Trendonderzoek (Multiplayer Online) Games. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendonderzoek (Multiplayer Online) Games. Voorwoord"

Transcriptie

1 Trendonderzoek (Multiplayer Online) Games Voorwoord Dit onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van het Lectoraat elearning van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam. Het Lectoraat helpt in het onderwijs en daarbuiten daadwerkelijk te komen tot verantwoord en gemotiveerd gebruik van de nieuwe ICT (Informatie- en Communicatietechnologie). Het lectoraat reikt de helpende hand om nieuwe processen van competentieontwikkeling (kennisverwerving, training, vaardigheden en attitudevorming) met behulp van computers en het Internet zo goed mogelijk te laten verlopen. Games kunnen hierin een belangrijke rol gaan spelen. Onderwijsinstellingen met een open houding en een serieuze interesse naar de potentie van games in het onderwijs zullen kansen ontdekken in plaats van bedreigingen. Ik ben dankbaar dat ik dit onderzoek heb mogen doen, voor de prettige samenwerking, het vertrouwen die in mij is gesteld en de oprechte nieuwsgierigheid en een open houding van het Lectoraat elearning. Verder heb ik veel geleerd van de deelnemers aan het onderzoek en door literatuurstudie. Ik ben dan ook dankbaar voor het enthousiasme van alle mensen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, namelijk de jongeren (scholieren en studenten), docenten en gameontwikkelaars.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Conceptueel kader 3.Opzet en uitvoering 4.Resultaten en analyse 4.1 Belang van games voor jongeren 4.2 Educatieve waarde van games volgens jongeren 4.3 Educatieve waarde van games volgens experts Kernpunten uit interview 1 Kernpunten uit interview 2 Kernpunten uit interview 3 5. Conclusies en aanbevelingen 6. Evaluatie onderzoek 7. Bijlagen I. Literatuurlijst II. Enquête Jongeren & Games III. Volledig interview 1 IV. Volledig interview 2 V. Volledig interview 3

3 1. Inleiding Het onderwerp games en leren staat wereldwijd in de belangstelling. Onderzoekers en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs zijn zich in toenemende mate aan het verdiepen in de educatieve waarde van games. Games worden gespeeld door alle lagen van de bevolking en zijn vooral razend populair onder jongeren. Naast tv en internet zijn games een belangrijk medium voor jongeren, waarvan het gebruik toeneemt. 1 Het mediagebruik en de belevingswereld van jongeren hebben zich verder ontwikkeld, het onderwijs loopt hierbij achter. Het onderwijs van de 21 ste eeuw kan hierop inspelen. Hierbij worden een aantal argumenten genoemd. Games zouden vaardigheden ontwikkelen voor de 21 eeuw. De invloed van games wordt steeds groter, er wordt steeds meer gespeeld en niet alleen door jongeren. Ook zijn er kansen voor het onderwijs door in te spelen op het mediagebruik, het toepassen van de ict mogelijkheden zoals elearning en online gaming kan het onderwijs voor jongeren veel aantrekkelijker maken. Mijn onderzoek richt zich op de rol die (multiplayer online) games spelen in het leven van jongeren en op de educatieve meerwaarde van deze games. Vervolgens wil ik meer inzicht krijgen in de educatieve meerwaarde van games door het interviewen van professionals die in de game-industrie werken. De mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een game zijn naar mijn idee de experts. In het buitenland is al veel onderzoek gedaan naar de educatieve waarde van games en worden games dan ook al meer toegepast in het onderwijs. In tegenstelling tot het buitenland is in Nederland nog niet veel onderzoek naar de educatieve waarde van games gedaan. Verder worden games (nog) weinig in het onderwijs ingezet. Wel is er discussie ontstaan rondom dit onderwerp, waaruit blijkt dat de interesse toeneemt. Verschillende docenten maken steeds serieuzer gebruik van games als leermiddel in het onderwijs. Ook zien we dat deze ontwikkeling gestimuleerd worden door andere belangrijke spelers, zoals stichting Kennisnet 2 en de Nederlandse overheid 3, die miljoenen heeft toegewezen aan het Center for Advanced Gaming and Simulation 4 voor het onderzoeksprogramma Game Research for Training and Entertainment. Persoonlijk ben ik voorstander van het gebruik van games in het onderwijs, omdat ik doormiddel van literatuuronderzoek en dit onderzoek overtuigd ben van de educatieve meerwaarde van games. Hieruit volgt de hypothese die de basis is voor de onderzoeksvragen en doelen van mijn onderzoek. Hypothese: De mogelijkheden tot ontwikkeling van persoonlijke kennis, houding en vaardigheden in multiplayer online games worden onvoldoende benut in het onderwijs. Onderzoeksvraag: 1. Wat is de rol die multiplayer online games spelen in het leven van jongeren die deze games spelen? 2. Wat is de educatieve meerwaarde van het spelen van multiplayer online games? Doel: 1. Meer inzicht krijgen in het belang van games voor jongeren. 1 Qrius onderzoek Jongeren 2005, het speelveld verandert 2 Stichting Kennisnet (2005) Games Meer dan spelen, ICT verkenningen voor het onderwijs 3 Website marketingfacts.nl (3 april 2006), 10 miljoen voor game research 4 Website gamerearch.nl

4 2. Meer inzicht krijgen in hoe jongeren de educatieve waarde van games zien. 3. Meer inzicht krijgen in hoe game ontwikkelaars de educatieve waarde van games zien. 4. Meer inzicht krijgen in de educatieve mogelijkheden van multiplayer online games. 5. Goed onderbouwde aanbeveling kunnen doen aan ontwikkelaars en potentiële gebruikers van multiplayer online games in educatieve context zoals onderwijsinstellingen.

5 2. Conceptueel kader Onderzoek in het buitenland In het buitenland zijn diverse onderzoeken gedaan naar de rol, de inhoud en de effecten van games. Een belangrijke Amerikaanse onderzoeker is Marc Prensky 5. Prensky is internationaal erkende spreker, schrijver, futurist, ontwerper en uitvinder op het gebied van educatie en leren. Daarnaast is hij de oprichter van het e-learning bedrijf Games2train. In zijn publicatie The seven games of highly effective people; How playing computer games help you succeed in school, games en life zet hij uiteen hoe een zevental zeer belangrijke eigenschappen onderdeel vormen van moderne computergames. Die eigenschappen werden eerder door Steven R. Covey 6 beschreven in zijn bestseller The seven habits of highly effective people. Covey had namelijk onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen bij personen die in hun werk en leven bijzonder succesvol zijn. De door Covey vastgestelde zeven eigenschappen bleken volgens Prensky juist vaardigheden en houdingen te zijn die ontwikkeld worden bij spelers van multiplayer online games. De visie van Mark Prenski is dan ook gebaseerd op zijn analyse van games in verband met de zeven eigenschappen van Covey. Mark Prensky is een sterk voorstander van dit type games en de essentiële educatieve waarde die er in verborgen zit. Een ander belangrijk onderzoek dat hierop wijst is van James Paul Gee. Zijn onderzoek is in 2003 uitgegeven onder de titel: What video games have to teach us about learning and literacy 7. Gee stelt in dit boek dat er maar liefst 36 belangrijke uitgangspunten met betrekking tot leren verborgen kunnen zitten in goede kwaliteit computer games. Dit zijn allemaal leervaardigheden die het onderwijs ook probeert over te brengen. En hiervoor is zowel in games als in het onderwijs motivatie belangrijk. James Paul Gee zegt hierover Without motivation there is no learning. Ook door de onderzoekers John Beck en Mitchell Wade die in hun publicatie Got game How the gamer generation is reshaping business forever 8 uit 2004 aangeven Gamers have amassed thousands of hours of rapidly analysing new situations, interacting with characters they don t really know, and solving problems quickly and independently. Kortom, de games zijn een steeds belangrijker fenomeen in onze samenleving aan het worden, waarbij het ongemerkt leren een belangrijke reden voor het succes is. Uitgangspunten mijn eigen onderzoek Het uitgangspunt van mijn onderzoek is vooral gebaseerd op de visie van Mark Prensky. De visie van Prensky spreekt mij zeer aan, omdat wat hij zegt over het onderwerp leren via gaming volgens mij erg relevant is voor de positie die games in de samenleving aan het innemen zijn. Het onderwijs en enkele andere sectoren kunnen hier aan voorbijgaan. Mark Prensky zette eind 2005 tijdens een manifestatie Onderwijsdagen 2005 in Utrecht, georganiseerd door het Nederlandse universitaire instituut Surfnet, helder een aantal kernpunten neer in zijn presentatie 9 Engage me or enrage me, zoals For today s kids to learn engagment is more important than content, Content won t help kids continue to work: engagement will!. En onder engagement verstaat Prensky motivation and passion, dit is dus niet zomaar motivatie maar het heeft diepgang bij de persoon zelf, het komt als het ware van binnen en niet van buitenaf. Een andere belangrijke onderwijsachtige quote tijdens 5 Website marcprensky.com 6 Website stephencovey.com 7 J.P. Gee (2003) 8 J. Beck en M. Wade (2004) 9 Website surfnet.nl/bijeenkomsten/owd2005/prensky

6 de presentatie was If a learner is motivated, there is no stopping. Die laatste quote is niet afkomstig van een onderwijsdeskundige, maar van Will Write, de game ontwikkelaar van de game serie de Sims. Prensky presenteert in zijn lezingen en publicaties de meerwaarde van games, vooral toegespitst op het onderwijs. Hij laat zien dat het onderwijs op een aantal punten achter aan het lopen is en dat de mogelijkheden die games bieden, mits goed gebruikt, niet voldoende worden benut. Hij geeft hier allerlei tips voor, die beginnen met adviezen aan docenten om minimaal te vragen te stellen aan leerlingen over games. Prensky is interessant voor mijn onderzoek, omdat hij twee zaken met elkaar verbindt. De eerste is dat de (multiplayer online) games onderschat worden met betrekking tot de mogelijkheden om vaardigheden en houdingen bij de spelers te ontwikkelen. De tweede is het betrekken hierbij van de visie van Stephen Covey, die stelt dat een zevental eigenschappen aanwezig zijn bij mensen die zeer succesvol zijn in hun werk en leven. Juist in (multiplayer online) games worden deze vaardigheden gestimuleerd volgens Prensky. De educatieve meerwaarde van games wil ik onderzoeken door te kijken of gebruikers (jongeren die deze games spelen) en ontwikkelaars net als Prensky aangeven, dat deze het ontwikkelen van deze vaardigheden en houdingen gestimuleerd wordt door het spelen van games. Het gaat hier om zeven vaardigheden en houdingen die in twee groepen verdeeld zijn, waarvan er een beide groepen omvat. De eerste drie zijn individuele vaardigheden en houdingen, die door succesvolle mensen worden toegepast. Daarnaast hebben succesvolle mensen ook drie groepsvaardigheden en houdingen, die te maken hebben met de communicatie met andere mensen. Groepsvaardigheden worden hoofdzakelijk ontwikkeld in zogeheten multiplayer online games een genre dat de laatste jaren enorm populair is geworden, waarbij groepen spelers met elkaar moeten samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het conceptueel kader dat ik gebruik voor mijn onderzoek staat weergeven in het schema op de volgende pagina.

7 De zeven eigenschappen die Stephen Covey onderscheidt toegepast in games door Marc Prensky. Individuele vaardigheden en houdingen 1. Wees pro-actief De speler van een game moet zelf het initiatief nemen: besluiten nemen, strategieën testen, verdedigen, aanvallen en informatie verzamelen van spelers en personages die u tegenkomt. 2. Begin met het eind in gedachte Bij het spelen van computerspellen draait alles om het uitzetten van strategieën om doelen te bereiken en het met succes uitvoeren van deze strategieën. Voor succesvolle spelers is het dan ook cruciaal om met deze doelen voor ogen aan een spel te beginnen. 3. Belangrijke zaken eerst Een speler zal tijdens het uitvoeren van taken die op dat moment de aandacht vragen, zoals puzzelstukjes rangschikken, vechten en bouwen, tegelijkertijd in gedachten bezig moeten zijn met taken die de speler dichter bij zijn/haar doelen op de lange termijn brengen. Een goede speler is altijd zowel bezig met taken die onmiddellijk moeten worden uitgevoerd, als met taken op de lange termijn en kan dus prioriteiten stellen. Groepsvaardigheden en houdingen 4. Denk WIN-WIN Spelers van multiplayer online games kunnen elk hun eigen aanvullende vaardigheden inzetten, waarmee ze het team versterken. Deze teams, die ook wel gildes, broederschappen of clans worden genoemd, kunnen alleen goed opereren als de spelers elkaar onderling ondersteunen. En deze wederzijdse ondersteuning wordt ook aangemoedigd. Hoewel sommige spelers er nog steeds in hun eentje op uit trekken om computermonsters en -schurken op te sporen en te vernietigen, is de strategie van deze 'winwin-situatie'inmiddels de meest populaire spelstrategie geworden onder spelers van computerspellen. Effectieve langdurige relaties zijn altijd gebaseerd op wederzijds voordeel. Effectieve langdurige relaties vragen dus een WIN-WIN mentaliteit. 5. Eerst begrijpen dan begrepen worden Succesvolle spelers zorgen ervoor dat ze de behoeften en motieven van hun medespelers (én van hun potentiële tegenstanders) begrijpen, voordat ze zich aansluiten bij een bepaald team of meedoen aan een bepaalde actie. Spelers die niet naar anderen luisteren, maar uitsluitend doen wat ze zelf willen, hebben bijzonder weinig succes bij het spelen van multiplayer games (en natuurlijk ook in het gewone leven). Communicatie tussen twee of meer spelers is de essentie van de moderne computergame. 6. Werk synergetisch Synergetisch werken is zoeken naar nieuwe combinaties of strategieën die het samenwerkingsverband sterker maken dan de som van de afzonderlijke delen. Spelers van computergames zijn voortdurend aan het experimenteren, creëren en samenwerken op manieren die de ontwerpers van de spellen niet hadden kunnen voorzien. De moderne games moedigen creatieve samenwerking aan door hun aanpasbare architectuur. Deze biedt spelers de mogelijkheid en stimulans om al hun creativiteit en inventiviteit aan te wenden tijdens de game. 7. Voortdurende verbetering De laatste gewoonte van zeer succesvolle mensen is om hun vaardigheden steeds verder aan te scherpen. Hiermee bedoelt Covey dat succesvolle mensen voortdurend bezig zijn om de vaardigheden die ze hebben, te verbeteren en om nieuwe vaardigheden te leren. Er is geen enkele groep die dat beter doet dan de groep 'gamers'. Zij proberen steeds het volgende niveau met een hogere

8 moeilijkheidsgraad te bereiken en zijn daarom voortdurend bezig met het oefenen en het verbeteren van hun vaardigheden binnen hun computergames. 3. Opzet en uitvoering Opzet Dit is een verkennend kwalitatief onderzoek dat meer inzicht geeft in het belang van games voor jongeren en de educatieve meerwaarde van (multiplayer online) games. Een verkennend kwalitatief onderzoek zal niet alleen meer inzicht geven, maar roept daarnaast ook meer vragen op. Ik heb gekozen voor deze vorm, omdat in Nederland nog weinig onderzoek naar de meerwaarde van games voor het onderwijs is gedaan. Op deze manier is het mogelijk trends te signaleren en richting te geven voor vervolgonderzoek. Voor het onderzoek heb ik scholieren en studenten de enquête Jongeren & Games laten invullen. Tevens heb ik interviews afgenomen met verschillende mensen die in de game-industrie werkzaam zijn. Zowel de geënquêteerde jongeren als de geïnterviewde game experts hebben vragen beantwoord over de vaardigheden die door het spelen van (multiplayer online) games ontwikkeld worden. Voor het enquêteren onder jongeren was het minimale aantal respondenten gesteld op 150. Hiermee heb ik een redelijke groep scholieren en studenten van verschillende opleidingen waarop ik mijn onderzoek kan baseren. De jongeren doelgroep bestaat uit scholieren en studenten van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en gymnasium), beroepsonderwijs (mbo en hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). In dit onderzoek maak ik gebruik van de leeftijdsklassen; van 12 t/m 14 jaar, van 15 t/m 19 jaar, van 20 t/m 24 jaar, van 25 t/m 29 jaar en van 30 t/m 34 jaar. Door deze indeling in leeftijdsklassen is het mogelijk de resultaten te vergelijken met ander onderzoek van bijvoorbeeld Qrius met de publicatie Jongeren 2005, het speelveld verandert. Ik wilde op de traditionele manier enquêtes afnemen op de school of universiteit zelf, zodat ik voor vragen of opmerkingen aanwezig zou zijn en om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Deze manier moest zorgen voor een realistisch totaal beeld van de groep jongeren. Verder was het de bedoeling twee gameontwikkelaars te interviewen, die verantwoordelijk zijn voor een game waarin meerdere mensen tegelijkertijd (met en tegen elkaar) kunnen spelen. Bijvoorkeur zou het dan gaan om een commerciële game en een game die ook in het onderwijs gebruikt wordt. In de interviews staan de games centraal. Ik vraag naar de educatieve meerwaarde van de game. Ook vraag ik naar de vaardigheden die ontwikkeld worden door het spelen van de game. Ik onderzoek of de vaardigheden (individuele en groepsvaardigheden) die Marc Prensky noemt ook door de game ontwikkelaars zelf genoemd worden. Worden deze vaardigheden niet spontaan genoemd, dan noem ik de vaardigheden op, zodat degene die geïnterviewd wordt, kan reageren of het van toepassing is in de game.

9 Uitvoering De uitvoering is succesvol verlopen. Totaal hebben 189 respondenten de enquête Jongeren & Games ingevuld. Deze enquêtes zijn ingevuld en verwerkt met behulp van SPSS in de maanden maart en april De respondenten zijn scholieren en studenten van de verschillende onderwijsinstellingen. Ik heb gekozen voor een stad en een middelgroot dorp namelijk Rotterdam en Barendrecht, zodat veel verschillende scholieren en studenten in het onderzoek zijn betrokken. Het onderzoek is gedaan in kantine s en klaslokalen op plaatsten waar het goed mogelijk was enquêtes af te nemen. In Barendrecht zijn twee vestigingen van de Christelijke Scholengemeenschap Calvijn bezocht, namelijk de vestiging Buitenoord (Botter 135) voor het vmbo en de vestiging Groene Hart (3 e Barendrechtseweg 450) voor de havo, vwo en gymnasium klassen. Voor het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs is in Rotterdam geënquêteerd. De volgende onderwijsinstellingen zijn bezocht: Hogeschool INHOLLAND Rotterdam (Posthumalaan 90) voor het hbo, het Albeda College (Baljuwstraat 2) voor het mbo en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Burgemeester Oudlaan 50) voor het wo. De bezochte vestiging van het Albeda College heeft tevens een loopbaanproject en een brede welzijnsgroep, vandaar dat de hoogst genoten opleiding van de respondenten van het Albeda Collega kan variëren van vmbo, mbo of anders, namelijk brede welzijnsgroep of loopbaanproject. De leeftijd van de respondenten varieert van 12 jaar tot 34 jaar. De verdeling tussen man en vrouw ligt dicht tegen de 50% aan. Het aantal mannelijke respondenten is 91 (48,1%) tegen 98 (51,9%) vrouwen. Leeftijdsklassen Wat is je hoogste opleiding die je nu volgt of gedaan hebt? jaar Opleiding jaar vmbo havo jaar vwo 40 gymnasium jaar mbo Frequency jaar jaar jaar jaar jaar Frequency 10 0 vmbo havo vwo gymnasium mbo hbo wo Anders, nl Leeftijdsklassen jaar Count 40 hbo wo Anders, nl In februari 2006 ben ik in contact gekomen met verschillende professionals, die in de gameindustrie werken. Wouter Leenards is game ontwikkelaar en heeft samen met zijn broer Mark het virtuele handelsspel Miniconomy ontwikkeld. Wouter Leenards heb ik mogen interviewen op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Miniconomy wordt ook in het onderwijs gebruikt, hiervoor is een Management Module ontwikkeld. Verder heb ik een telefonisch interview kunnen houden met Barry Hoffman. Barry Hoffman is marketing manager van de Spellborn International Ltd, dat gevestigd is in Den Haag. Spellborn International Ltd. ontwikkelt de fantasy MMORPG The Chronicles of Spellborn (TCoS). Beide games zijn geschikt voor dit onderzoek. Daarnaast heb ik een extra interview gehouden op de werkplek van Rick van der Wal en Jelle Hermus, die de game Kies jij zelf hebben ontwikkeld. Kies jij zelf is ontwikkeld door het Reclamebureau VDM gevestigd te Rotterdam en maakt deel uit van een lespakket. Het initiatief is ontstaan als reactie op de uitval van leerlingen van het vmbo en het mbo in Rotterdam. De game heeft een duidelijke (educatieve) boodschap in tegenstelling tot de eerder genoemde games. De reacties van de geïnterviewde geven meer inzicht in de educatieve meerwaarde van het spelen van (multiplayer online) games. Iets dat mij opviel tijdens mijn

10 onderzoek was het enthousiasme waarmee gameontwikkelaars en jongeren over games vertelden. 4. Resultaten en analyse 1. Wat is de rol die multiplayer online games spelen in het leven van jongeren die deze games spelen? 2. Wat is de educatieve meerwaarde van het spelen van multiplayer online games? De resultaten van dit onderzoek zijn voortgekomen uit de gestelde onderzoeksvragen. Eerst beschrijf ik aan de hand van deze resultaten wat het belang is van games voor jongeren. Aan de hand van de vaardigheden die Prensky noemt kijken we naar de educatieve waarde van games volgens jongeren. Na de resultaten van de enquêtes kunnen we ook gaan kijken naar de mening van de experts aan de hand van de resultaten uit de interviews met gameontwikkelaars. Dit doen we onder de kop educatieve waarde volgens experts. 4.1 Belang van games voor jongeren We kunnen een beter beeld krijgen van de rol die (multiplayer online) games spelen in het leven van jongen door naar verschillende aspecten te kijken. Deze aspecten belichten onder andere de game-ervaring, de tijdbesteding van het gamen, favoriete games en gameplatforms, game activiteiten van jongeren en wat zij leuk en nuttig vinden aan het spelen van games. Game ervaring Leeftijdsklassen * Speel jij wel eens multiplayer games via het Internet? Crosstabulation Count Leeftijdsklassen Total jaar jaar jaar jaar jaar Speel jij wel eens multiplayer games via het Internet? Ja Nee Total C o u n t Game ervaring? Nee Ja vmbo vwo mbo wo havo gymnasium hbo Anders, nl Wat is je hoogste opleiding die je momenteel volgt of gedaan hebt? * Zit jij momenteel in een game clan? Crosstabulation Count Wat is je hoogste opleiding die je momenteel volgt of gedaan hebt? Total vmbo havo vwo gymnasium mbo hbo wo Anders, nl Zit jij momenteel in een game clan? Ja Nee Total Heb jij wel eens een game gespeeld? Totaal zeggen 88,4% van de respondenten wel eens een game gespeeld te hebben. Voor 11,6% van de respondenten was dit gelijk de laatste vraag, want die zeggen nog nooit een game gespeeld te hebben. Dit zijn voornamelijk studenten. De volgende gegevens gaan over de genoemde 88,4% van de respondenten. Met uitzondering van 2 mensen in een vwo klas heeft iedere scholier(e) in het voortgezet onderwijs wel eens een game gespeeld (zie

11 staafdiagram) te zien is. Ook in de leeftijdsklasse van 12 tot en met 14 jaar heeft iedereen wel eens een game gespeeld. Speel jij wel eens een multiplayer game via het Internet of LAN en zit jij in een gameclan? De respondenten werd gevraagd of ze wel eens een multiplayer game gespeeld hadden via het Internet of LAN (Local Area Network) en of ze op het moment deel uitmaakte van een clan. Een clan is een team van spelers, die regelmatig een game spelen via het Internet. Meer dan de helft van de respondenten (62%) geeft aan wel eens een multiplayer game via het Internet gespeeld te hebben. Via een LAN is het aantal 27,8% van de respondenten. Opvallend is het aantal respondenten dat in een clan speelt, namelijk 23,9% waarvan zes vrouwen zijn. Vind jij jezelf een gamer? De respondenten die geantwoord hebben op de vraag; Vind jij jezelf een gamer? heeft 38,9% met ja en 61,1% met nee geantwoord. De meeste mannen (59,8%) vinden zichzelf een gamer, dit in tegenstelling tot de vrouwen waarvan de meeste (85%) zichzelf geen gamer vinden. De meeste respondenten vinden zichzelf wel of geen gamer, omdat ze vinden dat ze veel of juist weinig gamen. Ook werden er een aantal andere redenen genoemd. Twee meiden van 13 en 16 jaar gaven aan zichzelf soms een gamer te vinden en vond een meisje van 13 jaar zichzelf geen gamer, omdat ze vindt dat ze niet echt spelletjes speelt, alleen veel Sims 2. Hieruit blijkt dat de populaire game de Sims niet door iedereen wordt ervaren als een echte game. Tijdbesteding gamen Hoeveel uur per week besteed jij ongeveer aan gamen? Hoeveel uur per dag besteed jij ongeveer aan gamen?,00,50 1,50 2,50 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 13,00 15,00 20,00 26,00 30,00 36,00 58,00,00,10,17,25,33 1,00 2,00 3,00 4,00 7,00 10, Percent Percent Gemiddeld aantal uur per week naar opleidingsniveau Gemiddeld aantal uur per dag naar opleidingsniveau wo 3,7 wo 0,6 hbo 3,3 hbo 0,7 mbo 6,2 mbo 2,0 gymnasium 8,3 gymnasium 1,3 vwo 7,4 vwo 2,3 havo 5,8 havo 1,2 vmbo 17,6 vmbo 2,6 Gemiddeld aantal uur per week naar leeftijdsklassen Gemiddeld aantal uur per dag naar leeftijdsklassen jaar jaar 1, jaar 11, jaar 2, jaar 4, jaar 0, jaar 5, jaar 0, jaar 0, jaar 0

12 Hoeveel uur per week en hoeveel uur per dag besteed jij ongeveer aan gamen? Scholieren en studenten besteden gemiddeld per dag ongeveer 1,5 uur aan gamen. Per week besteden zij ongeveer 8 uur gemiddeld aan gamen. Het aantal respondenten dat ongeveer 0 uur per dag besteed aan het spelen van games uitgedrukt in een percentage is 19,3. Per week is dit percentage slechts 7,1%. Het verschil is wellicht te verklaren, doordat deze respondenten op verschillende dagen wel of geen games spelen. De respondenten die ooit wel eens een game gespeeld hebben, maar per week geen tijd besteden aan gamen is 7,1%, terwijl 92,8% van de respondenten wel tijd per week besteden aan gamen. Per dag besteden 80,7% van de respondenten tijd aan spelen van games. Verder is de kans groot dat niet het opleidingsniveau, maar de leeftijd van invloed is op de tijdbesteding. De verschillende opleidingsniveau s in het voortgezet onderwijs lijken geen invloed te hebben op de tijd die aan gamen besteed wordt. We zien namelijk geen duidelijk verschil in de tijd die besteed wordt aan gamen tussen de scholieren van het gymnasium en het vwo en tussen de scholieren van de havo en het vmbo. Kijken we naar de verschillende opleidingsniveau s, dan zien we aan het gemiddeld aantal uur dat per week en dag besteed wordt aan gamen pas echt een verschil tussen het voortgezet onderwijs samen met het mbo en het hoger- en wetenschappelijk onderwijs. De studenten van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs zijn weer een stuk ouder, dan de scholieren van het voortgezet onderwijs (en vaak het mbo). Hierdoor ontstaat het vermoeden dat de leeftijd wel van invloed is op de tijd die aan het gamen besteed wordt. We zien inderdaad dat de hogere leeftijdsklassen veel minder tijd aan gamen besteden, dan de lagere leeftijdsklassen. Vermoedelijk is hier sprake van een generatieverschil. Games en gameplatforms Wat is jouw favoriete game aller tijden en welke game speel jij het meest? Op deze twee open vragen hebben 148 respondenten 77 verschillende gametitels genoemd. Opvallend is dat een game ver boven alle andere games uitsteekt. De Sims 10 staat op eenzame hoogte, omdat het voor de meeste respondenten (17%) de favoriete game aller tijden is en het meest gespeeld wordt. Hiervoor zijn de vrouwelijke respondenten verantwoordelijk, namelijk 37,3% van de vrouwen koos de Sims als favoriete game (geen mannelijke respondent koos hiervoor) en 32.4% van de vrouwen speelt de Sims het meest (dat verder nog geldt voor twee mannelijke respondenten). De Sims is een opvallende game. Het is een populaire game onder vrouwen en wordt ook niet altijd gezien als een game (zie vraag: Vind jij jezelf een gamer? ). Naast de Sims zijn ook veel andere games genoemd en komen overeen met de game genres die graag gespeeld worden. Een aantal respondenten noemden meer dan een game per vraag. Ik heb gekozen de eerst genoemde game in een reeks van antwoorden te verwerken, omdat die game waarschijnlijk de favoriete game aller tijden is en het meest gespeeld wordt. 10 De Sims is een simulatiegame waarin de speler voor zichzelf doelen bepaald en niet opgelegd krijgt vanuit het spel. De speler kan de Sims (gamekarakters) op verschillende manieren gelukkig maken en zelf creatief de huizen waarin de Sims wonen ontwerpen en bouwen. Het doet denken aan een interactieve poppenkast of speelgoed, waarin de poppen (de Sims) een eigen leven leiden met een vrije wil waarop de speler invloed kan uitoefenen.

13 Van welke game genre(s) speel jij graag games? Gemiddeld genomen gaven de respondenten vier (4,4) game genres aan, die ze graag spelen. De vier populairste game genres zijn achtereenvolgens racing (55,1%), simulatie (51,3%), sport (49,4%) en web games (40,4%). De racing en sport genres worden naar verhouding door mannen graag gespeeld. Zo zien we dat van de respondenten, die graag racing games spelen 68,6% man zijn en 31,4% vrouw. Dit geldt ook voor de respondenten die graag sport games spelen, waarvan de meeste mannen (74%) en in de minderheid vrouwen (26%) zijn. Terwijl de simulatie en web games naar verhouding juist meer door vrouwen graag gespeeld worden. Voor de simulatie games geven 55% vrouwen en 45% mannen van de respondenten aan graag deze games te spelen. Dit gaat ook nog op voor web games, waarbij 52,4% vrouwen en 47,6% mannen van de respondenten aangeven graag deze games te spelen. Welk(e) platform(s) gebruik jij om te gamen? Games worden gespeeld op verschillende platforms (systemen). De computer wordt door de door 85,3% van de respondenten gebruikt voor het gamen en is daarmee het populairst. De ander platforms staan op de 2 de,3 de en 4 de plaats respectievelijk de spelconsole met PlayStation 2 (41,7%), de mobiele telefoon (38%) en de draagbare spelconsole met de Game Boy Advance (25,2%). Naast de gebruikelijke spelconsoles, zoals de Xbox, PlayStation en Nintendo, gebruiken enkele respondenten ook nog de oudere spelconsoles, zoals de Super Nintendo (SNES), Dreamcast, Commodore 64 en Sega. De respondenten gebruiken meer dan een gameplatform. Gemiddeld genomen zien we dat een scholier of een student twee of drie (2,7) gameplatforms gebruikt om te gamen. Game activiteiten Spelen games ook op een andere manier een rol in jouw leven? Nee, zegt 63% van de respondenten, Ik speel alleen games. Een groot deel van de respondenten houdt zich naast het spelen van games ook op andere manieren bezig met het games. Bijvoorbeeld door het zoeken naar game informatie (via game programma s, game websites of game magazines), het maken van vrienden via games, downloaden van game mods of het maken van game levels. Leuk en nut Wat vind jij leuk aan het spelen van games? Ook op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Gemiddeld hebben de respondenten drie (3,2) argumenten gegeven op de vraag waarom gamen leuk is. De drie meest gegeven argumenten zijn; winnen (71,3%), goed worden in een game (54,8%) en creatief zijn in een game (37,6%). Eerder zagen we al dat racing, simulatie en sport games de drie populairste game genres zijn. In racing en sport games is winnen inderdaad belangrijk en maakt dus een game leuk. Creatief zijn is mogelijk in racing en sport games, maar vooral in simulatie games, zoals de Sims (de favoriete game van de meeste respondenten). De tweede reden goed worden in een game kan op elke game betrekking hebben. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan het leuk te vinden goed te worden in een game. Dit is een belangrijk argument van onderzoekers voor de toepassing van games in het onderwijs. Wat levert het spelen van games jou op?

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Wat weten we over gaming in het PO en VO?

Wat weten we over gaming in het PO en VO? Stichting Kennisnet POSTADRES Postbus 778 2700 AT Zoetermeer BEZOEKADRES Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer T 0800-KENNISNET F (079) 321 23 22 E info@kennisnet.nl www.kennisrotonde.nl www.kennisnet.nl 02.2008

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn 1 This social networking stuff is getting out of hand.. Everybody s got MySpace this, or Facebook that. Now I hear there s a special site created exclusively for astronauts SpaceBook. Steve Etzkorn The

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO.

Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO. Praktijkonderzoek naar leereffecten van het gebruik van social media in het MBO. Studie Professioneel Meesterschap Centrum voor Nascholing Amsterdam Begeleidend docent: De heer dr. B. van Veldhuizen Student:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING Bart Hufen Hoe games kunnen worden gebruikt als marketingmiddel. Bart Hufen - BrandNewGame VOORWOORD Mijn dank gaat uit naar allen die me hebben gesteund bij

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Een actieonderzoek wat is uitgevoerd in het kader van de opleiding basisschoolleerkracht ipabo, Alkmaar. Naam: Leonie Tensen (80179) Klas: L44

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit Hand-out behorende bij de training Persoonlijke Effectiviteit Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant.

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Inge Jacobs Ingejacobs3@gmail.com Master Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Universiteit Utrecht 5 april 2015 Begeleiders:

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis 25-7- 2014 Freemium Games A consumer-centric pricing analysis Jurgen Langbroek ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics of Business Marketing Supervisor: Gerhard Havranek Name: Jurgen Langbroek

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie