaal) o Definiëring van sponsorpakketten/partnerships en gradaties daarin o Bedrijfsbezoeken, advertising en mailings o Bartering (gebruikmaken van sponsoring in natura door Veenendaalse bedrijven) Relatiemanagement o o Netwerkbijeenkomsten Regelmatige informatievoorziening over activiteiten van de Stichting Promotie Veenendaal via diverse media, conform het door de Stichting Promotie Veenendaal opgestelde Communicatieplan Het resultaat van deze activiteiten komt tot uitdrukking in: Aantal contribuanten van de Stichting Promotie Veenendaal neemt jaarlijks met 10% toe Het bedrag aan sponsoring voor Promotie Veenendaal vanuit het bedrijfsleven van Veenendaal neemt met jaarlijks met 10% toe 3. Bijzondere projecten De Stichting Promotie Veenendaal initieert, organiseert en stimuleert (mede) bijzondere projecten, zoals ludieke acties op basis van de actualiteit, inzet van vernieuwende communicatiemethoden richting diverse doelgroepen, eenmalige sport- en culturele evenementen en promotiecampagnes voor specifieke doeleinden, die bijdragen aan de marketing van de gemeente Veenendaal als geheel. Dividendbeleid Promotie Veenendaal wil bijdragen aan de volgende gemeenschapsbrede ambities: Verkoop van woningen, wat een groei van het inwoneraantal van Veenendaal oplevert; Trots op eigen gemeente; Voldoende werkgelegenheid voor inwoners en werknemers uit de regio; Meer winkelend publiek. Samengevat: welzijn mede door welvaart door bij te dragen aan werkgelegenheid, behoud van het voorzieningenniveau en bijdragen aan een bloeiende economie. Het rendement dat dit oplevert is niet in specifieke rendementsverwachtingen en verwachte dividenduitkeringen te waarderen, maar de inzet van Promotie Veenendaal heeft op (middel)lange termijn naar verwachting onder meer de onderstaande effecten tot gevolg: Imago verbetering van Veenendaal: hogere huizenprijzen Bedrijven blijven in Veenendaal: uw baan of investering blijft behouden Promotieacties: positieve, frisse wind door Veenendaal Daarnaast verleent Promotie Veenendaal iedere individuele Aandeelhouder het recht om gedurende een jaar, gerekend vanaf de aandelenemissie, onderstaande, limitatief opgesomde communicatie- en contactmogelijkheden van Promotie Veenendaal aan te wenden ter bekendmaking van naam, goederen en/of diensten van de participant. Bedoelde communicatiemogelijkheden zijn: 6

7 Het recht op de vermelding in haar communicatie uitingen dat de Aandeelhouder bijdraagt aan Promotie Veenendaal via de BV Veenendaal; Vermelding op de website in het submenu aandeelhouders BV Veenendaal met logo en hyperlink naar bedrijfswebsite; Free publicity rond de te organiseren Aandeelhoudersvergadering; De Aandeelhouder wordt voor alle netwerkbijeenkomst(en) die de stichting (mede) organiseert uitgenodigd. Verslaggeving en overige informatie Periodieke verslaggeving Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het Boekjaar wordt een bondig jaarverslag van de BV Veenendaal openbaar gemaakt door publicatie op de website van de stichting Promotie Veenendaal. Dit zal tevens worden bekendgemaakt door middel van een persbericht in een lokaal verspreid huisaan-huisblad. Daarnaast zal jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het Boekjaar, een halfjaarbericht over de gang van zaken van de BV Veenendaal worden openbaar gemaakt door publicatie in een bericht aan de Aandeelhouders. Voor verdere informatie en recente ontwikkelingen kan daarnaast ook de website worden geraadpleegd. Vergadering van Aandeelhouders Ten minste eenmaal per jaar zal door de BV Veenendaal uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het Boekjaar in Veenendaal een algemene vergadering van Aandeelhouders worden gehouden. De oproeping tot de algemene vergadering van Aandeelhouders geschiedt door het management bij persoonlijke uitnodiging. Oproeping geschiedt ten minste vijftien dagen voor de dag der algemene vergadering van Aandeelhouders, de dag der oproeping niet meegerekend. De oproeping zal tevens op de website worden aangekondigd. Iedere stemgerechtigde Aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van Aandeelhoudersbij bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits hij of zij dat jaar wederom 10 aandelen van de BV Veenendaal koopt. Elk Aandeel geeft daarbij recht op één stem. Wijziging van de Voorwaarden Het management heeft de bevoegdheid om de Voorwaarden te wijzigen. Een voorstel tot wijziging van de Voorwaarden wordt evenals de daaropvolgende wijziging door de BV Veenendaal bekend gemaakt op de website van Promotie Veenendaal. Het voorstel tot wijziging van de Voorwaarden wordt toegelicht op de website. Liquidatie Ontbinding van de BV Veenendaal kan slechts geschieden op initiatief van het management. Financiële bijsluiter Voor de BV Veenendaal is geen financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Loop geen onnodig risico, maar lees in dit geval niet de financiële bijsluiters. Gerechtelijke procedures Alle gerechtelijke geschillen verbandhoudend met dit Prospectus of de BV Veenendaal zullen in eerste instantie aan de stichting Promotie Veenendaal te Veenendaal worden voorgelegd. Per de datum van het Prospectus lopen er geen gerechtelijke procedures tegen de BV Veenendaal of de stichting Promotie Veenendaal noch zijn er dergelijke procedures aangekondigd, die een belangrijke negatieve invloed op de positie van Promotie Veenendaal zouden kunnen hebben. Klachten Aandeelhouders kunnen klachten met betrekking tot de BV Veenendaal schriftelijk indienen bij de stichting Promotie Veenendaal. Raadhuisplein GA Veenendaal tel. (0318) en

8 Algemene kernwaarden Veenendaal: Ondernemend Jong (jonge bouw, jonge bevolking) Divers Centraal en bereikbaar Kernwaarden Wonen Kernwaarden Werken Kernwaarden Bezoeken - Gezinswaarden - Handen uit de mouwen - Winkelen - verenigingsleven - Samenwerking in Food Valley - Groene omgeving - stad met dorps karakter - Brede economische structuur met ICT in de hoofdrol - Sport & spel Ambitie Wonen GEZINSSTAD NUMMER 1 Ambitie Werken ICT-CENTRUM VAN FOOD VALLEY Ambitie Bezoeken BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND Jonge gezinnen retourmigranten woon-werk combinaties starters ICT sector Food gerelateerde bedrijven Technische bedrijven Bezoekers uit de regio Burgers Veenendaal vakantiegangers zorg overige Overige Overige

9 Wonen: GEZINSSTAD NUMMER 1 Opname en verspreiding lip dubbing videoclip Jaarlijks evenement in samenwerking met ikvader. Schoolkinderen inzetten als denktank Stunt Veenendaal aan Zee, vervolgens Veenendaal Beach Kophoesjes in verkochte auto s Vervolg woonmarketingcampagne (regionaal?) fansite met sociale media applicaties WK jojo-en of ander kinderspel Stimuleren Kees Stipfestival 2011 haalbaarheidsonderzoek Turf City Park Het Nieuwe Werken Puzzelactie met luchtballon Werken: ICT-CENTRUM VAN FOOD VALLEY Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal Mediatraining voor CEO s organiseren Medeopzetten/ontwikkelen ondernemersnetwerk ICT Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK Produceren business promotiefilm Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal FoodValley Initiatief voor regionaal evenementenbeleid, inclusief Dutch FoodValley Classic Foodprint systeem ontwikkelen VNG congres naar Veenendaal e.o. ICT campus Food game op internet Bezoeken: BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND Opstellen en mede-uitvoeren marketingplan voor de binnenstad Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee Communicatie Lampegietersfestival coördineren Meewerken aan uitvoering Plan van Aanpak Beste Binnenstad Nieuwe arrangementen Werving adressen van consumenten Samenwerking bovenregionale evenementen versterken Veense Voorpretkalender publiceren Ondersteunen initiatief Grebbelinie Bezoekerscentrum: Fort aan de Buursteeg Promotiecampagnes bij toeristen in de regio Straatfestival GPS citytour voor senioren Pop up stores Q-music ijsblok of ander landelijk event naar Veenendaal 9

10 ALGEMENE PROMOTIE & MARKETINGPROJECTEN Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven Portal opzetten Welkomstborden bij entrees gemeente Partners werven ings naar stakeholders (Continue markt- en imago onderzoeken) Persberichten uitgeven Mediapartners werven Free publicity genereren NetWERKbijeenkomsten organiseren Evaluatie en bijstellen meerjarenplan Adviseren over beleidsterreinen die marketing raken Brochures e.d. ontwikkelen Deelname aan media/advertentiecampagnes stimuleren Bundeling nieuwsbrieven voor consumenten Online fotodatabank opzetten Toetsingscriteria voor subsidies aanleveren Vrachtautoreclame Cross marketing stimuleren Ambassadeurs werven 10

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 19 december 2008 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CONTANTEN VAN EUR 0,38 PER AANDEEL 3L Capital Holding B.V. (een besloten

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus Add Value Fund N.V.

Prospectus Add Value Fund N.V. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 22 juli 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Profiel... 5 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

Aandeelhouderscirculaire

Aandeelhouderscirculaire Aandeelhouderscirculaire Toelichting claimemissie met betrekking tot punt 6 van de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv te houden op 21 april 2010 om 15.00

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Middle Europe Opportunity Fund III N.V.

Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Prospectus met betrekking tot de uitgifte van aandelen op naam tegen een prijs van 20 per aandeel met een nominale waarde van 0,10 elk, in Middle Europe Opportunity

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5.

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5. INFORMATIEMEMORANDUM DBS2 B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd

Nadere informatie