Jaarverslag brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

2 Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad staf 1. Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens 18 Bijlage 1 - Metterdaad projectoverzicht Bijlage 2 - Begroting Bangladesh 3

3 1. Jaarverslag 2013 >>>>>>>>>>>> India Na een mooi jubileumjaar in 2012 begonnen we aan een spannend Spannend omdat een van de programma s waarin EO Metterdaad op televisie wordt uitgezonden, Geloven op 2, nieuw is. Spannend ook omdat de economische crisis aanhoudt, en er structureel wordt bezuinigd op de publieke omroep. Wat als spannend jaar begon eindigde als een enorm gezegend jaar in meerdere opzichten. Het programma Geloven op 2 is na een aarzelende start zeer goed geland en heeft goede kijkcijfers. Ondanks de economische crisis hebben de mensen ruimhartig bijgedragen aan onze projecten. De EO heeft nog steeds de mogelijkheid om programma s op radio en TV uit te zenden die raken aan het hart van de missie van de EO en van EO Metterdaad. We kijken in grote dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. We hebben heel veel mensen in al die verschillende projecten kunnen ondersteunen via de goede partnerorganisaties waar we mee samenwerken. 4 Kengetallen over afgelopen 5 jaar (x 1.000) Giften reguliere projecten Giften noodhulpacties Totaal giften Nalatenschappen en overige baten Besteed aan projecten Aantal projecten Saldo van baten en lasten Reserves De totale opbrengst van EO Metterdaad in 2013 is uitgekomen op 5,8 miljoen! Dat is 37% boven onze begroting. De reden daarvoor is een trieste. EO Metterdaad is in 2013 twee keer in actie gekomen om noodhulp te bieden. In februari voerden we actie voor de Syrische vluchtelingen. En in november kwamen we in actie voor de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen. Via radio en TV, het Metterdaad Magazine, onze website en online campagnes stroomden de giften hiervoor binnen en waren we in staat om heel snel geld over te maken naar de partners die noodhulp verleenden. Dit jaar hebben we met BEAM, het jongerenmerk van de EO voor het eerst het hele jaar door actie gevoerd voor een thema: Moderne Slavernij. Ook hebben we dit jaar voor het eerst heel actief bij de noodhulpacties gebruikt gemaakt van Google adwords om online goed zichtbaar te zijn. Dat zorgde voor een kwart van de inkomsten voor de noodhulpactie t.b.v. de Filipijnen! Ook hebben we een Meerjarig Beleidsplan opgesteld, waarin we de koers voor de komende jaren aangeven. Stichting EO Metterdaad De stichting EO Metterdaad is onlosmakelijk verbonden met de Evangelische Omroep en raakt het hart van de missie van de omroep. Onder de naam EO Metterdaad brengt de omroep al ruim 40 jaar christelijke hulpverlenings- en zendingsprojecten onder de aandacht van het grote publiek, met fondsenwerving als belangrijk oogmerk. Even belangrijk is het doel om het grote publiek bewust te maken van grote ongelijkheid, onrecht en armoede die er nog steeds wereldwijd is. De oprichters van de EO vonden het belangrijk dat het evangelie niet alleen met woorden maar ook met daden verkondigd zou worden. Vanuit de bewogenheid van Jezus met kwetsbare mensen werd daarom in 1972, vijf jaar na de oprichting van de EO, begonnen met fondswerving via radio en televisie onder de naam EO Metterdaad. Sinds 2006 is EO Metterdaad een aparte stichting met een eigen bestuur. Deze stap was nodig in verband met de Mediawet, die striktere eisen stelt aan de nevenactiviteiten van publieke omroepen. ANBI De Stichting EO Metterdaad is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat inhoudt dat giften voor de donateurs fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI gegevens van EO Metterdaad zijn te vinden op de website van EO Metterdaad algemeen/metterdaad/over-eo-metterdaad/ EO Metterdaad voldoet hiermee aan de nieuwe ANBI wetgeving. Bestuur Het bestuur van de Stichting EO Metterdaad bestond in 2013 uit drie onbezoldigde onafhankelijke leden, die geen functies bij de EO vervullen. De drie leden zijn: de heer J.G. de Kimpe (voorzitter), de heer H.W. Hartman (penningmeester), en mevrouw M. H. van der Hoeven - Heerens (secretaris). In 2013 heeft het bestuur viermaal vergaderd, daarbij zijn onder meer de volgende zaken aan de orde geweest: Jaarverslag 2012 Omvang en besteding van de bestemmingsreserve 5

4 Jaarverslag 2013 Projectopbrengsten Werkwijze van het bestuur Meerjaren Beleidsplan Evaluatie van het fraudeprotocol Het jaarplan en de begroting Het team van Metterdaad staat onder leiding van Ben Kostwinder, manager Financiële Zaken & Bedrijfsvoering EO en EO Metterdaad. Periodiek is er overleg met het bestuur. Beleid bestemmingsreserve De bestemmingsreserve kan de Stichting EO Metterdaad inzetten voor projecten die aanvullende fondsen nodig hebben. De bestemmingsreserve (nog onbenoemd ten behoeve van projecten) bedraagt minimaal en bij voorkeur niet meer dan Als de bestemmingsreserve zich boven de ,- bevindt, worden organisaties gevraagd projectvoorstellen aan te leveren die aan de criteria van EO Metterdaad voldoen. Daarbij worden vooral die projecten gehonoreerd die moeilijk in beeld te brengen zijn, zoals zendingsprojecten en projecten in moeilijk toegankelijke landen. In 2013 zijn in dit kader onder meer projecten gefinancierd voor vervolgde christenen. Albanië 6 Samenwerking Zendtijd voor Kerken (ZvK) Vanaf 1 januari 2012 wordt het collecte moment in de radio- en TV -uitzendingen van ZvK verzorgd door EO Metterdaad. Op radio wordt er gecollecteerd voor het reguliere radio project van EO Metterdaad en op TV werd er tot en met augustus voor eigen ZvK projecten gecollecteerd en vanaf september voor het maandproject van EO Metterdaad. Kerk in Actie, EA-EZA en Prisma (KEP) Sinds 2006 werkt EO Metterdaad samen met de EA- EZA, Kerk in Actie en Vereniging Prisma om zoveel mogelijk de expertise, kennis en professionaliteit van de afzonderlijke organisaties te benutten. Zorgvuldig worden de partnerorganisaties en projecten gescreend voor de opnames zodat de fondswerving voor, en de uitvoering en de verantwoording van de projecten zo goed mogelijk geborgd zijn. Stichting EA-EZA is in 2013 ontstaan na een fusie van Evangelische Alliantie met de Evangelische Zendingsalliantie. Ze vertegenwoordigen ruim 100 deelnemers, en het gaat hierbij vooral om kleinere organisaties die actief zijn op het gebied van zending en diaconaat. Prisma is een vereniging met 19 Nederlandse lidorganisaties. Dit zijn vooral de grotere christelijke ontwikkelingsorganisaties die in de ontwikkelingslanden werken met veelal lokale partners. Ook Kerk in Actie, onderdeel van de PKN, heeft een breed lokaal partnernetwerk in ontwikkelingslanden, waaronder zowel kerken als NGO s. In het samenwerkingsverband is afgesproken dat de opbrengsten uit de fondsenwerving grosso modo in gelijke delen ten goede komen aan de drie koepelorganisaties. Daarnaast is er 10% bestedingsruimte voor projecten die door EO Metterdaad aangedragen worden en buiten de drie samenwerkingspartners ingebracht worden. Ook dit jaar heeft EO Metterdaad deze bestedingsruimte slechts ten dele benut en is de overige ruimte ter beschikking gesteld aan de partners. De samenwerking met de partners is belegd in een Convenant. Het huidige Convenant loopt door tot 31 december Elk half jaar is er overleg tussen de bestuurders van de partners en EO Metterdaad over de gang van zaken. Werkwijze EO Metterdaad Projectvoorstellen worden primair beoordeeld op de mogelijkheid tot productie voor fondsenwervende televisie, radio of voor een evenement. Voordat de definitieve besluitvorming plaatsvindt, wordt de expertise van de convenantpartners ingeroepen om vakinhoudelijk te beoordelen of de kwaliteit van het projectvoorstel en de lokale partner voldoet aan professionele normen. Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, wordt een project definitief in beeld gebracht op televisie of geselecteerd voor radio of een evenement. Het is duidelijk dat er spanning bestaat tussen het op beeld vastleggen van nood en het informeren over de benodigde hulp. Bewustwording (van de kijker en luisteraar) en fondsenwerving vragen ieder hun eigen aanpak die ten dele gecombineerd kan worden. We hebben hierover samen met Kerkinactie een werkconferentie georganiseerd met als titel Zielig of Zelfredzaam, werken aan het hele verhaal. Met professionals uit de media en ontwikkelingssamenwerking hebben we de verschillende frames doorgenomen en gesproken over de wijze van communiceren over mensen en projecten uit het zogenaamde Zuiden. De bovengenoemde spanning blijft, daar zijn we ons van bewust en we willen graag het hele verhaal vertellen: Zowel datgene wat echt zielig is maar ook datgene waaruit de zelfredzaamheid blijkt. In vergaderingen met de KEP-partners zijn gesprekken gevoerd om de inhoudelijke kwaliteit van projecten te waarborgen en tegelijk het projectselectieproces soepeler en sneller te laten verlopen. Als de opbrengsten worden verwacht die hoger zijn dan het aangevraagde bedrag voor het televisieproject, dan wordt er gezocht naar meeliftprojecten. Op deze manier wordt de meeropbrengst van de fondsenwerving verantwoord besteed. Ook na een verrassende meeropbrengst kan nog worden gezocht naar zo n meeliftproject. Criteria die daarbij gelden: een meeliftproject moet zo goed mogelijk aansluiten bij het in beeld gebrachte televisiethema en bij voorkeur in hetzelfde land, eventueel in dezelfde regio, worden uitgevoerd als het gefilmde project. De kans dat ingediende projecten meegefinancierd worden is groter naarmate het beter aansluit bij het mediaproject. Zo is de donateur ervan verzekerd dat zijn geld naar het gepresenteerde doel of naar een vergelijkbaar project gaat. Tegelijkertijd is EO Metterdaad in staat om meeropbrengsten op een verantwoorde manier uit te geven. Ook projecten die niet in aanmerking komen voor filmopnames, maar wel vergelijkbare thematiek aanpakken kunnen zo fondsen krijgen. Bij radioprojecten is de meeliftfinanciering niet aan de orde omdat de opbrengsten hier aanmerkelijk lager liggen dan bij televisie. De EO verzorgt op verschillende gebieden dienstverlening aan EO Metterdaad. Werving, administratie en support van verschillende activiteiten worden tegen kostprijs in rekening gebracht. In 2013 zijn geen vrijwilligers ingezet voor de activiteiten van de stichting. Kort overzicht van activiteiten in 2013 Radio en TV Elke week wordt van maandag tot en met vrijdag Geloven op 2 uitgezonden op Nederland 2 rond de klok van uur. Hierin is op donderdag een indringende reportage van zeven tot acht minuten over een project van EO Metterdaad te zien voorafgegaan door een spot op woensdag in hetzelfde programma. Op maandagochtend wordt het programma onderdeel van EO Metterdaad uitgezonden als herhaling. Verder wordt structureel aandacht besteed aan het maandproject in een 3 minuten durend item aan het einde van Nederland Zingt op Zondag. Elke zaterdagavond zijn op radio 5 om uur programma s van EO Metterdaad te beluisteren 7

5 Jaarverslag 2013 onder de naam Laat ons de rustdag wijden... Presentator Carla van Weelie verzorgt de meeste radio-interviews en het merendeel van de TV-reizen voor EO Metterdaad. Daarnaast worden er regelmatig andere EO presentatoren voor EO Metterdaad ingezet zoals Arjan Lock en Andries Knevel. Opnames worden ook op de website geplaatst (www.eo.nl/metterdaad). Wekelijks staat er een Metterdaad column in het programmablad Visie waarin wordt geschreven over het lopende TV project. We zijn blij dat we als EO Metterdaad in actie zijn gekomen (en nog zijn) voor de Syrische vluchtelingen. Een moeilijke ramp van een afstand bekeken: politiek, in een relatief minder arm land, waar veel moslim slachtoffers zijn en waar het einde van de ramp nog niet in zicht is. En toch, uit menselijk oogpunt, is daar een groot humanitair drama gaande waarbij 2 miljoen mensen gevlucht zijn. Velen hebben alles moeten achterlaten en weten niet weten of en wanneer ze naar huis kunnen. Aangrijpend waren de uitzendingen over de impact van de Tyfoon en vloedgolf op de Filipijnen. Dat die uitzendingen indruk maakten bleek wel uit de overweldigende reactie van de kijkers hierop. Circa mensen gaven gul! Verder was op TV onder meer aandacht voor: Een aantal projecten in Israël in het kader van het 65 jarig bestaan van de staat Het missionaire en medische werk van de GZB in Indonesië waar ze 100 jaar geleden een kerk stichten Fietsen voor een huis, in Bangladesh, Het geweldige werk van dr. Tom Catena en anderen in Zuid Soedan onder zware omstandigheden. Op radio konden meer projecten aan bod komen omdat er voor een project tweewekelijks geworven (op TV vierwekelijks). Radio volgt soms het TV project, maar biedt juist ook de mogelijkheid minder mediagenieke projecten en thema s aan de orde te stellen. Dit jaar was er onder meer aandacht voor : De opvang van baby s met hiv/aids in Oeganda Zonnepanelen voor een bijbelschool in Mali Verbetering van de levensstandaard van achtergestelde groepen in India Een centrum voor Soedanese vluchtelingen in Kairo, Egypte Kinderen helpen uit de kinderarbeid met sport en spel en juridische bijstand in Peru. Evenementen EO Metterdaad is elk jaar betrokken bij de selectie van projecten voor de Nederland Zingt-dag, EVA, het Gezinsevent, de EO Jongerendag, en de Nederland Zingt dichtbij avonden. Tijdens deze evenementen brengen we de nood van de wereld dicht bij de diverse doelgroepen. Dit jaar had EO Metterdaad een mooie prominente plek op de Nederland Zingt dag. De EO Jongerendag stond dit jaar in het teken van Moderne Slavernij, een thema dat de jongeren enorm aansprak. Nooit eerder hadden we zo n hoge opbrengst op de EO Jongerendag. Het hele jaar door heeft BEAM via diverse media aandacht gegeven aan het thema en het project. Projectbezoeken In juni en november werden projecten bezocht die door EO Metterdaad mede gefinancierd zijn in respectievelijk Zimbabwe en Bangladesh. Tijdens deze bezoeken is er met de partners besproken en bekeken wat er bereikt is met de fondsen van EO Metterdaad. Vragen die ter sprake zijn gekomen: wat ging goed, wat kan beter, welke moeilijkheden zijn er bij de uitvoering van de projecten, met wie wordt er samengewerkt, wat is de inbreng van de lokale bevolking en overheid. Het is heel stimulerend om de inzet en veerkracht te zien van de mensen die dagelijks met hun voeten in de modder staan. Metterdaad Magazine In 2013 verscheen het magazine voor het eerst 4 keer: in maart, juni, september en november. We leggen in het magazine verantwoording af over de inkomsten en uitgaven voor projecten en informeren de achterban over onderwerpen die aan de orde zijn op het gebied van zending, ontwikkelingssamenwerking, armoede en gerechtigheid. Het laatste nummer was opgenomen in het hart van het wekelijks EO magazine Visie. Op die manier waren we in staat kosten te besparen en meer mensen te bereiken met het Metterdaad Magazine. Website en sociale media De vernieuwde website van EO Metterdaad helpt om meer en betere informatie te delen met de bezoekers van de site. De digitale wereld is steeds belangrijker geworden voor het zoeken en het vinden van informatie, het doneren van geld, en voor het attent maken op activiteiten. Op de site staan onder meer de TV en Syrië radio-uitzendingen van de projecten, achtergrondinformatie en opbrengsten van projecten, meer over EO Metterdaad, actuele informatie over evenementen en noodhulpacties, en een link naar onze facebook pagina. EO Metterdaad is ook te vinden op de website van de EO, hierop is te vinden welke actuele projecten aan de orde zijn. Het aantal likes op Facebook stijgt gestaag en we zijn nu in staat om geregeld en gevarieerd berichten te plaatsen. Presentatoren die voor ons op reis zijn twitteren over hun ervaringen. Nieuw was het werken met online advertenties waardoor EO Metterdaad bij de noodhulp actie voor de Filipijnen prominent aanwezig was. Een kwart van onze inkomsten voor de noodhulpactie kwam daardoor binnen via de online actie! We hebben in 2013 veel aandacht besteed aan het cross mediaal samenwerken door verschillende afdelingen. Hierdoor werden in de diverse media uitingen het werk van EO Metterdaad en de projecten beter zichtbaar. Fondswerving overig Rondom de evenementen, de noodhulpacties en het winterproject is extra publiciteit gegeven aan de betreffende projecten. Daarnaast hebben we actiever contacten gelegd met mensen die in gesprek willen gaan over hun nalatenschap. Hiervoor is een brochure beschikbaar en zijn advertenties in Visie geplaatst. Twee collega s hebben bezoeken gebracht aan potentiële erflaters. Verder streeft EO Metterdaad ernaar het aantal structurele donateurs uit te breiden. In 2013 is er een belactie uitgevoerd waarvan de uitkomsten niet aan onze verwachtingen voldeden die om die reden niet is uitgebreid. Daarnaast is op de Nederland Zingt-dag door een team van Crystal contact gelegd met potentiële donateurs en is gewerkt met antwoordkaarten (bij evenementen en in Visie) waarbij mensen de mogelijkheid geboden werd vaste donateur te worden. Het aantal vaste donateurs is door de verschillende acties in 2013 gegroeid van 1166 in 2011 tot 1855 in 2012, tot 2331 in 2013, dit is een stijging van 26%. Grote giftgevers aan EO en EO Metterdaad zijn uitgenodigd bij de Nederland Zingtdag, de EO Jongerendag en Kerstfeest op de Dam en zo n 100 mensen hebben van die uitnodigingen gebruik gemaakt. Sommige grote giftgevers aan EO Metterdaad, zowel personen als bedrijven, hebben op hun verzoek, bezoek gehad van Carla van Weelie. Een aantal van hen gaat in februari 2014 mee op projectreis naar Oeganda. 8 9

6 Jaarverslag 2013 Bangladesh Er zijn heldere afspraken gemaakt over kosten voor fondsenwerving voor de verschillende activiteiten van EO Metterdaad: Fondswerfkosten voor radio-en tv uitzendingen blijven ongewijzigd 5%. Kosten voor fondswerving/pr voor specifieke projecten bij EO Evenementen e.d. worden toegerekend aan het betreffende project met een maximum van 20% van de inkomsten voor dat project. Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen t.o.v. het totaal van de baten is 92% t.o.v. 90% in De kosten voor de eigen fondswerving gedeeld door de baten uit eigen fondswerving is 5,9% t.o.v. 4,5% in Ontwikkeling meerjarig beleidsplan In het najaar van 2012 is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een meerjarig beleidsplan. In 2013 is het plan door het team verder ontwikkeld, met het bestuur besproken en afgerond. In het plan wordt o.a. beschreven wie we zijn en hoe we bekend willen staan in Wat we willen bereiken en met welke doelgroepen we via welke media in contact willen komen en hoe we dat kunnen bereiken. Kernwoorden daarbij zijn onder meer cross mediaal werken, maatwerk voor te onderscheiden doelgroepen, inhoudelijke kennisontwikkeling en strategisch samenwerken met partners. Het plan is leidend geweest voor het vastgestelde jaarplan Vooruitblik 2014 Als er één ding zeker is in omroepland, dan is het wel dat het nooit stabiel is. Geloven op 2 mag 5 keer per week uitzenden van dinsdag t/m zaterdag. EO Metterdaad houdt daarin haar vaste plek op donderdag. Goede projecten op Radio en TV voor het voetlicht brengen blijft onze core business. Bij Radio 5 is veel veranderd dus zijn we dankbaar dat het Metterdaad moment op zaterdagavond vooralsnog is gehandhaafd. Tegelijk is er de mogelijkheid om op andere momenten van de week aandacht te besteden aan thema s als zending, ontwikkelingssamenwerking en gerechtigheid. In 2013 hebben wij de voorbereidingen voor SEPA getroffen, dat in 2014 definitief wordt ingevoerd. Hierbij zullen wij helaas ons korte gironummer moeten inruilen voor een lang IBAN-nummer (NL88INGB ). Op alle fronten nemen we onze giftgevers mee in deze overgang. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat deze bancaire verandering invloed zal hebben op onze inkomsten De online ontwikkelingen gaan snel en daarin willen we niet achterblijven. We zullen onze aandacht op dit gebied verhogen in capaciteit van mensen en middelen. Het beheer van onze website en sociale media blijven een aandachtspunt. De relatie met onze giftgevers vinden we belangrijk. We hebben diverse doelgroepen onderscheiden die we op een passende manier willen bereiken en met wie we contact willen onderhouden. De grotere giftgevers hebben, indien gewenst persoonlijk contact met onze presentator Carla van Weelie. Er zal een reis zijn met deze groep naar Oeganda om projecten die Metterdaad mede heeft gefinancierd, te bezoeken. We weten ons in al ons werk afhankelijk van God, die boos wordt van onrecht en die ons oproept om te staan voor recht en gerechtigheid. Ons team is klein maar gedreven en professioneel. Samen zetten we ons biddend in om mensen in beweging te brengen: om te geven, te bidden en om in actie te komen. Hilversum, 11 maart 2014 Birma 10 Metterdaad Magazine zal vier keer verschijnen in de Visie. Aan alle EO evenementen zullen wij zodanig bijdragen dat het programma als geheel verrijkt wordt. 11

7 2. Jaarrekening 2013 >>>>>>>>>>>> 2.1 Balans per 31 december 2013 (x Q en na verwerking van het resultaat) 31 december december 2012 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Reserves Kortlopende schulden Totaal Passiva Soedan 2.2 Staat van baten en lasten (x Q 1.000) 2013 Begroting Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan projecten Werving baten Beheer en administratie Som der lasten Saldo Resultaatbestemming Syrië 12 - mutatie continuïteitsreserve mutatie bestemmingsreserve

8 Jaarrekening Toelichting Algemeen Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instellingen. Omdat er slechts een doelstelling voor de stichting is gedefinieerd en kosten direct worden toegerekend aan de doelstelling en kosten voor beheer en administratie is afgezien van het opnemen van Model Toelichting lastenverdeling zoals begrepen in de richtlijn. De Stichting EO Metterdaad is gevestigd aan de Amersfoortseweg 79 te Hilversum. De stichting heeft ten doel het financieren van de hulpverleningsorganisatie met het oog op uitvoering van projecten. De stichting kent geen gelieerde rechtspersonen. Financiering en bezuinigingen Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Deze jaarrekening heeft betrekking op het zevende jaar van de stichting en betreft het jaar De cijfers van 2006 en eerder waren voorheen opgenomen in de jaarrekening van de Vereniging de Evangelische Omroep. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting EO Metterdaad zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten bij Stichting EO Metterdaad vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Vreemde valuta Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de rekening van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Balans Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De reserves zijn als volgt onder te verdelen: Continuïteitsreserve: de continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. Bestemmingsreserve: de beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. Staat van baten en lasten Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Alle bestedingen aan projecten worden verwerkt via de staat van baten en lasten. Donaties, giften en schenkingen Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Nalatenschappen De nalatenschappen worden verantwoord op het moment dat deze door de notaris of executeur aan EO Metterdaad kenbaar worden gemaakt. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar Toelichting op de balans (x Q 1.000) Vorderingen en overlopende activa Nalatenschappen Rekening courant EO Nog te ontvangen rente Depotbedrag bij PostNL 1 1 Overige vorderingen Voor de nalatenschappen is door de notaris van de betreffende overledene een bevestiging van het testament verstuurd. Op moment van ontvangst van deze bevestiging wordt het te ontvangen bedrag als bate verwerkt. Afwikkeling varieert van enige maanden tot enige jaren

9 Jaarrekening 2013 Liquide middelen Deposito s Rekening-courant ING Rekening-courant ABN De overtollige liquide middelen worden zoveel mogelijk op spaarrekeningen weggezet. Op balansdatum is 2,1 miljoen vastgelegd (ultimo 2012 was dit 1,4 miljoen). De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking. Reserves Continuïteitsreserve 261 In 2009 heeft de stichting de overige reserves beoordeeld en besloten vanaf 2009 als volgt te handelen: er wordt een continuïteitsreserve gevormd die gebaseerd is op een omvang van 5% over de gemiddelde baten van de stichting over de laatste 5 jaren, waarbij het hoogste en het laagste jaar buiten beschouwing blijven. De continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: Stand 1 januari Bij: overgebracht van bestemmingsreserve 20 Stand 31 december Bestemmingsreserve 404 Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt (x 1.000): Stand 1 januari Af: toevoeging aan continuïteitsreserve - 20 Af: nadelig saldo Stand 31 december De bestemmingsreserve kan worden ingezet voor projecten die niet uit de reguliere activiteiten gefinancieerd kunnen worden. Deze projecten zullen wel in alle gevallen via de rekening van baten en lasten worden verantwoord. Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Nog te besteden aan projecten Crediteuren Accountantskosten 4 5 Bankkosten 3 5 Bijdrage Waarom Jezus Internationaal De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. Een nadere specificatie van nog te besteden aan projecten is opgenomen in bijlage I. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Per balansdatum is er geen sprake van niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten (x Q 1.000) Baten uit eigen fondsenwerving Begroting Giften - reguliere projecten Giften - noodhulpprojecten Nalatenschappen* Lijfrenteschenkingen** Overige baten * Hiervan is 5 bestemd voor specifieke doelen ** Hiervan is 17 bestemd voor specifieke doelen Een nadere specificatie van de nalatenschappen en lijfrenteschenkingen voor specifieke projecten is opgenomen in bijlage I. De fondsenwerving vindt voornamelijk plaats door middel van radio- en televisieprogramma s welke verzorgd worden door de Evangelische Omroep. De opbrengsten zijn afhankelijk van de naamsbekendheid van de projecten. Het is daarbij van groot belang hoe de projecten in de EO-programma s gepresenteerd worden. Besteed aan projecten Begroting Beschikbaar voor projecten Beschikbaar vanuit lijfrentes en nalatenschappen Aanvullingen vanuit eigen middelen Sinds 2006 is samenwerking aangegaan met drie koepelorganisaties die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingshulp, internationale samenwerking en zending. Deze betreffen de Vereniging Prisma, de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) en Kerk in actie. Stichting EO Metterdaad heeft met deze koepelorganisaties een convenant opgesteld waarin rechten, plichten en verantwoordelijkheden staan beschreven. De genoemde partners beoordelen en adviseren projectaanvragen van de stichting. Daarnaast begeleiden en controleren zij de projecten voor de aan de projecten aangewende gelden. De lasten worden als bestedingen aangemerkt op grond van besluiten om te werven voor daarvoor geoormerkte projecten. De totale bestedingen in procenten van de totale baten (besteding in percentage) bedraagt 92%. In bijlage I volgt een overzicht van het verloop van ontvangsten en bestedingen van Metterdaad projecten. 17

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Samenstelling bestuur 1 2. Algemeen 1 3. Organisatie 4 4.

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie