Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland."

Transcriptie

1 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht (030) Redactie: Gert Veltkamp Fotografie: coverfoto: Rien Paardekooper achterkant: Shutterstock portretten: Marieke Viergever pag 15: Marieke Viergever pag 16: Yves Neveu pag 17: Jan van de Lagemaat pag 18: Marco Versteeg pag 19: Kerk in Actie Vormgeving: Ladenius Communicatie, Houten Drukwerk: De Groot Drukkerij, Goudriaan

2 Jaarverslag 2013 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

3 Inhoud Voorwoord 3 Institutionele Ondersteuning 4 Missionair Werk & Kerkgroei 6 Kerk in Ontwikkeling 9 Kerk in Actie 12 Expertisecentrum 20 Communicatie & Fondsenwerving 22 Jeugdwerk Protestantse Kerk 25 Human Resource Management 28 Staat van baten en lasten Hester Oosterbroek 24 Carla van der Vlist Henk Lubberts Rob van Waarde 11 Johan van Wondergem 8 Mirjam Oosterhoff-De Bruin 02 publieksjaarverslag 2013

4 Voorwoord De Kerk, de kerk van Christus waarvan de Protestantse Kerk in Nederland een onderdeel mag zijn, loopt als een rivier door de geschiedenis. Soms is ze een machtige stroom die doordringt tot in de diepste poriën van het menselijk samenleven. In andere tijden is de Kerk een timide beekje, ver teruggedrongen in haar eigen bedding, schijnbaar alleen nog maar op zichzelf betrokken. Of met een beeld van ons eigen rivierenlandschap: in de zomer staat het water laag, maar als in het voorjaar de sneeuw in de Alpen smelt en lentebuien de Rijn, IJssel, Waal en Maas doen zwellen, lopen de uiterwaarden onder. Boeren keken er vroeger naar uit want het water bracht vruchtbare slib mee. Soms moest de aarde worden omgeploegd om haar meer vrucht te laten dragen. De grote kerk van weleer is in ons land opgedroogd tot een kabbelend beekje. In de jaren vijftig en zestig van de 20 ste eeuw groeide er een generatie op met een godsbeeld en met daarbij horende verwachtingen die in tegenspraak schenen met de ervaringen van die bloedige eeuw. Teleurgesteld, woedend soms, keerden velen zich af van God en de Kerk. Maar aan de bovenloop lijkt de rivier weer aan te zwellen. Een generatie van twintigers en dertigers die met geen enkel beeld van God en geen verwachting van de Kerk is opgegroeid, kan God opener tegemoet treden. Zij kijken en luisteren onbevooroordeeld naar The Passion, lezen boeken en tijdschriften over spiritualiteit. Belangrijker dan leerstellingen is voor hen het beleven, een ervaring hebben met God. Wij luisteren met respect naar die ervaringen, want hoe minder een mens zich een beeld van God maakt, des te meer Hij zich laat vinden. Niet ieder van hen zal onze kerk zoeken en vinden. Maar voor het deel dat zich tot de Protestantse Kerk in Nederland wendt, wordt gewerkt om een passend tehuis te bouwen. Daarbij moet de grond soms flink omgewoeld worden, op zoek naar nieuwe wegen en vormen. Want zoals de visienota Hartslag van het Leven zegt: Onze vormen kunnen anderen afstoten. Zonder dat we het door hebben, sluiten we hele groepen mensen in onze samenleving buiten. We hebben de Geest hard nodig om ons te helpen kerk te zijn voor onze tijdgenoten, voor groepen die verder van onze huidige kerkelijke cultuur af staan. Experimenten met nieuwe vormen van kerk zijn gewenst. Wij hopen dat de navolgende impressies van deze zoektocht u mogen raken en misschien af en toe inspireren: voor het werk in uw gemeente en voor uw persoonlijk leven. Haaije Feenstra, Algemeen directeur Diensten organisatie Protestantse Kerk in Nederland Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 03

5 Institutionele Ondersteuning Het programma Institutionele Ondersteuning levert een bijdrage aan het leiding geven aan leven en werken van kerk en gemeenten. Dat is een formulering waarachter je veel en zwaar kerkordelijk geploeter vermoedt. Dat vermoeden is juist. En toch zou zonder dit kerkordelijk gepuzzel ook het meest enthousiaste pionierswerk na een snelle opbloei vaak gedoemd zijn te verwelken. Het verankeren van pioniersplekken binnen de kerk en de kerkorde voorkomt dat aanvankelijke bevlogenheid uitmondt in diepe teleurstelling op de lange termijn. Een pionier, met zijn voeten in de drassige klei, voldoet niet altijd aan de eisen die de kerkorde in heel andere omstandigheden aan het ambt stelt. Zo was het nodig om ordinantie 2, artikel 18 onder bepaalde omstandigheden van toepassing te verklaren op pioniersleiders die geen predikant of kerkelijk werker zijn. Daarmee verkrijgen zij de bevoegdheid om voor te gaan en de sacramenten te bedienen op de pioniersplek. De generale synode heeft in de vergadering van april 2014 deze bevoegdheid toegekend. Bij pionieren hoort, naast bevlogenheid, dus ook het noeste handwerk waarmee een fundament onder het gebouw wordt gelegd. Met enige soepelheid uiteraard. Zoals een medewerker het uitdrukte: De uitdaging is om het DNA van de pioniersplek dat gekenmerkt wordt door de trefwoorden experimenteel en infor meel te combineren met het DNA van de kerkorde met haar bouwstenen als rechtsregels, ambt en eenheid van regelgeving. Zo n formulering kán niet anders dan uitmonden in zwaar kerkordelijk geploeter. Liedboek Online Er was binnen veel plaatselijke gemeenten onrust ontstaan over de hoogte van de tarieven van het nieuwe Liedboek Online. Zeker bij incidenteel gebruik van de beamer werden de tarieven als onevenredig hoog ervaren. Uiteindelijk heeft overleg tussen de Dienstenorganisatie en de uitgevers geleid tot een halvering van de prijzen. ANBI De overheid stelt per 1 januari 2014 hogere eisen aan de transparantie en het toezicht op instellingen met een ANBI status. Kerkgenootschappen hebben uitstel gekregen tot 1 januari Voorlichting aan de gemeenten over wat van hen wordt verwacht is van groot belang. Voor algemene vragen gebeurt dit door middel van de website. Bij meer specifieke vragen vindt direct contact met de betreffende gemeenten plaats. Beleidsplannen en jaarcijfers dienen vanaf 1 januari 2016 op de website van de plaatselijke gemeente te worden gepubliceerd. Kerkelijke gemeenten die geen eigen website hebben, kunnen zich voorbereiden door alvast een website te realiseren. Technische en inhoudelijke hulp staat op 04 publieksjaarverslag 2013

6 Kerkbeheer Een speerpunt in het beleid van de Dienstenorganisatie is het ontzorgen van plaatselijke gemeenten, onder andere bij het beheer van hun kerkgebouw(en). Het doel is om het kerkelijk kader op deze manier te ontlasten zodat in de gemeente meer tijd is voor de eigenlijke taken. Hydepark Na een besluit door de generale synode in november 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een huis voor de kerk op het landgoed Hydepark. Het diaconale vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis, dat volledig was verouderd, zal hier worden ondergebracht. Daarnaast zal het nieuwe Hydepark fungeren als plek voor toerusting en bezinning. Over de bouwplannen zijn veel contacten geweest met de burgerlijke gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Welstands commissie en de Provincie Utrecht. Dit heeft geleid tot een procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan. Dat dit project veel voeten in de aarde heeft, komt ook doordat Hydepark is gelegen in de ecologische hoofdstructuur. Er is veel onderzoek verricht naar effecten op het verkeer, de vleermuizen, de bomen etc. Er is een protestantse stichting Hydepark Beheer opgericht. De bouw van een nieuw Roosevelthuis is ook onder de aandacht gebracht van de plaatselijke gemeenten. Veel diaconieën hebben spontaan gereageerd op een eerste verzoek om steun. In 2014 en 2015 zullen er meer acties volgen. Het is de bedoeling dat het nieuwe complex in het eerste kwartaal van 2016 wordt geopend. LRP De particulier denkt bij het woord SEPA aan het lange IBAN-nummer dat in de plaats van zijn vorige bankrekeningnummer is gekomen. Maar voor fondsenwervende instellingen, waaronder plaatselijke kerkelijke gemeenten en diaconieën, waren de gevolgen veel verregaander. Vooral het innen van automatische incasso s vergde de nodige aanpassingen. Onder de motorkap van de Leden Registratie van de Protestantse Kerk (LRP) moest daarom het één en ander worden gesleuteld. Uiteindelijk leidde dat tot een nieuwe versie van LRP. De overgang is succesvol geweest en plaatselijke gemeenten incasseren de bijdragen zonder problemen. Geheel tegen hun bescheiden natuur in mogen de vrijwilligers in de gemeenten zoals kerkrentmeesters en bijdragenadministrateurs én de medewerkers van de Dienstenorganisatie zichzelf voor deze prestatie een pluim geven. Temeer omdat bij andere grote instellingen die overgang niet altijd vlekkeloos verliep. Per 1 januari 2019 zullen in het kader van de Europese regelgeving de acceptgiro s verdwijnen. Over een opvolger voor dit bijvoorbeeld voor de inning van bijdragen aan de Solidariteitskas zo belangrijke betaalmiddel wordt nagedacht. Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 05

7 Missionair Werk en Kerkgroei Ik kom uit Syrië en woon vijf jaar in Nederland. Ik vind het heel goed dat mensen hier komen om te luisteren naar het woord van God en met elkaar te eten, drinken, bidden, zingen. Dat is de bedoeling van God met alle mensen. God houdt van ons en wil dat onze liefde voor elkaar een weerspiegeling is van Zijn liefde voor ons. Bij het woord multicultureel denk je misschien niet direct aan Veenendaal. Toch wonen daar meer dan tienduizend mensen met een niet-nederlandse achtergrond. Daaronder Elias, de jongeman uit Syrië die hierboven aan het woord is. Hij bezoekt de samen komsten van ICF (International Christian Fellowship.) Pionier Hans Euser startte in 2012 een project om mensen als Elias een geestelijk thuis te bieden, omdat de meesten geen aansluiting vinden bij bestaande Nederlandse kerken. ICF Veenendaal bestaat uit verschillende kleine gezinnen van twintig tot vijftig personen die elke week op verschillende plaatsen samenkomen voor Bijbelstudie, ontmoeting en gebed. Op de laatste zondag van de maand ontmoeten de gezinnen elkaar in een centrale viering. In totaal komen er mensen van zo n twintig verschillende nationaliteiten. Elke cultuur krijgt ruimte iets te delen, of dat nu is in het eten of in de liederen. Het initiatief in Veenendaal wordt gesteund door 21 plaatselijke kerken, van de Baptistengemeente tot de Protestantse Gemeente. Hans Euser over zijn werk: Het contact met deze mensen is heel verrijkend omdat zij door de diepte heen zijn gegaan en lang in onzekerheid leven. Soms hebben ze geen verblijfsstatus en weten ze niet waar zij morgen naartoe verhuizen. Ik zie een veerkracht en een geloof in die mensen die mij motiveren om door te gaan. 100 pioniersplekken Het voornemen is in de komende periode samen met plaatselijke gemeenten 100 pioniersplekken te starten. In 2013 zijn tien lokale initiatieven aangewezen als pioniersplekken. Het gaat onder meer om Vitamine G in Hilversum, de Twintigers in Woerden, Windkracht 3.0 in Noordwijk, Heilig Vuur in Amsterdam, De Lutherse Zwaan in Amersfoort en Stichting De Spil in Maarssen. Verder zijn er initiatieven in ontwikkeling. Meer over pioniersplekken op Mijnkerk.nl Op dinsdag 15 oktober 2013 opende internetkerk Mijnkerk.nl officieel haar deuren. Dit gebeurde met een online kerkdienst van 20 minuten. Gebeden werden ver zameld via Twitter (#Mijnkerk), de bijbellezing was opgenomen met de webcam, de preek in een videofilmpje gegoten en thuis staken mensen digitale kaarsjes aan. Mooie muziek Mijnkerk.nl is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. Mooie muziek op vrijdag is een laagdrempelige rubriek waar mensen schrijven over teksten in de populaire muziek die hen bijzonder 06 publieksjaarverslag 2013

8 raken. Zo tipt MijnKerk-ganger Annemiek het nummer Vlinder van Marco Borsato. In het lied wordt de luisteraar aan gespoord om de ogen te openen en zichzelf te zien zoals de tekstdichter hem of haar ziet. Mooier dan die zelf weet. Maar veranderingen hebben soms tijd nodig, gaat het lied verder. Een vlinder was ook eerst een rups voordat ze wegvloog en bij iedere vleugelslag voelde dat ze leeft. Annemiek schrijft hierover: Een vlinder is voor mij een symbool van hoop, dat er uit een rups zo n prachtige vlinder tevoorschijn komt. Ook als je het zelf misschien nog niet kunt zien, of even niet kunt zien. Een mooie tekst die mij helpt om op mezelf te blijven vertrouwen. En hoop te houden voor de toekomst. Waarom ik het zo mooi vind? De tekst geeft weer waar het in het leven om gaat, wat er echt toe doet... En dat zijn niet al je activiteiten en dingen die je doet, maar de mensen die je lief zijn, die doen ertoe Dat realiseren we ons (ook ik) wel eens te weinig, druk als we zijn in de flow van het leven... Dominee Fred Omvlee reageert: Prachtig. Hoe meer ik de tekst lees, hoe meer ik denk dat het over Jezus en/of God gaat... Geniet ervan, tel je zegeningen en just breathe, blijf gewoon ademhalen! Internetdominee Fred Omvlee reageert: In dit lied is een prediker aan het woord. Is het de geest van God die in de tekstschrijver, componist en zanger aan het werk is? Ik geloof het en met Annemiek mogen we hopen en groeien! En andere tip komt van Willemien. Zij stelt Just breathe van Pearl Jam voor. In de tekst lijkt de zanger zich tot een geliefde te richten. Het wordt gespeeld bij bruiloften maar ook bij begrafenissen. Zanger Eddie Vedder prijst zich gelukkig dat hij twee handen nodig heeft om degenen te tellen van wie hij houdt en realiseert zich dat er mensen zijn die maar één hand nodig hebben of helemaal geen. Alles gaf je en er was niets dat je nam, zingt hij verder. Hier vraag je je af of de zanger het over zijn geliefde heeft of over God. Of zoals wel vaker in echt geïnspireerde poëzie: misschien over allebei? Hij eindigt met de smeekbede om hem vast te houden tot hij sterft en God of zijn geliefde ontmoet aan de overkant. Willemien schrijft: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 07

9 Ik geloof dat ik dezelfde christen ben in de kerk als in de kroeg Door deze gedachte ontstond de droom om te pionieren met een nieuwe vorm van kerk zijn voor Twintigers in Woerden. Met hulp van de landelijke en plaatselijke kerken kunnen we bouwen aan een duurzaam netwerk van twintigers die behoefte hebben aan nieuwe contacten, gesprekken over zingeving of verdieping van hun geloof. Niet in de kerk, maar juist een plek daarbuiten om zo twintigers te bereiken die de drempel van de kerk te hoog vinden. In dit netwerk van twintigers ontstaat een nieuwe kleine gemeenschap. Dankbaar, al pionierend zoeken we naar nieuwe vormen van kerk zijn, midden in de samenleving. Ik kan niets mooiers bedenken! Mirjam Oosterhoff 36 jaar Pionier & netwerker Twintigers Woerden 08 Publieksjaarverslag 2013

10 Kerk in Ontwikkeling Meestal zijn we begaan met de ander omdat we het zelf ook wel eens moeilijk hebben gehad. Die ervaring maakt ons uitermate geschikt voor het pastoraat. Hoewel een cursusje gespreksvoering nooit weg is, is niet wat we meebrengen aan kennis het belangrijkst, maar wat ons ontbreekt. Door de gaten van ons bestaan kan de Geest waaien en mensen tot vernieuwing brengen. Met deze woorden leidde dr. Jean Jacques Suurmond de Landelijke Pastorale Dag op 13 april 2013 te Gouda in. Zo n 550 bezoekers begaven zich daarop naar de 35 workshops om in weerwil van deze woorden toch enige kennis op te doen. Het aanbod was divers: praktische vragen, pastoraal beleid, pastoraal-diaconale invalshoeken, ethische vragen, pastoraat gericht op bepaalde groepen gemeenteleden, vernieuwende vormen van pastoraat. Andere workshops droegen ook bij aan contact met de eigen ziel en lieten de werkers in het pastoraat even op adem komen. Kan de Landelijke Pastorale Dag niet ieder jaar georganiseerd worden? vroeg één van de deelnemers na afloop. Naar aanleiding van deze algemeen gedeelde waardering is besloten om de dag ook in 2014 te organiseren. Op zes locaties door het hele land werd Kerst op de markt uitgevoerd. Evenals The Passion is dit een buitengebeuren rond één van de grote feesten van het christendom. Kerk in Ontwikkeling ondersteunde de plaatselijke gemeenten bij de organisatie van dit project. Per plaats waren er circa 250 vrijwilligers bij betrokken (theater, koor, hand- en spandiensten, etc.). De diverse uitvoeringen trokken tussen bezoekers. De organiserende gemeenten zien deze evenementen als geslaagde uitingen van nieuwe vormen van kerk-zijn. Ook in 2014 zal deze activiteit worden ondersteund. Gemeenteadviseurs De gemeenteadviseurs zijn van vitaal belang voor de dienstverlening. Er worden contacten gelegd met (nieuwe) predikanten, ambts- en taakdragers. Kerken raden worden actief benaderd om hen beter toe te rusten en beter te laten functioneren in geestelijk en bestuurlijk opzicht. In deze contacten gaat het om de concrete adviesvraag van de gemeenten. Bij de basisdienstverlening wordt in bijna 80% van de gesprekken met gemeenten actief ingegaan op vragen over de identiteit en toekomst van de gemeente. Een deel wordt beschouwd als intensieve dienstverlening. De gemeenteadviseur treedt dan op als begeleider en loopt een langer traject met een gemeente mee. Deze vorm van langdurige dienstverlening wordt door de plaatselijke gemeente betaald. Steunverlening In 2011 verscheen het rapport Van gemeenten voor gemeenten over de voorwaarden die gesteld worden aan aanvragen uit de Solidariteitskas. Het doel is dat de bijdragen meer dan voorheen gebruikt worden voor de essentie van het gemeente-zijn. In het rapport kwam onder meer deze zin voor: Pastoraat, Missionair en Diaconaat zijn de wezenskenmerken van het gemeente zijn. Daar waar pastoraat, dan wel missionair of diaconaat in gevaar komen door gebrek aan organisatie- en daadkracht en financiële middelen is het gerechtvaardigd een beroep te doen op de solidariteit vanuit andere gemeenten. Dat heeft de Commissie Steunverlening geweten! Het aantal behandelde pastoraatsaanvragen steeg in twee jaar tijd van 17 naar 110! De aanvragen voor gebouwen laten echter slechts een lichte stijging zien (van 46 naar 49). In het rapport Van gemeenten voor gemeenten staat dienstenorganisatie van de protestantse kerk 09

11 dat minder dan in het verleden een beroep kan worden gedaan op de kas voor renovatie van gebouwen en/ of orgels. Het rapport vervolgt: Het gemeente zijn is daarvan niet afhankelijk. Het gaat juist om de essentie van het gemeente-zijn (missionair, pastoraat en diaconaat) en dat kan ook in een eenvoudig gebouw of een gehuurde zaalruimte. Pastoraat Het categoriale pastoraat is, na een aantal turbulente jaren waarin bezuinigingen werden doorgevoerd, weer in wat rustiger vaarwater gekomen. Zowel bij het pastoraat voor de koopvaardij, voor de binnenvaart als voor de studenten is hard gewerkt aan formulering van nieuwe werkplannen en uitwerking van het beleid. En als we het dan toch over pastoraat hebben, geven we het laatste woord hierover aan Jean Jacques Suurmond op de Landelijke Pastorale Dag: Helaas willen we het vaak te goed doen. We nemen God het werk uit handen en proberen zelf aan mensen nieuwe bezieling te geven. Kop op, zeggen we waardoor de ander nog meer het hoofd laat hangen. Want moed vinden, dat kan die nu juist even niet. Het resultaat is dat je na zo n gesprek je jas van de kapstok pakt, maar je eigen bezieling daar achterlaat. Hiervoor ben ik niet geschikt, denk je dan. We maken de fout pastoraat met hulpverlening te verwarren: er is een probleem en dat moeten wij oplossen. We moeten van onszelf dit of dat, en de ander moet ook van alles. Maar een pastor is geen probleemoplosser. Integendeel: elk probleem kan een konijnenhol worden waardoor iemand net als Alice in Wonderland in een andere wereld tuimelt, die van het koninkrijk van God. En daar is ondanks alles alles goed. Of zoals gezang 447 zingt: Uit grondeloze diepte put God licht, en vreugde uit pijn. In het pastoraat is onze zwakheid kracht. Door de gaten die in ons eigen leven zijn gevallen, kunnen we meetrillen met de ander. Diepte roept tot diepte. Ziel zingt tot ziel. 10 publieksjaarverslag 2013

12 Het hoger onderwijs prikkelt studenten tot groei door contact met vernieuwende kennis en inzichten. In die geseculariseerde wereld is religie voornamelijk iets uit je opvoeding. Als studentenpastor ondersteun ik studenten om ook rond levens- en geloofsvragen uit hun comfortzone te komen. Het project Expose, bijvoorbeeld, pioniert door bijzondere sociale groepen en mensen op te zoeken en zo spiritualiteit op het spoor te komen. Het verhaal van een Eritrese vluchteling die niet terug kon naar zijn land vanwege een machtswisseling en de kracht vond om allerlei moeilijkheden te overwinnen om hier te mogen blijven, raakte velen. Deze kracht inspireert mij om anders naar mijn eigen leven te kijken, zei een van de studenten. Het is een spiritualiteit van verwondering en verbondenheid met mensen die dichtbij ons, maar schijnbaar in een andere wereld, leven. Zo ontdekken zij dat wat je gelooft, ertoe doet. Rob van Waarde 39 jaar Missionair studentenpredikant Leiden dienstenorganisatie van de protestantse kerk 11

13 Kerk in Actie Het christendom is in de kern sociaal. Als Jezus zijn Bijbel terugbrengt tot de kern, zegt hij: Behandel anderen zoals jij wilt, dat zij jou behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. Het lijkt erop, dat veel kerken en kerkmensen die Bijbelse kern niet meer scherp op het netvlies hebben. Het is zaterdag 9 november Vanuit het Centraal Station Utrecht druppelen mensen het Beatrixgebouw in Utrecht binnen. Uiteindelijk zijn er bijna 1000 belangstellenden voor de jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag (LDD) van Kerk in Actie. Dominee Dick Couvee van de Pauluskerk in Rotterdam verzorgt de inleiding. Zijn woorden laten niemand van de aanwezigen koud. Ds. Couvee zegt: Die Bijbelse kern is en moet, volgens Jezus zelf, vooral zijn de liefde, liefde ook in de zin van solidariteit van de ene mens tot de andere. Veel kerkmensen vergeestelijken hun geloof: het gaat om vertrouwen op God. Of ze privatiseren hun geloof: het gaat om Gods relatie met mij. Een goed voorbeeld daarvan vind je bij de interpretatie van die beruchte en vaak misverstane tekst van Paulus uit 1 Korinthe 11: Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt, maar niet beseft, dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zichzelf af. Wat heb ik geworsteld met die tekst en velen met mij, denk ik, omdat ik geleerd had die tekst te privatiseren, te lezen louter en alleen met het oog op mijn eigen zielenheil. Paulus heeft het over iets anders. In zijn tijd werd in de jonge christelijke gemeenten de vriendenmaaltijd gebruikt op de vrije dag van de week. De rijken hoefden op die dag niet te werken. Die konden het zich permitteren als eersten aan tafel te gaan en deden zich vaak te goed aan spijs en drank. Zodoende vonden de armen, die wel op de vrije dag moesten werken, vaak de hond in de pot. Tegen die sociale misstand, juist bij de maaltijd van de Heer, komt Paulus in verweer. Als het ieder voor zich is, kan er toch geen sprake zijn van een maaltijd in de Bijbelse zin van het woord? De profeten, Jezus, Paulus hebben daarom een samenleving die niet is gebouwd op solidariteit en delen altijd gezien als beheerst door de dood. Daar gaan mensen uiteindelijk kapot aan. SchuldHulpMaatje Eén van de projecten die aan deze solidariteit en aan het delen vorm geeft is SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Armoede in Nederland is natuurlijk niet te vergelijken met de wereld wijde armoede. Armoede in een rijk land betekent dat welvaart niet goed verdeeld wordt. De armoederapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat huishoudens (9,4% van onze bevolking) te maken heeft met armoede. Overal in het land staan goed opgeleide Schuld- HulpMaatjes mensen bij, die merken dat zij vastlopen met hun financiën. Het is een vorm van barmhartigheid. Ds. Couvee daarover: Twee oude woorden uit de christelijke traditie: barmhartigheid en gerechtigheid. Ze zijn actueler dan ooit. Maar alleen dan als ze werkelijk sámen worden genomen. Voor veel mensen, binnen en buiten de kerk, is diaconie vooral barmhartigheid. Dus het lenigen van de nood van mensen in individuele gevallen. Ben ik daar tegen? Nee. Helemaal niet. Maar al te nodig, helaas. Het probleem voor mij ontstaat pas dan, als het blijft bij dat soort hulpverlening en dus 12 publieksjaarverslag 2013

14 In 2013 heeft het programma contextueel Bijbellezen veel aandacht gekregen. Als christenen wereldwijd hebben we de Bijbel gemeenschappelijk, maar de context waarin je leeft, bepaalt hoe je een tekst interpreteert. Ik heb bijvoorbeeld de tekst van de verkrachting van Tamar door haar broer (2 Samuel 13) met jongeren uit mijn kerk gelezen en uitgewisseld met een Zuid-Afrikaanse groep. Voor ons bleef het verhaal op afstand, we hebben weinig te maken met seksueel misbruik. Terwijl in Zuid-Afrika iedereen uit onze partnergroep wel iemand kent die is verkracht. Zij vertelden mooie verhalen over wat God in die situatie voor hen betekent. Het is mooi om samen één tekst te lezen en elkaar te inspireren. Zo kun je ook meer leren over wie God voor mensen kan zijn. Hester Oosterbroek 36 jaar Relatiebeheerder bij Kerk in Actie voor Latijns Amerika en Israël/Palestijnse gebieden Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 13

15 bij barmhartigheid alleen. Dat mensen aan de onderkant van onze samenleving een beroep moeten doen op zulke hulpverlening, dat komt niet over ons als een lot of een natuurramp. Het is het gevolg van beleid, beslissingen genomen aan de bovenkant die weigert de samenleving zó in te richten, dat werkelijk iedereen daaraan kan deelnemen. Het gaat om een bewuste poging onze samenleving zó te in te richten dat zij vooral werkt in het belang van grote bedrijven en grote banken. En niet van de ménsen in de samenleving. Het is de taak van de kerk en van de diakenen om veel meer dan nu dat tweede element, dat van de gerechtigheid aan de orde te stellen. In de samenleving en in de kerk. Een voorbeeld waarbij de Protestantse Kerk in Nederland niet alleen barmhartigheid betoont maar ook naar gerechtigheid streeft, is de klacht die is ingediend bij het Europese Comité voor Sociale Rechten. Hierin wordt de Staat der Nederlanden aangeklaagd vanwege de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers. In een voorlopige voorziening van 25 oktober 2013 stelt het Comité de Protestantse Kerk in het gelijk en wordt de Nederlandse overheid gemaand aan mensen zonder status de basislevensbehoeften te verlenen: voedsel, kleding en onderdak. Tyfoon Haiyan Ze hadden ons gezegd dat we veilig waren, dat het huis hoog genoeg lag. Maar heel vroeg in de ochtend werden we wakker door het geblaf van de hond. We keken naar buiten en zagen het water komen. Mijn man nam onze beide kinderen onder de arm en zo zijn we met zijn vieren heel hard de heuvel opgerend. We hebben niet omgekeken. Pas toen we op het topje stonden, zagen we dat ons huis in de golven was verdwenen. Toen drong het tot ons door dat we in de paniek vergeten waren de hond van de ketting te halen... Op 8 november 2013 om zeven uur in de ochtend ging tyfoon Haiyan bij Tacloban op het Filippijnse eiland Leyte aan land. Het was één van de zwaarste orkanen ooit gemeten. De verwoesting was enorm. Verschrikkelijke verhalen bereikten de buitenwereld. In Nederland werd giro 555 opengesteld. Kerk in Actie en ICCO leverden als deel nemers aan de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) ook een personele bijdrage aan de actie. Uiteindelijk werd het prachtige bedrag van 36 miljoen euro bijeengebracht. De hulpverlening op Leyte en andere eilanden van de Filippijnen gaat nog steeds door. Tot slot nog een paar woorden van ds. Couvee over de plaats van het diaconaat in de kerk: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb vaak het gevoel, dat het ambt van de diaken nog altijd wordt gezien als van een lagere orde, 3e rangs. Letterlijk. Je hebt eerst de predikanten en de ouderlingen. Het echte werk, zal ik maar zeggen. En dan pas de diakenen. Diakenen zien zichzelf vaak ook als niet zo heel belangrijk. Zo staat het niet op papier, ook niet in de Kerkorde, maar zo werkt het vaak wel, onder druk van de zorg voor de eigen gemeenschap en de eigen kerkelijke financiën. Het wezen van de kerk komt tot uitdrukking in een drievoudige opdracht: de verkondiging van het Woord van God, het vieren van de sacramenten en de dienst van de liefde. (...) De dienst van de liefde is voor de kerk niet een soort steunverlening die men ook aan anderen zou kunnen overlaten. Zij behoort tot haar wezen, is een onontbeerlijke uitdrukking van haar diepste Wezen. Aldus de vorige Paus, Benedictus, in zijn eerste encycliek Deus caritas est, God is Liefde. Deze tekst is mij uit het hart gegrepen, omdat zij het diaconaat precies die plaats geeft, die het volgens mij op Bijbelse gronden hoort te hebben. Het is niet iets erbij, omdat wij als christenen toch goed moeten doen voor onze naaste. Het is een essentiële taak van het kerk zijn. Zonder diaconaat geen kerk. Geloof in je eigen diaconale kracht en in die van God. Jullie zijn niet maar diakenen. Er is een prachtige scène in de film La Vita è bella. Guido leert van zijn oom het vak van ober, de kunst van het dienen. Guido vindt, dat hij voor de gasten diep moet buigen. Waarop zijn oom zegt: Buig niet te diep. Het vak van ober is het hoogste dat er is. God zelf is de grote Ober die het ons voordoet. 14 publieksjaarverslag 2013

16 Een SchuldHulpMaatje helpt

17 Doopdienst bij Boei 90 (pioniersplek)

18 Generale Synode

19 Lancering mijnkerk.nl

20 Hulpverlening op de Filippijnen

21 Expertisecentrum Eén van de activiteiten van het Expertisecentrum in 2013 betrof de evaluatie van de samenwerking van Kerk in Actie in de ICCO Coöperatie, uitgevoerd in opdracht van de generale synode. In 2007 werd de ICCO Alliantie opgericht. Deelnemers zijn Kerk in Actie, ICCO, Prisma, Edukans, Yente, Share People en het Zeister Zendingsgenootschap. De leden van Prisma zijn onder meer de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten en organisaties als Tear, Woord en Daad, Dorcas en De Verre Naasten (zending en werelddiaconaat van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt). ICCO en Kerk in Actie vormden een gezamenlijke buitenlandafdeling voor de uitvoering van het ontwikkelingswerk en het werelddiaconaat. Het relatiebeheer voor zending werd in een aparte afdeling ondergebracht om de eigen verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie hiervoor te benadrukken. De ICCO Alliantie ontvangt subsidie van de overheid in het kader van het zogenoemde Medefinanciering stelsel. Met deze subsidie kunnen projecten van partners in het buitenland worden ondersteund. In de eerste periode, die liep van 2007 tot en met 2010, ontving de ICCO Alliantie gemiddeld 130 miljoen euro per jaar van de overheid. In 2011 ging een nieuwe beleidsperiode van start. Deze loopt tot en met Vanwege de bezuinigingen op Ontwikkelingswerk stelt de overheid nu nog maar 68 miljoen euro per jaar beschikbaar aan de ICCO Alliantie. Er is noodgedwongen gekozen voor werken in minder landen en voor minder programma s. een dalende trend. Om beter op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, werd in november 2012 naast de ICCO Alliantie de ICCO Coöperatie opgericht. De eigenaren van de coöperatie zijn Kerk in Actie, Edukans en Prisma. ICCO is de uitvoeringsorganisatie. De coöperatie maakt het gemakkelijker om nieuwe vormen van internationale samenwerking te ontwikkelen, met andere subsidieverstrekkers zoals de Europese Unie en internationale particuliere fondsen. Een vraag die door de synode expliciet werd gesteld is of de identiteit van Kerk in Actie in de ICCO Coöperatie niet ondergesneeuwd raakt. De evaluatie toont aan dat het tegendeel het geval is. De protestantse identiteit van de ICCO Coöperatie is versterkt. De samenwerking met ACT (Actions by Churches Together) is verder ontwikkeld. In ACT werken meer dan 140 kerken en kerkelijke organisaties samen om een positieve en duurzame verandering te brengen in de levens van mensen. Door dit wereldwijde kerkelijke netwerk heeft Kerk in Actie een veel groter bereik dan voorheen. De gemiddelde omvang van de Kerk in Actie financieringen is verdubbeld en tegelijk is er ruimte gebleven voor het financieren van relatief kleinere projecten van kerkelijke partners. In haar vergadering van 22 april 2014 heeft de Generale Synode de conclusies uit de evaluatie overgenomen. ICCO Coöperatie Na 2015 zal de overheidsfinanciering mogelijk nog verder teruglopen. Ook de inkomsten van Kerk in Actie vertonen 20 publieksjaarverslag 2013

Toespraak Landelijke Diaconale Dag, Kerk-in-Actie, Utrecht, 9 november 2013

Toespraak Landelijke Diaconale Dag, Kerk-in-Actie, Utrecht, 9 november 2013 Toespraak Landelijke Diaconale Dag, Kerk-in-Actie, Utrecht, 9 november 2013 Geloven in diakonale kracht Dames en heren diakenen, Het is vrijdagavond rond zeven uur. Het regent, het waait en het is koud.

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

SEPA, leuk is het niet

SEPA, leuk is het niet SEPA, leuk is het niet Even voorstellen Henk Lubberts particuliere fondsenwerving team Communicatie & Fondsenwerving 498 dagen De grootste voordelen zitten volgens Verhagen in de besparing op transactiekosten

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

Dossier B1.11.320. Twee zaken zijn als achtergrond belangrijk voor het genomen besluit.

Dossier B1.11.320. Twee zaken zijn als achtergrond belangrijk voor het genomen besluit. Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Kerkenraden van de Protestantse Kerk in Nederland Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Institutionele Ondersteuning Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 8399, 3503 RJ

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Aan: - De predikanten voor gewone werkzaamheden - De predikanten met een bijzondere opdracht, waarvan de eerste ambtsbevestiging minder dan 5 jaar geleden is

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK IN BALANS

MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK IN BALANS IN BALANS Hervormde gemeente Woerden De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen)

Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen) Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen) Waarom vernieuwing? De Keigave Dagen wordt in de huidige vorm reeds vele jaren uitgevoerd. Mede daardoor is het tijd voor een goede evaluatie

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Meer dan een dak boven het hoofd

Meer dan een dak boven het hoofd Meer dan een dak boven het hoofd Welkom op de 121 e Landelijke Diaconale Dag Landelijke Diaconale Dag: een hoogtepunt! Meer dan een dak boven het hoofd. Geloven in delen. Als het diaconale werk in het

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.)

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) 002 643 479 (Gereformeerde Kerk) http://gkdenham.nl/algemene-informatie/anbi/diaconie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jesaja 43, 9-12 lied Liedboek 513 God heeft het eerste woord... lezing nieuwe testament (lector) Matteus 5, 13-16 lied Liedboek 838, 1.

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand mei Voedselbanken Stedendriehoek. 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum:

Inzamelingen in de maand mei Voedselbanken Stedendriehoek. 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum: Inzamelingen in de maand mei 2016. Datum 1e inzameling 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum: Vitamine G is een gemeenschap van mensen in Hilversum die zoeken naar geestelijke

Nadere informatie

GKv Barneveld-Voorthuizen

GKv Barneveld-Voorthuizen GKv Barneveld-Voorthuizen Notitie Jongerenwerk 16+ v0.4 25-11-2014 Piet Noppers Notitie Jongerenwerk 16+ 1 Inhoud Voorwoord...3 Wat zegt de bijbel over de gemeente en jongeren?...4 Waarom deze notitie?...5

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie