Waardevol leven. Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardevol leven. Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven"

Transcriptie

1 Waardevol leven Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven

2 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdlijnen Directie... 4 Ledenverloop... 4 Financiën... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursstructuur... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Mutaties in de bestuurssamenstelling... 5 Waardevol leven staat op het spel!... 6 Neutrale niet-reanimerenpenning... 6 Onderzoek palliatieve zorg... 6 Rondetafelgesprek euthanasie in de psychiatrie... 6 Wat weet Nederland over abortus?... 7 Spreken over het levenseinde... 7 Waardevol leven... 7 Symposium... 7 Persoonlijk advies als zorg voor leven in gevaar is... 9 Top 5 onderwerpen NPV-Advieslijn:... 9 Een ouderling belt... 9 Wel of niet reanimeren?... 9 Een goed gesprek op een beurs... 9 Waarom geen sondevoeding? Uit angst een euthanasieverklaring Lezingen Hoe hebben vrijwilligers zich ingezet voor waardevol leven? Feiten en cijfers: vrijwilligers en hun werk bij de NPV Dantumadeel/Tytsjerksteradeel actief met NLdoet Vrijwillige hulp achter de voordeur NPV-Thuishulpvrijwilliger in beeld NPV-Thuishulp beschikbaar voor alle inwoners van Zwartewaterland Jongeren & de NPV Filmpjes Jaarverslag NPV

3 Way of Life magazine Jongerenavonden Campagne abortus Hoe heeft de NPV leden en fondsen geworven? C est Passieble Giften en nalatenschappen voor de NPV Pilot NPV-ledenwerfactie gezinsleden Jaarrekening Baten uit fondsenwerving Subsidies van overheden Besteed aan doelstellingen Kosten uit eigen fondsenwerving Kosten beheer en administratie Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting algemeen Gelieerde verenigingen en stichtingen Verslaggevende eenheid GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Materiële vaste activa Voorraden Kortlopende vorderingen Voorzieningen Kortlopende schulden GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting lastenverdeling Accountantsverklaring Begroting Jaarverslag NPV

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de NPV. Het thema van dit verslag is: Waardevol leven. De NPV zet zich al meer dan 32 jaar in voor de bescherming van waardevol mensenleven. Hoe de NPV dat in 2014 heeft gedaan en met welke medisch-ethische thema s de NPV zich heeft beziggehouden, leest u in dit verslag. Wij wensen u veel leesplezier. Esmé Wiegman van Meppelen Scheppink directeur NPV Hoofdlijnen 2014 Directie De directie van de NPV wordt sinds 1 februari 2014 gevormd door mevrouw drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink. Ter gelegenheid van het afscheid van directeur dr. R. Seldenrijk werd op 31 januari 2014 het symposium Waardevol leven gehouden. Ledenverloop Op 31 december 2014 had de NPV leden, leden minder dan op 1 januari Deze grote afname is deels te wijten aan het feit dat de NPV in 2014 ruim 2000 'wanbetalers' heeft geroyeerd als lid. Hoewel het ledenaantal afneemt, is er een voorzichtige toename in het aantal nieuwe lidmaatschappen waar te nemen. In 2014 werden mensen lid van de NPV (in 2013 waren dat er 581). Ook Way of Life kende in 2014 een stijging in het aantal nieuwe leden. Kwamen er in nieuwe leden bij, in 2014 werden 176 jongeren lid van Way of Life. Financiën De NPV heeft het jaar 2014 met een klein negatief resultaat van ,- moeten afsluiten. De NPV ontving in 2014 van de overheid alleen nog een instellingssubsidie van ,- en een projectsubsidie van 6.650,-. De overige inkomsten waren afkomstig van contributies, donaties, legaten, sponsoring en rente op beleggingen. Jaarverslag NPV

5 Bestuursverslag Bestuursstructuur Het NPV-bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Alle taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de NPV. Bestuursvergaderingen In het verslagjaar heeft het bestuur vijfmaal vergaderd. Tijdens deze bestuursvergaderingen kwam onder meer aan de orde: - Meerjarenbeleidsvisie Functiebeschrijving directeur - Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening Accountantsverslag naar aanleiding van de accountantscontrole 2013 en bestemming exploitatieoverschot Een eigentijdse verenigingsstructuur - Afdeling Thuishulp wordt onderdeel van afdeling Verenigingszaken - Voorstel contributieaanpassing voor 65+-leden per Voordracht nieuw bestuurslid i.v.m. vacature W. Bos - Notitie identiteit en communicatie - Digitale ondersteuning NPV-Thuishulp - Contributie en financiële bijdrage van kerken - Opstellen corporate story - Heroverweging hoogte continuïteitsreserve - Themabespreking NPV-Thuishulp - Jaarplan en begroting 2015 Mutaties in de bestuurssamenstelling De heer mr. W. Bos beëindigt vanwege privéomstandigheden in februari 2014 zijn bestuurslidmaatschap van de NPV. Hij heeft gedurende vier jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan de laatste jaren als secretaris. De heer ing. J.R. Luursema is in zijn plaats benoemd tot secretaris. De heren Bijleveld, Lock en Luursema zijn in 2014 periodiek aftredend. Zij zijn op de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2014 opnieuw gekozen tot bestuurslid. Mevrouw drs. J.F. Groenewoud-Roozemond treedt in mei 2014 toe tot het bestuur. De heer drs. B. de Jong wordt benoemd tot aspirant-bestuurslid. Het bestuur beoogt hiermee bij het ontstaan van een nieuwe bestuursvacature zonder uitgebreide werving een ingewerkte kandidaat te kunnen voordragen. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV. Wel komen zij in aanmerking voor een onkostenvergoeding. Jaarverslag NPV

6 Waardevol leven staat op het spel! Ruim dertig jaar geleden is de NPV opgericht om ontwikkelingen zoals het bij wet toestaan van abortus en euthanasie tegen te houden. Die strijd is beslecht, abortus en euthanasie zijn onder voorwaarden wettelijk toegestaan. De NPV wil het hier niet bij laten, want de grenzen van de wetgeving worden steeds vaker opgezocht en ter discussie gesteld. De NPV is niet een organisatie die op de barricades klimt. Liever maakt zij haar visie bekend in gesprekken met Kamerleden of via mediaoptredens, opinieberichten en de sociale media Facebook en Twitter. Met welke onderwerpen heeft de NPV zich in 2014 beziggehouden? Hoe heeft de NPV het beleid beïnvloed? Op welke manieren heeft de NPV de samenleving bewustgemaakt van het feit dat het leven waardevol is en dus beschermd hoort te worden? Neutrale niet-reanimerenpenning Samen met andere organisaties pleit de NPV al jaren voor het beschikbaar komen van een neutrale niet-reanimerenpenning. Op dit moment is een penning alleen verkrijgbaar via de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Je dient lid te zijn van deze organisatie om in aanmerking te komen voor deze penning. Leden van de NPV vinden lidmaatschap van deze organisatie onacceptabel. De NPV ziet liever dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt voor het mogelijk maken van uitgifte van een neutrale penning, waarbij de NPV graag een bijdrage levert in het bieden van goede informatie. Informatie bieden doet de NPV sowieso. De brochure Reanimatie, wat is de juiste keuze? die in 2014 door de NPV is uitgebracht, voorziet in een grote behoefte. Onderzoek palliatieve zorg In 2014 heeft de NPV de kennis gepeild over de beschikbare zorg rond het levenseinde. Vrijwel alle respondenten (zowel leden als niet-leden) zijn bekend met het begrip palliatieve zorg. De meesten weten echter niet precies wat het inhoudt. Mensen denken dat palliatieve zorg alleen lichamelijke zorg betreft (38%) en dat deze zorg bedoeld is voor mensen die verkeren in de allerlaatste fase van hun leven (78%). Palliatieve zorg verbetert echter de kwaliteit van het leven van patiënten én hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Uit het onderzoek bleek ook dat veel mensen nog niet hebben nagedacht over wensen en verwachtingen rond het levenseinde. Als mensen wel hebben nagedacht over het levenseinde, wordt dit echter lang niet altijd gedeeld met anderen. Als er een gesprek over het levenseinde wordt gevoerd, blijkt dat de inhoud van dit gesprek varieert van persoon tot persoon. Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn: de uitvaart, zingevingsvragen en medische en praktische zaken zoals keuzes over behandelingen en financiën. De NPV vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het bevorderen van kennis over palliatieve zorg. Ook moeten mensen worden aangespoord om tijdig na te denken over de wensen en verwachtingen rondom hun levenseinde én deze ook te delen met hun (huis)arts, familie en/of naasten. De NPV wil mensen helpen om het gesprek over het levenseinde te voeren. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het nationaal congres palliatieve zorg. Rondetafelgesprek euthanasie in de psychiatrie Op 4 juni vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over euthanasie in de psychiatrie. NPV-directeur Esmé Wiegman vraagt tijdens het gesprek aandacht voor het belang van goede en toegankelijke zorg voor psychiatrische patiënten. Er zijn psychiatrische patiënten waar pillen, gesprekstechnieken, een zinvolle dagbesteding of deelname aan activiteitenbegeleiding niet het gewenste resultaat hebben. Ze lijken volledig therapieresistent te zijn. Juist door de erkenning dat genezing er niet meer in zit, kan er ruimte ontstaan voor een andere kijk. Die andere kijk heet: de Jaarverslag NPV

7 palliatieve zorgbenadering. Zoals artsen in de somatische zorg allerlei richtlijnen hebben ontwikkeld voor de behandeling van klachten als misselijkheid, darmproblemen of benauwdheid, zo zouden psychiaters richtlijnen kunnen ontwikkelen voor de aanpak van psychiatrisch leed als machteloosheid, wanhoop of het herstel van levenszin. Wat weet Nederland over abortus? Welk beeld heeft de gemiddelde Nederlander over de abortuspraktijk in ons land? Om dit beeld helder te krijgen, voerde de NPV in 2014 een groot onderzoek uit. Hieruit komt naar voren dat men het beeld heeft dat (jonge) vrouwen die nog niet eerder moeder zijn geworden een abortus ondergaan. Meer dan de helft van de vrouwen is echter al moeder op het moment dat zij een abortus laten uitvoeren. Weinig respondenten weten dat 47% van de abortussen wordt uitgevoerd om financiële redenen. Ook over het aantal abortussen is het beeld niet conform de werkelijkheid. Slechts 10% van de respondenten weet dat 1 op de 6 zwangerschappen eindigt in een abortus. In Nederland wordt abortus gezien als een vrouwenrecht en ligt er een taboe op het noemen van de feiten. Het is de hoogste tijd voor een open discussie over de abortuspraktijk van alledag. De uitkomsten van het onderzoek leidden tot Kamervragen. Het onderzoek gaf ook aanleiding voor een uitzending van het radioprogramma EO Door de week. Spreken over het levenseinde De NPV wil niet alleen beleidsvorming over levenseindevragen beïnvloeden. Ouderen toerusten om keuzes rondom het levenseinde te maken, is in 2014 ook een doel. Daarom staat de NPV in september op de 50PlusBeurs, het grootste seniorenevent van Nederland. De stand is aangekleed met geraniums en de standmedewerkers delen zakjes geraniumzaad uit aan de bezoekers. Een knipoog naar het cliché. Veel bezoekers worden ook aangesproken met de vraag: Wat gaat u doen als u achter de geraniums komt te zitten? Juist die geraniums roepen uiteenlopende reacties en gevoelens op. Ook gevoelens van angst om eenzaam te worden en niet meer zelfstandig te kunnen functioneren. In de persoonlijke gesprekken die volgen, komen veel onderwerpen aan de orde: waarom euthanasie geen oplossing is voor ouderdomsproblemen, waarom persoonlijke aandacht zo belangrijk is bij eenzaamheid, wat palliatieve zorg is en wat het belang is van een wilsverklaring zoals de NPV- Levenswensverklaring. Waardevol leven In januari 2014 verschijnt het boek Waardevol leven, een praktische handreiking bij medisch-ethische keuzes. In dit standaardwerk worden allerlei medisch-ethische dilemma s besproken waarmee een mens te maken kan krijgen aan het begin of einde van het leven of tijdens ziekte. Het boek levert veel publiciteit op. In december 2014 is vrijwel de hele oplage van het boek uitverkocht. Het boek is geschreven om NPV-leden en andere belangstellenden handvatten aan te reiken voor het maken van keuzes bij allerlei medisch-ethische thema s. Symposium Op 31 januari 2014 vindt in de Sint-Joriskerk in Amersfoort het NPV symposium 'Waardevol leven: wat zeggen keuzes over leven en dood over onze samenleving?' plaats. Tijdens dit symposium neemt dr. R. Seldenrijk afscheid als directeur van de NPV. De roep om zelf het levenseinde te kiezen, neemt toe. We leven te lang of we vinden ons leven niet leefbaar meer. De kosten in de gezondheidszorg stijgen. Er moet een verandering komen in ons Jaarverslag NPV

8 zorggebruik. Niet elke behandeling is zinvol. Er is een brede verwachting van de participatiesamenleving. Zorg en ondersteuning voor elkaar moet weer gewoon zijn. Zorg als recht of zorg als gunst. Schuren en botsen deze ontwikkelingen of ontstaan er nieuwe perspectieven? Ehticus dr. Th. A. Boer spreekt over kwetsbare keuzes in de zorg. Hoogleraar Recht & Gezondheidszorg prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen spreekt over het recht op zorg. Hoogleraar Nederlandse geschiedenis prof. dr. J.C. Kennedy houdt een referaat over het euthanasiedebat in de samenleving en kardinaal dr. W.J. Eijk geeft concrete adviezen en laat een ander perspectief op ethiek en zorg zien. Ruim 500 mensen bezoeken het symposium. Vele andere belangstellenden volgen het symposium live via de Reformatorische Omroep. Jaarverslag NPV

9 Persoonlijk advies als zorg voor leven in gevaar is Het NPV-Spreekuur en het NPV-Consultatiepunt vormen samen de NPV-Advieslijn. Via de NPV- Advieslijn kunnen mensen persoonlijke medisch-ethische vragen voorleggen aan deskundige medewerkers. De medewerkers bieden een luisterend oor en geven advies zodat de vraagstellers bijvoorbeeld zekerder het gesprek met de arts aangaan of beslissingen durven te nemen. In 2014 kwamen er 837 vragen bij de NPV binnen. Top 5 onderwerpen NPV-Advieslijn: - Reanimatie - NPV-Levenswensverklaring - Staken/voortzetten behandeling - Palliatieve zorg - Euthanasie en levensbeëindigend handelen Een ouderling belt Een tweejarig meisje uit onze gemeente is in een vijver gevallen. Zij ligt in het kinderziekenhuis en haar hersenen zijn zwaar beschadigd. De artsen willen de behandeling stoppen. Hoe kan ik de ouders ondersteunen bij deze keuze?, vraagt een ouderling via de telefoon. We spreken met hem over de medische, ethische en emotionele aspecten rond deze beslissing. Ook vertellen we de ouderling dat de ouders dag en nacht voor advies kunnen bellen naar het NPV-Consultatiepunt. De ouderling voelt zich gesteund door het gesprek en kan de ouders bijstaan. Wel of niet reanimeren? 'Onze huisarts heeft het advies gegeven mijn vrouw niet meer te reanimeren als ze een hartstilstand krijgt.' Meneer De Groot 1 praat heel snel, hij klinkt ongerust. 'Verder zegt hij dat zij een speciale penning moet dragen van de NVVE.' In het telefoongesprek praten we rustig door over de beslissing om al of niet te reanimeren en over de manier waarop dit vastgelegd kan worden. We staan erbij stil wat het betekent om iemand met de ziekte van Parkinson (mevrouw De Groot blijkt dit te hebben) te reanimeren. We beloven meneer De Groot de NPV-brochure Reanimatie, wat is de juiste keuze? toe te sturen zodat hij alle informatie nog een rustig kan nalezen. Zodoende kan hij samen met de arts een goede beslissing nemen en dit goed vastleggen. Een goed gesprek op een beurs De NPV-stand op de Gezinsbeurs Wegwijs valt nauwelijks op. De aandacht van de passerende bezoekers wordt vooral getrokken door de geur van vers gebakken kalfsvlees wat wordt bereid door een kok op het tegenoverliggende podium. Dan komt een mevrouw naar de stand met de vraag wat de NPV-Levenswensverklaring is en wat er precies in staat. Ze is verzorgende en maakt op haar werk veel te vaak mee dat familie of anderen besluiten nemen over behandelingen en zorg van iemand. Ze vraagt zich op zo n moment af: wat had deze persoon zelf gewild? Zijn de wensen van de persoon waar het om draait wel voldoende in beeld? Of draait het om de wensen van kinderen of zorgverleners? Ze hoopt met de NPV-Levenswensverklaring een document te hebben dat anderen erbij bepaalt om wel rekening met haar eigen wensen te houden. 1 De genoemde namen zijn gefingeerd Jaarverslag NPV

10 Waarom geen sondevoeding? Mijn vader is opgenomen in een verpleeghuis. Hij eet en drinkt slecht. De arts wil geen sondevoeding geven. Wat moet ik doen? De vraag is afkomstig van Elske. Ze heeft een gestuurd naar de NPV-Advieslijn, maar de mail bevat te weinig informatie om gericht advies te kunnen geven. We sturen haar een bericht of ze ons wil bellen. Als Elske belt praten we over de situatie van vader, de argumenten die de arts noemt, de betekenis van eten en drinken in deze fase van het leven en over alternatieve behandelingen. Na het gesprek is Elske in staat om opnieuw in gesprek te gaan met de verpleeghuisarts en samen met hem tot goed behandelbeleid te komen. Uit angst een euthanasieverklaring Mevrouw Jager belt met de vraag of de NPV een euthanasieverklaring voor haar heeft. Als NPV kunnen we mevrouw daar niet aan helpen, maar we spreken wel met haar over de aanleiding waarom zij deze verklaring wil hebben. Er volgt een open gesprek. Ze vertelt over haar angst om verder af te takelen en anderen te belasten. Mevrouw besluit het gesprek met de opmerking dat ze haar gedachte over euthanasie heroverweegt. Lezingen Ook door het geven van lezingen over medisch-ethische onderwerpen en over thema s die zijn gerelateerd aan ouderdom en eenzaamheid, rust de NPV mensen toe. In 2014 werden zo n 51 lezingen gegeven over onder meer: - veranderingen in de Wmo, - de NPV-Levenswensverklaring, - thuishulp door de kerkelijke gemeente, - beslissingen rondom behandelingen aan het einde van het leven, - orgaandonatie. Jaarverslag NPV

11 Hoe hebben vrijwilligers zich ingezet voor waardevol leven? De NPV is een landelijke christelijke beweging. Op plaatselijk niveau wordt het werk van de NPV zichtbaar door de enthousiaste inzet van bijna vrijwilligers. Lokale NPV-afdelingen organiseren thema-avonden en acties, en werven nieuwe NPV-leden tijdens evenementen en markten. Vrijwilligers van de NPV zijn ook actief in gemeentelijke Wmo-raden. Andere vrijwilligers helpen ouderen bij het opschrijven van hun levensverhaal in een levensboek. Enkele vrijwilligers beantwoorden via het NPV-Consultatiepunt urgente medisch-ethische vragen over het begin en einde van het leven. Bij het landelijk bureau ondersteunen vrijwilligers bij administratieve en praktische werkzaamheden. Een grote groep vrijwilligers helpt en ondersteunt via de NPV-Thuishulp ouderen, mantelzorgers en eenzame mensen. Op de volgende pagina's proberen wij u een indruk te geven van wat NPV-vrijwilligers voor de NPV en voor de samenleving betekenen. Feiten en cijfers: vrijwilligers en hun werk bij de NPV Aantal NPV-vertegenwoordigers in overlegorganen 128 Aantal vrijwillige docenten 18 Aantal vrijwilligers NPV-Consultatiepunt 21 Aantal vrijwillige bestuursleden 517 Aantal vrijwilligers NPV-Thuishulp Aantal vrijwilligers terminale thuishulp 323 Aantal NPV-Thuishulpafdelingen 66 Aantal Kerkelijke Thuishulpprojecten 80 Aantal verleende uren NPV-Thuishulp Dantumadeel/Tytsjerksteradeel actief met NLdoet De NPV-afdeling Dantumadeel doet in maart 2014 mee met de landelijke actiedag NLdoet. Een goede manier om je als NPV zichtbaar te maken in je omgeving en daarnaast is het nog leuk en nuttig ook!, vertelt voorzitter Alie Kooistra. Wij zijn aan de slag gegaan bij het logeerhuis UT FAN HUS in Rinsumageest. Dit huis biedt logeeropvang aan kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking en is elk weekend open. Als NPV-vrijwilligers zijn wij op de bovenverdieping aan de slag gegaan. We hebben alle kamers een heerlijke frisse voorjaarsschoonmaak gegeven. We kijken terug op een mooie dag en zeiden tegen elkaar: Dit doen we D.V. volgend jaar weer! Vrijwillige hulp achter de voordeur Eenzaam? Slecht ter been? Mantelzorger? Op lokaal niveau zetten vrijwilligers van NPV-Thuishulp zich in voor waardevol kwetsbaar mensenleven. Door de vrijwillige hulp achter de voordeur krijgen mantelzorgers even gelegenheid om tot rust te komen, krijgen ouderen hulp bij boodschappen doen, en kunnen mensen die vaak het ziekenhuizen bezoeken rekenen op vervoer. Jaarverslag NPV

12 NPV-Thuishulpvrijwilligers worden door het landelijk bureau van de NPV toegerust voor hun werk. Dit doet de NPV bijvoorbeeld door het organiseren van de NPV-Themadag die twee keer per drie jaar wordt georganiseerd. In maart 2014 vond deze dag plaats. Het thema was Nabij in eenzaamheid. Ruim 250 bevlogen vrijwilligers woonden de dag bij. De NPV verzorgt ook cursussen en themabesprekingen voor de vrijwilligers, bijvoorbeeld over dementie, signalering van ouderenmishandeling en het maken van een levensboek. Coördinatoren van NPV-Thuishulpafdelingen en Kerkelijke Thuishulpprojecten kunnen deelnemen aan speciale bijeenkomsten en cursussen voor coördinatoren. NPV-Thuishulpvrijwilliger in beeld Hans Linsen (68) woont in Leerdam, is NPV-Thuishulpvrijwilliger en kok. Twee keer per week krijgen gasten bij hem thuis een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. Linsen was negen jaar dakloos en alcoholverslaafd. In 2009 werd hij geïnterviewd door de plaatselijke krant en niet veel later nam een plaatselijke dominee hem op in huis. Met hulp van de dominee en zijn vrouw pakte Linsen de draad van het gewone leven weer op. Hij kreeg een huis en een uitkering. Vanaf het moment dat hij zelfstandig ging wonen, ging hij vrijwilligerswerk doen. Eerst ging hij koken in een gehandicapteninstelling. Nu wandelt hij een keer per week met een man die psychiatrische problemen heeft. Ook kookt hij elke maandag voor een groepje mannen en op woensdag voor een groepje vrouwen. NPV-Thuishulp beschikbaar voor alle inwoners van Zwartewaterland Op 30 oktober 2014 is de vrijwillige NPV-Thuishulp Hasselt-Zwartsluis met een feestelijk tintje van start gegaan. In cultureel centrum Teeuwland in Hasselt stelden de thuishulpcoördinatoren en - vrijwilligers zich voor. Ook gaven zij informatie over de verschillende vormen vrijwillige hulp die de NPV-vrijwilligers verlenen. Wethouder Knol sprak de groep vrijwilligers enthousiast toe. De gemeente Zwartewaterland bestaat uit meerdere kernen. Eerder al was er NPV-Thuishulp beschikbaar voor de inwoners van de kern Genemuiden. Nu ook in Hasselt-Zwartsluis NPV-Thuishulp beschikbaar is, kunnen alle inwoners van de hulp gebruikmaken. Mensen met een ziekte of handicap, of voor wie alles net even teveel wordt, kunnen in de thuissituatie ondersteuning krijgen door middel van praktische thuishulp. Ook als de zorg voor een familielid voor een mantelzorger te zwaar gaat worden, kan er hulp worden geboden. Jaarverslag NPV

13 Jongeren & de NPV Jongeren vormen voor de NPV een aparte doelgroep. Ze zijn moeilijk te binden als lid, maar jongeren vormen wel de toekomst van de NPV. Daarom is het belangrijk om jongeren al vroeg te betrekken bij het werk van de NPV. Jongeren tussen de 12 en 25 jaar bevinden zich in beïnvloedbare jaren. De normen en waarden die in deze levensfase worden meegegeven, blijven hen ook in de toekomst bij. Wat heeft de jongerenafdeling Way of Life in 2014 gedaan om jongeren bewust te maken van de waarde van het mensenleven? Filmpjes Way of Life heeft drie korte filmpjes ontwikkeld voor jongeren over orgaandonatie, abortus en embryoselectie. Een leeftijdsgenoot wordt in beeld gebracht, terwijl hij/zij hardop nadenkt over de verschillende voors én tegens. Confronterend, triggerend en snel. Way of Life magazine In oktober 2014 werd het Way of Life magazine gelanceerd. Een online en interactief magazine speciaal voor jongeren. Vanaf 2015 zal het magazine vier keer per jaar verschijnen. Bekijk het magazine: Jongerenavonden Er werden op verschillende plaatsen in Nederland jongerenavonden georganiseerd door lokale Way of Life-afdelingen. Ook weten andere organisaties en kerken Way of Life steeds beter te vinden voor thema-avonden of workshops, iets waar we blij mee zijn! Campagne abortus In 2014 besteedde Way of Life veel aandacht aan het onderwerp abortus. Er werd een ledenpeiling gehouden over dit onderwerp, waaruit bleek dat het beeld dat jongeren hebben van de abortuspraktijk, niet overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast werd er een filmpje gemaakt over abortus, dat werd gepresenteerd op de EO-Jongerendag waar Way of Life met een stand aanwezig was. In de eerste editie van het Way of Life magazine stond het begin van het leven en abortus centraal. Jaarverslag NPV

14 Hoe heeft de NPV leden en fondsen geworven? C est Passieble In het najaar won de NPV dankzij de waardering en stemmen van een groot aantal Nederlanders C est Passieble! C est Passieble is een jaarlijks terugkerende belactie van telemarketingbedrijf Christal. Tijdens de C est Passieble actiedag bellen alle medewerkers van Christal kosteloos een hele dag om fondsen te werven voor een goed doel. Dit jaar dus de NPV. De actie leverde bijna ,- op. Dankzij dit geld kan de NPV in 2015 de NPV-Advieslijn weer gratis openstellen voor vragen. Giften en nalatenschappen voor de NPV Veel leden geven de NPV jaarlijks een gift. Veel van hen weten echter niet dat het ook mogelijk is de NPV op te nemen in hun testament. In 2014 heeft de NPV hier actief op gewezen. Leden ontvingen een flyer bij het ledenblad ZORG en er is een brochure ontwikkeld met uitgebreidere informatie over nalatenschappen. Ook op de website is informatie gepubliceerd over het opnemen van de NPV in een nalatenschap. Daarnaast is informatie ontwikkeld over meerjarige schenkingen aan de NPV. Pilot NPV-ledenwerfactie gezinsleden Een pilot eind 2014 om via telemarketing gezinsleden te werven, is zeer succesvol verlopen. Bijna potentiële leden zijn benaderd, waarvan meer dan 25% positief heeft gereageerd. De NPVledenwerfactie heeft totaal nieuwe gezinsleden opgeleverd. Een mooie opsteker zo aan het einde van het jaar, waarvoor we heel dankbaar zijn. Jaarverslag NPV

15 Jaarrekening 2014 De kerncijfers kunnen als volgt worden samengevat (bedragen * 1000): in % / in % / 2014 Begroting 2013 begroting 2013 Baten uit eigen fondsenwerving ,3% 102,6% Subsidies van overheden ,0% 51,9% Baten uit beleggingen ,7% 91,7% Totaal baten ,3% 100,2% Besteed aan doelstellingen ,5% 100,0% Werving baten ,0% 121,5% Beheer en administratie ,6% 92,8% Totaal lasten ,4% 101,3% Tekort / overschot Kostenpercentages Besteed aan doelstellingen t.o.v. totaal van de baten 71,1% 72,4% 71,2% Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving 14,1% 12,6% 11,9% Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten 15,3% 15,3% 16,7% Het verslagjaar werd afgesloten met een tekort van (2013: overschot van ), waarbij de begroting sloot op 0,00. Dit kleine tekort is het gevolg van verschillende kleine afwijkingen van baten en lasten ten opzichte van de begroting. Het bestuur heeft besloten de continuïteitsreserve te laten stijgen tot een maximum van de helft van de personeelskosten op jaarbasis. Er is in 2014 daartoe via de winstverdeling een bedrag van ten laste van de Overige Reserve toegevoegd aan deze reserve. Baten uit fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving zijn ten opzichte van de begroting lager uitgekomen, maar ten opzichte van 2013 gestegen. De inkomsten uit contributies over 2014 zijn gedaald. Dit is het gevolg van de ledendaling die zich reeds een aantal jaren voordoet. De inkomsten uit donaties en giften zijn iets lager dan begroot. In de eerste helft van het jaar hebben de giftenacties, die via het blad ZORG plaatsvinden, beduidend minder opgebracht. Het tweede halfjaar heeft een positieve wending laten zien; er werd meer ontvangen dan begroot. Er is in 2014 een aanzienlijk legaat ontvangen. Tevens is de verkoop van het boek 'Waardevol leven' succesvol gebleken. Jaarverslag NPV

16 Subsidies van overheden De instellingssubsidie van het Ministerie van VWS is in 2013 gedaald van naar In 2014 heeft de NPV nog ontvangen als instellingssubsidie, dit is de maximale subsidie die jaarlijks kan worden verkregen. Daarnaast is een ingediende projectsubsidie verkregen voor een project dat in 2014 is uitgevoerd. Besteed aan doelstellingen In 2014 is besteed aan voorlichting, wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging. Dit komt neer op 71% van de totale baten. Dit percentage is even hoog als in Kosten uit eigen fondsenwerving De kosten voor de fondsenwerving bedroegen totaal Dit is 14,2% van de totale baten uit eigen fondsenwerving. In 2013 was dit percentage 11,9%. De kostenstijging is voornamelijk het gevolg van de hogere kosten voor de extra actie rondom het symposium Waardevol leven eind januari. Kosten beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie bedragen 15,3% van de totale kosten. Dit is een daling van 1,4% ten opzichte van Jaarverslag NPV

17 Jaarrekening en begroting Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31 december december 2013 Materiële vaste activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA RESERVES EN FONDSEN Reserves - Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves Fondsen - Bestemmingsfondsen Voorzieningen - Voorziening pensioenbijdragen Voorziening reorganisatiekosten Kortlopende schulden Totaal passiva Jaarverslag NPV

18 Staat van baten en lasten over 2014 BATEN Resultaat Begroting Resultaat Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Som der baten LASTEN Besteed aan doelstelling Voorlichting Wetenschappelijk onderzoek Hulpverlening Totaal besteed aan doelstellingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Totaal werving baten Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Totaal beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming boekjaar: Toevoeging/onttrekking aan: - continuïteitsreserve overige reserves bestemmingsreserve financiering activa bestemmingsreserve uitbreiding CRM fase bestemmingsreserve uitbouwen Website Fonds Digitale hulpmiddelen NPV Thuishulp fonds Advieslijn Jaarverslag NPV

19 Toelichting algemeen Gelieerde verenigingen en stichtingen De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is een landelijk opererende organisatie, gevestigd te Veenendaal. Zij werkt nauw samen met zelfstandige NPV-verenigingen op plaatselijk en regionaal niveau, die slechts kunnen worden opgericht met goedkeuring van 'de landelijke vereniging'. Daarnaast heeft de NPV een zusterstichting, te weten de Stichting Huisvesting NPV te Veenendaal, waarvan het bestuur wordt gevormd door bestuursleden en de directeur van de 'landelijke' vereniging. Verslaggevende eenheid De jaarrekening is overeenkomstig de Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650) opgesteld. Het verslag over 2014 betreft uitsluitend de NPV en er heeft geen consolidatie plaatsgevonden van de gelieerde verenigingen en stichtingen. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingspercentages per jaar bedragen als volgt: - kantoormeubilair 10% van de aanschafwaarde per jaar - (computer)apparatuur en presentatiemateriaal 20 of 25% van de aanschafwaarde per jaar. Voorraden Deze zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde, onder aftrek van een bedrag voor incourant, voor zover daar aanleiding toe bestaat. Kortlopende vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, welke op basis van individuele beoordeling is vastgesteld. De onder de kortlopende vorderingen opgenomen nog te ontvangen projectsubsidies betreffen de per balansdatum nog niet afgeronde projecten. Deze vorderingen worden gewaardeerd op het saldo van de toegezegde subsidiebedragen, indien en voor zover van toepassing, onder aftrek van de aan de subsidiabele projecten bestede kosten. Eerst nadat de projecten zijn afgerond kan de rechtmatigheid van de ontvangen subsidies worden beoordeeld. Eventuele subsidie-inhoudingen zullen ten laste van het exploitatiesaldo worden gebracht in het jaar van afwikkeling. Voorzieningen De voorziening pensioenbijdragen is actuarieel berekend met een rekenrente van 4%. Betaalde bedragen inzake de verplichting worden ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening reorganisatiekosten betreft een raming voor te verwachten (advies)kosten inzake veranderingen in de organisatie- en managementstructuur. Jaarverslag NPV

20 Kortlopende schulden De onder de kortlopende schulden opgenomen vooruit ontvangen projectsubsidies betreffen de per balansdatum nog niet afgeronde projecten. Deze schulden worden gewaardeerd op het saldo van de ontvangen voorschotten, onder aftrek van de aan de subsidiabele projecten bestede kosten. Eerst nadat de projecten zijn afgerond kan de rechtmatigheid van de ontvangen subsidies worden beoordeeld. Eventuele terugbetalingen zullen ten laste van het exploitatiesaldo worden gebracht in het jaar van afwikkeling. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met dien verstande dat de ontvangen bedragen voor projectsubsidies slechts als baten worden verantwoord voor zover hiervoor een gelijk bedrag aan kosten is verantwoord. Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgelegd. Toelichting op de staat van baten en lasten De Baten uit eigen fondsenwerving hebben betrekking op: Baten uit eigen Fondsenwerving Resultaat 2014 Begroting 2014 Resultaat 2013 Donaties en giften Contributies Sponsoring Nalatenschappen Verkoop artikelen Overige baten uit eigen fondsenwerving BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Jaarverslag NPV

21 Toelichting lastenverdeling 2014 Specificatie verdeling kosten naar bestemming: D O E L S T E L L I N G E N Voorlichting Wetenschappelijk onderzoek Hulpverlening W E R V I N G B A T E N Kosten eigen fondsenwerving Beleggingen Beheer en administratie Totaal 2014 Begroting 2014 Resultaat 2013 Subsidies en bijdragen Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal De kosten zijn toegerekend op grond van de volgende uitgangspunten: Directe kosten zijn direct toegewezen aan de bestemmingen; De personeelskosten, de huisvestingskosten en de kantoor- en algemene kosten zijn toegerekend aan de hand van de fte-verdeling over de verschillende bestemmingen. Jaarverslag NPV

22 [Typ hier] Accountantsverklaring

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 Activa 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen (pastorieën) 1 191.051 228.142 Gebouwen (in kader doelstelling) 1 1 1 Vervoermiddelen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag . JAARREKENING 2012 Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. ALGEMEEN 3 1. Inleiding 4 2. Resultaat 4 3. Financiële positie 5 4. Bespreking van de uitdelingen 5 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres: bezoekadres: Postbus

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid De Boei Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei" - 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Algemene gegevens. Stichting Hospice Issoria ANBI sinds: 1 januari 2008 Telefoonnummer: 071-5142275 K.v.K: 28096803 RSIN/ Fiscaal nummer: 809808742

Algemene gegevens. Stichting Hospice Issoria ANBI sinds: 1 januari 2008 Telefoonnummer: 071-5142275 K.v.K: 28096803 RSIN/ Fiscaal nummer: 809808742 2016 07 01 Stichting Hospice Issoria te Leiden ANBI ANBI instelling Stichting Hospice Issoria Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel: a. een omgeving te creëren, waar mensen met behoud van hun individuele

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Aan het bestuur van Stichting Jambo T.a.v. het bestuur Ellerbecklaan 1 5801 DD VENRAY Datum: Behandeld door: Ons kenmerk: 24 december 2014 S. Oosting MSc

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016 Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN FINANCIËLE VERANTWOORDING 2014 STICHTING HANDJEHELPEN UTRECHT

PUBLICATIESTUKKEN FINANCIËLE VERANTWOORDING 2014 STICHTING HANDJEHELPEN UTRECHT PUBLICATIESTUKKEN FINANCIËLE VERANTWOORDING 2014 STICHTING HANDJEHELPEN UTRECHT INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Doelstelling en aard van de organisatie... 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel...

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Haiku Stichting Nederland Jaarverslag

Haiku Stichting Nederland Jaarverslag Haiku Stichting Nederland Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie