Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland."

Transcriptie

1 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht (030) Redactie: Gert Veltkamp Fotografie: coverfoto: Rien Paardekooper achterkant: Shutterstock portretten: Marieke Viergever pag 15: Marieke Viergever pag 16: Yves Neveu pag 17: Jan van de Lagemaat pag 18: Marco Versteeg pag 19: Kerk in Actie Vormgeving: Ladenius Communicatie, Houten Drukwerk: De Groot Drukkerij, Goudriaan

2 Jaarverslag 2013 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

3 Inhoud Voorwoord 3 Institutionele Ondersteuning 4 Missionair Werk & Kerkgroei 6 Kerk in Ontwikkeling 9 Kerk in Actie 12 Expertisecentrum 20 Communicatie & Fondsenwerving 22 Jeugdwerk Protestantse Kerk 25 Human Resource Management 28 Staat van baten en lasten Hester Oosterbroek 24 Carla van der Vlist Henk Lubberts Rob van Waarde 11 Johan van Wondergem 8 Mirjam Oosterhoff-De Bruin 02 publieksjaarverslag 2013

4 Voorwoord De Kerk, de kerk van Christus waarvan de Protestantse Kerk in Nederland een onderdeel mag zijn, loopt als een rivier door de geschiedenis. Soms is ze een machtige stroom die doordringt tot in de diepste poriën van het menselijk samenleven. In andere tijden is de Kerk een timide beekje, ver teruggedrongen in haar eigen bedding, schijnbaar alleen nog maar op zichzelf betrokken. Of met een beeld van ons eigen rivierenlandschap: in de zomer staat het water laag, maar als in het voorjaar de sneeuw in de Alpen smelt en lentebuien de Rijn, IJssel, Waal en Maas doen zwellen, lopen de uiterwaarden onder. Boeren keken er vroeger naar uit want het water bracht vruchtbare slib mee. Soms moest de aarde worden omgeploegd om haar meer vrucht te laten dragen. De grote kerk van weleer is in ons land opgedroogd tot een kabbelend beekje. In de jaren vijftig en zestig van de 20 ste eeuw groeide er een generatie op met een godsbeeld en met daarbij horende verwachtingen die in tegenspraak schenen met de ervaringen van die bloedige eeuw. Teleurgesteld, woedend soms, keerden velen zich af van God en de Kerk. Maar aan de bovenloop lijkt de rivier weer aan te zwellen. Een generatie van twintigers en dertigers die met geen enkel beeld van God en geen verwachting van de Kerk is opgegroeid, kan God opener tegemoet treden. Zij kijken en luisteren onbevooroordeeld naar The Passion, lezen boeken en tijdschriften over spiritualiteit. Belangrijker dan leerstellingen is voor hen het beleven, een ervaring hebben met God. Wij luisteren met respect naar die ervaringen, want hoe minder een mens zich een beeld van God maakt, des te meer Hij zich laat vinden. Niet ieder van hen zal onze kerk zoeken en vinden. Maar voor het deel dat zich tot de Protestantse Kerk in Nederland wendt, wordt gewerkt om een passend tehuis te bouwen. Daarbij moet de grond soms flink omgewoeld worden, op zoek naar nieuwe wegen en vormen. Want zoals de visienota Hartslag van het Leven zegt: Onze vormen kunnen anderen afstoten. Zonder dat we het door hebben, sluiten we hele groepen mensen in onze samenleving buiten. We hebben de Geest hard nodig om ons te helpen kerk te zijn voor onze tijdgenoten, voor groepen die verder van onze huidige kerkelijke cultuur af staan. Experimenten met nieuwe vormen van kerk zijn gewenst. Wij hopen dat de navolgende impressies van deze zoektocht u mogen raken en misschien af en toe inspireren: voor het werk in uw gemeente en voor uw persoonlijk leven. Haaije Feenstra, Algemeen directeur Diensten organisatie Protestantse Kerk in Nederland Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 03

5 Institutionele Ondersteuning Het programma Institutionele Ondersteuning levert een bijdrage aan het leiding geven aan leven en werken van kerk en gemeenten. Dat is een formulering waarachter je veel en zwaar kerkordelijk geploeter vermoedt. Dat vermoeden is juist. En toch zou zonder dit kerkordelijk gepuzzel ook het meest enthousiaste pionierswerk na een snelle opbloei vaak gedoemd zijn te verwelken. Het verankeren van pioniersplekken binnen de kerk en de kerkorde voorkomt dat aanvankelijke bevlogenheid uitmondt in diepe teleurstelling op de lange termijn. Een pionier, met zijn voeten in de drassige klei, voldoet niet altijd aan de eisen die de kerkorde in heel andere omstandigheden aan het ambt stelt. Zo was het nodig om ordinantie 2, artikel 18 onder bepaalde omstandigheden van toepassing te verklaren op pioniersleiders die geen predikant of kerkelijk werker zijn. Daarmee verkrijgen zij de bevoegdheid om voor te gaan en de sacramenten te bedienen op de pioniersplek. De generale synode heeft in de vergadering van april 2014 deze bevoegdheid toegekend. Bij pionieren hoort, naast bevlogenheid, dus ook het noeste handwerk waarmee een fundament onder het gebouw wordt gelegd. Met enige soepelheid uiteraard. Zoals een medewerker het uitdrukte: De uitdaging is om het DNA van de pioniersplek dat gekenmerkt wordt door de trefwoorden experimenteel en infor meel te combineren met het DNA van de kerkorde met haar bouwstenen als rechtsregels, ambt en eenheid van regelgeving. Zo n formulering kán niet anders dan uitmonden in zwaar kerkordelijk geploeter. Liedboek Online Er was binnen veel plaatselijke gemeenten onrust ontstaan over de hoogte van de tarieven van het nieuwe Liedboek Online. Zeker bij incidenteel gebruik van de beamer werden de tarieven als onevenredig hoog ervaren. Uiteindelijk heeft overleg tussen de Dienstenorganisatie en de uitgevers geleid tot een halvering van de prijzen. ANBI De overheid stelt per 1 januari 2014 hogere eisen aan de transparantie en het toezicht op instellingen met een ANBI status. Kerkgenootschappen hebben uitstel gekregen tot 1 januari Voorlichting aan de gemeenten over wat van hen wordt verwacht is van groot belang. Voor algemene vragen gebeurt dit door middel van de website. Bij meer specifieke vragen vindt direct contact met de betreffende gemeenten plaats. Beleidsplannen en jaarcijfers dienen vanaf 1 januari 2016 op de website van de plaatselijke gemeente te worden gepubliceerd. Kerkelijke gemeenten die geen eigen website hebben, kunnen zich voorbereiden door alvast een website te realiseren. Technische en inhoudelijke hulp staat op 04 publieksjaarverslag 2013

6 Kerkbeheer Een speerpunt in het beleid van de Dienstenorganisatie is het ontzorgen van plaatselijke gemeenten, onder andere bij het beheer van hun kerkgebouw(en). Het doel is om het kerkelijk kader op deze manier te ontlasten zodat in de gemeente meer tijd is voor de eigenlijke taken. Hydepark Na een besluit door de generale synode in november 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een huis voor de kerk op het landgoed Hydepark. Het diaconale vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis, dat volledig was verouderd, zal hier worden ondergebracht. Daarnaast zal het nieuwe Hydepark fungeren als plek voor toerusting en bezinning. Over de bouwplannen zijn veel contacten geweest met de burgerlijke gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Welstands commissie en de Provincie Utrecht. Dit heeft geleid tot een procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan. Dat dit project veel voeten in de aarde heeft, komt ook doordat Hydepark is gelegen in de ecologische hoofdstructuur. Er is veel onderzoek verricht naar effecten op het verkeer, de vleermuizen, de bomen etc. Er is een protestantse stichting Hydepark Beheer opgericht. De bouw van een nieuw Roosevelthuis is ook onder de aandacht gebracht van de plaatselijke gemeenten. Veel diaconieën hebben spontaan gereageerd op een eerste verzoek om steun. In 2014 en 2015 zullen er meer acties volgen. Het is de bedoeling dat het nieuwe complex in het eerste kwartaal van 2016 wordt geopend. LRP De particulier denkt bij het woord SEPA aan het lange IBAN-nummer dat in de plaats van zijn vorige bankrekeningnummer is gekomen. Maar voor fondsenwervende instellingen, waaronder plaatselijke kerkelijke gemeenten en diaconieën, waren de gevolgen veel verregaander. Vooral het innen van automatische incasso s vergde de nodige aanpassingen. Onder de motorkap van de Leden Registratie van de Protestantse Kerk (LRP) moest daarom het één en ander worden gesleuteld. Uiteindelijk leidde dat tot een nieuwe versie van LRP. De overgang is succesvol geweest en plaatselijke gemeenten incasseren de bijdragen zonder problemen. Geheel tegen hun bescheiden natuur in mogen de vrijwilligers in de gemeenten zoals kerkrentmeesters en bijdragenadministrateurs én de medewerkers van de Dienstenorganisatie zichzelf voor deze prestatie een pluim geven. Temeer omdat bij andere grote instellingen die overgang niet altijd vlekkeloos verliep. Per 1 januari 2019 zullen in het kader van de Europese regelgeving de acceptgiro s verdwijnen. Over een opvolger voor dit bijvoorbeeld voor de inning van bijdragen aan de Solidariteitskas zo belangrijke betaalmiddel wordt nagedacht. Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 05

7 Missionair Werk en Kerkgroei Ik kom uit Syrië en woon vijf jaar in Nederland. Ik vind het heel goed dat mensen hier komen om te luisteren naar het woord van God en met elkaar te eten, drinken, bidden, zingen. Dat is de bedoeling van God met alle mensen. God houdt van ons en wil dat onze liefde voor elkaar een weerspiegeling is van Zijn liefde voor ons. Bij het woord multicultureel denk je misschien niet direct aan Veenendaal. Toch wonen daar meer dan tienduizend mensen met een niet-nederlandse achtergrond. Daaronder Elias, de jongeman uit Syrië die hierboven aan het woord is. Hij bezoekt de samen komsten van ICF (International Christian Fellowship.) Pionier Hans Euser startte in 2012 een project om mensen als Elias een geestelijk thuis te bieden, omdat de meesten geen aansluiting vinden bij bestaande Nederlandse kerken. ICF Veenendaal bestaat uit verschillende kleine gezinnen van twintig tot vijftig personen die elke week op verschillende plaatsen samenkomen voor Bijbelstudie, ontmoeting en gebed. Op de laatste zondag van de maand ontmoeten de gezinnen elkaar in een centrale viering. In totaal komen er mensen van zo n twintig verschillende nationaliteiten. Elke cultuur krijgt ruimte iets te delen, of dat nu is in het eten of in de liederen. Het initiatief in Veenendaal wordt gesteund door 21 plaatselijke kerken, van de Baptistengemeente tot de Protestantse Gemeente. Hans Euser over zijn werk: Het contact met deze mensen is heel verrijkend omdat zij door de diepte heen zijn gegaan en lang in onzekerheid leven. Soms hebben ze geen verblijfsstatus en weten ze niet waar zij morgen naartoe verhuizen. Ik zie een veerkracht en een geloof in die mensen die mij motiveren om door te gaan. 100 pioniersplekken Het voornemen is in de komende periode samen met plaatselijke gemeenten 100 pioniersplekken te starten. In 2013 zijn tien lokale initiatieven aangewezen als pioniersplekken. Het gaat onder meer om Vitamine G in Hilversum, de Twintigers in Woerden, Windkracht 3.0 in Noordwijk, Heilig Vuur in Amsterdam, De Lutherse Zwaan in Amersfoort en Stichting De Spil in Maarssen. Verder zijn er initiatieven in ontwikkeling. Meer over pioniersplekken op Mijnkerk.nl Op dinsdag 15 oktober 2013 opende internetkerk Mijnkerk.nl officieel haar deuren. Dit gebeurde met een online kerkdienst van 20 minuten. Gebeden werden ver zameld via Twitter (#Mijnkerk), de bijbellezing was opgenomen met de webcam, de preek in een videofilmpje gegoten en thuis staken mensen digitale kaarsjes aan. Mooie muziek Mijnkerk.nl is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. Mooie muziek op vrijdag is een laagdrempelige rubriek waar mensen schrijven over teksten in de populaire muziek die hen bijzonder 06 publieksjaarverslag 2013

8 raken. Zo tipt MijnKerk-ganger Annemiek het nummer Vlinder van Marco Borsato. In het lied wordt de luisteraar aan gespoord om de ogen te openen en zichzelf te zien zoals de tekstdichter hem of haar ziet. Mooier dan die zelf weet. Maar veranderingen hebben soms tijd nodig, gaat het lied verder. Een vlinder was ook eerst een rups voordat ze wegvloog en bij iedere vleugelslag voelde dat ze leeft. Annemiek schrijft hierover: Een vlinder is voor mij een symbool van hoop, dat er uit een rups zo n prachtige vlinder tevoorschijn komt. Ook als je het zelf misschien nog niet kunt zien, of even niet kunt zien. Een mooie tekst die mij helpt om op mezelf te blijven vertrouwen. En hoop te houden voor de toekomst. Waarom ik het zo mooi vind? De tekst geeft weer waar het in het leven om gaat, wat er echt toe doet... En dat zijn niet al je activiteiten en dingen die je doet, maar de mensen die je lief zijn, die doen ertoe Dat realiseren we ons (ook ik) wel eens te weinig, druk als we zijn in de flow van het leven... Dominee Fred Omvlee reageert: Prachtig. Hoe meer ik de tekst lees, hoe meer ik denk dat het over Jezus en/of God gaat... Geniet ervan, tel je zegeningen en just breathe, blijf gewoon ademhalen! Internetdominee Fred Omvlee reageert: In dit lied is een prediker aan het woord. Is het de geest van God die in de tekstschrijver, componist en zanger aan het werk is? Ik geloof het en met Annemiek mogen we hopen en groeien! En andere tip komt van Willemien. Zij stelt Just breathe van Pearl Jam voor. In de tekst lijkt de zanger zich tot een geliefde te richten. Het wordt gespeeld bij bruiloften maar ook bij begrafenissen. Zanger Eddie Vedder prijst zich gelukkig dat hij twee handen nodig heeft om degenen te tellen van wie hij houdt en realiseert zich dat er mensen zijn die maar één hand nodig hebben of helemaal geen. Alles gaf je en er was niets dat je nam, zingt hij verder. Hier vraag je je af of de zanger het over zijn geliefde heeft of over God. Of zoals wel vaker in echt geïnspireerde poëzie: misschien over allebei? Hij eindigt met de smeekbede om hem vast te houden tot hij sterft en God of zijn geliefde ontmoet aan de overkant. Willemien schrijft: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 07

9 Ik geloof dat ik dezelfde christen ben in de kerk als in de kroeg Door deze gedachte ontstond de droom om te pionieren met een nieuwe vorm van kerk zijn voor Twintigers in Woerden. Met hulp van de landelijke en plaatselijke kerken kunnen we bouwen aan een duurzaam netwerk van twintigers die behoefte hebben aan nieuwe contacten, gesprekken over zingeving of verdieping van hun geloof. Niet in de kerk, maar juist een plek daarbuiten om zo twintigers te bereiken die de drempel van de kerk te hoog vinden. In dit netwerk van twintigers ontstaat een nieuwe kleine gemeenschap. Dankbaar, al pionierend zoeken we naar nieuwe vormen van kerk zijn, midden in de samenleving. Ik kan niets mooiers bedenken! Mirjam Oosterhoff 36 jaar Pionier & netwerker Twintigers Woerden 08 Publieksjaarverslag 2013

10 Kerk in Ontwikkeling Meestal zijn we begaan met de ander omdat we het zelf ook wel eens moeilijk hebben gehad. Die ervaring maakt ons uitermate geschikt voor het pastoraat. Hoewel een cursusje gespreksvoering nooit weg is, is niet wat we meebrengen aan kennis het belangrijkst, maar wat ons ontbreekt. Door de gaten van ons bestaan kan de Geest waaien en mensen tot vernieuwing brengen. Met deze woorden leidde dr. Jean Jacques Suurmond de Landelijke Pastorale Dag op 13 april 2013 te Gouda in. Zo n 550 bezoekers begaven zich daarop naar de 35 workshops om in weerwil van deze woorden toch enige kennis op te doen. Het aanbod was divers: praktische vragen, pastoraal beleid, pastoraal-diaconale invalshoeken, ethische vragen, pastoraat gericht op bepaalde groepen gemeenteleden, vernieuwende vormen van pastoraat. Andere workshops droegen ook bij aan contact met de eigen ziel en lieten de werkers in het pastoraat even op adem komen. Kan de Landelijke Pastorale Dag niet ieder jaar georganiseerd worden? vroeg één van de deelnemers na afloop. Naar aanleiding van deze algemeen gedeelde waardering is besloten om de dag ook in 2014 te organiseren. Op zes locaties door het hele land werd Kerst op de markt uitgevoerd. Evenals The Passion is dit een buitengebeuren rond één van de grote feesten van het christendom. Kerk in Ontwikkeling ondersteunde de plaatselijke gemeenten bij de organisatie van dit project. Per plaats waren er circa 250 vrijwilligers bij betrokken (theater, koor, hand- en spandiensten, etc.). De diverse uitvoeringen trokken tussen bezoekers. De organiserende gemeenten zien deze evenementen als geslaagde uitingen van nieuwe vormen van kerk-zijn. Ook in 2014 zal deze activiteit worden ondersteund. Gemeenteadviseurs De gemeenteadviseurs zijn van vitaal belang voor de dienstverlening. Er worden contacten gelegd met (nieuwe) predikanten, ambts- en taakdragers. Kerken raden worden actief benaderd om hen beter toe te rusten en beter te laten functioneren in geestelijk en bestuurlijk opzicht. In deze contacten gaat het om de concrete adviesvraag van de gemeenten. Bij de basisdienstverlening wordt in bijna 80% van de gesprekken met gemeenten actief ingegaan op vragen over de identiteit en toekomst van de gemeente. Een deel wordt beschouwd als intensieve dienstverlening. De gemeenteadviseur treedt dan op als begeleider en loopt een langer traject met een gemeente mee. Deze vorm van langdurige dienstverlening wordt door de plaatselijke gemeente betaald. Steunverlening In 2011 verscheen het rapport Van gemeenten voor gemeenten over de voorwaarden die gesteld worden aan aanvragen uit de Solidariteitskas. Het doel is dat de bijdragen meer dan voorheen gebruikt worden voor de essentie van het gemeente-zijn. In het rapport kwam onder meer deze zin voor: Pastoraat, Missionair en Diaconaat zijn de wezenskenmerken van het gemeente zijn. Daar waar pastoraat, dan wel missionair of diaconaat in gevaar komen door gebrek aan organisatie- en daadkracht en financiële middelen is het gerechtvaardigd een beroep te doen op de solidariteit vanuit andere gemeenten. Dat heeft de Commissie Steunverlening geweten! Het aantal behandelde pastoraatsaanvragen steeg in twee jaar tijd van 17 naar 110! De aanvragen voor gebouwen laten echter slechts een lichte stijging zien (van 46 naar 49). In het rapport Van gemeenten voor gemeenten staat dienstenorganisatie van de protestantse kerk 09

11 dat minder dan in het verleden een beroep kan worden gedaan op de kas voor renovatie van gebouwen en/ of orgels. Het rapport vervolgt: Het gemeente zijn is daarvan niet afhankelijk. Het gaat juist om de essentie van het gemeente-zijn (missionair, pastoraat en diaconaat) en dat kan ook in een eenvoudig gebouw of een gehuurde zaalruimte. Pastoraat Het categoriale pastoraat is, na een aantal turbulente jaren waarin bezuinigingen werden doorgevoerd, weer in wat rustiger vaarwater gekomen. Zowel bij het pastoraat voor de koopvaardij, voor de binnenvaart als voor de studenten is hard gewerkt aan formulering van nieuwe werkplannen en uitwerking van het beleid. En als we het dan toch over pastoraat hebben, geven we het laatste woord hierover aan Jean Jacques Suurmond op de Landelijke Pastorale Dag: Helaas willen we het vaak te goed doen. We nemen God het werk uit handen en proberen zelf aan mensen nieuwe bezieling te geven. Kop op, zeggen we waardoor de ander nog meer het hoofd laat hangen. Want moed vinden, dat kan die nu juist even niet. Het resultaat is dat je na zo n gesprek je jas van de kapstok pakt, maar je eigen bezieling daar achterlaat. Hiervoor ben ik niet geschikt, denk je dan. We maken de fout pastoraat met hulpverlening te verwarren: er is een probleem en dat moeten wij oplossen. We moeten van onszelf dit of dat, en de ander moet ook van alles. Maar een pastor is geen probleemoplosser. Integendeel: elk probleem kan een konijnenhol worden waardoor iemand net als Alice in Wonderland in een andere wereld tuimelt, die van het koninkrijk van God. En daar is ondanks alles alles goed. Of zoals gezang 447 zingt: Uit grondeloze diepte put God licht, en vreugde uit pijn. In het pastoraat is onze zwakheid kracht. Door de gaten die in ons eigen leven zijn gevallen, kunnen we meetrillen met de ander. Diepte roept tot diepte. Ziel zingt tot ziel. 10 publieksjaarverslag 2013

12 Het hoger onderwijs prikkelt studenten tot groei door contact met vernieuwende kennis en inzichten. In die geseculariseerde wereld is religie voornamelijk iets uit je opvoeding. Als studentenpastor ondersteun ik studenten om ook rond levens- en geloofsvragen uit hun comfortzone te komen. Het project Expose, bijvoorbeeld, pioniert door bijzondere sociale groepen en mensen op te zoeken en zo spiritualiteit op het spoor te komen. Het verhaal van een Eritrese vluchteling die niet terug kon naar zijn land vanwege een machtswisseling en de kracht vond om allerlei moeilijkheden te overwinnen om hier te mogen blijven, raakte velen. Deze kracht inspireert mij om anders naar mijn eigen leven te kijken, zei een van de studenten. Het is een spiritualiteit van verwondering en verbondenheid met mensen die dichtbij ons, maar schijnbaar in een andere wereld, leven. Zo ontdekken zij dat wat je gelooft, ertoe doet. Rob van Waarde 39 jaar Missionair studentenpredikant Leiden dienstenorganisatie van de protestantse kerk 11

13 Kerk in Actie Het christendom is in de kern sociaal. Als Jezus zijn Bijbel terugbrengt tot de kern, zegt hij: Behandel anderen zoals jij wilt, dat zij jou behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. Het lijkt erop, dat veel kerken en kerkmensen die Bijbelse kern niet meer scherp op het netvlies hebben. Het is zaterdag 9 november Vanuit het Centraal Station Utrecht druppelen mensen het Beatrixgebouw in Utrecht binnen. Uiteindelijk zijn er bijna 1000 belangstellenden voor de jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag (LDD) van Kerk in Actie. Dominee Dick Couvee van de Pauluskerk in Rotterdam verzorgt de inleiding. Zijn woorden laten niemand van de aanwezigen koud. Ds. Couvee zegt: Die Bijbelse kern is en moet, volgens Jezus zelf, vooral zijn de liefde, liefde ook in de zin van solidariteit van de ene mens tot de andere. Veel kerkmensen vergeestelijken hun geloof: het gaat om vertrouwen op God. Of ze privatiseren hun geloof: het gaat om Gods relatie met mij. Een goed voorbeeld daarvan vind je bij de interpretatie van die beruchte en vaak misverstane tekst van Paulus uit 1 Korinthe 11: Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt, maar niet beseft, dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zichzelf af. Wat heb ik geworsteld met die tekst en velen met mij, denk ik, omdat ik geleerd had die tekst te privatiseren, te lezen louter en alleen met het oog op mijn eigen zielenheil. Paulus heeft het over iets anders. In zijn tijd werd in de jonge christelijke gemeenten de vriendenmaaltijd gebruikt op de vrije dag van de week. De rijken hoefden op die dag niet te werken. Die konden het zich permitteren als eersten aan tafel te gaan en deden zich vaak te goed aan spijs en drank. Zodoende vonden de armen, die wel op de vrije dag moesten werken, vaak de hond in de pot. Tegen die sociale misstand, juist bij de maaltijd van de Heer, komt Paulus in verweer. Als het ieder voor zich is, kan er toch geen sprake zijn van een maaltijd in de Bijbelse zin van het woord? De profeten, Jezus, Paulus hebben daarom een samenleving die niet is gebouwd op solidariteit en delen altijd gezien als beheerst door de dood. Daar gaan mensen uiteindelijk kapot aan. SchuldHulpMaatje Eén van de projecten die aan deze solidariteit en aan het delen vorm geeft is SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Armoede in Nederland is natuurlijk niet te vergelijken met de wereld wijde armoede. Armoede in een rijk land betekent dat welvaart niet goed verdeeld wordt. De armoederapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat huishoudens (9,4% van onze bevolking) te maken heeft met armoede. Overal in het land staan goed opgeleide Schuld- HulpMaatjes mensen bij, die merken dat zij vastlopen met hun financiën. Het is een vorm van barmhartigheid. Ds. Couvee daarover: Twee oude woorden uit de christelijke traditie: barmhartigheid en gerechtigheid. Ze zijn actueler dan ooit. Maar alleen dan als ze werkelijk sámen worden genomen. Voor veel mensen, binnen en buiten de kerk, is diaconie vooral barmhartigheid. Dus het lenigen van de nood van mensen in individuele gevallen. Ben ik daar tegen? Nee. Helemaal niet. Maar al te nodig, helaas. Het probleem voor mij ontstaat pas dan, als het blijft bij dat soort hulpverlening en dus 12 publieksjaarverslag 2013

14 In 2013 heeft het programma contextueel Bijbellezen veel aandacht gekregen. Als christenen wereldwijd hebben we de Bijbel gemeenschappelijk, maar de context waarin je leeft, bepaalt hoe je een tekst interpreteert. Ik heb bijvoorbeeld de tekst van de verkrachting van Tamar door haar broer (2 Samuel 13) met jongeren uit mijn kerk gelezen en uitgewisseld met een Zuid-Afrikaanse groep. Voor ons bleef het verhaal op afstand, we hebben weinig te maken met seksueel misbruik. Terwijl in Zuid-Afrika iedereen uit onze partnergroep wel iemand kent die is verkracht. Zij vertelden mooie verhalen over wat God in die situatie voor hen betekent. Het is mooi om samen één tekst te lezen en elkaar te inspireren. Zo kun je ook meer leren over wie God voor mensen kan zijn. Hester Oosterbroek 36 jaar Relatiebeheerder bij Kerk in Actie voor Latijns Amerika en Israël/Palestijnse gebieden Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 13

15 bij barmhartigheid alleen. Dat mensen aan de onderkant van onze samenleving een beroep moeten doen op zulke hulpverlening, dat komt niet over ons als een lot of een natuurramp. Het is het gevolg van beleid, beslissingen genomen aan de bovenkant die weigert de samenleving zó in te richten, dat werkelijk iedereen daaraan kan deelnemen. Het gaat om een bewuste poging onze samenleving zó te in te richten dat zij vooral werkt in het belang van grote bedrijven en grote banken. En niet van de ménsen in de samenleving. Het is de taak van de kerk en van de diakenen om veel meer dan nu dat tweede element, dat van de gerechtigheid aan de orde te stellen. In de samenleving en in de kerk. Een voorbeeld waarbij de Protestantse Kerk in Nederland niet alleen barmhartigheid betoont maar ook naar gerechtigheid streeft, is de klacht die is ingediend bij het Europese Comité voor Sociale Rechten. Hierin wordt de Staat der Nederlanden aangeklaagd vanwege de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers. In een voorlopige voorziening van 25 oktober 2013 stelt het Comité de Protestantse Kerk in het gelijk en wordt de Nederlandse overheid gemaand aan mensen zonder status de basislevensbehoeften te verlenen: voedsel, kleding en onderdak. Tyfoon Haiyan Ze hadden ons gezegd dat we veilig waren, dat het huis hoog genoeg lag. Maar heel vroeg in de ochtend werden we wakker door het geblaf van de hond. We keken naar buiten en zagen het water komen. Mijn man nam onze beide kinderen onder de arm en zo zijn we met zijn vieren heel hard de heuvel opgerend. We hebben niet omgekeken. Pas toen we op het topje stonden, zagen we dat ons huis in de golven was verdwenen. Toen drong het tot ons door dat we in de paniek vergeten waren de hond van de ketting te halen... Op 8 november 2013 om zeven uur in de ochtend ging tyfoon Haiyan bij Tacloban op het Filippijnse eiland Leyte aan land. Het was één van de zwaarste orkanen ooit gemeten. De verwoesting was enorm. Verschrikkelijke verhalen bereikten de buitenwereld. In Nederland werd giro 555 opengesteld. Kerk in Actie en ICCO leverden als deel nemers aan de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) ook een personele bijdrage aan de actie. Uiteindelijk werd het prachtige bedrag van 36 miljoen euro bijeengebracht. De hulpverlening op Leyte en andere eilanden van de Filippijnen gaat nog steeds door. Tot slot nog een paar woorden van ds. Couvee over de plaats van het diaconaat in de kerk: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb vaak het gevoel, dat het ambt van de diaken nog altijd wordt gezien als van een lagere orde, 3e rangs. Letterlijk. Je hebt eerst de predikanten en de ouderlingen. Het echte werk, zal ik maar zeggen. En dan pas de diakenen. Diakenen zien zichzelf vaak ook als niet zo heel belangrijk. Zo staat het niet op papier, ook niet in de Kerkorde, maar zo werkt het vaak wel, onder druk van de zorg voor de eigen gemeenschap en de eigen kerkelijke financiën. Het wezen van de kerk komt tot uitdrukking in een drievoudige opdracht: de verkondiging van het Woord van God, het vieren van de sacramenten en de dienst van de liefde. (...) De dienst van de liefde is voor de kerk niet een soort steunverlening die men ook aan anderen zou kunnen overlaten. Zij behoort tot haar wezen, is een onontbeerlijke uitdrukking van haar diepste Wezen. Aldus de vorige Paus, Benedictus, in zijn eerste encycliek Deus caritas est, God is Liefde. Deze tekst is mij uit het hart gegrepen, omdat zij het diaconaat precies die plaats geeft, die het volgens mij op Bijbelse gronden hoort te hebben. Het is niet iets erbij, omdat wij als christenen toch goed moeten doen voor onze naaste. Het is een essentiële taak van het kerk zijn. Zonder diaconaat geen kerk. Geloof in je eigen diaconale kracht en in die van God. Jullie zijn niet maar diakenen. Er is een prachtige scène in de film La Vita è bella. Guido leert van zijn oom het vak van ober, de kunst van het dienen. Guido vindt, dat hij voor de gasten diep moet buigen. Waarop zijn oom zegt: Buig niet te diep. Het vak van ober is het hoogste dat er is. God zelf is de grote Ober die het ons voordoet. 14 publieksjaarverslag 2013

16 Een SchuldHulpMaatje helpt

17 Doopdienst bij Boei 90 (pioniersplek)

18 Generale Synode

19 Lancering mijnkerk.nl

20 Hulpverlening op de Filippijnen

21 Expertisecentrum Eén van de activiteiten van het Expertisecentrum in 2013 betrof de evaluatie van de samenwerking van Kerk in Actie in de ICCO Coöperatie, uitgevoerd in opdracht van de generale synode. In 2007 werd de ICCO Alliantie opgericht. Deelnemers zijn Kerk in Actie, ICCO, Prisma, Edukans, Yente, Share People en het Zeister Zendingsgenootschap. De leden van Prisma zijn onder meer de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten en organisaties als Tear, Woord en Daad, Dorcas en De Verre Naasten (zending en werelddiaconaat van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt). ICCO en Kerk in Actie vormden een gezamenlijke buitenlandafdeling voor de uitvoering van het ontwikkelingswerk en het werelddiaconaat. Het relatiebeheer voor zending werd in een aparte afdeling ondergebracht om de eigen verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie hiervoor te benadrukken. De ICCO Alliantie ontvangt subsidie van de overheid in het kader van het zogenoemde Medefinanciering stelsel. Met deze subsidie kunnen projecten van partners in het buitenland worden ondersteund. In de eerste periode, die liep van 2007 tot en met 2010, ontving de ICCO Alliantie gemiddeld 130 miljoen euro per jaar van de overheid. In 2011 ging een nieuwe beleidsperiode van start. Deze loopt tot en met Vanwege de bezuinigingen op Ontwikkelingswerk stelt de overheid nu nog maar 68 miljoen euro per jaar beschikbaar aan de ICCO Alliantie. Er is noodgedwongen gekozen voor werken in minder landen en voor minder programma s. een dalende trend. Om beter op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, werd in november 2012 naast de ICCO Alliantie de ICCO Coöperatie opgericht. De eigenaren van de coöperatie zijn Kerk in Actie, Edukans en Prisma. ICCO is de uitvoeringsorganisatie. De coöperatie maakt het gemakkelijker om nieuwe vormen van internationale samenwerking te ontwikkelen, met andere subsidieverstrekkers zoals de Europese Unie en internationale particuliere fondsen. Een vraag die door de synode expliciet werd gesteld is of de identiteit van Kerk in Actie in de ICCO Coöperatie niet ondergesneeuwd raakt. De evaluatie toont aan dat het tegendeel het geval is. De protestantse identiteit van de ICCO Coöperatie is versterkt. De samenwerking met ACT (Actions by Churches Together) is verder ontwikkeld. In ACT werken meer dan 140 kerken en kerkelijke organisaties samen om een positieve en duurzame verandering te brengen in de levens van mensen. Door dit wereldwijde kerkelijke netwerk heeft Kerk in Actie een veel groter bereik dan voorheen. De gemiddelde omvang van de Kerk in Actie financieringen is verdubbeld en tegelijk is er ruimte gebleven voor het financieren van relatief kleinere projecten van kerkelijke partners. In haar vergadering van 22 april 2014 heeft de Generale Synode de conclusies uit de evaluatie overgenomen. ICCO Coöperatie Na 2015 zal de overheidsfinanciering mogelijk nog verder teruglopen. Ook de inkomsten van Kerk in Actie vertonen 20 publieksjaarverslag 2013

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 mei 2013

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Kerkinformatie Nummer 118 Een kerk voor allemaal Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Inhoud Colofon Nummer 118 3 Bijbellezen Het project Intercultureel Bijbelezen is geëvalueerd 5 Synodeberichten

Nadere informatie

Kerkinformatie. Kerstfeest 2011. Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen

Kerkinformatie. Kerstfeest 2011. Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen Kerkinformatie nummer 198 december 2011 Kerstfeest 2011 Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen 2 Internetnieuwtjes Diakenen helpen elkaar Uitgezonden

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl Jaarverslag 1 Jaarverslag www.kerkinactie.nl Inhoudsopgave 2 Colofon 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat 10 4. Zending 13 5. Werelddiaconaat 16 6. Noodhulp 21 7. Kinderen

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 De Protestantse Kerk Amsterdam weet zich blijvend geroepen

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004

Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004 katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004 Op 21 november is het 40 jaar geleden dat in de Katholieke Kerk op het Tweede Vaticaans

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Dienen Delen Doen Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Een initiatief van de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie (Binnenlands

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie