Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer"

Transcriptie

1 Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS)

2 Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van, en met een subsidie van, de Provincie Limburg. 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Over dit onderzoek Werkwijze onderzoek Leeswijzer rapport Duurzame ontwikkeling: van concept naar handelen Een multidimensioneel concept Een lastig begrip om te operationaliseren Perspectief voor maatschappelijke vooruitgang Duurzame ontwikkeling en onderwijs in Nederland Tussen vrijheid van onderwijs en richting bepalen Leren voor duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en onderwijs in Limburg Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Reflectie en perspectief Aanbieders van duurzaamheidonderwijs in Limburg Centra voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) Gemeentelijke afdelingen Natuur- en Milieueducatie (GNME) IVN Limburg Private aanbieders Tot slot De Provincie Limburg en leren voor duurzame ontwikkeling Provinciale ambities voor LvDO LvDO en de provinciale organisatie LvDO nog niet breed gedragen Conclusies en aanbevelingen Leren voor duurzame ontwikkeling Vraag naar en aanbod van duurzaamheidonderwijs in Limburg Actoren die cruciaal zijn bij leren voor duurzame ontwikkeling Provincie Limburg en leren voor duurzame ontwikkeling...68 Bijlagen...70 Bijlage A: Respondenten...70 Bijlage B: Vragenlijsten...71 Bijlage C: Brief Provincie Limburg...75 Referenties

4 Samenvatting Duurzame ontwikkeling is een richtinggevend principe voor maatschappelijke verandering. In hoofdstuk 2 komt aan bod dat voor duurzame ontwikkeling ecologische, economische en sociale aspecten in onderlinge samenhang moeten worden beschouwd, en dat daarbij rekening wordt gehouden met zowel het hier en nu als elders en later. Wat echter verstaan mag worden onder een duurzame ontwikkeling is niet eenduidig, want het concept is normatief, subjectief, complex en vaag. Hierdoor is het voor de wetenschap lastig om duurzame ontwikkeling te operationaliseren. Duurzaamheidvraagstukken zijn uiteindelijk dan toch afwegingskwesties, en dus het domein van de politiek. Wel kan de wetenschap trachten duurzame ontwikkeling beslisbaar te maken. Het is dan ook de overheid die voor duurzame ontwikkeling een bijzondere rol heeft te vervullen. Daarbij zullen allerlei belangentegenstellingen en machtsverhoudingen overbrugd moeten worden, want die liggen aan de basis van de huidige samenleving. In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet dat voor het dichterbij brengen van duurzame ontwikkeling een belangrijke rol wordt toegekend aan onderwijs. Door middel van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) probeert de overheid meer aandacht te krijgen voor duurzame ontwikkeling binnen alle onderwijsniveaus. Tegelijkertijd worden scholen meer autonoom (Commissie Dijsselbloem) en kunnen in ruimere mate zelf de inhoud van het onderwijs bepalen. Dus ook of ze aandacht willen schenken aan duurzame ontwikkeling. Daarbij komt dat duurzame ontwikkeling niet als kerndoel voor het (basis)onderwijs is vastgesteld. Wel kunnen aspecten van duurzame ontwikkeling in andere kerndoelen aan bod komen. Het blijkt echter behoorlijk lastig te zijn om hiervan een consistent programma met doorgaande leerlijnen te maken. Om scholen daarin te ondersteunen zijn onder meer een kernleerplan, domeinbeschrijving en praktische leidraad verschenen. Of scholen het thema duurzame ontwikkeling zullen oppakken, is echter aan hen. Voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn de vrijheidsgraden vanuit de overheid nog aanzienlijk groter. Hier wordt op het niveau van de instelling, faculteit, vakgroep of individuele docent de keuze gemaakt om in het onderwijs al dan niet aandacht te besteden aan (aspecten van) duurzame ontwikkeling. De toenemende aandacht voor duurzame ontwikkeling sluit aan op een educatieve ontwikkeling die al langer gaande is. Natuureducatie is in de loop van de tijd aangevuld met milieueducatie (NME) en recent met leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO). Deze historische context is nog volop herkenbaar in het denken en doen van tal van organisaties en personen die betrokken zijn bij duurzaamheidonderwijs. De onderlinge verhouding tussen NME en LvDO is nog lang niet uitgekristalliseerd en volop in beweging, binnen de overheid, op scholen en bij buitenschoolse aanbieders van onderwijsactiviteiten. Het programma LvDO is destijds geëvalueerd. De conclusie was dat het programma op koers ligt en dat de doelstelling niet ter discussie staat, maar dat het belangrijk is om de op gang gebrachte beweging om te zetten in concrete activiteiten. Het (vervolg)programma LvDO beoogt hieraan te voldoen en stelt (vooral sociale) leerprocessen centraal. Ook de Provincie Limburg wil met haar programma LvDO (PAS ) hieraan een bijdrage leveren. Een probleem voor de Provincie Limburg is echter dat ze geen duidelijk beeld heeft van de aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs in Limburg. Om hierop (een begin van) een antwoord te vinden zijn voor onderhavig onderzoek dat uitgevoerd werd door het ICIS van Maastricht University de volgende kennisvragen geformuleerd (hoofdstuk 1): 4

5 - hoe ziet de vraag naar duurzame ontwikkeling in het onderwijs in Limburg er uit; - hoe ziet het aanbod van duurzame ontwikkeling in het onderwijs in Limburg er uit; - welke actoren spelen een belangrijke rol bij duurzame ontwikkeling in het onderwijs; - welke rol kan de provincie Limburg op dit beleidsthema vervullen. Een belangrijk aspect van het onderzoek waren interviewgesprekken bij onderwijsinstellingen en aanbieders van buitenschoolse onderwijsactiviteiten. De respons om medewerking te verlenen aan het onderzoek was bij scholen relatief laag, maar wordt als voldoende beoordeeld om inzicht te krijgen in de aandacht voor en invulling van duurzame ontwikkeling binnen de verschillende onderwijsniveaus in Limburg. Aan het onderzoek namen deel: 4 instellingen uit het basisonderwijs, 1 uit het voortgezet onderwijs, 1 uit het middelbaar beroepsonderwijs en 2 uit het hoger onderwijs. Van de aanbieders namen deel: 2 Centra voor Natuur- en Milieueducatie, 1 Gemeentelijke afdeling Natuur- en Milieueducatie, het IVN Limburg en 3 private aanbieders van onderwijsactiviteiten. Verder werd met 3 deskundigen gesproken om het thema duurzame ontwikkeling en onderwijs in een bredere context te kunnen plaatsen. Ook werden gesprekken gevoerd bij de Provincie Limburg. De resultaten hiervan worden onderstaand kort samengevat. Voor een uitvoerige beschouwing wordt verwezen naar de verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 4 komt het onderwijs aan bod, onderscheiden naar de verschillende niveaus. Duurzame ontwikkeling wordt steeds meer gezien als een belangrijk thema voor het onderwijs. Een heldere strategie om dit thema daadwerkelijk binnen het onderwijs te integreren, lijkt echter te ontbreken. Dit geldt vooral voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs is er belangstelling om aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling, maar de mate waarin en wijze waarop dit momenteel gebeurt, verschilt sterk per school. Vanuit dit onderwijsniveau wordt nadrukkelijk gevraagd om een heldere visie op wat duurzame ontwikkeling is en een helder en goed gecommuniceerd standpunt van de overheid ook van de Provincie Limburg over het belang van integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Bovendien moet duurzame ontwikkeling concurreren met andere (maatschappelijke) thema s die in het (basis)onderwijs om aandacht vragen, zoals rekenen en taal, techniek, sociale integratie, normen en waarden. Als daarbij ook nog bezuinigingen vanuit de overheid komen, kunnen scholen vaak niet de keuzes maken die ze eigenlijk zouden willen maken. Verder blijkt dat de scholen weinig zicht hebben op de subsidieregelingen van provincie en gemeenten op het terrein van duurzame ontwikkeling. Ook in het voortgezet onderwijs wordt het maken van keuzes door de overheid nadrukkelijk aan bod gesteld. Duurzame ontwikkeling zou bijvoorbeeld als examenthema in een vak als biologie aangeboden kunnen worden, maar dan zal er wel een ander thema uit dat vak gehaald moeten worden. Als duurzame ontwikkeling daadwerkelijk belangrijk gevonden wordt, dan zou daarop ook de prioriteit moeten liggen, zo luidt de opvatting. De vakgeoriënteerde benadering in combinatie met de schaars beschikbare vrije tijd in het programma, maken het integreren van duurzame ontwikkeling in het voortgezet onderwijs echter behoorlijk lastig. In het middelbaar beroepsonderwijs staat de samenwerking met bedrijven en organisaties centraal. Voor beide partijen heeft het een meerwaarde. De inventiviteit en frisse ideeën van leerlingen in combinatie met de faciliteiten en kennis van bedrijven en kennisinstellingen wordt gezien als een sleutel tot leren voor duurzame ontwikkeling, op een manier die midden in de samenleving staat. Een dynamische samenleving vraagt namelijk om werknemers met bijbehorende competenties, bijvoorbeeld op het vlak van ketenkennis. Want om op een 5

6 duurzame manier te kunnen produceren moeten hele ketens in beschouwing worden genomen; en het beroepsonderwijs moet leerlingen hierop voorbereiden. Op dit onderwijsniveau krijgt leren voor duurzame ontwikkeling dan ook vooral vorm en inhoud vanuit de samenwerkingsverbanden die een onderwijsinstelling met bedrijven en organisaties heeft, bijvoorbeeld op het vlak van landbouw, design, toerisme, enz. In het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) krijgt duurzame ontwikkeling steeds meer aandacht binnen allerlei disciplines, maar ook als nieuwe multidisciplinaire tak van wetenschap en onderwijs. Hogescholen spelen van nature in op ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving. Ze leiden immers studenten op voor een beroep, dat ze na afstuderen moeten kunnen gaan uitoefenen. Naast vakkennis gaat het er vooral om studenten ervan bewust te maken dat wij als mensen invloed hebben op de omgeving, de consequenties van onze keuzes in een vroeg stadium te leren overzien, en om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Voor de hogeschool liggen de beste aangrijpingspunten voor duurzame ontwikkeling in maatschappelijk relevante projecten, zoals de wijk van morgen en chemmaterial campus, waarin overheden, bedrijfsleven en hogeschool samenwerken. Dergelijke projecten zijn prima te koppelen aan duurzaamheidonderwijs binnen de hogeschool. Aan de universiteit worden door verschillende faculteiten vakken aangeboden op het terrein van duurzame ontwikkeling op bachelor en master niveau. Vanwege de belangstelling voor dit onderwerp wil de universiteit ook een masteropleiding Sustainable Development gaan aanbieden. Naast theoretische kennis over duurzame ontwikkeling wordt het ontwikkelen van competenties bij studenten belangrijk geacht. Van een gemeenschappelijke visie op duurzaamheidonderwijs binnen de universiteit is echter geen sprake. Zowel aan de universiteit als de hogeschool blijkt vooral de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling een onderbelicht thema te zijn. Hoewel elk onderwijsniveau duurzame ontwikkeling op haar eigen manier benadert en afhankelijk van de levensfase waarin leerlingen/studenten op dat moment verkeren hieraan aandacht besteedt (grond-/levenshouding georiënteerd in het basisonderwijs; inspiratiegeoriënteerd in het voortgezet onderwijs; beroepsgeoriënteerd in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs; competentiegericht in het hoger onderwijs), worden vanuit het onderwijs vooral de volgende punten genoemd voor wat betreft de rol die de Provincie zou kunnen spelen bij het verder integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs: visie ontwikkelen op wat duurzame ontwikkeling is en betekent voor Limburg, partijen samenbrengen die werk willen maken van integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs, meer van zichzelf laten zien en daarbij het goede voorbeeld geven, veel transparanter zijn in haar communicatie en beleid, overzicht creëren van projecten en initiatieven op dit thema, faciliteren op zowel financieel vlak als door het samenbrengen van partijen, en voorkomen dat er ad-hoc beleid wordt gevoerd. In hoofdstuk 5 komen de verschillende soorten aanbieders van het buitenschoolse onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling aan bod. De Centra voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) in Limburg zijn er 7, een 8 e in Venray is in oprichting zijn zelfstandig opererende centra die gefinancierd worden door een of meerdere gemeenten waar ze actief zijn, vaak aangevuld met projectsubsidies en andere sponsoren. Het aanbod van CNME s is vooral op het basisonderwijs gericht en soms het voortgezet onderwijs. Dit komt doordat CNME s vaak gekoppeld zijn aan een locatie, zoals een kinderboerderij. Een andere reden is dat ecologische basisvorming gezien wordt als een wezenlijk onderdeel van het basisonderwijs. Succesvolle projecten zoals Sarahs Wereld, die speciaal ontwikkelt zijn voor het basisonderwijs, dragen hier ook aan bij. Bovendien blijkt er in het programma van basisscholen, in vergelijking met het 6

7 voortgezet onderwijs, meer ruimte te zijn voor een bezoek aan een CNME. In de optiek van de CNME s zijn natuurbeleving en respect voor de omgeving de eerste stap bij de bewustwording van handelen voor de omgeving. In de optiek van CNME s (en scholen) zouden ecologische basisvorming en duurzame ontwikkeling als doorgaande leerlijn moeten worden beschouwd, waarbij in de hogere klassen van het basisonderwijs voorzichtig begonnen kan worden met de meer complexe duurzaamheidthema s. Door de aandacht voor duurzame ontwikkeling is de onderlinge concurrentie tussen de aanbieders groter geworden omdat het thema (in vergelijking met natuurbehoud en milieuproblematiek) aanzienlijk is verbreed. Ook ervaren de CNME s competitie van andere aanbieders, zoals nationale parken, culturele activiteiten en sport. Omdat scholen hierdoor een grotere keuze hebben, zijn de CNME s bang dat de vaste inkomsten minder worden. Ook blijkt het steeds lastiger vrijwilligers te vinden voor het CNME werk. Gemeentelijke afdelingen voor natuur en milieueducatie (GNME) zijn vaak ontstaan bij gebrek aan een CNME in de gemeente of in de buurt van de gemeente in Limburg zijn 2 GNME s. Bij de GNME s zorgen gemeenteambtenaren voor het aanbod aan lespakketten, activiteiten en projecten waar scholen aan kunnen deelnemen. Het aanbod van de GNME is vaak minder groot dan die van een CNME. Een ander verschil is dat bij GNME s natuur- en milieueducatie wordt gebruikt als een onderdeel van het gemeentelijk beleid. Hierdoor is er vaak meer subsidie beschikbaar; wel is die financiering gebonden aan de verkiezingscyclus van vier jaar. Net als bij de CNME s blijkt het voor GNME s lastig te zijn om het middelbaar onderwijs te bereiken met lespakketten en activiteiten. Wanneer het scholen echter gemakkelijker wordt gemaakt, werken ze vaak allemaal mee, zo leert de ervaring. Enkele jaren geleden werd Sarahs Wereld gratis aangeboden, met een professionele kracht die de scholen bezocht. Vrijwel alle scholen deden mee en waren laaiend enthousiast. Toen deze - voor overheden relatief dure regeling stopte en de scholen zelf moesten gaan betalen, was het vrijwel direct afgelopen met Sarahs Wereld. Voor scholen moeten de activiteiten dus laagdrempelig zijn en niet teveel geld en tijd kosten. Een voorbeeld hiervan is het Milieuontmoetingsprogramma (MOP) voor scholen, dat wellicht verbreed kan worden naar richting ontwikkeling. Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) in Limburg zijn 36 lokale IVN afdelingen met ca vrijwilligers richt zich vooral op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Omdat activiteiten in het voortgezet onderwijs vaak lastig te realiseren zijn, is het landelijke project Scholen voor Duurzaamheid naar Limburg gehaald. Voor uitvoering van de kerntaken wordt het IVN voor ongeveer 50% gesteund door provinciale subsidie, de overige kosten worden gedekt door projectfinanciering en andere regelingen. Het IVN speelt een belangrijke rol in de coördinatie van het Provinciaal Overleg Educaties Limburg (POEL). Naast IVN nemen CNME, GNME en andere maatschappelijke organisaties (zoals COS Limburg) deel aan deze overlegstructuur. Een gemeenschappelijk programma en gezamenlijk aanbod door de POELpartners blijkt echter bijzonder lastig te zijn. De verschillende organisaties dienen een ander doel en hebben niet echt belang bij samenwerking. Wel zijn er ideeën voor een arrangementenmodel waarin onderwijsprojecten en activiteiten gegroepeerd zullen worden aangeboden rond een beperkt aantal thema s, die door scholen worden geselecteerd (vraaggestuurd). Hiervoor zal zeer nauw samengewerkt moeten worden tussen aanbieders, overheden en scholen. De NME en LvDO subsidies bieden in principe een aangrijpingspunt om meer sturing te geven aan de beoogde afstemming. In de optiek van het IVN is de huidige provinciale subsidieregeling veel te smal en zijn veel CNME s hiervan niet op de hoogte. Een regeling voor eerstelijnsaanbod zoals destijds voor Sarahs Wereld zou veel meer zin hebben, is de opvatting. 7

8 In het onderwijs zijn ook private aanbieders actief, zoals het International Sustainability Projects, het NME Atelier te Maastricht, en Marion van der Kleij Didactisch Advies. De meeste private aanbieders bieden lespakketten aan die de leerkracht zelf kan uitvoeren. Een uitzondering is het NME Atelier dat als eerstelijnsaanbieders optreedt, omdat dit grote voordelen lijkt te hebben. De private aanbieders worden ook veel gevraagd door overheden of organisaties als IVN of CNME om projecten en lespakketten uit te werken over thema s als afvalverwerking, wonen, C2C, of de toekomst. Ook het succesvolle Sarahs Wereld is op deze manier vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. Een van de obstakels die de private aanbieders ervaren is de manier waarop succesvolle onderwijsproducten breder uitgezet kunnen worden. In Limburg liep de verspreiding van Sarahs Wereld goed zolang de subsidieregeling van de Provincie er was; daarna zakte het volledig in. De opvatting is dat de afname en uitvoering goed verlopen als een ervaren vrijwilliger of betaalde kracht het onderwijsproduct gratis komt aanbieden op school. Als de leerkracht zelf met het product aan de gang moet kost het teveel tijd of moeite. Voor het middelbaar onderwijs wordt wederom het vraagstuk van de strikt georganiseerd vakgebieden genoemd, terwijl duurzame ontwikkeling iets is wat vakken overstijgt. Enigszins opmerkelijk is dat in een recente rijksnota NME gepleit wordt voor een vraaggestuurde aanpak (in tegenstelling tot het huidige aanbodgestuurde systeem), terwijl de aanbieders verwachten dat dit in de praktijk tot weinig activiteit leidt vanwege ontbrekende expertise en middelen. De scholen zouden vooral behoefte hebben aan een selectief en kwalitatief goed aanbod, zo luidt de opvatting. Verder lijken de aanbieders te worstelen met de vraag wat een goede rol van de Provincie zou kunnen zijn op het thema leren voor duurzame ontwikkeling. Aan de ene kant willen de aanbieders gebruik maken van meer provinciale subsidies. Aan de andere kant willen ze graag zelf de inhoud en vorm van hun programma s blijven bepalen. Waar de aanbieders het over eens zijn is dat ze van de Provincie meer visie willen zien op het gebied van duurzame ontwikkeling. Zodra de prioriteiten en ambities van de Provincie duidelijk zijn, wordt het ook voor de aanbieders duidelijker welke rol zij daarin kunnen spelen. In hoofdstuk 6 komt vooral de inbedding van het provinciale programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (PAS ) binnen de provinciale organisatie aan bod. De doelstelling van het PAS is zeer algemeen en abstract verwoord. Het is de vraag of doelgroepen hierdoor worden aangesproken en of beleidsvoerders bij de Provincie hierop kunnen (bij)sturen. Ook voor de drie pijlers (onderwijs, organisatie, samenleving) zijn doelstellingen opgesteld, maar ook die zijn bijzonder algemeen geformuleerd. Nader specificeren en uitwerken lijkt nodig om vanuit de Provincie beter grip te krijgen op de uitvoering van LvDO. Het huidige programma duurt tot 2011, maar het is onduidelijk wat de Provincie dan bereikt wil hebben. Zolang de wat vraag niet is beantwoord, is onduidelijk welke aangrijpingspunten voor sturing de Provincie ter beschikking staan. De hoe vraag zou hieruit moeten volgen, en kan de Provincie als regisseur van LvDO ook overlaten aan andere actoren. Het doel dat bereikt moet worden (eventueel opgesplitst naar tussendoelen en perioden) zou helder moeten zijn, niet zozeer de weg er naartoe. Dat kunnen andere actoren zelf bepalen. Wel gaat de Provincie focus aanbrengen op thema s (Mobiliteit, Energie, Schone Leefomgeving en Cradle to Cradle) en wil ze kenniskringen of overlegtafels instellen. In de provinciale beleidsprogramma s wordt het belang van duurzame ontwikkeling veelvuldig en nadrukkelijk genoemd. Duurzaamheid wordt beschouwd als één van de verbindingslijnen die als een rode draad door de (vijf) coalitieprogramma s lopen. Enigszins opmerkelijk is dat leren 8

9 voor duurzame ontwikkeling geen enkele keer in het coalitieakkoord wordt genoemd, noch in de uitwerking daarvan. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de taken van de Provincie op het gebied van onderwijs in wettelijke zin relatief beperkt zijn. Voor LvDO is de situatie echter nog wat ingewikkelder. Het programma LvDO is ondergebracht bij de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling (MDO) van de Provincie Limburg, die ook over milieueducatie gaat, maar niet over natuureducatie, dat tot het domein van de afdeling Landelijk Gebied (LG) wordt gerekend. Bovendien is het beleidsterrein onderwijs niet ondergebracht bij MDO, maar bij de Afdeling Economische Zaken (EZ) van de Provincie Limburg. In haar beleidsvisie legt EZ een directe relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hierdoor is er vanuit EZ vooral belangstelling voor het bedrijfsleven en beroepsonderwijs in Limburg, en bijvoorbeeld geen aandacht voor het basisonderwijs. Onderwijsgerichte projecten over bijvoorbeeld duurzame energie zijn interessant voor EZ omdat er dan een duidelijke relatie mogelijk is met de arbeidsmarkt, terwijl projecten over bijvoorbeeld amfibieën niet relevant zijn voor EZ. Een verschil in visie wat duurzame ontwikkeling behelst, de rol die leren daarbij kan vervullen en het stellen van andere prioriteiten, maakt een gezamenlijke aanpak vanuit de afdelingen MDO en EZ ten behoeve van LvDO op dit moment weinig aannemelijk. Daarvoor is meer eenheid in visie en beleid nodig. De organisatorische versnippering van bouwstenen voor LvDO over verschillende afdelingen bij de Provincie Limburg (LvDO en milieueducatie bij MDO, natuureducatie bij LG, onderwijs bij EZ) komt niet alleen tot uitdrukking in de ambtelijke betrokkenheid bij dit thema, maar ook in de bestuurlijke betrokkenheid bij dit thema. Duurzame ontwikkeling is bij de Provincie Limburg een breed gedragen thema, maar in de uitvoering van provinciaal beleid hebben programma s eigen prioriteiten, zijn er belangrijke verschillen tussen afdelingen over wat duurzame ontwikkeling betekent, en hebben afdelingen vaak geen weet van elkaars beleid en prioriteiten. Het provinciale programma LvDO (PAS ) is dan ook vooral een uitvloeisel van het landelijk programma LvDO en binnen de provinciale organisatie een geïsoleerd verschijnsel. Hoofdstuk 7 presenteert de conclusies van deze verkennende studie en geeft aanbevelingen voor de Provincie Limburg. De resultaten worden hier kernachtig getypeerd (zie hoofdstuk 7): - Scholen zijn in belangrijke mate autonoom en kunnen zelf bepalen of ze aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling. - De opeenvolging natuureducatie, milieueducatie, leren voor duurzame ontwikkeling is nog volop herkenbaar in het denken en doen van tal van organisaties en personen. - Het landelijk programma LvDO maakt weinig duidelijk waarin leren voor duurzame ontwikkeling uniek is. - Het landelijk programma LvDO lijkt nogal aanbodgedreven te zijn en weinig zicht te hebben op de behoeften bij scholen op dit vlak. - Een heldere strategie om duurzame ontwikkeling in het onderwijs in Limburg te integreren lijkt te ontbreken. - De continuïteit en opschaling van succesvolle buitenschoolse onderwijsproducten is sterk afhankelijk van provinciaal beleid en subsidieregelingen. - In het basisonderwijs is sprake van een aanbodgedreven vraag naar buitenschoolse onderwijsactiviteiten. Aanbieders richten zich vooral op dit onderwijsniveau. - De partijen in het POEL lijken geen groot belang te hebben bij de ontwikkeling van een geïntegreerd programma, zoals de Provincie Limburg dat graag zou zien. - Als duurzame ontwikkeling wordt vastgesteld als kerndoel voor onderwijs, dan zou hiervan een stimulans kunnen uitgaan naar scholen, aanbieders en uitgevers. 9

10 - Educatie voor duurzame ontwikkeling vindt niet alleen plaats binnen de muren van het onderwijs. Ook overheid en samenleving zullen een bijdrage moeten leveren. - Leren voor duurzame ontwikkeling staat en valt met bevlogen leerkrachten. - Kansen voor inbedding van duurzame ontwikkeling in het onderwijs liggen vooral in de koppeling tussen scholen, aanbieders, bedrijfsleven en overheid. De Provincie zou hierin een rol kunnen spelen. - Bij de Provincie ontbreekt een heldere visie op LvDO, zijn de doelen vaag geformuleerd, wordt het programma niet breed (uit)gedragen, en is LvDO een geïsoleerd verschijnsel. - Scholen en aanbieders hebben behoefte aan een visionair gedragen aanpak vanuit de Provincie. - De Provincie zou zich kunnen opstellen als kennismakelaar tussen partijen die van betekenis zijn voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. - De Provincie kan zich ook profileren als facilitator voor het samenbrengen van partijen die voor leren voor duurzame ontwikkeling van belang zijn. - De Provincie zou projecten financieel kunnen ondersteunen die bijdragen aan de aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. - De Provincie zou bij het ministerie van OC&W en de Stuurgroep LvDO erop kunnen aandringen om duurzame ontwikkeling op te nemen als kerndoel voor het onderwijs. 10

11 1. Inleiding 1.1 Over dit onderzoek De aandacht voor duurzame ontwikkeling is sterk toegenomen, zowel in de samenleving als bij de overheid. Naar verwachting is dat ook binnen het onderwijs het geval. Educatie dat zowel vorming, onderwijs als opvoeding omvat speelt een belangrijke rol in een maatschappelijk veranderingsproces richting een duurzamere wereld. Duurzame ontwikkeling vereist namelijk een leerproces dat aangrijpt op het denken en handelen in de samenleving. Dit leerproces beoogt collectief en individueel het bewustzijn te vergroten en integratief denken en handelen te stimuleren. Van duurzame ontwikkeling kan immers alleen sprake zijn als ecologische, economische en sociale ontwikkelingen in onderlinge samenhang worden beschouwd, en waarbij afwegingen hier en nu niet ten koste mogen gaan van mensen elders of van toekomstige generaties. Met andere woorden, duurzame ontwikkeling zou beschouwd kunnen (en moeten) worden als leidmotief voor maatschappelijke vooruitgang. Ook de Provincie Limburg onderkent het belang van educatie voor duurzame ontwikkeling. In PASsie voor Limburg, van Agenderen naar Doen (Provincie Limburg, 2008a) wordt de provinciale invulling van het landelijke programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) uiteengezet. In dit ambitiestatement dat binnen de binnen de provinciale organisatie wordt aangeduid als het PAS stelt de Provincie dat ze het onderwijs nadrukkelijk een plek wil geven in haar beleid. In het programma LvDO wordt dit aangeduid als pijler 1: lerende individuen, waarbij de focus ligt op het formele onderwijssysteem. In het PAS wordt aangegeven dat pijler 1 door de landelijke stuurgroep LvDO wordt geregisseerd, maar dat aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs door de Provincie dermate belangrijk wordt gevonden dat onder meer een nadere verkenning zal worden uitgevoerd. Ook streeft de Provincie er naar het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten op projecten uit haar andere beleid. Dit wordt aangeduid als pijler 3: lerende samenleving, met als focus complexe besluitvormingsprocessen (Provincie Limburg, 2008a: 15-18). Naast provinciale ambities voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling constateert de Provincie Limburg echter ook dat ze op dit moment geen duidelijk beeld heeft van de aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs in Limburg. Vragen als: wat willen we bereiken, wat is onze provinciale rol daarbij en wat is de rol van andere actoren, zouden in een nadere verkenning aan bod moeten komen (Provincie Limburg, 2008a: 15). Vanuit die kennisbehoefte werd dit onderzoek opgezet en uitgevoerd. Het onderzoek beoogt antwoord te geven op de volgende kennisvragen: - hoe ziet de vraag naar duurzame ontwikkeling in het onderwijs in Limburg er uit? - hoe ziet het aanbod van duurzame ontwikkeling in het onderwijs in Limburg er uit? - welke actoren spelen een belangrijke rol bij duurzame ontwikkeling in het onderwijs? - welke rol kan de Provincie Limburg op dit beleidsthema vervullen? 1.2 Werkwijze onderzoek Het onderzoek, dat te typeren is als een verkenning, werd uitgevoerd in de periode april t/m september Niet alleen is dit een relatief kort tijdsbestek voor het houden van interviewgesprekken bij relevante organisaties, maar ook een periode die voor een belangrijk deel samenvalt met het eind van het schooljaar en de zomervakanties. Tegen die achtergrond werd het onderzoek als volgt opgezet en uitgevoerd: 11

12 - Er werd een beknopte literatuurstudie uitgevoerd en interviewgesprekken gehouden met enkele deskundigen om het onderwerp duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg in een bredere context te kunnen plaatsen; - Er werd een analyse verricht van de wijze waarop het thema duurzame ontwikkeling aandacht krijgt in het onderwijs in Limburg. Hiervoor werden interviewgesprekken bij onderwijsinstellingen gevoerd. Er werd een onderscheid gemaakt tussen basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs; - Er werd een analyse verricht van het aanbod van buitenschoolse onderwijsactiviteiten op het vlak van duurzame ontwikkeling. Hiervoor werden interviewgesprekken gevoerd met aanbieders van onderwijsactiviteiten over (aspecten) van duurzame ontwikkeling en aanbieders van natuur- en milieueducatie (NME) in Limburg; - Er werd een analyse verricht van de rol die de Provincie Limburg mogelijk op dit onderwerp kan vervullen. De gesprekken bij de onderwijsinstellingen en de aanbieders van buitenschoolse onderwijsactiviteiten leverden hiervoor waardevolle informatie op, die verrijkt werd met kennis en inzichten uit gesprekken bij de Provincie Limburg. Een belangrijk element van het onderzoek waren de interviewgesprekken. Onderwijsinstellingen en aanbieders van buitenschoolse onderwijsactiviteiten die hiervoor in aanmerking kwamen, werden door de Provincie en onderzoekers gezamenlijk geselecteerd. Vervolgens werden de betreffende instanties en personen door middel van een brief van de Provincie Limburg (ondertekend door de gedeputeerde die het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling in zijn portefeuille heeft zie bijlage C) van het onderzoek en beoogde interview op de hoogte gebracht, en verzocht hieraan medewerking te verlenen. Opvallend was dat verschillende onderwijsinstellingen in het contact met de onderzoekers duidelijk maakten aan dit onderzoek geen medewerking te kunnen of willen verlenen. Als argument werd vaak het moment genoemd waarop het gesprek zou moeten plaatsvinden aan het eind van het schooljaar dat door onderwijsgevenden als een drukke tijd wordt ervaren. Een ander veel gehoord argument is dat allerlei maatschappelijke kwesties zoals de aandacht voor duurzame ontwikkeling bij het onderwijs worden neergelegd, met de gedachte dat het daar wel zal worden opgepakt. Voor de aanbieders van buitenschoolse onderwijsactiviteiten in Limburg was medewerking aan het onderzoek vanzelfsprekend. Het zou de aanbieders een platform bieden om van zich te laten horen (zie bijlage A voor een overzicht van de geïnterviewden). De interviewgesprekken waren halfgestructureerd van opzet. Dit betekent dat een vragenlijst (zie bijlage B) als leidraad voor het gesprek werd gehanteerd, maar respondenten voldoende ruimte werd geboden om tijdens het gesprek ook zelf onderwerpen aan bod te laten komen. De verwachting is dat op die manier dieperliggende waarden en opvattingen bij respondenten naar voren komen en er ook zaken besproken kunnen worden die niet door de vragenlijst gestuurd worden. Van de interviews zijn door de onderzoekers verslagen gemaakt, die vervolgens geanalyseerd en geïnterpreteerd zijn. Zonder de bereidwillige medewerking van de respondenten zou het niet mogelijk geweest zijn dit onderzoek van een empirische basis te voorzien, waarvoor hartelijk dank. Alle respondenten hebben van het definitieve rapport een exemplaar ontvangen. De Provincie Limburg was de opdrachtgever van dit onderzoek dat uitgevoerd werd door het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) van de Universiteit Maastricht. De ondersteuning vanuit de Provincie tijdens de uitvoering van het onderzoek was voor de onderzoekers bijzonder constructief. De verantwoordelijkheid voor de 12

13 opzet en uitvoering van het onderzoek, de verzamelde gegevens, interpretaties en conclusies, evenals de definitieve neerslag daarvan in dit rapport, ligt echter volledig bij de onderzoekers. 1.3 Leeswijzer rapport Dit rapport bestaat uit verschillende hoofdstukken die elk rapporteren over een bouwsteen van onderhavig onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het concept duurzame ontwikkeling, de betekenis die hieraan wordt toegekend, waarom het begrip lastig te operationaliseren is, maar ook te beschouwen is als een richtinggevend principe voor maatschappelijke verandering. In hoofdstuk 3 komt het onderwijssysteem in Nederland aan bod en het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). Daarbij wordt ingegaan op enkele recente initiatieven om het thema duurzame ontwikkeling in het onderwijs te integreren. In hoofdstuk 4 wordt de aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs in Limburg in beeld gebracht, uitgesplitst naar basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In hoofdstuk 5 wordt een beeld geschetst van onderwijsmodules en -activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling aangeboden door externe organisaties en aanbieders in Limburg. Hoofdstuk 6 gaat in op de rol van de Provincie Limburg en het provinciaal beleid op het thema leren voor duurzame ontwikkeling. Hoofdstuk 7 bevat de conclusies en enkele aanbevelingen voor beleid en nader onderzoek. De samenvatting geeft een redelijk gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste punten uit dit rapport. 13

14 2. Duurzame ontwikkeling: van concept naar handelen Het meest geciteerde deel van het WCED-rapport Our Common Future (1987) is ongetwijfeld de omschrijving van duurzame ontwikkeling: een ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Deze definitie van duurzame ontwikkeling is erg abstract en algemeen, wat ook door de opstellers van het rapport wordt onderkend. Sindsdien zijn er tientallen, zo niet honderden omschrijvingen van duurzame ontwikkeling in omloop. In de meeste gevallen wordt echter verwezen naar de Brundtland-definitie. Ofschoon het streven naar duurzame ontwikkeling sinds de grote VN-conferenties in Rio de Janeiro (UNCED, 1992) en Johannesburg (WSSD, 2002) nauwelijks ter discussie lijkt te staan, is er nog veel onduidelijkheid over het begrip en de betekenis ervan als een richtinggevend principe voor overheid en samenleving. In dit hoofdstuk staan we stil bij de betekenis die aan het concept wordt toegekend (2.1), waarom duurzame ontwikkeling vaak lastig te operationaliseren is (2.2), en geven we enkele richtlijnen voor maatschappelijke vooruitgang (2.3). 2.1 Een multidimensioneel concept Voor duurzame ontwikkeling moeten ecologische, economische en sociale aspecten in onderlinge samenhang worden beschouwd. Bovendien dient daarbij rekening te worden gehouden met zowel het hier en nu als elders en later. Laten we de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling eens nader bekijken. In de ecologische dimensie gaat het om het zodanig beschermen en behouden van de natuurlijke omgeving dat de gebruiksfuncties die natuur en milieu voor de mens vervullen, blijvend voortbestaan; dat wil zeggen over een (zeer) lange periode in stand blijven. In het debat over duurzaamheid wordt het behoud van de natuurlijke omgeving vooral gemotiveerd vanuit menselijke behoeften en belangen, en niet of veel minder vanuit het oogpunt van de natuur als intrinsieke waarde (als waarde in en voor zichzelf, los van enig nut voor de mens). Ecologische concepten als draagkracht en regeneratiecapaciteit kunnen helpen de (on)duurzaamheid van bepaalde ontwikkelingen en situaties vast te stellen. De kernopgave voor de ecologische dimensie lijkt dan ook te zijn: het vroegtijdig vaststellen van ecologische grenzen die door menselijke activiteiten overschreden (dreigen te) worden. Een belangrijke uitdaging ligt in het leveren van wetenschappelijk bewijs voor (te verwachten) milieubederf en het invoeren van richtinggevende principes voor maatschappelijk handelen, zoals het voorzorgsbeginsel : nú maatregelen treffen om mogelijke schade in de toekomst te voorkómen, zelfs als de wetenschappelijke bewijsvoering op dit moment onzeker of onvolledig is. Naast aandacht voor de ecologische dimensie gaat bij discussies over duurzame ontwikkeling vaak ook de belangstelling uit naar de economische dimensie. De oorzaken van de milieu- en ontwikkelingsproblematiek worden vaak toegeschreven aan het economisch systeem, zodat ook van daaruit gezocht zou moeten worden naar oplossingsrichtingen. Daarmee stuiten we echter op een complex vraagstuk, dat ook onder economen nog lang niet is uitgekristalliseerd. In het economisch gedachtegoed zijn arbeid, kapitaal en natuurlijke hulpbronnen al dan niet onderling uitwisselbare productiefactoren, die het mogelijk maken goederen te produceren voor de menselijke behoeftebevrediging. Omdat de menselijke behoeften vrijwel onbeperkt in aantal en verscheidenheid zijn en de goederen om in die behoeften te voorzien onvoldoende aanwezig of alternatief aanwendbaar zijn, ontstaat er schaarste. De milieuproblematiek maakt 14

15 duidelijk dat het milieu als het ware een schaars goed is geworden, maar dit komt niet tot uitdrukking in de prijs van producten en diensten. Om de negatieve milieueffecten van productie en consumptie aan te pakken wordt vaak voorgesteld het milieubelang in marktprijzen te internaliseren, dat wil zeggen, de milieukosten in de kostprijs van een goed of dienst te verrekenen door het opleggen van heffingen of toekennen van subsidies door een corrigerende overheid, of door het toekennen van eigendomsrechten aan milieugoederen. Nog los van de kwestie of er voor milieugoederen in de praktijk wel markten kunnen ontstaan, doet zich de principiële vraag voor of zeldzame planten- en diersoorten en unieke natuurgebieden überhaupt in prijzen uit te drukken zijn. Ook zijn er economen die stellen dat het huidige systeem van de kapitalistische markteconomie met haar nadruk op individuele vrijheid en economische groei fundamenteel gewijzigd moet worden om milieu en economie in evenwicht te brengen. Duurzaamheid behelst intergenerationele gelijkheid en ondermijnt daarmee feitelijk de individuele vrijheid zoals die in het marktmechanisme tot uitdrukking komt, en waarin de voorkeuren en belangen van toekomstige generaties buiten beschouwing worden gelaten omdat ze daarin per definitie niet vertegenwoordigd zijn. En het zijn juist dié belangen die duurzaamheid beoogt te beschermen en die overheden zouden moeten veiligstellen (Jacobs, 1995). De kernopgave voor de economische dimensie lijkt dan ook te zijn: het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van natuurlijke hulpbronnen, tussen verschillende werelddelen en tussen huidige en toekomstige generaties, en dit alles zonder de ecologische bestaansbasis te ondergraven. Bij de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling gaat het om behoeften, voorkeuren en belangen en de manier waarop samenlevingen georganiseerd zijn. Daarbij gaat het om aspecten als menselijk welzijn, gezondheid, ontplooiing, gelijke behandeling van mensen, enzovoort. Eén van de belangrijkste oorzaken voor tal van onduurzame situaties is dat er wereldwijd enorme verschillen zijn in de bestaansmogelijkheden en de toegang tot natuurlijke hulpbronnen. Duurzame ontwikkeling komt pas dichterbij als daarin veel meer gelijkheid ontstaat. Dat geldt op internationaal en nationaal niveau (waar armoede en ongelijke verdeling belangrijke belemmeringen zijn voor duurzame ontwikkeling), maar ook op lokaal niveau en binnen gemeenschappen en gezinnen. Voor de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling is het daarom van belang oog te hebben voor sociale verschillen: om wie gaat het, wie is de gebruiker, wie profiteren van de ontwikkelingen, en wie dragen er de lasten van? De kernopgave voor de sociale dimensie lijkt dan ook te zijn: mensen als gelijkwaardig beschouwen, minimaal toegang verschaffen tot de primaire bestaansmogelijkheden, en sensibiliseringscampagnes opzetten, gericht op duurzaam denken en handelen. Overigens zal duurzame ontwikkeling gestalte moeten krijgen binnen verschillende culturen (westers, oosters, inheemse culturen ), die wat betreft hun visie op de relatie tussen mensen onderling en de relatie tussen mens en natuur sterk uiteenlopen. Feit is dat traditionele gemeenschappen steeds minder in staat zijn om zich te onttrekken aan invloeden van andere, meer dominante culturen, als gevolg van globalisering. Het wereldwijde proces van globalisering is gebaseerd op economische en technologische systemen die in belangrijke mate hun wortels hebben in westerse samenlevingen, zoals de kapitalistische markteconomie en de moderne informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor wordt niet alleen de wereld kleiner (een global village ), maar lijkt de wereld ook meer en meer gedomineerd te worden door het westerse model en de daarbij behorende levensstijl. Een ontwikkeling die vanuit duurzaamheidperspectief niet altijd even gunstig is. De kernopgave bij de sociaal-culturele dimensie van duurzame ontwikkeling lijkt dan ook te zijn: aangrijpingspunten bieden voor een cultuuromslag richting een nieuwe beschaving waarin ecologische, economische en sociale waarden meer in evenwicht zijn. 15

16 Ten slotte, menselijk ingrijpen in de natuurlijke omgeving is mogelijk dankzij technologie, die een essentiële schakel vormt tussen de ecologische, economische en sociale dimensie. De toepassing van technologie heeft vrijwel altijd gevolgen voor de natuurlijke omgeving, of men zich dat nu realiseert of niet. Deze gevolgen kunnen zowel positief als negatief zijn. Technologie kan dus veroorzaker, maar ook oplosser van duurzaamheidproblemen zijn. Technologische oplossingen worden door sommigen met enige argwaan bekeken omdat men vreest dat de samenleving haar hoop volledig richt op technologische vooruitgang en geen oog heeft voor maatschappelijke veranderingen om onduurzame ontwikkelingen aan te pakken. Anderen zijn juist zeer optimistisch over de rol van technologie bij het streven naar duurzame ontwikkeling en hopen daarmee tevens meer ingrijpende maatregelen vanuit de overheid te voorkomen. In werkelijkheid zal de waarheid ergens in het midden liggen: technologie kan zeker een bijdrage leveren aan de oplossing van duurzaamheidvraagstukken, maar tegelijkertijd vereisen die oplossingen vaak ook allerlei maatschappelijke veranderingen. De kernopgave voor duurzame ontwikkeling lijkt dan ook te zijn: technologieën ontwikkelen die duurzaam zijn en in een breder proces van maatschappelijke verandering ingebed zijn. Als belangrijkste uitdaging geldt de technologische vooruitgang zodanig te sturen dat nieuwe technologieën en technieken milieuen gebruikersvriendelijk zijn en voor grote groepen van de (wereld)bevolking toegankelijk Een lastig begrip om te operationaliseren In beschouwingen over duurzame ontwikkeling spelen de begrippen grenzen en behoeften vaak een belangrijke rol. In de praktijk blijkt het echter bijzonder lastig te zijn om ecologische grenzen en maatschappelijke behoeften te bepalen. Ten eerste, vereist dit kennis van de behoeften van huidige en toekomstige generaties. Voor de huidige generatie is dat al lastig te bepalen, voor toekomstige generaties vrijwel onmogelijk. Ten tweede, vereist dit kennis van de milieueisen en milieubelasting als gevolg van de bevrediging van deze behoeften, zodat daadwerkelijk grenzen kunnen worden aangegeven. Ook hierover is veel twijfel. In abstracto bestaan er uiteraard ecologische grenzen voor het menselijk gedrag en samenleven de mensheid moet het immers doen met de beschikbare fysieke omgeving maar het blijkt een heel andere kwestie te zijn om in concreto te bepalen of deze grenzen bereikt zijn, of wellicht al overschreden zijn. De beschikbare wetenschappelijke kennis schiet hiervoor vaak tekort. Ook moet worden bedacht dat de natuurlijke omgeving een dynamisch systeem is, dat voortdurend veranderd, ook zonder menselijk ingrijpen. Bovendien zijn ecologische grenzen niet absoluut, maar worden naast de eigenschappen van ecosystemen bepaald door de stand van de technologie en door de organisatie van de samenleving. Bij duurzame ontwikkeling gaat het dus om een maatschappelijk veranderingsproces waarvan de uitkomst niet precies omschreven is. Duurzame ontwikkeling is een dynamisch proces dat gepaard gaat met een grote mate van onzekerheid, en niet een objectief te bepalen einddoel. Op zijn best kan worden vastgesteld of een bepaalde situatie duurzamer is dan een andere. Als er al pogingen worden ondernomen om het begrip duurzame ontwikkeling te operationaliseren (vertalen van een algemene omschrijving naar een concrete aanpak met duidelijk omschreven doelen en meetbare resultaten), dan blijken de uitgangspunten en denkbeelden over wat verstaan mag worden onder duurzame ontwikkeling sterk uiteen te lopen. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het karakter van het concept, dat zich laat omschrijven als normatief, subjectief, complex en vaag (De Kraker, Van Laeken, Cörvers, 2004). Duurzame ontwikkeling is allereerst een normatief begrip. Met normatief wordt bedoeld dat het begrip een norm bevat, iets wat nagestreefd moet worden. Normen zijn gegrond op breed 16

17 gedragen waarden in een samenleving of cultuur, maar worden niet per se door iedereen gedeeld. Bij toepassing moeten we dus uitgaan van doelen waarover brede overeenstemming bestaat. Echter, consensus hierover is soms ver te zoeken, zeker wanneer de doelen meer concreet gemaakt moeten worden. De norm die de Brundtland-definitie bevat is die van intergenerationele solidariteit : toekomstige generaties moeten minimaal over dezelfde mogelijkheden beschikken als de huidige. Niet expliciet in de Brundtland-definitie, maar wel in het Brundtland-rapport en ook algemeen aanvaard als behorende bij duurzame ontwikkeling is de norm van intragenerationele solidariteit : ontwikkeling in de rijke landen mag niet ten koste gaan van ontwikkeling in de arme landen. Duurzame ontwikkeling is een subjectief begrip, wat wil zeggen dat de interpretatie ervan afhangt van persoonlijke opvattingen of voorkeuren. Dat betreft in het bijzonder het punt van het voorzien in de menselijke behoeften (en stellen van grenzen). Wanneer wordt daar in voldoende mate in voorzien, voor huidige én voor toekomstige generaties? Daar valt geen objectief eindoordeel over te vellen, en dus ook niet over welke mogelijkheden per se behouden moeten blijven. De mate waarin doelen geacht worden te zijn bereikt hangt bovendien af van opvattingen die naar tijd, plaats en groep kunnen variëren. Ook op dit punt is consensus vaak ver te zoeken. Bovendien is niet alleen de keuze en definitie van een maatstaf (indicator) vaak subjectief, maar ook over aspecten als schaalverdeling en streefwaarden verschillen de inzichten. Door de complexiteit van duurzaamheidvraagstukken is het aantal mogelijke indicatoren bijna eindeloos. Verschillen in doelen brengen vanzelfsprekend ook verschillende keuzes van indicatoren met zich mee. Vaak is samenvoeging noodzakelijk, waarbij het relatieve gewicht dat een indicator krijgt ook weer de nodige subjectiviteit met zich mee brengt. Duurzame ontwikkeling is ook een complex begrip. Het in samenhang moeten beschouwen van ecologische, economische en sociale aspecten, gecombineerd met de aandacht voor zowel de korte als de lange termijn en ook nog eens de verschillende ruimtelijke schalen waarop problemen zich kunnen manifesteren, maakt duurzame ontwikkeling tot een uitermate complexe aangelegenheid. De zo gewenste brede benadering maakt het begrip in beleid meteen ook bijna onwerkbaar, terwijl bij een drastische vereenvoudiging de gewenste samenhang tussen de verschillende dimensies weer verloren dreigt te gaan. Die complexiteit, waarin alles met alles samenhangt, vergt de inbreng vanuit vele disciplines, van wetenschappelijke én praktische kennis, en stelt hoge eisen aan de communicatie tussen de betrokkenen. Deze complexiteit brengt ook een aanzienlijke mate van onzekerheid en diversiteit in wetenschappelijke kennis met zich mee. Tot slot, duurzame ontwikkeling is een vaag concept. Definities van duurzame ontwikkeling bevatten vaak geen uitspraak over hoe een afweging tussen de verschillende dimensies dient plaats te vinden. Ze zijn uitermate vaag met betrekking tot het relatieve gewicht van de ecologische, economische en sociale aspecten van duurzame ontwikkeling, en daardoor voor meerdere uitleg vatbaar. Wel wordt in het Brundtland-rapport gesproken over de noodzaak tot harmonie tussen de ontwikkelingen op deze terreinen, en in navolging hiervan wordt in talloze documenten een evenwichtige ontwikkeling bepleit van de ecologische, economische en sociale dimensies. Maar om te kunnen bepalen of een ontwikkeling evenwichtig is, hebben we nog steeds behoefte aan weegfactoren voor de verschillende domeinen. Kan vooruitgang op één domein achteruitgang op een ander domein deels compenseren? Deze vragen brengen de interne spanning in het begrip duurzame ontwikkeling aan het licht, die inherent is aan het politieke compromis waaruit het concept is ontstaan. Namelijk het verbinden van natuur- en 17

18 milieubehoud met economische en sociale ontwikkeling, zonder expliciet een uitspraak te doen over het primaat van één van deze. Het normatieve, subjectieve, complexe en vage karakter van duurzame ontwikkeling maakt operationalisering behoorlijk lastig. Toch hebben wetenschappers al heel wat pogingen ondernomen om het begrip politiek-maatschappelijk hanteerbaar en toepasbaar te maken. Voorbeelden van duurzaamheidbenaderingen zijn de duurzaamheidnormen van Hueting en Reijnders, de driekapitalenbenadering van ICIS en Telos, en de duurzaamheidverkenning van het RIVM. Uit de verschillende benaderingen blijkt dat duurzame ontwikkeling wetenschappelijk een onmogelijk concept is, het valt niet puur wetenschappelijk te operationaliseren. Duurzaamheidvraagstukken zijn dan ook niet wetenschappelijk oplosbaar, zoals een wiskundig vraagstuk dat is. De voornaamste oorzaak hiervan is de ongelijksoortigheid van de drie dimensies van het concept. De ecologische, economische en sociaal-culturele dimensie zijn niet onder één noemer te brengen, zodat vraagstukken van duurzame ontwikkeling uiteindelijk toch afwegingskwesties zijn. Het afwegen van en beslissen over ongelijksoortige zaken behoort tot het domein van de politiek, niet van de wetenschap. Wel kan de wetenschap trachten duurzame ontwikkeling politiek beslisbaar te maken. Hiervoor is het zaak om bij maatschappelijke ontwikkelingen de conflicterende doelen, alternatieven en dilemma s helder voor het voetlicht te krijgen. Duurzame ontwikkeling heeft echter (te vaak) de neiging een zodanig algemeen en allesomvattend begrip te worden dat niemand er nog tegen kan zijn. In beleid en bestuur wordt het concept dan onbruikbaar en per saldo dus krachteloos. 2.3 Perspectief voor maatschappelijke vooruitgang Het voortdurend in onderlinge samenhang beschouwen van de verschillende domeinen en dimensies van duurzame ontwikkeling is een complexe opgave. Ook voor de overheid, die op dit vlak een bijzondere rol vervult. Ten eerste, is duurzame ontwikkeling een kwestie van algemeen belang en behoort de overheid als dienaar van het algemeen belang (wat wil zeggen datgene wat in ieders belang is en rekening houdend met ieders belang ) politieke besluiten van die strekking te nemen. Niet zelden treedt een overheid echter op als behartiger van specifieke belangen en behoeften. De politieke besluitvorming lijkt dan meer op het inwilligen van de voorkeuren van bepaalde groepen dan het waarborgen van het algemeen belang. Vanwege haar bijzondere verantwoordelijkheid zou juist de overheid richting moeten bepalen voor een maatschappelijk veranderingsproces richting duurzame ontwikkeling, en op grond daarvan afwegingen maken tussen verschillende in het geding zijnde belangen. Want dat is evident, duurzame ontwikkeling betekent niet dat er géén keuzes nodig zijn. Ten tweede, zal de overheid andere actoren in een maatschappelijk veranderingsproces richting duurzame ontwikkeling moeten betrekken. De overheid is niet in staat om duurzame ontwikkeling geheel zelfstandig te realiseren. Dit vraagt om een politiek proces dat transparant is in termen van afweging en verantwoording. In dit verband wordt vaak gepleit voor een participatieve democratie, waarbij alle relevante actoren direct participeren in beleids- en besluitvormingsprocessen. Daarbij kan zich echter de democratische paradox voordoen: iedereen is het er over eens dat radicale ingrepen nodig zijn om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen, maar toch lijken alleen minimalistische maatregelen kans van slagen te hebben (Korthals, 1994: 34-36). Ten derde, zal de overheid informatie moeten verstrekken die aansluit op de belevingswereld van burgers en aanzet tot denken over de huidige levensstijl. Informatie over duurzame ontwikkeling is vaak verwoord in abstract, wetenschappelijk en technisch jargon. Burgers informeren over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering over een eeuw spreekt niet aan. De informatie zal veel dichter bij de dagelijkse leefwereld van burgers moeten staan (bijvoorbeeld een grotere 18

19 kans op schade aan je woning door extreme weersomstandigheden), zodat ze het gevoel hebben dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de (deel)oplossing van een probleem dat ze van nabij kennen. Dat ze daarmee tevens een bijdrage leveren aan de aanpak van een abstracter probleem dat zich op een hoger schaalniveau en op langere termijn voltrekt is dan mooi meegenomen. Ten vierde, kan worden geconstateerd dat met het streven naar duurzame ontwikkeling de positie van de overheid als hoeder van de soevereine staat verandert. Er zal meer beslissingsbevoegdheid (moeten) worden overgedragen aan lokale en regionale netwerken van actoren waarin duurzame ontwikkeling concreet gestalte krijgt, maar ook aan supranationale organisaties (zoals Europese Unie, Wereldhandelsorganisatie, Verenigde Naties), waarin richting wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling op internationaal niveau. Duurzame ontwikkeling plaatst overheden en samenlevingen voor fundamentele keuzes. Dat daarbij belangentegenstellingen en machtsverhoudingen overbrugd moeten worden is evident, want die liggen aan de basis van de huidige samenleving. Verschillende culturele en institutionele kenmerken van de huidige (westerse) samenleving lijken het streven naar duurzame ontwikkeling vooralsnog te belemmeren. Als richtinggevende principes voor duurzame maatschappelijke vooruitgang kan gedacht worden aan (Cörvers, 2004): - internationale en intergenerationele rechtvaardigheid en solidariteit als belangrijke grondbeginselen voor nieuwe maatschappelijke arrangementen. - een economische ordening die voorziet in fundamentele menselijke behoeften en een rechtvaardige verdeling van natuurlijke hulpbronnen, zowel tussen verschillende werelddelen als tussen verschillende generaties. - productie- en consumptiepatronen die recht doen aan de ecologische en sociale dimensies van duurzame ontwikkeling. - duurzame technologische innovatie op alle terreinen waarin materiële systemen en producten een rol spelen. - een andere houding tegenover de natuurlijke omgeving, in de zin van meer respect voor andere levensvormen en het in stand houden van ecosystemen, ook als die niet van direct nut (lijken te) zijn voor de mens; - directe participatie van alle belanghebbenden in politieke besluitvormingsprocessen over aspecten van duurzame ontwikkeling. - leren van de sociaal-culturele verscheidenheid binnen en tussen samenlevingen, met als doel ingrediënten aan te dragen voor een duurzame beschaving. Deze richtinggevende principes veronderstellen ingrijpende veranderingen op cultureel, economisch, technologisch, sociaal en politiek vlak. Al deze vraagstukken zijn kwesties van maatschappelijk en dus politiek belang en bevatten een forse dosis normativiteit. Het streven naar duurzame ontwikkeling wordt dan ook in belangrijke mate normatief bepaald. 19

20 3. Duurzame ontwikkeling en onderwijs in Nederland Voor duurzame ontwikkeling wordt een belangrijke rol toegekend aan het onderwijs. Scholen zijn echter in sterke mate autonoom en kunnen zelf bepalen of ze aandacht willen besteden aan (aspecten van) duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt vanuit het landelijke programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) geprobeerd meer aandacht te krijgen voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs en binnen de overheid. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op enkele algemene kenmerken van het Nederlandse onderwijssysteem en wat dat betekend voor het streven om duurzame ontwikkeling in het onderwijs ingebed te krijgen (3.1). Vervolgens wordt het programma LvDO nader bekeken en enkele andere initiatieven die scholen wellicht ondersteunen om in hun onderwijs aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling (3.2). 3.1 Tussen vrijheid van onderwijs en richting bepalen Een kenmerk van het Nederlandse onderwijsstelsel is de vrijheid van onderwijs. Openbare en bijzondere scholen zijn in de Grondwet financieel gelijkgesteld. Scholen die geld ontvangen van de rijksoverheid moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) stelt eisen aan het onderwijs, zoals voorschriften voor te volgen vakken, de kerndoelen, de landelijke examens en het aantal lesuren per jaar. Naast de kwaliteit van onderwijs bewaakt OC&W ook de toegankelijkheid van het onderwijs. Ook werkt OC&W aan een nieuw onderwijsbestel met daarin minder regels en meer vrijheid voor de scholen (Commissie Dijsselbloem). Dit betekent dat vernieuwingen in het onderwijs niet meer vanuit de overheid komen, maar vanuit de scholen zelf. Het zwaartepunt van beleid gaat daarbij naar lokale overheden en schoolbesturen. Scholen krijgen daarbij meer ruimte om onderwijs op maat te geven. Met meerjarenplannen leggen de scholen hierover verantwoording af aan de Onderwijsinspectie (http://www.minocw.nl/onderwijs/index.html). Scholen bepalen dus steeds meer zelf de inhoud van het onderwijs. De overheid wil echter ook dat alle kinderen aan het eind van de basisschool en het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) bepaalde dingen kennen en kunnen. Hiervoor zijn landelijke kerndoelen opgesteld. Kerndoelen geven per vak aan wat de school kinderen moet leren. Daarbij gaat het om kennis, inzicht, vaardigheden, houding, maar ook de creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop scholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen en geven aan wat in elk geval aan de orde moet komen. Naast een kerndeel wordt een differentieel deel onderscheiden (ca. 30% van de lestijd), waarin scholen zelf bepalen welke aanvullende kerndoelen aan de orde komen. Om de kerndoelen daadwerkelijk in het onderwijs te gebruiken, is een uitwerking in methoden nodig. Dat kan op veel verschillenden manieren. De school bepaalt zelf hoe leerlingen het niveau van de kerndoelen behalen. Voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (HBO en WO) zijn geen kerndoelen opgesteld, waardoor de vrijheidsgraden voor die onderwijsinstellingen relatief groot zijn (http://www.minocw.nl/onderwijs/index.html). Interessant voor dit onderzoek naar de aandacht voor duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg, is de constatering dat duurzame ontwikkeling of duurzaamheid niet als kerndoel is vastgesteld in Kerndoelen primair onderwijs (OC&W, 2006). In 2006 zijn door OC&W de nieuwe kerndoelen vastgesteld en dienen met ingang van schooljaar 2009/2010 binnen de basisscholen te zijn ingevoerd. Voor de basisschool worden 6 leergebieden onderscheiden met in totaal 58 kerndoelen (in 1993 werden 122 kerndoelen vastgesteld, in 1998 nog 103). Voor duurzame 20

21 ontwikkeling biedt het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld de meest concrete aanknopingspunten. In de karakterisering van dit leergebied wordt onder meer gesteld: Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden (OC&W, 2006: 48). Voor dit leergebied zijn 19 kerndoelen vastgesteld, die verdeeld zijn over de thema s: mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte, en tijd. Inhoudelijk zijn de kerndoelen (van oudsher) gericht op de natuur, de natuurlijke omgeving en meer recent het milieu en milieuproblemen. Enigszins opmerkelijk is dat duurzame ontwikkeling weliswaar in de karakterisering van dit leergebied wordt vermeld, maar in geen enkel kerndoel expliciet wordt genoemd. Om een vertaalslag te maken van kerndoelen naar dagelijkse onderwijspraktijk heeft OC&W de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) leerlijnen en tussendoelen laten ontwikkelen. Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen te komen. Belangrijke momenten in de leerlijn zijn tussendoelen. Voor duurzame ontwikkeling is (nog) geen leerlijn opgesteld. Wel heeft SLO in opdracht van OC&W en het programma LvDO het kernleerplan Duurzame ontwikkeling is leren vooruitzien (Remmers, 2007) opgesteld. Dit kernleerplan is gericht op onderwijs aan kinderen van 4-16 jaar en beoogt (Remmers, 2007: 17): - de essentie te beschrijven van Leren voor Duurzame Ontwikkeling; - een inspirerend richtinggevend kader te zijn voor schoolleiding, leerkrachten en schrijvers van educatief materiaal; - te werken als eyeopener en schoolleiding, leerkrachten en schrijvers te motiveren (aspecten van) duurzame ontwikkeling in de praktijk toe te passen; - committent te creëren bij leerkrachten en schrijvers van educatief materiaal voor duurzame ontwikkeling in de onderwijspraktijk; - een toetsingskader aan te reiken voor de kwaliteit en de inhoud van Leren voor Duurzame Ontwikkeling. In het kernleerplan worden onder meer kernbegrippen en kernthema s aangereikt waaraan duurzaamheidsonderwijs kan worden getoetst, of wellicht door kan worden geïnspireerd (zie Tabel 3.1). In het kernleerplan wordt opgemerkt dat scholen zelf kunnen kiezen of en hoe ze aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling. Daarbij wordt enigszins retorisch de vraag opgeworpen of scholen de thematiek van duurzame ontwikkeling zullen oppakken. 21

22 Tabel 3.1: Kernthema s en kernbegrippen voor leren voor duurzame ontwikkeling (Remmers, 2007). Eveneens in 2007 verschijnt bij het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) Duurzame ontwikkeling voor de basisschool. Domeinbeschrijving en voorbeeldlessen (Wagenaar, 2007). In de optiek van het Cito is een domeinbeschrijving een beschrijving van leerstof, die betrekking kan hebben op een leergang, een vakgebied, een thema, enzovoort. Een domeinbeschrijving wordt in eerste instantie gemaakt voor het Cito met de bedoeling goede toetsen te kunnen maken. Volgens het Cito kunnen ze echter ook van betekenis zijn voor het ontwikkelen van leerstof en het bijscholen van leerkrachten en toekomstige leerkrachten in vakinhoudelijke kennis. Ook worden domeinbeschrijvingen bruikbaar geacht voor educatieve uitgeverijen bij het ontwerpen van methoden en voor leraren van basisscholen die hierin een ijkpunt kunnen 22

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Werken aan een veerkrachtige samenleving Hoofdlijnen van het eindrapport

Werken aan een veerkrachtige samenleving Hoofdlijnen van het eindrapport Project SOWEDO Oriëntatie van sociaal werk op duurzame ontwikkeling Werken aan een veerkrachtige samenleving Hoofdlijnen van het eindrapport Gebaseerd op Carley en Spapens Jef Peeters Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider

Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider Lectorale rede dr. ir. Albert Weishaupt 13 januari 2015 Het lectoraat Professionele Onderwijsorganisaties Vernieuwingen en veranderingen

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 56 het borgen van publiek belang De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972.

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie