Jaarverslag Upact It Is Your Turn!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Upact - 2010. It Is Your Turn!"

Transcriptie

1 Jaarverslag Upact It Is Your Turn!

2 Inhoudsopgave Voorwoord: Nomen est omen 3 Vernieuwing van de vredesbeweging 4 Verhip, Vrede! 5 Onderwijs 7 Zet vrede in beweging! 9 Financieel jaarverslag 11 Kengetallen projecten 12 Contactgegevens 17 2

3 Om dit te kunnen doen heeft Upact veel deskundigheid in huis gehaald. Zowel in de staf als in het bestuur heeft Upact haar netwerk uitgebreid, is Upact samenwerkingsverbanden aangegaan voor langere tijd en werkt Upact met een grotere verscheidenheid aan fondsen en aan het verwerven van niet gebonden gelden om haar doelstellingen ook te kunnen realiseren. Nomen est omen De discussie over de nieuwe naam voor de organisatie en de vraag welke lading de nieuwe vlag zou moeten dekken heeft veel stof doen opwaaien en heeft de organisatie helemaal bij de tijd gebracht. Upact, een naam die staat voor een dynamische organisatie. Doelgericht, innovatief en duurzaam waar het gaat om jongeren spelenderwijs uit te dagen te participeren in de zo broodnodige uitbanning van geweld en het realiseren van stabiliteit en vrede in onze wereld. Dichtbij en veraf. Duurzaamheid is een begrip geworden wat in het afgelopen jaar steeds meer aandacht gekregen heeft. Hoe maken we Upact, hoe maken we ons product zo belangrijk dat overheid, organisaties en bedrijven er gebruik van willen maken en er in willen investeren? In dit jaaroverzicht krijgt u een beeld van de activiteiten maar ook een beeld van de ontwikkeling van onze methodes, het online speelveld en hoe Upact jongeren aanspreekt en bij het werken aan vrede betrekt. Tegen de verwachtingen van de gevolgen van recessie en crisis in kunt u ook constateren dat de organisatie en de projecten die Upact uitvoert toenemen. Verantwoordelijk hiervoor is een sterk en gemotiveerd team van jonge deskundigen en aankomende deskundigen (stagiairs). Daar zijn we trots op. De keuze om het bestuur voor dit team samen te stellen op basis van deskundigheid op de specifieke terreinen waar de medewerkers behoefte aan hebben en waar ze bestuursleden ook direct op kunnen aanspreken werkt goed en heel stimulerend. Folkje Lips heeft met veel enthousiasme de coördinatie overgenomen van Dorieke Looije die haar droom heeft kunnen waarmaken en in het kader van ontwikkelingssamenwerking naar Nepal is vertrokken was voor Upact een intensief en boeiend jaar en heeft reeds de nodige uitdagingen voor 2011 in petto en geformuleerd. Bilthoven Henk Bekker, Voorzitter Upact is het accent explicieter gaan leggen op jongeren en op innovatieve concepten en spelmethodieken die ertoe moeten leiden dat jongeren niet alleen kennis maken met conflict, dat zij zich niet alleen realiseren dat er geweld, onrecht en ongelijkheid in de wereld is maar dat zij ook de afweging gaan maken en ertoe besluiten om actief dit geweld te lijf te gaan. Duurzame vrede Hoe kun je anno 2010 Nederlanders interesseren voor de situatie in, bijvoorbeeld, Soedan? Nieuwe tijden vragen om nieuwe middelen. 3

4 Vernieuwing van de vredesbeweging Afgelopen jaar beleefde onze organisatie haar zevenentwintigjarige bestaan. In die jaren lukte het ons keer op keer om een nieuwe betekenis aan het begrip 'vredesbeweging' te geven. Sinds 2010 doen we dat onder de naam 'Upact'. Jongerenparticipatie en - engagement In de jaren tachtig protesteerden duizenden mensen tegen de regeringsplannen voor het plaatsen van kruisraketten en was er brede steun voor het wetsvoorstel tegen het verplicht meebetalen aan defensiedoeleinden via de belasting. Onze Beweging Weigering Defensiebelasting (BWD) was een spil in deze brede vredesbeweging. Later werd de naam gewijzigd in het meer positieve Euro s voor Vrede en begonnen wij ons specifiek te richten op draagvlakversterkende projecten voor jongeren op het gebied van vrede en veiligheid. Tegenwoordig is Upact een expertisecentrum op het terrein van jongerenparticipatie, -engagement, en activatie, online campaigning en serious gaming. Maar nog altijd met hetzelfde doel: duurzame vrede bevorderen In dit jaarverslag leest u daarom hoe Upact in 2010 opnieuw duizenden jongeren wist te activeren om een bijdrage te leveren aan duurzame vrede. We besteden eerst aandacht aan nieuwe concepten en methodes die we ontwikkelden onder de noemer 'Verhip, Vrede!'. Vervolgens laten we zien hoe we ook in 2010 weer met verschillende vooruitstrevende en aansprekende programma s jongeren via het onderwijs inspireerden tot een meer verantwoord wereldburgerschap en op welke wijze wij onze organisatie continu professionaliseren. Aan het einde van dit jaarverslag vindt u onze financiële verantwoording en de projectresultaten uitgedrukt in cijfers. Upact zet zich in voor duurzame vrede. Wij willen Nederlandse burgers, met name jongeren, bewust maken van de oorzaken en gevolgen van conflicten en hen inspireren om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen. Door middel van innovatieve bewustwordingstools en projecten betrekken wij jongeren op een unieke manier bij conflicten die normaal ver-van-hun-bed zijn. Wij willen hen in beweging brengen om in hun dagelijkse leven een bijdrage aan een eerlijkere wereld te leveren. Volgens Upact is duurzame vrede bereikt als alle individuen, organisaties en overheden in de mondiale samenleving problemen en conflicten zonder geweld oplossen. Een vreedzame mondiale samenleving kan echter pas ontstaan als iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en als welzijn, welvaart en verantwoordelijkheid eerlijk worden gedeeld. Economie gaat over mensen Docent van wie de klas mee speelde met Markt voor Vrede: Het maakte de leerlingen duidelijk dat economie ook over mensen gaat. 4

5 conflictjournalistiek en organiseerden we samen met het Beyond (Y)our World programma van Lokaalmondiaal. Verhip, Vrede! Onder het motto 'Verhip, Vrede!' besteedt Upact continu aandacht aan vernieuwende concepten en methodes om duurzame vrede te bevorderen. Via dit meerjarenprogramma hoofdzakelijk gefinancierd door Oxfam Novib richten we ons onder meer op nieuwe doelgroepen zoals studenten en young professionals. 'Vergeten' conflicten Vanuit het programma Verhip, Vrede! wil Upact ieder schooljaar een 'vergeten' conflict onder de aandacht brengen. In 2010 kreeg dit onder meer gestalte door de organisatie van vier themasessies. Daarnaast staat dit conflict ieder jaar centraal in diverse projecten. Schooljaar 2009/2010 stond Soedan centraal. In april organiseerden we een bijeenkomst over de rol van vrouwen bij de wederopbouw in Soedan. Voormalig minister Ella Vogelaar was daarbij te gast. In juni vond een themadiner plaats over de toekomst van Soedan met veel bezoekers vanuit de Soedanese diaspora. In schooljaar 2010/2011 stond het conflict in de Filipijnen centraal. Introductie op dit thema vond plaats in oktober, de decembersessie ging over Ontwikkelde methodes Veel projecten binnen Verhip, Vrede! steunen op vernieuwende methodes. Zo werd in 2010 de Conflictenteller compleet gemaakt, lanceerden we het point-en-click-avontuur Moving Out en startten we het gps-missiespel UrTurn. De website toont een overzicht van vierentwintig actuele en meer dan twintig dreigende conflicten. Met de Conflictenteller biedt Upact een Nederlandstalig overzicht van conflicten wereldwijd. Dankzij succesvolle zoekmachine optimalisatie en een gebruiksvriendelijke opzet bereikt de 'teller' sinds de zomer van 2010 nog ver voor haar officiële lancering die gepland staat voor medio 2011 al duizend unieke bezoekers per maand. Via kunnen jongeren toetsen welke invloed zij hebben op een duurzame wereld, vrede en conflict. Door het maken van alledaagse keuzes krijgt de deelnemer te horen hoe hij of zij scoort op de 'duurzaamheidsmeter', de 'vredesmeter' en de 'gezondheidsmeter'. Uit enquêtes die de spelers achteraf invullen blijkt dat zij door het spelen van Moving Out op een actieve manier nieuwe kennis vergaren en dat velen van hen zien hoe zij in hun dagelijkse leven kunnen bijdragen aan een eerlijkere wereld (handelingsperspectief). Diverse spelers geven bijvoorbeeld aan dat zij willen onderzoeken of zij hun geld wel onderbrengen bij een duurzame bank. Om vervolgens concreet in actie te komen, kunnen deelnemers meedoen aan UrTurn (www.urturn.nl). Dit is een locatiegebaseerd missiespel dat deelnemers uitdaagt om directe acties uit te voeren die bijdragen aan het bereiken van de Millenniumdoelen. Bijvoorbeeld mensen op straat duidelijk maken dat het delven van grondstoffen voor mobiele telefoons voor conflicten zorgt of dat hun bank misschien investeert in de wapenindustrie. Met UrTurn kregen we al duizenden jongeren in actie op scholen, op festivals, bij studieverenigingen en scoutinggroepen. UrTurn was ook een van de activiteiten tijdens Hague In Peace (www.hip-day.com). Dit festival, dat we organiseerden met UNOY en CC4U, trok afgelopen jaar zo'n vijfhonderd bezoekers. Hoogtepunt was het feest voor de vrede. Daar traden onder meer Gregor Salto en Kraak en Smaak op. In ontwikkeling Afgelopen jaar ontwikkelde Upact twee vernieuwende concepten om jongeren te bereiken en hun een tastbaar handelingsperspectief te bieden. Beide projecten de door SBOS gesteunde Peace of Minds academy en Kruisbestuiving gaan van start in Conceptueel is Peace of Minds academy (www.peaceofminds.nl) vernieuwend omdat deelnemers aan de slag gaan met concrete Uit de ochtendkrant Na het spelen van Moving Out viel het haar op dat niet alle banken maatschappelijk verantwoord beleggen: ik ben benieuwd of ik wel een duurzame 5 bankrekening heb.

6 ontwikkelingsvraagstukken en daaruit vloeiende opdrachten, die zij krijgen van jongerenorganisaties uit een ontwikkelingsland of voormalig conflictgebied. Maar ook omdat het programma de doelgroep talentvolle studenten opzoekt in hun eigen belevingswereld. Bijvoorbeeld door in plaats van een traditionele website een social media omgeving te creëren die zich aansluit bij hun bestaande belevingswereld. En ook door met een leiderschapsprogramma en netwerkmogelijkheden te appelleren aan studenten die de wens hebben om zichzelf te ontwikkelen. Het 'mes' van Peace of Minds snijdt aan twee kanten. Enerzijds bereiken we jongerenparticipatie in Nederland, anderzijds leidt het programma tot concrete oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken. Project Kruisbestuiving (www.kruisbestuiving.org) verbindt generaties, kunst en artistieke vrijheid met vrede. Deelnemers jong & oud, local & global gaan onder begeleiding van een coach en kunstenaar op zoek naar de mogelijkheden om de inwoners van Utrecht via kunstvormen te betrekken bij vraagstukken rondom vrede en conflict. De combinatie van kennisdeling, het aanzetten tot out-of-the-box-denken en het betrekken van de directe buurt en omgeving leidt tot spannende inzichten en spontane initiatieven. Daarbij is er vanuit het project een interessante samenwerking met studenten Communicatie, Media en Design van de Hogeschool Utrecht. 6

7 Doordat de deelnemers aan Markt voor Vrede ieder jaar intensief en enthousiast deelnemen, besloten we om in 2010 ook een aparte 'publieke' versie aan te bieden. Hoewel de drempel voor deelname voor veel potentiële deelnemers te hoog bleek, hebben toch enkele honderden jongeren deelgenomen aan deze game: Peace Inc. (www.peace-inc.nl) en meegedaan aan de virale campagne Scream for Sudan (www.screamforsudan.com). Onderwijs Net als in de voorgaande jaren wisten we ook in 2010 weer via het onderwijs veel jongeren in de leeftijd van jaar te bereiken: de wereldburgers van de toekomst. Door het inzetten van beproefde concepten zoals onze online serious games, sluiten we aan bij hun interesses en belevingswereld. We kregen van scholieren, docenten en onze eigen vrijwilligers weer veel positieve feedback. Daarnaast nemen we steeds vaker concrete handelingsperspectieven in onze projecten op. Serious gaming De langstlopende game van Upact is Markt voor Vrede (www.marktvoorvrede.nl). Deze beleefde in 2010 alweer haar zevende en achtste editie. In totaal handelden zo'n vijftienhonderd scholieren gedurende vier weken op een virtuele aandelenmarkt die beïnvloed wordt door ontwikkelingen in een conflict, kregen zij gastlessen over de oorzaken van conflicten en diverse experts bijvoorbeeld vluchtelingen uit een conflictgebied deelden hun ervaringen met de leerlingen tijdens een scholentour. UrTurn voor het onderwijs Markt voor Vrede laat scholieren op indringende wijze kennis maken met de oorzaken van conflict, maar biedt nog relatief weinig handelingsperspectieven waarmee de scholieren in hun dagelijkse leven een verschil kunnen maken. Daarom vulde Upact haar onderwijspakket dit jaar aan met het op de Millenniumdoelen gerichte UrTurn (www.urturn.nl), ontwikkeld binnen het programma Verhip, Vrede! Hiervan zal in 2011 in samenwerking met AliceO een speciale educatieve versie van start gaan. Storytelling games De projectweek Peers of Romeo & Julia, waarvoor Upact een storytelling game ontwikkelde die gedurende de hele week fungeerde als rode draad (www.peersof.eu), kwam in 2010 ten einde. Deelnemers sloten het project af met een finaledag in Den Haag, voor docenten en beleidsmakers organiseerden onze uitvoerende partners Pax Christi Vlaanderen en de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld in Antwerpen een druk bezochte conferentie over conflicthantering. Onze ervaringen met het genre van een storytelling game namen we in 2010 mee naar Face2Face (http://f-2-f.eu), een spel dat wij samen met Care Nederland ontwikkelden. MBO-studenten verplaatsen zich tijdens het spelen van Face2Face in het leven van het Somalische meisje Bilan. Zij maken keuzes voor Bilan gaat ze vandaag bijvoorbeeld naar school, naar de markt of water halen? en worden vervolgens geconfronteerd met de consequenties van die keuze. Nadat de MBO'ers zicht hebben op de barrières en uitdagingen die jonge vrouwen in conflictgebieden tegenkomen, treden ze via het internet in dialoog met jongeren uit Somalië en DR Congo. Daardoor ontmoeten het 'abstracte' verhaal en de werkelijkheid elkaar. De MBO-studenten ontwerpen vervolgens een strategie hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het bereiken van de Millenniumdoelen. Strategiespel In 2010 kreeg Upact de kans om het eerder ontwikkelde begrotingsspel Budget Europe door te ontwikkelen (www.budgeteurope.nl). Budget Europe wordt een strategische game voor het onderwijs, waarin leerlingen zelf een begroting voor de Europese Unie maken. Zij leren vervolgens welke invloed hun keuze heeft op de levens van mensen in Europa en daarbuiten. Media 2011 zal Budget Europe van start gaan. Indrukwekkende ontmoetingen De leerlingen van de klassen waar ik gastdocent was, hadden veel aandacht voor vluchteling Angie. Ze bleven tot ver, ver over de bel vragen stellen. 7

8 8

9 programma-evaluaties en conflicten. Zet vrede in beweging! Upact wil ook de komende jaren vrede in beweging zetten. Mede dankzij het Verhip, Vrede! programma kregen wij als organisatie de kans onszelf in 2010 verder te professionaliseren en te vernieuwen. Professionalisering van de organisatie Upact heeft in 2010 ingezet op drie terreinen voor het verder uitbouwen en professionaliseren van de organisatie en de bedrijfsvoering. Het personeelsbeleid legt steeds meer nadruk op persoonlijke competenties en expertise van de medewerkers. Enerzijds betekent dit dat projecten steeds vaker worden uitgevoerd door een groep projectmedewerkers, met alle noodzakelijke expertise. Medewerkers zijn op hun beurt betrokken bij meerdere projecten en houden zich bezig met taken waar zij kennis of expertise in hebben. Tegelijk krijgen zij ook de ruimte en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen door het volgen van trainingen en cursussen. Zo kregen medewerkers onder meer trainingen op het terrein van gender, gaming, social media, het aanvragen van fondsen, leiderschap, Upact werkt sinds 2010 met een aantal vaste stagefuncties. De stagiairs krijgen daardoor voor specifieke projecten een grote verantwoordelijkheid. Voordeel voor onze organisatie is dat deze projecten daardoor verzekerd zijn van continuïteit (ze zijn gekoppeld aan een functie) en goede overdracht. Om meer lijn te brengen in de verschillende programma's en projecten is in 2010 gewerkt aan een overkoepelende programma-evaluatie. Met deze nieuwe evaluatiemethode hopen we nog beter inzicht te krijgen in de resultaten en effecten van onze inspanningen en aan de samenhang van onze projecten en activiteiten. Verduurzaming Media 2010 is Upact gestart met een verkenning van de mogelijkheden om haar activiteiten en bedrijfsvoering te 'verduurzamen'. Na diverse bijeenkomsten van focusgroepen met externe programmamakers, beleidsmedewerkers, marketeers, fondsenwervers en de eigen medewerkers, zal Upact de resultaten van deze input in 2011 gebruiken om een verduurzamingstraject op te starten. Communicatie en achterban Aanvankelijk stond 2010 in het teken van de introductie van een nieuwe naam en huisstijl. 'Upact' verving onze oude naam 'Euro's voor Vrede'. Om beter met onze achterban te communiceren is een nieuwe website ontworpen die beter aansluit bij de informatiebehoefte van onze bezoekers, hebben we een nieuw communicatieprogramma aangeschaft om het bereik en effect van ons E-zine te optimaliseren en zijn we een actiever social mediabeleid gaan voeren, waarbij we geregeld de dialoog met de achterban opzoeken. Daarnaast zijn we gestart met het opvoeren van de frequentie van onze reguliere nieuwskrant en zetten we actiever in op het betrekken van onze fans, vrijwilligers en donateurs bij onze activiteiten. Na de ingrijpende naamsverandering was 2010 vooral een jaar waarin Upact rondkeek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit resulteerde onder meer in een nieuwe merkstrategie en social mediastrategie die Upact vanaf medio 2011 gaat uitvoeren. De focus zal meer komen te liggen op storytelling (wie is Upact, wat wil zij bereiken, hoe doet zij dat en met werk resultaat?), het delen van onze expertise op het terrein van vredesvraagstukken en jongerenparticipatie-, engagement en - activatie. Daarnaast gaan we zoeken naar mogelijkheden om onze fans en projectdeelnemers te binden aan de thema's vrede & conflict. Nog te vaak voelen vrijwilligers zich voornamelijk verbonden met het project waar zij in meewerken. Om die reden is een stagiair in 2010 gestart met een afstudeeronderzoek naar de wijze waarop wij vrijwilligers kunnen interesseren voor Upact en hoe wij ze kunnen binden aan de organisatie. #upact op naar afspraak over vrijwilligerswerk. Ben benieuwd! 9

10 Bestuur en personeel Tot het bestuur van de Stichting Euro's voor Vrede (Upact) zijn een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden. Zij brengen allemaal een specialisatie met zich mee die goed aansluit bij de activiteiten van Upact en de koers die we de komende jaren willen varen: onder meer op het terrein van ICT, serious gaming, HRM en marketing. Het bestuur bestaat momenteel uit drie mannen en drie vrouwen. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Alg. bestuurslid: Alg. bestuurslid: Alg. bestuurslid: Henk Bekker Sander Koppens Hanneke Visser Caroline van Gorp Guus Meijer Tanja Meyers Het personeelsbestand van Upact kende op 31 december 2010 in totaal acht medewerkers. Folkje Lips, voorheen beleidsmedewerker, nam per 1 november de functie van Algemeen Coördinator over van Dorieke Looije, die haar werkterrein verlegde naar Nepal. Daarnaast had de organisatie ondersteuning van twee stagiairs. Partners Upact werkt samen met diverse structurele partners, maar is daarnaast continu op zoek naar nieuwe partners en financiers om samen te werken aan duurzame vrede. In 2010 werkten we onder meer samen met: 10

11 Financieel jaarverslag Staat van Baten en Lasten 2010* BATEN LASTEN Subsidies en bijdragen Directe project-lasten Donaties Personele kosten Overige baten Afschrijvingen Kantoorkosten PR & promotie Algemene kosten OVERSCHOT 672 TOTAAL TOTAAL Balans 31 december 2010* ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris Stichtingsvermogen Vorderingen Kortlopende schulden Vorderingen Vooruitontvangen subsidies Overige vorderingen en overlopende Overige belastingen en premies activa sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Balanstotaal Balanstotaal *Deze cijfers zijn een verkorte weergave van de jaarrekening

12 Kengetallen projecten Verhip, Vrede! Financiers Inhoudelijke partners Oxfam Novib Universiteit Utrecht, studievereniging Ubuntu, Vuconnected, United Network of Young Peacebuilders, Vrede van Utrecht, Critical Mass, Hogeschool Utrecht, Filipijnen Groep Nederland, Organisatie voor Filipijnse kinderen, Filipino Refugees in the Netherlands Begroting ,00- Aantal deelnemers 2010 Moving Out Conflictenteller Themasessies Kruisbestuiving Do It Yourself Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik 623 deelnemers deelnemers 205 bezoekers start in deelnemers personen personen Verdiepende sessies Ik vond vooral het verhaal van de Filipijnse journalist Michael over de rol van media in conflict heel goed en de discussie indrukwekkend. 12

13 Markt voor Vrede 4.2 en 5.1 Financiers Inhoudelijke partners Cordaid, Mensen met een Missie Diverse specialisten op het gebied van kinderrechten, conflict, journalistiek, aandelenmarkten en de Filipijnen. Begroting ,00- Aantal deelnemers scholen 4.2 leerlingen 5.1 scholen 5.1 leerlingen 11 scholen 645 leerlingen 10 scholen 454 leerlingen Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik personen personen UrTurn Financiers Inhoudelijke partners NCDO Timu Kota, Alice O, Globalicious Begroting ,00- Aantal deelnemers deelnemers Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik personen personen 13

14 Budget Europe Financiers Inhoudelijke partners NCDO, Kerk en Wereld Begroting ,00- Aantal deelnemers 2010 Uitvoer project start in 2011 Direct bereik overig (bezoek website, Uitvoer project start in 2011 nevenactiviteiten) Mediabereik Uitvoer project start in 2011 Face2Face Financiers Inhoudelijke partners Europese Commissie, NCDO Care Nederland Begroting ,00- Aantal deelnemers MBO-studenten tijdens pilot. Direct bereik overig (bezoek website, 188 personen nevenactiviteiten) Mediabereik - 14

15 Peace Inc. en Scream for Soedan Financiers Inhoudelijke partners NCDO The Hague Centre for Strategic Studies, de Pers Begroting ,00- Aantal deelnemers 2010 Peace Inc. Scream for Sudan 133 deelnemers 435 deelnemers Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik personen personen Peers of Romeo & Julia en Lorenzo Financiers Inhoudelijke partners Europese Commissie, Kerk en Wereld Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld, Pax Christi Vlaanderen Begroting ,- Aantal deelnemers 2010 Scholen Leerlingen Bezoekers conferentie 29 scholen leerlingen 80 bezoekers Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik personen personen 15

16 16

17 Upact E T (030)

NCDO JAARVERSLAG 2012

NCDO JAARVERSLAG 2012 NCDO JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, mei 2013 1 / 80 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Context, beleid en strategie 6 1.1. Mondiale ontwikkelingen 6 1.2. Missie en visie 7 1.3. Opdracht en mandaat 7 1.4. Strategische

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Stichting Oikos Jaarverslag 2013

Stichting Oikos Jaarverslag 2013 Stichting Oikos Jaarverslag 2013 Inhoud Oikos het kan anders Oikos is een oecumenische organisatie die werkt aan veranderingen in de Nederlandse samenleving, gericht op rechtvaardige en duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Mondiale betrokkenheid door informatie, inspiratie en innovatie. Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2015-2017

Mondiale betrokkenheid door informatie, inspiratie en innovatie. Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2015-2017 Mondiale betrokkenheid door informatie, inspiratie en innovatie Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2015-2017 Amsterdam, 2 december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. NCDO in 2015-2017 3 1.1. Context en strategische

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag. Reflectie Verantwoording Projectenlijst

Jaarverslag. Reflectie Verantwoording Projectenlijst Jaarverslag Reflectie Verantwoording Projectenlijst NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Amsterdam, mei 2015. Stichting NCDO, Piet Heinkade 181 H, 1019 HC Amsterdam, 088-7120 380, www.ncdo.nl, info@ncdo.

Jaarverslag 2014. Amsterdam, mei 2015. Stichting NCDO, Piet Heinkade 181 H, 1019 HC Amsterdam, 088-7120 380, www.ncdo.nl, info@ncdo. Jaarverslag 2014 Amsterdam, mei 2015 Stichting NCDO, Piet Heinkade 181 H, 1019 HC Amsterdam, 088-7120 380, www.ncdo.nl, info@ncdo.nl, KvK 412 15 665 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Context, Beleid en Strategie

Nadere informatie

Samen sterk voor financiële educatie

Samen sterk voor financiële educatie Poster gemaakt door jongeren in de les MoneyPoster Jaarverslag 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht Postbus 14031, 3508 SB Utrecht 030 23 34 010 info@wwjb.org www.wwjb.org

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007 Vakkundig schakelen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Vakkundig schakelen 5 Winter 7 Een zelfstandig begin in Nederland 8 Veilige omgeving 10 Lente 13 Capaciteit als uitdaging 14 Snel voorbereid op een grote

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt

Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Geld Op De Kaart Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Maliebaan 12, 3581 CN Utrecht Postbus 14031, 3508 SB Utrecht 030 23 34 010 info@wwjb.org www.wwjb.org www.edgie.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie