BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties 1. branchebulletin. woning corporaties. december An independent member of Baker Tilly International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties 1. branchebulletin. woning corporaties. december 2013. An independent member of Baker Tilly International"

Transcriptie

1 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties 1 branchebulletin woning corporaties december 2013 An independent member of Baker Tilly International

2 2 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties voorwoord Uitdaging Het landschap van woningcorporaties is veranderd. Strenger toezicht, de Wet Normering Topinkomens, wel of niet fuseren, verhuurdersheffing en het aanpassen van het businessmodel: dit zijn in een notendop enkele thema s en risico s waar woningcorporaties de komende jaren mee te maken krijgen. Om met deze uitdagingen om te kunnen gaan worden andere eisen gesteld aan corporaties, bestuurders en toezichthouders. Bestuursbezoldiging Met het akkoord over de woningmarkt wil het kabinet de doorstroming van en de dynamiek op de woningmarkt voor zowel huur, koop als bouw verbeteren. Toch zijn de eerste dilemma s nu al zichtbaar. Want waar halen kleinere corporaties bijvoorbeeld een geschikte bestuurder vandaan die past binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens? De regeling is inmiddels van tafel en de minister komt met een aangepast voorstel. Het vinden van een waardig bestuurder is en blijft geen sinecure. Zijn er wel kandidaten te vinden die in de huidige hectiek het risico willen lopen minder te gaan verdienen en meer hebben te verantwoorden dan bijvoorbeeld de leden uit het managementteam? verhuureenheden. Terwijl juist kleine corporaties de beste kennis van de plaatselijke huur- en koopmarkt hebben. Hun lokale en regionale verankering is groot en het samenspel met gemeenten innig. In het onlangs gepresenteerde model van de regiecorporatie worden corporaties gedwongen lean and mean te werken, en daarmee veel uit te besteden. Als je goed naar dat model kijkt en dat afzet tegen de huidige werkwijze van veel kleinere corporaties, dan zie je dat het regiomodel zijn werking daar al heeft aangetoond. Op veel taken is beknot, veel is uitbesteed. De directeurbestuurder is een duizendpoot, de verbindende schakel tussen de verhuur-, de onderhouds- en de algemene tak. Een brede en veelzijdige taak die het gezicht en het functioneren van de corporatie bepaalt. Kwaliteit verloochent zich niet en daar hoort een passend beleid van de minister en een passend beloningspakket voor de bestuurder bij. Uitdagingen zijn er ook op het gebied van zorgvastgoed en het beveiligen van uw data. In dit branchebulletin leest u daar meer over. Michel de Graaf Voorzitter Branchegroep Woningcorporaties Model van de regiecorporatie Als we de huidige verwachtingen moeten geloven dan is een corporatie pas efficiënt en effectief genoeg om zich van haar taken te kwijten bij een minimale omvang van 7500

3 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties 3 inhoud 04 seniorenhuisvesting Noodzaak tot risicoanalyse en beleidsaanpassing 06 subsidies voor woningcorporaties Er valt wel degelijk wat te halen 08 uit betrouwbare bron Is informatie bij u in veilige handen? 10 heffen of tillen? Wet verhuurderheffing 11 meer weten?

4 4 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties Seniorenhuisvesting Noodzaak tot risicoanalyse en beleidsaanpassing De overheid voert allerlei wijzigingen door om de stijgende zorgkosten omlaag te brengen. Dit heeft ook invloed op woningcorporaties. Weet u wat de risico s voor uw zorgvastgoed zijn en hoe u deze kunt beperken? De vergrijzing zorgt al jaren voor stijgende zorgkosten. Dit, plus de financieel-economische crisis en de maatschappelijke trend dat ouderen langer thuis willen blijven wonen, noodzaakt de overheid tot wijzigingen in regelgeving om de zorgkosten omlaag te brengen. Deze wijzigingen zijn van grote invloed op woningcorporaties. In totaal zijn de corporaties eigenaar van ongeveer verzorgingseenheden en vele verpleeghuisplaatsen. De maatregelen raken ook de niet specifiek op ouderen ingerichte woningen ( regulier vastgoed), die door woningcorporaties worden verhuurd. 2. Herziening zorgzwaartepakketten Bepaalde cliënten die op grond van de oude regelgeving recht hadden op lichtere langdurige zorg vanuit de AWBZ, zullen die zorg zelf moeten financieren of een beroep moeten doen op bijvoorbeeld voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Omdat ouderen tegenwoordig langer in de bestaande woning blijven wonen, wordt verwacht dat op de korte termijn de vraag naar intramurale zorg zal dalen. Op de lange termijn zal de vraag naar intramurale zorg juist weer toenemen. Oorzaak hiervan is de sterke toename van het aantal 80-plussers (van in 2012 naar 1,25 miljoen in 2030). 3. Scheiden, wonen en zorg Om bewoners van intramurale instellingen meer keuzevrijheid te geven en te zorgen dat zorginstellingen meer rekening kunnen houden met de woonwensen van bewoners, wordt de zorg gescheiden van het wonen. Ook budgettaire redenen spelen hierbij een rol. Dit houdt in dat de bewoners zelf de huurlasten moeten betalen en dat de zorg separaat in rekening wordt gebracht. De belangrijkste wijzigingen 1. Normatieve Huisvestingscomponent Voor de financiering van de huisvestingslasten door zorginstellingen is de normatieve huisvestingscomponent (NHC) ingevoerd. De financiering van deze lasten wordt opgenomen in het cliënttarief. Voorheen gebeurde dit op nacalculatiebasis tegen een vaste vergoeding. Er geldt een overgangstermijn waarbij het stapsgewijs van tachtig procent nacalculatie en twintig procent NHC in 2013 naar honderd procent NHC in 2019 gaat. Dit leidt tot minder zekerheid en daarmee tot grotere financiële risico s voor zorginstellingen. Risico s met betrekking tot uw zorgvastgoed Leegstandsrisico s nemen toe Financiering wordt lastiger Er kan aanleiding zijn tot afwaardering van het zorgvastgoed De duur van het huurcontract tussen woningcorporatie en zorginstelling is een zeer relevante factor Mogelijke strategieën met betrekking tot uw zorgvastgoed * Transformatie van verzorgingshuis naar verpleeghuis vanwege de grotere vraag naar zwaardere zorg Ombouw van verzorgingshuis naar los verhuurbare appartementen, al dan niet met zorg Gedeeltelijk afstoten van verzorgingshuiscapaciteit en thuiszorgcapaciteit uitbreiden Het alternatief inzetten van vastgoed voor bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten of bedrijven * Bron: Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ, ING Economisch Bureau, juni 2013

5 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties 5 Hoe kan Baker Tilly Berk u helpen? Wat betekent dit voor uw zorgvastgoed? De aangekondigde maatregelen kunnen de financiële positie van een zorginstelling onder druk zetten. Dat brengt (financiële) risico s inzake leegstand, incasso en financiering, voor u als verhuurder met zich mee. Om die risico s te verkleinen of te vermijden, zijn er diverse scenario s denkbaar met betrekking tot uw zorgvastgoed. Denk hierbij aan het ombouwen van een verzorgingstehuis naar los verhuurbare appartementen. Wat betekent het voor uw regulier vastgoed voor senioren? Afhankelijk van de samenstelling van uw bezit (wel of geen lift, grondgebonden of gestapeld) en de vraag en het aanbod, zijn er waarschijnlijk ook omvangrijke aanpassingen en investeringen nodig aan uw senioren vastgoed. Langer in de bestaande woning blijven wonen, leidt tot meer individuele aanpassingen. Deze zijn relatief kostbaar in vergelijking met aanpassingen aan een verzorgings- of verpleeghuis. Bovendien is het doorberekenen van de aanpassingen in de huur niet altijd volledig mogelijk. Bij nieuwbouw is het van belang meer flexibiliteit in het bouwontwerp te realiseren. Op die manier kan ombouw naar andere bestemmingen eenvoudiger worden gerealiseerd. Deze investeringen worden (deels) ondersteund vanuit de WMO of gemeenten. Maar door de beleidsvrijheid kan dit per gemeente verschillen. Daarnaast is het de vraag of gemeenten, vanwege de bezuinigingen die ook hen raken, voldoende middelen beschikbaar kunnen stellen. Voor zowel regulier vastgoed als zorgvastgoed, zorgen de ontwikkelingen ervoor dat de samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen nog meer van belang is dan voorheen. U zult, als woningcorporatie uw strategie opnieuw moeten beoordelen. Zowel via een risicoanalyse van het aanwezige zorgvastgoed, als een analyse van de impact van de ontwikkelingen op het terrein van de seniorenhuisvesting. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de lokale vraag naar en het aanbod van seniorenwoningen. Vanuit onze branchegroepen Zorg en Woningcorporaties kunnen wij u ondersteunen bij de uit te voeren analyses en zo bijdragen aan een goed onderbouwde besluitvorming. Meer weten? Wij adviseren woningcorporaties te analyseren wat de impact is van de ontwikkelingen op het gebied van seniorenhuisvesting. Neem voor meer informatie contact op met Robert Buitenhuis, senior manager accountant, T of

6 6 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties Subsidies voor woningcorporaties Er valt wel degelijk wat te halen Woningcorporaties maken slechts in beperkte mate gebruik van subsidies. Zonde, want er zijn nog steeds veel subsidiekansen. De Miljoenennota 2014 benoemt nieuwe kansen op het gebied van energie en zorg. De juiste aanvraag en een goede verantwoording? Daar zorgen wij voor!

7 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties Of u als woningcorporatie nu werkt aan energiebesparing, het toepassen van innovatieve technologie of vernieuwende zorgconcepten: gebruikmaken van subsidies betekent dat u samen met de verstrekker van de financiële middelen (en soms met andere partijen) werkt aan projecten die ertoe doen. En samen met andere partijen oplossingen vindt voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Gemeente en provincie: inspelen op de participatiesamenleving Een goede samenwerking met lokale en regionale overheden is uiterst belangrijk voor woningcorporaties. En het wordt nóg belangrijker. Zo zet de Miljoenennota in op decentralisatie en de participatiesamenleving. Dat moet lokale partijen dichter bij elkaar brengen en daarmee ook een gezamenlijke financiering van projecten van lokale en regionale subsidies. 30 miljoen euro beschikbaar. Ook de provincie speelt hierin een rol. Denk bijvoorbeeld aan provinciaal beleid op het gebied van krimp, innovaties en energie. Provincies kunnen hiervoor subsidies verstrekken of projecten cofinancieren. Rijk en Europa: extra geld voor duurzaamheid en energiebesparing Het Rijk stelt nog steeds subsidies en fiscale faciliteiten (belastingaftrek) beschikbaar voor personeelskosten en technologische innovaties. Onder meer voor scholing en het in dienst nemen en hebben van speciale doelgroepen, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten. Er is in 2014 extra geld voor duurzaamheid en energiebesparing. Het onlangs gesloten Energieakkoord bevat 400 miljoen euro subsidie voor woningcorporaties voor investeringen in energiebesparende maatregelen in de bestaande sociale woningvoorraad. Hoe kan Baker Tilly Berk u helpen? Naast een goede kennis van subsidies, een goed verhaal, de juiste contacten en een sterke businesscase zijn meer zaken van belang om geld te verwerven. Uniek aan de aanpak van Baker Tilly Berk is dat wij ons niet alleen op de voorkant richten: het binnenhalen van subsidies. Wij zorgen ook voor de verantwoording, want er gelden vaak allerlei verantwoordingseisen waaraan u moet voldoen. Dit begint eigenlijk al op het moment dat u met een subsidietraject start. Wij adviseren u van vanaf het allereerste begin tot en met het einde van het subsidietraject. Ook beoordelen we of de eisen waaraan u moet voldoen consequenties hebben voor bijvoorbeeld de inrichting van uw administratieve organisatie. Een voorbeeld is de oproep van het kabinet aan zorgprofessionals, mantelzorgers, zorgverzekeraars, gemeenten en dienstverleners om langer thuiswonen mogelijk te maken. Vreemd genoeg worden woningcorporaties in de Miljoenennota niet met naam genoemd, terwijl de corporaties een belangrijke bijdrage leveren aan dit dossier. Het samen met een gemeente ontwikkelen van projecten kan leiden tot financiering, bijvoorbeeld uit de extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor wijkverpleegkundigen (200 miljoen euro) of sociale wijkteams (50 miljoen euro). Zie ook het artikel over seniorenhuisvesting in dit bulletin. Een ander voorbeeld is energiebesparing. Voor het indicatieve energielabel en de ondersteuning door gemeenten, stelt de Miljoenennota 2014 in totaal Op Prinsjesdag is ook de komst van het Revolving fund Energiebesparing verhuurders aangekondigd. Het Rijk stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing en vanuit de markt wordt een drie keer zo grote bijdrage aan het fonds verwacht. Uit de Miljoenennota blijkt verder dat de Milieu Investeringsaftrek (MIA) vanaf 2014 ook toegankelijk is voor woningcorporaties die asbestdaken saneren. Meer weten? Wilt u weten of u geld laat liggen en wilt u eventuele aanvragen goed verantwoorden? Neem voor meer informatie contact op met Robert Buitenhuis, senior manager accountant, T of De Europese Unie zet vooral in op een duurzame samenleving. Er zijn onder andere subsidies voor scholing, innovaties en een koolstofarme samenleving. Soms vraagt dat samenwerking met buitenlandse partijen, soms ook niet.

8 8 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties Uit betrouwbare bron Is informatie bij u in veilige handen? Digitaal communiceren met huurders, servers die in de cloud zijn ondergebracht. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de informatiebeveiliging bij uw corporatie? Hoe is de beveiliging van uw data geregeld? IT is ook binnen de woningcorporatiesector aan een onstuitbare opmars bezig. Steeds meer systemen en betrokken partijen worden digitaal met elkaar verbonden. Wat begint met een website en het digitaal communiceren met huurders, gaat tegenwoordig al een stuk verder. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een reparatieverzoek van een huurder volledig automatisch bij de betreffende aannemer in te dienen. Een andere ontwikkeling is de locatie waar de software draait. Tot een paar jaar geleden had iedere woningcorporatie zijn eigen serverpark. Momenteel heeft menig corporatie zijn servers in de cloud ondergebracht. Waarom informatiebeveiliging? Voor een woningcorporatie betekent informatiebeveiliging: het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om huurders de juiste diensten te kunnen aanbieden. De afgelopen jaren zijn diverse instanties (gemeenten, Diginotar, KPN en enkele online webwinkels) negatief in het nieuws gekomen naar aanleiding van een beveiligingsincident. Als woningcorporatie wilt u niet in dit rijtje terechtkomen. En niet alleen vanwege de imagoschade die u oploopt. Meer dan de helft van de getroffen organisaties ondervindt forse financiële schade door cybercrime of uitvallende IT-systemen. Adequate beveiliging van informatie en van systemen is dus een must. Mogelijke risico s Bij informatiebeveiliging moet u niet alleen denken aan beveiliging tegen digitale inbraken van buitenaf, maar ook aan uitval van apparatuur (downtime en data recovery), virussen, spyware en het ontvreemden van bedrijfskritische gegevens door medewerkers. Risico s waar een woningcorporatie mee te maken kan krijgen zijn onder meer: De woningcorporatie beschikt over (privacygevoelige) informatie die beschikbaar komt voor derden. De gegevens van huurders worden onterecht aangepast. Koppelingen tussen systemen en/of applicaties functioneren niet goed. Er staan onjuiste gegevens op een webportal of er vindt onjuiste communicatie plaats vanuit de webomgeving. Belangrijke systemen zijn niet beschikbaar. Wat kunt u doen? De meest gehanteerde oplossing voor woningcorporaties is de implementatie van de Code voor Informatiebeveiliging (ISO27001/ISO27002). Deze code beschrijft alle normen en maatregelen die van belang zijn voor het realiseren van een afdoende niveau van informatiebeveiliging en wordt uitgebracht door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Wellicht is uw corporatie in het verleden ooit gestart met de implementatie, maar heeft u dit nooit afgerond. Baker Tilly Berk kan u helpen om uw organisatie gereed te maken voor de implementatie van de Code voor Informatiebeveiliging om zo uw informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen. Nulmeting en bewustwording Onze adviseurs starten doorgaans met een nulmeting. De nulmeting bestaat uit een risicoanalyse en een beoordeling of de onderkende risico s zijn afgedekt door beheersmaatregelen. Het maakt inzichtelijk waar uw organisatie staat, welke zaken op orde zijn en waar aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarnaast wordt via de nulmeting duidelijk welke afbakening plaatsvindt en welke documentatie nodig is. Denk hierbij aan: weten welke processen ge-

9 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties 9 toetst moeten worden, het verzamelen/ opstellen van (proces)beschrijvingen en het vastleggen van ongeschreven regels ten aanzien van beheerwerkzaamheden. Naast de nulmeting is het bewustwordingstraject een belangrijk onderdeel van de implementatie van informatiebeveiliging. Veel risico s kunnen door systeemtechnische maatregelen afgedwongen worden, maar de medewerker blijft vaak de zwakste schakel. Daarom heeft de mens in dit proces onze speciale aandacht. Wie is verantwoordelijk voor informatiebeveiliging? Informatiebeveiliging klinkt voor velen als de verantwoordelijkheid van de IT-manager. Baker Tilly Berk is van mening dat de implementatie van de Code voor Informatiebeveiliging een veel breder spectrum vraagt dan alleen de IT-afdeling. Ook de afdelingen HR, facilitaire zaken en de lijnmanagers zijn betrokken bij de implementatie. Daarnaast betreft het alle medewerkers binnen de organisatie, van uitvoerend tot midden en hoger management. Tenslotte gaat het bij de implementatie van de Code over alle informatie binnen de organisatie: informatie op papier, digitale en mondelinge informatie. Een succesvolle implementatie van de Code voor Informatiebeveiliging vraagt draagvlak van het hoogste management. Meer weten? Wij adviseren organisaties bij het formuleren van het informatiebeveiligingsbeleid en brengen uw zwakke plekken, gegevensstromen en processen in kaart. Wat betekent een nulmeting voor uw organisatie? Neem voor meer informatie contact op met een van de adviseurs van IT Advisory: Kees van Diepen, of Raymond de Keijzer, Zij zijn ook telefonisch bereikbaar: T

10 10 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties Wet verhuurderheffing Heffen of tillen? Het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing heeft de afgelopen maanden al tot de nodige commotie geleid. Er zijn ook forse fiscale consequenties. Belastingadviseur Rob Perik vertelt er meer over. De grootste commotie onder woningcorporaties lijkt inmiddels geluwd, maar men heeft sterk het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Ook zitten er nog fiscale addertjes onder het gras. Over de gevolgen voor particuliere beleggers is tot nu toe weinig ophef geweest. Toch zal de particuliere sector de komende jaren honderden miljoenen moeten ophoesten. Uit hypothetische berekeningen van Baker Tilly Berk blijkt dat er voor vastgoedbeleggers aanzienlijke belastingverhogingen aan gaan komen. Als de verhuurderheffing bij de inkomstenbelasting (Box 3) of vennootschapsbelasting wordt geteld, is de uitkomst opvallend. Bij een bezit van elf woningen vlak onder de huurgrens, stijgt de belastingdruk met twee procent voor particulieren en één procent voor bv s. Maar bij een bezit van beduidend meer woningen stijgt de belastingdruk bij particuliere beleggers uiteindelijk met bijna twintig procent en bij bv s met bijna tien procent. Deze belastingeffecten doen zich niet voor bij de belegger die evenveel woningen bezit, maar deze verhuurt voor meer dan 681,02 euro per maand. Verlaging van de heffing De verhuurderheffing moet in 2014 ruim 1,1 miljard euro opbrengen. Dat bedrag loopt in de jaren daarna op tot maar liefst 1,7 miljard. Niet voor niets is er veel aandacht voor de onlangs aangekondigde verlaging van de heffing. Want verhuurders die investeren in Rotterdam-Zuid of in krimpregio s kunnen voor een verlaging van de heffing in aanmerking komen. Dat geldt ook voor investeringen in de transformatie van vastgoed met nietwoonfunctie naar woonfunctie. Voorkom dubbele heffing De verhuurderheffing is uiteraard ook van toepassing voor buitenlandse partijen die Nederlands vastgoed onder de huurgrens bezitten. Voor hen is het extra opletten, omdat onze belastingverdragen het begrip verhuurderheffing niet kennen. En dan ligt dubbele belastingheffing op de loer. Het wachten is op de eerste rechtszaken in verband met rechtsongelijkheid. Dat kan ook voor woningcorporaties gevolgen hebben. Al met al is over de verhuurderheffing het laatste woord nog niet gezegd. Meer weten? Wij adviseren u alvast naar de fiscale gevolgen van de verhuurderheffing te kijken. Wat kunt u als woningcorporatie verwachten of doen? Neem contact op met Rob Perik, partner belastingadviseur, T of

11 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties 11 meer weten? Neem contact op met de Branchegroep Woningcorporaties michel de graaf partner accountant T of Den Haag Robert Buitenhuis senior manager accountant T of Den Haag marcel huisman partner accountant T of Nijmegen bart bos partner belastingadviseur T of Amsterdam ARNO VAN DER HEIJDEN partner accountant T of s-hertogenbosch JAYANT RAKHAN partner Btw- adviesgroep T of Utrecht rik opendorp senior manager accountant T of Breda

12 12 BTB Branchebulletin 2013 Woningcorporaties colofon Aan dit bulletin werkten mee Robert Buitenhuis, Michel de Graaf, Kees van Diepen, Raymond de Keijzer, Rob Perik, Baker Tilly Berk Communicatie, Lonneke Kranendonk (Label, Arnhem) Ontwerp EersteHulpBijDesign Drukwerk Graficiënt Printmedia, Almere Aan de samenstelling van deze uitgave wordt veel zorg besteed. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden. Gezien het min of meer algemene karakter van de inhoud kan niet worden ingestaan voor toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties. Na verkregen schriftelijke toestemming is overname van tekst toegestaan, mits integraal en met bronvermelding. Dit branchebulletin is een uitgave van Baker Tilly Berk N.V. CONTACTGEGEVENS Baker Tilly Berk Branchegroep Woningcorporaties Scheveningseweg KZ Den Haag Postbus CK Den Haag

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Auteur: Lars Brugman 1 Datum: 2 februari 2015 Deze publicatie in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg opgesteld en gebaseerd op een eerdere publicatie van het Kadaster in de Barometer

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Inhoud Resume uitgangspunten extramuralisering Effecten voor de Stadsregio Ontwikkelingen vraagkant Ontwikkelingen

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Maurits Jansen, manager Vastgoed & ICT bij de zorginstelling Abrona Abrona is een christelijke organisatie die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg

Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg Hoe maak ik mijn zorgvastgoed toekomstbestendig? Mr. Remco Vissink 18 september 2014 Even voorstellen Remco Vissink Advocaat/partner bij DUDOK Bouw-

Nadere informatie

WORKSHOP WONEN EN ZORG

WORKSHOP WONEN EN ZORG WORKSHOP WONEN EN ZORG 4 OKTOBER 2016 September 2013 WAT GAAN WE DOEN Inleiding Hervorming Langdurige Zorg Financiering Zorg en Zorgvastgoed Effecten Wat betekent dit voor corporaties Aantal praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht BIJLAGE I BIJ 10D0028443 Juli 2010 de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht Berekeningen ter bepaling van het boekwaardeprobleem van corporaties Samenstelling Aedes

Nadere informatie

BAKER TILLY BERK Branchebulletin

BAKER TILLY BERK Branchebulletin BAKER TILLY BERK Branchebulletin WONING CORPORATIES JULI 2012 BTB BRANCHEBULLETIN 2012 3 INHOUDSOPGAVE PAGINA 04 RJ 645 EEN TOELICHTING OP DE NIEUWE RICHTLIJN JAARVERSLAGLEGGING VOORWOORD Wij adviseren

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Zorg voor corporatiebezit

Zorg voor corporatiebezit Zorg voor corporatiebezit Juni 2015 Duidelijk. DTZ Zadelhoff www.dtz.nl Het speelveld en de veranderingen in het zorglandschap De rol van woningcorporaties op het gebied van zorgvastgoed staat onder druk

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Doel, resultaat & uitgangspunten Inhoudelijke visie m.b.t. zorg(leefbaarheid)

Nadere informatie

BAKER TILLY BERK Branchebulletin

BAKER TILLY BERK Branchebulletin BAKER TILLY BERK Branchebulletin ZORG JULI 2012 2 BTB BRANCHEBULLETIN 2012 ZORG ZORG BTB BRANCHEBULLETIN 2012 3 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Baker Tilly Berk, uw financiële sparringpartner in de zorg Door technologische

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 Arthur van Iterson kw8 Project- en Conceptontwikkeling 06-31927552 Ellis Brinkman LS Projectmanagement

Nadere informatie

BAKER TILLY BERK Branchebulletin WONING CORPORATIES APRIL 2013

BAKER TILLY BERK Branchebulletin WONING CORPORATIES APRIL 2013 BAKER TILLY BERK Branchebulletin WONING CORPORATIES APRIL 2013 WONINGCORPORATIES BRANCHEBULLETIN 2013 3 VOORWOORD Stuurslot Het is u als automobilist misschien wel eens overkomen. Rijdend op de snelweg,

Nadere informatie

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING Corporaties waren vroeger verzot op hun zorgvastgoed. Een stabiele huurder, stevige inkomsten en een langjarig contract. Geen omkijken naar. Hoe anders is het

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Woningbeheer vanuit de doelstelling

Woningbeheer vanuit de doelstelling d Woningbeheer vanuit de doelstelling Werkcongres Halveer je beheer? Efficiënt en effectief woningbeheer in een nieuwe tijd Karin E. de Graaf, directeur-bestuurder Delft, 6 juni 2013 1 Vraagje Is de (beheer)doelstelling

Nadere informatie

Dichterbij blijft in beweging. advies - begeleiding - software

Dichterbij blijft in beweging. advies - begeleiding - software Dichterbij blijft in beweging advies - begeleiding - software Slechts een klein deel van de 2450 intramurale cliënten woont en werkt op de twee voormalige instellingsterreinen. Dichterbij biedt hulp- en

Nadere informatie

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling.

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Praktijkcase Haag Wonen Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Joyce Barbier Teamleider P&O Haag Wonen werkt flexibel en kostenefficiënt door

Nadere informatie

dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers

dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers Nee Zelfde governance spelregels en verdeling verantwoordelijkheden Vastgoed is onderdeel totale bestuur, toezicht en verantwoording Ja Vastgoed is geen core

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013 Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 INHOUDSOPGAVE INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2013: VERHUURDERSHEFFING 1 3 Uitgaven verlagen 6 Inkomsten

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Ambulantisering en scheiden wonen en zorg

Ambulantisering en scheiden wonen en zorg Ambulantisering en scheiden wonen en zorg GGZ Vastgoedacademy Amersfoort Donderdag 18 april 2013 Gertjan te Hoonte ghn@tg.nl Agenda De ambulantisering in breder perspectief Transitie, ambulantisering,

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw ACHTERGROND FINANCIERING Wat u moet weten over het energiebesparingsfonds Thomas van Belzen Den Haag - Minister Blok (wonen) biedt vanaf 1 december nieuwe mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende

Nadere informatie

WHITEPAPER Model SWOT analyses real estate

WHITEPAPER Model SWOT analyses real estate WHITEPAPER Model SWOT analyses real estate AHA-Adviseurs Bezoekadres Postadres Internet T 0522 46 09 95 Achthoevenweg 8b Patrijs 29 www.aha-adviseurs.nl F 0522 46 05 15 7951 SK Staphorst 7951 VG Staphorst

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Inhoudsopgave - Historie - Kabinetsplannen - Huidige bekostiging - Verdieping V&V - Vervolgstappen Historie wonen in de AWBZ 1963

Nadere informatie

BIJLAGE I Resultaten bij 70% van maximale huur

BIJLAGE I Resultaten bij 70% van maximale huur BIJLAGE I Resultaten bij 70% van maximale huur R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V VZH HUUR: 70% awbz eigen bijdragen 732 miljoen 237 miljoen 7.240 2.340 kapitaalslastenvergoeding 61% - 545 miljoen

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

BAKER TILLY BERK Branchebulletin

BAKER TILLY BERK Branchebulletin BAKER TILLY BERK Branchebulletin WONING CORPORATIES NOVEMBER 2012 VOORWOORD Dynamiek in de bestuurskamer Regelmatig lezen we in de media over excessen in de wereld van woningcorporaties als gevolg van

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel II - Woningcorporaties ING Economisch Bureau Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Scheiden wonen zorg maakt verdere samenwerking met zorginstellingen

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 Wim Wensing Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 AMVEST: AANDEELHOUDERS, STRUCTUUR EN KLANTEN Aandeelhouders (PfZW en AEGON) Amvest Amvest Development 800 woningen in ontwikkeling (stand 31-12-2012) Development

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg in essentie geen vastgoedvraagstuk René Hendriks In essentie geen vastgoedvraagstuk Effect op de zorgexploitatie vele malen groter Zorg ontvangen in een wooncomplex Ga ik zelf verhuren? Wonen in een OF

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan.

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan. Petten, 4 juni 2014 Afdeling Policy Studies Van Tigchelaar, C. Aan Het ministerie van BZK Kopie Onderwerp Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders Aanleiding In het Nationaal energieakkoord is met de

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen De invloed ervan op strategisch vastgoedbeleid, businesscases en exploitaties in de wereld van Care en Cure

Trends en Ontwikkelingen De invloed ervan op strategisch vastgoedbeleid, businesscases en exploitaties in de wereld van Care en Cure Trends en Ontwikkelingen De invloed ervan op strategisch vastgoedbeleid, businesscases en exploitaties in de wereld van Care en Cure Lars Drijvers Nijmegen, 27 september 2017 Programma Kennismaking Trends

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Informatie is overal: Heeft u er grip op?

Informatie is overal: Heeft u er grip op? Informatie is overal: Heeft u er grip op? Zowel implementatie als certificering Omdat onze auditors geregistreerd zijn bij de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA), kan Koenen en Co zowel

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg

Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg facts and figures 2 Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg Auteurs: Dit is een uitgave

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting Willemijn Souren - la Fleur 9 april 2015 Programma Korte introductie Woonzorg Nederland Enkele cijfers De nieuwe klant De basis: het huidige

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN 8 peiling TEK ST: L ATIFA VAN HEERDE 9 CORPORATIEBAROMETER 2015 ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN Bijna 90 procent van de directeur-bestuurders van woningcorporaties verwacht dat ze meer huizen gaan verhuren

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie

Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel I - Ouderenzorginstellingen ING Economisch Bureau Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie Krimp vraagt om andere oplossingen De intramurale

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar scheidenvanwonenenzorg@tno.nl.

Nadere informatie

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 SA M ENVATTING voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers Ruimte voor zorg bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

De woningcorporatiesector in beeld 2016

De woningcorporatiesector in beeld 2016 De woningcorporatiesector in beeld 1 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) brengt jaarlijks de financiële positie en prestaties van de woningcorporatiesector in beeld. Dit gebeurt op basis van de cijfers

Nadere informatie

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen Nederland beschikt over 350 serviceflats, met opgeteld circa 40.000 appartementen5). Ooit vormden ze een breed gewaardeerd alternatief voor wonen in een verzorgingshuis. Op dit ogenblik worden nogal wat

Nadere informatie

Bijeenkomst Lang zult u wonen. 31 januari 2017

Bijeenkomst Lang zult u wonen. 31 januari 2017 Bijeenkomst Lang zult u wonen 31 januari 2017 Programma 15.20 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter, Jan Bart Wilschut 15.30 uur Opening door Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid

Nadere informatie

BAKER TILLY BERK Branchebulletin

BAKER TILLY BERK Branchebulletin BAKER TILLY BERK Branchebulletin ZORG NOVEMBER 2012 2 BTB BRANCHEBULLETIN 2012 ZORG ZORG BTB BRANCHEBULLETIN 2012 3 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Ontwikkelingen in de zorgsector: alleen de verandering is de

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Retouradres / Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Datum 6 juni 2013 Betreft vergrijzing, extramuralisering

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES WONINGCORPORATIES EN EUROPA WAT ZIJN WONINGCORPORATIES? Een woningcorporatie richt zich zonder winstoogmerk op het bouwen, beheren

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening?

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Inhoud 1. Introductie 2. Informatieveiligheid en privacy van alle kanten bedreigd 3. Het belang van privacy

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg NEN 7510: Een kwestie van goede zorg Menig zorginstelling geeft aan nog niet te voldoen aan de NEN 7510 omdat deze (nog) niet verplicht is. Wettelijk is dit wellicht het geval, maar wat nu als men dit

Nadere informatie

IT S THE ECONOMY STUPID

IT S THE ECONOMY STUPID NIEUWSBRIEF 2014 IT S THE ECONOMY STUPID TUSSEN WAARDERING EN COMMON SENSE Het begrip waarde is heel actueel anno 2014. Voor de crises was waarde heel gewoon en niet bijzonder interessant. Iedereen wist

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Meld fraude bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties 02 Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Fraude meldt u bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Nadere informatie