Prospectus. eenendaal. Gevestigd te Veenendaal. mei 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus. eenendaal. Gevestigd te Veenendaal. mei 2011"

Transcriptie

1 Prospectus BV eenendaal Gevestigd te Veenendaal mei 2011

2 Inhoudsopgave Belangrijke informatie Algemene gegevens BV Veenendaal Aandelen Beleggingsbeleid Uitgifte van aandelen Waardering en resultaatbepaling Kosten en vergoedingen Dividendbeleid Verslaggeving en overige informatie Belangrijke informatie De stichting Promotie Veenendaal heeft dit Prospectus niet opgesteld op grond van artikel 4:49 Wft en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen. Dit Prospectus verschaft informatie over de BV Veenendaal i.o., stichting Promotie Veenendaal en de Aandelen. Potentiële Aandeelhouders wordt er op gewezen dat aan een belegging in de promotie van Veenendaal geen andere financiële risico s dan de inleg van een vast investeringsbedrag zijn verbonden. Alvorens te beslissen tot aankoop van Aandelen wordt beleggers geadviseerd om dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de integrale inhoud daarvan. De Aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit Prospectus. De in dit Prospectus verschafte informatie is geen beleggingsadvies. Waar in dit Prospectus rendementcijfers worden genoemd of toekomstverwachtingen worden uitgesproken, geldt dat de waarde van een Aandeel kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Met uitzondering van Promotie Veenendaal is niemand gerechtigd informatie te verstrekken of verklaringen te doen die afwijken van dit Prospectus. Een aankoop verricht op basis van informatie die afwijkt van dit Prospectus geschiedt geheel op eigen risico. De uitgifte en verspreiding van dit Prospectus en het aanbieden, verkopen en leveren van Aandelen kunnen in bepaalde jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Dit Prospectus vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop, in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging op grond van de aldaar geldende wet- en regelgeving niet toegestaan is. Promotie Veenendaal verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke wet- en regelgeving. De stichting Promotie Veenendaal, BV Veenendaal en/of enigerlei Verbonden Entiteit aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schending van de hiervoor bedoelde beperkingen door enigerlei derde. De Aandelen zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 ( Securities Act ) van de Verenigde Staten van Amerika ( VS ) en mogen daar niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met regulation S van de Securities Act. In beginsel zal Promotie Veenendaal echter ook aandeelhouders toelaten die gevestigd zijn in de VS of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de VS. Dit Prospectus mag ook worden aangeboden of verstuurd aan enig persoon in het Verenigd Koninkrijk, ook als de betreffende persoon valt onder Artikel 49(2) van de Financial Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 van het Verenigd Koninkrijk, zoals laatstelijk gewijzigd, of anderszins een persoon is aan wie dit Prospectus rechtmatig kan worden aangeboden of verstuurd. Dit Prospectus wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht en vervangt alle eerder gepubliceerde prospectussen van Promotie Veenendaal. Voor de BV Veenendaal is geen financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Promotie Veenendaal adviseert geïnteresseerden nadrukkelijk hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen om advies in te winnen over de fiscale implicaties die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de promotie van Veenendaal. 2

3 Algemene gegevens BV Veenendaal Juridische en inhoudelijke informatie De stichting Promotie Veenendaal is de initiatiefnemer van het informele fundraising initiatief BV Veenendaal, als variant op de gebruikelijke vrienden van instellingen ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Promotie Veenendaal is de organisatie die zich bezighoudt met de marketing en promotie van de stad Veenendaal en haar directe omgeving. De gemeente Veenendaal is ten slotte onderdeel van Food Valley. Promotie Veenendaal is een onafhankelijke stichting en heeft als doel de stad en regio op het gebied van recreatie, cultuur, wonen, en werken en ondernemen aantrekkelijk voor het voetlicht te brengen. Promotie Veenendaal werkt hierbij samen met diverse partijen. De organisatie heeft een meerjarig samenwerkingcontract met de gemeente, inclusief een strategisch en operationeel marketingplan waarin doelstellingen zijn vastgelegd. Promotie Veenendaal werkt dus niet voor, maar mede in opdracht van de gemeente. Ze neemt haar eigen beleidsmatige beslissingen; de gemeente treedt als subsidieverstrekker marginaal toetsend op. Op het gebied van vrijetijd en marketing is de VVV Veenendaal de belangrijkste partner van Promotie Veenendaal, naast partijen als de Cultuurkoepel en de Sportraad. Op het gebied van woonmarketing wordt samengewerkt met woningcorporatie Patrimonium, die namens de sector ook een vertegenwoordiger heeft in het bestuur. Ruimte om te ondernemen is een van de speerpunten van de stichting. Daarom werken we intensief samen met de Bedrijvenkring Veenendaal en Bureau Binnenstad. Kortom: Promotie Veenendaal is betrokken bij de diverse disciplines van citymarketing voor de gemeente Veenendaal. Zij is opgericht naar Nederlands recht bij akte van 21 december 2009 verleden voor notaris mr. R. Ottens. De stichting is statutair gevestigd te Veenendaal en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer Bestuursleden stichting Promotie Veenendaal en hun achterban G (Gert) Kroesbergen - Voorzitter G. (Gerard) Heuvelman - Penningmeester (Bedrijvenkring Veenendaal) A. (Annette) Wijnen - Secretaris, vice-voorzitter (Bureau Binnenstad) P.A. (Piet) de Vrije - Patrimonium woonstichting A. (Abel) ten Hoorn - Sportraad Veenendaal Mevrouw A. (Ariane) Kop - Cultuurkoepel R. (Rein) Kreeft - VVV de Vallei Adres en overige gegevens Raadhuisplein GA Veenendaal tel. (0318) en Bank: (Rabobank) BTW: B.01 3

4 Aandelen De BV Veenendaal is een virtuele, informele en fictieve organisatie, die wordt ingezet als fundraising middel voor de citymarketingorganisatie Promotie Veenendaal. De BV Veenendaal geeft aandelen uit, die volledig worden ingezet voor de promotie van Veenendaal. De Aandelen luiden op naam. Het Bestuur houdt met betrekking tot houders van Aandelen op naam een niet door de wet voorgeschreven aandeelhoudersregister aan. Beursnotering De Aandelen zijn niet toegelaten tot de handel aan Euronext Amsterdam. Beleggingsbeleid De stichting Promotie Veenendaal stelt zich als doel het promoten van Veenendaal met als kerntaak het regisseren van het imago van de stad en het stimuleren van de economie/werkgelegenheid. Alle inkomsten die worden verworven met de uitgifte van Aandelen in de BV Veenendaal worden na aftrek van kosten geïnvesteerd in citymarketingactiviteiten ten behoeve van Veenendaal. Kernboodschap van de gekozen citymarketingaanpak is de volgende profilering: Veenendaal is een jonge en ondernemende, groeiende stad tussen Utrecht en Arnhem met een dorps karakter en een groot winkelhart. Bovenaan de generieke doelstellingen van de citymarketing in Veenendaal staat de verbetering van het imago. In aansluiting op de door verschillende partijen reeds ingezette activiteiten van de afgelopen jaren gaat Promotie Veenendaal samen met allerlei maatschappelijke organisaties uit Veenendaal met name de (huidige) bewoners en (huidige) bedrijven verder bewerken. Met als doel: 1. Bijdragen aan de herkenning van Veenendaal bij de geselecteerde doelgroepen op basis van de gekozen kernwaarden 2. Het verhogen van de trots bij de inwoners van Veenendaal 3. Draagvlak voor citymarketing verhogen bij het voor de marketing relevante bedrijfsleven Hierbij richt de promotie van Veenendaal zich vooral op de inwoners, toeristen, bedrijven en werknemers uit Veenendaal en de regio. Met als doel versterking van de regionale positie (behoud en versterking koopkracht). Dit doen we door inzet van een combinatie van marketinginstrumenten die deels worden gefinancierd door de opbrengsten die de fictieve BV Veenendaal genereert. De basis voor de marketingmiddelen wordt gevormd door de terugkerende thema s van Veenendaal: Ondernemend; Jong; Divers; Centraal en bereikbaar; Gezinswaarden; Samenwerking in Food Valley; en Winkelen. Daarnaast zijn afhankelijk van de mate van verkoop van Aandelen ook enkele overkoepelende marketingmiddelen inzetbaar: Traditionele promotiemiddelen (magazine, brochures, media/advertentiecampagne); PR (persberichten, mediapartners, free publicity, mediatraining) Internet (portal, bundeling nieuwsbrieven voor consumenten, werving adressen van consumenten, online fotodatabank) Citydressing (banieren, entrees stad) Evenementen (bovenregionale evenementen, promotionele events, Veense Voorpretkalender) Interne marketing: stakeholders en netwerken (cross marketing stimuleren, ambassadeurs, partners werven, ings naar stakeholders, NetWERKbijeenkomsten) Advisering Gemeente Veenendaal, regiomarketing en lopende zaken (subsidies, beleidsterreinen die marketing raken, evaluatie en bijstellen meerjarenplan) 4

5 Uitgifte van aandelen De BV Veenendaal heeft een virtueel karakter en is puur opgezet als middel ter fondsenwerving voor de promotie van Veenendaal via de rechtspersoon Promotie Veenendaal. Dat wil zeggen dat zij, behoudens wettelijke bepalingen en uitzonderlijke situaties, op iedere Beursdag Aandelen uitgeeft als hiervoor geïnteresseerde investeerders zijn, indien en voor zover dit niet in strijd is met de statuten of wet- en regelgeving. De eerste emissie van Aandelen in de BV Veenendaal vindt plaats op datum Potentiële investeerders worden uitgenodigd minstens 10 aandelen af te nemen om zo hun maatschappelijke betrokkenheid bij Veenendaal zichtbaar te maken. Deze investering geeft tevens recht op deelname aan het eerste aandeelhoudersdiner, dat tegelijk met de eerste aandelenemissie wordt gehouden op XXX, met als gastheren burgemeester Ties Elzenga (CEO) en voorzitter van Promotie Veenendaal Gert Kroesbergen (CMO). Iedere investeerder die zich hiervoor inschrijft, koopt minstens 10 aandelen van 50,-, waarvoor men na afloop een factuur ontvangt. Elke individuele investeerder mag ter vergadering zelf bepalen in welke projecten hij of zij dit geld wil investeren. Als bijlage bij dit document is een schematisch overzicht van de marketingstrategie en projectenlijst bijgevoegd. Tijdens het diner krijgen de Aandeelhouders meer informatie over de verschillende projecten die Promotie Veenendaal opzet, tevens biedt deze bijeenkomst volop gelegenheid om met andere aandeelhouders te netwerken en betrokkenheid bij Veenendaal laten zien. Waardering en resultaatbepaling Waardering De waarde van de individuele Aandelen bedraagt 50,- per stuk. Bij afname van minstens 10 Aandelen heeft een Aandeelhouder recht op deelname aan de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering die plaatsvindt op XXX. Kosten en vergoedingen De Aandelen worden uitgegeven zonder aanvullende kosten, vergoedingen of andere financiële verplichtingen voor de investeerders in de promotie van Veenendaal. Resultaatbepaling De inkomsten die worden verworven met de aandelenemissie door de BV Veenendaal worden rechtstreeks geïnvesteerd in de activiteiten van Promotie Veenendaal. De stichting Promotie Veenendaal geeft uitvoering aan het door haar opgestelde en door haar bestuur goedgekeurde citymarketing actieplan , ter bevordering van de voorkeurspositie van Veenendaal ten opzichte van andere steden op het terrein van wonen, bouwen, ondernemen, winkelen en recreëren. 1. Citymarketing De stichting Promotie Veenendaal ontplooit daartoe activiteiten op het gebied van: Marketingstrategie: o Het opstellen van een Strategisch Marketingplan, inclusief doelstellingen, doelgroepen en positionering voor Veenendaal o Het opstellen van een Operationeel Marketingplan, inclusief projectbeschrijvingen en begrotingen per uit te voeren activiteit o Het verwerven van breed draagvlak voor de uitvoering van deze plannen. Merkbeleid: o Bewaking van het merk Veenendaal in inhoud en vorm/ beelden o Stimulering van het gebruik van door de Stichting Promotie Veenendaal (in samenwerking met de gemeente) te ontwikkelen promotiemiddelen door derden o Beoordeling en bewaking van het gebruik van deze promotiemiddelen door derden en handhaving van een gezamenlijk te ontwikkelen merkstijlboek. 5

6 Publiciteit o Het bevorderen van positieve berichtgeving en positionering in lokale, regionale en incidenteel landelijke media, vaktijdschriften en dergelijke, bijvoorbeeld door deelname aan TV-programma s, interviews, seminars, workshops etc. o Ontwikkeling van promotiemiddelen (folders, brochures, website etc. etc.) o Organiseren van promotionele acties in samenwerking met diverse uitvoeringsorganisaties (Bureau Binnenstad, Cultuurplatform, Sportraad etc.) Het resultaat van deze activiteiten komt tot uitdrukking in media-exposure ter waarde van meer dan 5.000,00 in diverse media. 2. Verbinding bedrijfsleven en organisaties De Stichting Promotie Veenendaal verbindt het bedrijfsleven en organisaties in de stad aan bovengenoemde activiteiten, wat tot uitdrukking komt in een jaarlijks groeiend aantal contribuanten en een jaarlijkse toename van het absolute bedrag aan private financiering van citymarketing activiteiten. De BV Veenendaal is een van de middelen die hiervoor wordt ingezet, naast het partnerplan dat door het bestuur van Promotie Veenendaal is vastgesteld. De stichting Promotie Veenendaal ontplooit daartoe activiteiten op het gebied van: Sponsorwerving (o.a. via de BV Veenendaal) o Definiëring van sponsorpakketten/partnerships en gradaties daarin o Bedrijfsbezoeken, advertising en mailings o Bartering (gebruikmaken van sponsoring in natura door Veenendaalse bedrijven) Relatiemanagement o o Netwerkbijeenkomsten Regelmatige informatievoorziening over activiteiten van de Stichting Promotie Veenendaal via diverse media, conform het door de Stichting Promotie Veenendaal opgestelde Communicatieplan Het resultaat van deze activiteiten komt tot uitdrukking in: Aantal contribuanten van de Stichting Promotie Veenendaal neemt jaarlijks met 10% toe Het bedrag aan sponsoring voor Promotie Veenendaal vanuit het bedrijfsleven van Veenendaal neemt met jaarlijks met 10% toe 3. Bijzondere projecten De Stichting Promotie Veenendaal initieert, organiseert en stimuleert (mede) bijzondere projecten, zoals ludieke acties op basis van de actualiteit, inzet van vernieuwende communicatiemethoden richting diverse doelgroepen, eenmalige sport- en culturele evenementen en promotiecampagnes voor specifieke doeleinden, die bijdragen aan de marketing van de gemeente Veenendaal als geheel. Dividendbeleid Promotie Veenendaal wil bijdragen aan de volgende gemeenschapsbrede ambities: Verkoop van woningen, wat een groei van het inwoneraantal van Veenendaal oplevert; Trots op eigen gemeente; Voldoende werkgelegenheid voor inwoners en werknemers uit de regio; Meer winkelend publiek. Samengevat: welzijn mede door welvaart door bij te dragen aan werkgelegenheid, behoud van het voorzieningenniveau en bijdragen aan een bloeiende economie. Het rendement dat dit oplevert is niet in specifieke rendementsverwachtingen en verwachte dividenduitkeringen te waarderen, maar de inzet van Promotie Veenendaal heeft op (middel)lange termijn naar verwachting onder meer de onderstaande effecten tot gevolg: Imago verbetering van Veenendaal: hogere huizenprijzen Bedrijven blijven in Veenendaal: uw baan of investering blijft behouden Promotieacties: positieve, frisse wind door Veenendaal Daarnaast verleent Promotie Veenendaal iedere individuele Aandeelhouder het recht om gedurende een jaar, gerekend vanaf de aandelenemissie, onderstaande, limitatief opgesomde communicatie- en contactmogelijkheden van Promotie Veenendaal aan te wenden ter bekendmaking van naam, goederen en/of diensten van de participant. Bedoelde communicatiemogelijkheden zijn: 6

7 Het recht op de vermelding in haar communicatie uitingen dat de Aandeelhouder bijdraagt aan Promotie Veenendaal via de BV Veenendaal; Vermelding op de website in het submenu aandeelhouders BV Veenendaal met logo en hyperlink naar bedrijfswebsite; Free publicity rond de te organiseren Aandeelhoudersvergadering; De Aandeelhouder wordt voor alle netwerkbijeenkomst(en) die de stichting (mede) organiseert uitgenodigd. Verslaggeving en overige informatie Periodieke verslaggeving Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het Boekjaar wordt een bondig jaarverslag van de BV Veenendaal openbaar gemaakt door publicatie op de website van de stichting Promotie Veenendaal. Dit zal tevens worden bekendgemaakt door middel van een persbericht in een lokaal verspreid huisaan-huisblad. Daarnaast zal jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het Boekjaar, een halfjaarbericht over de gang van zaken van de BV Veenendaal worden openbaar gemaakt door publicatie in een bericht aan de Aandeelhouders. Voor verdere informatie en recente ontwikkelingen kan daarnaast ook de website worden geraadpleegd. Vergadering van Aandeelhouders Ten minste eenmaal per jaar zal door de BV Veenendaal uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het Boekjaar in Veenendaal een algemene vergadering van Aandeelhouders worden gehouden. De oproeping tot de algemene vergadering van Aandeelhouders geschiedt door het management bij persoonlijke uitnodiging. Oproeping geschiedt ten minste vijftien dagen voor de dag der algemene vergadering van Aandeelhouders, de dag der oproeping niet meegerekend. De oproeping zal tevens op de website worden aangekondigd. Iedere stemgerechtigde Aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van Aandeelhoudersbij bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits hij of zij dat jaar wederom 10 aandelen van de BV Veenendaal koopt. Elk Aandeel geeft daarbij recht op één stem. Wijziging van de Voorwaarden Het management heeft de bevoegdheid om de Voorwaarden te wijzigen. Een voorstel tot wijziging van de Voorwaarden wordt evenals de daaropvolgende wijziging door de BV Veenendaal bekend gemaakt op de website van Promotie Veenendaal. Het voorstel tot wijziging van de Voorwaarden wordt toegelicht op de website. Liquidatie Ontbinding van de BV Veenendaal kan slechts geschieden op initiatief van het management. Financiële bijsluiter Voor de BV Veenendaal is geen financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Loop geen onnodig risico, maar lees in dit geval niet de financiële bijsluiters. Gerechtelijke procedures Alle gerechtelijke geschillen verbandhoudend met dit Prospectus of de BV Veenendaal zullen in eerste instantie aan de stichting Promotie Veenendaal te Veenendaal worden voorgelegd. Per de datum van het Prospectus lopen er geen gerechtelijke procedures tegen de BV Veenendaal of de stichting Promotie Veenendaal noch zijn er dergelijke procedures aangekondigd, die een belangrijke negatieve invloed op de positie van Promotie Veenendaal zouden kunnen hebben. Klachten Aandeelhouders kunnen klachten met betrekking tot de BV Veenendaal schriftelijk indienen bij de stichting Promotie Veenendaal. Raadhuisplein GA Veenendaal tel. (0318) en

8 Algemene kernwaarden Veenendaal: Ondernemend Jong (jonge bouw, jonge bevolking) Divers Centraal en bereikbaar Kernwaarden Wonen Kernwaarden Werken Kernwaarden Bezoeken - Gezinswaarden - Handen uit de mouwen - Winkelen - verenigingsleven - Samenwerking in Food Valley - Groene omgeving - stad met dorps karakter - Brede economische structuur met ICT in de hoofdrol - Sport & spel Ambitie Wonen GEZINSSTAD NUMMER 1 Ambitie Werken ICT-CENTRUM VAN FOOD VALLEY Ambitie Bezoeken BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND Jonge gezinnen retourmigranten woon-werk combinaties starters ICT sector Food gerelateerde bedrijven Technische bedrijven Bezoekers uit de regio Burgers Veenendaal vakantiegangers zorg overige Overige Overige

9 Wonen: GEZINSSTAD NUMMER 1 Opname en verspreiding lip dubbing videoclip Jaarlijks evenement in samenwerking met ikvader. Schoolkinderen inzetten als denktank Stunt Veenendaal aan Zee, vervolgens Veenendaal Beach Kophoesjes in verkochte auto s Vervolg woonmarketingcampagne (regionaal?) fansite met sociale media applicaties WK jojo-en of ander kinderspel Stimuleren Kees Stipfestival 2011 haalbaarheidsonderzoek Turf City Park Het Nieuwe Werken Puzzelactie met luchtballon Werken: ICT-CENTRUM VAN FOOD VALLEY Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal Mediatraining voor CEO s organiseren Medeopzetten/ontwikkelen ondernemersnetwerk ICT Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK Produceren business promotiefilm Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal FoodValley Initiatief voor regionaal evenementenbeleid, inclusief Dutch FoodValley Classic Foodprint systeem ontwikkelen VNG congres naar Veenendaal e.o. ICT campus Food game op internet Bezoeken: BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND Opstellen en mede-uitvoeren marketingplan voor de binnenstad Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee Communicatie Lampegietersfestival coördineren Meewerken aan uitvoering Plan van Aanpak Beste Binnenstad Nieuwe arrangementen Werving adressen van consumenten Samenwerking bovenregionale evenementen versterken Veense Voorpretkalender publiceren Ondersteunen initiatief Grebbelinie Bezoekerscentrum: Fort aan de Buursteeg Promotiecampagnes bij toeristen in de regio Straatfestival GPS citytour voor senioren Pop up stores Q-music ijsblok of ander landelijk event naar Veenendaal 9

10 ALGEMENE PROMOTIE & MARKETINGPROJECTEN Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven Portal opzetten Welkomstborden bij entrees gemeente Partners werven ings naar stakeholders (Continue markt- en imago onderzoeken) Persberichten uitgeven Mediapartners werven Free publicity genereren NetWERKbijeenkomsten organiseren Evaluatie en bijstellen meerjarenplan Adviseren over beleidsterreinen die marketing raken Brochures e.d. ontwikkelen Deelname aan media/advertentiecampagnes stimuleren Bundeling nieuwsbrieven voor consumenten Online fotodatabank opzetten Toetsingscriteria voor subsidies aanleveren Vrachtautoreclame Cross marketing stimuleren Ambassadeurs werven 10

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren ONZE MISSIE Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren Onze visie PUUR Zaanse middenstanders steunen en in The Spotlight zegen, waardoor onze economische

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM)

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) is een aanwinst voor alle ondernemers Onze missie PUUR ZAANS Citymarke2ng (PZCM) richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat,

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Jaarrekening Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Inhoudsopgave Verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend P E R S B E R I C H T Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend Delft (Nederland), 23 september 2008 Via uitoefening van inschrijfrechten is ingeschreven op 320.904 nieuwe gewone

Nadere informatie

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam 1/6 STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders gevestigd te Amsterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op 17 september 2007 verleden voor

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond

Welkom op de informatieavond Welkom op de informatieavond Rabo Clubkas Campagne Rabobank Noord en West Twente Even voorstellen NAAM Rabobank Noord en West Twente Functie 2 Wat gaan we vanavond doen? Waarom de Rabo Clubkas Campagne?

Nadere informatie

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan Stichting NTI NLP Foundation Limmen Beleidsplan Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 37136921 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 1. Werkzaamheden 2 2. Fondsenwerving 2 3. Financieel beheer 3 4. Besteding

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT DEZE OPROEP IS BESTEMD VOOR ALLE ORGANISATOREN DIE IN 2015 EEN PUBLIEKS- EVENEMENT WILLEN ORGANISEREN. IN DEZE OPROEP VINDT U BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EVENEMENTENPROGRAMMA,

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Stichting Brabants - Beleidsplan en Jaarplan 2014

Stichting Brabants - Beleidsplan en Jaarplan 2014 Stichting Brabants - Beleidsplan en Jaarplan 2014 Algemeen De Stichting Brabants is opgericht op 30 april 2014 en is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 60585412.

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad.

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad. Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016 Wij bouwen mee aan een trotse stad. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Aanleiding... 4 Doelstellingen en beleid... 5 Verkrijging van vermogen...

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2015 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 5 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie