Jaarverslag brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

2 Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad staf 1. Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens 18 Bijlage 1 - Metterdaad projectoverzicht Bijlage 2 - Begroting Bangladesh 3

3 1. Jaarverslag 2013 >>>>>>>>>>>> India Na een mooi jubileumjaar in 2012 begonnen we aan een spannend Spannend omdat een van de programma s waarin EO Metterdaad op televisie wordt uitgezonden, Geloven op 2, nieuw is. Spannend ook omdat de economische crisis aanhoudt, en er structureel wordt bezuinigd op de publieke omroep. Wat als spannend jaar begon eindigde als een enorm gezegend jaar in meerdere opzichten. Het programma Geloven op 2 is na een aarzelende start zeer goed geland en heeft goede kijkcijfers. Ondanks de economische crisis hebben de mensen ruimhartig bijgedragen aan onze projecten. De EO heeft nog steeds de mogelijkheid om programma s op radio en TV uit te zenden die raken aan het hart van de missie van de EO en van EO Metterdaad. We kijken in grote dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. We hebben heel veel mensen in al die verschillende projecten kunnen ondersteunen via de goede partnerorganisaties waar we mee samenwerken. 4 Kengetallen over afgelopen 5 jaar (x 1.000) Giften reguliere projecten Giften noodhulpacties Totaal giften Nalatenschappen en overige baten Besteed aan projecten Aantal projecten Saldo van baten en lasten Reserves De totale opbrengst van EO Metterdaad in 2013 is uitgekomen op 5,8 miljoen! Dat is 37% boven onze begroting. De reden daarvoor is een trieste. EO Metterdaad is in 2013 twee keer in actie gekomen om noodhulp te bieden. In februari voerden we actie voor de Syrische vluchtelingen. En in november kwamen we in actie voor de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen. Via radio en TV, het Metterdaad Magazine, onze website en online campagnes stroomden de giften hiervoor binnen en waren we in staat om heel snel geld over te maken naar de partners die noodhulp verleenden. Dit jaar hebben we met BEAM, het jongerenmerk van de EO voor het eerst het hele jaar door actie gevoerd voor een thema: Moderne Slavernij. Ook hebben we dit jaar voor het eerst heel actief bij de noodhulpacties gebruikt gemaakt van Google adwords om online goed zichtbaar te zijn. Dat zorgde voor een kwart van de inkomsten voor de noodhulpactie t.b.v. de Filipijnen! Ook hebben we een Meerjarig Beleidsplan opgesteld, waarin we de koers voor de komende jaren aangeven. Stichting EO Metterdaad De stichting EO Metterdaad is onlosmakelijk verbonden met de Evangelische Omroep en raakt het hart van de missie van de omroep. Onder de naam EO Metterdaad brengt de omroep al ruim 40 jaar christelijke hulpverlenings- en zendingsprojecten onder de aandacht van het grote publiek, met fondsenwerving als belangrijk oogmerk. Even belangrijk is het doel om het grote publiek bewust te maken van grote ongelijkheid, onrecht en armoede die er nog steeds wereldwijd is. De oprichters van de EO vonden het belangrijk dat het evangelie niet alleen met woorden maar ook met daden verkondigd zou worden. Vanuit de bewogenheid van Jezus met kwetsbare mensen werd daarom in 1972, vijf jaar na de oprichting van de EO, begonnen met fondswerving via radio en televisie onder de naam EO Metterdaad. Sinds 2006 is EO Metterdaad een aparte stichting met een eigen bestuur. Deze stap was nodig in verband met de Mediawet, die striktere eisen stelt aan de nevenactiviteiten van publieke omroepen. ANBI De Stichting EO Metterdaad is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat inhoudt dat giften voor de donateurs fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI gegevens van EO Metterdaad zijn te vinden op de website van EO Metterdaad algemeen/metterdaad/over-eo-metterdaad/ EO Metterdaad voldoet hiermee aan de nieuwe ANBI wetgeving. Bestuur Het bestuur van de Stichting EO Metterdaad bestond in 2013 uit drie onbezoldigde onafhankelijke leden, die geen functies bij de EO vervullen. De drie leden zijn: de heer J.G. de Kimpe (voorzitter), de heer H.W. Hartman (penningmeester), en mevrouw M. H. van der Hoeven - Heerens (secretaris). In 2013 heeft het bestuur viermaal vergaderd, daarbij zijn onder meer de volgende zaken aan de orde geweest: Jaarverslag 2012 Omvang en besteding van de bestemmingsreserve 5

4 Jaarverslag 2013 Projectopbrengsten Werkwijze van het bestuur Meerjaren Beleidsplan Evaluatie van het fraudeprotocol Het jaarplan en de begroting Het team van Metterdaad staat onder leiding van Ben Kostwinder, manager Financiële Zaken & Bedrijfsvoering EO en EO Metterdaad. Periodiek is er overleg met het bestuur. Beleid bestemmingsreserve De bestemmingsreserve kan de Stichting EO Metterdaad inzetten voor projecten die aanvullende fondsen nodig hebben. De bestemmingsreserve (nog onbenoemd ten behoeve van projecten) bedraagt minimaal en bij voorkeur niet meer dan Als de bestemmingsreserve zich boven de ,- bevindt, worden organisaties gevraagd projectvoorstellen aan te leveren die aan de criteria van EO Metterdaad voldoen. Daarbij worden vooral die projecten gehonoreerd die moeilijk in beeld te brengen zijn, zoals zendingsprojecten en projecten in moeilijk toegankelijke landen. In 2013 zijn in dit kader onder meer projecten gefinancierd voor vervolgde christenen. Albanië 6 Samenwerking Zendtijd voor Kerken (ZvK) Vanaf 1 januari 2012 wordt het collecte moment in de radio- en TV -uitzendingen van ZvK verzorgd door EO Metterdaad. Op radio wordt er gecollecteerd voor het reguliere radio project van EO Metterdaad en op TV werd er tot en met augustus voor eigen ZvK projecten gecollecteerd en vanaf september voor het maandproject van EO Metterdaad. Kerk in Actie, EA-EZA en Prisma (KEP) Sinds 2006 werkt EO Metterdaad samen met de EA- EZA, Kerk in Actie en Vereniging Prisma om zoveel mogelijk de expertise, kennis en professionaliteit van de afzonderlijke organisaties te benutten. Zorgvuldig worden de partnerorganisaties en projecten gescreend voor de opnames zodat de fondswerving voor, en de uitvoering en de verantwoording van de projecten zo goed mogelijk geborgd zijn. Stichting EA-EZA is in 2013 ontstaan na een fusie van Evangelische Alliantie met de Evangelische Zendingsalliantie. Ze vertegenwoordigen ruim 100 deelnemers, en het gaat hierbij vooral om kleinere organisaties die actief zijn op het gebied van zending en diaconaat. Prisma is een vereniging met 19 Nederlandse lidorganisaties. Dit zijn vooral de grotere christelijke ontwikkelingsorganisaties die in de ontwikkelingslanden werken met veelal lokale partners. Ook Kerk in Actie, onderdeel van de PKN, heeft een breed lokaal partnernetwerk in ontwikkelingslanden, waaronder zowel kerken als NGO s. In het samenwerkingsverband is afgesproken dat de opbrengsten uit de fondsenwerving grosso modo in gelijke delen ten goede komen aan de drie koepelorganisaties. Daarnaast is er 10% bestedingsruimte voor projecten die door EO Metterdaad aangedragen worden en buiten de drie samenwerkingspartners ingebracht worden. Ook dit jaar heeft EO Metterdaad deze bestedingsruimte slechts ten dele benut en is de overige ruimte ter beschikking gesteld aan de partners. De samenwerking met de partners is belegd in een Convenant. Het huidige Convenant loopt door tot 31 december Elk half jaar is er overleg tussen de bestuurders van de partners en EO Metterdaad over de gang van zaken. Werkwijze EO Metterdaad Projectvoorstellen worden primair beoordeeld op de mogelijkheid tot productie voor fondsenwervende televisie, radio of voor een evenement. Voordat de definitieve besluitvorming plaatsvindt, wordt de expertise van de convenantpartners ingeroepen om vakinhoudelijk te beoordelen of de kwaliteit van het projectvoorstel en de lokale partner voldoet aan professionele normen. Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, wordt een project definitief in beeld gebracht op televisie of geselecteerd voor radio of een evenement. Het is duidelijk dat er spanning bestaat tussen het op beeld vastleggen van nood en het informeren over de benodigde hulp. Bewustwording (van de kijker en luisteraar) en fondsenwerving vragen ieder hun eigen aanpak die ten dele gecombineerd kan worden. We hebben hierover samen met Kerkinactie een werkconferentie georganiseerd met als titel Zielig of Zelfredzaam, werken aan het hele verhaal. Met professionals uit de media en ontwikkelingssamenwerking hebben we de verschillende frames doorgenomen en gesproken over de wijze van communiceren over mensen en projecten uit het zogenaamde Zuiden. De bovengenoemde spanning blijft, daar zijn we ons van bewust en we willen graag het hele verhaal vertellen: Zowel datgene wat echt zielig is maar ook datgene waaruit de zelfredzaamheid blijkt. In vergaderingen met de KEP-partners zijn gesprekken gevoerd om de inhoudelijke kwaliteit van projecten te waarborgen en tegelijk het projectselectieproces soepeler en sneller te laten verlopen. Als de opbrengsten worden verwacht die hoger zijn dan het aangevraagde bedrag voor het televisieproject, dan wordt er gezocht naar meeliftprojecten. Op deze manier wordt de meeropbrengst van de fondsenwerving verantwoord besteed. Ook na een verrassende meeropbrengst kan nog worden gezocht naar zo n meeliftproject. Criteria die daarbij gelden: een meeliftproject moet zo goed mogelijk aansluiten bij het in beeld gebrachte televisiethema en bij voorkeur in hetzelfde land, eventueel in dezelfde regio, worden uitgevoerd als het gefilmde project. De kans dat ingediende projecten meegefinancierd worden is groter naarmate het beter aansluit bij het mediaproject. Zo is de donateur ervan verzekerd dat zijn geld naar het gepresenteerde doel of naar een vergelijkbaar project gaat. Tegelijkertijd is EO Metterdaad in staat om meeropbrengsten op een verantwoorde manier uit te geven. Ook projecten die niet in aanmerking komen voor filmopnames, maar wel vergelijkbare thematiek aanpakken kunnen zo fondsen krijgen. Bij radioprojecten is de meeliftfinanciering niet aan de orde omdat de opbrengsten hier aanmerkelijk lager liggen dan bij televisie. De EO verzorgt op verschillende gebieden dienstverlening aan EO Metterdaad. Werving, administratie en support van verschillende activiteiten worden tegen kostprijs in rekening gebracht. In 2013 zijn geen vrijwilligers ingezet voor de activiteiten van de stichting. Kort overzicht van activiteiten in 2013 Radio en TV Elke week wordt van maandag tot en met vrijdag Geloven op 2 uitgezonden op Nederland 2 rond de klok van uur. Hierin is op donderdag een indringende reportage van zeven tot acht minuten over een project van EO Metterdaad te zien voorafgegaan door een spot op woensdag in hetzelfde programma. Op maandagochtend wordt het programma onderdeel van EO Metterdaad uitgezonden als herhaling. Verder wordt structureel aandacht besteed aan het maandproject in een 3 minuten durend item aan het einde van Nederland Zingt op Zondag. Elke zaterdagavond zijn op radio 5 om uur programma s van EO Metterdaad te beluisteren 7

5 Jaarverslag 2013 onder de naam Laat ons de rustdag wijden... Presentator Carla van Weelie verzorgt de meeste radio-interviews en het merendeel van de TV-reizen voor EO Metterdaad. Daarnaast worden er regelmatig andere EO presentatoren voor EO Metterdaad ingezet zoals Arjan Lock en Andries Knevel. Opnames worden ook op de website geplaatst (www.eo.nl/metterdaad). Wekelijks staat er een Metterdaad column in het programmablad Visie waarin wordt geschreven over het lopende TV project. We zijn blij dat we als EO Metterdaad in actie zijn gekomen (en nog zijn) voor de Syrische vluchtelingen. Een moeilijke ramp van een afstand bekeken: politiek, in een relatief minder arm land, waar veel moslim slachtoffers zijn en waar het einde van de ramp nog niet in zicht is. En toch, uit menselijk oogpunt, is daar een groot humanitair drama gaande waarbij 2 miljoen mensen gevlucht zijn. Velen hebben alles moeten achterlaten en weten niet weten of en wanneer ze naar huis kunnen. Aangrijpend waren de uitzendingen over de impact van de Tyfoon en vloedgolf op de Filipijnen. Dat die uitzendingen indruk maakten bleek wel uit de overweldigende reactie van de kijkers hierop. Circa mensen gaven gul! Verder was op TV onder meer aandacht voor: Een aantal projecten in Israël in het kader van het 65 jarig bestaan van de staat Het missionaire en medische werk van de GZB in Indonesië waar ze 100 jaar geleden een kerk stichten Fietsen voor een huis, in Bangladesh, Het geweldige werk van dr. Tom Catena en anderen in Zuid Soedan onder zware omstandigheden. Op radio konden meer projecten aan bod komen omdat er voor een project tweewekelijks geworven (op TV vierwekelijks). Radio volgt soms het TV project, maar biedt juist ook de mogelijkheid minder mediagenieke projecten en thema s aan de orde te stellen. Dit jaar was er onder meer aandacht voor : De opvang van baby s met hiv/aids in Oeganda Zonnepanelen voor een bijbelschool in Mali Verbetering van de levensstandaard van achtergestelde groepen in India Een centrum voor Soedanese vluchtelingen in Kairo, Egypte Kinderen helpen uit de kinderarbeid met sport en spel en juridische bijstand in Peru. Evenementen EO Metterdaad is elk jaar betrokken bij de selectie van projecten voor de Nederland Zingt-dag, EVA, het Gezinsevent, de EO Jongerendag, en de Nederland Zingt dichtbij avonden. Tijdens deze evenementen brengen we de nood van de wereld dicht bij de diverse doelgroepen. Dit jaar had EO Metterdaad een mooie prominente plek op de Nederland Zingt dag. De EO Jongerendag stond dit jaar in het teken van Moderne Slavernij, een thema dat de jongeren enorm aansprak. Nooit eerder hadden we zo n hoge opbrengst op de EO Jongerendag. Het hele jaar door heeft BEAM via diverse media aandacht gegeven aan het thema en het project. Projectbezoeken In juni en november werden projecten bezocht die door EO Metterdaad mede gefinancierd zijn in respectievelijk Zimbabwe en Bangladesh. Tijdens deze bezoeken is er met de partners besproken en bekeken wat er bereikt is met de fondsen van EO Metterdaad. Vragen die ter sprake zijn gekomen: wat ging goed, wat kan beter, welke moeilijkheden zijn er bij de uitvoering van de projecten, met wie wordt er samengewerkt, wat is de inbreng van de lokale bevolking en overheid. Het is heel stimulerend om de inzet en veerkracht te zien van de mensen die dagelijks met hun voeten in de modder staan. Metterdaad Magazine In 2013 verscheen het magazine voor het eerst 4 keer: in maart, juni, september en november. We leggen in het magazine verantwoording af over de inkomsten en uitgaven voor projecten en informeren de achterban over onderwerpen die aan de orde zijn op het gebied van zending, ontwikkelingssamenwerking, armoede en gerechtigheid. Het laatste nummer was opgenomen in het hart van het wekelijks EO magazine Visie. Op die manier waren we in staat kosten te besparen en meer mensen te bereiken met het Metterdaad Magazine. Website en sociale media De vernieuwde website van EO Metterdaad helpt om meer en betere informatie te delen met de bezoekers van de site. De digitale wereld is steeds belangrijker geworden voor het zoeken en het vinden van informatie, het doneren van geld, en voor het attent maken op activiteiten. Op de site staan onder meer de TV en Syrië radio-uitzendingen van de projecten, achtergrondinformatie en opbrengsten van projecten, meer over EO Metterdaad, actuele informatie over evenementen en noodhulpacties, en een link naar onze facebook pagina. EO Metterdaad is ook te vinden op de website van de EO, hierop is te vinden welke actuele projecten aan de orde zijn. Het aantal likes op Facebook stijgt gestaag en we zijn nu in staat om geregeld en gevarieerd berichten te plaatsen. Presentatoren die voor ons op reis zijn twitteren over hun ervaringen. Nieuw was het werken met online advertenties waardoor EO Metterdaad bij de noodhulp actie voor de Filipijnen prominent aanwezig was. Een kwart van onze inkomsten voor de noodhulpactie kwam daardoor binnen via de online actie! We hebben in 2013 veel aandacht besteed aan het cross mediaal samenwerken door verschillende afdelingen. Hierdoor werden in de diverse media uitingen het werk van EO Metterdaad en de projecten beter zichtbaar. Fondswerving overig Rondom de evenementen, de noodhulpacties en het winterproject is extra publiciteit gegeven aan de betreffende projecten. Daarnaast hebben we actiever contacten gelegd met mensen die in gesprek willen gaan over hun nalatenschap. Hiervoor is een brochure beschikbaar en zijn advertenties in Visie geplaatst. Twee collega s hebben bezoeken gebracht aan potentiële erflaters. Verder streeft EO Metterdaad ernaar het aantal structurele donateurs uit te breiden. In 2013 is er een belactie uitgevoerd waarvan de uitkomsten niet aan onze verwachtingen voldeden die om die reden niet is uitgebreid. Daarnaast is op de Nederland Zingt-dag door een team van Crystal contact gelegd met potentiële donateurs en is gewerkt met antwoordkaarten (bij evenementen en in Visie) waarbij mensen de mogelijkheid geboden werd vaste donateur te worden. Het aantal vaste donateurs is door de verschillende acties in 2013 gegroeid van 1166 in 2011 tot 1855 in 2012, tot 2331 in 2013, dit is een stijging van 26%. Grote giftgevers aan EO en EO Metterdaad zijn uitgenodigd bij de Nederland Zingtdag, de EO Jongerendag en Kerstfeest op de Dam en zo n 100 mensen hebben van die uitnodigingen gebruik gemaakt. Sommige grote giftgevers aan EO Metterdaad, zowel personen als bedrijven, hebben op hun verzoek, bezoek gehad van Carla van Weelie. Een aantal van hen gaat in februari 2014 mee op projectreis naar Oeganda. 8 9

6 Jaarverslag 2013 Bangladesh Er zijn heldere afspraken gemaakt over kosten voor fondsenwerving voor de verschillende activiteiten van EO Metterdaad: Fondswerfkosten voor radio-en tv uitzendingen blijven ongewijzigd 5%. Kosten voor fondswerving/pr voor specifieke projecten bij EO Evenementen e.d. worden toegerekend aan het betreffende project met een maximum van 20% van de inkomsten voor dat project. Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen t.o.v. het totaal van de baten is 92% t.o.v. 90% in De kosten voor de eigen fondswerving gedeeld door de baten uit eigen fondswerving is 5,9% t.o.v. 4,5% in Ontwikkeling meerjarig beleidsplan In het najaar van 2012 is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een meerjarig beleidsplan. In 2013 is het plan door het team verder ontwikkeld, met het bestuur besproken en afgerond. In het plan wordt o.a. beschreven wie we zijn en hoe we bekend willen staan in Wat we willen bereiken en met welke doelgroepen we via welke media in contact willen komen en hoe we dat kunnen bereiken. Kernwoorden daarbij zijn onder meer cross mediaal werken, maatwerk voor te onderscheiden doelgroepen, inhoudelijke kennisontwikkeling en strategisch samenwerken met partners. Het plan is leidend geweest voor het vastgestelde jaarplan Vooruitblik 2014 Als er één ding zeker is in omroepland, dan is het wel dat het nooit stabiel is. Geloven op 2 mag 5 keer per week uitzenden van dinsdag t/m zaterdag. EO Metterdaad houdt daarin haar vaste plek op donderdag. Goede projecten op Radio en TV voor het voetlicht brengen blijft onze core business. Bij Radio 5 is veel veranderd dus zijn we dankbaar dat het Metterdaad moment op zaterdagavond vooralsnog is gehandhaafd. Tegelijk is er de mogelijkheid om op andere momenten van de week aandacht te besteden aan thema s als zending, ontwikkelingssamenwerking en gerechtigheid. In 2013 hebben wij de voorbereidingen voor SEPA getroffen, dat in 2014 definitief wordt ingevoerd. Hierbij zullen wij helaas ons korte gironummer moeten inruilen voor een lang IBAN-nummer (NL88INGB ). Op alle fronten nemen we onze giftgevers mee in deze overgang. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat deze bancaire verandering invloed zal hebben op onze inkomsten De online ontwikkelingen gaan snel en daarin willen we niet achterblijven. We zullen onze aandacht op dit gebied verhogen in capaciteit van mensen en middelen. Het beheer van onze website en sociale media blijven een aandachtspunt. De relatie met onze giftgevers vinden we belangrijk. We hebben diverse doelgroepen onderscheiden die we op een passende manier willen bereiken en met wie we contact willen onderhouden. De grotere giftgevers hebben, indien gewenst persoonlijk contact met onze presentator Carla van Weelie. Er zal een reis zijn met deze groep naar Oeganda om projecten die Metterdaad mede heeft gefinancierd, te bezoeken. We weten ons in al ons werk afhankelijk van God, die boos wordt van onrecht en die ons oproept om te staan voor recht en gerechtigheid. Ons team is klein maar gedreven en professioneel. Samen zetten we ons biddend in om mensen in beweging te brengen: om te geven, te bidden en om in actie te komen. Hilversum, 11 maart 2014 Birma 10 Metterdaad Magazine zal vier keer verschijnen in de Visie. Aan alle EO evenementen zullen wij zodanig bijdragen dat het programma als geheel verrijkt wordt. 11

7 2. Jaarrekening 2013 >>>>>>>>>>>> 2.1 Balans per 31 december 2013 (x Q en na verwerking van het resultaat) 31 december december 2012 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Reserves Kortlopende schulden Totaal Passiva Soedan 2.2 Staat van baten en lasten (x Q 1.000) 2013 Begroting Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan projecten Werving baten Beheer en administratie Som der lasten Saldo Resultaatbestemming Syrië 12 - mutatie continuïteitsreserve mutatie bestemmingsreserve

8 Jaarrekening Toelichting Algemeen Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instellingen. Omdat er slechts een doelstelling voor de stichting is gedefinieerd en kosten direct worden toegerekend aan de doelstelling en kosten voor beheer en administratie is afgezien van het opnemen van Model Toelichting lastenverdeling zoals begrepen in de richtlijn. De Stichting EO Metterdaad is gevestigd aan de Amersfoortseweg 79 te Hilversum. De stichting heeft ten doel het financieren van de hulpverleningsorganisatie met het oog op uitvoering van projecten. De stichting kent geen gelieerde rechtspersonen. Financiering en bezuinigingen Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Deze jaarrekening heeft betrekking op het zevende jaar van de stichting en betreft het jaar De cijfers van 2006 en eerder waren voorheen opgenomen in de jaarrekening van de Vereniging de Evangelische Omroep. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting EO Metterdaad zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten bij Stichting EO Metterdaad vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Vreemde valuta Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de rekening van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Balans Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De reserves zijn als volgt onder te verdelen: Continuïteitsreserve: de continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. Bestemmingsreserve: de beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. Staat van baten en lasten Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Alle bestedingen aan projecten worden verwerkt via de staat van baten en lasten. Donaties, giften en schenkingen Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Nalatenschappen De nalatenschappen worden verantwoord op het moment dat deze door de notaris of executeur aan EO Metterdaad kenbaar worden gemaakt. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar Toelichting op de balans (x Q 1.000) Vorderingen en overlopende activa Nalatenschappen Rekening courant EO Nog te ontvangen rente Depotbedrag bij PostNL 1 1 Overige vorderingen Voor de nalatenschappen is door de notaris van de betreffende overledene een bevestiging van het testament verstuurd. Op moment van ontvangst van deze bevestiging wordt het te ontvangen bedrag als bate verwerkt. Afwikkeling varieert van enige maanden tot enige jaren

9 Jaarrekening 2013 Liquide middelen Deposito s Rekening-courant ING Rekening-courant ABN De overtollige liquide middelen worden zoveel mogelijk op spaarrekeningen weggezet. Op balansdatum is 2,1 miljoen vastgelegd (ultimo 2012 was dit 1,4 miljoen). De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking. Reserves Continuïteitsreserve 261 In 2009 heeft de stichting de overige reserves beoordeeld en besloten vanaf 2009 als volgt te handelen: er wordt een continuïteitsreserve gevormd die gebaseerd is op een omvang van 5% over de gemiddelde baten van de stichting over de laatste 5 jaren, waarbij het hoogste en het laagste jaar buiten beschouwing blijven. De continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: Stand 1 januari Bij: overgebracht van bestemmingsreserve 20 Stand 31 december Bestemmingsreserve 404 Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt (x 1.000): Stand 1 januari Af: toevoeging aan continuïteitsreserve - 20 Af: nadelig saldo Stand 31 december De bestemmingsreserve kan worden ingezet voor projecten die niet uit de reguliere activiteiten gefinancieerd kunnen worden. Deze projecten zullen wel in alle gevallen via de rekening van baten en lasten worden verantwoord. Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Nog te besteden aan projecten Crediteuren Accountantskosten 4 5 Bankkosten 3 5 Bijdrage Waarom Jezus Internationaal De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. Een nadere specificatie van nog te besteden aan projecten is opgenomen in bijlage I. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Per balansdatum is er geen sprake van niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten (x Q 1.000) Baten uit eigen fondsenwerving Begroting Giften - reguliere projecten Giften - noodhulpprojecten Nalatenschappen* Lijfrenteschenkingen** Overige baten * Hiervan is 5 bestemd voor specifieke doelen ** Hiervan is 17 bestemd voor specifieke doelen Een nadere specificatie van de nalatenschappen en lijfrenteschenkingen voor specifieke projecten is opgenomen in bijlage I. De fondsenwerving vindt voornamelijk plaats door middel van radio- en televisieprogramma s welke verzorgd worden door de Evangelische Omroep. De opbrengsten zijn afhankelijk van de naamsbekendheid van de projecten. Het is daarbij van groot belang hoe de projecten in de EO-programma s gepresenteerd worden. Besteed aan projecten Begroting Beschikbaar voor projecten Beschikbaar vanuit lijfrentes en nalatenschappen Aanvullingen vanuit eigen middelen Sinds 2006 is samenwerking aangegaan met drie koepelorganisaties die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingshulp, internationale samenwerking en zending. Deze betreffen de Vereniging Prisma, de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) en Kerk in actie. Stichting EO Metterdaad heeft met deze koepelorganisaties een convenant opgesteld waarin rechten, plichten en verantwoordelijkheden staan beschreven. De genoemde partners beoordelen en adviseren projectaanvragen van de stichting. Daarnaast begeleiden en controleren zij de projecten voor de aan de projecten aangewende gelden. De lasten worden als bestedingen aangemerkt op grond van besluiten om te werven voor daarvoor geoormerkte projecten. De totale bestedingen in procenten van de totale baten (besteding in percentage) bedraagt 92%. In bijlage I volgt een overzicht van het verloop van ontvangsten en bestedingen van Metterdaad projecten. 17

10 Jaarrekening 2013 Werving baten Begroting Kosten fondsenwerver Kosten fondsenwerving De kosten van eigen fondsenwerving, uitgedrukt in procenten van de totale baten, bedragen in ,9% (2012: 4,5%). Deze kosten zijn hoger dan begroot in verband met kosten voor noodhulpacties van 63. Kosten beheer en administratie Begroting Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste faciliteiten en diensten Bankkosten Reis- en verblijfkosten Accountantskosten Website Overige beheer- en administratiekosten Filipijnen Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. De EO verzorgt op verschillende gebieden dienstverlening aan EO Metterdaad. Werving, administratie en support van verschillende activiteiten worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Bezoldiging bestuur De leden van het bestuur verrichten de werkzaamheden onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed. Hilversum, 11 maart 2014 Bestuur J.G. de Kimpe H.W. Hartman M.H. van der Hoeven-Heerens 18 Zuid-Afrika 19

11 3. Overige gegevens >>>>>>>>>>>> 3.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het Bestuur van Stichting EO Metterdaad Wij hebben de jaarrekening over 2013 van Stichting EO Metterdaad te Hilversum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Brazilië 3.1 Statutaire bepaling resultaatsbestemming Er is geen bepaling in de statuten opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming. 3.2 Voorstel resultaatbestemming Voorgesteld wordt het nadelige saldo ad te onttrekken aan de bestemmingsreserve. 3.3 Gebeurtenissen na balansdatum Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting EO Metterdaad per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Verklaring betreffende het jaarverslag Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 11 maart 2014 KPMG Accountants N.V. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. R.J. Groot RA 20 21

12 Bijlage 1 Project overzicht 31 december 2013 (x Q 1.000) Project nr. Project Omschrijving Saldo per Giften (na inhouding 5%) project Lijfrente e.d. voor specifiek project Uitgaven Bijdragen uit eigen middelen Nog te besteden Project nr. Project Omschrijving Saldo per Giften (na inhouding 5%) project Lijfrente e.d. voor specifiek project Uitgaven Bijdragen uit eigen middelen Nog te besteden PROJECTEN TV P1011T ALBANIE, winteractie P1132T HOORN VAN AFRIKA, hongersnood 1-1 P1209T MONGOLIE, straatkinderen P1227T COLOMBIA, sportactiviteiten P1231T BURKINA FASO, noodhulp Sahel P1232T FILIPIJNEN, oogzorg 2-2 P1235T ZUID-AFRIKA, hiv/aids P1236T ZUID-AFRIKA, aidsopvang P1248T BOLIVIA, helden: Marijke Punt 1-1 P1251T INDIA, helden: dr. Lachi P1253T MYANMAR, leprazending P1256T INDONESIE, gehandicaptenzorg P1259T OEGANDA, eerste 1000 dagen P1263T ALBANIE, Roma kinderen P1265T CHINA, Onverwacht Bezoek P1305T SYRIE, noodhulpproject P1306T ISRAEL, diverse projecten P1308T OEKRAINE, winteractie P1310T KENIA P1317T BRAZILIE, sloppenwijken P1322T BANGLADESH, huis voor de armen P1329T ZUID-SOEDAN, vluchtelingen P1332T FILIPIJNEN, onderwijs P1339T SYRIE, noodhulp vluchtelingen P1343T FILIPIJNEN, noodhulp SUBTOTAAL PROJECTEN TV PROJECTEN RADIO P1125R OEKRAINE, zigeunerkinderen 1 1 P1244R ISRAEL, dak- en thuislozen P1258R MADAGASKAR, watervoorziening P1261R BOLIVIA, kerst voor straatjongeren P1262R CONGO, opleiding voor bijbelvertalers 5-5 P1264R OEGANDA, Els van Teylingen P1301R SYRIE, vluchtelingenhulp P1303R PERU, strijd tegen kinderarbeid P1304R EGYPTE, Soedanese vluchtelingen P1309R OEGANDA, jeugdcentrum 8-8 P1312R ZUID-AFRIKA, aidspatienten P1318R AFGHANISTAN, wash 1 1 P1320R OEKRAINE, tandheelkundige hulp 6-6 P1323R NAMIBIE, sloppenwijk 5-5 P1324R THAILAND, preventiewerk 8-8 P1330R KENIA, onderwijs P1331R MALI, zonnepanelen P1335R CONGO, gezondheidszorg P1336R TANZANIA, vliegtuig MAF 8 8 P1337R KENIA, hulp straatjongeren P1340R BRAZILIE, children asking 9 9 SUBTOTAAL PROJECTEN RADIO PROJECTEN EVENEMENTEN P1106E OEGANDA, EVA 1 1 P1206E OEGANDA, kinderdorp (EVA) P1234E EVA, St. Gave, asielzoekers P1256E INDONESIE, gehandicaptenzorg (NZ-dag) P1302E EGYPTE, EVA P1307E INDIA, bestrijding mensenhandel (Jongerendag, BEAM) P1321E KENIA, sloppenwijk Mathare (NZ avonden) SUBTOTAAL PROJECTEN EVENEMENTEN OVERIGE PROJECTEN P9999Z Projecten Zendtijd voor Kerken P1341A Diverse projecten uit eigen middelen P9999A Algemene giften SUBTOTAAL OVERIGE PROJECTEN TOTAAL

13 Bijlage 2 Begroting 2014 (x Q 1.000) Baten Inkomsten Radio en TV Inkomsten Events, Magazine en Winteractie Nalatenschappen en lijfrentes 390 Baten uit beleggingen 15 Som der baten Lasten Besteed aan projecten Werving baten 186 Beheer en administratie 212 Som der lasten Saldo van baten en lasten - De kosten beheer en administratie zijn verder te specificeren als volgt: Personeelskosten 160 Faciliteiten en diensten 21 Bank- en accountantskosten 15 Reizen 4 Training 2 Website inrichting en onderhoud 5 Overige beheer- en administratiekosten 5 Totaal kosten beheer en administratie

14 NL88 INGB (Giro )

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2014. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2014 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd NL88 INGB0000 300300 (Giro 300 300) Inhoud >>>>>>>>>>> 1. Jaarverslag 2014 2. Jaarrekening 2014 3. Overige gegevens Bijlage 1 EO Metterdaad projecten

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting The Caleb Foundation gevestigd te Hardinxveld-Giessendam. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting The Caleb Foundation gevestigd te Hardinxveld-Giessendam. Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting The Caleb Foundation gevestigd te Hardinxveld-Giessendam Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaringvan de accountant 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016 Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar 174 1359 KD ALMERE Jaarrekening 2016 Stichting By the Ocean we Unite Sprenglaar 174 1359 KD ALMERE Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Informatie

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen

Jaarrekening 2014. Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen Jaarrekening 2014 Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1.2 Algemeen 5 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2015. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2015 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> 1. Jaarverslag 2015 2. Jaarrekening 2015 3. Overige gegevens Bijlage 1 Projecten overzicht 2015 Bijlage 2 Begroting 2016 Oekraïne

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2012 2 4 Jaarrekening 2012 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie