Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)"

Transcriptie

1 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving Algemene gegevens Missie Beschrijving van het concept Behoefte Doelstelling Organisatieplan Organigram bestuur Algemeen organigram Uitleg algemeen organigram Verdeling van de afzonderlijke organisatietaken Projectcoordinator Projectleiders Structuur projecten Organigram Projectstructur Inrichting administratie en boekhouden Voorraadbeheer Huisregels Stappenplan werving ambassadeurs Financiel plan Marketingplan Doelgroep Product Prijs Plaats Promotie Oflinestrategie: voortzetten en uitbereiden Online strategie: ontwikkelen en optimaliseren Actiepunten maart 2013-december

3 1. Voorwoord Dit is het beleidsplan van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs, hierna SVA. Het plan omvat een overzicht van de organisatie, de doelstellingen, projecten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld alleen voor het intern gebruik en dient als richtlijn gebruikt te worden. SVA vormt een netwerk van vrijwilligers met en zonder vluchtelingen achtergrond. Samen zetten wij ons in om vooroordelen weg te nemen en ontmoeting, begrip en tolerantie te bevorderen. Wij zijn actief in de regio Midden-Nederland. Zo vertellen wij onze persoonlijke verhalen op scholen en andere instanties en doen wij mee aan plaatselijke debatten over bijvoorbeeld mensenrechten of integratie. Wij laten ons zien op festivals en andere events en komen regelmatig in de plaatselijk of landelijke media. In al onze activiteiten laten wij mensen kennismaken met vluchtelingen en met het thema vluchten. Het doel is het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen in de samenleving om zo ook vluchtelingen in staat te stellen zelf bruggen te bouwen tussen vluchtelingen en Nederlanders. De huidige projectcoördinator is verantwoordelijk voor organiseren van projecten. De activiteiten worden tegen een kleine vergoeding aangeboden aan bedrijven, scholen, organisaties, verenigingen en nog veel meer maatschappelijke organisaties en instanties. Voorzitter Fatma Mahtab 4 maart

4 2. Algemene beschrijving 2.1. Algemene gegevens Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) site : (onder voorbehoud) (zolang de stichting geen eigen heeft) Telefoonnummer: contactpersoon: Fatma Mahtab Notariële oprichting van de stichting Op 1 januari 2013 is de stichting bij notariële akte opgericht. In de statuten van de stichting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd: Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van projecten gericht op de ontwikkeling van vluchtelingen in Nederland. Het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen. Bij te dragen aan het verkleinen van de kloof tussen Nederlanders en vluchtelingen in Nederland onder meer door het bevorderen van ontmoeting, begrip en tolerantie, om daarmee vooroordelen en discriminatie tegen te gaan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord Het bestuur Het bestuur bestaat op dit moment uit: Fatma Mahtab (voorzitter) Omid Javaheryzad (secretaris) Maham Adib (penningmeester) Siavash Siamak Farohki (vice voorzitter) De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten Correspondentieadres en inschrijving K.V.K. De stichting heeft als correspondentieadres: Frankenburg 59, 2235 AN Valkenburg (Zuid-Holland) en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Maham moet dit invullen, hij heeft de papieren. Het rekeningnummer bij de ( ) bank is : Maham moet dit invullen. Graag ook de rrsid nummer 4

5 Boekjaar en jaarstukken Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt door de penningmeester een financieel verslag opgesteld met een balans en een overzicht en verantwoording van de inkomsten en uitgaven. De opgestelde jaarrekening wordt gecontroleerd door het bestuur en daarna formeel vastgesteld door het Stichtingsbestuur Adviseurs De Stichting kent Raad van Advies en Raad van Ambassadeurs. Voor uitleg zie Hoofdstuk Missie Het doel is het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen in de samenleving om zo ook vluchtelingen in staat te stellen zelf bruggen te bouwen tussen vluchtelingen en Nederlanders. 2.3.Beschrijving van het Concept Samenwerkende organen Vluchtelingen ambassadeurs zijn altijd een onderdeel van vluchtelingenwerk geweest. Vluchtelingenwerk is op dit moment onze samenwerkende orgaan. Op dit moment is er een start gemaakt voor een duurzame samenwerking met de UAF. Wij streven naar om in toekomst nog meer samenwerkende organen en stichtingen te hebben om zoveel mogelijk samen te kunnen werken Fondsenwerving in Nederland Fondsenwerving is voor ons veel breder dan het zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelffinanciering willen wij onze stichting gezond houden Activiteiten van de stichting Om onze missie en strategie te bereiken willen wij zoveel mogelijk verschillende doelgerichte projecten aanbieden. Minimaal twee per maand. De projecten kunnen bestaan uit workshops, voorlichtingen, trainingen, maar ook sociale activiteiten voor de ambassadeurs. 5

6 2.4.Behoefte SVA zal zich moeten focussen op haar projectensysteem en haar beleid. Om een goede strategie aan te houden zal zij meer aandacht moeten besteden aan haar kerncompetenties: projecten en ambassadeurs. Op deze manier kan zij zich volledig richten op project tot project en uitbouwen tot een specialisme. Naast een duidelijke focus is het voor de stichting belangrijk om groei van het aantal ambassadeurs en haar klanten te realiseren. Om deze groei te realiseren zal het huidige ambassadeurs en klantenbestand uitgebreid moeten worden. Om deze uitbreiding te bewerkstelligen moet de stichting een bepaalde percentage van haar huidige budget beschikbaar stellen voor promotionele activiteiten. Het budget is vrij beperkt en daarom is het belangrijk om activiteiten te kiezen die niet te veel kosten, maar wel een gunstig effect op de beleidsvoering van de stichting hebben. Deze uitbreiding kan zowel relatie-intensivering met bestaande ambassadeurs en klanten betekenen als het aantrekken van nieuwe ambassadeurs en klanten. Wanneer de stichting in staat is om nieuwe ambassadeurs en klanten aan te trekken zal zij haar doelstelling voor 2014 kunnen realiseren. Bovendien moet de stichting meer aandacht besteden over de koers van haar beleid. Om dit te realiseren moeten er duidelijke richtlijnen worden opgezet met duidelijke afspraken. Tot slot moet de stichting haar samenwerking met de externe organisaties versterken. 2.5.Doelstelling Wij willen harmonie binnen de Nederlandse samenleving. Samen zetten wij ons in om vooroordelen weg te nemen en ontmoeting, begrip en tolerantie te bevorderen. SVA heeft ten doel; Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van projecten gericht op de ontwikkeling van vluchtelingen in Nederland; Het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen; Bij te dragen aan het verkleinen van de kloof tussen Nederlanders en vluchtelingen in Nederland onder meer door het bevorderen van ontmoeting, begrip en tolerantie, om daarmee vooroordelen en discriminatie tegen te gaan. 6

7 3.1. Organigram bestuur Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 3. Organisatieplan o Het bestuur van SVA bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het huidige bestuur bestaat uit vier natuurlijke personen. o Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden. o Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice - voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. o Daarnaast zijn de statutaire en huishoudelijke regels zijn hier van toepassing. 7

8 3.2. Algemeen organigram Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 8

9 Uitleg organigram Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) Raad van Advies o Het bestuur kan een raad van advies instellen, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. o De leden van de raad van advies worden benoemd door het bestuur. o De raad van advies is samengesteld uit personen die, op grond van hun affiniteit met de doelstellingen van de stichting, kennis en ervaring op voor het bestuur relevante terreinen, als klantbord van het bestuur kunnen fungeren. o De leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar. o De leden van de raad van advies kunnen zowel gevraagd als ongevraagd advies uit brengen aan het bestuur. o Het bestuur zorgt ervoor dat de raad van advies ten minste een maal per jaar bijeenkomt. 9

10 Raad van Ambassadeurs o De stichting kent een raad van ambassadeurs bestaande uit als zodanig door het bestuur erkende vluchtelingen ambassadeurs. o De doelstelling van raad van ambassadeurs is het volgen van en adviseren over de realisatie van de doelstelling van de stichting. Daarnaast komt aan de raad van ambassadeurs de bevoegdheid toe het jaarlijks door het bestuur op te stellen beleidsplan van de stichting goed te keuren. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting en of vluchteling zijn als vluchtelingen ambassadeur erkennen. Een potentiele vluchtelingen ambassadeur kan daartoe uitsluitend persoonlijk worden uitgenodigd door het bestuur. o Erkenning als vluchtelingen ambassadeur kan op dezelfde wijze waarop zij geschiedt ook weer ingetrokken. o Een vluchteling ambassadeur wordt met de erkenning als zodanig benoemd voor onbepaalde tijd. o De raad van ambassadeurs komt ten minste een maal per jaar met het bestuur bijeen. 10

11 Projectcoördinator o De stichting kent een projectcoördinator bestaande uit als zodanig door het bestuur erkende vluchteling ambassadeur. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting en of vluchteling zijn als vluchtelingen ambassadeur erkennen. Een potentiele vluchtelingen ambassadeur kan daartoe uitsluitend persoonlijk worden uitgenodigd door het bestuur. o De doelstelling van de projectcoördinator is het organiseren van bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen om de doelstelling van de stichting te realiseren. o De projectcoördinator wordt benoemd door het bestuur voor een periode van twaalf maanden op vrijwillige basis en is onbeperkt herbenoembaar. o De projectcoördinator is verantwoordelijk voor alle projecten binnen de stichting. o De projectcoördinator volgt de instructies vastgesteld door het bestuur. o De projectcoördinator stelt een projectplan vast gericht op de doelstellingen van de stichting en het beleidsplan. o Andere huishoudelijke regels en regelementen vastgesteld door het bestuur zijn hier van toepassing. 11

12 Projectleider o De stichting kent een projectleider bestaande uit als zodanig door het bestuur erkende vluchteling ambassadeur. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting en of vluchteling zijn als projectleider erkennen. Een potentiele vluchtelingen ambassadeur kan daartoe uitsluitend persoonlijk worden uitgenodigd door het bestuur. o De doelstelling van de projectleider is het uitvoeren van de projecten die binnen haar takkenpakket valt. o De projectleider wordt benoemd door het bestuur voor een periode van twaalf maanden op vrijwillige basis en is onbeperkt herbenoembaar. o De projectleider volgt de instructies die zijn ingesteld door het bestuur en projectcoördinator. o De projectleider werkt intensief samen met de projectcoördinator. o De projectleider volgt de instructies die zijn vastgesteld in de projectplan en andere regelementen vastgesteld door het bestuur en projectcoördinator. o Andere huishoudelijke regels en regelementen vastgesteld door het bestuur zijn hier van toepassing. 12

13 Fondswerver o De stichting kent een fondswerver bestaande uit als zodanig door het bestuur benoemd. De fondswerver hoeft niet een vluchteling ambassadeur te zijn. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die zowel aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting als voldoende kennis en ervaring hebben voor de functie fondswerver benoemen. o De doelstelling van de fondswerver is het werven van fondsen voor de doelstellingen van de stichting. o De fondswerver wordt benoemd door het bestuur voor een periode van twaalf maanden op basis van een overeenkomst van opdracht. o Hier zijn de regels van de overeenkomst van opdracht zoals overeengekomen met het bestuur van toepassing. o Andere huishoudelijke regels en regelementen vastgesteld door het bestuur zijn hier ook van toepasing. 13

14 Ambassadeurs o De stichting heeft vrijwilligers bestaande uit als zodanig door het bestuur erkende vluchteling ambassadeur. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting en of vluchteling zijn als vluchtelingen ambassadeur erkennen. Een potentiele vluchtelingen ambassadeur kan daartoe uitsluitend persoonlijk worden uitgenodigd door het bestuur. o Het werk van de ambassadeur is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De ambassadeur behoort de regelementen en het beleid van de SVA te respecteren. o De doelstelling van de ambassadeur is het hetzelfde als het doel van de SVA. o De ambassadeur wordt benoemd door het bestuur voor een periode van twaalf maanden op vrijwillige basis en is onbeperkt herbenoembaar. o De ambassadeur volgt de instructies die zijn ingesteld door het bestuur, projectcoördinator en projectleiders. o De ambassadeur werkt intensief samen met de projectleiders. o Andere huishoudelijke regels en regelementen vastgesteld door het bestuur zijn hier van toepassing. 14

15 3.3. Verdeling van de afzonderlijke organisatietaken De voorzitter en secretaris worden bij voorkeur benoemd uit de bestuursleden die al gedurende ten minste één jaar in functie zijn. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of er wordt (vooraf) vanuit het bestuur een plaatsvervangende voorzitter aangesteld. Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen tussendoor als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering van besluiten van het totale bestuur. Naast deze basisfuncties binnen het bestuur van de SVA, is er ook nog de functie van overig bestuurslid. De overige bestuursleden nemen deel aan alle algemene vergaderingen van het bestuur. Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het bestuur. Hoewel de verantwoordelijkheid van de overige bestuursleden ten opzichte van de drie bovenstaande functies anders is, is het verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de kennis en kwaliteiten die deze leden toe kunnen voegen aan het bestuur. De voorzitter is belast met: 1. het leiden van alle vergaderingen; 2. het coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van de stichting, noodzakelijke werkzaamheden; 3. het samenstellen van het jaarverslag. 4. Contactpersoon tussen het bestuur en projectcoördinator De secretaris is belast met: 1. de administratie en correspondentie 2. de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen; 3. het notuleren van alle vergaderingen; 4. het verschijnen van publicaties en periodieken; 5. het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten. 15

16 De penningmeester is belast met: 1. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting en de boekhouding daarvan; 2. het regelmatig, doch ten minste eenmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de stichting; 3. het elk jaar opstellen van een begroting voor het komende stichtingsjaar; 4. het meewerken aan het jaarlijkse verslag van een door het bestuur aangewezen externe registeraccountant en het jaarlijkse verslag van de financiële commissie (indien aanwezig). 5. contactpersoon tussen het bestuur en de fondswerver. De Vice voorzitter is belast met: 1. de ambassadeurs administratie 2. contactpersoon tussen de ambassadeurs en het bestuur 3. PR-coördinator 16

17 Projectcoördinator Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de projecten van de stichting. De projectcoördinator staat in lijn onder het bestuur van SVA. De projectcoördinator heeft de ruimte om eigen regelementen en richtlijnen op te stellen (binnen de door het bestuur vast te stellen kaders). De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de voortgang van de projecten. Zij/hij werkt intensief samen met de projectleiders. De projectcoördinator is belast met: 1. Zelfstandig binnen halen van nieuwe projecten en opdrachten 2. Coördinatie van de projecten van SVA 3. Ondersteuning bij ontwikkelen nieuwe projecten 4. Contact onderhouden met de opdrachtgevers 5. Begeleiden en mede aansturen projectleiders 6. Projectplan opstellen voor het hele jaar en in overleg met het bestuur 7. Richtlijnen opstellen voor de projectleiders (in overleg met het bestuur) 8. Maandelijks verslag en of overleg over de voortgang van de projecten aan het bestuur 9. Jaarlijkse verslag over de projecten 17

18 Projectleiders Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van een bepaald project. De projectleider staat in lijn onder de projectcoördinator. De projectleider heeft de ruimte om zelf te bepalen welke project hij/zij graag wilt uitvoeren. Ook kan een projectleider een eenmalig project uitvoeren. De projectleider heeft ook de ruimte (binnen de kaders van het bestuur en projectcoördinator) om op eigen initiatief een project te ontwikkelen. De projectleider is belast met: 1. Ondersteuning van de projectcoördinator bij het binnen halen van nieuwe projecten. 2. Uitvoering van de activiteiten binnen het project. 3. Contact onderhouden met de ambassadeurs. 4. Taakverdeling tijdens een activiteit 5. Richtlijnen opstellen voor de ambassadeurs (in het kader van het project) 6. Evaluatie over het voortgang van de project. 7. Alle andere bijkomende taken en afspraken Structuur projecten Het is de bedoeling dat SVA in de toekomst diverse projecten gericht op haar doelstellingen kan aanbieden. De projecten zullen uit verschillende soorten activiteiten bestaan. Zo kan gedacht worden aan culturele activiteiten, workshops en spel en sport activiteiten. Om deze missie te realiseren moet SVA meer ambassadeurs werven. SVA heeft op dit moment te weinig geschikte ambassadeurs om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen. Daarom heeft SVA nu voor een simpele projectsysteem gekozen. Onze missie is om voor het eind van het jaar 2013 minimaal 24 diverse projecten hebben georganiseerd. Deze kunnen bestaan uit zowel workshops, sociale activiteiten, trainingen en voorlichtingen. Op dit moment begint SVA met twee projecten: 1. Project voorlichting/workshops 2. Project ambassadeurswerving en Teambuilding 18

19 Ad. 1. Project voorlichting/workshops: Stef Stam is de projectleider van dit projectgroep. Op basis van de richtlijnen en projectplan opgesteld door projectcoördinator en het bestuur zal Stef voor de uitvoering zorgen. Tijdelijk zal deze project uit twee delen bestaan, project workshops en project voorlichting. Met workshops kan gedacht worden aan activiteiten zoals communicatietrainingen, presentatietrainingen, fort europa spel, mensenbieb etc. project voorlichting spreekt voor zich. Als wij meer projectleiders hebben, dan zal de project workshop een aparte project worden. Het is wel de bedoeling dat tijdens de activiteiten tenminste een van de begeleiders aanwezig is. Van dit projectgroep wordt verwacht dat de projectleider op het veld aanwezig is, mocht hij/zij niet kunnen dan is de projectcoördinator de aangesproken persoon. In noodgevallen kan beroep worden gedaan op het bestuur. Ad. 2. Project ambassadeurswerving en teambuilding: Annabel Bosma is de projectleider van dit project. Op basis van de richtlijnen en projectplan opgesteld door projectcoördinator en het bestuur zal Annabel voor de uitvoering zorgen. Tijdelijk zal dit project uit twee delen bestaan, project ambassadeurswerving en project team-building. Als wij meer projectleiders hebben, dan zal het project teambuilding een aparte project worden. Team-building zal de functie hebben om de samenwerkingsverband onder de ambassadeurs(inclusief het bestuur) te versterken en ambassadeurs te motiveren. Project ambassadeurswerving geeft de projectleider meer de vrijheid om eigen beleid te voeren, wel met respect voor de richtlijnen opgesteld door het bestuur en de projectcoördinator. Daarnaast werkt de projectleider intensief samen met de PR-groep voor de promotie van het project. Dit geldt uiteraard voor alle projecten. Maar dit project vergt meer aandacht. Op dit moment zijn er weinig ambassadeurs die ervaring hebben met de PR daarom zal het bestuur hiermee helpen. De sollicitatiegesprekken zullen door de projectleider georganiseerd worden. Tijdens de sollicitatiegesprekken moeten minimaal twee bestuursleden aanwezig zijn. Dit in verband met onze statuten en vrijwilligerscontract. 19

20 Organigram projectstructuur 20

21 4. Inrichting administratie en boekhouden De onderstaand ordners zullen worden gebruikt om de administratie op orde te houden: KASADMINISTRATIE: In deze ordner bevinden zich alle facturen, Treinkaartjes, kwitanties etc op van elke betaling en elke ontvangst die contant gebeurt. (betalingen die met de pinpas worden gedaan horen hier NIET in thuis, deze horen bij de ordner bank) Het opbergen dient te gebeuren op datum volgorde en aan het eind van iedere maand dient een kopie van Uw kasboek hieraan toegevoegd te worden. BANKADMINISTRATIE: In deze ordner bevinden zich de ontvangen bankafschriften op, uiteraard op datum volgorde, met daarbij de factuur die betaald is, de kassabon van de betaling per pinpas, een kopie van een factuur waarop de betaling van de derde is ontvangen en voorts zo verder dat voor iedere mutatie die op de bankrekening heeft plaatsgevonden een bijlage bij het bankafschrift komt. UREN REGISTRATIE: Hierin wordt alle uren die door de bestuursleden zijn besteed aan de activiteiten bijgehouden. Hierdoor krijgt U een goed inzicht hoelang de bestuursleden met bepaalde activiteiten zijn bezig geweest en of dit in overeenstemming is met de tijd die ervoor vooraf ingeschat was. Blijkt in de praktijk dat deze tijden nogal afwijken van de calculatie vooraf, dan is het verstandig om voor de toekomst de calculaties hierop aan te passen. CONTRACTEN EN OVEREENKOMSTEN :In deze ordner worden de overeenkomsten of andere afspraken en contracten bewaard. Dit vergemakkelijkt het opzoeken van zaken aanzienlijk. AGENDA: In deze ordner wordt bijgehouden op welk tijdstip de bestuursleden ergens zijn geweest en waarvoor. Van de ene kant vergemakkelijkt dat het nazoeken achteraf, maar ook bij controle van gereden km met Uw auto en de tijd die de bestuursleden spenderen voor activiteiten. 21

22 4.1.Voorraadbeheer Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) Er is een onderzoek nodig om de gebruiksfrequentie van de belangrijkste producten die SVA nodig heeft. Hierna zullen wij bepalen hoeveel wij van dit product kunnen bestellen. Natuurlijk zullen wij rekening houden, indien nodig, met de houdbaarheidsdatum. Vervolgens zullen wij de besteltijd en levertijd van deze producten in kaart brengen. Databeheer Actieve leden: Voor alle ambassadeurs die actief zijn voor de stichting worden hun gegevens opgeslagen en bewaard. De onderstaande gegevens worden geregistreerd: Datum van inschrijving(dd,mm,jjjj),voornaam, achternaam, geboorte datum(dd,mm,jjjj), geboorteplaats en land, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, adres, functie, wanneer in NL gekomen(het jaar). Niet actieve leden: Voor de ambassadeurs die meer dan zes manden niet actief zijn en ook niet hebben laten weten de reden hiervoor. Voor de leden die de reden hebben gegeven, wordt er een notitie van gemaakt zodat de bestuursleden op de hoogte worden gehouden. 22

23 5. Huisregels 1. We tonen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons werk en van dat van anderen. 2. We respecteren elkaar en elkanders mening en inzet. 3. Discriminatie, alsmede (dreiging van) geweld, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd. 4. Het gebruik maken van of het in bezit zijn van welk wapen dan ook tijdens activiteiten is ten strengste verboden. 5. We doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen. 6. Declaratie van vervoerkosten worden gedaan door het formulier volledig en correct in te vullen en binnen twee weken na de activiteit retourneren naar de penningmeester. 7. Afmelden voor een activiteit in verband met bijvoorbeeld ziekte of privé omstandigheden dient minimaal 24 uur van te voren gedaan te worden. 8. Bij conflicten of misverstanden met collega s, melden dit aan een van de bestuursleden. 9. Conflicten met de partner van SVA kunnen in principe niet voorkomen, mocht dit je toch gebeuren blijf dan beleefd en vriendelijk en laat dit door de bestuursleden afhandelen. 10. Ga met onze spullen en de spullen van onze partners om alsof het je eigen spullen zijn. 11. Drugs nuttigen voor, tijdens of direct na een activiteit of een vergadering is niet toegestaan. 12. Diefstal betekent ontslag en aangifte bij de politie. 13. We werken samen, teamspirit is het motto! 23

24 6. Stappenplan werving ambassadeurs Met deze stappenplan is het de bedoeling dat wij niet alleen mensen informeren over de activiteit van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs(SVA) maar ook ze motiveren om dit vrijwilligerswerk te doen. Dit wervingsplan maakt deel uit van het algemene communicatieplan van SVA. Wij informeren anderen eerst over het bestaan van SVA en proberen een positief beeld te schetsen van onze activiteiten. Daarna communiceren wij over een door ons gewenste gedragsverandering: wordt vrijwilliger binnen SVA! Dit communicatie en wervingsplan gaan wij systematisch aanpakken om succesvol te zijn. Hiermee gaan wij onze energie, tijd en geld besparen. Stappen: 1 Bepalen waar wij welke vrijwilligers voor zoeken (functie, taak of klus) 2 Maken een profiel van de vrijwilligers die wij zoeken 3 Bepalen tot wie wij ons willen richten 4 Vaststellen de wervingsboodschap met betrekking tot: inhoud (waar leggen wij de nadruk op?) toon (hoe zeggen wij het?) zender (wie zeggen het?) 5 Bepalen hoe wij de boodschap willen overbrengen: mediakeuze (folder via de bibliotheek, interview in wijkkrant) gesprek (spreekuur, Open Dag) folders (huis-aan-huis verspreiden, via leden) enz. 6 Bepalen waar, wanneer en door wie de wervingsboodschap overgebracht gaat worden. 24

25 STAP1 Vrijwilligers gezocht voor : wees helder en duidelijk! Hier bepalen wij waar wij vrijwilliger voor zoeken. Gaat het om een functie? Moet er medewerking worden verleend aan een project of aan een activiteiten of dienst? Zijn het taken of klussen die snel en vakkundig moeten worden uitgevoerd? de activiteit moet zo concreet mogelijk omschreven worden. Bvb: wij zoeken een muzikant voor de teambuilding avond, en geen artiest voor vluchteling avond. STAP 2 Maak een profiel van de vrijwilliger die u zoekt! Ook als er geen bijzondere eisen of kwaliteiten worden verlangd, is dit belangrijk. Mensen hebben allemaal verschillende persoonlijke omstandigheden, interesses en maatschappelijke achtergronden. Hier proberen wij vast te stellen welke mensen het makkelijkst aansluiting vinden bij SVA. Niet om mensen uit te sluiten, maar om uw kansen op succes te vergroten. Bij het samenstellen van het profiel wordt rekening gehouden met de volgende zaken: wensen ten aanzien van vaardigheden, deskundigheid en kwaliteiten geslacht leeftijd opleidingsniveau plaats van het vrijwilligerswerk in het dagelijks leven van de vrijwilliger (naast betaald werk of studie) leefsituatie (zelfstandig, bij ouders) maatschappelijke of culturele achtergrond (religie, etniciteit of sociale klasse) 25

26 STAP 3 Bepalen tot wie wij ons richten Wij richten de boodschap rechtstreeks tot de aspirant-vrijwilliger. Maar het is ook denkbaar om gebruik te maken van tussenpersonen. Let dus op: is de boodschap bedoeld voor de aspirant-vrijwilliger zélf, een tussenpersoon, een sleutelfiguur, ouders, of leerkrachten? Bij een tussenpersoon, worden andere middelen en een andere toon gebruikt om de boodschap over te brengen. Stap 4 De wervingsboodschap Met deze wervingsboodschap moeten wij de interesse wekken van onze doelgroep. De wervingsboodschap moeten drie elementen bevatten die met elkaar een eenheid vormen: de inhoud van de boodschap, de toon van de boodschap en degene die de boodschap overbrengt. STAP 5 De Boodschap overbrengen Hoe gaan wij de vrijwilligers te benaderen? De directe benadering is altijd de beste! mensen persoonlijk vragen! Mensen direct aanschrijven, via brieven of . Daarna altijd persoonlijk dat mondeling vragen! Plan schriftelijke informatie in een pr-plan. Laat het uw wervingscampagne ondersteunen. Wij kunnen plaatselijke radio en TV-zenders inschakelen. Een eigen website, met links naar sites die voor onze wervingsdoelgroep interessant zijn. 26

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Besturen van een stichting of vereniging

Besturen van een stichting of vereniging Besturen van een stichting of vereniging In dit document wordt ingegaan op een aantal aspecten die van belang zijn bij het goed besturen van een stichting of vereniging. De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl W www.vluchtelingenambassadeurs.nl Balans en winst & verliesrekening per

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk 2015-2016 1 1. Strategie 1.1. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: - Een Sinterklaasfeest aan te bieden aan maximaal honderdvijftig kinderen per stad

Nadere informatie

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Stichting POP & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Strategie 3 Kernprincipes en uitgangspunten 3 Missie 3 Werkzaamheden van de stichting 3 Beleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx 1. Beleidsplan Stichting Phoenixx Stichting Phoenixx is opgericht d.d. 10 november 2014 en gevestigd aan de : Van Sijsenstraat 57a, 9724 NM te Groningen. E info@phoenixx.foundation M +31 6 24280197 ING

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Mei 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Bestuursvergaderingen / besprekingen 2 Financiële administratie 2 Vermogen 2 Beheer vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Financiële Prognose Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents 1. Algemeen... 2 Vereniging... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 2. Balansbegroting... 3 3. Exploitatiebegroting...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64292797 RSIN: 855602867 Beleidsplan Ten behoeve van zwerfdieren

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail.

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail. Beleidsplan Save the Waterberg Rhino Nederland Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann waterbergrhino@gmail.com Inhoud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie