Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)"

Transcriptie

1 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving Algemene gegevens Missie Beschrijving van het concept Behoefte Doelstelling Organisatieplan Organigram bestuur Algemeen organigram Uitleg algemeen organigram Verdeling van de afzonderlijke organisatietaken Projectcoordinator Projectleiders Structuur projecten Organigram Projectstructur Inrichting administratie en boekhouden Voorraadbeheer Huisregels Stappenplan werving ambassadeurs Financiel plan Marketingplan Doelgroep Product Prijs Plaats Promotie Oflinestrategie: voortzetten en uitbereiden Online strategie: ontwikkelen en optimaliseren Actiepunten maart 2013-december

3 1. Voorwoord Dit is het beleidsplan van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs, hierna SVA. Het plan omvat een overzicht van de organisatie, de doelstellingen, projecten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld alleen voor het intern gebruik en dient als richtlijn gebruikt te worden. SVA vormt een netwerk van vrijwilligers met en zonder vluchtelingen achtergrond. Samen zetten wij ons in om vooroordelen weg te nemen en ontmoeting, begrip en tolerantie te bevorderen. Wij zijn actief in de regio Midden-Nederland. Zo vertellen wij onze persoonlijke verhalen op scholen en andere instanties en doen wij mee aan plaatselijke debatten over bijvoorbeeld mensenrechten of integratie. Wij laten ons zien op festivals en andere events en komen regelmatig in de plaatselijk of landelijke media. In al onze activiteiten laten wij mensen kennismaken met vluchtelingen en met het thema vluchten. Het doel is het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen in de samenleving om zo ook vluchtelingen in staat te stellen zelf bruggen te bouwen tussen vluchtelingen en Nederlanders. De huidige projectcoördinator is verantwoordelijk voor organiseren van projecten. De activiteiten worden tegen een kleine vergoeding aangeboden aan bedrijven, scholen, organisaties, verenigingen en nog veel meer maatschappelijke organisaties en instanties. Voorzitter Fatma Mahtab 4 maart

4 2. Algemene beschrijving 2.1. Algemene gegevens Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) site : (onder voorbehoud) (zolang de stichting geen eigen heeft) Telefoonnummer: contactpersoon: Fatma Mahtab Notariële oprichting van de stichting Op 1 januari 2013 is de stichting bij notariële akte opgericht. In de statuten van de stichting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd: Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van projecten gericht op de ontwikkeling van vluchtelingen in Nederland. Het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen. Bij te dragen aan het verkleinen van de kloof tussen Nederlanders en vluchtelingen in Nederland onder meer door het bevorderen van ontmoeting, begrip en tolerantie, om daarmee vooroordelen en discriminatie tegen te gaan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord Het bestuur Het bestuur bestaat op dit moment uit: Fatma Mahtab (voorzitter) Omid Javaheryzad (secretaris) Maham Adib (penningmeester) Siavash Siamak Farohki (vice voorzitter) De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten Correspondentieadres en inschrijving K.V.K. De stichting heeft als correspondentieadres: Frankenburg 59, 2235 AN Valkenburg (Zuid-Holland) en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Maham moet dit invullen, hij heeft de papieren. Het rekeningnummer bij de ( ) bank is : Maham moet dit invullen. Graag ook de rrsid nummer 4

5 Boekjaar en jaarstukken Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt door de penningmeester een financieel verslag opgesteld met een balans en een overzicht en verantwoording van de inkomsten en uitgaven. De opgestelde jaarrekening wordt gecontroleerd door het bestuur en daarna formeel vastgesteld door het Stichtingsbestuur Adviseurs De Stichting kent Raad van Advies en Raad van Ambassadeurs. Voor uitleg zie Hoofdstuk Missie Het doel is het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen in de samenleving om zo ook vluchtelingen in staat te stellen zelf bruggen te bouwen tussen vluchtelingen en Nederlanders. 2.3.Beschrijving van het Concept Samenwerkende organen Vluchtelingen ambassadeurs zijn altijd een onderdeel van vluchtelingenwerk geweest. Vluchtelingenwerk is op dit moment onze samenwerkende orgaan. Op dit moment is er een start gemaakt voor een duurzame samenwerking met de UAF. Wij streven naar om in toekomst nog meer samenwerkende organen en stichtingen te hebben om zoveel mogelijk samen te kunnen werken Fondsenwerving in Nederland Fondsenwerving is voor ons veel breder dan het zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelffinanciering willen wij onze stichting gezond houden Activiteiten van de stichting Om onze missie en strategie te bereiken willen wij zoveel mogelijk verschillende doelgerichte projecten aanbieden. Minimaal twee per maand. De projecten kunnen bestaan uit workshops, voorlichtingen, trainingen, maar ook sociale activiteiten voor de ambassadeurs. 5

6 2.4.Behoefte SVA zal zich moeten focussen op haar projectensysteem en haar beleid. Om een goede strategie aan te houden zal zij meer aandacht moeten besteden aan haar kerncompetenties: projecten en ambassadeurs. Op deze manier kan zij zich volledig richten op project tot project en uitbouwen tot een specialisme. Naast een duidelijke focus is het voor de stichting belangrijk om groei van het aantal ambassadeurs en haar klanten te realiseren. Om deze groei te realiseren zal het huidige ambassadeurs en klantenbestand uitgebreid moeten worden. Om deze uitbreiding te bewerkstelligen moet de stichting een bepaalde percentage van haar huidige budget beschikbaar stellen voor promotionele activiteiten. Het budget is vrij beperkt en daarom is het belangrijk om activiteiten te kiezen die niet te veel kosten, maar wel een gunstig effect op de beleidsvoering van de stichting hebben. Deze uitbreiding kan zowel relatie-intensivering met bestaande ambassadeurs en klanten betekenen als het aantrekken van nieuwe ambassadeurs en klanten. Wanneer de stichting in staat is om nieuwe ambassadeurs en klanten aan te trekken zal zij haar doelstelling voor 2014 kunnen realiseren. Bovendien moet de stichting meer aandacht besteden over de koers van haar beleid. Om dit te realiseren moeten er duidelijke richtlijnen worden opgezet met duidelijke afspraken. Tot slot moet de stichting haar samenwerking met de externe organisaties versterken. 2.5.Doelstelling Wij willen harmonie binnen de Nederlandse samenleving. Samen zetten wij ons in om vooroordelen weg te nemen en ontmoeting, begrip en tolerantie te bevorderen. SVA heeft ten doel; Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van projecten gericht op de ontwikkeling van vluchtelingen in Nederland; Het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen; Bij te dragen aan het verkleinen van de kloof tussen Nederlanders en vluchtelingen in Nederland onder meer door het bevorderen van ontmoeting, begrip en tolerantie, om daarmee vooroordelen en discriminatie tegen te gaan. 6

7 3.1. Organigram bestuur Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 3. Organisatieplan o Het bestuur van SVA bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het huidige bestuur bestaat uit vier natuurlijke personen. o Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden. o Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice - voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. o Daarnaast zijn de statutaire en huishoudelijke regels zijn hier van toepassing. 7

8 3.2. Algemeen organigram Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 8

9 Uitleg organigram Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) Raad van Advies o Het bestuur kan een raad van advies instellen, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. o De leden van de raad van advies worden benoemd door het bestuur. o De raad van advies is samengesteld uit personen die, op grond van hun affiniteit met de doelstellingen van de stichting, kennis en ervaring op voor het bestuur relevante terreinen, als klantbord van het bestuur kunnen fungeren. o De leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar. o De leden van de raad van advies kunnen zowel gevraagd als ongevraagd advies uit brengen aan het bestuur. o Het bestuur zorgt ervoor dat de raad van advies ten minste een maal per jaar bijeenkomt. 9

10 Raad van Ambassadeurs o De stichting kent een raad van ambassadeurs bestaande uit als zodanig door het bestuur erkende vluchtelingen ambassadeurs. o De doelstelling van raad van ambassadeurs is het volgen van en adviseren over de realisatie van de doelstelling van de stichting. Daarnaast komt aan de raad van ambassadeurs de bevoegdheid toe het jaarlijks door het bestuur op te stellen beleidsplan van de stichting goed te keuren. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting en of vluchteling zijn als vluchtelingen ambassadeur erkennen. Een potentiele vluchtelingen ambassadeur kan daartoe uitsluitend persoonlijk worden uitgenodigd door het bestuur. o Erkenning als vluchtelingen ambassadeur kan op dezelfde wijze waarop zij geschiedt ook weer ingetrokken. o Een vluchteling ambassadeur wordt met de erkenning als zodanig benoemd voor onbepaalde tijd. o De raad van ambassadeurs komt ten minste een maal per jaar met het bestuur bijeen. 10

11 Projectcoördinator o De stichting kent een projectcoördinator bestaande uit als zodanig door het bestuur erkende vluchteling ambassadeur. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting en of vluchteling zijn als vluchtelingen ambassadeur erkennen. Een potentiele vluchtelingen ambassadeur kan daartoe uitsluitend persoonlijk worden uitgenodigd door het bestuur. o De doelstelling van de projectcoördinator is het organiseren van bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen om de doelstelling van de stichting te realiseren. o De projectcoördinator wordt benoemd door het bestuur voor een periode van twaalf maanden op vrijwillige basis en is onbeperkt herbenoembaar. o De projectcoördinator is verantwoordelijk voor alle projecten binnen de stichting. o De projectcoördinator volgt de instructies vastgesteld door het bestuur. o De projectcoördinator stelt een projectplan vast gericht op de doelstellingen van de stichting en het beleidsplan. o Andere huishoudelijke regels en regelementen vastgesteld door het bestuur zijn hier van toepassing. 11

12 Projectleider o De stichting kent een projectleider bestaande uit als zodanig door het bestuur erkende vluchteling ambassadeur. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting en of vluchteling zijn als projectleider erkennen. Een potentiele vluchtelingen ambassadeur kan daartoe uitsluitend persoonlijk worden uitgenodigd door het bestuur. o De doelstelling van de projectleider is het uitvoeren van de projecten die binnen haar takkenpakket valt. o De projectleider wordt benoemd door het bestuur voor een periode van twaalf maanden op vrijwillige basis en is onbeperkt herbenoembaar. o De projectleider volgt de instructies die zijn ingesteld door het bestuur en projectcoördinator. o De projectleider werkt intensief samen met de projectcoördinator. o De projectleider volgt de instructies die zijn vastgesteld in de projectplan en andere regelementen vastgesteld door het bestuur en projectcoördinator. o Andere huishoudelijke regels en regelementen vastgesteld door het bestuur zijn hier van toepassing. 12

13 Fondswerver o De stichting kent een fondswerver bestaande uit als zodanig door het bestuur benoemd. De fondswerver hoeft niet een vluchteling ambassadeur te zijn. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die zowel aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting als voldoende kennis en ervaring hebben voor de functie fondswerver benoemen. o De doelstelling van de fondswerver is het werven van fondsen voor de doelstellingen van de stichting. o De fondswerver wordt benoemd door het bestuur voor een periode van twaalf maanden op basis van een overeenkomst van opdracht. o Hier zijn de regels van de overeenkomst van opdracht zoals overeengekomen met het bestuur van toepassing. o Andere huishoudelijke regels en regelementen vastgesteld door het bestuur zijn hier ook van toepasing. 13

14 Ambassadeurs o De stichting heeft vrijwilligers bestaande uit als zodanig door het bestuur erkende vluchteling ambassadeur. o Het bestuur van de stichting kan slechts natuurlijke personen die aantoonbare affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting en of vluchteling zijn als vluchtelingen ambassadeur erkennen. Een potentiele vluchtelingen ambassadeur kan daartoe uitsluitend persoonlijk worden uitgenodigd door het bestuur. o Het werk van de ambassadeur is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De ambassadeur behoort de regelementen en het beleid van de SVA te respecteren. o De doelstelling van de ambassadeur is het hetzelfde als het doel van de SVA. o De ambassadeur wordt benoemd door het bestuur voor een periode van twaalf maanden op vrijwillige basis en is onbeperkt herbenoembaar. o De ambassadeur volgt de instructies die zijn ingesteld door het bestuur, projectcoördinator en projectleiders. o De ambassadeur werkt intensief samen met de projectleiders. o Andere huishoudelijke regels en regelementen vastgesteld door het bestuur zijn hier van toepassing. 14

15 3.3. Verdeling van de afzonderlijke organisatietaken De voorzitter en secretaris worden bij voorkeur benoemd uit de bestuursleden die al gedurende ten minste één jaar in functie zijn. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of er wordt (vooraf) vanuit het bestuur een plaatsvervangende voorzitter aangesteld. Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen tussendoor als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering van besluiten van het totale bestuur. Naast deze basisfuncties binnen het bestuur van de SVA, is er ook nog de functie van overig bestuurslid. De overige bestuursleden nemen deel aan alle algemene vergaderingen van het bestuur. Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het bestuur. Hoewel de verantwoordelijkheid van de overige bestuursleden ten opzichte van de drie bovenstaande functies anders is, is het verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de kennis en kwaliteiten die deze leden toe kunnen voegen aan het bestuur. De voorzitter is belast met: 1. het leiden van alle vergaderingen; 2. het coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van de stichting, noodzakelijke werkzaamheden; 3. het samenstellen van het jaarverslag. 4. Contactpersoon tussen het bestuur en projectcoördinator De secretaris is belast met: 1. de administratie en correspondentie 2. de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen; 3. het notuleren van alle vergaderingen; 4. het verschijnen van publicaties en periodieken; 5. het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten. 15

16 De penningmeester is belast met: 1. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting en de boekhouding daarvan; 2. het regelmatig, doch ten minste eenmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de stichting; 3. het elk jaar opstellen van een begroting voor het komende stichtingsjaar; 4. het meewerken aan het jaarlijkse verslag van een door het bestuur aangewezen externe registeraccountant en het jaarlijkse verslag van de financiële commissie (indien aanwezig). 5. contactpersoon tussen het bestuur en de fondswerver. De Vice voorzitter is belast met: 1. de ambassadeurs administratie 2. contactpersoon tussen de ambassadeurs en het bestuur 3. PR-coördinator 16

17 Projectcoördinator Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de projecten van de stichting. De projectcoördinator staat in lijn onder het bestuur van SVA. De projectcoördinator heeft de ruimte om eigen regelementen en richtlijnen op te stellen (binnen de door het bestuur vast te stellen kaders). De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de voortgang van de projecten. Zij/hij werkt intensief samen met de projectleiders. De projectcoördinator is belast met: 1. Zelfstandig binnen halen van nieuwe projecten en opdrachten 2. Coördinatie van de projecten van SVA 3. Ondersteuning bij ontwikkelen nieuwe projecten 4. Contact onderhouden met de opdrachtgevers 5. Begeleiden en mede aansturen projectleiders 6. Projectplan opstellen voor het hele jaar en in overleg met het bestuur 7. Richtlijnen opstellen voor de projectleiders (in overleg met het bestuur) 8. Maandelijks verslag en of overleg over de voortgang van de projecten aan het bestuur 9. Jaarlijkse verslag over de projecten 17

18 Projectleiders Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van een bepaald project. De projectleider staat in lijn onder de projectcoördinator. De projectleider heeft de ruimte om zelf te bepalen welke project hij/zij graag wilt uitvoeren. Ook kan een projectleider een eenmalig project uitvoeren. De projectleider heeft ook de ruimte (binnen de kaders van het bestuur en projectcoördinator) om op eigen initiatief een project te ontwikkelen. De projectleider is belast met: 1. Ondersteuning van de projectcoördinator bij het binnen halen van nieuwe projecten. 2. Uitvoering van de activiteiten binnen het project. 3. Contact onderhouden met de ambassadeurs. 4. Taakverdeling tijdens een activiteit 5. Richtlijnen opstellen voor de ambassadeurs (in het kader van het project) 6. Evaluatie over het voortgang van de project. 7. Alle andere bijkomende taken en afspraken Structuur projecten Het is de bedoeling dat SVA in de toekomst diverse projecten gericht op haar doelstellingen kan aanbieden. De projecten zullen uit verschillende soorten activiteiten bestaan. Zo kan gedacht worden aan culturele activiteiten, workshops en spel en sport activiteiten. Om deze missie te realiseren moet SVA meer ambassadeurs werven. SVA heeft op dit moment te weinig geschikte ambassadeurs om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen. Daarom heeft SVA nu voor een simpele projectsysteem gekozen. Onze missie is om voor het eind van het jaar 2013 minimaal 24 diverse projecten hebben georganiseerd. Deze kunnen bestaan uit zowel workshops, sociale activiteiten, trainingen en voorlichtingen. Op dit moment begint SVA met twee projecten: 1. Project voorlichting/workshops 2. Project ambassadeurswerving en Teambuilding 18

19 Ad. 1. Project voorlichting/workshops: Stef Stam is de projectleider van dit projectgroep. Op basis van de richtlijnen en projectplan opgesteld door projectcoördinator en het bestuur zal Stef voor de uitvoering zorgen. Tijdelijk zal deze project uit twee delen bestaan, project workshops en project voorlichting. Met workshops kan gedacht worden aan activiteiten zoals communicatietrainingen, presentatietrainingen, fort europa spel, mensenbieb etc. project voorlichting spreekt voor zich. Als wij meer projectleiders hebben, dan zal de project workshop een aparte project worden. Het is wel de bedoeling dat tijdens de activiteiten tenminste een van de begeleiders aanwezig is. Van dit projectgroep wordt verwacht dat de projectleider op het veld aanwezig is, mocht hij/zij niet kunnen dan is de projectcoördinator de aangesproken persoon. In noodgevallen kan beroep worden gedaan op het bestuur. Ad. 2. Project ambassadeurswerving en teambuilding: Annabel Bosma is de projectleider van dit project. Op basis van de richtlijnen en projectplan opgesteld door projectcoördinator en het bestuur zal Annabel voor de uitvoering zorgen. Tijdelijk zal dit project uit twee delen bestaan, project ambassadeurswerving en project team-building. Als wij meer projectleiders hebben, dan zal het project teambuilding een aparte project worden. Team-building zal de functie hebben om de samenwerkingsverband onder de ambassadeurs(inclusief het bestuur) te versterken en ambassadeurs te motiveren. Project ambassadeurswerving geeft de projectleider meer de vrijheid om eigen beleid te voeren, wel met respect voor de richtlijnen opgesteld door het bestuur en de projectcoördinator. Daarnaast werkt de projectleider intensief samen met de PR-groep voor de promotie van het project. Dit geldt uiteraard voor alle projecten. Maar dit project vergt meer aandacht. Op dit moment zijn er weinig ambassadeurs die ervaring hebben met de PR daarom zal het bestuur hiermee helpen. De sollicitatiegesprekken zullen door de projectleider georganiseerd worden. Tijdens de sollicitatiegesprekken moeten minimaal twee bestuursleden aanwezig zijn. Dit in verband met onze statuten en vrijwilligerscontract. 19

20 Organigram projectstructuur 20

21 4. Inrichting administratie en boekhouden De onderstaand ordners zullen worden gebruikt om de administratie op orde te houden: KASADMINISTRATIE: In deze ordner bevinden zich alle facturen, Treinkaartjes, kwitanties etc op van elke betaling en elke ontvangst die contant gebeurt. (betalingen die met de pinpas worden gedaan horen hier NIET in thuis, deze horen bij de ordner bank) Het opbergen dient te gebeuren op datum volgorde en aan het eind van iedere maand dient een kopie van Uw kasboek hieraan toegevoegd te worden. BANKADMINISTRATIE: In deze ordner bevinden zich de ontvangen bankafschriften op, uiteraard op datum volgorde, met daarbij de factuur die betaald is, de kassabon van de betaling per pinpas, een kopie van een factuur waarop de betaling van de derde is ontvangen en voorts zo verder dat voor iedere mutatie die op de bankrekening heeft plaatsgevonden een bijlage bij het bankafschrift komt. UREN REGISTRATIE: Hierin wordt alle uren die door de bestuursleden zijn besteed aan de activiteiten bijgehouden. Hierdoor krijgt U een goed inzicht hoelang de bestuursleden met bepaalde activiteiten zijn bezig geweest en of dit in overeenstemming is met de tijd die ervoor vooraf ingeschat was. Blijkt in de praktijk dat deze tijden nogal afwijken van de calculatie vooraf, dan is het verstandig om voor de toekomst de calculaties hierop aan te passen. CONTRACTEN EN OVEREENKOMSTEN :In deze ordner worden de overeenkomsten of andere afspraken en contracten bewaard. Dit vergemakkelijkt het opzoeken van zaken aanzienlijk. AGENDA: In deze ordner wordt bijgehouden op welk tijdstip de bestuursleden ergens zijn geweest en waarvoor. Van de ene kant vergemakkelijkt dat het nazoeken achteraf, maar ook bij controle van gereden km met Uw auto en de tijd die de bestuursleden spenderen voor activiteiten. 21

22 4.1.Voorraadbeheer Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) Er is een onderzoek nodig om de gebruiksfrequentie van de belangrijkste producten die SVA nodig heeft. Hierna zullen wij bepalen hoeveel wij van dit product kunnen bestellen. Natuurlijk zullen wij rekening houden, indien nodig, met de houdbaarheidsdatum. Vervolgens zullen wij de besteltijd en levertijd van deze producten in kaart brengen. Databeheer Actieve leden: Voor alle ambassadeurs die actief zijn voor de stichting worden hun gegevens opgeslagen en bewaard. De onderstaande gegevens worden geregistreerd: Datum van inschrijving(dd,mm,jjjj),voornaam, achternaam, geboorte datum(dd,mm,jjjj), geboorteplaats en land, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, adres, functie, wanneer in NL gekomen(het jaar). Niet actieve leden: Voor de ambassadeurs die meer dan zes manden niet actief zijn en ook niet hebben laten weten de reden hiervoor. Voor de leden die de reden hebben gegeven, wordt er een notitie van gemaakt zodat de bestuursleden op de hoogte worden gehouden. 22

23 5. Huisregels 1. We tonen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons werk en van dat van anderen. 2. We respecteren elkaar en elkanders mening en inzet. 3. Discriminatie, alsmede (dreiging van) geweld, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd. 4. Het gebruik maken van of het in bezit zijn van welk wapen dan ook tijdens activiteiten is ten strengste verboden. 5. We doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen. 6. Declaratie van vervoerkosten worden gedaan door het formulier volledig en correct in te vullen en binnen twee weken na de activiteit retourneren naar de penningmeester. 7. Afmelden voor een activiteit in verband met bijvoorbeeld ziekte of privé omstandigheden dient minimaal 24 uur van te voren gedaan te worden. 8. Bij conflicten of misverstanden met collega s, melden dit aan een van de bestuursleden. 9. Conflicten met de partner van SVA kunnen in principe niet voorkomen, mocht dit je toch gebeuren blijf dan beleefd en vriendelijk en laat dit door de bestuursleden afhandelen. 10. Ga met onze spullen en de spullen van onze partners om alsof het je eigen spullen zijn. 11. Drugs nuttigen voor, tijdens of direct na een activiteit of een vergadering is niet toegestaan. 12. Diefstal betekent ontslag en aangifte bij de politie. 13. We werken samen, teamspirit is het motto! 23

24 6. Stappenplan werving ambassadeurs Met deze stappenplan is het de bedoeling dat wij niet alleen mensen informeren over de activiteit van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs(SVA) maar ook ze motiveren om dit vrijwilligerswerk te doen. Dit wervingsplan maakt deel uit van het algemene communicatieplan van SVA. Wij informeren anderen eerst over het bestaan van SVA en proberen een positief beeld te schetsen van onze activiteiten. Daarna communiceren wij over een door ons gewenste gedragsverandering: wordt vrijwilliger binnen SVA! Dit communicatie en wervingsplan gaan wij systematisch aanpakken om succesvol te zijn. Hiermee gaan wij onze energie, tijd en geld besparen. Stappen: 1 Bepalen waar wij welke vrijwilligers voor zoeken (functie, taak of klus) 2 Maken een profiel van de vrijwilligers die wij zoeken 3 Bepalen tot wie wij ons willen richten 4 Vaststellen de wervingsboodschap met betrekking tot: inhoud (waar leggen wij de nadruk op?) toon (hoe zeggen wij het?) zender (wie zeggen het?) 5 Bepalen hoe wij de boodschap willen overbrengen: mediakeuze (folder via de bibliotheek, interview in wijkkrant) gesprek (spreekuur, Open Dag) folders (huis-aan-huis verspreiden, via leden) enz. 6 Bepalen waar, wanneer en door wie de wervingsboodschap overgebracht gaat worden. 24

25 STAP1 Vrijwilligers gezocht voor : wees helder en duidelijk! Hier bepalen wij waar wij vrijwilliger voor zoeken. Gaat het om een functie? Moet er medewerking worden verleend aan een project of aan een activiteiten of dienst? Zijn het taken of klussen die snel en vakkundig moeten worden uitgevoerd? de activiteit moet zo concreet mogelijk omschreven worden. Bvb: wij zoeken een muzikant voor de teambuilding avond, en geen artiest voor vluchteling avond. STAP 2 Maak een profiel van de vrijwilliger die u zoekt! Ook als er geen bijzondere eisen of kwaliteiten worden verlangd, is dit belangrijk. Mensen hebben allemaal verschillende persoonlijke omstandigheden, interesses en maatschappelijke achtergronden. Hier proberen wij vast te stellen welke mensen het makkelijkst aansluiting vinden bij SVA. Niet om mensen uit te sluiten, maar om uw kansen op succes te vergroten. Bij het samenstellen van het profiel wordt rekening gehouden met de volgende zaken: wensen ten aanzien van vaardigheden, deskundigheid en kwaliteiten geslacht leeftijd opleidingsniveau plaats van het vrijwilligerswerk in het dagelijks leven van de vrijwilliger (naast betaald werk of studie) leefsituatie (zelfstandig, bij ouders) maatschappelijke of culturele achtergrond (religie, etniciteit of sociale klasse) 25

26 STAP 3 Bepalen tot wie wij ons richten Wij richten de boodschap rechtstreeks tot de aspirant-vrijwilliger. Maar het is ook denkbaar om gebruik te maken van tussenpersonen. Let dus op: is de boodschap bedoeld voor de aspirant-vrijwilliger zélf, een tussenpersoon, een sleutelfiguur, ouders, of leerkrachten? Bij een tussenpersoon, worden andere middelen en een andere toon gebruikt om de boodschap over te brengen. Stap 4 De wervingsboodschap Met deze wervingsboodschap moeten wij de interesse wekken van onze doelgroep. De wervingsboodschap moeten drie elementen bevatten die met elkaar een eenheid vormen: de inhoud van de boodschap, de toon van de boodschap en degene die de boodschap overbrengt. STAP 5 De Boodschap overbrengen Hoe gaan wij de vrijwilligers te benaderen? De directe benadering is altijd de beste! mensen persoonlijk vragen! Mensen direct aanschrijven, via brieven of . Daarna altijd persoonlijk dat mondeling vragen! Plan schriftelijke informatie in een pr-plan. Laat het uw wervingscampagne ondersteunen. Wij kunnen plaatselijke radio en TV-zenders inschakelen. Een eigen website, met links naar sites die voor onze wervingsdoelgroep interessant zijn. 26

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop Geld zoeken loont Werkboek behorende bij de workshop Colofon Deze workshop en het bijbehorende werkboek zijn ontwikkeld door vof Jan Klumper Marjolijn Lamme in opdracht van de stichting Nederlands Expertise

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling De MRT praktijk Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling INLEIDING Als je iets gaat ondernemen dan ligt het eindresultaat niet vast. Zo

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie